Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen"

Transkript

1 Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

2 Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox København V E-mai: Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Teefon: Teefax: E-mai: Arbejdsgiversekretariat DI H.C. Andersens Bouevard København V Teefon: Teefax: E-mai: Henvendeser rettes ti partssekretariaterne. Materiaer fra Industriens Branchearbejdsmijøråd kan fås ved henvendese ti organisationer ne og kan downoades på eer de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmijø, Arbejdsmijøbutikken, tf Bestiingsnummer: Layout og tryk: Rosendahs-Schutz Grafisk a/s / Nordisk Svanemærke Foto: Eyvind Lindegaard Andersen; JO Safety Sign ApS; Backner ApS Opag: 800 Marts 2012 ISBN

3 Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Denne vejedning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker ska være ti stede med hensyn ti sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen. Vejedningen er primært rettet mod mindre eektriske og eektromekaniske nedbrud. Ved mindre nedbrud forstås i denne vejedning skader på produktionsudstyret, der inden for 1-2 dage kan udbedres af personae uden e-teknisk faguddannese. Arbejder, der indebærer risiko for at komme i berøring med spændingsførende dee, må kun udføres af personer med reevant fagteknisk uddannese. Formået med vejedningen er at hjæpe de medarbejdere, som ska øse probemerne der har medført nedbrud, med at sikre sikkerhed og sundhed for dem sev og for medarbejderne i produktionen. Ti hvert emne er udarbejdet et skema, som med forde kan mårettes de enkete opgaver og anbringes i en sikkerhedshåndbog eer ved den aktuee maskine. I skemaet er en afkrydsningsiste over personige værnemider. Her afkrydses reevante værnemider efter en konkret vurdering af det aktuee behov for værnemider i forhod ti den enkete opgave. Arbejdstisynet har haft vejedningen ti gennemsyn og finder indhodet i overensstemmese med arbejdsmijøovgivningen. Arbejdstisynet har aene vurderet vejedningen, som den foreigger, og har ikke taget stiing ti, om den dækker samtige reevante emner inden for området. Vejedningen er udarbejdet af COWI A/S. Vejedningen indehoder føgende afsnit: 1. Arbejdsgiverens pigter mv...side 4 2. Sikkerhed ved fjernese af afskærmning...side 5 3. Arbejde på maskiner sikring mod genindkobing af strøm...side 6 4. Udskiftning af smetesikringer...side 8 5. Fugtveje og brandsukkere i tifæde af brand...side Åbning af e-taver...side Adgangsreguering ved arbejde på maskiner...side Håndtering af uykker...side Henvisninger...side Ordforkaring...side 17 3

4 1. Arbejdsgiverens pigter mv. Arbejdsgiveren har særige pigter efter arbejdsmijøovgivningen. Dette gæder også ved arbejder, der omfatter reparation og vedigehodese af produktionsapparatet. Eftersyn af maskiner og håndværktøj Arbejdsgiveren er forpigtet ti at udføre eftersyn af såve maskiner som håndværktøj i henhod ti everandørens anvisninger, dog minimum en gang årigt. Edrevne håndmaskiner, der benyttes jævnigt, ska underkastes kyndigt, mekanisk og eektrisk eftersyn med højst 2 måneders meemrum (for dobbetisoerede maskiner 6 måneder). Risikovurdering og APV De foranstatninger, der ska etaberes, afhænger af opgavens omfang og risikoen ved arbejdets udførese. Det er derfor nødvendigt i hvert enket tifæde at foretage en risikovurdering for at sikre, at nødvendige og tistrækkeige foranstatninger iværksættes. Der ska gennemføres en Arbejdspadsvurdering (APV). APV en ska indehode en kortægning og identifikation af arbejdsopgaven og eventuee arbejdsmijøprobemer samt en handingspan for, hvoredes risici minimeres. APV en udarbejdes i samarbejde med arbejdsmijøorganisationen og/eer den enkete reparatør. Det kræver en særig APV, hvis arbejdet udføres i områder med eksposionsfare (ATEX-områder). Instruktion Reparatøren, der udfører seve opgaven, ska være instrueret og opært i at udføre det pågædende arbejde på en sikker måde. Instruktionen kan gives mundtigt, men virksomheden ska kunne dokumentere, at instruktionen er givet, og derfor er skriftighed en forde. Denne vejedning indgår som en de af instruktionen. Reparatørens opgave er at føge forskrifter og anvisninger. Virksomheden er forpigtet ti at gøre disse forskrifter og anvisninger tigængeige og bekendt for reparatøren. Nedbrud og den efterføgende reparation er i sagens natur adrig en panagt aktivitet. Arbejdsopgaven vi derfor være mere eer mindre akut. Det er derfor vigtigt, at ae reevante reparatører og edere på forhånd er bekendt med gædende reger og pacering af eventuee skriftige instruktioner, forskrifter og vejedninger. Personige værnemider Er det ikke muigt at sikre medarbejderen ved at fjerne en risiko ved kiden, kan det bive nødvendigt at anvende personige værnemider. Typiske værnemider kan være handsker, øjenværn, knæpuder og hjem mv. Arbejdsgiveren er forpigtet ti at stie de fornødne værnemider ti rådighed. Særige uddanneser Visse typer arbejder kræver en godkendt sikkerhedsmæssig uddannese. Eksempevis kræves særig uddannese for medarbejdere der: svejser eer fammeskærer i meta anvender stoffer og materiaer, der indehoder epoxy eer isocyanater arbejder på eektriske instaationer med spænding på (L-AUS) anvender kran eer gaffetruck, der kan øfte over en meters højde Tisyn Arbejdsgiveren sørger for at føre effektivt tisyn med, at opgaven udføres sikkerhedsmæssigt forsvarigt, mens arbejdet står på. Et effektivt tisyn indebærer, at den person, der udfører tisynet, har den fornødne erfaring og kompetencer ti at kunne identificere og håndtere risici. 4

5 Reparatørens informationspigt Opdager reparatøren fej og manger, der har sikkerhedsmæssig betydning på andre dee af maskinen end dem der arbejdes på, gøres virksomheden opmærksom på dette. Leverandørens pigter Leverandøren er forpigtet ti at evere en skriftig brugsanvisning, som samtidig informerer om vedigehodese mv. for de enkete maskiner. Brugsanvisningerne ska være på dansk. Ae maskiner ska være CE-mærket. Sammenbygges fere CE-mærkede maskiner af en everandør, er denne forpigtet ti at CE-mærke den sammenbyggede maskine. 2. Sikkerhed ved fjernese af afskærmning Afskærmning er en foranstatning, der forhindrer, at personer kommer i kontakt med eksempevis roterende dee, eektricitet, kippende værktøjer, kraftigt ys og varme. Afskærmningen ska desuden beskytte mod personskader, såfremt der opstår brud på hurtigt roterende dee, eksposioner eer ignende. Afskærmninger må adrig fjernes under maskinens drift, igesom sikkerhedskontakter, der forhindrer afskærmningens funktionaitet, ikke må bokeres. Sikkerhedsforanstatninger ved afmontering I forbindese med vedigehodesesarbejde, reparationer eer fejsøgning kan det bive nødvendigt midertidigt at afmontere sikkerhedsskærme. Når dette gøres, er det vigtigt at være ekstra agtpågivende. Man ska sikre, at såve personen der udfører arbejdet, som tifædigt passerende personer ikke kommer ti skade, jævnfør afsnittet om adgangsreguering ved arbejde på maskiner. Er der risiko for at komme i kontakt med roterende dee, kippende værktøjer eer andre mekaniske dee under reparation eer indkøring, er det hensigtsmæssigt, at man ikke bærer østhængende tøj, der et kan fanges af maskinen. Desuden sættes angt hår op med hue, hårbånd eer ignende. Der ska være den fornødne pads ti, at man kan hode en passende afstand ti roterende eer strømførende dee. Fornøden pads er minimum 0,7 meter fra maskine ti væg og 1,1 meter meem to maskiner. Endeig sørges der for, at området er ryddeigt, så man ikke kan snube over maskindee og værktøj. Er der risiko for eektriske påvirkninger, når en afskærmning fjernes, fordi der fortsat ska være spænding på maskinen, ska en sagkyndig person etabere en afdækning, så man ikke kan komme i berøring med de eektriske komponenter. Den sagkyndige, der udfører afdækningen, ska være L-AUS-uddannet. Er der risiko for brud eer ignende og samtidig behov for, at maskinen er i drift, mens afskærmning er nedtaget, efterses materieet for at kunne konstatere eventuee svagheder som for eksempe revner i meta, dårigt fastgjorte edninger med videre. Her er roterende dee på en maskine botagt, fordi afskærmningen er fjernet i forbindese med en afprøvning. Passende personige værnemider anvendes under hee forøbet. 5

6 Sikkerhed ved fjernese af afskærmning Risikofaktorer Sikkerhedsforanstatninger før arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger under arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger efter arbejdets udførese Affadshåndtering kemning eektriske påvirkninger amputationer øjenskader maskine afbrydes sikring mod genindkobing af strøm adgangsreguering komponenter efterses for risiko for brud med videre orden og ryddeighed sikring mod berøring af eektriske komponenter sikring af tistrækkeig pads personige værnemider afskærmning monteres inden idriftsættese nedtagne dee og komponenter sorteres og bortskaffes Bemærkninger Der bør adgangsregueres, så arbejdet kan fore gå ugeneret. Afskærmning er anbragt af sikkerhedsmæssige årsager, og man ska derfor atid være særigt agtpågivende, hvis det er nødvendigt at fjerne den. Personige værnemider: hovedværn høreværn øjenværn åndedrætsværn fodværn evt. speciet arbejdstøj knæpuder handsker/l-aus-handsker andet: 3. Arbejde på maskiner sikring mod genindkobing af strøm Når der arbejdes på maskiner, kan der være risiko for eektrisk stød eer for at bive skadet af bevægeige mekaniske dee. Det er derfor nødvendigt at sikre sig, at strømmen ikke suttes (genindkobes) for at undgå risikoen for personskader. Sikkerhedsforanstatninger Når strømmen afbrydes, skites der tydeigt med, at strømmen er afbrudt, og at anægget ikke må betjenes. Ti dette formå anvendes et skit, som ever op ti Arbejdstisynets bekendtgørese om sikkerhedsskitning og anden form for signagivning. Eksempe på skit. Den bedste sikring er at anbringe en hængeås på afbryderhåndtaget, som er muigt på maskinanæg etaberet efter Arbejder fere personer eer grupper uafhængigt af hinanden på samme maskine, ska hver person/gruppe individuet sikre sig med hængeås. 6

7 Hvis det ikke er muigt at afåse gruppen, kan sikringer og eventuee sikringsskuffer fjernes. Ti automatsikringer kan hjæpemider med forde anvendes, såedes at en hængeås kan monteres. Afbryderhåndtag med én hængeås og pads ti fere. Automatsikring med monteret hængeås. Sikring mod genindkobing af strøm Risikofaktorer Sikkerhedsforanstatninger før arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger under arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger efter arbejdets udførese strømgennemgang (stød) kortsutning og ysbuedannese (forbrændinger) information ti reevante personer om at strøm afbrydes hjæpeværktøj eksempevis hængeås, strips og skite fremskaffes sikring mod genindkobing skite opsættes oprethodese af sikring mod genindkobing skite og eventuee foranstatninger mod genindkobing fjernes Bemærkninger Arbejder fere personer på maskinen, hvor strømmen er afbrudt, ska der udnævnes en koordinerende person som ska sikre, at strømmen ikke suttes, før ae arbejder er ophørt. Arbejder fere personer eer grupper samtidigt, men uafhængigt af hinanden på samme maskine, ska hver person/gruppe opsætte hængeås. Personige værnemider: hovedværn høreværn øjenværn åndedrætsværn fodværn evt. speciet arbejdstøj knæpuder handsker andet: 7

8 4. Udskiftning af smetesikringer En maskine standser, hvis en sikring brænder over som føge af overbeastning, eer hvis HPFI-reæet kober ud som føge af en fejstrøm. HPFI-reæet og sikringerne kontroeres derfor, hvis en maskine standser pudseigt og uventet. HPFI-reæet Er HPFI-reæet kobet ud, genindkobes det ved at dreje eer vippe en knap på forsiden af reæet. Kober reæet umiddebart ud igen, tikades en eektriker. Smetesikringer Der findes forskeige typer af sikringer. I dette afsnit behandes kun smetesikringer (se foto). Smetesikringer må skiftes af ikke-sagkyndige personer, medmindre de er anbragt bag åger, som kun kan åbnes med brug af værktøj. I dette tifæde kontaktes en eektriker, der kan udskifte sikringen. Forskeige typer smetesikringer. Sikringerne sidder i e-taver. Større maskiner har typisk en sevstændig e-tave, som kun indehoder sikringer ti én maskine. Mindre maskiner forsynes derimod ofte fra en tave, hvor der kan være tisuttet fere maskiner. Noge maskiner har sikringer indbygget. Forskeige typer taver. Er en sikring sprunget, udskiftes den. Springer sikringen igen ved indkobing af maskinen, må den ikke skiftes en ekstra gang, før fejen er rettet. Det er nødvendigt at tikade en eektriker, hvis fejen er på den eektriske instaation. Sikringerne kan se meget forskeige ud. Sikring og sikringshoder ska atid passe sammen, og der må adrig anvendes sikringer, som ikke er beregnet ti den aktuee hoder. Der taes om forskeige størreser på sikringer. Ved dette forstås, hvor meget strøm de kan tåe. Strøm angives i ampere (A). Der må adrig anvendes sikringer med større ampereangivese end angivet på taven; atså står der 25 ampere på sikringshoderen, må der maksimat anvendes en 25 amperes sikring. 8

9 Sikkerhedsforanstatninger Når en sikring ska skiftes, er det vigtigt at tage sine forhodsreger for at undgå uykker. Man ska sørge for at: afbryde maskinen på maskinens kontakt afbryde for strømmen ti den sikringshoder (gruppen), hvor sikringen ska udskiftes sikre, at der ikke er strøm på gruppen (brug eventuet berøringsfri posøger) sikre, at man ikke kan komme i berøring med strømførende dee udskifte med korrekt sikring tænde for strømmen igen I forbindese med udskiftningen af sikringen anvendes personige værnemider for at forhindre forbrændinger eer andre skader som føge af varme sikringer, eventuee kortsutninger og eektriske stød. Værnemiderne består typisk af handsker og brier/visir. Udskiftning af smetesikringer Risikofaktorer Sikkerhedsforanstatninger før arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger under arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger efter arbejdets udførese Affadshåndtering kortsutning eer jordsutning med værktøj og materie berøring af spændingsførende dee strøm gennem dee af kroppen forbrændinger maskine afbrydes på maskinens kontakt strøm ti sikringshoderen (gruppen) afbrydes korrekt sikring personige værnemider andre informeres om at arbejdet udføres kontromåing for at sikre, at strømmen er sukket arbejde standses ved fej på værktøj, eer hvis sikringen ikke passer opmærksomhed på yde, gnister og ugte ingen personer arbejder på maskinen, inden strømmen suttes sprunget sikring smides i affadsspand speciasikringer bortskaffes efter anvisning Bemærkninger Udskiftning af knivsikringer under spænding må kun udføres af sagkyndige personer. Sikring må kun udskiftes eer genindkobes én gang efter overbrænding eer automatisk udkobing. Ved gentagende overbrænding tikades eektriker. Personige værnemider: hovedværn høreværn øjenværn åndedrætsværn fodværn evt. speciet arbejdstøj knæpuder handsker andet: angærmet jakke 9

10 5. Fugtveje og brandsukkere i tifæde af brand Ved reparatiosopgaver, der medfører varmt arbejde, udøses skærpede krav ti beredskab ud over de generee krav. I disse tifæde er det ikke nok at etabere sikkerhedsforanstatninger for at undgå uykker. Beredskabets primære formå er at mindske personskader ved en uykke, sekundært at redde virksomhedens værdier. Generee krav ti beredskab Typisk er kravene, at: fugtveje og nødudgange er kendte af ae, der arbejder i okaet/bygningen fugtveje og nødudgange et kan identificeres og benyttes fugtveje og nødudgange er ryddeige og tigængeige fugtvejsdøre ikke er afåste med kæder eer ignende der er to af hinanden uafhængige fugtvejsmuigheder der er fugtvejsskite eer nødbeysning Brandsukkere er tigængeige i stort set ae virksomheder. De kommer i mange forskeige typer såsom vand fra sangevinde eer håndpumpe eer håndidsukkere med CO2, puver eer skum. Håndidsukkere ska have en adning på mindst 6 kg og være DS-mærket. Desuden kan brande sukkes med brandtæpper. De enkete typer håndidsukkere er ikke egnede ti ae typer brande. Derfor undersøges det, om den brandsukker, der sidder nærmest en maskine eer arbejdsområdet, også er den, der kan anvendes i tifæde af brand: CO2-sukkere, som anvendes i små rum, kan fortrænge iten CO2-sukkere kan give forfrysninger, hvis der sukkes på antændte kæder vand kan give korrosion og kortsutninger puver kan brænde fast på varme pader Fugtveje og brandsukkere ska markeres med skite, som ever op ti gædende krav. Skite for: fugtvej, sangevinde, håndsukker og brandtæppe. Skærpede krav ti beredskab Ved varmt arbejde skærpes kravene ti beredskab. Er der tae om svejsearbejde, medbringes eksempevis minimum en 6 kg puversukker. I tifæde hvor bygningsmateriaer kan brænde, vi der endvidere være krav om muighed for at sukke med vand. Bygningsejer og/eer forsikringsseskab kan ved varmt arbejde stie krav om at anvende brandvagt. Sties der krav om brandvagt, ska vagten være ti stede og hode opsyn fra varmt arbejdes begyndese ti 60 minutter efter varmt arbejdes afsutning. 10

11 Fugtveje og brandsukkere i tifæde af brand Risikofaktorer Sikkerhedsforanstatninger før arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger under arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger efter arbejdets udførese Bemærkninger forbrændinger røgforgiftning - kvæning forfrysninger ved forkert anvendese af CO2-sukker Fugtveje ska være: kendt af ae ryddeige beyste uafåste skitet udstyret med brandsukkere ryddeige fugtveje og arbejdspads eventue brandvagt eventue brandvagt ti 60 minutter efter varmt arbejdes ophør Personige værnemider: hovedværn høreværn øjenværn åndedrætsværn fodværn evt. speciet arbejdstøj knæpuder handsker andet: 6. Åbning af e-taver E-taver kan være af forskeigt udseende og udformning. Medarbejdere uden en e-teknisk fag uddannese må kun åbne taver, der kan åbnes uden brug af værktøj/nøge. Kan en tave åbnes af ægmand ska den være afskærmet, såedes at det ikke er muigt at komme i berøring med eektriske edende dee. I praksis betyder dette, at medarbejdere uden en e-teknisk uddannese kun må udskifte sikringer eer genindkobe automatsikring samt indkobe HPFI- og HFI-reæer. Risikofaktorer Åbning af taver kan være forbundet med fere farer. Det betyder, at ae taver åbnes med varsomhed og iført øjenværn. Inden arbejdet udføres, vurderes føgende risici: berøring af eektrisk edende dee fugt i taver fra fx utætte tage, vandrør, kondens fra kode fader eer fra oversvømmeser i så fad er der risiko for kortsutning kraftige vibrationer i rum hvor taverne er anbragt i så fad er der risiko for, at skruer og bote, der ikke har været tistrækkeigt spændt, har øsnet sig. Det kan resutere i, at de fader ned og rammer strømførende dee og derved forårsager en kortsutning 11

12 Er et eer fere af ovenstående forhod ti stede, vi der være risiko for kortsutning og ysbue. Hvis det ikke kan sikres, at a strøm ti taven er afbrudt inden åbning, ska eektriker derfor tikades. E-tave som kan åbnes uden brug af værktøj. Åbning af taver Risikofaktorer E-tave som kun kan åbnes med værktøj. Sikkerhedsforanstatninger før arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger under arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger efter arbejdets udførese berøring af eektrisk edende dee kortsutning og ysbuedannese strømmen ti taven afbrydes eer der tikades eektriker der anvendes øjenværn og arbejdsjakke taven åbnes stående ved siden af der anvendes øjenværn og arbejdsjakke, evt. handsker ingen Bemærkninger Det er vigtigt at stie sig på den side af taven, hvor ågen er hængset, så man står i y af ågen, hvis en eksposion eer gnist fremkades ved åbning af åge. Personige værnemider: hovedværn høreværn åndedrætsværn fodværn evt. speciet arbejdstøj knæpuder evt. handsker andet: 12

13 7. Adgangsreguering ved arbejde på maskiner Når man servicerer, reparerer eer på anden måde arbejder på maskiner, er det nødvendigt, at man sikrer såve sig sev som andre mod at komme ti skade. Sikkerhedsforanstatninger Inden arbejdet begyndes, vurderer den ansvarige for opgaven, hvike risici der er, og om en form for adgangsreguering er nødvendig. I bekræftende fad vurderes, hviken form for reguering der er tistrækkeig. Vurderingen af, hvike risici der er, ska omfatte risici både for den der arbejder på maskine og forbipasserende personer. Eksemper på risici kan være at: bive skubbet ind i roterende eer eektriske dee en stige biver vætet få ting over sig bive udsat for røg, dampe, vodsom støj, svejseys, gnister, spåner bive påkørt af trucks, stabere eer ignende Det afhænger af de identificerede risici, hviken form for adgangsreguering der er nødvendig. Ska der skiftes en sikring, vi det normat ikke medføre behov for adgangsreguering. Kører der derimod trucks, stabere eer ignende forbi arbejdsstedet, kan det være nødvendigt med en hodbar afspærring for at forhindre påkørse af personer. Vurderingen af, hviken adgangsreguering der er tistrækkeig, afhænger også af de identificerede risici. En tistrækkeig adgangsreguering giver den person, der arbejder på maskinen, pads nok ti at udføre sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarigt, samtidig med at personer, der ska kunne bevæge sig forbi arbejdsstedet, kan gøre det uden at komme i fare eer udsættes for støj, røg eer generende ys. Afhængig af de identificerede risici kan en tistrækkeig adgangsreguering spænde fra ingen over markeringer på guv, opsætning af keger med bånd eer kæder og opstiing af vagtmand ti betonkodser ti sikring mod påkørse. Adgangsregueringen gæder ikke kun for gående personae, men også for køretøjer som for eksempe stabere eer gaffetrucks. Keger med afspærringskæde, keger med afspærringsbånd og afspærringsgitter. Når en afspærring etaberes, ska den være tydeig og må ikke bokere adgangsveje ti andre maskiner i drift eer fugtveje. Afspærringen fjernes umiddebart efter endt arbejde. 13

14 Ved visse typer arbejder er der het formee ovkrav om afgrænsning og skitning. Ved epoxyarbejde har eksempevis kun de personer, der arbejder med processen, adgang ti arbejdsområdet, igesom svejsning i rustfrit stå og metabearbejdning med røgudviking medfører krav om skitning ved arbejdsområdet. Adgangsreguering ved arbejde på maskiner Risikofaktorer Sikkerhedsforanstatninger før arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger under arbejdets udførese Sikkerhedsforanstatninger efter arbejdets udførese Affadshåndtering påkørse fra trucks, stabere og ignende risiko for andre personer (uykker, støj, svejseys mv.) adgangsreguering vurderes nødvendige skite, keger mv. herunder speciaskitning fx ved svejsning i rustfrit stå etabering af adgangsreguering behov for vagtmand vurderes intakt afspærring sikres afspærring fjernes ingen Bemærkninger Det kan være nødvendigt med skitning ved indgang ti produktionsokae. Personige værnemider: hovedværn høreværn øjenværn åndedrætsværn fodværn evt. speciet arbejdstøj knæpuder handsker andet: 14

15 8. Håndtering af uykker Hvis uhedet er ude og der opstår en uykke, er det ofte af vita betydning, at uykken håndteres så hurtigt som muigt for at mindske føgevirkningerne. Derfor udarbejdes retningsinjer for håndtering af akutte uykker. Desuden gennemgås virksomheden for bedre at kunne kortægge, hvor de forskeige risici igger. Der ses i den forbindese bandt andet på, om der er risiko for at: få ting i øjnene der er udsip af giftige eer ætsende dampe bive udsat for svejseys få kemskader fade i samme niveau (guv) eer forskeigt niveau (trappe eer stige) få eektrisk stød bive forbrændt bive ramt af ting fra højere niveau Redningsudstyr og hjæpemider Arbejdsstedet ska være forsynet med passende redningsudstyr samt fornødne hjæpemider ti førstehjæp. Det er især påkrævet, hvis arbejdsforhodene indebærer særige risici. Det drejer sig eksempevis om arbejde i ukkede behodere og arbejde med tunge emner eer hvis adgangsforhodene er dårige. Passende redningsudstyr og fornødne hjæpemider kan bestå af øjensky, egnet åndedrætsværn, nødbruser, båre, hjertestarter, førstehjæpskasse mv. Udstyret paceres på steder nær de reevante arbejdsområder og anbringes såedes, at det er et tigængeigt og nemt at finde. Der skites tydeigt de steder, hvor der er anbragt førstehjæpsudstyr, så skadede personer eer hjæpere hurtigt kan finde udstyret. Eksemper på skitning. Skue en ivstruende uykke opstå, er det en forde, at en eer fere personer har gennemgået et kursus i ivreddende førstehjæp. Kurset kan eventuet tirettes ti virksomheden, så der er specie fokus på særige risici, eksempevis gasudsip, syreskader med videre. Livreddende førstehjæp (basa hjerte-unge-redning) Førstehjæpens 4 hovedpunkter: 1. Stands uykken 2. Livreddende førstehjæp 3. Tikad hjæp 4. Amindeig førstehjæp 15

16 1. Stands uykken bevar roen og skab et godt overbik over situationen sørge for at sikre sig sev og andre 2. Giv ivreddende førstehjæp Hvis den tiskadekomne er bevidstøs: skab frie uftveje kontro af vejrtrækning norma vejrtrækning stabit sideeje mangende vejrtrækning hjertemassage og kunstigt åndedræt: 30 tryk og 2 indbæsninger 3. Tikad hjæp Kontakt aarmcentraen på og opys: hvor uykken er sket hvad der er sket hvor mange tiskadekomne hvorfra der ringes (navn og tf.nr.) Lad aarmcentraen afsutte samtaen. 4. Giv amindeig førstehjæp forebyg chok beroig skadeidte beskyt mod kimaet behand småskader beskyt mod nysgerrige Sørg for, at der er en person, som tager imod ambuancen. Sørg for, at der er pads ti, at redderne kan komme frem ti den tiskadekomne med en båre. Giv ambuancemandskabet besked om hændesen og hvad der er foretaget med den tiskadekomne. 9. Henvisninger Arbejdstisynet: Bekendtgørese om tekniske hjæpemider Bekendtgørese om indretning af tekniske hjæpemider Bekendtgørese om sikkerhedsskitning og anden form for signagivning Arbejdsmijøvejviser nr. 8 om Instaation og reparation af maskiner og udstyr Vejedning A.1.10 om Fugtveje og sikkerhedsbeysning (nødbeysning) på faste arbejdssteder Vejedning D.2.16 om Svejsning, skæring med videre i meta Vejedning D.5.4 om Arbejdets udførese Vejedning F.0.5 om Forebyggese af arbejdsuykker i store og meemstore virksomheder Vejedning F.0.6 om Forebyggese af uykker ved hjæp af orden og ryddeighed Vejedning F.0.7 om Forebyggese af uykker ved interne færdse på virksomheder 16

17 Sikkerhedsstyresen: Stærkstrømsbekendtgøresen afsnit 6 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: Vejedning 10, de 1-3 Varmt arbejde IBAR: Vejedning om ATEX Vejedningen om Instruktion, opæring og tisyn Vejedning om Arbejdsuykker 10. Ordforkaring ATEX ATEX er en forkortese af ATmosphere EXposibe og betyder eksposiv atmosfære. Vurderes et område ti at vare omfattet af ATEX-direktivet, udøser det særige krav ti arbejdsgang, eektriske komponenter med mere. Automatsikring En automatsikring er en sikring, hvor man kan genindkobe strømmen ved eksempevis at vippe en kontakt op. Automatsikringen indehoder ikke en tråd, der brænder over ved overbeastning, men en ie kontakt, der udkobes, hvis den biver for varm. Basa hjerte-unge-redning Basa metode ti at redde en person med hjertestop. Berøringsfri posøger Måeinstrument der kan indikere eektrisk spænding i edninger og komponenter uden metaisk berøring. Brandvagt Person der ved varmt arbejde kontroerer arbejdsstedet minimum en time efter, at arbejdet er ophørt. Brandvagten ska have kendskab ti vejedning 10, de 1, 2 og 3 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. E-tave En e-tave består typisk af en saming sikringer og en fejstrømsafbryder. Ved taven kan findes en e-måer samt hovedafbryder. Epoxy Kemisk produkt som bandt andet anvendes i ime, isoeringsmateriae og ak. Epoxy kan i uhærdet form give eksem og aergi og mistænkes for at være kræftfremkadende. Kun personer, der har gennemgået en særig uddannese, må arbejde med epoxy. Håndidsukkere Transportabe trykfaske ti sukning af id. Faskerne kan indehode skum, puver eer CO2. Håndpumpe Vandspand med håndpumpe og mundstykke ti at sukke brand. Isocyanater Fæesbetegnese for kemiske produkter, som bandt andet anvendes i ime og skum. Isocyanater kan i uhærdet form give eksem og aergi og mistænkes for at være kræftfremkadende. Kun personer, der har gennemgået en særig uddannese, må arbejde med isocyanater. 17

18 Knivsikring En knivsikring er en bestemt type smetesikring, der ikke skrues i, men som trykkes på pads i en hoder. Sikringen er normat monteret med to kroge, hvori man kan gribe sikringen med en speciet fremstiet handske. Må kun udskiftes af sagkyndig person, hvis den er under spænding. L-AUS Står for Lavspænding-Arbejde Under Spænding. Lavspænding er < 1000 vot. Lysbue Gnist som føge af eektrisk kortsutning. Lægmand Person som hverken er instrueret eer sagkyndig. Sagkyndig person En sagkyndig person er en person med reevant uddannese og erfaring, som sætter ham eer hende i stand ti at bemærke risici og undgå farer. Sangevinde Brandsange på trome, som er fastmonteret på vandforsyning. Smetesikring En smetesikring er en engangssikring, som fungerer ved, at en tråd brænder over ved overbeastning. Spænding Angives i vot. Strøm Angives i ampere. Støveksposion Eksposion forårsaget af antændese af støv. Varmt arbejde Betegnese for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudvikende værktøjer, eer hvor der arbejdes med eer frembringes fammer, gnister og brandfarig opvarmning. Værnemider Udstyr ti beskyttese af personer mod eksempevis strøm, varme, støv osv. Et personigt værnemidde er et udstyr, der anvendes af og beskytter én person (eksempevis en støvmaske). 18

19

20 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tf.: E-mai: DI H. C. Andersens Bouevard 18, 1787 København V. Tf.: E-mai: Lederne Vermandsgade 65, 2300 København S. Tf.: E-mai: Industriens Branchearbejdsmijøråd Postboks København V E-mai: 20

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MARTS 2014 Denne edningsprotoko

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J ".""._... ~

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J .._... ~ . SOM R USOM Å Æ -..:::.-- J ".""._..... ~.. ~~ -./A't>:. -~. ~ ~ - :.:-- ' /. ::::... -~ / 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Områdets beiggenhed og størrese........ side 2 Tigrænsende areaer og disses bebyggese..

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE LKALPLAN N R. 18 FR ET MRÅDE VEST FR SRØVEJ TL PLEJEHJEM G BESKYTTEDE BLGER SKÆLSKØR KMMUNE Stempe kr. Matr. nr. 7a,, 7dk, 7d og 7 dm Hesseby by, Eggesevinage (Ejcrcjighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning Origina betjeningsvejedning BW 80 AD-2/BW 90 AD-2/BW 100 ADM-2 BW 90 AC-2 S/N 101.460 42... > / S/N 101 460 52... > / S/N 101 460 62... > S/N 101.460 72... > Tandem-vibrationstrome

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning S/N10162002... Ethjusvibrationstrome Kataog-nr. 008 110 69 02/2006 Forord F orord BOMAG - maskinerne er resutatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Industry Jørgen Bohnensack Product manager

Industry Jørgen Bohnensack Product manager 12 Industry Jørgen Bohnensack Product manager Mai: jbo@keramax.com Mobie: +45 4060 7064 Industrivej 15 3320 Skævinge Industry 2-komponent poyurethan E støbemasser 3 Industry Oversigt over Potting (indstøbning)

Læs mere

"*A Miljø- og Energiministeriet

*A Miljø- og Energiministeriet J medarb. Sagsnr S~ 1996 9~7/~ ~-ooo~ L TI- "A Mijø- og Energiministeriet r- 1ftffr Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Ti kt1 ~ ags.tc,k i t : g n i n!j om t i 1 ~ u ' t. c t"' f) t ~ p 'J M' urn g"rd~ n

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere