RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune"

Transkript

1 RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN Jyderup, Odsherred Kommune

2 Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport nr Sand, grus, sten Jyderup, Odsherred Kommune Konsulent: Orbicon A/S Grontmij A/S Jens Juuls Vej 16 Skibhusvej 52 A 8260 Viby J 5000 Odense C Redaktion: Fotos: Kort: Anette Petersen Regional Udvikling, Råstoffer Region Sjælland Grundmateriale KMS Copyright ISBN: Sider: 24 Henvendelse vedr. rapporten: Mail til eller ring på / 31 Læs mere på

3 Råstofkortlægning SAND, GRUS, STEN Jyderup Odsherred Kommune Rapport nr. 8 Oktober 2011

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med kortlægningen Lovgrundlag Region Sjællands kortlægning Indledning Undersøgelsesgrundlag Resumé Undersøgelsesområdets beliggenhed og morfologi Beliggenhed Terræn og strukturer Geologi Grundvandsforhold Afgrænsning af den videre kortlægning Datagrundlag Tidligere undersøgelser Geofysik kortlægning i området Planlægning og tilrettelæggelse af feltarbejdet Målinger i felten Databehandling og præsentation af data Resultater af MEP kortlægningen Råstofboringer Laboratorieprøver Resultater Geologiske beskrivelser Mængder Kvaliteter Samlet vurdering Referencer Bilag 4.1 Geofysik, Lokalisering af MEP profiler 4.2 Geofysik, MEP middelmodstand i intervaller (2,5 meters intervaller 0-10 meter) 4.3 Geofysik, MEP middelmodstand i intervaller (2,5 meters intervaller meter) 4.4 Geofysik, MEP middelmodstand i intervaller (5 meters intervaller, meter) 4.5 Boreprøvebeskrivelser 4.6 Kornstørrelsesanalyser, TI-B 52 Alkalikiselreaktive korn 5

6 Figur 1.1. Oversigt over undersøgelsesområdet (rød streg) og kortlægningsområdet (blå streg). Jyderup området er beliggende ca. 1,5 km vest for Vig, i Odsherred Kommune. Området ligger i Jyderup Skov, og grænser imod vest op til et sommerhusområde ved Høve Strand. 6

7 1. Formålet med kortlægningen 1.1 Lovgrundlag Regionsrådet skal ifølge Råstoflovens 5a udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Regionsrådet skal fastlægge de overordnede retningslinier for råstofindvindingen, herunder udlæg af graveområder og råstofinteresseområder i råstofplanen. Regionsrådet skal foretage kortlægning efter råstoffer, som skal danne grundlag for Region Sjællands råstofplan. Kommunalbestyrelserne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration. 1.2 Region Sjællands kortlægning En af Region Sjællands vigtige opgaver er at udarbejde en råstofplan for hele regionen. Råstofplanen er en ny plantype, der er fastlagt i råstofloven i forbindelse med kommunalreformen. Råstofplanen fastlægger, hvor der i fremtiden kan foregå indvinding af råstoffer. I forbindelse med revisionsarbejdet med Råstofplan 2008 for Region Sjælland har regionsrådet prioriteret kortlægning efter råstofferne sand, grus og sten, som vurderes at være den råstoftype der aktuelt er størst behov for at finde nye graveområder for. Region Sjælland ønsker med denne kortlægning at bidrage til målsætning om en større lokal forsyning generelt, med særlig fokus på de områder som ligger nordligt og sydligt i regionen. Samtidig har det været formålet at få kvalitetssikret forslag til nye interesseområder, et projekt som fremlægges i forslag til Råstofplan for Region Sjælland. 7

8 2. Indledning Formålet med den geologiske kortlægning af Jyderup er at afklare udbredelsen og kvaliteten af råstofferne. Resultatet af kortlægningen skal indgå i grundlaget for en evt. udpegning af området til råstofgraveområde. Afgrænsningen af de råstofholdige arealer og de mængder, der er angivet, er udtryk for et kvalificeret skøn. Når der skal foregå en konkret indvinding anbefales det, at der bliver udført mere detaljerede undersøgelser af forekomstens kvalitet og udbredelse. 2.1 Undersøgelsesgrundlag Undersøgelsen er gennemført på grundlag af: Viden fra eksisterende Jupiterboringer i området Geofysiske undersøgelser (MEP) Én ny råstofboring til verificering af råstofkvaliteten Sigteanalyser, analyser for sandækvivalent Kvalitetsanalyse, TI-B 52 Alkalikiselreaktive korn Figur 2.1. Oversigt over undersøgelsesområdet (rød streg) og kortlægningsområdet (blå streg). 8

9 3. Resumé Orbicon har for Region Sjælland gennemført en kortlægning af råstoffer i et område i den nordlige del af Jyderup Skov, Odsherreds Kommune. Undersøgelsens resultater kan sammenfattes til følgende: Kortlægningsområdet udgør et areal på ca. 106 ha, og er beliggende ca. 1,5 km vest for Vig, i Odsherred Kommune. Området ligger i Jyderup Skov, og grænser imod vest op til et sommerhusområde ved Høve Strand. Kortlægningsområdet er på baggrund af geofysikken og de eksisterende Jupiterboringer vurderet til at være en forholdsvis homogen råstofressource. Det er derfor valgt at sætte én boring (B1) midt i området med henblik på at få bestemt råstofkvaliteten ved sigteanalyser, sandækvivalent og indhold af alkalikiselreaktive korn. Samlet vurderes det, at der indenfor kortlægningsområdet findes i størrelsesordenen af 16,7 mio. m 3 sand og evt. grus. Det vurderes overordnet på baggrund af analyseresultaterne i boring B1, at råstofmaterialet generelt ikke egner sig til stabilgrus. Det vurderes endvidere, at det grovere materiale i området, som bl.a. ses nederst i boring B1, egner sig til bundsikringsmateriale, og at materialet kan overholde kravene til kvalitet I. Det skal dog pointeres, at disse vurderinger udelukkende er baseret på data fra boring B1. Det vurderes på baggrund af petrografisk analyse, at materialet i fraktionen 0 2 mm egner sig som tilslag til beton i klasse E. Grundvandsspejlet ligger forholdsvis jævnt i området og varierer i koteintervallet 3-7 m DVR90. Hvis den fulde råstofressource skal udnyttes, skal der graves under grundvandsspejl. 9

10 4. Undersøgelsesområdets beliggenhed og morfologi 4.1 Beliggenhed Undersøgelsesområdet er beliggende ca. 1,5 km vest for Vig i Odsherred Kommune. Området ligger i Jyderup Skov, og grænser imod vest op til et sommerhusområde ved Høve Strand. Figur 4.1. Oversigtskort med indplacering af undersøgelsesområdet med rød stregfarve. Det oprindelige undersøgelsesområde var ca. 235 ha stort, og fremgår af ovenstående oversigtskort. Afstanden øst-vest er ca. 1,5 km og afstanden nord-syd er ca. 2,5 km. Grundet arealkonflikt med bl.a. beskyttede fortidsminder er området indskrænket til området vist på figur 4.5. Figur 4.2. Detailkort over undersøgelsesområdet med rød stregfarve. Der skelnes i rapporten imellem undersøgelsesområdet og kortlægningsområdet. Undersøgelsesområdet er et større område, der er blevet gennemgået mht. tidligere undersøgelser og eksiste- 10

11 rende oplysninger om geologi, topografi, grundvand mv. Undersøgelsesområdet er så yderligere indskrænket på baggrund af eksisterende viden til kortlægningsområdet. 4.2 Terræn og strukturer Terrænkoten indenfor undersøgelsesområdet stiger fra kote ca. 10 m DNN i vest til kote ca. 35 m DNN i øst. Fra syd til nord findes de højeste terrænkoter centralt i området. Området vurderes at ligge på forsiden af en randmoræne, der ligger øst for området. Landskabet indenfor området beskrives som smeltevandsfloddal, se figur 4.3. Figur 4.3. Uddrag af Per Smeds kort med undersøgelsesområdet angivet ved rød stregfarve /1/. 4.3 Geologi I henhold til jordartskortet /2/ udgøres området udgøres primært af glacialt smeltevandsgrus, med undtagelse af et bælte centralt, der udgøres af glacialt smeltevandssand, se figur

12 Figur 4.4. Uddrag af jordartskortet /2/. Undersøgelsesområdet er angivet med rød stregfarve. ML= moræneler, DS= smeltevandssand, DG= smeltevandsgrus, FT=Postglacial ferskvandstørv, HG= Postglacial saltvandsgrus og HS= Postglacial saltvandssand. 4.4 Grundvandsforhold Grundvandsspejlet ligger forholdsvis jævnt i området og varierer i koteintervallet 3-7 m DNN (jf. Jupiterdatabasen). Overordnet forventes det overfladenære grundvandsspejl at følge terrænet, der falder fra øst mod vest fra ca. kote 35 længst mod øst til kote 10 i vest. Tilsvarende forventes det dybereliggende grundvandsspejl generelt at falde fra øst mod vest ud mod Sejrø Bugten. Grundvandsspejlet varierer mellem 25 m u.t. længst mod øst til 2-3 m u.t. længst mod vest. Centralt i området varierer grundvandsspejlet mellem 9-15 m u.t. Grundvandsspejlet er ikke truffet i den nye boring B1 (kote ca. 5 m), der er beliggende centralt i området. 4.5 Afgrænsning af den videre kortlægning Råstofforekomsten vurderes at være tilknyttet smeltevandsaflejringen på forsiden af randmorænen. I den nordlige del af undersøgelsesområdet er der tidligere foretaget råstofindvinding (indtil ca. år 2000). Boringerne i området beskrives fra siltet sand til groft stenet og gruset sand. På den sydlige del af undersøgelsesområdet er der store interesser mht. arkæologi og vandindvinding. Det er derfor valgt kun at kortlægge den nordlige del af området i skoven herefter kaldt kortlægningsområdet. Kortlægningsområdet fremgår af nedenstående fig

13 Figur 4.5. Det afgrænsede kortlægningsområde med blå stregfarve). 13

14 5. Datagrundlag 5.1 Tidligere undersøgelser Der er fundet 31 boringer indenfor området. Boringerne er primært beliggende i den centrale og østlige del af området. Af de 31 boringer er der 5 vandforsyningsboringer, som alle er tilknyttet Høve Strands Vandværk. Vandværksboringerne ligger på den sydlige halvdel af undersøgelsesområdet. Figur 5.1. Oversigt over Jupiterboringer indenfor hele undersøgelsesområdet, angivet med rød stregfarve. Boringerne centralt i området er entydige og viser glacialt smeltevandssand (mellemkornet) fra terræn, enkelte steder overlejret af et muldlag. I enkelte boringer er der boret til bund af forekomsten svarende til ca. kote -10. Nedenfor ses et nord-sydgående profil, figur

15 Figur 5.2. Nord-sydgående profil gennem området. Imod de østligste boringer DGU og DGU , som ligger tættere på randmorænen, overlejres morænesand og smeltevandssand af moræneler til terræn. Forekomsten af sand findes tilnærmelsesvis i samme kote som i de øvrige boringer, se nedenstående vest-øst gående profil, figur 5.3. Figur 5.3. Vest-østgående profil gennem området. 15

16 5.2 Geofysik kortlægning i området I forbindelse med råstofundersøgelsen er der planlagt og udført en geofysisk kortlægning med Multi Elektrode Profilering (MEP). Formålet med MEP kortlægningen har været at opnå et overblik over de modstandsmæssige egenskaber i de øverste meter af jordlagene for dermed at kunne vurdere udbredelse af råstofforekomsten. Modstandsværdierne anvendes således til at skelne mellem de geologiske aflejringer, fortrinsvis mellem ler- og sandaflejringer. Kortlægningen ved Jyderup er udført som del af en samlet målekampagne for Region Sjælland, som blev afviklet i juli-august måned Der gives i dette kapitel en kortfattet beskrivelse af dataindsamling og behandling af de geofysiske data i kortlægningsområdet ved Jyderup. Resultater fra kortlægningen i form af modstandsforholdene i jordlagene beskrives i det følgende. De tolkede modstandsmodeller er præsenteret som fladekort med middelmodstande i bilag Der er ikke fundet eksisterende geofysiske data i GERDA (Geofysisk Relationel Database ved GEUS) indenfor område Jyderup Planlægning og tilrettelæggelse af feltarbejdet Region Sjælland har udstukket kortlægningsområdet og forslag til placering af målelinjer. Omfanget af MEP er som udgangspunkt opgjort til linjemeter med linjeføring langs de eksisterende skovveje og stier. Orbicon har efterfølgende vurderet linjeføringen i forhold til orthofotos og øvrigt tilgængeligt kortmateriale i form af topografiske kort og specialkort (O-kort, hundelufterkort ). Der er primært foretaget en justering i forhold til linjernes længde, sådan at disse svarer til hele kabellængder (100 m). Der er i alt udført linjemeter MEP. Placeringen af de udførte profiler samt eksisterende boringer jf. boringsdatabasen (Jupiter) ved GEUS, fremgår af kortbilag 5.1. Region Sjælland har stillet en oversigt med lodsejermatrikler til rådighed inden feltarbejdet. Orbicon har indledningsvist udpeget de lodsejere, som ville blive berørt af den planlagte linjeføring og varslet disse via brev med beskrivelse af feltarbejde og formålet med opgaven. Brevene er udsendt juli Målinger i felten Målearbejdet er udført i dagene 1. august til 3. august Feltarbejdet blev udført under anvendelse af et ABEM SAS 4000 måleudstyr samt en ES10-64 selector boks. Der blev anvendt udlæg på 4 kabler á 100 meters længde med elektrode-udtag for hver 5. meter. Der er anvendt såkaldt gradient array målekonfiguration, som udnytter, at man kan måle potentialer over flere elektrode-sæt samtidig. Profillinjerne er gennemført som planlagt, fordelt på 7 linjer som vist i bilag 4.1. Der er foretaget indmåling med håndholdt GPS ved start og slutpunkter samt ved hver station (for hver 100 m). Positioneringen i felten er foretaget i WGS84 zone Databehandling og præsentation af data Databehandling er foretaget med software programmet Workbench (Version ) udviklet og programmeret ved Geologisk Institut på Århus Universitet. 16

17 Der er anvendt følgende procedure: 1. De rå data fra felten er konverteret fra et SAS4000 format (*.s4k) til et dat-format, der kan indlæses i Workbench. Under denne formatering sker der en bortsortering af eventuelle negative data. 2. Import af MEP data og positions data (GPS) til Workbench, hvori der foretages en borteditering af støjpåvirkede datapunkter. 3. Tolkning af data i Workbench ved inversion med en 1D 5 lagsmodel. Der anvendes LCI (Laterally Constrained Inversion) hvor modelparametre (modstande og laggrænser) bindes indbyrdes vertikalt og horisontalt. 4. Udarbejdelse af konturerede middelmodstandskort til vurdering af eventuelle tilbageværende støjfyldte data. 5. Evt. yderligere inspektion og bortsortering af støjpåvirkede datapunkter. 6. Endelige inversionskørsler (1D) 7. Konturerede kort med middelmodstande i 2,5 m dybdeintervaller fra 0 til 20 m.u.t, og 5 m dybdeintervaller fra 20 til 40 m u.t. Resultaterne af MEP kortlægningen er vedlagt i bilag i form af middelmodstandskort i de nævnte dybdeintervaller baseret på de endelige fålagsmodeller. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kun findes information om modstanden i modelpunkterne (markeret med sort prik) og ikke i områderne mellem linjerne. Der er således anvendt en relativ lille søgeradius ved kontureringen i forhold til afstanden mellem linjerne. Kortbilagene er sat op på følgende måde: Bilag 4.2: Dybdeintervallerne 0-2,5 m, 2,5-5,0 m, 5,0-7,5 m og 7,5-10,0 m Bilag 4.3: Dybdeintervallerne 10-12,5 m, 12,5-15,0 m, 15,0-17,5 m og 17,5-20,0 m Bilag 4.4: Dybdeintervallerne 20-25,0 m, 25,0-30,0 m, 30,0-35,0 m og 35,0-40,0 m Middelmodstandskortene er udarbejdet efter nærmere aftale mellem Region Sjælland og Orbicon. Det skal bemærkes, at data/modeller ikke er kotesatte, idet der som udgangspunkt er arbejdet med dybdeintervaller Resultater af MEP kortlægningen Kortene i bilag giver et overblik over modstandsvariationen med dybden, og beskrives kortfattet i det følgende. I det aktuelle område kan der grundlæggende skelnes mellem sand og grus, afspejlet ved høje modstande (70-80 ohmm og derover) og lerholdige lag med modstand lavere end ohmm. Den potentielle råstofforekomst forventes således relateret til højmodstandsområderne, men det er ikke muligt, alene på baggrund af modstandsbilledet, at give en nærmere tolkning af forekomsten (f.eks. hvad angår kornstørrelse). Modstandsniveauet er meget højt indenfor de øverste 7.5 m, og ligger i det væsentlige over 200 ohmm. I dybdeintervallet mellem 7.5 og 10.0 meter introduceres noget lavere modstande dog fortsat hovedsageligt i den høje ende af modstandsskalaen. Lokalt ved den nordlige ende af Profil 06, viser modellerne dog en modstand i området omkring 40 ohmm. I dybdeintervallet mellem 10 og 12.5 m ses en opdeling af området, idet den centrale del udviser meget høje modstande, mens arealet umiddelbart nord for Pindals Mose har modstandsniveauer omkring 50 ohmm (ligesom det er tilfældet ved den nordlige del af Profil06 og den østlige del af Profil02). Det bemærkes at terrænet i den vestlige del af området ligger væsentlig lavere end den i den centrale/østlige del. Dette har sandsynligvis også indflydelse på modstandsbilledet, idet middelmodstanden i den vestlige del afspejler geologien i en dybere kote end det er tilfældet i den centrale/østlige del. 17

18 Den beskrevne tendens i modstandsbilledet ses at fortsætte i intervallerne ned til 20 meters dybde. De meget høje modstande centralt i området afløses dog gradvist af lavere modstandsniveauer, i første omgang fortsat i den høje ende af modstandsskalaen ( ohmm) og i niveauer dybere end 30 m også af lave modstande (< 40 ohmm). Det er dog interessant at bemærke at de lave modstande nord for Pindals Mose afløses af højere modstande med dybden. I dybdeintervallet mellem 35 og 40 m ses lave modstande at være dominerende for området som helhed. Vurderet ud fra modstandsmodellerne, skal sand- og/eller grusforekomsterne således primært findes i dybder ned til ca. 30 m og må desuden forventes at være lokaliseret under områdets højtliggende og centrale dele. 5.3 Råstofboringer Kortlægningsområdet er på baggrund af geofysikken og de eksisterende Jupiterboringer i området, vurderet til at være en forholdsvis homogen råstofressource. Det er derfor valgt at sætte én boring, B1, midt i området med henblik på at få bestemt råstofkvaliteten. Der henvises til figur 5.4 for boringens placering. Boringen er placeret, hvor de geofysiske data viser et højt råstofpotentiale, se bilagene Figur 5.4. Placeringen af boring B1 og nærliggende Jupiterboringer i Jyderup Skov. Kortlægningsområdet er angivet med blå stregfarve. 18

19 Borearbejdet er udført den 11. august Boringen er udført som snegleboring med en 8 snegl for at sikre nok materiale til de efterfølgende analyser. Boringen blev udført uden forerør. Den planlagte boredybde på ca. 20 m blev ikke nået, da boringen blev stoppet i 11 m u.t. pga. nedfaldende materiale. Der blev udtaget prøver for hver 0,5 m indtil 3,0 m u.t., hvorefter der blev udtaget prøver for hver m på grund af en begrænset opboret prøvemængde, f.eks. 3,0 4,0 m u.t. Samtlige prøver er efterfølgende blevet beskrevet hos Orbicon. Nedenstående følger en kort beskrivelse af den lithologiske følge i boring B1. Der henvises yderligere til bilag 4.5, Boreprøvebeskrivelse. B1 Under ca. 0,5 m muld forekommer i intervallet 0,5 til 4,0 m u.t. fin til mellemkornet, sorteret sand, der er svagt gruset og med indslag af ler. Dette underlejres af ringe sorteret, fin til grovkornet sand, der er svag gruset til gruset og svag stenet. 5.4 Laboratorieprøver I råstofboringen B1 blev der i udvalgte intervaller udtaget prøver til analyse af kornstørrelsesfordelingen samt beregning af SE, se tabel 5.1. Der blev efterfølgende udvalgt en repræsentativ prøve, puljet i intervallet fra 1,5 2,5 m u.t. til petrografisk analyse af sand, TI-B 52 Alkalikiselreaktive korn. Boringsnr. Prøveinterval M u.t. Prøvebeskrivelse B1 0,5 1,0 Sand, f-m, sorteret, sv. gruset, enk. lerklumper, lysbrun, sv kh B1 9,0 11,0 (Samleprøve) Sand, f-g, ringe sorteret, sv gruset, sv stenet, lysgrå, kfr Sand, f-m, sorteret, sv gruset, sv stenet, lysgrå, kfr Tabel 5.1. Prøver udvalgt til analyse af kornstørrelsesfordeling og SE. 6. Resultater 6.1 Geologiske beskrivelser Området er beliggende vest for en randmorænebakke, som udgør en del af Odsherredbuerne. Landskabet beskrives som en smeltevandsslette, der ud mod Sejrø Bugten rummer flere generationer af barrierer /3/. Aflejringerne består således overordnet af smeltevandssand og grus, hvilket ligeledes fremgår af boringerne i området og tilsvarende af boring B1. Overjord Der forekommer generelt ikke overjord i området. Dog ses i boring DGU nr i områdets sydsydøsttlige hjørne et lerlag fra 6 til 13 m u.t. De geofysiske MEP-data har ikke kortlagt et lerlag indenfor området, hvorfor det vurderes, at lerlaget har en begrænset udbredelse. Ellers beskrives. blot et tyndt muldlag, der generelt varierer mellem ca. 0,1 til 0,5 m. 19

20 Råstofforekomsten Råstofforekomsten består i intervallet 0,5 4,0 m u.t. af fin til mellemkornet, svag gruset sand med enkelte sten. Der ses et varierende indhold af ler og silt. I intervallet 4,0 til bund af boring i 11,0 m u.t. ses en grovere råstofforekomst, bestående overordnet af fint til groft sand, ringe sorteret, med et varierende indhold af grus vekslende mellem svag gruset/stenet til gruset/stenet. 6.2 Mængder Området kan på baggrund af den geofysiske kortlægning inddeles i 2 delområder Jyderup Skov Øst og Jyderup Skov Vest, se nedenstående figur 6.1. Figur 6.1. Jyderup Skov med de 2 delområder Jyderup Skov Øst og Jyderup Skov Vest. Jyderup Skov Øst Det østlige område er ressourcemæssigt beregnet til ca. 70 ha. Råstofressourcens nedre grænse vurderes generelt på baggrund af de geofysiske resultater sammenholdt med boringer indenfor området, at have en gennemsnitlig dybde på omkring 20 m i det østlige område, dog kan ressourcen enkelte steder nå dybere. Det ses f.eks. i boring DGU nr , der viser sandede aflejringer til 28 m u.t., dog med enkelte mellemlejrende siltlag. Der vurderes i det østlige område at være en råstofforekomst på ca. 14 mill. m 3. Indholdet af grus i sandforekomsten kan, på baggrund af kornstørrelsesanalyser fra en enkelt boring, ikke nærmere kvantificeres. 20

21 Der er i vurderingen af råstofressourcen kun taget højde for afstand til vej/matrikler ved at indlægge en afstand på 20 m til kortlægningsområdets afgrænsning. Der er derfor tale om et maksimalt areal og dermed en maksimal beregnet ressource. Jyderup Skov Vest Det vestlige område er ressourcemæssigt beregnet til ca. 27 ha. For dette område vurderes den nedre grænse for råstofressourcen at ligge højere - omkring 10 m u.t. Vurderingen beror bl.a. på en markant ændring i modstandsbilledet, hvor der forekommer lavere modstande i intervallet fra 10-12,5 m og nedefter. Der vurderes i det vestlige område at være en råstofforekomst på ca. 2,7 mill. m 3. Det er her ligeledes ikke muligt nærmere at kvantificere grusprocenten i råstofforekomsten. Der er i vurderingen af råstofressourcen kun taget højde for afstand til vej/matrikler ved at indlægge en afstand på 20 m til kortlægningsområdets afgrænsning. Der er derfor tale om et maksimalt areal og dermed en maksimal beregnet ressource. 6.3 Kvaliteter Kvaliteten af materialet er vurderet ud fra materialets egnethed til anvendelse inden for vej- og anlægsbranchen samt som betontilslag. Kornstørrelseskurver Kornstørrelsesfordelingen er fundet ved sigtning med standard sigter (DS/EN 933-1). Resultaterne er optegnet som kornkurver med grænseintervaller for stabilgrus. Der henvises til bilag 4.6, Kornstørrelsesanalyser samt tabel 5.1 for prøveintervallerne og resultaterne. Middelkornstørrelsen ligger mellem 0,204 og 0,260 mm, og fillerindholdet (kornstørrelser mindre end 0,063 mm) ligger fra ca. 2 til ca. 14 %. Grusindholdet, dvs. kornstørrelser over 2 mm, ligger mellem 2 og 7 %. Borings nr. Prøveinterval D 50 mm U-tal (d 60/d 10) Grus % Filler (< 0,063 mm) Sandækvivalent SE % B1 0,5 1,0 0,20 4-2, B1 9,0 11,0 0,26 2,75 7,0 2,0 64 Tabel 6.1 Resultater af kornstørrelsesanalysen. Sandækvivalent Sandækvivalenten/SE angiver i procent indholdet af sand og grovere fraktioner i forhold til materialets totale volumen, når en prøve bundfældes i en calciumchloridopløsning (DS/EN 933-8). Prøvningen udføres på 0-4 mm fraktionen. SE er en indirekte oplysning om prøvens relative indhold af fine bestanddele som ler og silt. Store SE værdier indikerer mere sand og færre plastiske partikler et mere stabilt materiale, der kan holde til større belastninger. En SE-værdi på 100 % indeholder ikke fine bestanddele, mens en SE-værdi på 0 % angiver et materiale udelukkende bestående af ler og silt. Sandækvivalenten ligger mellem 24 og 64 %. Der henvises til bilag 4.6, Kornstørrelsesanalyser. 21

22 Uensformighedstallet Forekomsternes sorteringsgrad, dvs. muligheden for at komprimere materialet ved indbygning ved anlægsarbejder, fremgår af uensformighedstallet, U-tallet. U-tallet beregnes ved at dividere gennemfaldet ved 60 % med gennemfaldet ved 10 %. Et lille U-tal betyder normalt enskornet materiale med en god drænevne og mindre god bæreevne. Et stort U-tal betyder normalt velgraderet materiale med mindre god drænevne og god bæreevne. U-tallet kan kun beregnes i intervallet fra 9,0 11,0 m u.t., hvor det har en værdi på 2,75. Det vil sige U-tallet angiver i boringen et forholdsvist enskornet materiale med en god drænevne og mindre god bæreevne. Råstofkvaliteter Til stabilgrus skal materialet holde sig indenfor grænseintervallerne for stabilgrus og SE skal være over 30 % for kvalitet II og mindst 34 % for kvalitet I. Indholdet af filler må højest være 9 % /4/. Med hensyn til bundsikringsmateriale skal SE være over 30 % for kvalitet II og mindst 40 % for kvalitet I. Indholdet af filler må højest være 9 % for kvalitet II og højest 5 % for kvalitet I /4/. Vurderingen af materialet fremgår af nedenstående tabel 6.2. Boringsnr. Prøveinterval Stabilgrus Bundsikring Grus Filler Sand-ækvivalent Egnethed % (<0,063 mm) SE % B1 0,5 1,0 Nej Nej 2, B1 9,0 11,0 Nej Ja (Kvalitet I) 7,0 2,0 64 Tabel 6.2. Vurdering af materialets egnethed som stabilgrus og/eller bundsikringsmateriale. Det ses af analyseresultaterne, at råstofmaterialet i boring B1 ikke egner sig til stabilgrus. Til gengæld egner materialet nederst i boringen i intervallet 9,0 11,0 m u.t. sig til bundsikringsmateriale, og det vurderes, at materialet kan overholde kravene til kvalitet I. Der er foretaget en petrografisk analyse, TI-B 52 Alkalikiselreaktive korn, af en repræsentativ sandprøve, puljet i intervallet fra 1,5 2,5 m u.t med henblik på eventuelt at kunne vurdere materialets egnethed som tilslag til beton. Der henvises til bilag 4.6, TI-B 52, samt tabel 6.3. Analysen er foretaget på intervallet 0 2 mm. Prøve nr. B1/ Dybde m u.t. Petrografisk analyse Alkalikiselreaktive korn TI-B mm % tæt calcedon % Porøs flint % Porøs opalflint 1,5 2,5 0,5 0,0 0,1 0,1 DS/EN ,0 Krav M DS/EN ,0 Krav A DS/EN ,0 Krav E Tabel 6.3. Indholdet af total % reaktivt flint. Total % reaktivt flint (beregnet) 22

23 Den petrografiske analyser viser, at materialet i kornstørrelsesintervallet 0 2 mm har et indhold på 0,1 % porøs flint. Materialet egner sig således i fraktionen 0-2 mm som tilslag til beton med krav E, som angiver en aggressiv miljøklasse, hvor indholdet af reaktivt flint skal være under 1 %. 6.4 Samlet vurdering På baggrund af den råstofgeologiske kortlægning er der foretaget en vurdering af den potentielle råstofmængde i området. Området kan på baggrund af den geofysiske kortlægning inddeles i 2 delområder Jyderup Skov Øst og Jyderup Skov Vest, se figur 6.1. Jyderup Skov Øst Råstofressourcens nedre grænse vurderes generelt på baggrund af de geofysiske resultater sammenholdt med boringer indenfor området at have en gennemsnitlig dybde på omkring 20 m i det østlige område, dog kan ressourcen enkelte steder nå dybere. Det ses f.eks. i boring DGU nr , der viser sandede aflejringer til 28 m u.t., dog med enkelte mellemlejrede siltlag. På baggrund af et groft skøn, vurderes råstofforekomsten i det østlige område at være på ca. 14 mio. m 3. Jyderup Skov Vest For dette område vurderes den nedre grænse for ressourcen at ligge højere omkring 10 m. Dette skyldes en markant ændring i modstandsbilledet mod lavere modstande i intervallet fra 10-12,5 m og nedefter. Der vurderes i det vestlige område at være en råstofforekomst på ca. 2,7 mio. m 3. Der er ikke, i beregningen af råstofmængden inden for det samlede kortlægningsområde, taget hensyn til andre forhold end afstanden til naboskel/veje. Hvis forekomsten skal udnyttes, vurderes det, at den kan udnyttes fuldt ud inden for kortlægningsområdet, da der ikke vurderes at være væsentlige tekniske anlæg, huse og veje der hindrer en fuld udnyttelse af ressourcen. Det vurderes på baggrund af analyseresultaterne i boring B1, at råstofmaterialet ikke egner sig til stabilgrus i nogen af områderne, se tabel 6.2. Det grovere materiale i området, som det bl.a. ses nederst i boring B1, vurderes at egne sig til bundsikringsmateriale, og materialet vurderes at overholde kravene til kvalitet I. Materialet i fraktionen 0 2 mm vurderes på baggrund af den petrografiske analyse for indholdet af reaktivt flint, TI-B 52, at egne sig som tilslag til beton i klasse E. Se tabel 6.3. Hvis den fulde råstofressource skal udnyttes, skal der graves under grundvandsspejl i store dele af området. 23

24 7. Referencer /1/ Landskabskort over Danmark, Blad 4, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm. Geografforlaget, /2/ GEUS: Jordartskort: 1: /3/ Naturstyrelsen, Værdifylde geologiske områder i Region Sjælland /4/ Råstofforsyning i Danmark Sand, grus og sten. Vejteknisk Institut, Rapport 163,

25 Bilag 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 Geofysik

26

27

28

29

30 Bilag 4.5 Boreprøvebeskrivelser

31 Jyderup Skov Boring B1: Prøvedybde Lithologisk prøvebeskrivelse 0-0,5 Muld 0,5-1,0 Sand, f-m, sorteret, sv. gruset (kalkfragmenter), enk. lerklumper, lysbrun, sv kh, sm/gc 1,0-1,5 Sand, f, velsorteret, sv. gruset (kalkfragmenter), enk. lerklumper, lysbrun, sv kh, sm/gc 1,5-2,0 Sand, f-m, sorteret, sv gruset (kalkfragmenter), enk sten, enk. lerklumper, lysbrun, kh, sm/gc 2,0-2,5 Sand, f-m, sorteret, sv siltet, sv gruset, enk sten (flint), lysgrå, kh, sm/gc 2,5-3,0 Sand, f-(m), sorteret, sv gruset, sv leret, lysgrå, kh, sm/gc 3,0-4,0 Sand, f, velsorteret, sv siltet, lysgrå, kh, sm/gc 4,0-5,0 Sand, m-g, ringe sorteret, gruset, stenet, lysgrå, sv kh, sm/gc 5,0-6,0 Sand, f-g, ringe sorteret, sv gruset til gruset, sv stenet, lysgrå, kfr, sm/gc 6,0-7,0 DO 7,0-8,0 Sand, f-g, ringe sorteret, sv gruset til gruset, stenet, lysgrå, kfr, sm/gc 8,0-9,0 Sand, f-g, ringe sorteret, sv gruset til gruset, sv stenet, lysgrå, kfr, sm/gc 9,0-10,0 Sand, f-g, ringe sorteret, sv gruset, sv stenet, lysgrå, kfr, sm/gc 10,0-11,0 Sand, f-m, sorteret, sv gruset, sv stenet, lysgrå, kfr, sm/gc Boringen stoppede i 11,0 m.u.t. pga. nedfald.

32 Bilag 4.6 Kornstørrelsesanalyser, Alkalikiselreaktive korn

33 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

34 Orbicon Jens Juuls Vej Viby J Att: Mette Danielsen Materialekontrol nr. 1 Jyderupskov og Butterup Sag nr. : Dato. : Udarbejdet af Kontrolleret af : Benny Rasmussen : Anders L. Olesen Resultater. Der er udført SE og sigteanalyse på leveret prøver mrk. Jyderupskov og Butterup. Se bilag: Nr.1 B1 Pr.1 Jyderupskov 0,5-1,0. Nr.2 B1 Pr.2 Jyderupskov 9,0-10,0 og 10,0-11,0. Nr.3 N1 Pr.1 Butterup 3,5-4,3. Nr.4 S1 Pr.1 Butterup 3,5-4,0 og 4,0-4,5. Nr.5 S1 Pr.2 Butterup 7,5-8,0 og 8,0-8,5. Nr.6 S2 Pr.1 Butterup 2,0-2,5 og 2,5-3,0. Nr.7 S2 Pr.2 Butterup 6,0-7,0 og 7,0-7,5.

35 Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 100 (%) Sag : Orbicon d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G 1 S. 1 / 1 KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note B1 Pr.1 / 1 Jyderup Skov 0,5-1,0 0,204 0,257 / = - = / = 24 Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e Glødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus 4,3 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 0,002 Gennemfald (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 98,0 94,0 85,0 59,0 28,0 14,0 GeoGIS Bregister - GSDDK :58:37

36 Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 100 (%) Sag : Orbicon d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G 2 S. 1 / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note B1 Pr.2 / 1 Jyderupskov 9,0-10,0 og 10,0-11,0 0,26 Vandindhold, W (%) 0,319 / 0,116 = 2,75 Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab (%) 64 Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus 0,9 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald (%) 100,0 100,0 98,0 96,0 95,0 93,0 90,0 82,0 48,0 11,0 2,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :18:49

37

38

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN Butterup, Holbæk Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D Bettina

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-4 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Rekvirent

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE B4 Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Læs mere

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Boringsforslag til kortlægningsområde NY - 7 Til Fra Projektleder Annelise Hansen

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-5 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Rekvirent

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-44B Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-138 Til Fra Projektleder Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-259 Til Fra Projektleder Bettina Olsen, Annelise

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN Vindinge, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Holbæk Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af CHG, GLA

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN Svogerslev, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø SAND & GRUS Rute 26 Fårvang Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 17 2014 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 7841 0000 Miljø

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Niels Mortensen Niels Bohrs

Læs mere

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø REGION NORDJYLLAND RÅSTOFPLANLÆGNING - GØTTRUP RIMME Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Ø 96

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Grindsted 2013 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 3 Maj 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 3 Grindsted Grontmij A/S Udgivelsesdato : Maj 2013

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Rekvirent

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN. Tune, Greve Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN. Tune, Greve Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 3-2011 SAND, GRUS, STEN Tune, Greve Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Beskrivelse af graveområdet

Beskrivelse af graveområdet 7 8 9 Beskrivelse af graveområdet Bjerrede Graveområde er et nyt graveområde i forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023. Graveområdet ved Bjerrede består af to gravefelter A og B som ligger

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg. Rekvirent Silkeborg Kommune Søvej 00 Silkeborg Malene Caroli Juul Telefon 9099 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 0 Viby J Telefon E-mail jvf@orbicon.dk Sag 00 Projektleder

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard Side 1 Gl. Toftegaard Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard september 2010 Udgivelsesdato : 21. september 2010 Projekt : 30.5402.56 Udarbejdet : Lise Kristensen, Ditte L. Petersen og Ulrich

Læs mere

Råstofkortlægning, Sdr. Onsild. Råstofplanlægning. Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune

Råstofkortlægning, Sdr. Onsild. Råstofplanlægning. Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Råstofkortlægning, Sdr. Onsild Råstofplanlægning Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Råstofkortlægning, interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Udgivet af Råstofgruppen Region Nordjylland

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. En samlet opgørelse af råstofforekomster på land og til havs baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. http://mima.geus.dk/

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Andst, 2013 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 8 Juni 2014 Foto: Jakob Fynsk Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Andst Grontmij A/S Udgivelsesdato

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Ribe - Hjortlund, 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 1 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 1 Hjortlund Nord Grontmij A/S Udgivelsesdato

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Redegørelse for grundvandsressourcerne i -området 5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Generelt Lerdæklag oven over grundvandsmagasinerne har stor betydning for grundvandsmagasinernes naturlige

Læs mere

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S Statens grundvandskortlægning data

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Kvartssand ved Vibæk Hostrup 2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 9 Februar 2015 REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 9 VIBÆK-HOSTRUP Revision 03 Dato 11.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar.

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar. MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED Rekvirent Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg oldje@mim.aar.dk Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Perbøl, Aabenraa Kommune

Perbøl, Aabenraa Kommune Perbøl, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om graveområde Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstofgraveområde på matr.nr 4, Perbøl, Kliplev. Arealet ligger 1 km vest for firmaets eksisterende grusgrav

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Til Viborg Kommune Dokumenttype Datarapport Dato November 06 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Kortlægning af nedsivningspotentialet Revision Dato. november 06 Udarbejdet af Peter Thomsen,

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog Fravalg af LAR-metoden nedsivning LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. FORHOLD HVOR REGNVAND IKKE KAN NEDSIVES LOKALT... 3 2.1 GRUNDVANDSSPEJLET STÅR HØJT... 3 2.2 ØVERSTE LAG ER LER...

Læs mere

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien?

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Flemming Jørgensen, GEUS og Peter Sandersen, Grontmij/Carl Bro a/s Geofysikken har haft stor betydning for

Læs mere

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger SSV-beregningen fra Lolland Introduktion til SSV-metoden

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder:

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder: NOTAT Projekt Vibæk-Hostrup, råstofkortlægning vurdering af prøver til kvalitetsanalyse Kunde Region Syddanmark Notat nr. 1 Dato 16-10-2014 Til Fra Kopi til Karin Fynbo, Region Syddanmark Bent Grelk, Rambøll

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING

OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING PETER THOMSEN, CHEF KONSULENT, RAMBØLL CARSTEN VIGEN HANSEN, GEOLOG, SKANDERBORG KOMMUNE DISPOSITION - Baggrund - DualEM - Resultater fra Hørning

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2007 Juni 2007 Baggrund Råstofplanen Ifølge Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr 886 af 18/08/2004, ændret ved Lov om ændring af lov om råstoffer, Lov

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

SAND & GRUS NR. 7 2010. Silkeborg Kommune og Ikast-Brande Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling.

SAND & GRUS NR. 7 2010. Silkeborg Kommune og Ikast-Brande Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. SAND & GRUS Lille Hjøllund Silkeborg Kommune og Ikast-Brande Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 7 2010 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Information om Grønnedal (til brug for nærmere beskrivelse af Grønnedal i forbindelse med prækvalifikationen)

Information om Grønnedal (til brug for nærmere beskrivelse af Grønnedal i forbindelse med prækvalifikationen) Information om Grønnedal (til brug for nærmere beskrivelse af Grønnedal i forbindelse med prækvalifikationen) Placering af Grønnedal Den tidligere flådestation Grønnedal er under afvikling, og i september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Til Høje-Taastrup Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni, 2017 MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Revision 1 Dato 2017-06-29 Udarbejdet af Johanne Urup (JNU) Kontrolleret af Line

Læs mere

Geofysik og geologisk kortlægning.

Geofysik og geologisk kortlægning. Geofysik og geologisk kortlægning. Seniorgeofysiker Verner H. Søndergaard og Seniorforsker, Phd, Ingelise Møller Balling GEUS Disposition Indledning - forhistorie Fladedækkende geofysik nye muligheder

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER

KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER PETER THOMSEN, CHEFKONSULENT, GEOFYSIKER, VAND OG NATURRESSOURCER MARGRETHE DALSGAARD BONNERUP, INGENIØR, FORSYNING OG

Læs mere