cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //"

Transkript

1 cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097

2 Brugsanvisning dansk... side 3 7 Bruksanvisning svenska... sida 8 12 Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page

3 Opladelig håndstøvsuger Wet & Dry Før brug Før håndstøvsugeren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Nu kan håndstøvsugeren tændes, når den er blevet opladet i minimum 16 timer (se afsnittet herom). Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til brug i hjemmet, i bilen, i campingvognen eller på båden, og er ganske uundværlig, hvis man har børn eller husdyr. Anvend håndstøvsugeren til at opsuge let støv og snavs på gulv og bord, på møbler, madrasser, tøj samt på tæpper. Brug den også til at fjerne kold aske ved brændeovnen. Det er dog vigtigt, at man først sikrer sig, at der ikke er gnister eller gløder i asken, da dette vil kunne forårsage selvantændelse. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Beskrivelse af støvsugeren 1 1. Opsamlingsbeholder 2. Knap for aftagning af beholder 3. Lampe (lyser under opladning) 4. Tænd/sluk knap 5. Motordel 6. Batteridæksel 7. Gummimundstykke til vådstøvsugning 8. Cyklonisk våd- og tørfilter 9. Filter Tilslutning af adapter til vægbeslag Adapteren er på forhånd monteret i vægbeslaget, men hvis adapterens stik skulle være faldet ud, skal man blot følge nedenstående vejledning: 1. Adapterens lille stik monteres øverst på vægbeslaget. 2. Stikket drejes nu 90, så det holdes på plads. Vægmontage Håndstøvsugeren er designet til ophængning på væggen i vægbeslaget. Benyt et 5 mm bor til at bore huller for rawplugsene, sæt dem i væggen og skru til sidst skruerne i, således at skruehovedet sidder ca. 5 mm fra væggen. Vægbeslaget kan nu sættes op på skruerne som angivet på illustrationen nedenfor. Skru skruerne i og dermed beslaget fast. Opladning Håndstøvsugeren bliver leveret i uopladet stand og skal oplades minimum 16 timer før ibrugtagning. 3

4 Opladning sker ved brug af medfølgende adapter, der kun må tilsluttes 230V vekselstrøm som angivet på typeskiltet på adapteren. Opladning bør finde sted i et rum med temperaturer mellem ca C og må kun foretages med den medfølgende adapter. Adapteren bliver håndvarm under opladning, men dette er helt normalt. Håndstøvsugeren ophænges lodret i vægbeslaget på væggen med beholderen opad og håndtaget nedad. Håndstøvsugeren sidder nu fast, og opladningen starter automatisk, så snart adapteren er tilsluttet en stikkontakt. VIGTIGT! For at opnå fuld batteri-effekt skal første opladning være på mindst 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke anvendes før denne første opladning er afsluttet. Den røde lampe på motordelen vil lyse som tegn på, at opladningen er i gang, og vil i øvrigt lyse, så længe håndstøvsugeren er placeret i vægbeslaget med strømmen tilsluttet. Det anbefales kun at lade håndstøvsugeren være tilsluttet lysnettet i maximalt 3 dage i træk, idet kontinuerlig opladning over en længere periode kan ødelægge batterierne. Sådan bruges håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tages op af vægbeslaget og tændes ved at skubbe den fjeder-aktiverede tænd/sluk knap fremad. Støvsugeren stopper automatisk, når man slipper knappen. Før man går i gang, bør man checke, om filteret sidder rigtigt. Brug aldrig støvsugeren uden filteret, da dette kan medføre, at støv og/eller væske suges ind i motordelen og dermed beskadiger denne. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Inden man bruger håndstøvsugeren, bør man tillige overveje, om overfladen på f.eks. et bord eller et gulv er for sart og eventuelt vil kunne blive ridset, ved at håndstøvsugeren føres hen over det. Såfremt dette er tilfældet, bør man ikke benytte håndstøvsugeren på en sådan overflade. Vær opmærksom på, at håndstøvsugerens sugeeffekt er afhængig af filterets renhed og af mængden af støv m.m. i beholderen. Man bør tilstræbe at tømme beholderen ofte - gerne efter hver gang, håndstøvsugeren har været brugt. Dette gøres ved et tryk på åbningsknappen, mens beholderen holdes nedad. Se i øvrigt afsnittet Tømning af beholder. VIGTIGT! Benyt ikke håndstøvsugeren til at fjerne hverken gnister, varm aske, gløder eller cigaretskod. Sug ikke organiske opløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/væsker eller andre giftige midler op. Når håndstøvsugeren skal bruges til opsugning af væske, bør beholderen tømmes helt for tørt støv eller lignende, før man begynder opsugning af væske. Husk også at sætte gummimundstykket på beholderen, så væsken opsamlet effektivt. VIGTIGT! Ved opsugning af væske skal beholderen til enhver tid holdes lodret nedad for at undgå, at væsken spildes eller eventuelt siver ind i motoren. Tøm beholderen for væske, inden håndstøvsugeren sættes tilbage i vægbeslaget efter brug. 4

5 Rengøring og vedligeholdelse Sørg for, at adapteren er taget ud af stikkontakten, og at håndstøvsugeren ikke er i drift, når rengøring påbegyndes. Brug ikke benzin eller andre farlige midler til rengøring af håndstøvsugerens dele. Aftør delene med en fugtig klud. Ingen af delene må vaskes i nogen form for vaske- eller opvaskemaskine. Motordel og adapter må under ingen omstændigheder dyppes i eller komme i berøring med vand. Luftindsugningen må ikke være tildækket under brug og bør rengøres regelmæssigt med en lille børste eller lignende, mens støvsugeren er slået fra. Tømning af beholder 1. Hold håndstøvsugeren med beholderen nedad. Tryk på åbningsknappen og træk forsigtigt beholderen af. 1. Tøm beholderen. 2. Hvis selve støvfilteret er meget snavset, kan dette også rengøres. Børst filteret af med en blød børste eller vask det forsigtigt i sæbevand. Vær omhyggelig med, at al sæbe er vasket ud af støvfilteret. 3. Støvfilteret tørres omhyggeligt, inden det sættes på plads igen. Udskiftning af batteripakken Denne håndstøvsuger er udstyret med genopladelige batterier uden kviksølv, cadmium eller andre tungmetaller. Batterierne er samlet i en batteripakke. For at udskifte batteripakken, åbnes batteridækslet ved at skubbe dette i retning væk fra beholderen. Herefter tages batteripakken forsigtigt op ad batterihuset og løsnes forsigtigt fra de to samlemuffer ved at skrue disse mod uret. Nu kan den nye batteripakke fæstnes til de to samlemuffer, som skrues med uret. Når batteripakken er påsat samlemufferne, placeres den forsigtigt i batterihuset. Herefter lukkes batteridækslet igen, og håndstøvsugeren sættes til opladning. Det anbefales, at man kun bruger original OBH Nordica batteripakke. ADVARSEL! Isæt ALDRIG ikke-genopladelige batterier i håndstøvsugeren Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Håndstøvsugeren må kun oplades med den tilhørende adapter, der kun må tilsluttes 230V vekselstrøm. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring, vedligeholdelse samt ved udskiftning af batterierne. 4. Håndstøvsugerens strømførende dele må aldrig bringes i berøring med eller nedsænkes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 5

6 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. Adapteren må ikke anvendes udendørs. 9. Anvend kun originale OBH Nordica filtre, batteripakker og adaptere. 10. Opbevar håndstøvsugeren tørt og frostfrit. 11. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 12. Efterse altid apparat, adapter, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal adapteren udskiftes, for at undgå, at der opstår fare, idet den ikke kan repareres. 13. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indlevres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.:

7 Tekniske data Specifikationer OBH Nordica 7097 Antal batterier i batteripakke 3 x 1300 mah (NI-MH) Filtertype Cyklonisk våd- og tørfilter Maksimal brugstid pr. opladning ca. 10 min. Mundstykker Gummimundstykke Udtagelig batteripakke Adapter til 230V vekselstrøm Aftageligt og vaskbart filter Vægbeslag og skruer Batterier Ekstra tilbehør, som kan købes separat Original OBH Nordica batteripakke Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 7

8 OBH Nordica handdammsugare wet & dry Innan användning Innan handdammsugaren tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och sparas för framtida användning. Apparaten kan användas efter uppladdning i minst 16 timmar (se avsnitt nedan). Handdammsugaren är en effektiv hushållsapparat för användning i hemmet, bilen, husvagnen, eller på båten och är oumbärlig om man har barn eller husdjur. Använd handdammsugaren till att suga upp lite damm och smuts på golv, bord, möbler, madrasser, kläder, samt på mattor. Den kan även användas till att suga upp kall aska från vedspisen. Det är dock viktigt att man först försäkrar sig om att det inte finns glöd i askan då detta kan leda till självantändelse. Skador som uppstår på grund av detta täcks inte av reklamationsrätten. Beskrivning av handdammsugaren dammbehållare 1. Uppsamlingsbehållare 1 2. Knapp för borttagning av Lampa (lyser under laddning) 4. Strömbrytare 5. Motordel 6. Batterilucka 7. Gummimunstycke till våtsugning 8. Cykloniskt våt- och torrfilter 6 9. Filter Anslutning av adapter till väggfäste Adaptern är i förväg monterad i väggfästet, men om adapterns kontakt ramlar ur kan man göra på följande sätt: 1. Adapterns lilla kontakt monteras överst på väggfästet. 2. Kontakten vrids nu 90º så att den hålls på plats. Väggmontering Handdammsugaren är designad för att kunna hängas på väggen med hjälp av väggfästet. Använd en 5 mm borr till att borra hålen till de medföljande pluggarna och skruva sedan i skruvarna så att minst 5 mm sticker ut från väggen. Väggfästet kan nu hakas på skruvarna (se illustrationen). Skruva därefter fast skruvarna så att väggfästet sitter fast. Uppladdning Handdammsugaren levereras oladdad och måste laddas i minst 16 timmar innan första användning. 8 Uppladdning sker med hjälp av medföljande adaptern. Adaptern får endast anslutas till 230

9 V växelström som också anges på adaptern. Uppladdning får endast ske i en miljö där temperaturen är mellan 8-40º och bara med den medföljande adaptern. Adaptern blir varm under laddning men detta är helt normalt. Handdammsugaren placeras lodrätt i väggfästet med behållaren uppåt och handtaget nedåt. Handdammsugaren sitter nu fast och uppladdningen startas automatiskt när adaptern tillsluts till ett vägguttag. VIKTIGT! Får att full batterieffekt ska uppnås, ska den första laddningen pågå minst 16 timmar. Handdammsugaren ska inte användas innan denna första laddning är avslutad. Den röda lampan på motordelen indikerar att uppladdning pågår och lyser så länge handdammsugaren är placerad i väggfästet med strömmen tillsluten. Det rekommenderas att handdammsugaren inte laddas i mer än 3 dagar i sträck då kontinuerlig uppladdning över en längre period kan förstöra batterierna. Användning Handdammsugaren tas ner från väggfästet och startas genom att skjuta den fjäderaktiverade strömbrytaren framåt. Handdammsugaren stannar automatiskt när knappen släpps. Innan man börjar bör man kontrollera att filtret sitter korrekt. Använda aldrig dammsugaren utan filtret då detta kan medföra att damm och/eller vätska sugs in i motordelen och därmed förstör den. En sådan skada täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning bör man överväga om ytan på t ex. ett bord eller golv är för känsligt och eventuellt kan bli repad av handdammsugaren. Är så fallet bör man inte använda handdammsugaren på denna yta. Var uppmärksam på att handdammsugarens sugeffekt påverkas av filtrets renhet och mängden av damm m.m. i behållaren. Man bör därför se till att rensa filtret och tömma behållaren ofta gärna efter varje användning. Detta görs genom att trycka på knappen för borttagning av behållaren samtidigt som behållaren hålls nedåt. Se mer i avsnittet om Tömning av behållaren. VIKTIGT! Använd inte handdammsugaren till att avlägsna varm aska, glöd eller cigarettfimpar. Sug inte heller upp organiska lösningsmedel, syra, explosivt damm/vätska eller andra giftiga medel. När handdammsugaren ska användas för att suga upp vätska bör behållaren tömmas helt innan man börjar uppsugningen. Kom ihåg att sätta gummimunstycket på behållaren så att vätskan samlas upp effektivt. VIKTIGT! Vid uppsugning av vätska ska behållaren allt hållas lodrätt nedåt för att undvika att vätska spills ut eller läcker in i motorn. Töm behållaren på vätska innan handdammsugaren placeras i väggfästet efter användning. 9

10 Rengöring och underhåll Se till att adaptern inte är kopplad till vägguttaget och att handdammsugaren är på när rengöringen börjas. Använd inte bensin eller andra lösningsmedel till rengöringen. Torka av delarna med en fuktig trasa. Ingen av delarna får tvättas i någon form av vätska eller i diskmaskin. Motordel och adapter får under inga omständigheter nedsänkas eller komma i kontakt med vatten. Luftintaget får inte vara täckt under användning och bör rengöras regelbundet med en liten borste eller liknande när dammsugaren är avstängd. Tömning av behållaren 1. Håll handdammsugaren med behållaren nedåt. Tryck på öppningsknappen och dra ut behållaren försiktigt. 2. Töm behållaren. 3. Om dammfiltret är smutsigt kan det också rengöras. Borsta filtret med en mjuk borste eller tvätta det försiktigt med lite vatten och diskmedel. Se till att allt diskmedel tvättas ur dammfiltret. 4. Dammfiltret torkas noggrant innan det sätts tillbaka i behållaren. Byte av batteripack Denna handdammsugare är utrustad med miljövänliga uppladdningsbara batterier utan kvicksilver, kadmium och andra tungmetaller. Batterierna är samlade i ett batteripack. För att byta batteripacket öppnas batterilocket genom att skjuta det från behållaren. Därefter tas batteripacket försiktigt upp ur batteriutrymmet och lossnas försiktigt från de två batterihållarna genom att skruva dessa motsols. Nu kan det nya batteripacket fästas till hållarna genom att skruva medsols. När batteripacket är fastsatt på batterihållarna placeras de i batteriutrymmet. Sätt tillbaka batterilocket igen och placera handdammsugaren i väggfästet för laddning. Använd endast OBH Nordica original batteripack. VARNING! Använd aldrig batterier som inte är uppladdningsbara i handdammsugaren. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Handdammsugaren får bara laddas med den medföljande adaptern och får endast anslutas till 230V växelström. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet och efter användning, samt innan rengöring och underhåll samt vid byte av batterier. 4. Handdammsugarens strömförande delar får aldrig komma i kontakt eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Apparaten får endast användas under uppsyn 10

11 8. Apparaten får inte användas utomhus. 9. Använd endast original filter, batterisats, och adapter från OBH Nordica. 10. Förvara handdammsugaren där det är torrt och frostfritt. 11. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel Teknisk data Specifikationer OBH Nordica 7097 Antal batterier i batteripacken 3 x 1300 mah (NI-MH) Filter Cykloniskt våt- och torrfilter Maximal användnings tid per laddning ca. 10 min. Munstycke Gummimunstycke Utbytbart batteripack Adapter till 230V växelström Urtagbart och tvättbart filter Väggfäste och skruvar Batterier Extra tillbehör som kan köpas separat Original batteripack OBH Nordica 11

12 12 Rätt till löpande ändringar förbehålles.

13 Oppladdbar håndstøvsuger Wet & Dry Før bruk Før håndstøvsugeren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Nå kan håndstøvsugeren slås på når den har ladet i minst 16 timer (se avsnittet under). Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til bruk hjemme, i bilen, i campingvogn eller i båten og er uunnværlig hvis man har små barn eller husdyr. Bruk håndstøvsugeren til å suge opp lett støv og smuss på gulv og bord, på møbler, madrasser, klær og tepper. Bruk den også til å fjerne kald aske fra ovnen. Det er da viktig at man forsikrer seg om at det ikke er gnister eller glør i asken, da dette kan forårsake selvantennelse. En slik skade blir ikke dekket av reklamasjonsretten. Beskrivelse av støvsugeren 1. Oppsamlingsbeholder 2. Knapp for å ta av beholder 3. Lampe (lyser under ladding) 4. Av/på knapp 5. Motordel 6. Batterideksel 7. Gummimunnstykke til støvsuging av væske 8. Cyklonisk våt- og tørrfilter 9. Filter Tilkobling av adapter til veggbeslag Adapteret er på forhånd montert på veggbeslaget, men hvis støpslet til adapteret er falt ut skal man følge veiledningen under. 1. Adapterets lille støpsel monteres øverst på veggbeslaget. 2. Støpslet dreies 90 slik at det sitter fast. Veggmontasje Håndstøvsugeren er designet for oppheng på veggen i veggbeslag. Bruk en 5mm bor til å lage hull for skruene, sett dem i veggen som vist på illustrasjon under og skru til slutt veggbeholderen fast på veggen. Opplading Håndstøvsugeren blir ikke levert oppladet og skal lades i minst 16 timer før den tas i bruk. Oppladingen skjer ved bruk av adapter som følger med og som kun må tilkobles 230V vekselstrøm som er angitt på typeskiltet på adapteret. 13

14 Opplading bør skje i et rom med romtemperatur mellom ca C og må kun foretas med den medfølgende adapter. Adapteret blir håndvarm under ladding og er helt normalt. Håndstøvsugeren henges loddrett i veggbeslaget på veggen med beholderen opp og håndtaket ned. Håndstøvsugeren sitter nå fast og oppladingen starter automatisk når adapteret er tilkoblet kontakten. VIKTIG! For å oppnå full batteri effekt skal første opplading være på minst 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke brukes før første opplading er avsluttet. Den røde lampen på motordelen vil lyse som tegn på at oppladingen har startet og vi lyse så lenge håndstøvsugeren er plassert i oppladingsbasen med strømmen tilkoblet. Det anbefales å kun ha håndstøvsugeren i lader og tilkoblet maks 3 dager i strekk, da kontinuerlig opplading over lengre periode kan ødelegge batteriene. Slik brukes håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tas ut av veggfestet og slås på med å skyve den fjæraktiverte av/på knappen fremover. Støvsugeren stopper automatisk når man slipper knappen. Før man går i gang bør man kontrollere at filteret sitter riktig. Bruk aldri støvsugeren uten filter, da dette kan medføre at støv og/eller væske suges inn i motordelen og skade den. En slik skade dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk av håndstøvsugeren bør man sjekke at overflaten på f.eks bordet eller gulvet er for ømfintlig og eventuelt kan bli ripete med at støvsugeren føres over flaten. Hvis dette er tilfellet bør man ikke bruke håndstøvsugeren på en slik overflate. Vær oppmerksom på at sugeeffekten på håndstøvsugeren er avhengig av om filteret er rent og av mengden av støv i beholderen. Det anbefales å tømme beholderen ofte og helst etter hver bruk. Dette gjøres med å trykke på åpningsknappen mens beholderen holdes ned. Se avsnittet om tømming. VIKTIG! Bruk ikke håndstøvsugeren til å fjerne gnister, varm aske, glør eller sigarettsneiper. Sug ikke opp organiske oppløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/væsker eller andre giftige midler. Når håndstøvsugeren skal brukes til å suge opp væske bør beholderen tømmes helt for støv eller lignende før man begynner å suge opp væske. Husk også å sette på plass gummimunnstykket på beholderen så væsken samles opp effektivt. VIKTIG! Ved oppsuging av væske skal beholderen alltid holdes loddrett ned for å unngå at væsken eventuelt går inn i motoren. Tøm beholderen for væske før håndstøvsugeren settes tilbake i veggbeslaget etter bruk. Rengjøring og vedlikehold Pass på at adapteret er tatt ut av kontakten og at håndstøvsugeren ikke er i bruk når rengjøringen starter. 14

15 Bruk ikke bensin eller andre farlige midler til rengjøring av delene. Tørk av delene med en fuktig klut. Ingen av delene må vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Motordelen og adapter må ikke under noen omstendigheter dyppes eller komme i berøring med vann. Luftinntaket må ikke tildekkes under bruk og bør rengjøres regelmessig med en liten børste eller lignende når støvsugeren er slått av. Tømming av beholder 1. Hold håndstøvsugeren med beholderen ned. Trykk på åpningsknappen og trekk beholderen forsiktig av. 2. Tøm beholderen. 3. Hvis selve støvfilteret er veldig skittent kan den rengjøres. Børst av filteret med en myk børste eller vask det forsiktig i litt såpevann. Pass på å skylle godt av all såpe fra filteret. 4. Filteret tørkes godt før det settes på plass igjen. Bytting av batteripakke Denne håndstøvsugeren er utstyrt med oppladbare batterier uten kvikksølv, cadmium eller andre tungmetaller. Batteriene er samlet i en batteripakke. For å bytte batteripakken tas batteridekselet av med å fjerne skruen og deretter skyve dekselet litt frem mot støvbeholderen slik at dekselet frigjøres. Batteripakken tas nå forsiktig opp av batterihuset og pakken løsnes forsiktig fra de to klippsene med påheftet ledning. Deretter kan den nye batteripakken festes til de to klippsene. Husk at det er forskjell på størrelsen på klippsene, slik at batteripakken kan kun monteres på en måte. Det er derfor viktig at man forsikrer seg om at klippsene passer til batteripakkens to metall ben. Når batteripakken er satt på klippsene settes den på plass i batterihuset og batteridekselet settes på plass igjen. Nå settes håndstøvsugeren til lading. Det anbefales at man kun bruker original OBH Nordica batteripakke. ADVARSEL! Sett ALDRI ikke oppladbare batterier i håndstøvsugeren. Sikkerhet og el- apparater 1. Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere. 2. Håndstøvsugeren må kun lades med tilhørende adapter og kun tilkobles 230V vekselstrøm. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når støvsugeren ikke er i bruk, før rengjøring, vedlikehold og ved bytting av batterier. 4. Støvsugerens strømførende deler må ikke komme i kontakt med eller dyppes i vann eller andre væsker 5. Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparater av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Elektriske apparater er ikke leketøy og bør alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere faren rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold til el- apparater 7. Apparatet skal bare brukes under tilsyn. 8. Adapteret må ikke brukes utendørs. 15

16 9. Bruk kun originale OBH Nordica filter, batteripakker og adapter. 10. Oppbevar håndstøvsugeren tørt og frostfritt. 11. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 12. Se alltid etter at apparatet, ledningen eller støpslet ikke er skadet før bruk. Hvis ledninger er skadet skal den byttes av fabrikanten, serviceverksted eller en annen autorisert person for å unngå at det ikke oppstår noen fare. 13. Det anbefales at el- installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele brytestrøm maks. 30mA). Kontakt evt. en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til bruk i privat forbruk. 15. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes den ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved avlevering av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal avlevers på et spesielt autorisert innsamlingssted- Batteriene skal tas ut før apparatet avlevers. Sørg også for at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte da det kan være fare for at de begynner å lekke syre. Kontroller alltid holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparatet merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres i butikken der den er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks:

17 Tekniske data Spesifikasjoner OBH Nordica 7097 Antall batterier i batteripakken 3 x 1300 mah (NI-MH) Filtertype Cyklonisk våt og tørrfilter Maksimal brukstid pr. opplading ca. 10 min. Munnstykke Gummimunnstykke Avtagbar batteripakke Adapter til 230V vekselstrøm Avtagbart vaskbart filter Veggbeslag og skruer Batterier Ekstra tilbehør som kan kjøpes separat Original batteripakke OBH Nordica Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 Ladattava rikkaimuri Wet & Dry Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen rikkaimurin käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Rikkaimurin voi käynnistää, kun sen on ensiksi annettu latautua vähintään 16 tuntia (katso kohta Lataaminen). Rikkaimuri on tehokas kodinkone, jota on kätevä käyttää kotona, autossa, asuntovaunussa tai veneessä. Se on lisäksi korvaamaton apuväline kaikille, joilla on lapsia tai lemmikkieläimiä. Rikkaimurilla voit imuroida kevyttä pölyä ja likaa lattialta ja pöydiltä, huonekaluista, patjoista, vaatteista sekä matoista. Voit poistaa sillä myös kylmää tuhkaa esimerkiksi puulieden vierestä. Sinun on kuitenkin hyvin tärkeää varmistautua ensin siitä, ettei tuhkan seassa ole kipinöitä tai kekäleitä, jotka voivat sytyttää laitteen tuleen. Tästä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Rikkaimurin kuvaus 1. Säiliö 2. Säiliön irrotuspainike 3. Merkkivalo (palaa latauksen ajan) 4. Virtakytkin 5. Moottoriosa 6. Akkukotelon kansi 7. Märkäimurointiin tarkoitettu kumisuutin 8. Sykloninen märkäja kuivasuodatin 9. Suodatin Verkkolaitteen liittäminen seinätelineeseen Verkkolaite on kiinnitetty valmiiksi seinätelineeseen, mutta jos verkkolaitteen pistoke on pudonnut pois paikoiltaan, on toimittava alla olevan ohjeen mukaan: 1. Kiinnitä verkkolaitteen pieni pistoke seinätelineen yläosaan. 2. Kierrä pistoketta 90 astetta, jotta se pysyy paikollaan. Seinäkiinnitys Rikkaimuri on tarkoitettu ripustettavaksi seinällä olevaan telineeseen. Poraa 5 mm:n poranterällä reikiä kiinnitystulppia varten, kiinnitä ne seinään ja ruuvaa ruuvit lopuksi seinään niin, että ruuvin kanta on noin 5 mm:n etäisyydessä seinästä. Kiinnitä seinäteline ruuveihin alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Ruuvaa ruuvit ja teline kiinni. Lataaminen Rikkaimuri toimitetaan lataamattomana, ja sitä on ladattava vähintään 16 tuntia ennen käyttöönottoa. 18

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere