Konvertering af nødspor til kørespor for anvendelse under spidsbelastning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvertering af nødspor til kørespor for anvendelse under spidsbelastning"

Transkript

1 Konvertering af nødspor til kørespor for anvendelse under spidsbelastning Lektor Peder Jensen og Stud. Polyt. Kasper Lidén Kjærbo Center for Trafik- og Transportforskning, DTU Abstract Udbygningen af vejnettet holder ikke altid trit med trafikudviklingen. Derfor vokser problemerne med trafikafviklingen i såvel Danmark som en lang række lande omkring os. Dette har ledt til overvejelser om billige alternativer til udbygning af vejnettet, herunder hvilken rolle trafikinformatikken kunne spille i i denne sammenhæng. Fra udlandet kendes eksempler på indragelse af nødspor til kørespor for anvendelse under spidsbelastning. For at afhjælpe sikkerhedsmæssige problemer ved den valgte løsning er strækningerne udstyret med overvågnings og signaleringssystemer, således at nødsporet kan reetableres dynamisk når behovet opstår. Disse erfaringer overføres til Danmark via en modelberegning for Motorringvejen omkring København, og det vises at investeringen kan tjenes ind på omkring 2 år sammenlignet med en udbygning. Indledning Vejtrafikken er gennem de seneste 15 år steget kraftigt. På motorvejene har der været en særlig stor stigning. Den gennemsnitlige årsdøgnstrafik på motorvejene er således vokset fra køretøjer i 1980 til køretøjer i Specielt i morgenmyldretiden på motorvejene omkring København har stigningen medført meget store vanskeligheder med afvikling af trafikken. I dette tidsrum overstiger trafikefterspørgslen kapaciteten på mange strækninger. Trafikanterne mærker dette i form af kraftig reduceret rejsehastighed, ofte på km/t. Det er ofte omkring rampetilslutningerne, at problemerne er synlige. Høj trafikintensitet på motorvejen, samt indkørende trafik fra rampen overskrider tilsammen motorvejens kapacitet, hvilket uvægerligt medfører kø bagud på motorvejen. Det er ikke kun trafikanter i motorvejens højre spor, der påvirkes af indkørende trafik ved ramperne, hvis trafikken glider bedre i venstre spor vil nogle trafikanter skifte fra højre til venstre spor, indtil der igen er ligevægt, hvad hastigheden angår. Kapacitetsproblemerne ses derfor ofte i begge spor samtidig. Trafikken på Motorringvejene omkring København (M3) oplever dagligt kødannelser, med heraf væsentlig forhøjet risiko for uheld, øget miljøbelastning, mv. Der har i flere omgange været tale om at udbygge M3 til 6 spor, som det er sket for Helsingørmotorvejen. Men en afgørelse er blevet udskudt. Med den stigende trafik er der imidlertid behov for en eller anden form for afhjælpning af problemerne på motorvejene omkring København. Bl.a. har Københavns Amt netop peget på M3 som et meget højt prioriteret projekt. Tilsvarende overvejelser har i andre lande ført til overvejelse om og forsøg med inddragelse af nødspor til kørespor i spidsbelastningsperioder. Dette er også sket i Danmark, om end i meget begrænset omfang idet nødsporet på enkelte korte strækninger af M3 er inddraget til forlængelse af tilfartsramper således at de som kørespor føres igennem til næste frafart.

2 Udenlandske erfaringer Flere steder i verden forskes der i konvertering af nødsporet på motorveje til kørespor. Blandt lande kan nævnes Holland og Tyskland, vis forskningsresultater præsenteres i dette kapitel. Herudover kan nævnes, at systemet tillige benyttes i USA (I-66 ved Washington DC) og det overvejes indført i Schweiz. Hollandsk pilotprojekt på A28 ved Utrecth Som følge af eksplosiv vækst i brugen af det hollandske motorvejsnet på omkring 20 % over en 5 års periode, samt en forøgelse i trafikale sammenbrud på 50 % i samme periode, besluttede den hollandske regering at igangsætte en række pilotprojekter. Formålet med pilotprojekterne var, at tilvejebringe en løsning på kapacitetsproblemerne i motorvejsnettet uden at udvide vejene. Ved inddragelse af nødsporet på strækninger, der fremstod som lokale flaskehalse, kunne en kapacitetsforøgelse forventes. De strækninger, der kunne komme i betragtning, skulle opfylde følgende betingelser: Inddragelsen af nødsporet skulle ses som en midlertidig løsning, og kunne kun udføres på strækninger, der allerede var i betragtning mht. til anlægsmæssige ændringer. Der måtte ikke tiltrækkes yderligere trafik pga. kapacitetsforøgelsen, hvorfor nødsporet kun måtte benyttes som kørespor i en begrænset periode af døgnet. Kapacitetsforøgelsen måtte ikke betyde en forskydning af flaskehalsen og dermed kapacitetsproblemet andetsteds på strækningen. Sikkerheden måtte ikke forringes, hvorfor der skulle være permanent overvågning, blandt andet i form af videokameraer. Det første pilotprojekt, omhandlende inddragelse af nødsporet, blev realiseret i 1996 på en 4 km lang strækning på A28 motorvejen mellem tilkørslen Den Dolder til den næste frakørsel ved Uithof. Over kørebanerne opstilles store signalskilte, der viser hvornår nødsporet må benyttes. Et rødt kryds over nødsporet indikerer, at det ekstra kørespor er lukket uden for myldretiden og dermed forbudt at benytte. Afgrænsningen af nødsporet sker vha. tættere afstribning mellem nødspor og kørespor. For hver 800 meter er specielle tilflugtlommer anlagt, som kan benyttes både i og udenfor myldretiden. Åbningen og lukningen af nødsporet, samt uheldsovervågning administreres af et kontrolcenter i Utrecht. CCTV-kameraer benyttes til overvågning, og for hver 150 meter er hastighedsdetektorer installeret i vejen. Når den målte hastighed falder til under 35 km/t bliver kontrolcentret advaret, og kan et uheld identificeres, lukkes nødsporet øjeblikkeligt. Et redningskøretøj, som står standby tæt på strækningen, kan kontaktes i tilfælde af køretøjsnedbrud. Desuden har kontrolcentret mulighed for at åbne for kørsel i nødsporet uden for myldretiden i tilfælde af ekstreme trafikmængder. Pilotprojektet havde følgende indflydelse på trafikken. Inddragelsen af nødsporet på A28 betød en forøgelse i kapaciteten på mindst 20 %. (Strækningen var i forvejen med to spor og forøgelsen svarer således til 40% af en normal banes kapacitet) Fremkommelighedsproblemerne blev reduceret og rejsetiderne forbedret (-10 %). Nødsporet blev benyttet af 22 % af trafikken, hvilket er sammenligneligt med de yderste spor på en 3-spors motorvej. Hastigheden blev forøget (15 %) og variationen i hastigheden blev reduceret (-30 %).

3 Morgenmyldretiden blev fremskudt 10 min. Tiltrækningen af yderligere trafik var minimal (1 % dagligt). Der var en marginal ændring i rutevalg. Ingen modalsplit kunne observeres. Der er knyttet en vis usikkerhed til de sidste to punkter, da der kun blev ført kontrol hermed i et halvt år efter åbningen af nødsporet. Offentlighedens mening, med hensyn til brugen af nødsporet, blev tilvejebragt ved hjælp af spørgeskemaer og interviews. Undersøgelsen viste, at 92 % af de 2670 spurgte trafikanterne følte, at sikkerheden ikke blev forringet. 16 % af trafikanterne på A28 kendte ikke den korrekte procedure i tilfælde af nedbrud (tilflugtslommerne skal benyttes). Halvdelen af i alt 12 førere til strandede køretøjer var utilfredse med de manglende nødspor. 278 adspurgte husstande, der har A28 som nabo, var overvejende positivt indstillet overfor projektet. Dog var flere bekymrede for udrykningskøretøjers adgang, i tilfælde af større uheld. På trods af den positive offentlige mening overfor trafiksikkerheden på strækningen, viste det sig at være vanskeligt, at finde stærke beviser på at sikkerheden vitterligt ikke blev forringet. På den anden side steg hverken det samlede antal af uheld eller antallet af alvorlige uheld. Evalueringen af projektet pointerer, at den øgede overvågning ikke med vished kan kompensere for et manglende nødspor. Selvom der i forsøgsperioden ikke indtraf seriøse sikkerhedsmæssige problemer, bør undersøgelser vedrørende bedre detektering af uheld igangsættes. Tyske erfaringer Et tysk forskningsprogram har siden 1992 indsamlet en lang række data fra ca. 900 motorvejstrækninger. Strækningerne blev inddelt i to grupper, strækninger med og uden nødspor. Det indsamlede datamateriale kan i grove træk inddeles i fem kategorier: Uheldsdata Transportdata (trafikmængder, trafiksammensætning mm.) Trafikdata (hastighedsbegrænsninger, vejarbejde, overhalingsforbud mm.) Design- og konstruktionsdata (tilstedeværelsen af nødspor, vejens tracé mm.) Beliggenhedsdata (by/land, vejadministrator mm.) Forskningsprojektets formål var, at finde og kvantificere statistisk signifikante sammenhænge mellem uheldsdata og vejdata for en given strækning. Et meget stort statistisk arbejde førte blandt andet til nedenstående konklusion. Tilstedeværelsen af nødspor har stor betydning for trafiksikkerheden på motorveje, hvorfor inddragelse af nødspor ikke er tilrådeligt. Hvis nødsporet alligevel inddrages, for eksempel for at forøge kapaciteten på en strækning, bør der opsættes forbud mod overhalende tunge køretøjer, samt indførelse af hastighedsbegrænsninger. Herved er det, under visse forhold muligt, at inddrage nødsporet og undgå en forringelse af sikkerheden. Strækningen bør således være kort, blive benyttet primært af regionalt trafik og have en lav procent af tung trafik. Sammenfatning af udenlandske erfaringer Som det fremgår af ovenstående, er der mulighed for kapacitetsforøgelse på motorvejsstrækninger under visse forudsætninger. Begge forskningsprojekter peger på, at inddragelsen af nødsporet er en midlertidig løsning og kun bør udføres på korte strækninger. Endvidere anbefales forbud mod

4 overhalende tunge køretøjer, indførelse af hastighedsbegrænsninger, samt at konverteringen til kørespor så vidt muligt kun foregår i de perioder af døgnet, hvor en kapacitetsforøgelse er nødvendig. De udenlandske undersøgelser indikerer, at der ikke sker en forringelse i sikkerheden i de perioder nødsporet benyttes som kørespor. Den hollandske undersøgelse viste desuden en forøgelse i kapaciteten på mindst 20 %, en hastighedsforøgelse på 15 % og en reduktion i rejsetiden på 10 %. Det skal samtidigt understreges, at resultaterne stammer fra kun to forskningsprojekter, som begge anbefaler flere og længerevarende undersøgelser af konsekvenserne ved inddragelse af nødsporet. Specielt anbefales yderligere forskning indenfor detektering af uheld, samt deciderede uheldsanalyser over en længere periode. Modellering af M3 med inddraget nødspor Analysen tager udgangspunkt i en konkret motorvejsstrækning, M3 fra Jærgersborgvej til Jyllingevej. Analysen koncentreres omkring trafiksituationen i sydlig retning og fremkommelighedsproblemerne er modelleret vha. trafikmodel værktøjet FREQ. Kapacitetsændringer på strækningen, som følge af konvertering af nødspor til kørespor, er modelleret udfra hollandske erfaringer, samt standard beregningsformler fra de danske vejregler, og sammenholdt med trafikudviklingen frem til år 2005 og Forholdene i nordgående retning er inspiceret og frembyder ikke umiddelbart større udfordringer end den sydgående. Det antages derfor at en modellering af disse forhold vil give et tilsvarende resultat. Tilsvarende er strækningen syd for Jyllingevej ikke modelleret, men fremstår med mindre problemer og bredere profil som en forholdsvis ukompliceret strækning. Strækning M3 er en af de mest komplekse motorvejsstrækninger i Danmark. Ramperne er placeret med ned til 500 meters afstand, og der er flere ganske komplicerede udfletninger, specielt trekløveret ved Hillerødmotorvejen. Den modellerede strækning er ca. 13 kilometer. På en strækning af ca. 1 km (Lyngby Omfartsvej til Buddingevej) er nødsporet allerede inddraget til kørespor, uden nogen form for overvågning. Inddragelse nødsporet sker primært mellem til- og frafarter, og kun undtagelsesvis ved broer (fra frafart til tilfart). På strækningen vil der således blive inddraget i alt 7 km nødspor. Bredden er noget varierende. På de smalleste steder er nødsporet kun godt 2 meter. De fleste steder er der dog betydeligt mere plads. FREQ FREQ er en amerikansk trafikmodel oprindelig udviklet af Institute of Transportation Studies ved University of California at Berkeley i 1968, som værktøj til vurdering af trafikale konsekvenser ved udbedringer af ca. 220 km eksisterende motorvejsnet omkring San Francisco Bay. Modellen er specielt velegnet til at simulere øjeblikkelige køsituationer, samt fremskrivninger af disse. Scenarier På nuværende tidspunkt kan trafikforholdene på M3 i myldretiden beskrives ved serviceniveau F, dvs. der forekommer en ustabil trafikafvikling og køkørsel med forekomst af trafiksammenbrud. Alligevel er det interessant at fremskrive trafikmængderne og hermed analysere udviklingen i fremkommelighedsproblemerne for år 2005 henholdsvis år Samtidig haves et sammenligningsgrundlag for tiltag til forbedring af trafikforholdene i samme periode.

5 Den traditionelle løsning på problemet er, at udvide hele strækningen med et ekstra kørespor. Det er en bekostelig affære både økonomisk og tidsmæssig. Desuden vil kapaciteten på strækningen, i forhold til den nuværende situation, reduceres i anlægsperioden, og dermed bidrage yderligere til fremkommelighedsproblemerne. En anden løsning, er konvertering af nødspor til kørespor. Denne form for kapacitetsforøgelse er fortrinsvis en kortsigtet løsning, og må forventes efter en årrække, at blive afløst af en egentlig udvidelse. Ikke desto mindre kan løsningen anvendes, da anlægsarbejdet vedrørende omlægning af nødspor til kørespor langt fra er ligeså omfattende, som en fuld udvidelse af strækningen. Den relativt korte periode til vejarbejde betyder minimal forringelse af trafikforholdene på strækningen. Med de tidligere omtalte hollandske erfaringer in mente, kan kapaciteten på strækningen forøges med mindst 20 % for en 2-sporet strækning, ved inddragelse af nødspor til kørespor. Det svarer til 40% af kapaciteten af et spor. De 40% er således at opfatte som en konservativ vurdering af forbedringen. Beregnes kapacitetsforøgelsen med standard formler fra de danske vejregler om sammenhæng mellem køresporsbredde, lastbilprocent og kapacitet, kan en kapacitetsforøgelse forventes at udgøre 70% af kapaciteten af et spor. Idet den gennemsnitlige kapacitetsforøgelse er 55%, som benyttes til følsomhedsanalyse, kan ovenstående sammenfattes i 4 scenarier: 1. Ingen kapacitetsudvidelse 2. 40% normal kørespors kapacitetsudvidelse 3. 55% normal kørespors kapacitetsudvidelse 4. 70% normal kørespors kapacitetsudvidelse Principielt findes tillige et femte scenario, hvor vejen udvides og der opnås en stigning på 100% normal kørespors kapacitetsudvidelse. Fremskrivning af trafikken sker med udgangspunkt i tal fra Vejdirektoratet (rapport 164) og er en stigning på 1,8% per år i hele perioden. Der tages ikke hensyn til eventuelle omlejringer af trafikken som følge af ændrede kapacitets og afviklingsforhold. Modelresultater FREQ modellen af M3 er kalibreret ind i forhold til trafikniveauet for september Kørsler med programmet genererer en grafisk repræsentation af udbredelse af køer på såvel ramper som på selve motorvejen. Desuden beregnes den samlede forsinkelse i køretøjstimer for den modellerede periode og strækning. Modelleringen dækker tidsrummet 6-10 og strækningen fra Jægersborgvej til Jyllingevej i sydgående retning % % % % % Tabel 1 - Forsinkelse i køretøjstimer

6 Det ses at forsinkelsen på strækningen udgør 500 køretøjstimer i udgangssituationen og at denne forsinkelse vil vokse drastisk i årene fremover, såfremt der ikke gøres noget. I virkeligheden vil der formentlig ske en væsentlig omlejring til andre lavere klassificerede strækninger, med deraf følgende negative indvirkning på sikkerheden på disse strækninger. Under forudsætning af at hollandske erfaringer kan overføres direkte vil køproblemerne stort set forsvinde ved inddragelse af nødsporet til kørespor. Problemerne vil så vokse og i ca nå samme niveau som i dag. Bruges vejreglernes kapacitetsforudsætninger vil problemerne først nå dagens niveau på den anden side af Resultatet indikerer at der selv med pessimistiske forventninger til kapcitetsforøgelsen vil ske en væsentlig forbedring af trafikafviklingen på M3. Samfundsøkonomisk vurdering Nyanlæg eller udvidelser af motorvejsanlæg er en bekostelig affære, specielt for en strækning der bevæger sig gennem et byområde, og hvor mængden af komplicerede krydsninger er stor. Et skøn over de økonomiske omkostninger, forbundet med udvidelse af M3 med et ekstra kørespor i hver retning, beløber sig til 500 mill. kr. Dette tal er primært baseret på erfaringerne fra udbygningen af Helsingørmotorvejen. Såfremt udbygningen fortsættes til Sydmotorvejen sættes prisen til 750 mill. kr. Inddragelse af nødsporet vil efter hollandsk forbillede kræve udstyr til detektering af langsomt kørende eller standsede køretøjer, video overvågningsudstyr, signalleringsudstyr, samt en udrykningstjeneste. Baseret på erfaringer fra planlægningen af TRIM systemet på M3 (den del der ikke er blevet gennemført) vurderes udgifterne til at være 3 mill. kr. per km (for begge retninger). Hertil kommer udgifter til forbedring af belægning, drift af overvågning, udrykning samt almindelig teknisk drift af systemerne: Telematik: 3 mill. kr. pr. kilometer. Belægning: 2 mill. kr. pr. kilometer. Overvågning: 2 mill. kr. pr. år. Udrykning: 2 mill. kr. pr. år. Alm. drift: 10% I sammenligningen er inddraget en forlængelse af nødspors alternativet frem til Sydmotorvejen med den begrundelse at en forbedring på den nordlige del potentielt medfører en forskydning af flaskehalse til en sydligere del af M3. Strækningen er ganske ukompliceret.

7 Herved fås: Udbygning til 6 spor Inddragelse af nødspor og etablering af overvågning Anlæg Anlæg Drift Nordlig del (7 km) 500 mill. kr. 35 mill. kr. 7,5 mill. kr. pr. år. Sydlig del (5 km) 250 mill. kr. 25 mill. kr. 4,5 mill. kr. pr. år.* Total 750 mill. kr. 60 mill. kr. 12 mill. kr. pr. år Årlig forrentning 52,5 mill. kr. Tilbagebetalingstid 1,5 år *Prisen for overvågning inddrages i driftsbeløbet for den nordlige del, og øges ikke væsentligt af at strækningen forlænges. Ved sammenligning skal der ses på værdien af en udskydelse af en investering i en udbygning af M3. Med en diskonteringsrente på 7% vil værdien 52.5 mill. kr. pr. år. Sammenholdes dette med samlede anlægsudgifter for nødsporsløsningen på 60 mill. kr. samt årlige driftsudgifter på 12 mill. kr. ses at løsningen vil være tjent ind i løbet af ca. 1½ år. Diskussion De danske motorveje er stort set alle anlagt med nødspor, hvis primære formål er, at give nødstedte trafikanter mulighed for at komme i sikkerhed, samt sikre et homogent flow i trafikken, selv i tilfælde af uheld eller køretøjsnedbrud. Det er derfor naturligt at de væsentligste indvendinger mod nødsporsløsningen er af sikkerhedsmæssig karakter. Imidlertid antyder såvel de hollandske som de tyske undersøgelser at der er mulighed for at opnå et nogenlunde tilsvarende sikkerhedsniveau vha. overvågning af trafikken for om nødvendigt at reetablere nødsporet i de situationer hvor dette måtte være påkrævet. Et nøjere studie af hændelser på vejnettet ville kunne medvirke til at opnå større sikkerhed på dette område. De tyske anbefalinger vedrørende hastighedsbegrænsninger, overhalingsforbud for tung trafik og kort strækning, kan sagtens opfyldes på denne udvalgte strækning af M3. Det kan overvejes om sådanne restriktioner kun skal være gældende i myldretiden. I så fald bliver der behov for en noget dyrere telematik løsning da der skal opsættes en del ekstra variable tavler. Endvidere opfyldes anbefalingen om en kort strækning, som primært benyttes af regionalt trafik og har en lav procent af tung trafik. Nødspor i Danmark er ikke dimensioneret til egentlig kørsel. Nødsporene i Holland har samme sikkerhedsmæssige formål, men til forskel fra de danske nødspor er disse egnet til kørsel, pga. samme konstruktion som de egentlige kørebaner. Derfor er der en større udgift forbundet med konvertering af nødspor i Danmark, hvor belægningen må forstærkes. Der er i nærværende projekt ikke gennemført en detailanalyse af tilstanden af de eksisterende nødspor, og der er derfor nogen usikkerhed om udgiften til forstærkning af de eksisterende nødspor. Det vil derfor være på sin plads at gennemføre en nøjere analyse af dette aspekt forud for en beslutning om gennemførsel af projektet. I den samfundsøkonomiske sammenligning er der kun taget hensyn til anlæg og drift af telematik udstyr. Ved valg af en nødspors løsning kan den daglige forsinkelse forholdsvis hurtigt reduceres væsentligt, hvorved opnås en væsentlig samfundsøkonomisk besparelse, som ikke er medtaget i beregningerne. Denne vil selvsagt blive større hvis vejen udbygges, men vil til gengæld være længere om at blive opnået, da en udbygning vil tage en længere årrække.

8 Konklusion og anbefaling Der er et stort ønske blandt billister om en forøgelse af kapaciteten på det danske vejnet. Nødspor rummer en kapacitets ressource som vil være lang billigere at anvende end en udbygning. Med moderne teknologi ser det ud til at denne ressource kan inddrages uden at det får signifikante sikkerhedsmæssige konsekvenser. Der bør derfor foretages en grundig undersøgelse af mulighederne for etablering af sådanne myldretidsbaner på hårdt belastede motorvejsstrækninger. Analysen bør rumme: en grundig og omfattende gennemgang af alt tilgængeligt materiale om forsøg i andre lande; en skitsemæssig projektering af et nødsporsanlæg; en mere detaljeret modellering af trafikforholdene, der tager hensyn til og baseres på detaljerede oplysninger om vejgeometri, variation i trafikefterspørgsel, etc; en vejteknisk gennemgang af strækningen med henblik på dimensionering af forstærkning af bærelag i nødsporene; en gennemregning af andre konsekvenser end de rent anlægs- og driftsøkonomiske; en opsummering med henblik på eventuel anbefaling af et pilotprojekt. Referencer 1 Dimistris A. Scapinakis, Lannon Leiman, Mourad Bouaoina, Adolf D. May og Barbara K. Ostrom, Demand Estimation, Benefit Assessment, and Evaluation og On-Freevay High Occupancy Vehicle Lanes, Research Report chapter 4-13 for use with the FREQ10 Model, University of California at Berkley, Institute of Transportation Studies, Application and effects of two dynamic motorway traffic management measures in the Netherlands, 9th Road transport information and control, Conference Publication no. 454, Institution of Electrical Engineers, London, side Dirk Heidemann, Markus Bäumer, Ralf Hamacher og Heinz Hautzinger, Standstreifen und Verkehrssisherheit auf BAB Statistische Analyse, Berichte der Bundesanstalt für Strassenwessen, Institut für angewandte Verkehrs- und Tourismusforschung e.v. Heilbronn, Heft V 55, Flemming Clausen, Fremskrivning af vejtrafikken , Vejdirektoratet, Rapport nr. 164, 1998.

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Kapacitet af motorveje

Kapacitet af motorveje Kapacitet af motorveje af Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Indledning Formål Trafikmængden på de danske motorveje er steget væsentligt i løbet af de senere år, og det må forventes at udbygningen af

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen 1. Baggrunden Rampekryds med stor andel af venstresvingende trafik I Frankrig opfandt man

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

(IIHNWYXUGHULQJDIWUDILNLQIRUPDWLN

(IIHNWYXUGHULQJDIWUDILNLQIRUPDWLN (IIHNWYXUGHULQJDIWUDILNLQIRUPDWLN DI 3HGHU-HQVHQ 9HMGLUHNWRUDWHW Der er igennem de senere år gennemført en række trafikinformatikprojekter i Danmark såvel som i udlandet. Mange af disse projekter har været

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ August 2004 PROJEKT TRÆNGSEL Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 3 2 Projektorganisation og - finansiering 3 3 Trængselsbegrebet 4 4 Metoder til opgørelse af trængsel 6 5

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes

Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes Michael Sørensen Forsker, civilingeniør, ph.d. Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet, Tirsdag den 26. august 2008 Civilingeniør, ph.d. Michael

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen.

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Til TMU og ØU NOTAT 22-09-2011 Trængselsindeks for perioden 2001-2010 Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune

Læs mere

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Status og arbejdsnotat Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER Simon Sletting Bojer Civilingeniør, trafikplanlægger 1 Agenda Gennemførelse af trængselsanalyser: - Kort om beregningsmetoder - Kort om datakilder Formidling

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Til Vejdirektoratet Dato September 205 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Revision Dato 205-09-04 Udarbejdet af MDY Kontrolleret af MAP Godkendt af Beskrivelse LJ Effekt af de variable vejtavler

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Vej & Park, Københavns Kommune Trafikstyret programvalg er en overordnet signalstyring, der automatisk

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere