Ønske om 8 justeringer af beregningen af anlægs- og samfundsøkonomi for 3. Limfjordsforbindelse i forhold til Vejdirektoratets VVM-redegørelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ønske om 8 justeringer af beregningen af anlægs- og samfundsøkonomi for 3. Limfjordsforbindelse i forhold til Vejdirektoratets VVM-redegørelse 2011"

Transkript

1 Ønske om 8 justeringer af beregningen af anlægs- og samfundsøkonomi for 3. Limfjordsforbindelse i forhold til Vejdirektoratets VVM-redegørelse 2011 Vejdirektoratets VVM redegørelse fra 2011 anbefaler en vestlig limfjordsforbindelse på basis af beregning af nettonutidsværdi m.m. sidst i rapporten. Vi mener, at man bør revurdere følgende elementer i disse beregninger: 1. Det skal sikres, at man sammenligner sammenlignelige løsninger, som løser de samme problemer og er optimeret i forhold til at løse disse problemer. 2. Der skal justeres for trafikudviklingen på basis af den nye Landstrafikmodel. 3. Særlige fordele ved etapevis udbygning af hver af de undersøgte løsninger skal medregnes 4. Udvidelser foretaget på E45 inden byggeri af evt. Egholmmotorvej skal konteres anderledes 5. Værdien af tabte naturværdier skal estimeres og medregnes 6. De undersøgte alternativers evne til at mindske hændelser, der medfører stop i trafikken f.eks. i Limfjordstunnelen og de deraf følgende tidstab for bilister, skal værdisættes. 7. Der bør kvalitativt skelnes mellem tidsbesparelser for erhvervsmæssig trafik og fritidstrafik, eksempler på sidstnævnte er sommerhustrafik og indkøbstrafik. 8. Beregningen af anlægspriser i VVM skal rettes. Fx skal det i Vest-løsningen medregnes, at motorvejen skal underføres den kommende jernbane og at der evt. skal lægges en membran for at beskytte grundvandet mod nedsivning. I øst-løsningen bør man revurdere muligheden for at nøjes med et enkelt ekstra tunnelrør på basis af forslaget fra civilingeniør Anker Lohmann-Hansen (vejudfletning med trompet-løsning syd for tunnelen), hvilket kan billiggøre projektet. Som det ser ud nu, har Vejdirektoratet og transportudvalget med den seneste undersøgelse kun forholdt sig til punkt nr. 2 og ignoreret de øvrige punkter. Resultatet kan blive en statslig fejlinvestering i milliard-klassen. Efterfølgende uddybning af de 8 punkter:

2 Således ser beregningen ud i VVM side 141 og 143: Egholmlinjen Øst-forbindelsen Anlægsomkostninger (mio. kr.) Anlægsomkostninger Restværdi Anlægsomkostninger, i alt Driftsomkostninger, vej (bro) og tunnel, i alt Tidsgevinster: Personbiler Varebiler Lastbiler Tidsgevinster, i alt Kørselsomkostninger: Personbiler Varebiler 49-4 Lastbiler 31-7 Kørselsomkostninger, i alt Gener i anlægsfasen Eksterne omkostninger Uheld Støj Luftforurening 50-4 Klima (Co2) 29-3 Eksterne omkostninger, i alt Øvrige konsekvenser: Afgiftskonsekvenser EU-tilskud 0 0 Skatteforvridningstab Øvrige konsekvenser, i alt I alt nettonutidsværdi (NNV) Med disse tal bliver den interne rente 7,8 % for vest-løsningen og 2,2 % for øst-løsningen. I det følgende nøjes vi med at se på de tal, der bestemmer den interne rente: Anlægsomkostninger kontra nettonutidsværdi. I en række kapitler kommer vi med argumenter for, at regnestykket bør ændres.

3 Justering 1: Man bør sammenligne to sammenlignelige størrelser VVM opstiller 3 alternativer, hvoraf det ene (Lindholmlinjen) er fravalgt af både byråd og regionsråd. Tilbage er vest- og øst-forbindelsen, som dette kort viser: VVM undersøger to ufuldstændige vejforløb: et vestligt, der starter ved E45 i syd og ender ved E39 i nord med et østligt, der starter midt på E45 i Gug ved Aalborg og ender ved forgreningen mellem E45 og E39 i nord. Det virker ulogisk. Målsætningen med en sammenligning mellem en østlig og vestlig model bør være, at disse skal starte og ende samme steder og løse de samme problemer. Nogle af de opgaver, en 3. Limfjordsforbindelse bør løse, er følgende: 1. At forbedre forbindelsen mellem E45 i syd og både E39 og E45 i nord (vigtigst). 2. At forbedre forbindelsen mellem E45 og aflastningscentret Aalborg City Syd. 3. At forbedre forbindelsen mellem Jammerbugt kommune og motorvejsnettet 4. At forbedre forbindelsen mellem Aalborg Øst og motorvejsnettet 5. At aflaste Aalborg Midtby for trafik Hvis de to alternativer skal komme til deres ret i en meningsfuld sammenligning, skal de begge optimeres i forhold til ovennævnte opgaver. Her kræver opgaverne 1, 2 og 3 særlig opmærksomhed. På næste side følger vores forslag til, hvilke alternativer, der bør undersøges. Bemærk de tre tilføjelser af landeveje/motorveje markeret med A, B og C:

4 A er et stykke motorvej, som forbinder vest-løsningen (Egholm-motorvejen) med E45 i nord. Denne strækning er nødvendig, hvis det skal være muligt at lede trafikken fra E45 over til den vestlige motorvej ved problemer i tunnelen. Rambøll-rapporten Trafik og erhvervsanalyse af 3. Limfjordsforbindelse fra september 2013 omtaler også en sådan (på side 20-21). B er et stykke ny, højklassificeret landevej, der ved valg af øst-løsningen letter adgangen fra Jammerbugt kommune til motorvejsnettet. I VVM s høringsfase fremkom flere med forslag om dette, men Vejdirektoratets svarede (høringsnotatet side 94), at undersøgelse af et sådant forslag ligger uden for VVMundersøgelsens rammer. Imidlertid bør dette formelle problem ikke hindre, at der laves beregninger på en sådan vej, da den kan betyde store tidsgevinster til/fra Jammerbugt kommune. C er en direkte landevejsforbindelse fra E45 til aflastningscentret Aalborg City Syd. En sådan eksisterer ikke i dag, hvilket medfører, at der ofte er kø ved frakørslen til Indkildevej samt tæt trafik på Hobrovej fra Indkildevej til Aalborg City Syd. Man må imidlertid forvente, at problemet snart bliver løst via en kommunal investering, jfr. bl.a. en artikel i Nordjyske 5/ , hvor både Venstre og Socialdemokratiet giver udtryk for et ønsket om, at vejen etableres. Om ikke andet vil vejen etableres, såfremt man vælger øst-løsningen, hvilket fremgår af et referat fra Aalborg Byråd december Om der bliver tale om en direkte forbindelse ud for centret til Dall Cafeteria (som vist på kortet ovenfor) eller en forbindelse, der drejer op mod motorvejskrydset ved Mariendals Mølle (som oplægget til det nævnte byrådsmøde) eller en forbindelse lige syd om Dall Villaby til området ved Ikea (som foreslået af tidligere trafikforsker, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen lige før nytår og støttet af Rasmus Prehn), er ikke afgjort. Men uanset valg af forbindelse vil der være tale om en vej, der fjerner en række køer, som har trukket ned i regnskabet for tidsgevinster ved øst-løsningen (og kun denne, da vest-løsningen i sig selv udgør en forbindelse til aflastningscentret). VVM har lavet beregningen af øst-løsningen uden at en sådan vej indgår. Korrektion af dette kan påvirke balancen mellem de to løsningers nettonutidsværdi markant, da der er tale om tidsgevinster i en 50-årig periode.

5 Justering 2: Den sandsynlige trafikudvikling skal indarbejdes i regnestykket Forudsætningen for VVMs beregning af tidsgevinster, kørselsomkostninger, gener i anlægsperioden og eksterne omkostninger er en vis trafikmængde på tværs af fjorden ved Aalborg. VVM har regnet med en årlig stigning på 2,28 % fra 2009 og frem. Reelt har trafikstigningen været mindre i , og inden længe offentliggøres den nye Landstrafikmodel, hvorfra vi vist allerede kender prognosen for den årlige trafikstigning på tværs af fjorden, nemlig 1,26 % (kilde: Rambølls trafik- og erhvervsundersøgelse af 3. Limfjordsforbindelse, september 2013). Dette svarer matematisk til, at trafikmængden vil være 10,4 % mindre, end VVM angiver, i år Herved skal indtægtsgrundlaget for såvel øst- som vest-løsningen nedskrives. Justering 3: Særlige fordele ved etapevis udbygning skal medregnes Når man vurderer værdien af en investering, er det vigtigt at vurdere, hvilken mulighed der er for løbende at tilpasse investeringens størrelse og hastighed efter behovet. Denne mulighed ligger der i øst-løsningen, idet man på en meningsfuld måde kan udbygge forbindelsen i etaper og f.eks. undlade at bygge et ekstra rør, hvis trafikstigningen ikke nødvendiggør dette. Dette er til gengæld ikke tilfældet for vest-løsningen, hvor man nødvendigvis må bygge hele motorvejen fra E45 syd til minimum Thistedvej i nord, før der opnås effekt i forhold til kapaciteten i Limfjordskrydsningen. Justering 4: Udvidelser foretaget på E45 inden byggeri af evt. Egholmmotorvej skal konteres anderledes Såfremt man vælger Egholm-linjen, vil denne næppe kunne stå færdig før om 10 år. Først skal man vente på, at det bliver muligt at finde ca. 7 mia. kr. på statsfinanserne, derefter skal man vente på, at vejen anlægges. Hvis dette er realiterne, kan det blive nødvendigt at udvide kapaciteten på den eksisterende Limfjordsforbindelse via E45 forinden, f.eks. via ombygning af til- og frakørsler, via udvidelse af E45 fra 2 til 3 kørebaner i hver retning syd for fjorden eller via udvidelse af E45 fra 3 til 4 kørebaner nord for fjorden. Udvidelser af denne art må derfor indgå i begge løsninger, da de skal afholdes uanset om man vælger den østlige eller vestlige model. Omkostningen til udvidelse af kapaciteten på E45 indgår i dag kun i østløsningen. De skal altså også indgå i vest-løsningen. En anden omkostning, der ikke længere er speciel for øst-løsningen, men skal tilskrives begge løsninger i ovenstående scenarie, er gener i anlægsfasen, hvor hovedparten af de 395 mio. kr., der er nævnt i VVM s beregning på side 143, formentlig vedrører udvidelsen af motorvejen med ekstra spor. Der har i debatten været stillet spørgsmål ved, om man med de forventede trafikstigninger kan undgå at bygge et eller to ekstra rør ved Limfjordstunnelen, selv om man bygger vest-løsningen. Når man justerer trafikprognoserne vil man efterfølgende kunne udlede, hvornår denne udbygning vil være nødvendig, og om dette er indenfor en så kort årrække, at den bør indgå i regnskabet for anlægsomkostninger ved valg af vest-forbindelsen.

6 Justering 5: Naturens værdi skal medtages I de mange indsigelser og debatindlæg, der er fremkommet i forhold til 3. Limfjordsforbindelse, er ønsket om at bevare naturværdier nok det tema, der oftest dukker op. Dette må derfor antages at være en af de vigtigste årsager til, at der er stor folkelig modstand mod en vestlig linjeføring. *) I en vestlig linjeføring vil motorvejen være et nyt fænomen i en stribe af naturområder modsat den østlige, hvor der næsten alene er tale om en udvidelse af en eksisterende trafikkorridor. Påvirkningen af naturen omtales grundigt i VVM-undersøgelsen. I den sammenfattende VVM-rapport udgør problematikken 40 % af pladsen - f.eks. side samt Alligevel indgår det resulterende tab af naturværdier IKKE i VVM s regnskab for den samfundsmæssige forrentning - altså det afsluttende regnestykke, som mange politikere henholder sig til som indikator for, hvilken løsning de bør vælge. Et direkte citat fra VVM fra side 140: Der er ikke medregnet effekter som følge af tab af naturværdier, barriereeffekter, visuelle indtryk af landskabet og jord- og grundvandsforurening som følge af oliespild m.v. På siderne lige efter ovenstående citat kommer VVM s beregning af nettonutidsværdi samt rapportens afsluttende konklusion baseret på denne beregning. Man kan tilføje, at der heller ikke er medtaget effekter som følge af vejens påvirkning af truede dyre- og plantearter, af tab byens evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft (natur kan her sidestilles med kultur), naturområdernes - herunder Egholms - herlighedsværdi som fænomen for byens befolkning og for turister, samt den forringede sundhedseffekt for befolkningen, hvis disse områder, som ofte benyttes til rekreation og motion, bliver præget af den nærliggende motorvej og støj fra denne. Når tab af naturværdier ikke medregnes i VVM, kan det måske skyldes, at de er svære at sætte tal på, men dette er ikke ensbetydende med, at værdien af alle disse ting er lig med nul. I den efterfølgende tabel ses et forsøg på vurdering af den negative påvirkning i de vigtigste berørte naturområder i forhold til barriereeffekt, visuelt indtryk, forurening, sundhed/motion, sundhed/rekreation, byens tiltrækningskraft i forhold til ny arbejdskraft, herlighedsværdi/turisme, truede planter og dyr: Barriere Visuelt Forurening Motion Rekreation Arb.kraft Herlighed Truede arter Hasseris Enge Fjordengene mod vest Egholm Nørredyb Lindholm Fjordpark Hvorup Kær *) Den folkelige modstand fremgår bl.a. af Jysk Analyseinstituts undersøgelse omtalt i Nordjyske 12/ Her ønskede 22% en Egholm-forbindelse, 9 % en vestlig løsning via Lindholm, 39 % en østlig forbindelse, mens resten var ved ikke.

7 Justering 6: Tidstab ved stop i trafikken skal vurderes og værdisættes for hver løsning. I dag, hvor der ikke er væsentlige kapacitetsproblemer ved Limfjordstunnelen, er det vigtigste problem stop i trafikken forårsaget af hændelser, f.eks. vejarbejde, uheld, tabte genstande, punkteringer, tørkørsler. For de to mulige løsninger er det derfor relevant at vurdere, hvor ofte den slags hændelser vil forekomme, hvor lang tid hændelserne påvirker trafikken, i hvor høj grad hændelserne skaber tidstab i trafikken, og hvor fatale disse tidstab er for trafikanterne. Desuden hvor lang tid, der vil gå, inden der via realisering af den ene eller anden Limfjordsforbindelse eller dele heraf kan færdiggøres foranstaltninger, som kan reducere antallet af fremtidige hændelser, f.eks. uheld. Der forekommer en hændelse, som standser trafikken i Limfjordstunnelen ca. hver 3. dag. Ofte betyder det, at den fjordkrydsende søger mod Limfjordsbroen, hvilket kan skabe sammenbrud af trafikken i Aalborg Centrum. Der forekommer også hændelser, som stopper trafikken på E45 andre steder end i Limfjordstunnelen. Tidstab på Limfjordsforbindelsen er især fatale for bilister, der ankommer sydfra og skal nå et fly eller en færge fra Vendsyssel. Tidstab ved den vestlige løsning. En vestlig løsning vil reducere antallet af uheld på E45 og i Limfjordstunnelen idet trafikken aflastes på denne strækning. Reduktionen vil først ske den dag, vest-forbindelsen er bygget helt færdig. Når hændelser forekommer i Limfjordstunnelen eller andre steder på E45 ved Aalborg, samtidig med, at en vestlig Limfjordsforbindelse er etableret, vil - trafik mellem E45 syd og E39 nord let kunne benytte den vestlige motorvej som omkørsel. - Trafik mellem E45 syd og E45 nord kan også benytte den vestlige forbindelse, men skal på tværs af Nørresundby, hvilket kun kan ske uproblematisk, hvis den vestlige motorvej er forlænget til E45 nord for Nørresundby (se kapitel 1). - Trafik fra Aalborgs østlige del, der normalt kører via Limfjordstunnelen til Vendsyssel, skal først gennem Aalborgs gader mod vest for at komme via Limfjordsbroen eller Egholm-motorvejen til Vendsyssel. Dette mener mange trafikforskere vil skabe store trafikale problemer, dels fordi forbindelsen via Limfjordsbroen næsten altid er fyldt til kapacitetsgrænsen på forhånd, dels fordi de lokale veje i Hasseris ikke vil kunne bære den store trafikmængde mod tilkørslen ved Nørholmsvej. Forestiller man sig en situation, hvor et af tunnelrørene i Limfjordstunnelen går permanent i stykker (jævnfør hvad der skete med Jernbanebroen) og skal erstattes af et nyt, kan denne situation med sammenbrud i trafikken i Aalborg Centrum og Hasseris, vare i årevis. Tidstab ved den østlige løsning. En østlig løsning vil formentlig betyde færre hændelser/uheld på E45 i kraft af, at antallet af vognbaner udvides fra 2 til 3 syd for fjorden og fra 3 til 4 i hver retning nordfor fjorden. Omkring Limfjordstunnelen vil aflastningen med et eller to ekstra rør også betyde mindre trafiktæthed, hvilket formentlig også vil reducere antallet af hændelser, der sætter trafikken i stå.

8 Allerede i de første faser af byggeriet af en østlig limfjordsforbindelse kan man opnå en reduktion af antallet af uheld: Årsagen til uheldene i Limfjordstunnelen er formentlig de mange vognbaneskift f.eks. ved kørsel fra Aalborg C til Nørresundby C, som kan undgås ved at realisere et forslag fra forhenværende trafikforsker, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen om ændring af Kridtsvinget til en trompetløsning (se Trompetløsningen kan senere benyttes som led i en tunnelløsning med tre rør. Antallet af uheldsskabende vognbaneskift i tunnelen kan desuden reduceres, så snart der etableres en ekstra vognbane i sydgående retning fra tunnelen til Humlebakken, da den sydgående trafik på E45 så ikke længere vil blive overrasket af, at højre kørebane drejer mod Aalborg. Hvad angår hændelser, som forekommer i Limfjordstunnelen, vil en østlig løsning, som indebærer et ekstra rør, i de fleste tilfælde kunne løse problemet på stedet. Trafikken kan afvikles i de tilbageværende to rør. Det kan i fremtiden give kapacitetsmæssige problemer i myldretiden - men ikke problemer af samme omfang, som med en vestlig forbindelse, hvor store mængder trafik skal på tværs af Aalborg. Hvad angår hændelser andre steder på E45 end i Limfjordstunnelen, vil en østlig løsning jo mangle omkørselsmuligheden via Egholm. Såfremt problemet med hændelsen opstår på Aalborgsiden, vil der dog være mulighed for at lede trafikken på omkørsel fra E45 via Ådalsmotorvejen, Sønderbro, Karolinelundsvej, Nyhavnsgade og Kridtsvinget og retur til E45 ved Limfjordstunnelen. Der er to kørebaner i hver retning hele vejen, og der kan etableres grøn bølge i den retning, hvor problemet opstår. Limfjordsbroen er således ikke den eneste mulighed i den situation. Samlet betragtet Ovenstående betragtninger vil formentlig lede til, at en østlig forbindelse giver mindst tidstab i forhold til hændelser. Rambøll har i september 2013 udgivet en trafik- og erhvervsanalyse, hvor de tilsvarende problemer omtales i kapitel 4.3, men med modsat konklusion. En problematisering af tidstab som følge af hændelser / tidstab bør derfor foretages og værdisættes for hver af de to løsningsmodeller. Justering 7: Tidsgevinster skal vurderes ud fra deres kvalitet En østlig limfjordsforbindelse vil ikke give de store tidsgevinster, da den etableres i samme trace som den eksisterende E45 (dog evt. tilføjet nye forbindelser til Jammerbugt og Aalborg City Syd). Vælger man derimod at bygge den vestlige Limfjordsforbindelse med motorvej over Egholm, vil der dannes nye vejforløb, som skaber markante genveje. Genvejene etableres ikke for fjerntrafikken fra E45 syd til E39 eller E45 nord, da det er nærmest underordnet, om denne trafik kører øst eller vest om Aalborg. Men genvejene etableres i forhold til området nordvest for Aalborg - ved Jammerbugt kommune. Tidsgevinsterne vil vedrøre forskellige typer af trafik, f.eks.: - erhvervsmæssig trafik - bolig-arbejdssteds trafik - trafik til og fra lufthavnen - trafik til og fra indkøb i f.eks. Aalborg City Syd - fritidstrafik til f.eks. sommerhusområder De først nævnte vil have stor betydning for regionens udvikling, mens de sidst nævnte kun har mindre betydning for denne. Der ligger en pointe i, at en vestlig forbindelse i særlig høj grad vil komme til at spare

9 tid for den type trafik, der bidrager mindre til regionens udvikling, altså fritidstrafik, hvorfor tidsgevinster måske skal takseres lavere her. Justering 8: Ændringer i anlægsbudgetterne Ændringer i anlægsprisen for den vestlige løsning: Der har været tale om, at den vestlige løsning, som indbefatter en motorvej hen over Hasseris Enge, kan komme i konflikt med grundvandsinteresser, og at det har derfor været overvejet at lægge en membran under vejen til beskyttelse mod nedsivende stoffer. Desuden ligger der i Vejdirektoratets indstilling om 3. Limfjordsforbindelse dateret 17. januar 2012 forslag om ændret linjeføring af motorvejen samt nedgravning af denne under terræn i Hasseris samt ændret placering af et tilslutningsanlæg og en tilkørselsvej. Disse ting kan også fordyre projektet. Det er nu endelig afgjort, at der skal anlægges en jernbane til lufthavnen. Herefter vil omkostningen til efterfølgende underføring af jernbanen (jfr. VVM til 64 mio.) skulle tillægges prisen på vest-løsningen. Som nævnt i kapitlet Justering 1 bør der i vest-løsningen indgå en motorvejsforbindelse til E45 i nord. Anlægsprisen for en sådan skal også tillægges vest-løsningens samlede anlægspris. Ændringer i anlægsprisen for den østlige løsning: Mange har spurgt, om ikke anlægsprisen på øst-løsningen er vurderet for højt. I forhold til en tidligere version af VVM er prisen på øst-løsningen steget med 199 %, mens prisen på vest-løsningen kun er steget med 46 %. Denne forskel er kritiseret for ikke at være fyldestgørende forklaret. En af grundene til det store prishop kan måske være, at øst-løsningen er overdimensioneret i den model, der benyttes i den seneste VVM. Der er tale om anlæg af to nye rør med hver tre kørebaner, hvilket resulterer i en udvidelse af kapaciteten under fjorden med 100 % i en situation, hvor man kun forventer % mere trafik. Den store udvidelse af tunnelen medfører samtidig en stor udvidelse af tilslutningsanlægget, således at hele området omkring Mineralvej i Aalborg skal eksproprieres. I debatten omkring 3. Limfjordsforbindelse er fremkommet forslag om mere beskedne løsninger for udvidelse af kapaciteten ved Limfjordstunnelen, dels forslag fra Foreningen Den bedste Vej med ideer fra landinspektør Jens Toft-Nielsen ( dels forslaget med 3-tals løsningen ( baseret på ideer fra trafikforsker Anker Lohmann-Hansen. Begge forslag mener kun, at der skal anlægges et enkelt ekstra rør, og sidstnævnte forslag rummer en løsning på, hvordan en indfletning syd for fjorden kan etableres uden at komme i konflikt med tunnelåbningen. Som nævnt i kapitlet Justering 1 bør der i øst-løsningen indgå en landevejsforbindelse fra Thistedvej ved Vadum til E39 samt en forbindelse fra E45 til aflastningscentret Aalborg City Syd. Anlægsprisen for disse forbindelser bør tillægges øst-løsningens samlede anlægspris.

10 Effekt af forsinkelser, som skyldes anlægsprisens størrelse Hvis justeringer af anlægsprisen medfører, at den ene løsning er væsentligt dyrere end den anden, må man forvente, at der går længere tid, inden den kan finansieres og etableres. Hvis forbedringen af vejnettet forsinkes på denne måde, kan det også medføre ekstra kø-problemer og dermed tidstab, som bør regnes med til den forbindelse, der medfører dette tidstab.

Byer, der ligger ved en flod får intet tilskud til broer. En bybro for 2-3 mia. er fuldstændig urealistisk i.f.t. Aalborgs budget.

Byer, der ligger ved en flod får intet tilskud til broer. En bybro for 2-3 mia. er fuldstændig urealistisk i.f.t. Aalborgs budget. Kassesystemet Staten betaler: Motorveje, landeveje Kommunen betaler: Alle andre veje. Byer, der ligger ved en flod får intet tilskud til broer. En bybro for 2-3 mia. er fuldstændig urealistisk i.f.t. Aalborgs

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Min konklusion om 3. Limfjordsforbindelse med regneark version 3 Af Anders Wested, Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.

Min konklusion om 3. Limfjordsforbindelse med regneark version 3 Af Anders Wested, Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live. Min konklusion om 3. Limfjordsforbindelse med regneark version 3 Af Anders Wested, Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.dk (Denne tekst kombinerer indsigelse, forslag til trafikplan, beregning

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Trafikproblemer ved Aalborg

Trafikproblemer ved Aalborg Trafikproblemer ved Aalborg Og spillet om hvilke kasser, der skal betale 3. Limfjordsforbindelse. Staten kan formentlig spare ca. 3 mia. kr. 1 Er Egholm-motorvejen en god ide -> 1. For Aalborg? 2. For

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Om folderen Den 3. Limfjordsforbindelse, find den via www.denbedstevej.dk

Om folderen Den 3. Limfjordsforbindelse, find den via www.denbedstevej.dk Om folderen Den 3. Limfjordsforbindelse, find den via www.denbedstevej.dk Hvis politikerne vedtager en 3-Limfjordsforbindelse over Egholm, overvejer jeg udgive en bog om politisk manipulation år 2014.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

Åbent brev til transportminister Pia Olsen Dyhr ang. 3. Limfjordsforbindelse.

Åbent brev til transportminister Pia Olsen Dyhr ang. 3. Limfjordsforbindelse. Fra Anders Wested Aalborg 10/9-2013 Trafikalt Folkeparti Venøvej 10 9400 Nørresundby Tlf. 20489503 Åbent brev til transportminister Pia Olsen Dyhr ang. 3. Limfjordsforbindelse. Tillykke med udnævnelsen

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

Høringssvar i.f.t. regionsplanen fra. Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Venøvej 10, 9400 Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.

Høringssvar i.f.t. regionsplanen fra. Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Venøvej 10, 9400 Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live. Høringssvar i.f.t. regionsplanen fra Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Venøvej 10, 9400 Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.dk (1) Problematisering af begreberne tæt og forpligtende : Citat

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

En fremtidssikret løsning for vejtrafikken over Limfjorden

En fremtidssikret løsning for vejtrafikken over Limfjorden En fremtidssikret løsning for vejtrafikken over Limfjorden Civilingeniør Anker Lohmann-Hansen, Vaarstvej 185, 9260 Gistrup * anker@lohmann-hansen.dk 1 En tredje Limfjordsforbindelse i øst og vest Sammenfatning

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Trafikproblemer ved Aalborg

Trafikproblemer ved Aalborg Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 53 Offentligt Trafikproblemer ved Aalborg Og spillet om hvilke kasser, der skal betale 3. Limfjordsforbindelse. Staten kan formentlig spare ca. 3 mia. kr. 1

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland DANMARKS STØRSTE DORTE STIGAARD, REGION NORDJYLLAND DANMARKS STØRSTE FREMKOMMELIGHEDSUNDERSØGELSE Baggrunden for projektet det overordnede Koncept Svend Tøfting, Region Nordjylland. Spørgeskema undersøgelsen

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Dagsorden: Trafikudvalget: - Opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg - Den 3. Limfjordsforbindelse - Jernbane til Aalborg Lufthavn.

Dagsorden: Trafikudvalget: - Opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg - Den 3. Limfjordsforbindelse - Jernbane til Aalborg Lufthavn. Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 80 Offentligt Møde Folketingets Trafikudvalg Tid Fredag den 05.11.2010, kl. 12.00 Sted Mødelokale 157 Deltagere Folketingets Trafikudvalg: Flemming Damgaard Larsen

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012 V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN DISPOSITION Baggrund

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Bilag 1 til Indstilling vedr. en 3. Limfjordsforbindelse 1. VVM-processen Der er i dag to

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Vejdirektoratet Side 1 Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: Resultatet af følsomhedsberegning på evalueringen og analysens resultater Besparelse

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2012 11/18837 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 3. LIMFJORDSFORBINDELSE HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE DEN OFFENTLIGE HØRING AF VVM-REDEGØRELSEN I PERIODEN

Læs mere

Et tidligere byråd i Silkeborgs har taget skridt til, at undersøge muligheden for en ny vej fra ny motorvej og mod vest, forbi Lillesø med store

Et tidligere byråd i Silkeborgs har taget skridt til, at undersøge muligheden for en ny vej fra ny motorvej og mod vest, forbi Lillesø med store Et tidligere byråd i Silkeborgs har taget skridt til, at undersøge muligheden for en ny vej fra ny motorvej og mod vest, forbi Lillesø med store naturværdier, gennem Natura 2000 område i Nordskoven med

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 af 31 Velkomst Baggrund for projektet Mobilitet/International tilgængelighed Case: Jernbane til Aalborg Lufthavn Linjeføringer og banebetjening Den samfundsøkonomiske analyse, herunder robusthedsanalyser

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Valideringsprocessen Trafikberegninger LTM i praksis En helt ny form

Læs mere

KONSOLIDERING AF TRAFIK- BEREGNINGERNE FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

KONSOLIDERING AF TRAFIK- BEREGNINGERNE FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE KONSOLIDERING AF TRAFIK- BEREGNINGERNE FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 1 1.

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar for den 3. Limfjordsforbindelse

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar for den 3. Limfjordsforbindelse Dato: 31-08-2011 Sagsbehandler: Janne Wichard Henriksen, jwh@dn.dk, 3919 3246 Vejdirektoratet Vejplan- og Miljøafdeling Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Sendt pr. mail til vd@vd.dk Danmarks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere