ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Rammer for samarbejde i boligafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Rammer for samarbejde i boligafdelingen"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Rammer for samarbejde i boligafdelingen

2 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Forord Samarbejdet i den almene boligsektor er udfordrende, fordi der er tre parter: Afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionærerne og administrationen. Det er håbet, at Rammer for samarbejde i boligafdelingen kan hjælpe både nytilkomne og erfarne i ABG-fællesskabet med at udfylde deres roller bedst muligt. Lykkes det, kan afdelingsbestyrelsen fungere som igangsætter og katalysator for udviklingen i afdelingen, både hvad angår de fysiske rammer og det sociale liv beboerne imellem. Og ejendomsfunktionærerne og administrationens rådgivning og daglige indsats kan medvirke til, at visionerne føres ud i livet. Samarbejde er en kunst, der kræver indsats fra alle. Det er vores håb, at disse rammer for samarbejde kan inspirere alle til at få hverdagen til at fungere godt og tillidsfuldt, så vi i fællesskab kan levere Bedre boliger for alle i velfungerende boligområder. God læselyst! Indhold Indledning... 3 Grundlaget for samarbejdet... 4 Det formelle grundlag Den gode samarbejdskultur Rammer for beboerdemokratiet... 6 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Valg i afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsesformandens rolle Afdelingsbestyrelsens forretningsorden Ansvar og opgaver... 9 Budget og aktiviteter Vedligeholdelsesgennemgang God orden Personaleledelse i afdelingen Kommunikation og gensidig information Håndtering af konflikter Årshjul Januar Februar Marts April Maj Juni Midtersider (indstik): Årshjul Juli Agust September Oktober November December 2

3 Indledning Rammer for samarbejde i boligafdelingen er skrevet til dig, der enten er beboervalgt, ejendomsfunktionær på en ejendom eller medarbejder i ABG. Du er part i et samarbejde, der fungerer bedst, hvis der er enighed og klarhed om, hvilke rammer der skal gælde for samarbejdet. Rammer for samarbejde i boligafdelingen beskriver parternes roller og samarbejde. Der er også idéer til, hvordan man som beboervalgt eller medarbejder kan medvirke til at bevare og styrke samarbejdet. Formålet med at beskrive rammerne er at styrke samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionærerne og administrationen i ABG. Fungerer samarbejdet dårligt, vil det gå ud over udvikling og drift i afdelingen og dermed i sidste ende beboerne. Fungerer samarbejdet derimod godt, vil det komme beboerne til gode gennem velfungerende boligområder og tilfredse medarbejdere. 3

4 GRUNDLAGET FOR SAMARBEJDET Grundlaget for samarbejdet Kommandovejen Afdelingsbestyrelsen foreslår Afdelingsmødet beslutter Administrationen udfører Det formelle grundlag Samarbejdet i en boligafdeling hviler på et formelt grundlag, som er beskrevet i lovgivningen om almene boligorganisationer, samt i vedtægterne for boligorganisationen. Hver for sig er dokumenterne i det formelle grundlag med til at beskrive parternes formelle arbejdsområder, forpligtelser i forbindelse med driften og udviklingen af afdelingen. Beboerne i en almen boligafdeling har ret til medindflydelse på afdelingens drift, og det fremgår af Lov om almene Boliger m.v., at Boligtagerne på et afdelingsmøde kan vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. Afdelingsbestyrelsens overordnede opgaver og fastlægges i Lov om almene Boliger m.v. Afdelingsbestyrelsens opgaver: - Forelægge budgettet for afdelingsmødet - Forelægge arbejder og aktiviteter for afdelingsmødet, inden de iværksættes - Påse, at afdelingen fungerer, og at der er god orden i afdelingen - Orienteres om ansættelser og afskedigelser Afdelingsbestyrelsens opgaver er helt centrale for afdelingen. Budgettet er centralt, fordi det er her, aktivitetsniveauet i afdelingen udstikkes, og huslejeniveauet fastlægges. Til grund for budgettet ligger de vigtige langtidsplaner for vedligeholdelse af ejendommen og dens installationer. Budgettet er altså vigtigt både som kort- og langsigtet planlægningsredskab. Sammen med budgettet godkendes arbejder og aktiviteter for det pågældende budgetår. 4

5 Afdelingsbestyrelsen skal også påse, at der er god orden i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal ikke selv udføre kontrol, men skal overordnet følge med i livet i afdelingen og tage fat om de problemer, der opstår. Endelig skal afdelingsbestyrelsen orienteres om ansættelser og afskedigelser af medarbejdere tilknyttet afdelingen. Formelt er det administrationen, som ansætter medarbejdere, og i praksis er det inspektøren, der har ansvaret for at ansætte, afskedige og lede medarbejderne. ABG s overordnede opgave er at støtte og vejlede afdelingsbestyrelsen og sikre, at driften fungerer. Inspektørens tre vigtigste funktioner: - At være leder for ejendomsfunktionærerne på ejendommen (hierarkiet er følgende inspektør varmemester ejendomsfunktionær) - At have det overordnede ansvar for drift og vedligehold - At være afdelingsbestyrelsens vigtigste samarbejdspartner og indgang til ABG Den gode samarbejdskultur Det formelle grundlag, som er beskrevet ovenfor, definerer nogle helt konkrete, men også overordnede forhold omkring afdelingen. Herudover er der et væld af konkrete arbejdsopgaver, der skal samarbejdes om. Her er det helt afgørende med en god samarbejdskultur. En god samarbejdskultur hviler på et værdimæssigt grundlag, fordi ikke alle situationer kan beskrives i love og regler. Det værdimæssige grundlag handler om måden, vi forholder os til hinanden på i det daglige. Følgende elementer er centrale for et godt samarbejde: Tillid og respekt Parterne holder, hvad de lover og er dermed troværdige. Parterne har respekt for hinandens arbejdsopgaver og arbejdsvilkår, og man møder hinanden med åbenhed og respekt. Parterne respekterer de beslutninger, der er truffet i fællesskab. Kommunikation og dialog Parterne lytter til hinanden og har respekt for hinandens synspunkter, selv om de måtte være forskellige. Man siger, hvad man mener, men på en ordentlig måde, og man melder tilbage inden for aftalt tid. Parterne skal sørge for at informere hinanden, så alle parter i samarbejdet har den fornødne viden. Klar prioritering af opgaver Der skal være enighed og klarhed om, hvordan prioriteringen af opgaverne foregår. Som beboernes tillidsfolk har afdelingsbestyrelsen en berettiget interesse i en effektiv drift af afdelingen. Samtidig er det vigtigt, at ejendomsfunktionærerne og administrationen i ABG har mulighed for at tilrettelægge deres daglige arbejde. Derfor bør prioriteringen af opgaver foregå i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, de lokale medarbejdere og administrationen. 5

6 RAMMER FOR BEBOERDEMOKRATIET Rammer for beboerdemokratiet Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system og findes kun inden for den almene sektor. Det er beboerdemokratiet, der giver beboerne i den almene sektor mulighed for indflydelse på egen afdeling og dermed også egen bolig. For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet den naturligste ting i verden, men sådan har det ikke altid været. Før 1970 havde beboerne kun ret til at udtale sig men ikke ret til at træffe beslutninger. I 1970 blev lovgivningen ændret, så det blev muligt som beboer at få indflydelse i egen boligafdeling blev lovgivningen revideret endnu engang, og i forbindelse med denne revision blev beboerne gjort til den øverste myndighed i de enkelte boligafdelinger. For rent praktisk at kunne administrere den kompetence og indflydelse, som beboerne har som den øverste myndighed i afdelingen, skal der vælges en afdelingsbestyrelse. Formålet med valg af en afdelingsbestyrelse er således, at afdelingsbestyrelsen skal føre afdelingsmødets beslutninger ud i livet, varetage afdelingens interesser og på overordnet plan påse, at der er god orden i afdelingen. Valg til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst tre. Det er afdelingsmødet, som træffer beslutning om, hvor mange medlemmer afdelingsbestyrelsen skal bestå af. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen Det er afdelingsmødet, som træffer beslutning om, hvorvidt afdelingsbestyrelsesformanden skal vælges direkte af afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen skal kunne konstituere sig selv med afdelingsbestyrelsesformand. Er afdelingsbestyrelsesformanden valgt direkte på afdelingsmødet, og afgår denne i valgperioden, skal der afholdes et nyt ekstraordinært afdelingsmøde for at få valgt en ny formand. 6

7 Såfremt konstitueringsmodellen er valgt, kan afdelingsbestyrelsen selv afsætte afdelingsbestyrelsesformanden og indsætte et andet medlem af afdelingsbestyrelsen som formand, men den afsatte formand vil forblive i afdelingsbestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem. Valgperiode for afdelingsbestyrelsen Hvert andet år er afdelingsbestyrelsens formand på valg. Af de øvrige medlemmer afgår halvdelen på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år. Afgangsorden for afdelingsbestyrelsesmedlemmer bestemmes ved den rækkefølge, som de er valgt i. Genvalg vil altid kunne finde sted. Der skal ske valg af suppleanter hvert år. Suppleanterne kan deltage i afdelingsbestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Valgbarhed til afdelingsbestyrelsen Valgbare til afdelingsbestyrelsen er boliglejere og myndige medlemmer af deres husstand. Husstandsbegrebet defineres som udgangspunkt som lejerens nærmeste familie, herunder ægtefælle, registreret partner eller samlever samt disse personers hjemmeboende børn og stedbørn. Også andre slægtninge, herunder forældre og svigerforældre kan efter omstændigheden tilhøre husstanden, men nært slægtskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt. For at blive valgt ind i en afdelingsbestyrelse skal vedkommende være 18 år. Afsættelse af afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen kan ikke selv afsætte egne afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Det er kun afdelingsmødet, der kan afsætte afdelingsbestyrelsen eller et eller flere af medlemmerne før udløbet af valgperioden. Dette kræver dog indkaldelse til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor der på det pågældende afdelingsmøde skal være flertal for at afsætte afdelingsbestyrelsen eller et eller flere af dens medlemmer. Såfremt afdelingsbestyrelsen nedlægger sit hverv, er det Organisationsbestyrelsen, der varetager afdelingsbestyrelsens opgaver, indtil der er blevet indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde og blevet valgt en ny afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsesformandens rolle Afdelingsbestyrelsesformanden har umiddelbart ikke en større indflydelse end de øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Dog er det afdelingsbestyrelsesformandens stemme, der er afgørende, hvis der ved en afstemning er stemmelighed i afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsesformandens vigtigste rolle er at koordinere opgaverne i afdelingsbestyrelsen, herunder at få uddelegeret opgaverne til alle i afdelingsbestyrelsen. Men rent praktiske forhold gør, at det er nødvendigt at have en afdelingsbestyrelsesformand, som har ansvaret for, at følgende opgaver bliver udført. 7

8 Det er afdelingsbestyrelsesformanden, som indkalder og leder afdelingsbestyrelsens møder og sørger for, at der holdes det nødvendige antal møder. Ethvert afdelingsbestyrelsesmedlem er dog berettiget til at kræve indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde. Afdelingsbestyrelsesformanden skal sørge for, at møderne bliver refereret og fulgt op. Det er ikke nødvendigvis formanden, som er referent. Det er afdelingsbestyrelsesformanden, som har ansvaret for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for beboerne samtidigt eller umiddelbart efter mødets indkaldelse. Det er endvidere afdelingsbestyrelsesformanden, som har ansvaret for, at referaterne gøres tilgængelige for beboerne senest fire uger efter afholdelse af mødet (referatet skal opbevares i minimum fem år). Det er afdelingsbestyrelsesformanden, som i samarbejde med administrationen skal sikre, at dagsordenen for afdelingsmødet udsendes senest fire uger før afdelingsmødet afholdes. Dette gøres i praksis ved at administrationen udsender skema til afklaring af dagsorden, og derefter er det administrationen, som udarbejder og udsender dagsorden. Det er afdelingsbestyrelsesformanden, som skal sikre, at der udarbejdes et referat fra afdelingsmødet, og at dette underskrives af formand og dirigent, samt at dette gøres tilgængeligt for beboerne senest fire uger efter afholdelse af mødet (referatet skal opbevares i minimum fem år). Det er sædvanligt, at afdelingsbestyrelsen har formandens navn og bopæl som adresse for hele afdelingsbestyrelsen. Formanden har derfor en ubetinget pligt til at gøre de øvrige bestyrelsesmedlemmer bekendt med post, mails, henvendelser m.v., som han modtager. Men som nævnt tidligere, vil de fleste af disse opgaver være uddelegeret til andre i afdelingsbestyrelsen, så det kun er afdelingsbestyrelsesformandens opgave at sikre, at opgaverne bliver udført. Afdelingsbestyrelsens forretningsorden Afdelingsbestyrelsen har ikke pligt til at have en forretningsorden. Men det kan være praktisk. I en forretningsorden fastlægger afdelingsbestyrelsen sine egne regler for mødevirksomhed, herunder hvornår afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, hvad man gør, når man er uenig, hvad man gør, når stemmerne i afdelingsbestyrelsen står lige osv. Såfremt der laves en forretningsorden skal den dog i henhold til loven tage stilling til følgende punkter: Indkaldelse af suppleanter Suppleanters adgang til bestyrelsesmøder Lejers adgang til bestyrelsesmøder 8

9 Ansvar og opgaver Budget og aktiviteter Afdelingsbestyrelsen forelægger budgettet for afdelingsmødet. Som nævnt ovenfor, er budgettet det primære planlægningsredskab for aktiviteterne i afdelingen. Derfor er afdelingsbestyrelsens rolle i udarbejdelsen af budgettet vigtig. Inspektøren er ansvarlig for, at afdelingsbestyrelsen, varmemestrene og, hvis afdelingsbestyrelsen ønsker det, inspektøren hvert år gennemfører en parkvandring/ vedligeholdelsesgennemgang. Herefter ajourfører inspektøren drifts- og vedligeholdelsesplanen, og vedligeholdelsesbudgettet fastlægges for det kommende år. Dernæst udarbejder økonomimedarbejderen i ABG sammen med inspektøren et udkast til driftsbudgettet for det kommende år. Budgettet kan herefter justeres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Endelig forelægges budgettet på afdelingsmødet til godkendelse. Når budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og afdelingen har truffet beslutning om arbejder og aktiviteter i det kommende år, er det inspektøren og varmemesteren, der i samarbejde med afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at beslutningerne føres ud i livet. Aktiviteter godkendt på et afdelingsmøde kan ikke ændres på et møde i afdelingsbestyrelsen. Eventuelle ændringer kan kun ske på et nyt afdelingsmøde. Det er en god idé, at der, i samarbejde mellem inspektøren, varmemesteren og afdelingsbestyrelsen, udarbejdes en årsplan for de større arbejdsopgaver. Årsplanen kan være supplement til drifts- og vedligeholdelsesplanen, der fremgår af budgettet. I årsplanen klarlægges hvilke opgaver, der forventes løst hvornår. I forbindelse med udarbejdelsen af årsplanen får parterne også lejlighed til at prioritere opgavernes omfang og vigtighed samt fastlægge, hvem der har ansvar for de enkelte opgaver. I afdelinger som er beliggende, opdelt i ejerlejligheder, handler boligorganisationens bestyrelse på afdelingens vegne på ejerforeningens generalforsamling. Bestyrelsen skal handle i overensstemmelse med afdelingsmødets beslutninger i spørgsmål vedrørende ejerforeningens husorden. Inden afholdelse af ejerforeningens generalforsamling skal afdelingsbestyrelsen godkende bestyrelsens indstilling. 9

10 ANSVAR OG OPGAVER I hvor høj grad kan afdelingsbestyrelsen prioritere ejendomsfunktionærernes arbejde Afdelingsbestyrelsen er ikke arbejdsgiver for ejendomsfunktionærerne. Afdelingsbestyrelsen kan afgive ønske om prioritering af ejendomsfunktionærernes arbejde i forbindelse med ejendomsvedligeholdelse og vedligeholdelse af afdelingens arealer m.m. Vedligeholdelsesgennemgang / Parkvandring Parkvandring foregår inden udgangen af oktober, hvor afdelingsbestyrelsen, varmemester og hvis afdelingsbestyrelsen ønsker det, inspektør gennemgår bygningsvedligeholdelsen. Ansvarlig for afholdelse er inspektøren. Det er vigtigt at være opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen ikke kan indgå juridisk eller økonomisk forpligtende aftaler, hverken i forhold til boligorganisationen eller i forhold til afdelingen. Det betyder, at det er inspektøren og varmemesteren, som rekvirerer alle eksterne ydelser til ejendommen. Det kan f.eks. dreje sig om igangsætning af håndværksarbejder i ejendommen eller bestilling af tekniske undersøgelser og rapporter. Al henvendelse til håndværkere og andre eksterne leverandører foregår også gennem varmemesteren eller inspektøren. Boligorganisationen kan i særlige tilfælde delegere til afdelingsbestyrelsen at rekvirere ydelser til afdelingen. Afdelingsbestyrelsens dispositioner skal altid ligge inden for rammerne af afdelingsmødets beslutning, og afdelingsbestyrelsen kan ikke tegne og forpligte afdelingen med sin underskrift. Inspektøren er ansvarlig for udarbejdelse af notat om ønskede bygningsvedligeholdelsesarbejder, øvrige arbejder m.m. samt forslag til tidspunkter for udførelse. Notat sendes til afdelingsbestyrelsen til høring. Efter høring indarbejder inspektøren notatet i kommende budget og langtidsplan. Der udarbejdes en opfølgningsliste i samarbejde med varmemesteren indeholdende punkter, som gennemgås ved tilsynet. Denne opfølgningsliste bruges under tilsynet, og efterfølgende i opfølgningsarbejdet. 10

11 Det er også altid en inspektør eller en anden medarbejder i ABG, der på boligafdelingens vegne tager kontakt til offentlige myndigheder, Landsbyggefonden, kreditforeninger, banker m.fl. Drejer det sig om mere overordnede spørgsmål som eksempelvis høringer i forbindelse med lokalplaner, er det boligorganisationens kompetence. Boligorganisationen vil dog normalt sørge for, at den berørte afdeling bliver hørt. Boligorganisationen kan også i forbindelse med bestemte sager delegere kompetence til at forhandle og udtale sig til afdelingen. Uanset hvad, er boligorganisationen dog i sidste ende, ansvarlig for dispositionerne. Afdelingsbestyrelsen kan deltage ved 1- og 5-årsgennemgange, der foretages efter større renoverings- eller forbedringsarbejder, og skal orienteres om resultatet af gennemgangen. Afdelingsbestyrelsen kan også, hvis fraflytter ønsker det, være til stede ved syn af lejligheder. Afdelingsbestyrelsen bør deltage i den årlige parkvandring/vedligeholdelsesgennemgang. Tilsyn afdelingsbestyrelsens pligter i forhold til afdelingens pasningstilstand, således at det ikke opfattes som kontrol Det tilsyn, som afdelingsbestyrelsen skal foretage i henhold til almenboliglovens 39, er et slags overtilsyn. Afdelingsbestyrelsen påser således, at der generelt er god orden i afdelingen det gælder både bygningerne og de grønne områder m.v., herunder om de almindeligt forekommende opgaver bliver varetaget godt og forsvarligt. Afdelingsbestyrelsen har også pligt til at føre tilsyn med, at afdelingen fremtræder i den orden og pasningstilstand, som afdelingsmødet har vedtaget. Bliver afdelingsbestyrelsen opmærksom på forhold, som ikke er i orden, skal den underrette varmemesteren. Det er så varmemesterens opgave at sørge for, at der gøres noget ved problemet, eventuelt ved at inddrage inspektøren/administrationen. Hvis varmemesteren ikke følger op på dette, skal afdelingsbestyrelsen underrette inspektøren/administrationen. 11

12 ANSVAR OG OPGAVER Klager fra beboerne over f.eks. overtrædelser af husorden behandles af inspektøren/administrationen. Hvis varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen modtager klage fra en beboer over andre beboere, skal klagen overdrages til administrationen, og klageren skal oplyses om, at klagen behandles i administrationen. Alle klager sendes til udtalelse i afdelingsbestyrelsen. ABG Husorden, har følgende Efterskrift : Selskabets/afdelingens funktionærer har pligt til at observere og informere over for beboerne om eventuelle overtrædelser af gældende bestemmelser, og såfremt givne informationer siddes overhørig at indberette sagen for selskabet. Personaleledelse i afdelingen Formelt er det boligorganisationen, som ansætter medarbejdere, og administrationen, der har ansvaret for at ansætte, afskedige og lede medarbejderne. ABG har dog valgt, at afdelingsbestyrelsen skal have indflydelse på ansættelse af ledende ejendomsfunktionærer og eventuelt andre personalegrupper. Indflydelsen kan ske ved, at afdelingsbestyrelsen deltager i et ansættelsesudvalg. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at boligorganisationen har overgivet arbejdsgiverrollen til administrationen. Det betyder, at administrationen i sidste ende har ansvaret for at ansætte, afskedige og lede medarbejderne. At boligorganisationen har overdraget ledelsesopgaven til administrationen betyder også, at spørgsmål om løn og arbejdsvilkår varetages af administrationen, evt. efter nærmere aftale med boligorganisationen. Den overordnede ledelsesopgave varetages af inspektøren, og den daglige ledelse af de ansatte på varmemesterkontoret varetages af varmemesteren. Afdelingsbestyrelsen har ret til at observere og informere over for beboerne om eventuelle overtrædelser af gældende bestemmelser, og såfremt givne informationer siddes overhøring at indberette sagen for selskabet. 12

13 Kommunikation og gensidig information Samarbejde med øvrige områder i ABG Afdelingsbestyrelsens indgang til ABG er som hovedregel inspektøren, men bestyrelsesmedlemmer kan henvende sig til øvrige områder og specialfunktioner i ABG med spørgsmål relateret til afdelingens forhold. Det gælder udlejningen og økonomi. Nedenfor er oplistet nogle konkrete råd til, hvordan kommunikation i det daglige og på møder kan foregå, så alle får den fornødne viden, og misforståelser kan undgås. Kontaktpersoner Blandt ejendomsfunktionærerne er det varmemesteren, der har kontakten til afdelingsbestyrelsen og inspektøren. Det kan være hensigtsmæssigt, at også afdelingsbestyrelsen udnævner en eller to kontaktpersoner. Således er det altid klart, hvem der varetager kontakten med ejendomsfunktionærerne og inspektøren i det daglige. Afvikling af møder Forud for møderne i afdelingsbestyrelsen skal man udsende en dagsorden og skriftlige oplæg, så alle kan forberede sig. Det er vigtigt, at der bliver ud- arbejdet et kortfattet beslutningsreferat/afdelingsrapport, så alle parter ved, hvad der er besluttet. Referatet/ afdelingsrapporten sendes til alle relevante personer det vil som minimum sige mødedeltagerne og inspektøren, da det langt fra altid er sikkert, at inspektøren deltager på møderne. Det anbefales, at afdelingsbestyrelsen vedtager en forretningsorden, der fastlægger retningslinjer for, hvordan møder skal afvikles. Aftaler Hvis der mellem møderne indgås aftaler, der er vigtige, er det en god idé at bekræfte dem skriftligt, ved en afdelingsrapport. På den måde sikrer man, at alle involverede parter ved, hvad der er aftalt, og man kan senere vende tilbage, hvis der opstår tvivl om, hvad der blev aftalt. 13

14 KOMMUNIKATION OG GENSIDIG INFORMATION Varmemesteren inviteres med til bestyrelsesmøder for at styrke og fremme samarbejdet For at styrke og fremme det gode samarbejde kan varmemesteren inviteres med til afdelingsbestyrelsesmøderne under punktet Nyt fra og til varmemesteren. Varmemesteren kan herunder orientere om driften pt., og afdelingsbestyrelsen kan stille spørgsmål om driften og andre anliggender vedrørende afdelingen. Punktet Nyt fra og til varmemesteren tilstræbes lagt som første punkt på dagsordenen. Hvis afdelingsbestyrelsen føler, det er relevant, at varmemesteren deltager i hele mødet, er dette også muligt. Varmemesterens funktion ved mødet er hovedsageligt af orienterende art. Afdelingsbestyrelsen opfordres til løbende at deltage i andre kurser, herunder kurser som afholdes i regi af BL Danmarks Almene Boliger. For at fremme afdelingsbestyrelsernes arbejde, er det boligorganisationen som betaler for afdelingsbestyrelsesmedlemmernes kursusdeltagelse. Kurser for afdelingsbestyrelser Boligselskabet afholder hvert år et kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvor der gives en kort gennemgang af ABG, vedtægter, Repræsentantskabet, Organisationsbestyrelsen, afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsen. Hvert år afholdes der en afdelingsbestyrelseskonference for at understøtte afdelingsbestyrelsesarbejdet, hvor der er kursuslignende aktiviteter. ABG arbejder på at oprette egen kursusportal i samarbejde med andre mellemstore boligorganisationer. 14

15 Håndtering af konflikter Konflikt og uenighed kan opstå i enhver form for samarbejde. Et væsentligt middel til at forebygge konflikt findes i afsnittet om kommunikation. Problemer og uenigheder bør håndteres hurtigt, efter de er opstået, og med det formål at opnå en konstruktiv løsning. Det vil ofte være den forurettede part, som må tage skridt til, at konflikten håndteres. Er der først opstået en konflikt, er der tre vigtige fremgangsmåder, man med fordel kan benytte, når konflikten skal løses: Tydelighed Hvis der er opstået uenighed om en sag, er det vigtigt at være tydelig omkring årsagen. Fremlæg din opfattelse af problemet klart og præcist for modparten. Det er en god idé at henvise til de konkrete hændelser, der var årsag til konflikten. Vær bevidst om, at modparten har brug for at kende din opfattelse for at kunne medvirke til en løsning. Først når parterne har den samme forståelse af, hvad problemet drejer sig om, kan der findes løsninger. Løsningsprincippet Gå i dialog med modparten om fremadrettede løsninger på problemet i stedet for at fokusere på det allerede passerede. Nærhedsprincippet Forsøg altid at få løst problemet så tæt på årsagen som muligt. Det vil sige: Henvend dig først til den, der umiddelbart var årsagen, eller kan løse problemet. Har man været tydelig og forsøgt at nå frem til en løsning tæt på problemet, og har dette vist sig virkningsløst, er det til gengæld helt berettiget at gå et trin op ad stigen med problemet. En løsning kan også være at indbyde en person, som begge parter har tillid til, som mægler. Eksempler på årsager til konflikt i en boligafdeling kan være: Aftaler og frister, der ikke overholdes Misforståelser Manglende information Fejl i administration og sagsbehandling Forskellige opfattelser af god opførsel Simpel uenighed om en sag Manglende respekt for hinandens roller 15

16 Kontaktinformation Kontor: Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal 2860 Søborg Tlf Kontortid: Daglig kl Torsdag tillige kl Udlejning: Daglig kl Torsdag tillige kl Driftschef & inspektører Træffetid : Daglig Tlf. nr Afdelingsbestyrelsen Der henvises til / Beberinfo / Afdelingsbestyrelser Organisationsbestyrelsen Der henvises til / Om os / Organisationsbestyrelsen Møder og referater Der henvises til / Om os / Org. Bestyrelsesmøder Mød Bestyrelsen Såfremt beboere, afdelingsbestyrelser eller andre måtte have et behov for at møde repræsentanter fra bestyrelsen vedrørende boligspørgsmål, er der mulighed for at møde to medlemmer af Organisationsbestyrelsen. Mødedato vil være hver den første torsdag i måneden juli måned dog undtaget. Varmemester i afdelingen Der henvises til / Beboerinfo / Varmemester Aftale træffes med administrationen. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg Telefon , ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Grafisk produktion: Grafia.dk Oplag: 400 Oktober 2014

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingen

Rammer for samarbejde i boligafdelingen Rammer for samarbejde i boligafdelingen Bedre boliger for alle Forord Det er en proces at nærme sig hinanden det har vist sig i forbindelse med fusionen, og det viser sig i det samarbejde, der hver dag

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter for Rødovre Boligselskab KAPITEL I Navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Rødovre Boligselskab. Dets hjemsted er Rødovre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab 19. februar 2013 Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab I henhold til selskabets vedtægter 7 stk. 1 og 8 stk. 1 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab. Tirsdag den

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Forretningsfører: DAB Frederiksberg almennyttige Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune.

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune. V E D T Æ G T E R for Den selvejende almene ældreboliginstitution Birthe Marie Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Den selvejende almene boliginstitutions navn er Birthe Marie. Den selvejende institution

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN VEDTÆGTER for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN 1 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Brøndby

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Fjordblink Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fjerritslev Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Jammerbugt kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i afdelingsbestyrelsen på Birkerød Kollegiet, som fastsat i DUAB s vedtægter 17 stk. 12.

Læs mere