cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //"

Transkript

1 cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097

2 Brugsanvisning dansk... side 3 7 Bruksanvisning svenska... sida 8 12 Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page

3 Opladelig håndstøvsuger Wet & Dry Før brug Før håndstøvsugeren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Nu kan håndstøvsugeren tændes, når den er blevet opladet i minimum 16 timer (se afsnittet herom). Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til brug i hjemmet, i bilen, i campingvognen eller på båden, og er ganske uundværlig, hvis man har børn eller husdyr. Anvend håndstøvsugeren til at opsuge let støv og snavs på gulv og bord, på møbler, madrasser, tøj samt på tæpper. Brug den også til at fjerne kold aske ved brændeovnen. Det er dog vigtigt, at man først sikrer sig, at der ikke er gnister eller gløder i asken, da dette vil kunne forårsage selvantændelse. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Beskrivelse af støvsugeren 1 1. Opsamlingsbeholder 2. Knap for aftagning af beholder 3. Lampe (lyser under opladning) 4. Tænd/sluk knap 5. Motordel 6. Batteridæksel 7. Gummimundstykke til vådstøvsugning 8. Cyklonisk våd- og tørfilter 9. Filter Tilslutning af adapter til vægbeslag Adapteren er på forhånd monteret i vægbeslaget, men hvis adapterens stik skulle være faldet ud, skal man blot følge nedenstående vejledning: 1. Adapterens lille stik monteres øverst på vægbeslaget. 2. Stikket drejes nu 90, så det holdes på plads. Vægmontage Håndstøvsugeren er designet til ophængning på væggen i vægbeslaget. Benyt et 5 mm bor til at bore huller for rawplugsene, sæt dem i væggen og skru til sidst skruerne i, således at skruehovedet sidder ca. 5 mm fra væggen. Vægbeslaget kan nu sættes op på skruerne som angivet på illustrationen nedenfor. Skru skruerne i og dermed beslaget fast. Opladning Håndstøvsugeren bliver leveret i uopladet stand og skal oplades minimum 16 timer før ibrugtagning. 3

4 Opladning sker ved brug af medfølgende adapter, der kun må tilsluttes 230V vekselstrøm som angivet på typeskiltet på adapteren. Opladning bør finde sted i et rum med temperaturer mellem ca C og må kun foretages med den medfølgende adapter. Adapteren bliver håndvarm under opladning, men dette er helt normalt. Håndstøvsugeren ophænges lodret i vægbeslaget på væggen med beholderen opad og håndtaget nedad. Håndstøvsugeren sidder nu fast, og opladningen starter automatisk, så snart adapteren er tilsluttet en stikkontakt. VIGTIGT! For at opnå fuld batteri-effekt skal første opladning være på mindst 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke anvendes før denne første opladning er afsluttet. Den røde lampe på motordelen vil lyse som tegn på, at opladningen er i gang, og vil i øvrigt lyse, så længe håndstøvsugeren er placeret i vægbeslaget med strømmen tilsluttet. Det anbefales kun at lade håndstøvsugeren være tilsluttet lysnettet i maximalt 3 dage i træk, idet kontinuerlig opladning over en længere periode kan ødelægge batterierne. Sådan bruges håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tages op af vægbeslaget og tændes ved at skubbe den fjeder-aktiverede tænd/sluk knap fremad. Støvsugeren stopper automatisk, når man slipper knappen. Før man går i gang, bør man checke, om filteret sidder rigtigt. Brug aldrig støvsugeren uden filteret, da dette kan medføre, at støv og/eller væske suges ind i motordelen og dermed beskadiger denne. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Inden man bruger håndstøvsugeren, bør man tillige overveje, om overfladen på f.eks. et bord eller et gulv er for sart og eventuelt vil kunne blive ridset, ved at håndstøvsugeren føres hen over det. Såfremt dette er tilfældet, bør man ikke benytte håndstøvsugeren på en sådan overflade. Vær opmærksom på, at håndstøvsugerens sugeeffekt er afhængig af filterets renhed og af mængden af støv m.m. i beholderen. Man bør tilstræbe at tømme beholderen ofte - gerne efter hver gang, håndstøvsugeren har været brugt. Dette gøres ved et tryk på åbningsknappen, mens beholderen holdes nedad. Se i øvrigt afsnittet Tømning af beholder. VIGTIGT! Benyt ikke håndstøvsugeren til at fjerne hverken gnister, varm aske, gløder eller cigaretskod. Sug ikke organiske opløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/væsker eller andre giftige midler op. Når håndstøvsugeren skal bruges til opsugning af væske, bør beholderen tømmes helt for tørt støv eller lignende, før man begynder opsugning af væske. Husk også at sætte gummimundstykket på beholderen, så væsken opsamlet effektivt. VIGTIGT! Ved opsugning af væske skal beholderen til enhver tid holdes lodret nedad for at undgå, at væsken spildes eller eventuelt siver ind i motoren. Tøm beholderen for væske, inden håndstøvsugeren sættes tilbage i vægbeslaget efter brug. 4

5 Rengøring og vedligeholdelse Sørg for, at adapteren er taget ud af stikkontakten, og at håndstøvsugeren ikke er i drift, når rengøring påbegyndes. Brug ikke benzin eller andre farlige midler til rengøring af håndstøvsugerens dele. Aftør delene med en fugtig klud. Ingen af delene må vaskes i nogen form for vaske- eller opvaskemaskine. Motordel og adapter må under ingen omstændigheder dyppes i eller komme i berøring med vand. Luftindsugningen må ikke være tildækket under brug og bør rengøres regelmæssigt med en lille børste eller lignende, mens støvsugeren er slået fra. Tømning af beholder 1. Hold håndstøvsugeren med beholderen nedad. Tryk på åbningsknappen og træk forsigtigt beholderen af. 1. Tøm beholderen. 2. Hvis selve støvfilteret er meget snavset, kan dette også rengøres. Børst filteret af med en blød børste eller vask det forsigtigt i sæbevand. Vær omhyggelig med, at al sæbe er vasket ud af støvfilteret. 3. Støvfilteret tørres omhyggeligt, inden det sættes på plads igen. Udskiftning af batteripakken Denne håndstøvsuger er udstyret med genopladelige batterier uden kviksølv, cadmium eller andre tungmetaller. Batterierne er samlet i en batteripakke. For at udskifte batteripakken, åbnes batteridækslet ved at skubbe dette i retning væk fra beholderen. Herefter tages batteripakken forsigtigt op ad batterihuset og løsnes forsigtigt fra de to samlemuffer ved at skrue disse mod uret. Nu kan den nye batteripakke fæstnes til de to samlemuffer, som skrues med uret. Når batteripakken er påsat samlemufferne, placeres den forsigtigt i batterihuset. Herefter lukkes batteridækslet igen, og håndstøvsugeren sættes til opladning. Det anbefales, at man kun bruger original OBH Nordica batteripakke. ADVARSEL! Isæt ALDRIG ikke-genopladelige batterier i håndstøvsugeren Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Håndstøvsugeren må kun oplades med den tilhørende adapter, der kun må tilsluttes 230V vekselstrøm. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring, vedligeholdelse samt ved udskiftning af batterierne. 4. Håndstøvsugerens strømførende dele må aldrig bringes i berøring med eller nedsænkes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 5

6 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. Adapteren må ikke anvendes udendørs. 9. Anvend kun originale OBH Nordica filtre, batteripakker og adaptere. 10. Opbevar håndstøvsugeren tørt og frostfrit. 11. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 12. Efterse altid apparat, adapter, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal adapteren udskiftes, for at undgå, at der opstår fare, idet den ikke kan repareres. 13. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indlevres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.:

7 Tekniske data Specifikationer OBH Nordica 7097 Antal batterier i batteripakke 3 x 1300 mah (NI-MH) Filtertype Cyklonisk våd- og tørfilter Maksimal brugstid pr. opladning ca. 10 min. Mundstykker Gummimundstykke Udtagelig batteripakke Adapter til 230V vekselstrøm Aftageligt og vaskbart filter Vægbeslag og skruer Batterier Ekstra tilbehør, som kan købes separat Original OBH Nordica batteripakke Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 7

8 OBH Nordica handdammsugare wet & dry Innan användning Innan handdammsugaren tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och sparas för framtida användning. Apparaten kan användas efter uppladdning i minst 16 timmar (se avsnitt nedan). Handdammsugaren är en effektiv hushållsapparat för användning i hemmet, bilen, husvagnen, eller på båten och är oumbärlig om man har barn eller husdjur. Använd handdammsugaren till att suga upp lite damm och smuts på golv, bord, möbler, madrasser, kläder, samt på mattor. Den kan även användas till att suga upp kall aska från vedspisen. Det är dock viktigt att man först försäkrar sig om att det inte finns glöd i askan då detta kan leda till självantändelse. Skador som uppstår på grund av detta täcks inte av reklamationsrätten. Beskrivning av handdammsugaren dammbehållare 1. Uppsamlingsbehållare 1 2. Knapp för borttagning av Lampa (lyser under laddning) 4. Strömbrytare 5. Motordel 6. Batterilucka 7. Gummimunstycke till våtsugning 8. Cykloniskt våt- och torrfilter 6 9. Filter Anslutning av adapter till väggfäste Adaptern är i förväg monterad i väggfästet, men om adapterns kontakt ramlar ur kan man göra på följande sätt: 1. Adapterns lilla kontakt monteras överst på väggfästet. 2. Kontakten vrids nu 90º så att den hålls på plats. Väggmontering Handdammsugaren är designad för att kunna hängas på väggen med hjälp av väggfästet. Använd en 5 mm borr till att borra hålen till de medföljande pluggarna och skruva sedan i skruvarna så att minst 5 mm sticker ut från väggen. Väggfästet kan nu hakas på skruvarna (se illustrationen). Skruva därefter fast skruvarna så att väggfästet sitter fast. Uppladdning Handdammsugaren levereras oladdad och måste laddas i minst 16 timmar innan första användning. 8 Uppladdning sker med hjälp av medföljande adaptern. Adaptern får endast anslutas till 230

9 V växelström som också anges på adaptern. Uppladdning får endast ske i en miljö där temperaturen är mellan 8-40º och bara med den medföljande adaptern. Adaptern blir varm under laddning men detta är helt normalt. Handdammsugaren placeras lodrätt i väggfästet med behållaren uppåt och handtaget nedåt. Handdammsugaren sitter nu fast och uppladdningen startas automatiskt när adaptern tillsluts till ett vägguttag. VIKTIGT! Får att full batterieffekt ska uppnås, ska den första laddningen pågå minst 16 timmar. Handdammsugaren ska inte användas innan denna första laddning är avslutad. Den röda lampan på motordelen indikerar att uppladdning pågår och lyser så länge handdammsugaren är placerad i väggfästet med strömmen tillsluten. Det rekommenderas att handdammsugaren inte laddas i mer än 3 dagar i sträck då kontinuerlig uppladdning över en längre period kan förstöra batterierna. Användning Handdammsugaren tas ner från väggfästet och startas genom att skjuta den fjäderaktiverade strömbrytaren framåt. Handdammsugaren stannar automatiskt när knappen släpps. Innan man börjar bör man kontrollera att filtret sitter korrekt. Använda aldrig dammsugaren utan filtret då detta kan medföra att damm och/eller vätska sugs in i motordelen och därmed förstör den. En sådan skada täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning bör man överväga om ytan på t ex. ett bord eller golv är för känsligt och eventuellt kan bli repad av handdammsugaren. Är så fallet bör man inte använda handdammsugaren på denna yta. Var uppmärksam på att handdammsugarens sugeffekt påverkas av filtrets renhet och mängden av damm m.m. i behållaren. Man bör därför se till att rensa filtret och tömma behållaren ofta gärna efter varje användning. Detta görs genom att trycka på knappen för borttagning av behållaren samtidigt som behållaren hålls nedåt. Se mer i avsnittet om Tömning av behållaren. VIKTIGT! Använd inte handdammsugaren till att avlägsna varm aska, glöd eller cigarettfimpar. Sug inte heller upp organiska lösningsmedel, syra, explosivt damm/vätska eller andra giftiga medel. När handdammsugaren ska användas för att suga upp vätska bör behållaren tömmas helt innan man börjar uppsugningen. Kom ihåg att sätta gummimunstycket på behållaren så att vätskan samlas upp effektivt. VIKTIGT! Vid uppsugning av vätska ska behållaren allt hållas lodrätt nedåt för att undvika att vätska spills ut eller läcker in i motorn. Töm behållaren på vätska innan handdammsugaren placeras i väggfästet efter användning. 9

10 Rengöring och underhåll Se till att adaptern inte är kopplad till vägguttaget och att handdammsugaren är på när rengöringen börjas. Använd inte bensin eller andra lösningsmedel till rengöringen. Torka av delarna med en fuktig trasa. Ingen av delarna får tvättas i någon form av vätska eller i diskmaskin. Motordel och adapter får under inga omständigheter nedsänkas eller komma i kontakt med vatten. Luftintaget får inte vara täckt under användning och bör rengöras regelbundet med en liten borste eller liknande när dammsugaren är avstängd. Tömning av behållaren 1. Håll handdammsugaren med behållaren nedåt. Tryck på öppningsknappen och dra ut behållaren försiktigt. 2. Töm behållaren. 3. Om dammfiltret är smutsigt kan det också rengöras. Borsta filtret med en mjuk borste eller tvätta det försiktigt med lite vatten och diskmedel. Se till att allt diskmedel tvättas ur dammfiltret. 4. Dammfiltret torkas noggrant innan det sätts tillbaka i behållaren. Byte av batteripack Denna handdammsugare är utrustad med miljövänliga uppladdningsbara batterier utan kvicksilver, kadmium och andra tungmetaller. Batterierna är samlade i ett batteripack. För att byta batteripacket öppnas batterilocket genom att skjuta det från behållaren. Därefter tas batteripacket försiktigt upp ur batteriutrymmet och lossnas försiktigt från de två batterihållarna genom att skruva dessa motsols. Nu kan det nya batteripacket fästas till hållarna genom att skruva medsols. När batteripacket är fastsatt på batterihållarna placeras de i batteriutrymmet. Sätt tillbaka batterilocket igen och placera handdammsugaren i väggfästet för laddning. Använd endast OBH Nordica original batteripack. VARNING! Använd aldrig batterier som inte är uppladdningsbara i handdammsugaren. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Handdammsugaren får bara laddas med den medföljande adaptern och får endast anslutas till 230V växelström. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet och efter användning, samt innan rengöring och underhåll samt vid byte av batterier. 4. Handdammsugarens strömförande delar får aldrig komma i kontakt eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Apparaten får endast användas under uppsyn 10

11 8. Apparaten får inte användas utomhus. 9. Använd endast original filter, batterisats, och adapter från OBH Nordica. 10. Förvara handdammsugaren där det är torrt och frostfritt. 11. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel Teknisk data Specifikationer OBH Nordica 7097 Antal batterier i batteripacken 3 x 1300 mah (NI-MH) Filter Cykloniskt våt- och torrfilter Maximal användnings tid per laddning ca. 10 min. Munstycke Gummimunstycke Utbytbart batteripack Adapter till 230V växelström Urtagbart och tvättbart filter Väggfäste och skruvar Batterier Extra tillbehör som kan köpas separat Original batteripack OBH Nordica 11

12 12 Rätt till löpande ändringar förbehålles.

13 Oppladdbar håndstøvsuger Wet & Dry Før bruk Før håndstøvsugeren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Nå kan håndstøvsugeren slås på når den har ladet i minst 16 timer (se avsnittet under). Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til bruk hjemme, i bilen, i campingvogn eller i båten og er uunnværlig hvis man har små barn eller husdyr. Bruk håndstøvsugeren til å suge opp lett støv og smuss på gulv og bord, på møbler, madrasser, klær og tepper. Bruk den også til å fjerne kald aske fra ovnen. Det er da viktig at man forsikrer seg om at det ikke er gnister eller glør i asken, da dette kan forårsake selvantennelse. En slik skade blir ikke dekket av reklamasjonsretten. Beskrivelse av støvsugeren 1. Oppsamlingsbeholder 2. Knapp for å ta av beholder 3. Lampe (lyser under ladding) 4. Av/på knapp 5. Motordel 6. Batterideksel 7. Gummimunnstykke til støvsuging av væske 8. Cyklonisk våt- og tørrfilter 9. Filter Tilkobling av adapter til veggbeslag Adapteret er på forhånd montert på veggbeslaget, men hvis støpslet til adapteret er falt ut skal man følge veiledningen under. 1. Adapterets lille støpsel monteres øverst på veggbeslaget. 2. Støpslet dreies 90 slik at det sitter fast. Veggmontasje Håndstøvsugeren er designet for oppheng på veggen i veggbeslag. Bruk en 5mm bor til å lage hull for skruene, sett dem i veggen som vist på illustrasjon under og skru til slutt veggbeholderen fast på veggen. Opplading Håndstøvsugeren blir ikke levert oppladet og skal lades i minst 16 timer før den tas i bruk. Oppladingen skjer ved bruk av adapter som følger med og som kun må tilkobles 230V vekselstrøm som er angitt på typeskiltet på adapteret. 13

14 Opplading bør skje i et rom med romtemperatur mellom ca C og må kun foretas med den medfølgende adapter. Adapteret blir håndvarm under ladding og er helt normalt. Håndstøvsugeren henges loddrett i veggbeslaget på veggen med beholderen opp og håndtaket ned. Håndstøvsugeren sitter nå fast og oppladingen starter automatisk når adapteret er tilkoblet kontakten. VIKTIG! For å oppnå full batteri effekt skal første opplading være på minst 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke brukes før første opplading er avsluttet. Den røde lampen på motordelen vil lyse som tegn på at oppladingen har startet og vi lyse så lenge håndstøvsugeren er plassert i oppladingsbasen med strømmen tilkoblet. Det anbefales å kun ha håndstøvsugeren i lader og tilkoblet maks 3 dager i strekk, da kontinuerlig opplading over lengre periode kan ødelegge batteriene. Slik brukes håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tas ut av veggfestet og slås på med å skyve den fjæraktiverte av/på knappen fremover. Støvsugeren stopper automatisk når man slipper knappen. Før man går i gang bør man kontrollere at filteret sitter riktig. Bruk aldri støvsugeren uten filter, da dette kan medføre at støv og/eller væske suges inn i motordelen og skade den. En slik skade dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk av håndstøvsugeren bør man sjekke at overflaten på f.eks bordet eller gulvet er for ømfintlig og eventuelt kan bli ripete med at støvsugeren føres over flaten. Hvis dette er tilfellet bør man ikke bruke håndstøvsugeren på en slik overflate. Vær oppmerksom på at sugeeffekten på håndstøvsugeren er avhengig av om filteret er rent og av mengden av støv i beholderen. Det anbefales å tømme beholderen ofte og helst etter hver bruk. Dette gjøres med å trykke på åpningsknappen mens beholderen holdes ned. Se avsnittet om tømming. VIKTIG! Bruk ikke håndstøvsugeren til å fjerne gnister, varm aske, glør eller sigarettsneiper. Sug ikke opp organiske oppløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/væsker eller andre giftige midler. Når håndstøvsugeren skal brukes til å suge opp væske bør beholderen tømmes helt for støv eller lignende før man begynner å suge opp væske. Husk også å sette på plass gummimunnstykket på beholderen så væsken samles opp effektivt. VIKTIG! Ved oppsuging av væske skal beholderen alltid holdes loddrett ned for å unngå at væsken eventuelt går inn i motoren. Tøm beholderen for væske før håndstøvsugeren settes tilbake i veggbeslaget etter bruk. Rengjøring og vedlikehold Pass på at adapteret er tatt ut av kontakten og at håndstøvsugeren ikke er i bruk når rengjøringen starter. 14

15 Bruk ikke bensin eller andre farlige midler til rengjøring av delene. Tørk av delene med en fuktig klut. Ingen av delene må vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Motordelen og adapter må ikke under noen omstendigheter dyppes eller komme i berøring med vann. Luftinntaket må ikke tildekkes under bruk og bør rengjøres regelmessig med en liten børste eller lignende når støvsugeren er slått av. Tømming av beholder 1. Hold håndstøvsugeren med beholderen ned. Trykk på åpningsknappen og trekk beholderen forsiktig av. 2. Tøm beholderen. 3. Hvis selve støvfilteret er veldig skittent kan den rengjøres. Børst av filteret med en myk børste eller vask det forsiktig i litt såpevann. Pass på å skylle godt av all såpe fra filteret. 4. Filteret tørkes godt før det settes på plass igjen. Bytting av batteripakke Denne håndstøvsugeren er utstyrt med oppladbare batterier uten kvikksølv, cadmium eller andre tungmetaller. Batteriene er samlet i en batteripakke. For å bytte batteripakken tas batteridekselet av med å fjerne skruen og deretter skyve dekselet litt frem mot støvbeholderen slik at dekselet frigjøres. Batteripakken tas nå forsiktig opp av batterihuset og pakken løsnes forsiktig fra de to klippsene med påheftet ledning. Deretter kan den nye batteripakken festes til de to klippsene. Husk at det er forskjell på størrelsen på klippsene, slik at batteripakken kan kun monteres på en måte. Det er derfor viktig at man forsikrer seg om at klippsene passer til batteripakkens to metall ben. Når batteripakken er satt på klippsene settes den på plass i batterihuset og batteridekselet settes på plass igjen. Nå settes håndstøvsugeren til lading. Det anbefales at man kun bruker original OBH Nordica batteripakke. ADVARSEL! Sett ALDRI ikke oppladbare batterier i håndstøvsugeren. Sikkerhet og el- apparater 1. Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere. 2. Håndstøvsugeren må kun lades med tilhørende adapter og kun tilkobles 230V vekselstrøm. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når støvsugeren ikke er i bruk, før rengjøring, vedlikehold og ved bytting av batterier. 4. Støvsugerens strømførende deler må ikke komme i kontakt med eller dyppes i vann eller andre væsker 5. Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparater av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Elektriske apparater er ikke leketøy og bør alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere faren rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold til el- apparater 7. Apparatet skal bare brukes under tilsyn. 8. Adapteret må ikke brukes utendørs. 15

16 9. Bruk kun originale OBH Nordica filter, batteripakker og adapter. 10. Oppbevar håndstøvsugeren tørt og frostfritt. 11. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 12. Se alltid etter at apparatet, ledningen eller støpslet ikke er skadet før bruk. Hvis ledninger er skadet skal den byttes av fabrikanten, serviceverksted eller en annen autorisert person for å unngå at det ikke oppstår noen fare. 13. Det anbefales at el- installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele brytestrøm maks. 30mA). Kontakt evt. en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til bruk i privat forbruk. 15. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes den ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved avlevering av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal avlevers på et spesielt autorisert innsamlingssted- Batteriene skal tas ut før apparatet avlevers. Sørg også for at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte da det kan være fare for at de begynner å lekke syre. Kontroller alltid holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparatet merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres i butikken der den er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks:

17 Tekniske data Spesifikasjoner OBH Nordica 7097 Antall batterier i batteripakken 3 x 1300 mah (NI-MH) Filtertype Cyklonisk våt og tørrfilter Maksimal brukstid pr. opplading ca. 10 min. Munnstykke Gummimunnstykke Avtagbar batteripakke Adapter til 230V vekselstrøm Avtagbart vaskbart filter Veggbeslag og skruer Batterier Ekstra tilbehør som kan kjøpes separat Original batteripakke OBH Nordica Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 Ladattava rikkaimuri Wet & Dry Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen rikkaimurin käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Rikkaimurin voi käynnistää, kun sen on ensiksi annettu latautua vähintään 16 tuntia (katso kohta Lataaminen). Rikkaimuri on tehokas kodinkone, jota on kätevä käyttää kotona, autossa, asuntovaunussa tai veneessä. Se on lisäksi korvaamaton apuväline kaikille, joilla on lapsia tai lemmikkieläimiä. Rikkaimurilla voit imuroida kevyttä pölyä ja likaa lattialta ja pöydiltä, huonekaluista, patjoista, vaatteista sekä matoista. Voit poistaa sillä myös kylmää tuhkaa esimerkiksi puulieden vierestä. Sinun on kuitenkin hyvin tärkeää varmistautua ensin siitä, ettei tuhkan seassa ole kipinöitä tai kekäleitä, jotka voivat sytyttää laitteen tuleen. Tästä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Rikkaimurin kuvaus 1. Säiliö 2. Säiliön irrotuspainike 3. Merkkivalo (palaa latauksen ajan) 4. Virtakytkin 5. Moottoriosa 6. Akkukotelon kansi 7. Märkäimurointiin tarkoitettu kumisuutin 8. Sykloninen märkäja kuivasuodatin 9. Suodatin Verkkolaitteen liittäminen seinätelineeseen Verkkolaite on kiinnitetty valmiiksi seinätelineeseen, mutta jos verkkolaitteen pistoke on pudonnut pois paikoiltaan, on toimittava alla olevan ohjeen mukaan: 1. Kiinnitä verkkolaitteen pieni pistoke seinätelineen yläosaan. 2. Kierrä pistoketta 90 astetta, jotta se pysyy paikollaan. Seinäkiinnitys Rikkaimuri on tarkoitettu ripustettavaksi seinällä olevaan telineeseen. Poraa 5 mm:n poranterällä reikiä kiinnitystulppia varten, kiinnitä ne seinään ja ruuvaa ruuvit lopuksi seinään niin, että ruuvin kanta on noin 5 mm:n etäisyydessä seinästä. Kiinnitä seinäteline ruuveihin alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Ruuvaa ruuvit ja teline kiinni. Lataaminen Rikkaimuri toimitetaan lataamattomana, ja sitä on ladattava vähintään 16 tuntia ennen käyttöönottoa. 18

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator Resusci Anne Simulator User Guide English www.laerdal.com Resusci Anne Simulator The Resusci Anne Simulator is a realistic manikin designed to meet the learning objectives of basic healthcare and intermediate

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere