Analyse af kommunal ejendomsdrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kommunal ejendomsdrift"

Transkript

1 Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1

2 1. Hvordan var/er ejendomsfunktionen placeret organisatorisk i din kommune? Ejendomsområdet organisering i 2007 Ejendomsområdet organisering i 2012 Indgik/indgår i en forvaltning Indgik/indgår i en forvaltning 5 13 Selvstændig organisatorisk enhed ( fx et center eller en afdeling ) Anden organisering 9 7 I 2007 var ejendomsområdet organiseret i selvstændige organisatorisk enhed i 19% af de kommuner som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. I 2012 er kommuner med et selvstændigt organiseret ejendomsområde steget til 30%. Det kunne tyde på at kommunerne tillægget ejendomsområdet en større betydning og har ønsket en professionalisering af området ved en selvstændig organisering. Uddyb evt. ændringer i organiseringen fra 2007 til 2012: Uddyb evt. ændringer i organiseringen fra 2007 til 2012: Stabens opgaveporteføljen er vokset - al teknisk driftspersonale er nu samlet (ca. 100 personer) Der er oprettet en Klima og energisektion som arbejder bredere med klimaproblematikken end tidligere, hvor det primært drejede sig om energioptimering of bygningsmassen. Optimering af bygningsmassen ligger fortsat i Bygninger. Ejendomscentret blev oprettet i 2007 som et selvstændigt center med udgangspunkt og omdrejningspunkt i et Facility Managementkoncept. Tiden inden var ejendomsfunktionen placeret i Teknik & Miljø Forvaltningen. I 2010 blev Ejendomscentret sammenlagt med Center for Teknik & Miljø. Uændret. Afdelingen har skiftet navn Er flyttet fra byggesagsafdelingen til Drift- og Anlægsafdelingen i 2010 format styrke området organisatorisk Teknik og Miljø har klima skærm vedligehold, og de decentrale institutioner og fagforvaltninger har resten. Ejendomsområdet har fra 2007 være organiseret med en delvis decentral og delvis central enhed. Fra 1. april 2013 centraliseres hele bygningsdriften i et ejendomscenter, der hører under Teknik og Kulturforvaltning Organisationsændring i 2012 Stabens opgave portefølje er udvidet væsentligt. Ejer nu alle kommunale ejendomme som stilles til rådighed for fagudvalgene. Al forbrug, udlejning og teknisk personale (100 personer) er samlet. Ingen ændring Successivt samlet i denne årrække - og fra 2014 en centralt placeret ejendomsenhed, som har alt ansvar for: Bygherrerådgivning, Bestillerfunktion, indv./udv. vedligeholdelse, energibesp. foranst., energiledelse samt administrerer interne, eksterne og fremmede lejekontrakter, køb og salg lejekontrakter - på vegne af 7 forvaltninger. Organisationen blev ikke ændret, men afdelingen blev pr. 1. januar 2011 reorganiseret, skiftede navn og fik tilført ressourcer og kompetencer. Kommunen er gået fra en forvaltningsorganisering til en koncernmodel med direktion og 12 centre pr Herved blev Center for Ejendomme oprettet som selvstændig Facility Management enhed med reference til en direktør og politisk til Økonomiudvalget Stabens opgaveporteføje er blevet udvidet idet alle kommunale ejendomme er samlet i staben og stilles til rådighed for fagudvalgene. Det tekniske servicepersonale er ligeledes samlet og ledes centralt med decentrale mødesteder.(ca. 100 medarbejdere) Hele organisationen i Lejre Kommune gennemgik en organisationsændring i Der blev etableret 12 selvstændige centre (otte fagcentre og fire servicecentre). Center for Ejendomsdrift er et af de fire servicecentre. Ved kommunesammenlægningen, besluttede det nye byråd at videreføre den model, der havde ligget til grund for organiseringen af Ejendomsområdet i gl. Esbjerg Kommune. Ejendomsfunktionen begrænset til planlagt bygningsvedligeholdelse, idet drift og daglig vedligeholdelse var decentralt placeret på institutioner, skoler etc. 2

3 Ved ikke - var ikke ansat på det tidspunkt Bygningsvedligeholdsopgaven for klimaskal, energi og installationer ligger i plan- og byggeafedelingen, mens indvendig vedligehold ligger decentralt Ændring fra en selvforvaltningsenhed under teknisk forvaltning i juli Aarhus har 5 bygningskontorer placeret i hver sin magistratsafdeling. Denne organisering er uændret i fht Ændret i 2011 fra Kommunale Bygninger som en sektion under Teknik- og Miljøforvaltningen til en afdeling Ejendomscenteret under samme forvaltning CEIS ~ Center for Ejendomme og Intern Service ingen ændring, Ingen ændringer i placeringen. Ejendomsfunktionen er en del af en afdeling i Teknisk forvaltning Vi har ikke en ejendomsfunktion Solrød kommune har i mange år haft "enhedsforvaltning" og er dermed ikke opdelt i forvaltninger eller centre. Før 2011 var Ejendomsfunktionen delvis centralisereg - undtaget var indvendig bygningsvedligehold og de tekniske servicemedarbejder. Fra 2011 har alle bygningsfunktioner været centraliseret i en enhed, Ejendomscentret, som organisatotisk fungerer som en del af Teknik og Miljø Inden kommunesammenlægningen var funktionen var spredt i flere fagforvaltninger. Efter sammenlægningen er funktionen samlet i en stabsafdeling, Bygningsservice og Beredskab. Der er sket en centralisering af den kommunale rengøring, udvendig vedligeholdelse og energistyring. Anden daglig service og drift er stadig spredt ud i alle forvaltninger Der er ikke tale om en centraliseret ejendomsfunktion, men nærmest central rådgivning, decentral handlen, dog med lidt større central handlen i 2007 (ang. administrationsbygninger) 2007 èn ansat (i Teknik og Byg) som rådgav institutioner ansatte (i selvstændig afdeling under Teknik og Byg) med ansvar for al udvendig bygningsvedligeholdelse og installationer samt bygherrerådgivning ved alt nybyggeri og ombygninger. 2. Ejendomsfunktionens opgaver? I 2007 I 2012 Ja Nej Ja Nej Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af tekniske installationer Vedligeholdelse af udv. arealer og belægninger Bygherrerådgivning Projektering Energisparende foranstaltninger Rengøring Bygningsdrift Andre opgaver Udviklingen i opgaveløsning inden for ejendomsdrift peger i retning af en større grad af centralisering af ansvaret for løsning af opgaver på tværs i denne kommunale organisation. Ændringerne i ansvaret for opgaveløsningen på ejendomsområdet underbygger udviklingen i organiseringen af ejendomsområdet, hvor den faglige ekspertise og ansvar samles i selvstændige organisatoriske enheder. 3

4 Evt. beskriv kort andre opgaver Intern service administrationsbygninger og kantinedrift Køb og salg af ejendomme, ejendomsstrategi m.m. Bygnings- og lokaleoptimering Ejendomsservice, tekniske servicemedarbejder opgaver vedr. bygning og udenomsarealer Samling af al udlejning - ejer af alle bygninger - de stilles nu til rådighed for det enkelte fagudvalg - forsikring og risikostyring Bygherrefunktion i forbindelse med alle typer kommunale byggeopgaver. Kantinedrift, administration af biler, trykkeri, teknisk service og drift af kopimaskiner. Yder også rådgivning i mindre omfang til selvejende institutioner, herunder haller. Ejendomscenteret blev oprettet 2008 og der kom adm. af arealanvendelse, kolonihaver osv Tilsyn med almene boliger Kommunale almene ældre- og plejeboliger Udlejning af ejendomme og arealer Forpagtninger Typisk driftsrådgivning i forhold til de decentrale institutioner. Indvendig vedligehold og udvendige arealer og belægninger for administrationsejendomme indgår i opgaveporteføljen. Det samme gælder for ubenyttede ejendomme og arealer uden dedikerede brugere Mange andre FM relaterede opgaver - forsikring - udlejning - indleje - køb- salg - Køb og salg af fast ejendom, forsikringsområdet, redningsberedskab, huslejeadministration, almennyttige ældreboliger I dag fylder en miljøopgave som PCB en del i afdelingen. Energivejleder it-drift, kantinedrift, rådhusbetjente Team Ejendom har dog energibudgetter for de bygninger der er ESCO renoveret, samt indvendigt vedligehold og udearealer på administrative bygninger Projektering af mindre opgaver. I 2008 blev der tilknyttet et energikorps til afdelingen 2007:Forsikringsområdet flyttet til anden afd. i dag. 2012:Forbrugsovervågning af el, vand, varme mv med online målere, Keep Focus Diverse services Eget vægterkorps og vagttjeneste i åbningstiden i Borgerservice og på Job Center. Drift af kantiner på Rådhus og Jobcenter Centralisering af pedelfunktion i et Teknisk Servicekorps. Bemanding af scanningsfunktion i forbindelse med indgående post. Ansvar for kommunens forsikringsportefølge (- arbejdsskadeforsikring, som ligger i HR Center) Sekretariats- og stabsfunktion inden for ejendomret/entrepriseret kapacitetsplanlægning, Energieffektivisering, funktionsoptimering, ud- og indlejning, køb og salg af ejendomme og grunde. Boligvisitation Indvendig vedligeholdelse udføres af bygningsejere/brugere - rådgivning herom udføres af ejendomsfunktionen kantinedrift på rådhuset, vagt og sikring, udlejningsadministration, projektudvikling, byggestyring, herunder økonomistyring, på anlægsopgaver I 2007 lå køb og salg også i Team Ejendomme Kantinefunktion i forbindelse med 8 administrative enheder. Forsikring og risikostyring. Udvendige opgaver i forbindelse med administrationsbygninger og pedelfunktionen i forbindelse med disse bygninger varetages også af afdelingen. Vi har pr. 1/1-13 overtaget den fulde bygningsdrift på kommunalt ejet almene boliger. Derudover har vi den fulde vedligeholdelse på konto 6 bygninger. Deltager i den kommunale tilsynspligt med almene boliger / boligselskaber Rådhusadministration (vedligeholdelse, pedeller, ombygning mv.) Ejendomsadministration af Teknik og Miljøudvalgets udlejningsboliger Vedligeholdelsesplaner for ældreboliger Uddyb evt. ændringer i ejendomsfunktionens opgaver fra 2007 til 2012: Her er svaret ud fra "udførsel af opgaver". Situationen er generelt varierende mellem de fem bygningskontorer. Det er også Administration af Kommunens udlejningsboliger er i 2012 flyttet til Ejendomme I perioden er den samlede rengøringsopgave udliciteret Hele ejendomsområdet blev centraliseret i 2011 Ikke væsentlige, men fra 1. Januar 2013, overtages al indvendigt vedligehold også i en ejendomsfunktion. Decentralisering af tekniske servicepersonale til institutionerne i se tidligere kommentarer! 4

5 Pr. 1. januar 2011 blev vedligeholdelsesfunktionen centraliseret og der blev oprettet en vedligeholdelsespulje direkte under ØK. Samtidig blev den interne bygherrerådgivning formaliseret og lagt i faste rammer. Ansvar for driftsopgaver var de samme, men opgaven blev bestilt hos en bygningstjeneste. Alle FM opgaverne vedr. administrationsejendomme, rådhusbetjentfunktioner, kantiner, biler, mødeservice, postbehandling, postruter, forsikring, vagt, risikostyring er nu samlet forankret i centret. Det samme gælder for hjemtagning af 25% udliciteret rengøring i 2012 Der kan ikke svares rent ja eller nej til ovenstående, da der var rigtig mange undtagelsestilfælde. Der er som led i organisationsændringen sket en tilpasning og harmonisering af opgaverne. Ingen væsentlige ændringer. Dog indgår en del fritidsbygninger, som tidligere har "levet deres eget liv" i dag i Ejendommes vedligeholdelsesportefølje. Fra 1/ Portefølje strategi / arealforvaltning Projektering udføres på mindre opgaver. Indtil nu mest organisatorisk flytning af funktionen. ingen Fra 2012/2013 er ejendomsservice smeltet sammen i et nyt center med internservice og der er overvejelser at tage servicefunktioner på skole og dagsinstitutioner med over tid Der er ikke sket ændringer i funktion eller ydelser i den nævnte periode Kan ikke besvares, da vi ikke har en ejendomsfunktion Center for Ejendomme har i 2012 forberedt et projekt for centralisering af ejendomsdriften i C-EJD. Første fase, skoler og institutioner er sat i drift anden fase forventes I forbindelse med udlicitering af rengøringsopgaven i kommunens bygninger i 2008, blev det det overordnede ansvar for denne opgave placeret i afdelingen. Afdelingen varetager delvist indvendig vedligehold og delvist udvendig arealer 3. Ejendomsfunktionens budgetansvar (centralt budget) I 2007 I 2012 Ja Nej Ja Nej Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af tekniske installationer Vedligeholdelse af udvendige arealer og belægninger Anlægsbudgetter Energisparende foranstaltninger Energiudgifter Rengøring Bygningsdrift Andre opgaver Udviklingen i budgetansvaret følger naturligt udviklingen i ansvaret for løsning af bygningsdriftsopgaverne. Der ses endvidere en svag tendens til centralisering i budgetansvaret for de løbende udgifter der er knyttet til driften af bygninger. Uddyb evt. ændringer i ejendomsfunktionens budgetansvar fra 2007 til 2012: Intern service administrationsbygninger og kantine drift under ØPU-UDVALGET Køb og salg samt drift af andre ejendomme under TEK-UDVALGET Bygningsportefølje Ejendomsservice Udenomsarealer ved institutioner Fagforvaltninger fremfører ( i samarbejde med ejendomscenteret) selv anlægsønsker. Fra og med budgetvedtagelsen overgår budgetansvaret til ejendomscenteret 5

6 Anlægsbudgetter alene som bygherrerådgivere. Det er relevante fagudvalg som er budgetansvarlige ved bevillingssøgning og regnskabsaflæggelse. Forpagtninger Udlejning af kommunale ejendomme Budgetansvar for fællesudgifter til administrationsområdet, indvendig vedligehold, inventar, kontorartikler, porto, kantiner, forsikring, risikostyring og bilpark for administrationen Det er meget forskelligt fra bevilling til bevilling, så ovenstående svar skal ses med forbehold. Der var og er både centrale og decentrale anlægsbudgetter Team Ejendom har dog energibudgetter for de bygninger der er ESCO renoveret, samt indvendigt vedligehold og udearealer på administrative bygninger Ændringen vedrører administrationsbygninger hvor der med en huslejemodel er indført et lejeransvar for den indvendige vedligeholdelse og for driftsudgifterne Forsikringspulje ingen Budgetansvaret ligger hos fagforvaltningerne. Ejendomsfunktionen igangsætter arbejderne vedr. udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, udvendige arealer, energibesparende foranstaltninger hvilket alle naturligvis styres og afleveres til fagforvaltningerne efter aftalt tid og pris Kan ikke besvares, da vi ikke har en ejendomsfunktion Ejendomme havde kun delvis ansvaret for indvendig vedligeholdelse i Med udgangen af 2012 (og-13) overføres det fulde ansvar. Ejendomme overtog det fulde ansvar for anlægsbudgetter på vores område i efteråret -12. Delvist budgetansvar for indvendig vedligehold og udearealer Der er lavet en central pulje til belægninger! Se tidligere svar om ansvar for administrationsbygninger Ja, i egne bygninger 4. Bliver følgende opgaver hovedsageligt udført internt eller eksternt i jeres kommune? Angiv for hhv og 2012 Planlægning, udbud og styring af indvendig vedligeholdelse Planlægning, udbud og styring af udvendig vedligeholdelse Planlægning, udbud og styring af tekniske installationer Bygherrerådgivning i forbindelse med mindre byggeprojekter Projektering og udbud af mindre byggeprojekter Tilsyn og byggeledelse af mindre byggeprojekter Bygherrerådgivning i forbindelse med større byggeprojekter Projektering og udbud af større byggeprojekter Tilsyn og byggeledelse af større byggeprojekter Hovedsageligt internt I 2007 Hovedsageligt Hovedsageligt eksternt internt I 2012 Hovedsageligt eksternt Energisparende foranstaltninger Rengøring Andre bygningsdriftsopgaver

7 Der en svag tendens til, at flere at de kommuner som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen løser opgaver knyttet til ejendomsdrift og kommunalt byggeri internt i kommunen. Det eneste område hvor løsningen af ejendomsdriftsopgave i sigende grad overlades til eksterne leverandører er på rengøringsområdet. Hvis der udføres andre bygningsdriftsopgaver, beskriv kort disse: Vi køber driftsopgaver ved spidsbelastning Opfølgning og styring af ESCO projekt vagt, betjente, kantine, grøn service Kantine, forsikring, risikostyring og pedel. Se tidligere. Uddyb evt. ændringer i fordelingen af internt og eksternt løste opgaver fra 2007 til 2012: Den interne projektering er på arkitektydelsen. Har ofte ekstern rådgivning på ingeniørydelser. Har i 3 tilfælde siden 2007 gjort brug af ekstern bygherrerådgivning i forbindelse med et par store totalentrepriser. Stadion i 2 omgange sammen med Randers FC ( 100 mio.) og et stort sundhedshusbyggeri til ca. 260 mio. sammen med Region Midtjylland. Kommunale ejendomme har samlet alt drift Ændringerne er en følge af reorganiseringen i Al rengøringsarbejde skal konkurrenceudsættes i Selve fordelingen er ikke ændret i hovedtræk, men der styres mere på driften, så en vægtning går fra akut mod planlagt vedligehold. Desuden udbyder vi driften som rammeudbud indenfor planlagt vedligehold og får herved mere for de samme penge Ovenstående er meget overordnet besvaret og gælder ikke konsekvent. Fordelingen mellem in- og ekstern kan variere afhængig af det aktuelle opgavepres i Ejendomme. Vi har en enkelt medarbejder som er 100% projekterende rådgiver. Der sker en glidende forskydning til at der bruges mere ekstern rådgivning således at vi selv er projektledere ingen Projektering, udbud og tilsyn af større byggerier udføres ca. 40/60% i ejendomsfunktionen og af eksterne rådgivere. Der spørges samlet til projektering og udbud. Udbud løses oftere internt end projektering (i lidt bredere forstand). Rengøring ret lige fordelt mellem intern og intern. 5. Hvordan var/er personalesammensætningen af ejendomsfunktionen? I 2007 (ca. årsværk) I 2012 (ca. årsværk) Arkitekter Konstruktører/byggeteknikere Teknisk designer Ingeniører Maskinmesterer Jurister HK-personale Servicemedarbejdere/håndværkere Rengøringspersonale Besvarelserne skal bearbejdes og optælles særskilt hvilket jeg ikke har haft mulighed for ved denne foreløbige og hurtige besvarelse. 7

8 Uddyb evt. ændringer i personalesammensætningen fra 2007 til 2012: Vi har øget kommunens fokus på energirenovering og er igang med at lave en mere langsigtet vedligeholdelsesplanlægning HK/jurist mv er samlet i fælles sekr. funktions Teknisk servicepersonale fordelt på institutionerne Rengøringen udliciteret 2 medarbejdere arbejder med energi, og denne funktion var ikke før 2007 Der er i dag 5 decentrale funktioner i de største bygningsmæssige forvaltninger - alle samles fra 2014 i en afdeling, og personkredsen tæler: arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører og HK personale. Der er gennem de seneste år arbejdet målrettet på at rationalisere styrken - bl.a. gennem etablering af resultatcenter på markedsvilkår således at det samlede antal årsværk er gået fra ca til i alt ca viceværter. Der er især irt. køb og salg af ejendomme et tæt samarbejde med de juridiske enheder - men vi har ikke planlagt integration af disse jurister - kommer måske senere! Udførende del med arkitekter var i bygningsfunktion hvor der var 5 arkitekter, 4 bygningskonstruktører, 1 tegner, 1 elektriker, 1 svagstrømsperson, 2 ingeniører, 1 vvs'er, 2 viceværter, 2 administrative. Rengøringen er hjemtaget fra leverandører for 25 % Ovenstående rengøringspersonale er organiseret i virksomheden Samordnet Rengøring med egen leder. Af andre funktioner i Ejendomsstaben kan nævnes energikoordinator og kommunikationskonsulent Maskinmestre dækker over VVS- og Elinstallatører. Administrationen blev fra og med 2012 overført til et fælles sekretariat i Teknik & Miljø. Resten er et udtryk for en løbende personalereduktion Tallene vedrører alene Ejendomsforvaltningen. Rengøringsfunktionen for Rådhuset blev som den sidste udliciteret primo 2011 Energigruppen udgør ca. 2½ årsværk Der er sket effektivisering i opgaveløsningen, især indenfor fagene teknisk assistent, HK ansatte bl.a. som følge af øget digitalisering. Der samme gælder Servicemedarbejdere der i dag arbejder i teams om flere bygninger frem for som tidligere at være fast til knyttet til bestemte bygninger. Der arbejdet meget med optimering i rengøringen. God blanding og forholdsvis lidt ændring, dog mere fokus på Controlling Den ene ingeniør stilling er besat af en el-installatør i skånejob på 25 t/uge Kan ikke besvares, da vi ikke har en ejendomsfunktion Rengøringen er udliciteret men på vore plejecentre er der ansat kommunalt rengøringspersonale. Servicemedarbejderne decentralt bliver i forbindelse med centralisering af ejendomsdriften overført til C- EJD i alt ca 44 servicemedarbejdere Ved opstart af energirenoveringsopgaven i 2011 blev der ansat en ingeniør og en maskinmester Plus én konstruktør i seniorjob fra årsskiftet Har kun oplysninger for den centrale, hovedsagelig rådgivende, ejendomsfunktion. 6. Hvad er dine forventninger til fremtiden? (de næste 1-3 år) Ja (%) Nej (%) Uafklaret (%) Vil ejendomsfunktionen blive omorganiseret? 46% 31% 23% Vil der ske ændring i ejendomsfunktionens opgaver? 56% 22% 22% Vil der ske ændring i ejendomsfunktionens budgetansvar? 42% 31% 27% Vil der ske ændring i hvilke opgaver der udbydes? 37% 27% 37% Besparelserne peger i retning af, at der rundt om i kommunerne er en klar forventning til at organiseringen af ejendomsområdet er under forandring. Det ser endvidere ud til, at der forventet en stigning i ejendomsdriftsopgaver som udbudssættes i de kommende år. 8

9 Beskriv evt. dine forventninger til den fremtidige udvikling af ejendomsfunktionen i din kommune. Byrådet besluttede i august 2012 at etablerer et Ejendomscenter. En del af den indvendige "små vedligeholdelse" vil fra 2013 blive lagt ud til aftaleenhederne og skal indarbejdes i deres nuværende egne budgetter. Organisering af ejendomsfunktionen vil i 2013 blive omorganiseret, således at drift- og anlægsopgaver bliver delt op imellem to selvstændige afdelinger. Ejendomme & Energi og Vej & Anlæg. ja, betyder at vi vil undersøge området Pr. 1 januar 2013 samles al bygningsdrift i ejendomsfunktionen i teknik og miljø. Så al drift og vedligeholdelse er er sted og energi og udendørs arealer. Store dele af afdelingens arbejdsområde skal konkurrenceudsættes i Området vedr. tekniske servicemedarbejdere på skoler og institutioner vil sandsynligvis blive centraliseret. Områder som vinduespolering og vedligehold af udearealer og terræn vil sandsynligvis blive samlet og udbudt Mindre omorganisering af bygherrerådgivernes arbejdsfordeling. Der er meget store anlægsprojekter i investeringsoversigten, der betyder øget brug af eksterne rådgivere (eller udvidelse af staben). Dertil også forventning om større udbud, evt. rammeudbud. Ejendomme bliver fra 1. februar et Kontor under Planafdelingen i Teknik & Miljø. Vi overvejer og undersøger mulighederne for samlet udbud af afgrænsede vedligeholdelsesområder, uden at viden om tilstand og kvalitetssikringen mindskes og vores nuværende mulighed for løbende tværgående prioritering opretholdes. Der vil nok blive lavet større rammeaftaler for bl.a. indvendig vedligehold Kommunen påregner en samling af de 5 bygningskontorer til én enhed, der vil få ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Driftsansvaret for de indvendige opgaver forbliver hos bygningsejerne, ligesom projekteringsansvaret forbliver hos ejerne. Dette vil udfordre en totaløkonomisk vurdering af bygningerne. Jeg tror at ejendomsdriften samles inkl. de tekniske serviceledere til en enhed. Der forventes de næste 2 år at der fokuseres stærkt på de samlede omkostninger til bygningsdrift, og at ejendomsfunktionen får en stor rolle i denne proces. Data på bygningsområdet digitaliseres og og kan benyttes bredt i beslutningsprocessen. Udgangspunkt i facility management. Stort fokus på energi besparelser. Vi har centraliseret ejendomsområdet fuldt og helt, hvilket vi oplever som det mest økonomisk og styringsmæssigt rationelle, vi har i de seneste 5 år udfaset mere end m2 udtjente og dårlige udnyttede bygninger og i stedet bygget ca m2 nye moderne og energieffektive. Trenden er at samle især børneområdet i større mere effektive enheder. Fremtiden er uafklaret. Hele bygningsdriften er under afdækning, det forventes derfor, at der vil ske noget inden for 1-3 år. I hvilken retning vides ikke pt. Fra 2016 vil der blive etableret en ejendomsfunktion C-EJD vil i den kommende tid overtage den samlede drift af kommunens ejendomme. Herefter vil der blive arbejdet med udlicitering af serviceopgaver, serviceydelser og serviceaftaler. Der vil også blive udbudt opgaver i større enheder og indgået rammeaftaler. Opgaven med energirenovering af idrætshaller og centre forventes at komme ind under ansvarsområdet. Jeg forventer, at der vil blive etableret en form for ejendomscenter Det er i budgetforlig 2012 aftalt, at der skal oprettes en mere centraliseret ejendomsenhed Overblik og ansvar for ejendomsudnyttelsen og lejemål samt drift af administrationsbygninger bliver nye opgaver for ejendomscentret, som medio 2013 overgår som en afdeling under den centrale økonomiforvaltning. 7. Prioritering af emner til en temadag. Hvilke emner vil I gerne høre om/drøfte på en temadag? Vægtes højt Middel Vægtes lavt Nye organisationsformer på ejendomsområdet i kommunerne Opbygning af Facility Management organisationer i det offentlige 67% 25% 8% 70% 25% 5% Energibesparelser og energirenoveringer 41% 38% 21% 9

10 Vægtes højt Middel Vægtes lavt EU - direktivet vedr. energieffektivsering 21% 51% 28% Energibesparelser - offenlig og privat samarbejde 26% 43% 31% Vedligeholdelsesplanlægning 42% 50% 8% Hvordan håndterer vi vedligeholdelsesefterslæbet på kommunale bygninger? 64% 30% 7% Totaløkonomi og bæredygtigt byggeri 53% 40% 6% Udviklingen på IKT-området og kravene til kommunerne 40% 44% 16% Udbud af bygningsdrift 20% 57% 23% Bygningsdrift - offentlige og private samarbejdsmodeller Optimering af kommunens arealanvendelse - arealforvaltning 30% 49% 21% 71% 19% 10% Spørgsmål nr. 7 har haft det formål, at få input til den planlagte temadag i juni Hvis besvarelserne tages som udtryk for de temaer som optager kommunerne for tiden peger det klart retning af den fremtidige organisering af Ejendomsfunktionen i kommunen og på arealforvaltning - arealoptimering. Beskriv evt. andre forslag/emner til en temadag: Opgaveflow og digitalisering Der er i mange andre sammenhænge fokus på energiområdet Inspiration til multifunktioner af samme arealer og evt. barrierer herfor Drivere til at skabe forståelse for at der er mange penge bundet i m2 I alle mener at bør der være et særlig fokus på digitalisering og effektivisering Jeg har besvaret ud fra en generel betragtning. Emnet afhænger af deltagerkredsen. Vi finder det meget væsentligt at forvaltningen besidder den nødvendige faglige og ressourcemæssige kapacitet til at varetage ejendomsområdet, som anser som strategisk i udvikling af den effektive moderne kommune. Virksomhedskulturen ved centralisering af ejendomsfunktionen Har du kommentarer, bemærkninger eller forslag i øvrigt? Bemærk, at de ændringer, der er angivet i 2012 ( set i forhold til 2007) først træder i kraft i Opgaveflow og digitalisering kunne være et godt emne :-) I lyset af den mangfoldige måde at organisere 'ejendomsfunktionen' på kunne en bredere spørgeramme måske anbefales. Ellers ok spørgsmål. nej Der sker meget i forhold til nye organisationsmodeller, hvorfor jeg gerne ser et temamøde herom snarest. Godt at vi for analyseret dette emne, så vi får klarhed over hvor vi står i kommunerne. De kommende år kommer der øget fokus på om kommunerne varetager ejendomsdriften på en tilstrækkelig professionel måde. Nej. 10

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Gymnasiefællesskabet i Roskilde

Gymnasiefællesskabet i Roskilde Gymnasiefællesskabet i Roskilde Samarbejdsmodel Vi har samarbejder på personaleadministration, jura, It, løn, Bogholderiområdet og Bygningsområdet. 2007 6 Selvstændige Gymnasier 2013-15 Gymnasier Lokal

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration. Mikkel Munk, Manager PSS

ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration. Mikkel Munk, Manager PSS ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration Mikkel Munk, Manager PSS Agenda Hvad er status på området Forankring og organisering Opgaver og kompetencer Incitamenter og effektiviseringer

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 11. Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Gentoftes kommentarer og overvejelser. Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune

Gentoftes kommentarer og overvejelser. Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune Gentoftes kommentarer og overvejelser Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune Bygningsforvaltning eller FM? Gentofte Kommunes bygninger i tørre tal 296 +/- bygninger eller bebyggelser Ca. 500.000

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved deltagelse i branche møder.

Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved deltagelse i branche møder. 2016-2019 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Indledning Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme skal sikre styringen af kommunens ejendomme, således, at der er godt overblik over ejendommene

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Lidt historik SKI koordinerede i 2011, på vegne af en række skoler, udbud på byggesyn og vedligeholdelsesplaner. Flere end 20 skoler indgik samme

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

På vej mod en ny og anderledes servicedesk i Egedal Kommune. Tør vi sige shared service?

På vej mod en ny og anderledes servicedesk i Egedal Kommune. Tør vi sige shared service? På vej mod en ny og anderledes servicedesk i Egedal Kommune Tør vi sige shared service? 1 Lars Borg og hvorfor står jeg her? 1995 Folkeskolelærer 1999 Pædagogisk it-konsulent 2004 Master i it og læring

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 Medarbejdere og brugere Kommunens opgaver, mål CEI Kommunens faciliteter En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 - et område med perspektiv og visioner Egedal Kommune, december 2013 Besluttet i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 73 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, Byggeloven, Lov om begrænsning

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Bilag 1 Fortolkning af materialesamlingen

Bilag 1 Fortolkning af materialesamlingen Bilag 1 Fortolkning af materialesamlingen BR traf i 2003 (BR 589/03) beslutning om at etablere en fælleskommunal ejendomsenhed. 24. november 2005 godkendte BR (BR 619/05) retningslinjerne for enheden,

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

HADERSLEV KATEDRALSKOLE

HADERSLEV KATEDRALSKOLE HADERSLEV KATEDRALSKOLE SYSTEMATISK BYGNINGSVEDLIGEHOLD HVORFOR? Baggrunden for hvorfor Haderslev Katedralskole Valgte at købe et system til styring af systematisk bygningsvedligehold HADERSLEV KATEDRALSKOLE

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kommunale ejendomme byggeri og drift

Kommunale ejendomme byggeri og drift ELFORSK projekt: 345-002 Energisyndere i lavenergibyggeri Del- rapport Kommunale ejendomme byggeri og drift Udarbejdet af: Bo Holst- Mikkelsen, Living Strategy Consulting, bhm@livingstrategy.dk April 2015

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere