Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet"

Transkript

1 Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet

2 Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for Vestforsyning Spildevand A/S til arbejdstilrettelæggelse og den personlig hygiejne. Spildevand indeholder smitstoffer i mængder og koncentrationer, hvor selv få dråber overført via øjne og svælg hos medarbejderne udgør en sundhedsrisiko. Derfor er det nødvendigt med gode arbejdsrutiner, anvendelse af personlige værnemidler og hensigtsmæssige tekniske løsninger. Med venlig hilsen Avi Gaye Vand og Miljøchef Steen Bovbjerg Afdelingsleder Informationerne i denne folder er vejledende. 2

3 Smitterisiko At arbejde med spildevand stiller særlige krav til arbejdsmiljøet. Derfor skal du overholde særlige forholdsregler, når du arbejder her. Du skal sørge for altid at være grundigt instrueret, inden arbejdet påbegyndes. Herunder også om risici ved arbejdet og hvad du skal gøre i nødsituationer. Hvor spildevandet beluftes, omrøres eller ved spuling, især når der anvendes højtryksrenser, kan der dannes små dråber i luften (aerosoler). Disse dråber kan indeholde mikroorganismer, der kan indåndes. Spildevand indeholder mange mikroorganismer, som kan gøre dig syg, hvis de kommer ind i kroppen. Den største smitterisiko findes ved direkte kontakt med spildevand og slam i arbejdssituationen, indånding og ved kontakt via øjne, næse og mund. Der skal et mindre antal mikroorganismer til for at gøre dig syg, hvis de indåndes, frem for at de indtages gennem munden. En enkelt virus eller bakterie er nok. Men jo flere vira eller bakterier jo større risiko er der. Derfor skal direkte kontakt med spildevand og slam undgås, og du skal beskytte dig, hvis der er risiko for kontakt og derudover overholde reglerne for god hygiejne. Beluftningstanke Minimer kontakten med spildevand og slam 3 Renseanlæg / Pumpestation / Ledningsnet

4 Hygiejne Indtagelse gennem munden kan skyldes sprøjt og stænk af spildevand samt manglende hygiejne. Ved manglende eller dårlig hygiejne kan mikroorganismerne overføres fra snavsede hænder til munden via mad, drikke og cigaretter. Mikroorganismer kan overføres via mad, drikke og cigaretter Derudover vil der kunne opstå infektion, såfremt spildevandet kommer i kontakt med beskadiget hud f.eks. sår eller hudafskrabninger. Sygdomme som kan skyldes smitsomme stoffer i spildevand Akutte Kroniske Diarre Hudeksem Mavesmerter Giardiasis - mavetarmsygdom Feber Smitsom leverbetændelse Kvalme Weills syge (gulsot) Opkast Menigitis Hovedpine Lammelse Øjenirritation og -betændelse Dysenteri Halsbetændelse Bronkitis Muskel- og ledsmerter Polio Sløvhed Forhudsbetændelse Hudeksem 4

5 Vaccination Når du arbejder med spildevand, er der nogle lovpligtige vaccinationer du skal holde ved lige. Vaccinationer kan styrke kroppens modstandskraft mod visse mikroorganismer. Du skal derfor være vaccineret effektivt mod leverbetændelse (hepatitis A), børnelammelse (polio) og stivkrampe (tetanus), når du arbejder med spildevand. Weill s syge (leptospirose) Weills syge skyldes en bakterie, som findes hos mange rotter. Der kan være smitte overalt, hvor rotterne findes. Smitten overføres, når man får sprøjt og stænk af forurenet spildevand i munden, i åbne sår eller i mikroskopiske rifter i huden. Bakterien kan også overføres ved rottebid. Smitterisikoen er ikke ret stor, men sygdommen kan medføre gulsot, nyresvigt og hjerneblødning. Weills syge kan være dødelig, hvis den ikke behandles. Forebyggelse Brug beskyttelse mod indånding af aerosoler/støv Undgå kontakt med spildevand og slam. Vask hænder ofte. Ryg, spis eller drik aldrig før du har vasket hænder. Overhold den daglige rutine angående hygiejne. Sørg for altid at være fuldt vaccineret. 5 Renseanlæg / Pumpestation / Ledningsnet

6 Kemisk påvirkning I spildevand og slam findes mange forskellige kemiske stoffer, som kan være farlige ved berøring, og der kan frigives stoffer, som kan være farlige ved indånding. I værste fald livsfarlige. Derfor er det meget vigtigt at være forsigtig og hellere tage for mange forholdsregler end for få. Stofferne kan være udledt med spildevandet, eller den kan dannes i kloaksystemet. Specielt ved stillestående spildevand er der fare for udvikling af gasser ved forrådnelse. Vær opmærksom på spildevandets lugt og udseende, ændring/ unormal lugt og udseende. Eksempelvis oliefilm ovenpå vandet eller en speciel lugt kan skyldes, at der er farlige stoffer i vandet eller i luften over det. De mest almindelige farlige gasser, der kan dannes i spildevand, er svovlbrinte og metangas. Gasser kan findes som store bobler under overfladen, og kan pludselig frigives til luften i store mængder f.eks. ved omrøring eller bevægelser. I den daglige drift og vedligeholdelse bruges der også forskellige kemiske produkter. For disse gælder det, at du har læst de arbejdspladsbrugsanvisninger, APBA, som sikkerhedsorganisationen har udarbejdet på faremærkede produkter (orange firkantede eller MAL kode). I arbejdspladsbrugsanvisningerne er det bl.a beskrevet, hvilke værnemidler du skal anvende, hvordan du skal forholde dig ved uheld, samt hvor du kan finde nødvendige hjælpemidler. Jernkloridtank 6

7 Daglig drift Det er vigtigt, at du og dine kollegaer udviser god hygiejne under og efter arbejde med spildevand, så I ikke udsætter jer selv og andre for forureninger. Det er vigtigt at minimere kontakten med spildevandet, og når det er nødvendigt at komme i kontakt med spildevandet, skal du være maximalt beskyttet. Hvor der ikke er vaskemuligheder ved arbejdsstederne, skal du have følgende i bilen: vanddunk aftørringspapir (desinficerende vådservietter) sæbe affaldsposer Kommer du i berøring med spildevand, skal du sørge for at vaske dig snarest for at mindske smittefaren. Ren besked Det er dit ansvar at tingene er medbragt 7 Renseanlæg / Pumpestation / Ledningsnet

8 Daglige rutiner Omklædningsrum er indrettet som to adskilte rum: Et til privat tøj og et til arbejdstøj. Når du møder om morgenen, skal du lægge dit private tøj i rent område, gå ind i beskidt område og tage arbejdstøj på. Herefter skal du tage brusebad. Badning omfatter som minimum hårvask med shampoo og vask af kroppen med sæbe herunder også negle. Vær også opmærksom på vigtigheden i renholdelse af smykker, urremme, nøgler, telefon m.v. Efterfølgende tager du privat tøj på i det rene område. Bliver arbejdstøjet meget beskidt eller gennemblødt, skal du skifte til et rent sæt arbejdstøj. Ved fyraften skal arbejdstøj tages af i beskidt område, og evt. placeres i tørrerum eller lægges til vask. Forurenet arbejdstøj må aldrig hænges sammen med andet arbejdstøj. Arbejdstøjet må aldrig tages med hjem, da indtørret kloakslam indeholder virus og bakterier, der kan overføres til familiemedlemmer. 8

9 Kantine Håndvask eller badning skal finde sted før spise-, drikke- og rygepauser. Der må ikke indtages mad ved spildevandets installationer. Kantinen er rent område. Før kantinen benyttes, skal du skifte forurenet arbejdstøj og sko samt foretage badning eller håndvask. Toiletbesøg Vask hænder med sæbe: før toiletbesøg for at undgå betændelse m.v. i de ædlere dele. efter toiletbesøg for at undgå at bære smitte med videre. Brug de urene eller rene toiletter afhængig af, om du er beskidt eller ren. Smitstoffer overføres let til kaffekop, kage og mad 9 Renseanlæg / Pumpestation / Ledningsnet

10 Værktøj Værktøj og andet grej skal renses efter hver arbejdsopgave og under en opgave, hvis det er nødvendigt. Gæster, besøgende og eksterne håndværker Skal overholde de samme regler for god hygiejne som alle øvrige personer, der arbejder på spildevandsanlæg. Renseanlæg Gulve, trapper, platforme, gangbroer m.v. skal være rengjorte for kloakslam m.v., så belægninger ikke gør det farlig at færdes. Rundvisning på renseanlægget 10

11 Rensning af bassinkanter Når der arbejdes med rensning af bassinkanter, og der ikke er rækværk mellem person og spildevand, skal der anvendes sikkerhedsbælte med forsvarlig fastgjort livline. Der skal desuden være en vagtmand, som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer. Renset spildevand må ikke benyttes til spuling. Særlige regler om beskyttelsesudstyr Under højtryksrensning og lignende tilsmudsende arbejde skal der desuden bruges overtrækstøj og masker til beskyttelse mod tilbageslag af bakterieholdigt spulevand. Godt råd Ved anvendelse af helmaske bliver du godt beskyttet, og er fri for at bruge beskyttelsesbriller. 11 Renseanlæg / Pumpestation / Ledningsnet

12 ATEX Hvor der er risiko for eksplosionsfare, må der ikke ryges, anvendes åben ild, værktøj og redskaber skal være gnistsikret. Eksterne håndværkere må ikke arbejde i ATEX-områder uden særlig arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen skal være underskrevet af en person fra Spildevand, der må udstede en sådan tilladelse samt håndværksmesteren/entreprenøren. Arbejdstilladelsen skal altid medbringes ved arbejde i ATEX-områder. Arbejdstilladelsen gælder kun for enkelte arbejdsopgaver eller korte perioder. 12

13 Nedstigning i Brønde Hvis du eller dine kollegaer skal ned i en brønd, kloak eller lignede rum med dårlig ventilation, er der stor risiko for, at der er farlige stoffer i luften. Derfor er der en række forholdsregler, som skal tages. Der må ikke arbejdes inde i kloakledninger med en diameter på under 120 cm. Dæksler, lemme og riste skal kunne fastholdes i åben stilling. I skal udlufte rummet godt og evt. indblæse frisk luft samt måle luftkvaliteten før og under arbejdet for at tjekke, om luften er god nok. Målinger giver kun et fingerpeg og er ikke en garanti for god luft. Oven for nærmeste opgang skal være to vagtmænd, som konstant skal være i kontakt med de arbejdende. Vagtmænd skal have udstyr til at kunne hente tilskadekomne op, dvs. hejseværk, løftesele, handsker, beskyttelseshjelm og evt. åndedrætsværn. Hvis de 2 vagtmænd ikke kan holde kontakt med de arbejdende personer, skal kontakten foregå gennem yderligere en vagtmand. Vagtmændene skal hurtigt kunne tilkalde hjælp enten gennem telefon eller radioanlæg. Desuden skal de være oplært i korrekt brug af løftesele, line og luftforsynet åndedrætsværn. Under nedstigning samt ophold i brønde eller lignende skal der anvendes løftesele, sikkerhedsline, handsker og beskyttelseshjelm. Er der risiko for, at udluftningen ikke er tilstrækkelig, skal der bruges luftforsynet åndedrætsværn. 13 Renseanlæg / Pumpestation / Ledningsnet

14 Trafik afskærmning/arbejdstøj Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TVinspektionsvogne kan der anvendes 1 vagtmand, hvis man skal fjerne sten og lignende, som ikke på anden måde kan fjernes fra terræn. Dette må kun ske hvis: nedstigningen ikke kunne forudses opholdet ikke varer over 5 min. under opholdet skal der anvendes løftesele forbundet med hejseværk. vagtmanden skal uafbrudt iagttage personen Reflekser Det er vigtigt at reflekser på arbejdstøj er tydelige, så du bliver set, når du arbejder på vejen. 14

15 Personligt sikkerhedsudstyr Personligt sikkerhedsudstyr udleveres i nødvendigt omfang og sker i samarbejde med afdelingsleder og sikkerhedsrepræsentant. Åndedrætsværn Brug et åndedrætsværn, når der er risiko for indånding af aerosoler, giftige gasarter eller støv. Typen af åndedrætsværn skal passe til den arbejdsopgave, du udfører. Handsker Du skal bruge handsker, som passer til den arbejdsopgave du udfører. Øjenværn/beskyttelsesbriller Du skal bruge øjenværn eller ansigtsskærm, når der er risiko for kontakt med støv, aerosoler, dampe eller kemikalie-, slam- og spildevandsstænk. Rengøring af brugte værnemidler Alle personlige værnemidler skal holdes rene og i god stand. Det betyder, at de skal rengøres efter brug og opbevares et egnet sted indtil næste brug. 15 Renseanlæg / Pumpestation / Ledningsnet

16 Afsluttende bemærkninger Observeres der unormale forhold under arbejdet, eller sker der uheld, skal der straks rettes henvendelse til spildevandsafdelingen. Vestforsyning Spildevand A/S Afdelingsleder Steen Bovbjerg Renseanlæg, driftsleder Henry Kragelund Driftsansvarlig for ledningsnet, Peter Møllnitz Pjecen kan downloades på Vestforsynings hjemmeside under punktet spildevand Pjecen er sidst revideret juni 2010 Nupark Holstebro Telefon: Fax: grafiskvaerksted.dk

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet God hygiejne Indvindingsboring Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Arbejdssikkerhed. Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt.

Arbejdssikkerhed. Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt. Arbejdssikkerhed Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt. Det er vigtigt, at du lærer om arbejdssikkerhed. Det handler nemlig

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

lærermateriale Mellemtrin

lærermateriale Mellemtrin lærermateriale Mellemtrin Hi Five Lærermateriale Mellemtrin 1.udgave 1. oplag 2012 Center for Interventions Forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Øster Farimagsgade 5 A

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere