Analyse af kommunal ejendomsdrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kommunal ejendomsdrift"

Transkript

1 Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1

2 1. Hvordan var/er ejendomsfunktionen placeret organisatorisk i din kommune? Ejendomsområdet organisering i 2007 Ejendomsområdet organisering i 2012 Indgik/indgår i en forvaltning Indgik/indgår i en forvaltning 5 13 Selvstændig organisatorisk enhed ( fx et center eller en afdeling ) Anden organisering 9 7 I 2007 var ejendomsområdet organiseret i selvstændige organisatorisk enhed i 19% af de kommuner som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. I 2012 er kommuner med et selvstændigt organiseret ejendomsområde steget til 30%. Det kunne tyde på at kommunerne tillægget ejendomsområdet en større betydning og har ønsket en professionalisering af området ved en selvstændig organisering. Uddyb evt. ændringer i organiseringen fra 2007 til 2012: Uddyb evt. ændringer i organiseringen fra 2007 til 2012: Stabens opgaveporteføljen er vokset - al teknisk driftspersonale er nu samlet (ca. 100 personer) Der er oprettet en Klima og energisektion som arbejder bredere med klimaproblematikken end tidligere, hvor det primært drejede sig om energioptimering of bygningsmassen. Optimering af bygningsmassen ligger fortsat i Bygninger. Ejendomscentret blev oprettet i 2007 som et selvstændigt center med udgangspunkt og omdrejningspunkt i et Facility Managementkoncept. Tiden inden var ejendomsfunktionen placeret i Teknik & Miljø Forvaltningen. I 2010 blev Ejendomscentret sammenlagt med Center for Teknik & Miljø. Uændret. Afdelingen har skiftet navn Er flyttet fra byggesagsafdelingen til Drift- og Anlægsafdelingen i 2010 format styrke området organisatorisk Teknik og Miljø har klima skærm vedligehold, og de decentrale institutioner og fagforvaltninger har resten. Ejendomsområdet har fra 2007 være organiseret med en delvis decentral og delvis central enhed. Fra 1. april 2013 centraliseres hele bygningsdriften i et ejendomscenter, der hører under Teknik og Kulturforvaltning Organisationsændring i 2012 Stabens opgave portefølje er udvidet væsentligt. Ejer nu alle kommunale ejendomme som stilles til rådighed for fagudvalgene. Al forbrug, udlejning og teknisk personale (100 personer) er samlet. Ingen ændring Successivt samlet i denne årrække - og fra 2014 en centralt placeret ejendomsenhed, som har alt ansvar for: Bygherrerådgivning, Bestillerfunktion, indv./udv. vedligeholdelse, energibesp. foranst., energiledelse samt administrerer interne, eksterne og fremmede lejekontrakter, køb og salg lejekontrakter - på vegne af 7 forvaltninger. Organisationen blev ikke ændret, men afdelingen blev pr. 1. januar 2011 reorganiseret, skiftede navn og fik tilført ressourcer og kompetencer. Kommunen er gået fra en forvaltningsorganisering til en koncernmodel med direktion og 12 centre pr Herved blev Center for Ejendomme oprettet som selvstændig Facility Management enhed med reference til en direktør og politisk til Økonomiudvalget Stabens opgaveporteføje er blevet udvidet idet alle kommunale ejendomme er samlet i staben og stilles til rådighed for fagudvalgene. Det tekniske servicepersonale er ligeledes samlet og ledes centralt med decentrale mødesteder.(ca. 100 medarbejdere) Hele organisationen i Lejre Kommune gennemgik en organisationsændring i Der blev etableret 12 selvstændige centre (otte fagcentre og fire servicecentre). Center for Ejendomsdrift er et af de fire servicecentre. Ved kommunesammenlægningen, besluttede det nye byråd at videreføre den model, der havde ligget til grund for organiseringen af Ejendomsområdet i gl. Esbjerg Kommune. Ejendomsfunktionen begrænset til planlagt bygningsvedligeholdelse, idet drift og daglig vedligeholdelse var decentralt placeret på institutioner, skoler etc. 2

3 Ved ikke - var ikke ansat på det tidspunkt Bygningsvedligeholdsopgaven for klimaskal, energi og installationer ligger i plan- og byggeafedelingen, mens indvendig vedligehold ligger decentralt Ændring fra en selvforvaltningsenhed under teknisk forvaltning i juli Aarhus har 5 bygningskontorer placeret i hver sin magistratsafdeling. Denne organisering er uændret i fht Ændret i 2011 fra Kommunale Bygninger som en sektion under Teknik- og Miljøforvaltningen til en afdeling Ejendomscenteret under samme forvaltning CEIS ~ Center for Ejendomme og Intern Service ingen ændring, Ingen ændringer i placeringen. Ejendomsfunktionen er en del af en afdeling i Teknisk forvaltning Vi har ikke en ejendomsfunktion Solrød kommune har i mange år haft "enhedsforvaltning" og er dermed ikke opdelt i forvaltninger eller centre. Før 2011 var Ejendomsfunktionen delvis centralisereg - undtaget var indvendig bygningsvedligehold og de tekniske servicemedarbejder. Fra 2011 har alle bygningsfunktioner været centraliseret i en enhed, Ejendomscentret, som organisatotisk fungerer som en del af Teknik og Miljø Inden kommunesammenlægningen var funktionen var spredt i flere fagforvaltninger. Efter sammenlægningen er funktionen samlet i en stabsafdeling, Bygningsservice og Beredskab. Der er sket en centralisering af den kommunale rengøring, udvendig vedligeholdelse og energistyring. Anden daglig service og drift er stadig spredt ud i alle forvaltninger Der er ikke tale om en centraliseret ejendomsfunktion, men nærmest central rådgivning, decentral handlen, dog med lidt større central handlen i 2007 (ang. administrationsbygninger) 2007 èn ansat (i Teknik og Byg) som rådgav institutioner ansatte (i selvstændig afdeling under Teknik og Byg) med ansvar for al udvendig bygningsvedligeholdelse og installationer samt bygherrerådgivning ved alt nybyggeri og ombygninger. 2. Ejendomsfunktionens opgaver? I 2007 I 2012 Ja Nej Ja Nej Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af tekniske installationer Vedligeholdelse af udv. arealer og belægninger Bygherrerådgivning Projektering Energisparende foranstaltninger Rengøring Bygningsdrift Andre opgaver Udviklingen i opgaveløsning inden for ejendomsdrift peger i retning af en større grad af centralisering af ansvaret for løsning af opgaver på tværs i denne kommunale organisation. Ændringerne i ansvaret for opgaveløsningen på ejendomsområdet underbygger udviklingen i organiseringen af ejendomsområdet, hvor den faglige ekspertise og ansvar samles i selvstændige organisatoriske enheder. 3

4 Evt. beskriv kort andre opgaver Intern service administrationsbygninger og kantinedrift Køb og salg af ejendomme, ejendomsstrategi m.m. Bygnings- og lokaleoptimering Ejendomsservice, tekniske servicemedarbejder opgaver vedr. bygning og udenomsarealer Samling af al udlejning - ejer af alle bygninger - de stilles nu til rådighed for det enkelte fagudvalg - forsikring og risikostyring Bygherrefunktion i forbindelse med alle typer kommunale byggeopgaver. Kantinedrift, administration af biler, trykkeri, teknisk service og drift af kopimaskiner. Yder også rådgivning i mindre omfang til selvejende institutioner, herunder haller. Ejendomscenteret blev oprettet 2008 og der kom adm. af arealanvendelse, kolonihaver osv Tilsyn med almene boliger Kommunale almene ældre- og plejeboliger Udlejning af ejendomme og arealer Forpagtninger Typisk driftsrådgivning i forhold til de decentrale institutioner. Indvendig vedligehold og udvendige arealer og belægninger for administrationsejendomme indgår i opgaveporteføljen. Det samme gælder for ubenyttede ejendomme og arealer uden dedikerede brugere Mange andre FM relaterede opgaver - forsikring - udlejning - indleje - køb- salg - Køb og salg af fast ejendom, forsikringsområdet, redningsberedskab, huslejeadministration, almennyttige ældreboliger I dag fylder en miljøopgave som PCB en del i afdelingen. Energivejleder it-drift, kantinedrift, rådhusbetjente Team Ejendom har dog energibudgetter for de bygninger der er ESCO renoveret, samt indvendigt vedligehold og udearealer på administrative bygninger Projektering af mindre opgaver. I 2008 blev der tilknyttet et energikorps til afdelingen 2007:Forsikringsområdet flyttet til anden afd. i dag. 2012:Forbrugsovervågning af el, vand, varme mv med online målere, Keep Focus Diverse services Eget vægterkorps og vagttjeneste i åbningstiden i Borgerservice og på Job Center. Drift af kantiner på Rådhus og Jobcenter Centralisering af pedelfunktion i et Teknisk Servicekorps. Bemanding af scanningsfunktion i forbindelse med indgående post. Ansvar for kommunens forsikringsportefølge (- arbejdsskadeforsikring, som ligger i HR Center) Sekretariats- og stabsfunktion inden for ejendomret/entrepriseret kapacitetsplanlægning, Energieffektivisering, funktionsoptimering, ud- og indlejning, køb og salg af ejendomme og grunde. Boligvisitation Indvendig vedligeholdelse udføres af bygningsejere/brugere - rådgivning herom udføres af ejendomsfunktionen kantinedrift på rådhuset, vagt og sikring, udlejningsadministration, projektudvikling, byggestyring, herunder økonomistyring, på anlægsopgaver I 2007 lå køb og salg også i Team Ejendomme Kantinefunktion i forbindelse med 8 administrative enheder. Forsikring og risikostyring. Udvendige opgaver i forbindelse med administrationsbygninger og pedelfunktionen i forbindelse med disse bygninger varetages også af afdelingen. Vi har pr. 1/1-13 overtaget den fulde bygningsdrift på kommunalt ejet almene boliger. Derudover har vi den fulde vedligeholdelse på konto 6 bygninger. Deltager i den kommunale tilsynspligt med almene boliger / boligselskaber Rådhusadministration (vedligeholdelse, pedeller, ombygning mv.) Ejendomsadministration af Teknik og Miljøudvalgets udlejningsboliger Vedligeholdelsesplaner for ældreboliger Uddyb evt. ændringer i ejendomsfunktionens opgaver fra 2007 til 2012: Her er svaret ud fra "udførsel af opgaver". Situationen er generelt varierende mellem de fem bygningskontorer. Det er også Administration af Kommunens udlejningsboliger er i 2012 flyttet til Ejendomme I perioden er den samlede rengøringsopgave udliciteret Hele ejendomsområdet blev centraliseret i 2011 Ikke væsentlige, men fra 1. Januar 2013, overtages al indvendigt vedligehold også i en ejendomsfunktion. Decentralisering af tekniske servicepersonale til institutionerne i se tidligere kommentarer! 4

5 Pr. 1. januar 2011 blev vedligeholdelsesfunktionen centraliseret og der blev oprettet en vedligeholdelsespulje direkte under ØK. Samtidig blev den interne bygherrerådgivning formaliseret og lagt i faste rammer. Ansvar for driftsopgaver var de samme, men opgaven blev bestilt hos en bygningstjeneste. Alle FM opgaverne vedr. administrationsejendomme, rådhusbetjentfunktioner, kantiner, biler, mødeservice, postbehandling, postruter, forsikring, vagt, risikostyring er nu samlet forankret i centret. Det samme gælder for hjemtagning af 25% udliciteret rengøring i 2012 Der kan ikke svares rent ja eller nej til ovenstående, da der var rigtig mange undtagelsestilfælde. Der er som led i organisationsændringen sket en tilpasning og harmonisering af opgaverne. Ingen væsentlige ændringer. Dog indgår en del fritidsbygninger, som tidligere har "levet deres eget liv" i dag i Ejendommes vedligeholdelsesportefølje. Fra 1/ Portefølje strategi / arealforvaltning Projektering udføres på mindre opgaver. Indtil nu mest organisatorisk flytning af funktionen. ingen Fra 2012/2013 er ejendomsservice smeltet sammen i et nyt center med internservice og der er overvejelser at tage servicefunktioner på skole og dagsinstitutioner med over tid Der er ikke sket ændringer i funktion eller ydelser i den nævnte periode Kan ikke besvares, da vi ikke har en ejendomsfunktion Center for Ejendomme har i 2012 forberedt et projekt for centralisering af ejendomsdriften i C-EJD. Første fase, skoler og institutioner er sat i drift anden fase forventes I forbindelse med udlicitering af rengøringsopgaven i kommunens bygninger i 2008, blev det det overordnede ansvar for denne opgave placeret i afdelingen. Afdelingen varetager delvist indvendig vedligehold og delvist udvendig arealer 3. Ejendomsfunktionens budgetansvar (centralt budget) I 2007 I 2012 Ja Nej Ja Nej Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af tekniske installationer Vedligeholdelse af udvendige arealer og belægninger Anlægsbudgetter Energisparende foranstaltninger Energiudgifter Rengøring Bygningsdrift Andre opgaver Udviklingen i budgetansvaret følger naturligt udviklingen i ansvaret for løsning af bygningsdriftsopgaverne. Der ses endvidere en svag tendens til centralisering i budgetansvaret for de løbende udgifter der er knyttet til driften af bygninger. Uddyb evt. ændringer i ejendomsfunktionens budgetansvar fra 2007 til 2012: Intern service administrationsbygninger og kantine drift under ØPU-UDVALGET Køb og salg samt drift af andre ejendomme under TEK-UDVALGET Bygningsportefølje Ejendomsservice Udenomsarealer ved institutioner Fagforvaltninger fremfører ( i samarbejde med ejendomscenteret) selv anlægsønsker. Fra og med budgetvedtagelsen overgår budgetansvaret til ejendomscenteret 5

6 Anlægsbudgetter alene som bygherrerådgivere. Det er relevante fagudvalg som er budgetansvarlige ved bevillingssøgning og regnskabsaflæggelse. Forpagtninger Udlejning af kommunale ejendomme Budgetansvar for fællesudgifter til administrationsområdet, indvendig vedligehold, inventar, kontorartikler, porto, kantiner, forsikring, risikostyring og bilpark for administrationen Det er meget forskelligt fra bevilling til bevilling, så ovenstående svar skal ses med forbehold. Der var og er både centrale og decentrale anlægsbudgetter Team Ejendom har dog energibudgetter for de bygninger der er ESCO renoveret, samt indvendigt vedligehold og udearealer på administrative bygninger Ændringen vedrører administrationsbygninger hvor der med en huslejemodel er indført et lejeransvar for den indvendige vedligeholdelse og for driftsudgifterne Forsikringspulje ingen Budgetansvaret ligger hos fagforvaltningerne. Ejendomsfunktionen igangsætter arbejderne vedr. udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, udvendige arealer, energibesparende foranstaltninger hvilket alle naturligvis styres og afleveres til fagforvaltningerne efter aftalt tid og pris Kan ikke besvares, da vi ikke har en ejendomsfunktion Ejendomme havde kun delvis ansvaret for indvendig vedligeholdelse i Med udgangen af 2012 (og-13) overføres det fulde ansvar. Ejendomme overtog det fulde ansvar for anlægsbudgetter på vores område i efteråret -12. Delvist budgetansvar for indvendig vedligehold og udearealer Der er lavet en central pulje til belægninger! Se tidligere svar om ansvar for administrationsbygninger Ja, i egne bygninger 4. Bliver følgende opgaver hovedsageligt udført internt eller eksternt i jeres kommune? Angiv for hhv og 2012 Planlægning, udbud og styring af indvendig vedligeholdelse Planlægning, udbud og styring af udvendig vedligeholdelse Planlægning, udbud og styring af tekniske installationer Bygherrerådgivning i forbindelse med mindre byggeprojekter Projektering og udbud af mindre byggeprojekter Tilsyn og byggeledelse af mindre byggeprojekter Bygherrerådgivning i forbindelse med større byggeprojekter Projektering og udbud af større byggeprojekter Tilsyn og byggeledelse af større byggeprojekter Hovedsageligt internt I 2007 Hovedsageligt Hovedsageligt eksternt internt I 2012 Hovedsageligt eksternt Energisparende foranstaltninger Rengøring Andre bygningsdriftsopgaver

7 Der en svag tendens til, at flere at de kommuner som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen løser opgaver knyttet til ejendomsdrift og kommunalt byggeri internt i kommunen. Det eneste område hvor løsningen af ejendomsdriftsopgave i sigende grad overlades til eksterne leverandører er på rengøringsområdet. Hvis der udføres andre bygningsdriftsopgaver, beskriv kort disse: Vi køber driftsopgaver ved spidsbelastning Opfølgning og styring af ESCO projekt vagt, betjente, kantine, grøn service Kantine, forsikring, risikostyring og pedel. Se tidligere. Uddyb evt. ændringer i fordelingen af internt og eksternt løste opgaver fra 2007 til 2012: Den interne projektering er på arkitektydelsen. Har ofte ekstern rådgivning på ingeniørydelser. Har i 3 tilfælde siden 2007 gjort brug af ekstern bygherrerådgivning i forbindelse med et par store totalentrepriser. Stadion i 2 omgange sammen med Randers FC ( 100 mio.) og et stort sundhedshusbyggeri til ca. 260 mio. sammen med Region Midtjylland. Kommunale ejendomme har samlet alt drift Ændringerne er en følge af reorganiseringen i Al rengøringsarbejde skal konkurrenceudsættes i Selve fordelingen er ikke ændret i hovedtræk, men der styres mere på driften, så en vægtning går fra akut mod planlagt vedligehold. Desuden udbyder vi driften som rammeudbud indenfor planlagt vedligehold og får herved mere for de samme penge Ovenstående er meget overordnet besvaret og gælder ikke konsekvent. Fordelingen mellem in- og ekstern kan variere afhængig af det aktuelle opgavepres i Ejendomme. Vi har en enkelt medarbejder som er 100% projekterende rådgiver. Der sker en glidende forskydning til at der bruges mere ekstern rådgivning således at vi selv er projektledere ingen Projektering, udbud og tilsyn af større byggerier udføres ca. 40/60% i ejendomsfunktionen og af eksterne rådgivere. Der spørges samlet til projektering og udbud. Udbud løses oftere internt end projektering (i lidt bredere forstand). Rengøring ret lige fordelt mellem intern og intern. 5. Hvordan var/er personalesammensætningen af ejendomsfunktionen? I 2007 (ca. årsværk) I 2012 (ca. årsværk) Arkitekter Konstruktører/byggeteknikere Teknisk designer Ingeniører Maskinmesterer Jurister HK-personale Servicemedarbejdere/håndværkere Rengøringspersonale Besvarelserne skal bearbejdes og optælles særskilt hvilket jeg ikke har haft mulighed for ved denne foreløbige og hurtige besvarelse. 7

8 Uddyb evt. ændringer i personalesammensætningen fra 2007 til 2012: Vi har øget kommunens fokus på energirenovering og er igang med at lave en mere langsigtet vedligeholdelsesplanlægning HK/jurist mv er samlet i fælles sekr. funktions Teknisk servicepersonale fordelt på institutionerne Rengøringen udliciteret 2 medarbejdere arbejder med energi, og denne funktion var ikke før 2007 Der er i dag 5 decentrale funktioner i de største bygningsmæssige forvaltninger - alle samles fra 2014 i en afdeling, og personkredsen tæler: arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører og HK personale. Der er gennem de seneste år arbejdet målrettet på at rationalisere styrken - bl.a. gennem etablering af resultatcenter på markedsvilkår således at det samlede antal årsværk er gået fra ca til i alt ca viceværter. Der er især irt. køb og salg af ejendomme et tæt samarbejde med de juridiske enheder - men vi har ikke planlagt integration af disse jurister - kommer måske senere! Udførende del med arkitekter var i bygningsfunktion hvor der var 5 arkitekter, 4 bygningskonstruktører, 1 tegner, 1 elektriker, 1 svagstrømsperson, 2 ingeniører, 1 vvs'er, 2 viceværter, 2 administrative. Rengøringen er hjemtaget fra leverandører for 25 % Ovenstående rengøringspersonale er organiseret i virksomheden Samordnet Rengøring med egen leder. Af andre funktioner i Ejendomsstaben kan nævnes energikoordinator og kommunikationskonsulent Maskinmestre dækker over VVS- og Elinstallatører. Administrationen blev fra og med 2012 overført til et fælles sekretariat i Teknik & Miljø. Resten er et udtryk for en løbende personalereduktion Tallene vedrører alene Ejendomsforvaltningen. Rengøringsfunktionen for Rådhuset blev som den sidste udliciteret primo 2011 Energigruppen udgør ca. 2½ årsværk Der er sket effektivisering i opgaveløsningen, især indenfor fagene teknisk assistent, HK ansatte bl.a. som følge af øget digitalisering. Der samme gælder Servicemedarbejdere der i dag arbejder i teams om flere bygninger frem for som tidligere at være fast til knyttet til bestemte bygninger. Der arbejdet meget med optimering i rengøringen. God blanding og forholdsvis lidt ændring, dog mere fokus på Controlling Den ene ingeniør stilling er besat af en el-installatør i skånejob på 25 t/uge Kan ikke besvares, da vi ikke har en ejendomsfunktion Rengøringen er udliciteret men på vore plejecentre er der ansat kommunalt rengøringspersonale. Servicemedarbejderne decentralt bliver i forbindelse med centralisering af ejendomsdriften overført til C- EJD i alt ca 44 servicemedarbejdere Ved opstart af energirenoveringsopgaven i 2011 blev der ansat en ingeniør og en maskinmester Plus én konstruktør i seniorjob fra årsskiftet Har kun oplysninger for den centrale, hovedsagelig rådgivende, ejendomsfunktion. 6. Hvad er dine forventninger til fremtiden? (de næste 1-3 år) Ja (%) Nej (%) Uafklaret (%) Vil ejendomsfunktionen blive omorganiseret? 46% 31% 23% Vil der ske ændring i ejendomsfunktionens opgaver? 56% 22% 22% Vil der ske ændring i ejendomsfunktionens budgetansvar? 42% 31% 27% Vil der ske ændring i hvilke opgaver der udbydes? 37% 27% 37% Besparelserne peger i retning af, at der rundt om i kommunerne er en klar forventning til at organiseringen af ejendomsområdet er under forandring. Det ser endvidere ud til, at der forventet en stigning i ejendomsdriftsopgaver som udbudssættes i de kommende år. 8

9 Beskriv evt. dine forventninger til den fremtidige udvikling af ejendomsfunktionen i din kommune. Byrådet besluttede i august 2012 at etablerer et Ejendomscenter. En del af den indvendige "små vedligeholdelse" vil fra 2013 blive lagt ud til aftaleenhederne og skal indarbejdes i deres nuværende egne budgetter. Organisering af ejendomsfunktionen vil i 2013 blive omorganiseret, således at drift- og anlægsopgaver bliver delt op imellem to selvstændige afdelinger. Ejendomme & Energi og Vej & Anlæg. ja, betyder at vi vil undersøge området Pr. 1 januar 2013 samles al bygningsdrift i ejendomsfunktionen i teknik og miljø. Så al drift og vedligeholdelse er er sted og energi og udendørs arealer. Store dele af afdelingens arbejdsområde skal konkurrenceudsættes i Området vedr. tekniske servicemedarbejdere på skoler og institutioner vil sandsynligvis blive centraliseret. Områder som vinduespolering og vedligehold af udearealer og terræn vil sandsynligvis blive samlet og udbudt Mindre omorganisering af bygherrerådgivernes arbejdsfordeling. Der er meget store anlægsprojekter i investeringsoversigten, der betyder øget brug af eksterne rådgivere (eller udvidelse af staben). Dertil også forventning om større udbud, evt. rammeudbud. Ejendomme bliver fra 1. februar et Kontor under Planafdelingen i Teknik & Miljø. Vi overvejer og undersøger mulighederne for samlet udbud af afgrænsede vedligeholdelsesområder, uden at viden om tilstand og kvalitetssikringen mindskes og vores nuværende mulighed for løbende tværgående prioritering opretholdes. Der vil nok blive lavet større rammeaftaler for bl.a. indvendig vedligehold Kommunen påregner en samling af de 5 bygningskontorer til én enhed, der vil få ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Driftsansvaret for de indvendige opgaver forbliver hos bygningsejerne, ligesom projekteringsansvaret forbliver hos ejerne. Dette vil udfordre en totaløkonomisk vurdering af bygningerne. Jeg tror at ejendomsdriften samles inkl. de tekniske serviceledere til en enhed. Der forventes de næste 2 år at der fokuseres stærkt på de samlede omkostninger til bygningsdrift, og at ejendomsfunktionen får en stor rolle i denne proces. Data på bygningsområdet digitaliseres og og kan benyttes bredt i beslutningsprocessen. Udgangspunkt i facility management. Stort fokus på energi besparelser. Vi har centraliseret ejendomsområdet fuldt og helt, hvilket vi oplever som det mest økonomisk og styringsmæssigt rationelle, vi har i de seneste 5 år udfaset mere end m2 udtjente og dårlige udnyttede bygninger og i stedet bygget ca m2 nye moderne og energieffektive. Trenden er at samle især børneområdet i større mere effektive enheder. Fremtiden er uafklaret. Hele bygningsdriften er under afdækning, det forventes derfor, at der vil ske noget inden for 1-3 år. I hvilken retning vides ikke pt. Fra 2016 vil der blive etableret en ejendomsfunktion C-EJD vil i den kommende tid overtage den samlede drift af kommunens ejendomme. Herefter vil der blive arbejdet med udlicitering af serviceopgaver, serviceydelser og serviceaftaler. Der vil også blive udbudt opgaver i større enheder og indgået rammeaftaler. Opgaven med energirenovering af idrætshaller og centre forventes at komme ind under ansvarsområdet. Jeg forventer, at der vil blive etableret en form for ejendomscenter Det er i budgetforlig 2012 aftalt, at der skal oprettes en mere centraliseret ejendomsenhed Overblik og ansvar for ejendomsudnyttelsen og lejemål samt drift af administrationsbygninger bliver nye opgaver for ejendomscentret, som medio 2013 overgår som en afdeling under den centrale økonomiforvaltning. 7. Prioritering af emner til en temadag. Hvilke emner vil I gerne høre om/drøfte på en temadag? Vægtes højt Middel Vægtes lavt Nye organisationsformer på ejendomsområdet i kommunerne Opbygning af Facility Management organisationer i det offentlige 67% 25% 8% 70% 25% 5% Energibesparelser og energirenoveringer 41% 38% 21% 9

10 Vægtes højt Middel Vægtes lavt EU - direktivet vedr. energieffektivsering 21% 51% 28% Energibesparelser - offenlig og privat samarbejde 26% 43% 31% Vedligeholdelsesplanlægning 42% 50% 8% Hvordan håndterer vi vedligeholdelsesefterslæbet på kommunale bygninger? 64% 30% 7% Totaløkonomi og bæredygtigt byggeri 53% 40% 6% Udviklingen på IKT-området og kravene til kommunerne 40% 44% 16% Udbud af bygningsdrift 20% 57% 23% Bygningsdrift - offentlige og private samarbejdsmodeller Optimering af kommunens arealanvendelse - arealforvaltning 30% 49% 21% 71% 19% 10% Spørgsmål nr. 7 har haft det formål, at få input til den planlagte temadag i juni Hvis besvarelserne tages som udtryk for de temaer som optager kommunerne for tiden peger det klart retning af den fremtidige organisering af Ejendomsfunktionen i kommunen og på arealforvaltning - arealoptimering. Beskriv evt. andre forslag/emner til en temadag: Opgaveflow og digitalisering Der er i mange andre sammenhænge fokus på energiområdet Inspiration til multifunktioner af samme arealer og evt. barrierer herfor Drivere til at skabe forståelse for at der er mange penge bundet i m2 I alle mener at bør der være et særlig fokus på digitalisering og effektivisering Jeg har besvaret ud fra en generel betragtning. Emnet afhænger af deltagerkredsen. Vi finder det meget væsentligt at forvaltningen besidder den nødvendige faglige og ressourcemæssige kapacitet til at varetage ejendomsområdet, som anser som strategisk i udvikling af den effektive moderne kommune. Virksomhedskulturen ved centralisering af ejendomsfunktionen Har du kommentarer, bemærkninger eller forslag i øvrigt? Bemærk, at de ændringer, der er angivet i 2012 ( set i forhold til 2007) først træder i kraft i Opgaveflow og digitalisering kunne være et godt emne :-) I lyset af den mangfoldige måde at organisere 'ejendomsfunktionen' på kunne en bredere spørgeramme måske anbefales. Ellers ok spørgsmål. nej Der sker meget i forhold til nye organisationsmodeller, hvorfor jeg gerne ser et temamøde herom snarest. Godt at vi for analyseret dette emne, så vi får klarhed over hvor vi står i kommunerne. De kommende år kommer der øget fokus på om kommunerne varetager ejendomsdriften på en tilstrækkelig professionel måde. Nej. 10

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres Bygherreforeningen den 1. okt. 2013 Kommunernes ejendomme udfordres Fire modeller Fire kommuner Der er oplagte fordele i at samle ejendomsdriften i en professionel organisation. Jeg tror egentlig ikke,

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Temaer: - KTC spørgeskema - Udfordringer på ejendomsområdet Staten fokus på ejendomsområdet Vedligeholdelse

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Benchmark Greve HTK Facility Management

Benchmark Greve HTK Facility Management Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter

Læs mere

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter Projektbeskrivelse Baggrund: I administrationens aftale med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2014, under Internt samarbejde på tværs

Læs mere

Mulighederne for etablering af en facility management-enhed i Viborg Kommune

Mulighederne for etablering af en facility management-enhed i Viborg Kommune Mulighederne for etablering af en facility management-enhed i Viborg Kommune Juni 2013 Indhold Indledning... 3 Hvilke af nuværende afdelinger og funktioner kan indgå i Facility Management?... 3 Besparelsespotentiale...

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Kommunens ejendomme udfordret

Kommunens ejendomme udfordret Organisation af FM opgaverne i Esbjerg Kommune Bygherrerådgivning Udv. Vedligehold Energistyring Indv. vedligehold Pedelfunktion Udlejning af land-/ erhvervsejendomme Udlejning ældreboliger og beboelsesejendomme

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Gymnasiefællesskabet i Roskilde

Gymnasiefællesskabet i Roskilde Gymnasiefællesskabet i Roskilde Samarbejdsmodel Vi har samarbejder på personaleadministration, jura, It, løn, Bogholderiområdet og Bygningsområdet. 2007 6 Selvstændige Gymnasier 2013-15 Gymnasier Lokal

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Reform af ejendomsområdet i Høje- Taastrup Kommune

Reform af ejendomsområdet i Høje- Taastrup Kommune Reform af ejendomsområdet i Høje- Taastrup Kommune Oplæg V. Thomas Bundgaard Jensen, direktør og partner i CBFm Aps, tidligere ledelses- og strategikonsulent i Center for Ejendom og Intern Service (CEIS)

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an?

ESCO hvordan gribes det bedst an? ESCO hvordan gribes det bedst an? APRIL 2014 KMS 388 Ver. 5.0 Erfaringer med brug af ESCO-samarbejder til energirenovering Agenda Kort firmapræsentation Design af tilpasset ESCO model Formål/behov Forankring,

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Ejendomscenteret status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller

Ejendomscenteret status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller Ejendomscenteret status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller Dato: 4. juni 2014 Sagsnummer: 14/2503 Knap fire år efter beslutningen om at etablere et Ejendomscenter er det tid at gøre

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

1. Model C en tilpasset model... 1. 1.1 Tilpasninger i forhold til høringssvar mv... 1. 1.2 Overførsel af økonomi og budgetter...

1. Model C en tilpasset model... 1. 1.1 Tilpasninger i forhold til høringssvar mv... 1. 1.2 Overførsel af økonomi og budgetter... Notat Vedrørende: Model C Beskrivelse og organisationsdiagram Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Martin Toft/Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Baggrund I december 2003 traf BR beslutning om at etablere en ejendomsenhed. Frem til enhedens start den 1. januar 2006

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed Model 1a - Centraliseret service- og I denne model udføres alle opgaverne af kommunens egne ansatte medarbejdere efter principperne for "Frit valg" imellem at få udført rengøringsopgaven, som beskrevet

Læs mere

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 276223 Brevid. 2451467 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger 24. november 2016 Proces

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration. Mikkel Munk, Manager PSS

ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration. Mikkel Munk, Manager PSS ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration Mikkel Munk, Manager PSS Agenda Hvad er status på området Forankring og organisering Opgaver og kompetencer Incitamenter og effektiviseringer

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 11. Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Indledning Målet med handlingsplanen er at oversætte ejendomsstrategiens visioner, mål og strategier til konkrete handlinger. Denne handlingsplan

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion

Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) MSB overfører skal-opgaver vedrørende udvendig

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Den brændende platform..

Den brændende platform.. Porteføljestyring og forretningsudvikling 01-10-2013 Den brændende platform.. Demografiudviklingen: Indbyggertal i 2010 ca. 62.000 Forventet indbyggertal 2018 ca. 59.500 fald med 2.500 Færre 0-16 år flere

Læs mere

Gentoftes kommentarer og overvejelser. Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune

Gentoftes kommentarer og overvejelser. Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune Gentoftes kommentarer og overvejelser Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune Bygningsforvaltning eller FM? Gentofte Kommunes bygninger i tørre tal 296 +/- bygninger eller bebyggelser Ca. 500.000

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sagen blev henvist til behandling i Teknisk Udvalg på byrådsmødet 26. april 2017, hvor sagen var punkt 1 på dagsordenen.

Sagen blev henvist til behandling i Teknisk Udvalg på byrådsmødet 26. april 2017, hvor sagen var punkt 1 på dagsordenen. Byrådsindstilling om genopretning og vedligeholdelse af Aarhus Kommunes bygninger Side 1 af 6 Sagen blev henvist til behandling i Teknisk Udvalg på byrådsmødet 26. april 2017, hvor sagen var punkt 1 på

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Ejendomsstrategi i kommunen

Ejendomsstrategi i kommunen Ejendomsstrategi i kommunen Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvilke politiske konsekvenser? Oplæg på Politisk Forum KL Teknik og Miljø 2. maj 2013 v. Centerchef John Larsen, Center for Ejendomme og Intern Service

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. april 2017 Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Byrådsindstilling om evaluering af samling af visse bygningsfunktioner

Byrådsindstilling om evaluering af samling af visse bygningsfunktioner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2016 Byrådsindstilling om evaluering af samling af visse Samlingen af visse opgaver på bygningsområdet er blevet evalueret.

Læs mere

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Effektiv og koordineret bolig og ejendomsadministration Scenarier for den fremtidige opgavevaretagelse

Effektiv og koordineret bolig og ejendomsadministration Scenarier for den fremtidige opgavevaretagelse Effektiv og koordineret bolig og ejendomsadministration Scenarier for den fremtidige opgavevaretagelse Der er behov for en øget samordning, bedre overblik og en samlet strategisk tilgang til kommunens

Læs mere

Mål og Midler Facility mangement

Mål og Midler Facility mangement Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Definitioner og ordforklaring Offentligt-Privat Samspil (OPS) Samlebetegnelse

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere