AFTALE OM SAMARBEJDE OM MILJØCENTER GREVE MELLEM SOLRØD KOMMUNE GREVE RENOVATION A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM SAMARBEJDE OM MILJØCENTER GREVE MELLEM SOLRØD KOMMUNE GREVE RENOVATION A/S"

Transkript

1 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr AFTALE OM SAMARBEJDE OM MILJØCENTER GREVE MELLEM OG SOLRØD KOMMUNE GREVE RENOVATION A/S Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. AFTALENS FORMÅL PRINCIPPER FOR SAMARBEJDET ORGANISERING AF SAMARBEJDET MELLEM PARTERNE FÆLLES UDBUD OG KONTRAKT MED ENTREPRENØR VEDLIGEHOLDELSE OG INVESTERINGER DRIFT AF MILJØCENTER GREVE BETALING FOR LEJE OG ADMINISTRATION SAMT BYRDEFORDELING I ØVRIGT BUDGET- OG REGNSKABSPROCES SAMT BETALING MISLIGHOLDELSE, ERSTATNING, TILSYN OG TVISTLØSNING IKRAFTTRÆDEN, LØBETID OG ÆNDRINGER... 12

3 BILAG Side 3 Bilag 1 Greve Kommunes Affaldshæfte 2014 August 2015 Bilag 2 Ordensregler på MiljøCenter Greve Bilag 3 Vurdering af MiljøCenter Greve pr. 18. maj 2009 Bilag 4 af 20. juni 2014 fra ejendomsmægler Jørgen Fuchs Bilag 5 Fordelingsnøgler

4 AFTALE OM SAMARBEJDE OM MILJØCENTER GREVE Side 4 MELLEM Solrød Kommune (CVR nr ) Solrød Center Solrød ("Solrød Kommune") OG Greve Renovation A/S (CVR nr ) Løvmosen Greve ("Greve Renovation") (begge tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") 1. AFTALENS FORMÅL Aftalens formål er at opnå en rationaliseringsgevinst ved fælles drift af genbrugsplads for borgere og virksomheder i Solrød Kommune og Greve Kommune, samtidigt med at der bibeholdes et højt serviceniveau. 2. PRINCIPPER FOR SAMARBEJDET Borgerne og virksomheder fra hhv. Greve Kommune og Solrød Kommune har lige adgang til genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Solrød Kommune lejer overskudskapacitet på MiljøCenter Greve af Greve Renovation, som ejes 100 % af Greve Kommune. Greve Renovation vil opfordre Greve Kommune til at koordinere den overordnede affaldsplanlægning og investeringerne på området med Solrød Kommune, og Solrød Kommune tilkendegiver med denne aftale at være indstillet på en sådan koordinering. Driften af MiljøCenter Greve udbydes, så den størst mulige del af driftsopgaven konkurrenceudsættes gennem et EU-udbud. Se afsnit 4 i denne aftale. For at kunne kontraktstyre målrettet og rationelt samt for at undgå dobbeltarbejde, udpeges Greve Renovation som driftsansvarlig, herunder ansvarlig for vedligeholdelse mv. af MiljøCenter Greve. Se afsnit 5 og 6 i denne aftale. Omkostningerne til drift mv. fordeles mellem Parterne i overensstemmelse med afsnit 7 i aftalen, og budgetprocessen afvikles som beskrevet i afsnit 8. Samarbejdet reguleres af denne aftale med bilag samt kontrakten med den leverandør, der forestår driften af MiljøCenter Greve.

5 3. ORGANISERING AF SAMARBEJDET MELLEM PARTERNE Side 5 En teknikerarbejdsgruppe med deltagelse fra begge Parter følger udviklingen og kontraktstyringen i forhold til entreprenøren. Parterne samarbejder loyalt om driften af MiljøCenter Greve, og Parterne holder løbende hinanden orienteret om relevante forhold. Parterne lægger vægt på, at samarbejdet forløber smidigt og ikke påfører en eller begge Parter unødige administrative byrder. Beslutninger i arbejdsgruppen tilstræbes truffet i enighed. Lykkes dette ikke, løftes spørgsmålet til ledelsen ved hver Part. Greve Renovation inddrager Greve Kommune, i det omfang der er tale om spørgsmål med tilknytning til myndighedsopgaver. Sager forelægges efter behov for det politiske niveau. Hver Part varetager informationsforpligtelsen over for egne borgere og virksomheder, såvel vedrørende almindelig drift som i særlige tilfælde vedrørende eksempelvis retningslinjer for bortvisning af brugere mv. 4. FÆLLES UDBUD OG KONTRAKT MED ENTREPRENØR 4.1 Privat entreprenør Driften af MiljøCenter Greve konkurrenceudsættes via et fælles EU-udbud. Parterne samarbejder loyalt om udbuddet af og kontrakten om driften af MiljøCenter Greve og tager ikke ensidige skridt, der påfører den anden Part omkostninger. Greve Renovation udarbejder udbudsmateriale. Der afholdes i den forbindelse et opstartsmøde og et afsluttende møde mellem Parterne. 4.2 Beslutninger Parterne træffer alle væsentlige beslutninger i anledning af udbuddet og kontrakten i enighed, herunder Godkendelse af endeligt udbudsmateriale Afvisning af tilbud som ikke-konditionsmæssigt Tildeling og indgåelse af kontrakt Annullation af udbuddet Ændring af kontrakt, herunder vurdering af om en ændring er væsentlig og derfor kræver nyt udbud, Beslutninger ifm. entreprenørens væsentlige misligholdelse af kontrakten Opsigelse eller ophævelse af kontrakten, og

6 Forlængelse af kontrakten. Side Indhentning af uvildig udtalelse ved tvivl Hvis en Part ønsker at træffe en væsentlig beslutning vedrørende udbuddet eller kontrakten med den eksterne entreprenør, som den anden Part ikke er enig i, indhenter Parterne en ekstern juridisk og evt. teknisk/økonomisk vurdering af spørgsmålet. Parterne træffer endelig beslutning i overensstemmelse med den eksterne rådgivers konklusion. Tilsidesættes en Parts opfattelse i det væsentlige i den eksterne vurdering, bærer denne Part udgiften til vurderingen. Udgiften bæres derimod ligeligt af Parterne, hvis det fremgår af den eksterne vurdering, at spørgsmålet giver anledning til væsentlig tvivl. 4.4 Klagesagsbehandling Indgives der i anledning af det fælles udbud klage til Klagenævnet for Udbud, bærer Parterne som udgangspunkt udgifterne til juridisk bistand og eventuel iværksættelse af nyt udbud lige, dog således at en Part, hvis handlinger måtte have berettiget den indgivne klage, skal bære alle omkostninger. 5. VEDLIGEHOLDELSE OG INVESTERINGER Greve Renovation varetager vedligeholdelsen af MiljøCenter Greve i det omfang, at pligten hertil ikke påhviler den private leverandør. Vedligeholdelsespligten omfatter vedligeholdelse af bom- og overvågningsanlæg, støjafskærmning, sandfang, stikledninger samt olieudskiller, inkl. pejling og tømning, bygninger, belægning, opstribning, hegn, beplantning, skilte, containere mv. samt de til enhver tid krævede investeringer for pladsens drift herunder ændringer eller udvidelse som følge af ny viden, nye behandlingsmuligheder, ændret lovgivning mv. Der afsættes i det årlige budget, jf. pkt. 8, 1 mio. kr. til vedligeholdelse, ændringer og investeringer på MiljøCenter Greve. Vedligeholdelse, ændringer eller investeringer, der overstiger dette beløb, kræver enighed mellem Parterne. 6. DRIFT AF MILJØCENTER GREVE 6.1 Overordnede principper Der er aftalt følgende principper for den fælles drift af MiljøCenter Greve: Serviceniveauet over for begge kommuners borgere skal være højt og ensartet. MiljøCenter Greve skal fungere til brugernes tilfredshed, og pladsen skal opleves som velfungerende. Der skal fortsat være en høj grad af genanvendelse af det affald, som er afleveret på MiljøCenter Greve via en god sortering i mange fraktioner.

7 Der skal fortsat være fokus på effektiv drift af og optimeringer på MiljøCenter Greve. Parterne udfører benchmarking i forhold til andre relevante genbrugspladser for at fastholde udviklingen i retning af en god økonomi og kvalitet. De nærmere retningslinjer aftales løbende. Greve Renovation bidrager med de nødvendige oplysninger. Side 7 Greve Renovation indsamler og opbevarer data vedrørende driften, dvs. driftsrapporter, mængder, økonomi samt øvrige registreringer mv. Data skal være tilgængelige for Solrød Kommune i 5 år, herunder også efter aftalens ophør. Antallet af besøgende og fordelingen af de besøgendes bopæl mellem Solrød Kommune og Greve Kommune skal være kendt, enten ved registrering via bomsystem eller ved regelmæssige brugerundersøgelser. De nærmere retningslinjer herfor aftales løbende mellem Parterne. Kampagner, tilfredshedsundersøgelser o.lign. gennemføres som udgangspunkt af Parterne i fællesskab. Ønsker den ene Part at gennemføre en kampagne på MiljøCenter Greve alene, kan dette kun ske efter aftale med den anden Part. Begge Parter har til enhver tid ret til at gennemføre tilfredshedsundersøgelser for egen regning og uden den anden Parts medvirken. Den anden Part skal dog altid orienteres om undersøgelsens indhold og formål inden igangsætning og om undersøgelsens resultat efterfølgende. 6.2 Serviceniveau og adgangskrav Ændringer i adgangsforhold, åbningstider og ordensregler kan kun ske efter Parternes fælles aftale. Serviceniveau, adgangskrav og ordensregler på MiljøCenter Greve reguleres af det fælles udbudsmateriale samt af: Greve Kommunes og Solrød Kommunes til enhver til gældende "Regulativ for husholdningsaffald" og tilhørende vejledninger Affaldshæfte fra Greve Solrød Forsyning, som vedlægges som Bilag 1 Ordensreglerne for MiljøCenter Greve, som er optrykt som Bilag Modtageanlæg Modtageanlæg aftales i fællesskab. Hvis det er formålstjenligt, kan Greve Renovation dog vælge at levere til et andet modtageanlæg end aftalt. I så fald behandles dette på førstkommende arbejdsgruppemøde. Greve Renovation har ansvaret for, at der altid forefindes en opdateret liste over anvendte modtageanlæg, og at disse anlæg har de fornødne godkendelser. På anmodning oplyses Solrød Kommune om, hvilke modtageanlæg der anvendes. 6.4 Driftsansvarlig For at kunne kontraktstyre målrettet, rationelt og for at undgå dobbeltarbejde, udpeges Greve Renovation som driftsansvarlig. Greve Renovation er som ejer af pladsen i forvejen ansvarlig for vedligeholdelsen

8 af pladsen og har kortest køreafstand i forbindelse med tilsyn på pladsen. Derudover er Greve Renovation i modsætning til Solrød Kommune organiseret med en affaldscontrollerfunktion, som med fordel kan benyttes ifm. tilsynsdelen. Side 8 Greve Renovation varetager således den daglige ledelse og den løbende administration af kontrakten med den private entreprenør, herunder al kontraktstyring og kontakt til entreprenøren. Som driftsansvarlig er det Greve Renovations ansvar at: Varetage den daglige ledelse, herunder træffe beslutninger om almindelige ændringer, således at driften varetages optimalt. Ved "almindelige ændringer" forstås ændringer, der ikke væsentligt har betydning for borgernes brug af pladsen og ikke væsentligt påvirker budget eller serviceniveau. Forestå kontrol med, at den private leverandør udfører opgaverne som beskrevet i den kontrakt, der indgås om driften af MiljøCenter Greve, herunder varetage alt tilsyn/kontrol og dialog med entreprenøren, føre tilsyn på pladsen, kontrollere økonomiog driftsrapporter, afholde driftsmøder og arrangementer med entreprenøren mm. Endelige driftsrapporter og referater af driftsmøder med entreprenøren sendes til Solrød Kommune. Tage bodsystemet i anvendelse over for entreprenøren, hvis dette er aktuelt Indsætte ekstra personale inden for rammerne af kontrakten med entreprenøren Opretholde akutberedskab over for entreprenøren, herunder træffe beslutning om, hvorvidt MiljøCenter Greve skal lukkes pga. vejrlig e.a. Opretholde et højt vidensniveau om drift af genbrugsplads og have grundigt kendskab til forholdene på MiljøCenter Greve Udarbejde besøgsstatistikker, mængdeopgørelser og anden driftsinformation. Gennemføre brugerundersøgelser. Udarbejde forslag til tekst i forbindelse med information, regulativændringer, politisk behandling o.lign. Udarbejde forslag til ændret sortering, bemanding, åbningstider, fysiske forhold mv., hvis dette er aktuelt Videresende og dokumentere grove uoverensstemmelser med brugere fra Solrød Kommune, herunder brugere, som væsentligt overtræder ordensregler/regulativ Foretage rundvisninger på MiljøCenter Greve.

9 7. BETALING FOR LEJE OG ADMINISTRATION SAMT BYRDEFORDELING I ØVRIGT Side Leje Solrød Kommune betaler til Greve Renovation leje for brugen af MiljøCenter Greve. Lejen beregnes som følger: Det lejedes værdi er fastlagt på grundlag af en ejendomsvurdering foretaget af statsautoriseret ejendomsmægler, valuar Jørgen Fuchs den 18. maj 2009, jf. den supplerende vurdering af 20. juni 2014, og udgør kr pr. år (2009-priser). Vurderingsrapporten vedlægges som Bilag 3 og den supplerende vurdering som Bilag 4. Det lejedes værdi reguleres årligt med nettoprisindekset, således at den årlige værdi for perioden 1. december sidste år til 30. november indeværende år fastsættes på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset den 1. januar indeværende år i forhold til nettoprisindekset den 1. januar Den årlige leje fordeles som følger, jf. også Bilag 5: Den samlede leje fordeles først i forhold til det samlede antal besøg i perioden fra hhv. husstande og virksomheder. Den andel, der vedrører husstande, fordeles mellem Solrød Kommune og Greve Renovation for perioden 1. december sidste år til 30. november indeværende år herefter i forhold til antal husstande i hhv. Solrød Kommune og Greve Kommune pr. 1. januar indeværende år. Den andel, der vedrører virksomheder, fordeles således, at virksomheder i samme kategori fra hhv. Solrød Kommune og Greve Kommune betaler det samme. Fordelingen mellem virksomheder i forskellige kategorier sker iht. lovgivningen, pt. de gennemførte brugerundersøgelser. 7.2 Vedligeholdelse, ændringer på genbrugspladsen samt investeringer Solrød Kommune betaler en forholdsmæssig andel af de omkostninger, som Greve Renovation afholder til vedligeholdelse, ændringer og investeringer på MiljøCenter Greve. Omkostningerne fordeles som følger, jf. også Bilag 5: De samlede omkostningerne fordeles først i forhold til det samlede antal besøg i perioden fra hhv. husstande og virksomheder. Den andel, der vedrører husstande, fordeles mellem Solrød Kommune og Greve Renovation for perioden 1. december sidste år til 30. november indeværende år herefter i forhold til i antal husstande i hhv. Solrød Kommune og Greve Kommune pr. 1. januar indeværende år.

10 Den andel, der vedrører virksomheder, fordeles således, at virksomheder i samme kategori fra hhv. Solrød Kommune og Greve Kommune betaler det samme. Fordelingen mellem virksomheder i forskellige kategorier sker iht. lovgivningen, pt. de gennemførte brugerundersøgelser. Side Entreprenør og øvrig drift, herunder regninger fra modtageanlæg Solrød Kommune betaler en forholdsmæssig andel af de omkostninger, som Greve Renovation afholder til entreprenøren samt omkostninger til øvrig drift, herunder brugerundersøgelser og ejendomsskat. Disse omkostninger fordeles i overensstemmelse med principperne i pkt. 7.2 ovenfor, jf. også Bilag 5. For udgifter afholdt til 3. mand fungerer Greve Renovation som adresseringssted, hvorefter Greve Renovation afholder omkostningen forlods og foretager fordeling mellem Parterne i overensstemmelse med ovenstående principper samt under iagttagelse af proceduren i pkt Kørsel og behandling af affald Solrød Kommune betaler en forholdsmæssig andel af Greve Renovations omkostninger til kørsel og behandling af affald fra MiljøCenter Greve. Omkostningerne fordeles som følger, jf. også Bialg 5: De samlede omkostningerne fordeles mellem husstande og virksomheder i overensstemmelse med lovgivningen, pt. de gennemførte brugerundersøgelser. Den andel, der vedrører husstande, fordeles mellem Solrød Kommune og Greve Renovation for perioden 1. december sidste år til 30. november indeværende år herefter i forhold til antal husstande i hhv. Solrød Kommune og Greve Kommune pr. 1. januar indeværende år. Den andel, der vedrører virksomheder, fordeles således, at virksomheder i samme kategori fra hhv. Solrød Kommune og Greve Kommune betaler det samme. Fordelingen mellem virksomheder i forskellige kategorier sker iht. lovgivningen, pt. de gennemførte brugerundersøgelser. 7.5 Administration Solrød Kommune betaler et fast årligt beløb på kr (2009-priser) til Greve Renovation for administration og kontraktstyring mv. Beløbet reguleres årligt med lønindekset for fastansatte i kommuner, således at det årlige beløb for perioden 1. december sidste år til 30. november indeværende år fastsættes på baggrund af udviklingen i lønindekset for fastansatte i kommuner den 1. januar indeværende år i forhold til lønindekset for fastansatte i kommuner den 1. januar Administrationsbeløbet fordeles mellem husstande og virksomheder i Solrød Kommune efter antal husstande pr. 1. januar i indeværende år og

11 antal virksomhedskort på et repræsentativt tidspunkt på året, typisk 1. juli indeværende år. Side 11 Den andel, der vedrører virksomheder, fordeles således, at virksomheder i samme kategori fra hhv. Solrød Kommune og Greve Kommune betaler det samme. Fordelingen mellem virksomheder i forskellige kategorier sker iht. lovgivningen, pt. de gennemførte brugerundersøgelser. Se også Bilag Gennemførelse af EU-udbud Greve Renovation udarbejder på vegne af begge Parter udbudsmateriale i forbindelse med EU-udbud af de opgaver, der overlades til en privat entreprenør. Den medgåede tid fordeles med 2/3 til Greve Renovation og 1/3 til Solrød Kommune. Eksterne omkostninger forbundet med udbudsprocessen, herunder udgifter til teknisk rådgiver og advokat, deles ligeligt mellem Parterne. 8. BUDGET- OG REGNSKABSPROCES SAMT BETALING Greve Renovation er ansvarlig for at udarbejde budgetter, foretage budgetopfølgning, udarbejde regnskaber, udsende á conto-opkrævninger og foretage mængdeopgørelser til brug for omkostningsfordelingen mellem Parterne. Budgettet for det kommende kalenderår godkendes af bestyrelsen i Greve Renovation i september måned med baggrund i det aftalte serviceniveau mv. mellem Parterne. Herefter orienteres Solrød Kommune om budgettet. Greve Renovation opkræver månedlig á conto-betaling fra Solrød Kommune. Á conto-betaling for samtlige udgifter betales månedsvist forud med 1/12 af årets udgifter, og betalingen forfalder senest den 10. i hver måned. Pr. 1. juli foretages budgetopfølgning for perioden 1. december sidste år til 31. maj indeværende år. Er der væsentlige afvigelser i forhold til budgettet, justeres den månedlige á conto-betaling og der sker udligning mellem Parterne for 1. halvår. Den årlige opgørelse sker senest den 10. januar og omfatter perioden 1. december i det forrige år frem til 30. november i det forgangne år. Årets over-/underskud udlignes i umiddelbar forlængelse heraf. 9. MISLIGHOLDELSE, ERSTATNING, TILSYN OG TVISTLØSNING 9.1 Misligholdelse Hvis Greve Renovation væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er Solrød Kommune berettiget til at kræve aftalen genforhandlet. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed om en revideret aftale, er Solrød Kommune berettiget til at hæve aftalen. Ophævelse skal

12 ske skriftligt og med 6 måneders varsel. Erstatningsansvar over for tredjemand, herunder entreprenøren, i den anledning afgøres efter dansk rets almindelige regler. Side 12 Hvis Solrød Kommune gentagne gange ikke overholder betalingsbetingelserne i denne aftale, er Greve Renovation er berettiget til at kræve aftalen genforhandlet. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed om en revideret aftale, er Greve Renovation berettiget til at hæve aftalen. Ophævelse skal ske skriftligt og med 6 måneders varsel. Erstatningsansvar over for tredjemand, herunder entreprenøren, i den anledning afgøres efter dansk rets almindelige regler. 9.2 Erstatning 9.3 Tilsyn Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Ethvert forhold, der er force majeure i aftalen med den private leverandør, er også force majeure i denne aftale. Solrød Kommune kan til enhver tid få adgang til MiljøCenter Greve. Kontakt til entreprenøren skal dog altid foregå igennem Greve Renovation som driftsansvarlig. Greve Renovation forpligter sig til at stille alle relevante oplysninger til rådighed for Solrød Kommune. 9.4 Tvistløsning Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. 10. IKRAFTTRÆDEN, LØBETID OG ÆNDRINGER Denne aftale træder i kraft den 1. september 2015, dog således at bestemmelserne om fælles udbud af kontrakt med entreprenør træder i kraft ved aftalens underskrivelse. Aftalen løber til 31. august 2019, dog således at aftalen automatisk forlænges, hvis kontraktperioden med den private entreprenør forlænges i overensstemmelse med kontrakten med entreprenøren og denne aftales pkt Reguleringen af erhvervs adgang til de kommunale genbrugspladser forventes evalueret i Måtte evalueringen lede til ny regulering, skal denne aftale justeres i overensstemmelse hermed. Hvis ændringerne indebærer en væsentlig forskydning i forhold til den oprindelige aftale, skal aftalen genforhandles mellem Parterne med henblik på at opnå det resultat, der bedst stemmer overens med de oprindelige intentioner.

13 Hvis en eller flere af bestemmelserne i aftalen viser sig at være uigennemførlige eller ugyldige, skal resten af aftalen så vidt muligt opretholdes. Aftalen erstatter alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler vedrørende MiljøCenter Greve. Side 13 Denne aftale er oprettet i to originale eksemplarer, hvoraf hver Part har et eksemplar. Den: Sted: For Solrød Kommune: Den: Sted: For Greve Renovation A/S: Navn: Niels Hörup Titel: Borgmester Den: Sted: For Solrød Kommune: Navn: Lars Therkildsen Titel: Bestyrelsesformand Den: Sted: For Greve Renovation A/S: Navn: Henrik Winther Nielsen Titel: Adm. direktør Navn: Marianne Andersen Titel: Direktør

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 162945 AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION MELLEM OG SOLRØD KOMMUNE GREVE

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR GREVE RENOVATION A/S CVR-nr. 32 26 85 36 1. SELSKABETS

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Udkast af 16. april 2015 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165824 VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Horten Advokatpartnerselskab

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding)

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) UDKAST AFTALE Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Frederikssund Kommune Rådhuset, Torvet 2 3600

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune kaldet Tandreguleringsklinikken

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Dato: 11. April 2011 Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål: Baggrund og formål 2. Projektbeskrivelse 3. Projektets organisering

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

SAMEJEKONTRAKT. mellem

SAMEJEKONTRAKT. mellem Xxxxxx Xxxxxx for XX% XXXX ApS ved Xxxxx xxxxx for XX% XXXX A/S ved Xxxxx xxxxx for XX% SAMEJEKONTRAKT mellem Dags dato er der indgået nedenstående samejekontrakt mellem ovenstående parter om ejerskab

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30.

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30. SAMEJEAFTALE Mellem Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Og Region Nordjylland Specialsektoren Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Vedrørende ejendommen matr.nr. XX, XX, beliggende [adresse]

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen 8. februar 2008 Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen Baggrunden for udarbejdelsen af denne kontraktskabelon er, at de regionale rammeaftaler 1 og

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet R A M M E A F T A L E version 1.1 Behandlet på Bus & Tog styregruppen 4. december 2007 Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet A. Formål og afgrænsning 1. Formålet med denne aftale er at opretholde og udbygge

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere