Resultater af den erhvervspædagogiske forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009"

Transkript

1 Resultater af den erhvervspædagogiske forskning

2 Forord I dette notat sammenfattes de resultater af den danske erhvervspædagogiske forskning, der er offentliggjort i perioden juni 2007 til november Med resultater menes viden, der er opnået gennem empiriske undersøgelser, og med erhvervspædagogisk forskning menes forskning i erhvervsuddannelserne. I notatet gøres der således status over, hvad vi ved om forskellige temaer og problemstillinger i erhvervsuddannelserne. Derudover indeholder notatet en liste over igangværende forskningsprojekter. Formålet med notatet er at give praktikere inden for området et overblik over de aktuelle forskningsprojekter, der blandt andet kan danne udgangspunkt for aktiviteter i forsker-praktikernetværket samt være afsæt for nye idéer til forsknings- eller forsøgs- og udviklingsprojekter. Projekterne er gennemført på følgende universiteter og forskningsinstitutioner: Anvendt Kommunal Forskning (AKF), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) Århus Universitet, Roskilde Universitetscenter (RUC), Aalborg Universitet (AU) og Århus Universitet (ÅU). Jeg håber, at notatet giver et overblik over den aktuelle danske forskning, der kan styrke koblingen af forskning og den daglige praksis inden for erhvervsuddannelsesområdet. Stor tak til alle, der har bidraget til notatet. Vibe Aarkrog Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Undervisningsministeriet December

3 Indhold 1. Indledning Mentorer og vejledning Valg og gennemførelse af uddannelse Læring i praksis Lærerrollen under forandring Køn og identitet Fra erhvervsuddannelse til job Metodeovervejelser i den erhvervspædagogiske forskning Igangværende forskning Litteratur

4 1. Indledning Dette er det femte notat om den danske erhvervspædagogiske forskning (Aarkrog, 2004, 2005a, 2005b, 2007). Nærværende notat drejer sig om resultaterne af den forskning, der er produceret i perioden Som udgangspunkt for notatet er universiteter og forskningsinstitutioner, der bedriver forskning inden for erhvervsuddannelsesområdet, blevet bedt om at indsende oplysninger om deres igangværende og afsluttede forskningsprojekter i perioden For perioden kan produktionen af dansk forskning inden for erhvervsuddannelserne sammenfattes under følgende syv overskrifter: 1. Mentorer og vejledning 2. Valg og gennemførelse af uddannelse 3. Læring i praksis 4. Lærerrollen under forandring 5. Køn og identitet 6. Fra erhvervsuddannelse til job 7. Metodeovervejelser i den erhvervspædagogiske forskning Hvert kapitel indeholder en redegørelse for de relevante resultater af de enkelte forskningsprojekter inden for ovenfor nævnte syv temaer, samt hvis der omtales flere projekter under temaet - en opsummering af, hvad forskningsprojekterne tilsammen viser. Derudover er der i kapitel 9 en oversigt over de igangværende projekter og deres forventede afslutningstidspunkt. Det skal bemærkes, at der i notatet ikke tages stilling til den forskningsmæssige kvalitet af de forskellige projekter. Der redegøres kort for dataindsamlingsmetoden og antallet af respondenter i det enkelte projekt, således at læseren på denne baggrund kan vurdere tyngden af resultaterne. 4

5 2. Mentorer og vejledning Noemi Katznelson og Pia Olsen, DPU har gennemført en undersøgelse af mentorordningen på TEC, der drejer sig om mentorerne i forhold til de etniske unge på eud (Katznelson & Olsen, 2008). Undersøgelsen peger på, at mentorordningen rummer gode muligheder for at fastholde de unge og er med til at mindske frafaldet på TEC. Samtidigt viser undersøgelsen, at mentorordningen kan blive endnu bedre. Således ændrer det at have en mentorordning ikke i sig selv på frafaldet blandt etniske minoritetsunge. Forfatterne understreger, at der skal være mere fokus på, hvad der menes med mentor og på samspillet mellem den enkelte unge og dennes mentor. Det er vigtigt, at den unge har tillid til mentoren, og at begge parter har en høj grad af involvering. Undersøgelsen viser, at mentorerne gennemgående er engagerede men også under tidspres, da mentorjobbet konkurrerer med andre opgaver, som lærerne skal udføre. For at mentorerne skal holde gejsten oppe er det vigtigt, at de oplever, at deres arbejde lykkedes, og at de selv lærer noget gennem arbejdet. Det er både velfungerende og svage unge, der benytter sig af mentoren, og i begge grupper udtrykkes der såvel tilfredshed som skuffelse med ordningen. Det er derfor vigtigt at afklare de unges forventninger til mentorordningen, og i rapporten stilles der spørgsmålstegn ved, om de velfungerende unge har brug for en mentor. Undersøgelsen viser, at de unge, der kommer på kollisionskurs med uddannelsens normer og regler, eller som har begrænsede sociale og personlige problemer, har størst glæde af en mentorordning uanset etnisk baggrund. Undersøgelsen viser endvidere, at lærerne spiller en væsentlig rolle for elevernes trivsel på uddannelserne. Det gælder især lærernes evne til at forklare og formidle deres fag. En god lærer er god til at forklare. Mange af de unge har brug for en tæt kontakt til lærerne i undervisningen. Undersøgelsen viser endeligt, at nogle af de etniske minoritetsunge opfatter sig som tilhørende en anden kategori end danskerne, og at skolerne i mange tilfælde bekræfter dem i denne opfattelse. For eksempel slås disse unge med, at etnisk minoritet opfattes som det samme som at være en ballademager. 5

6 3. Valg og gennemførelse af uddannelse Torben Pilegaard Jensen, AKF har gennemført en undersøgelse af unges valg og veje i uddannelsessystemet i Midtjylland med fokus på fravalg og valg i ungdomsuddannelserne og i de videregående uddannelser (Husted & Jensen, 2008). Undersøgelsen viser, at andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse i Midtjylland, er den samme som i hele landet. Undersøgelsen viser endvidere, at geografisk beliggenhed har betydning for de unges valg og gennemførelse af ungdomsuddannelse. Således inddeles de unge i tre kategorier: Unge fra universitetsnære kommuner, der er kendetegnet ved, at alle udannelsesniveauer er repræsenterede, unge fra kommuner med centerbyer, der har uddannelser maksimalt til og med mellemlange videregående uddannelser og unge fra øvrige kommuner, der har enten ingen eller kun få uddannelsesinstitutioner. Blandt unge fra universitetsnære kommuner er der relativt flere, der vælger en gymnasial uddannelse (61%) og relativt færre en erhvervsfaglig uddannelse (28%) end blandt unge fra såvel kommuner med centerbyer, hvor de tilsvarende tal er 55% og 36% og fra øvrige kommuner, hvor tallene er 56% og 35%. Når der tages højde for de unges forældrebaggrund, viser tallene, at 60% af de unge går i gang med en gymnasial uddannelse og 30% med en erhvervsfaglig uddannelse i de universitetsnære kommuner, medens de tilsvarende tal for kommuner med centerbyer er 57% og 34%. Endvidere er gruppen af unge, der to år efter grundskolen ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse, 12% i de universitetsnære kommuner, medens det er 9% og 8% i henholdsvis kommuner med centerbyer og øvrige kommuner. Disse tal er uafhængige de unges forældrebaggrund. Videre viser undersøgelsen, at dobbelt ungdomsuddannelse, hvor den unge efter afsluttet gymnasial uddannelse fortsætter i en erhvervsuddannelse, er mere udbredt i kommuner med centerbyer og i øvrige kommuner (20%) end i de universitetsnære kommuner (15%). I undersøgelsen konkluderes det således, at dobbelt ungdomsuddannelse er mest udbredt i kommuner med forholdsvis få uddannelsesmuligheder. Forskellene afspejles også i frafaldsprocenten: Generelt er frafaldet fra ungdomsuddannelserne større i de universitetsnære kommuner (18%) end i kommuner med centerbyer (16%) og øvrige kommuner (15%). Hvad angår frafaldet fra erhvervsuddannelserne, er dette også størst i de universitetsnære kommuner (30%) og mindst i de øvrige kommuner (25%). Dette mønster fastholdes også, når der korrigeres for forældrebaggrund. Forskellene viser sig endeligt også i de unges valg af videre uddannelse, idet en relativ større andel vælger en lang videregående uddannelse i de universitetsnære kommuner (45%), medens det kun er omkring hver tredje fra de andre to typer kommuner. Til gengæld vælger flere unge fra kommuner med centerbyer (28%) og øvrige kommuner (26%) en mellemlang videregående uddannelse, medens det kun gælder for omkring hver femte i de universitetsnære kommuner. Dette mønster fastholdes, når der korrigeres for forældrebaggrund. 6

7 Alt i alt viser undersøgelsen, at unges valg af ungdomsuddannelse og videregående uddannelse afhænger af, hvilken type kommune de bor i. Endvidere afhænger frafaldet fra en ungdomsuddannelse, herunder erhvervsuddannelserne af den unges bopælskommune. Således trækker universitetsnære kommuner i større udstrækning den unge mod en gymnasial og lang videregående uddannelse. Samtidigt er frafaldet fra ungdomsuddannelserne i de universitetsnære kommuner forholdsvist større end i kommuner med centerbyer og øvrige kommuner. Dette gælder ikke mindst blandt de unge, der har valgt en erhvervsuddannelse. En gruppe forskere på AKF (Daugaard m.fl., 2009) har gennemført en undersøgelse af erhvervsskolernes indsats for gennem samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), kommunerne og andre centrale aktører at mindske gruppen af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse: Unges frafald på erhvervsskolerne. Hvad gør de gode skoler?. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af en kombination af registerdata omfattende samtlige unge, der har påbegyndt en erhvervsuddannelse, en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt UU-centrene samt interview med blandt andre UU-ansvarlige, skoleledere, undervisere, vejledere og elever. Undersøgelsen viser, at en klar afgrænsning af de centrale målgrupper er af afgørende betydning for UU-centrenes vejledning og indsats. Samtidigt viser undersøgelsen, at et styrket samarbejde - eksempelvis i form af ungeteam inden for kommunen med udgangspunkt i den unges situation er et godt grundlag for en tidlig og målrettet indsats. Undersøgelsen viser, at skoler med en sådan indsats oplever et lavere frafald. Undersøgelsen peger på gode erfaringer med en praksisnær pædagogik, hvor undervisningen i de almene fag er knyttet til den værkstedsbaserede undervisning. Videre at lærerne skal støtte især de svage elever til at tro på, at de kan dygtiggøre sig. Endeligt er det vigtigt, at eleverne knyttes stabilt til en bestemt skoleklasse. Undersøgelsen viser, at det har stor betydning for fastholdelsen af elever med svage forudsætninger, at der opbygges netværk omkring eleverne i form af eksempelvis mentor- eller coachordninger, hvor eleverne kan få hjælp og støtte. Den centrale konklusion i undersøgelsen er, at skoler, der har en strategi i forhold til frafald og bruger flere forskellige værktøjer til at begrænse frafaldet, i højere grad lykkes med at fastholde eleverne. Der kan således opstilles en række fælles karakteristika for de gode erhvervsskoler : Skolen har tæt kontakt med ledelsen i kommunerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, virksomheder samt andre centrale aktører. 7

8 Skolen tilbyder og udvikler uddannelsesforløb med udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Skolen samarbejder med produktionsskoler ved uddannelsesstart for at klæde de unge på. Læring gennem praksis: Skolen underviser i almene fag som en del af værkstedsundervisningen. Skolen har gode sociale og faglige fællesskaber og gode elev-lærer-relationer. Lærerne giver personlig tilbagemelding, skaber dialog og støtter eleverne. Skolen har formuleret en strategi mod frafald, som er forankret i skolens ledelse. Skolen har solid viden om, hvorfor de unge afbryder deres uddannelse, og hvad de laver efter en afbrudt uddannelse. Skolen følger hurtigt op på afbrud gennem tæt samarbejde. Tem Frank Andersen undersøger i Ungdomskultur og uddannelsesfravalg, (Andersen, 2008), i hvilken grad ungdomskulturen spiller ind på frafaldsproblematikken, og hvordan eleverne selv forstår den. Undersøgelsen bygger på en kombination af skriftlige stilbesvarelser (fra hhx og htx), elevinterview (fra erhvervsuddannelserne), interview med vejledere samt observationer på skolerne. Undersøgelsen viser, at eleverne er meget bevidste om frafaldsproblematikken, men at de ikke drøfter den med hinanden. Ungdomskulturen er i dag præget af, at de unge møder mange valgmuligheder og løbende skal forholde sig til sig selv og deres identitet. Her viser undersøgelsen, at eleverne på erhvervsuddannelserne især orienterer sig mod autencitet og nærhed. At orientere sig mod autencitet betyder at finde sig selv og udvikle selvstændighed. For elever, der orienterer sig mod nærhed, drejer det sig derimod om at skabe og vedligeholde nære relationer. Eleverne orienterer sig altså mod henholdsvis et mig og et os. Endvidere har mange af eleverne på erhvervsskolerne et særligt behov for tryghed for eksempel for at vide præcist, hvad der forventes af dem og for at blive støttet i forbindelse med læringen. Disse elever trives ikke med forandringer og ukendte situationer. Den pædagogiske udfordring er således at tilgodese både elever, der orienterer sig mod selvstændighed, og elever der søger nærhed og tryghed. Undersøgelsen viser, at eleverne selv efterspørger følgende elementer i frafaldsbekæmpelsen: Konsekvens (regler skal overholdes) Fornyelse i undervisningen (det skal være spændende og engagerende) Klarere betoning af elevernes eget ansvar for at lære (eleverne skal være seriøse og opføre sig modent) I afhandlingen En feltanalyse af kompetenceudvikling og jobpositioner på arbejdsmarkedet med særlig blik på tre korte skolebaserede erhvervsuddannelser (Jørgensen, 2008) undersøger Anja Viegh Jørgensen, hvilke jobmuligheder en erhvervsuddannelse åbner for. 8

9 Undersøgelsen viser, at erhvervsuddannelserne giver en forholdsvis lav placering, hvad angår både status og social placering i samfundet. Videre fremgår det af undersøgelsen, at elevernes motivation for at tage en erhvervsuddannelse bunder i ønsket om at blive kvalificerede til et rigtigt arbejde. De har således målrettet deres erhvervsvalg mod et arbejdsmarked med en praktisk tilgang. Samlet kan man sige, at det ikke er økonomiske fremtidsudsigter men ønsket om faglighed og en praktisk tilgang, der får eleverne til at vælge erhvervsuddannelserne. I bogen De måske egnede på erhvervsuddannelserne undersøger Noemi Katznelson, hvad der hjælper især udsatte elever til at gennemføre en erhvervsuddannelse (Katznelson, 2007). Forfatteren kigger særligt på tiltagene: Niveaudeling på grundforløbet, screening af de unge ved optag, streetworker (der tager sig af elevernes trivsel) og psykologtilbud. Undersøgelsen bygger på en kombination af interview og feltstudier. Der er interviewet 15 elever og 14 undervisere/ressourcepersoner. Undersøgelsen viser, at der er en stor fare for, at undervisere og ressourcepersoner mister overblikket over, hvem der gør hvad i indsatsen for at fastholde de unge. Det er derfor vigtigt at sikre en klar kompetencefordeling mellem de forskellige aktører. Niveaudeling af grundforløbet gennem et indslusningsforløb anbefales, idet det giver de unge en bedre og blødere overgang til resten af uddannelsen. Screening af eleverne kan være et godt redskab for lærerne til at bestemme elevernes faglige, sociale og personlighedsmæssige udgangspunkt, når de begynder på uddannelsen. Dette giver mulighed for at sætte hurtigt og effektivt ind over for de uddannelsesmæssige behov hos eleverne. Tiltaget med en streetworker afslørede et stort behov for voksenkontakt hos mange af de unge. Selve konstruktionen fungerede imidlertid ikke optimalt, hvorfor forfatteren opfordrer til, at der eksempelvis oprettes en form for akut-tjeneste, så de unges akutte problemer ikke overlades til lærerne, som risikerer at blive overbebyrdede. Undersøgelsen viser endeligt, at en psykologordning med stor fordel kan bruges i arbejdet med fastholdelse af de unge. En sådan ordning fremmer de unges integration i uddannelsen såvel som deres generelle trivsel. Samtidigt er det en stor hjælp for lærere og andre ressourcepersoner, at de har et sted, hvortil de kan henvise unge med problemer og behov for hjælp. Mette Pless følger i afhandlingen Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet ni udsatte unges vej fra 9. klasse til erhvervsuddannelser og arbejde (Pless, 2009). Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvorfor der på trods af massivt politisk fokus fortsat findes en relativt stor gruppe unge, som ikke får en uddannelse. 9

10 Afhandlingen viser, at de unge i høj grad finder uddannelse vigtigt for at kunne klare sig, men at de samtidigt har svært ved at se egne muligheder i uddannelsessystemet. Dette skyldes blandt andet, at de på grund af dårlige erfaringer i grundskolen opfatter sig selv som forkerte: De oplever, at de falder ved siden af både socialt og fagligt. Denne opfattelse medfører en manglende vedholdenhed. Samtidigt forklarer de unge deres problemer individuelt og som noget, de selv må finde en løsning på. Over for dette står afhandlingens resultater, som peger på, at de unges uddannelsesforløb i høj grad er betinget af deres sociale baggrund. I forbindelse med praktikopholdet er de udsatte unge ofte usikre på sig selv og deres kunnen og har derfor behov for hjælp og støtte til at få kontakt til virksomheden. Sidst viser afhandlingen, at succesoplevelser og erfaringer af at mestre faget spiller en stor rolle for de unges uddannelsesforløb. Her betyder et overskueligt læringsmiljø (klassen/arbejdsfællesskabet) meget, og læreren fremhæves som en vigtig figur. Nogle af de unge har endvidere behov for ekstra voksenstøtte i form af en mentor, kontaktlærer eller vejleder. Sammenfatning Sammenfattende viser undersøgelserne, at følgende forhold har betydning for elevernes valg og gennemførelse af uddannelse, herunder: Kommunalt tilhørsforhold: I de universitetsnære kommuner er der relativt flere unge, der tager en gymnasial og relativt færre der tager en erhvervsuddannelse end i andre kommuner. Samtidigt er frafaldet i de universitetsnære kommuner større end i de øvrige kommuner, og dette gælder særligt for unge i erhvervsuddannelserne. At skolen har en strategi i forhold til frafald og bruger forskellige værktøjer til at begrænse frafaldet. At skolen har tæt kontakt til kommunen, UU og virksomheder samt samarbejde med produktionsskoler ved uddannelsesstart. At skolerne tidligst muligt i uddannelsesforløbet identificerer elevernes faglige, sociale og personlighedsmæssige forudsætninger samt tilrettelægger indslusningsforløb, der giver en glidende overgang til resten af erhvervsuddannelsen. At skolerne udbyder undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og forventninger om en praksisorienteret tilgang. 10

11 At skolerne skaber sociale og faglige fællesskaber, der blandt andet er kendetegnet ved o- verholdelse af regler, tydeliggørelse af elevernes ansvar for at lære og en god voksenkontakt. 11

12 4. Læring i praksis Lene Tanggaard har gennem tre elev-casestudier undersøgt, hvilke muligheder undervisning, hvor eleverne løser arbejdsopgaver eller -problemer i forbindelse med produktion, giver. Endvidere hvilken betydning lærerstøtte har for især svage og udsatte elever (Tanggaard, 2008a). De tre casestudier peger på, at det for skoletrætte elever (fra såvel erhvervsskoler som gymnasier) kan være meningsfuldt at begynde på en produktionsskole, hvor der i undervisningen er fokus på praktisk produktion frem for mere teoretisk baseret undervisning. Det at deltage i en produktion opleves af eleverne som mere meningsfuldt end deres tidligere skoleerfaring. Her får de lov til at deltage i rigtigt arbejde, hvor de kan se formålet med at udvikle de forskellige færdigheder. Eksempelvis giver det mening for eleverne at lære matematik i forbindelse med produktionen, fordi de så kan forstå eksempelvis den økonomiske side af produktionen. At deltage i produktionen giver eleverne en stolthed og en ejerskabsfølelse, som er ny for dem. Denne positive erfaring er med til at give eleverne en fornyet tro på, at en uddannelse trods alt er et forsøg værd. Samtidigt understreger studiet betydningen af lærerstøtte til svage og udsatte elever både teoretisk og praktisk. Det hjælper eleverne til at lære, at underviserne støtter dem, holder øje med deres arbejde og deltager i produktionen sammen med dem. Herved får de lov at lære gennem dialogen om den fælles produktion frem for gennem envejskommunikation. Lene Tanggaard og Svend Brinkmann har udviklet en skitse for uren pædagogik (Tanggaard, 2008b). Uren pædagogik er en pædagogisk tilgang, hvor læring ikke kun ses som noget mentalt men mere som praktisk tilegnelse af færdigheder. Det er således på mange måder en erhvervs- eller håndværkspædagogik. Deres tese er, at læring altid knytter sig til en bestemt kunnen i bestemte praksisser og ikke kan forstås som en ren indre, mental proces. Den rene pædagogik har været fremherskende i det moderne skolesystem, men forhindrer mange i at lære, da læringen bliver for abstrakt. I stedet for at lære bliver eleverne derfor fremmedgjorte, når læringen ses som noget udelukkende mentalt. Tanggaard og Brinkmann argumenterer for, at læring er en konsekvens af at deltage i bestemte praksisser kunnen opnås ved at gøre. De viser således, hvordan erhvervsskolernes brug af praktisk undervisning er afgørende for elevernes indlæring: Læring opnås bedst, når eleven ikke er opmærksom på at lære men har sin opmærksomhed rettet mod det, der skal læres. Det er derfor vigtigt, at eleverne deltager i den arbejdsmæssige praksis inden for deres fag og herigennem tilegner sig de nødvendige færdigheder. Tanja Kirkegaard og Klaus Nielsen har i projektet Kreativitet, produktion og identitet undersøgt produktionsskoleelevers læreprocesser (Kirkegaard & Nielsen, 2008). Projektet bygger på blandt andet 120 interview og en række observationsstudier fra produktionsskoler. 12

13 Produktionsskolerne skiller sig ud ved at have arbejdspladslæring indlejret i en skolemæssig sammenhæng. Undersøgelsen viser, at eleverne opnår en bedre indlæring, når teoretiske elementer integreres i værkstedsundervisningen. Samtidigt viser undersøgelsen, at værkstedsundervisningen giver mulighed for, at eleverne også kan lære af hinanden. Især svage elever med problemer fra tidligere skoleforløb i bagagen er glade for den praktiske læringsproces. Undersøgelsen viser også, at små hold på uddannelsen er med til at skabe tryghed og sammenhæng for eleverne, samtidigt med at det skaber en bedre kontakt mellem lærere og elever. Eleverne fremhæver i undersøgelsen betydningen af det tætte forhold mellem lærer og elev, som blandt andet opbygges gennem samtaler i forbindelse med værkstedsundervisningen. Desuden peger rapporten på, at det er befordrende for læringsudbyttet, når eleverne arbejder sammen med lærere, der er eksperter inden for deres fagområde, da dette har en inspirerende virkning. Sidst påpeger rapporten vigtigheden af, at eleverne møder anerkendelse og positiv feedback, da de ofte tidligere har oplevet nederlag i forbindelse med læringsprocesser i eksempelvis grundskolen. I undersøgelsen Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø foretaget af COWI for Undervisningsministeriet COWI (2009) konkluderes det, at det overordnede billede af lærlingenes psykiske arbejdsmiljø er godt. Der er dog stadig plads til forbedringer, hvorfor rapporten peger på følgende karakteristika ved en god lære-/praktikplads: Arbejdet anerkendes Lærlingen/eleven respekteres af den overordnede og behandles retfærdigt Et godt socialt fællesskab Ingen mobning/ubehagelige drillerier Arbejdet opleves meningsfyldt Frihed til at sige sin mening En behagelig omgangstone God vejledning, når der begås fejl Marianne Søgaard Sørensens ph.d.-afhandling, Planing or planning or What s happening to faglighed in Danish vocational education? omhandler den del af uddannelsessektoren, hvor faglighed er et gennemgående slagord. Inden for de tekniske erhvervsuddannelser har begrebet en lang tradition forstået som professionalisme, viden og færdigheder og som en indre kvalitet ved et håndværk. Med erhvervsuddannelsesreformen i 2000 introduceredes et nyt begreb kompetence, der på afgørende punkter forandrede forståelsen af faglighed. Afhandlingen analyserer forskellige forståelser af begrebet faglighed : Blandt elever og lærere i undervisningen på teknisk skoles snedkeruddannelse, i lærernes samarbejde og arbejdsvilkår og i en række uddannelsespolitiske dokumenter. Ved at undersøge, hvordan lærere og elever på en teknisk skole forvalter deres faglighed i det daglige, viser afhandlingen, at lærere og elever er i stand til at agere i de forskellige muligheder, som 13

14 begreberne faglighed og kompetence stiller til rådighed. Lærere og elever udvælger og kombinerer aktivt de forskellige betydninger, så de passer ind i deres aktuelle situation. Sammenfatning Sammenfattende viser undersøgelserne, at læring i praksis rummer en række fordele, herunder: Eleverne motiveres for at lære: Deltagelse i produktion er meningsfyldt for eleverne, ikke mindst de bogligt svage elever, og de kan bedre se formålet med at lære almene fag, når de ser nytten af disse i praksis. Eleverne lærer bedre, når teori integreres i den praktiske læring. Eleverne kan bedre lære af hinanden i den praktiske læring. Eleverne har mulighed for at samarbejde med lærere, der er eksperter inden for området Derudover peger undersøgelserne på, at den gode læring i praksis indeholder anerkendelse, feedback og støtte ikke mindst til de svage elever. 14

15 5. Lærerrollen under forandring Pia Cort beskriver i The changing roles and Competences of VET Practitioners in Denmark, hvordan lærerrollen på erhvervsuddannelserne påvirkes og udfordres af de politiske reformer (Cort, 2009). Lærerne på erhvervsuddannelserne spiller en vigtig rolle, når reformer skal implementeres. På baggrund af to interview og to fokusgruppeinterview med lærere undersøges de problemstillinger, lærerne møder i forbindelse med implementeringen. Et af de problemer, lærerne peger på, er, at de efter taxameterbetalingens indførelse er langt mere pressede på tid end tidligere. Dette har medført, at mange arbejdsopgaver herunder kontakten til eleverne er blevet tidsstyret, så der kun bruges den afsatte og ikke nødvendigvis den påkrævede tid. Samtidigt peger lærerne på, at den nye økonomiske tænkning nogle gange sker på bekostning af det undervisningsmæssige indhold. I forbindelse med 95 procent målsætningen oplever lærerne, at deres rolle som undervisere er under forandring: De skal ikke blot udfylde rollen som undervisere men også som socialpædagoger for eleverne. Der er sket et skift i fokus fra læring til opdragelse. Dette giver lærerne problemer, da de ikke føler, de magter den nye rolle. De føler, at de mangler kompetencer til at håndtere elevernes sociale, psykologiske og personlige problemer. Hermed opstår der en risiko for, at lærerne bliver udbrændte og søger væk fra arbejdet på erhvervsskolerne. Lærerne er til gengæld glade for den øgede mængde teamwork, som reformerne har ført med sig. De oplever det som en hjælp at kunne støtte hinanden og sammen finde løsninger på de problemer, der opstår med eleverne. 15

16 6. Køn og identitet Rasmus Præstmann Hansen har på baggrund af sin endnu ikke udkomne ph.d.-afhandling Autoboys.dk en analyse af maskulinitets- og etnicitetskonstruktioner i skolelivet på automekanikeruddannelsen skrevet to artikler om, hvordan humor, maskulinitet og seksualitet spiller ind i forhold til elevernes forståelse af deres identitet (Hansen, 2007, 2009). For drengene er maskulinitet ikke noget, man har, men noget man gør og selv skaber. Samtidigt fungerer maskuliniteten som redskab for drengene til at definere, hvem der er med i gruppen, og hvem der er udenfor. Her bliver humoren på mange måder det middel, hvormed drengene skaber deres maskulinitet. Gennem humoren etableres grupperinger og hierarkier mellem drengene på skolen, som bygger på netop maskulinitet. Samtidigt har humoren ofte et seksuelt omdrejningspunkt. Forfatteren beskriver videre, hvordan de, der falder udenfor, taler for meget om biler (fag) og dermed ikke er med. Hansen skriver: Humor og relationer mellem drengene skaber en hierarkisering af maskuliniteter baseret på eksklusion af det dengsede, det pigede, det snobbede og det bøssede. Undersøgelsen viser, at humoren blandt automekanikereleverne fungerer som identitetsskabende. Da det er et mandsdomineret miljø, skabes en bestemt måde at være sammen på blandt drengene, og grænserne for, hvordan man er og taler med hinanden, rykkes sammenlignet med situationer, hvor der også er piger til stede. Samtidigt er omdrejningspunktet i samværet mellem drengene ikke nødvendigvis deres fag men i højere grad maskulinitet og seksualitet. Undersøgelsen peger på, at det kan være sværere for elever, der ikke er som flertallet, at føle sig accepterede, da grænserne for, hvad der er socialt acceptabelt, er forholdsvis snævre i en ensartet elevgruppe. I rapporten SOSU-mænd og elektrikerkvinder hvorfor ikke? En analyse af to kønsdominerede fag (Bloksgaard, 2009) behandler Lotte Bloksgaard kønsminoriteter i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. Rapporten bygger på 40 interview blandt eleverne på uddannelserne inden for SOSU- og el-faget. Undersøgelsen viser, at fagene bliver forbundet med et bestemt køn (fagets kønskonnotationer), og at dette er en af de vigtigste forklaringer på, hvorfor det er svært at tiltrække kvinder til elektrikeruddannelsen og tilsvarende mænd til social- og sundhedsuddannelserne. Fagene bliver simpelthen opfattet som henholdsvis maskulint og feminint. Dette gør sig også gældende i forhold til omgivelserne, hvilket kan gøre det endnu sværere at vælge en uddannelse, der normalt forbindes med det modsatte køn. Samtidigt har erhvervsuddannelserne generelt et dårligt image med lav status til følge: Uddannelserne opfattes som ikke for kloge elever. Hvad angår social- og sundhedsuddannelserne, er den lave løn også en væsentlig forklaring på, hvorfor det er vanskeligt at tiltrække flere mænd til faget. 16

17 For kvinderne på elektrikeruddannelsen kan det være et problem at blive anerkendt, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. De skal ofte først bevise, at de kan deres arbejde. Også tonen og omgangsformen på de mandsdominerede arbejdspladser opleves som en barriere for kvinderne i faget. Motivationen for at vælge en uddannelse, der normalt forbindes med det modsatte køn, udspringer ofte af, at eleverne enten har kendskab til faget eller til bestemte rollemodeller inden for faget. Mændene på social- og sundhedsuddannelserne fremhæver desuden, at de har valgt uddannelsen, fordi de gerne vil arbejde med mennesker, have fast beskæftigelse, eller fordi faget er mindre fysisk hårdt end typiske mandefag. Kvinderne på elektrikeruddannelsen fremhæver derimod som begrundelse for uddannelsesvalget, at jobbet som elektriker et fysisk aktivt men stadig overkommeligt, samt at faget er teknisk og teoretisk. Rapporten indeholder en række anbefalinger i forhold til at tiltrække og fastholde henholdsvis kvinder på elektrikeruddannelsen og mænd på social- og sundhedsuddannelserne. Der gives dels en række generelle anbefalinger dels anbefalinger, der er specifikt rettet mod de enkelte uddannelser, uddannelsesvejledningen og arbejdspladserne. Her skal blot nogle af de generelle anbefalinger trækkes frem: Bryd med fagenes kønskonnotationer Opdater fagenes image Brug rollemodeller Skab muligheder for at afprøve fagene Samlet er konklusionen, at fagenes problemer med at tiltrække det modsatte køn først og fremmest kan løses gennem en holdningsændring, der kan bryde med de traditionelle opfattelser af fagene. Det gælder på uddannelserne, i vejledningen, på arbejdspladserne og i offentligheden. Ida Juul giver i artiklen Kontorarbejdets udvikling fra mandefag til kvindefag (Juul, 2008) et historisk overblik over udviklingen mellem kønnene inden for kontorfaget fra slutningen af tallet og frem til 1950 erne. Forfatteren beskriver, hvordan kontorfaget oprindeligt var forbeholdt mænd, men nu er et typisk kvindefag. Forfatteren påviser, hvordan et samspil af klasse, køn og ægteskabelig status er afgørende for, hvem der har fået adgang til kontorfaget i forskellige historiske perioder. Forventninger til kvinder har netop været betinget af disse faktorer og har skiftet gennem tiden. Eksempelvis viser artiklen, at mange af middelklassens ugifte døtre i 1920 erne kom ind i kontorfaget. Fra 1920 og frem skete en udvidelse af kontorsektoren, som gav plads til arbejderklassen og kvinderne. Væksten i kontorsektoren medførte samtidigt, at kontorfaget mistede status. Forfatteren forklarer ændringen fra mande- til kvindefag som en vekselvirkning mellem ændring i status og øgning i antallet af kvinder inden for faget. Artiklen viser altså, hvordan rekrutteringen til kontorfagets erhvervsuddannelser er afhængig af både fagets status og af elevernes køn og ægteskabelige status. 17

18 Sammenfatning Sammenfattende viser undersøgelserne af køn og identitet i erhvervsuddannelserne følgende karakteristika: Undersøgelsen af automekanikereleverne viser, at identitetsskabelse ikke kun sker gennem udvikling af kompetencer inden for et bestemt fag men også gennem det mandsdominerede miljø, hvori læringen foregår. Nogle fag bliver forbundet med bestemte køn og opfattes som enten feminine eller maskuline, således som det fremgår af analysen af elektriker- og social- og sundhedsuddannelserne. Fagenes kønskonnotationer kan imidlertid ændre sig som led i den samfundsmæssige udvikling, således som analysen af kontorfaget viser. Hvis elever alligevel vælger fag, der ikke er typiske for deres køn, skyldes det blandt andet, at eleverne har et godt kendskab til faget og at de særlige karakteristika ved faget appellerer til dem. Med henblik på at motivere eleverne for at vælge fag, der ikke er typiske for deres køn, skal elevernes kendskab til fagene styrkes for eksempel ved, at de får mulighed for at afprøve fagene. 18

19 7. Fra erhvervsuddannelse til job Undersøgelsen Faglighed i fremtidens erhvervsuddannelser, som er udført af Industriens Uddannelser og Roskilde Universitet for Undervisningsministeriet, viser, at en teknisk erhvervsuddannelse giver de unge mange muligheder (Jørgensen, 2009). Undersøgelsen tager udgangspunkt i knap 4000 personer, som alle blev udlært i pct. af disse oplevede overgangen til arbejdsmarkedet som gnidningsfri, og to tredjedele mener, at de stadig beskæftiger sig med opgaver, de gennem deres uddannelse er kvalificerede til at løse. Undersøgelsen viser dermed, at der er en høj grad af faglig relevant beskæftigelse. Der er en stor tværgående mobilitet på arbejdsmarkedet. Således har deltagerne i undersøgelsen gennemsnitligt skiftet branche mere end én gang, siden de afsluttede deres uddannelse i 2001, og 40 pct. har arbejdet uden for deres fagområde siden Undersøgelsen viser også, at en teknisk erhvervsuddannelse giver gode muligheder for at opnå lederstillinger. Over en fjerdedel har haft lederjobs inden for de sidste fem år. Kun 10 pct. fortsætter i en videregående uddannelse. Til gengæld har fire ud af fem deltaget i efter- og videreuddannelse efter afslutningen på deres erhvervsuddannelse. Undersøgelsen viser desuden, at deltagerne generelt vurderer udbyttet af uddannelsen højt og finder den relevant i forhold til de udfordringer, de møder på arbejdsmarkedet. Deltagerne efterlyser dog en bedre sammenhæng mellem skoleophold og praktik. 19

20 8. Metodeovervejelser i den erhvervspædagogiske forskning Lene Tanggaard beskriver i artiklen The Research Interview as Discourses Crossing Swords, (Tanggaard, 2007), hvordan ny viden kan opnås gennem aktiv inddragelse af lærlinge og elever i interviewsituationen. I interview med erhvervsskoleelever fremgik det, at elever og forsker ikke havde samme opfattelse af begrebet læring. Eksempelvis tog en elev afstand fra for meget læring, samtidig med at han udtalte, at han hellere ville prøve ting af i praksis. Med andre ord: Eleven opfattede ikke at prøve ting af i praksis som et eksempel på læring. På baggrund af denne og lignende opfattelser af, hvad læring er, konkluderes det, at der er behov for at udarbejde en fælles definition af læring. I artiklen sættes der spørgsmålstegn ved, om eleverne selv opfatter sig som eksplicit lærende. Tanggaard opfordrer til at overveje, om de måder, elever beskrives på i forskningen, er hensigtsmæssige: Bliver eleverne beskrevet med nogle akademiske begreber, der ikke svarer til det sprog, som de anvender til at tænke om sig selv? Med henblik på at skabe et bredere perspektiv på mulighederne for at opnå viden i interviewsituationen, foreslås det, at der lægges vægt på, at interviewer og eleven forhandler om mening. Tanken er ikke, at interviewet skal udvikle sig til en diskussion, men at intervieweren skal være nysgerrig og åben over for uenigheder, andre selv-billeder og anderledes sprogbrug og -forståelse. Et vigtigt formål med at være åben over for nye metoder er at hjælpe eleverne til at reflektere over, hvordan de lærer for herigennem at styrke indlæringen. Dette kan blandt andet opnås ved at lytte til, hvordan eleverne formulerer sig om læring og tænke dette ind i det videre forløb. 20

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Adjunkt, cand.scient.soc Socialrådgiveruddannelserne Side 1 Restgruppen De unge der ikke færdiggør en ungdomsuddannelse Restgruppe 1:

Læs mere

Unges uddannelsesvalg og frafald overgange og betydning af vejledning og læringsformer

Unges uddannelsesvalg og frafald overgange og betydning af vejledning og læringsformer Unges uddannelsesvalg og frafald overgange og betydning af vejledning og læringsformer Kombinationsprojektets netværksseminar den 25.- 26. oktober 2011 DGI-Byen Oplæg v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvordan

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Workshop 1 Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Ind i undervisningsrummet på EUD - et forskningsprojekt om EUD-eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb Forsker-praktikernetværkskonference

Læs mere

Social arv og frafald: kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Forsker Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Fastholdelse og frafald Forskningsresultater som afsæt for nytænkning? 18. 19. april

Læs mere

FRAFALD OG FASTHOLDELSE AF ELEVER I DANSK ERHVERVSUDDANNELSE.

FRAFALD OG FASTHOLDELSE AF ELEVER I DANSK ERHVERVSUDDANNELSE. FRAFALD OG FASTHOLDELSE AF ELEVER I DANSK ERHVERVSUDDANNELSE. Forsker-praktikernetværkets konference 18.- 19. april 2012. Præsentation af resultater fra forskningsprojektet v/ Peter Koudahl Gangen i oplægget

Læs mere

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Kvalitetspatruljens konference: Det, der virker DGI-Byen, onsdag den 24. 25. oktober 2012 Oplæg v. 1 Hovedpunkter: EUD, en ungdomsuddannelse

Læs mere

Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd

Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd Om projektet og deltagerne Baggrunde og problemstillinger Fokuspunkter og hypoteser Projektets design Resultater so far Professor

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Frafald (slutting) i erhvervsuddannelserne

Frafald (slutting) i erhvervsuddannelserne Dialogkonference dansk-norsk Tirsdag d. 4. juni 2013 Frafald (slutting) i erhvervsuddannelserne Årsager til det stigende frafald i erhvervsuddannelserne Nogle indsatser mod frafald Andel afbrudte forløb

Læs mere

Har erhvervsuddannelserne en fremtid?

Har erhvervsuddannelserne en fremtid? Christian Helms Jørgensen DPT møde d. 28.2.2012 Roskilde om erhvervsuddannelserne Universitet Dansk pædagogisk tidsskrift Temanummer om erhvervsuddannelse DPU d. 28. februar 2012 Har erhvervsuddannelserne

Læs mere

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Oplæg på konferencen JAGTEN PÅ 95 PCT. - HVAD VIRKER! Odense Congress Center 22. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

En historie om hvordan frafald blev et problem 13

En historie om hvordan frafald blev et problem 13 Indhold Forord 11 En historie om hvordan frafald blev et problem 13 Christian Helms Jørgensen Både verdensklasse og tilbud til de udsatte unge 14 Hvem har frafaldsproblemet? 16 Frafald og politiøvrigheden

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 Del: Der skal tages en række forskellige midler i brug, hvis flere unge skal i gang med og fastholde

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet Projektbeskrivelse: Evaluering af kombinationsprojektet et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Trin og niveaudeling Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme April/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. IMPLEMENTERING AF TRIN

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.) Frafald i erhvervsuddannelserne

Christian Helms Jørgensen (red.) Frafald i erhvervsuddannelserne Christian Helms Jørgensen (red.) Frafald i erhvervsuddannelserne Christian Helms Jørgensen (red.) Frafald i erhvervsuddannelserne Christian Helms Jørgensen (red.) Frafald i erhvervsuddannelserne 1. udgave

Læs mere

Forskningstilknytning. PhD-studerende Charlotte Jonasson PhD-studerende Louise Hvitved Kvalitetschef Niels Nygaard

Forskningstilknytning. PhD-studerende Charlotte Jonasson PhD-studerende Louise Hvitved Kvalitetschef Niels Nygaard Forskningstilknytning PhD-studerende Charlotte Jonasson PhD-studerende Louise Hvitved Kvalitetschef Niels Nygaard Præsentation Teknisk Skole Silkeborg Præsentation Charlotte og Louise Skolens overvejelser

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler Meriteres inden for indgangen. Meriteres inden for indgangen. Meriteres

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Side 1

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Side 1 Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse 05-05-2017 Side 1 Ekspertgruppen Marianne Simonsen Noemi Katznelson Stefan Hermann Jesper H. Arkil Else Sommer Gert Møller Torben

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a.

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a. Identifikation af unge med særlige behov for vejledning VUE Projekt 2.1.a. Kvalificering af begrebet Hvad skal der overhovedet forstås ved begrebet unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Videre uddannelse, bredere inklusion, højere beskæftigelse? - erhvervsuddannelsernes dilemmaer i nordisk perspektiv.

Videre uddannelse, bredere inklusion, højere beskæftigelse? - erhvervsuddannelsernes dilemmaer i nordisk perspektiv. Ny Viden om Erhvervsuddannelser 2017 NVE konferencen 2. 3. marts 2017 i DGI byen. Overgange ind i og igennem erhvervsuddannelserne Videre uddannelse, bredere inklusion, højere beskæftigelse? - erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Skræddersyet kaos - enkle svar og svære spørgsmål om frafald

Skræddersyet kaos - enkle svar og svære spørgsmål om frafald Forsker-praktiker møde Nationalt Center for Erhvervspædagogik 29. September 2011 Skræddersyet kaos - enkle svar og svære spørgsmål om frafald Indsatser mod frafald i tilbageblik: - når problemets løsning

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere