cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //"

Transkript

1 cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097

2 Brugsanvisning dansk... side 3 7 Bruksanvisning svenska... sida 8 12 Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page

3 Opladelig håndstøvsuger Wet & Dry Før brug Før håndstøvsugeren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Nu kan håndstøvsugeren tændes, når den er blevet opladet i minimum 16 timer (se afsnittet herom). Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til brug i hjemmet, i bilen, i campingvognen eller på båden, og er ganske uundværlig, hvis man har børn eller husdyr. Anvend håndstøvsugeren til at opsuge let støv og snavs på gulv og bord, på møbler, madrasser, tøj samt på tæpper. Brug den også til at fjerne kold aske ved brændeovnen. Det er dog vigtigt, at man først sikrer sig, at der ikke er gnister eller gløder i asken, da dette vil kunne forårsage selvantændelse. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Beskrivelse af støvsugeren 1 1. Opsamlingsbeholder 2. Knap for aftagning af beholder 3. Lampe (lyser under opladning) 4. Tænd/sluk knap 5. Motordel 6. Batteridæksel 7. Gummimundstykke til vådstøvsugning 8. Cyklonisk våd- og tørfilter 9. Filter Tilslutning af adapter til vægbeslag Adapteren er på forhånd monteret i vægbeslaget, men hvis adapterens stik skulle være faldet ud, skal man blot følge nedenstående vejledning: 1. Adapterens lille stik monteres øverst på vægbeslaget. 2. Stikket drejes nu 90, så det holdes på plads. Vægmontage Håndstøvsugeren er designet til ophængning på væggen i vægbeslaget. Benyt et 5 mm bor til at bore huller for rawplugsene, sæt dem i væggen og skru til sidst skruerne i, således at skruehovedet sidder ca. 5 mm fra væggen. Vægbeslaget kan nu sættes op på skruerne som angivet på illustrationen nedenfor. Skru skruerne i og dermed beslaget fast. Opladning Håndstøvsugeren bliver leveret i uopladet stand og skal oplades minimum 16 timer før ibrugtagning. 3

4 Opladning sker ved brug af medfølgende adapter, der kun må tilsluttes 230V vekselstrøm som angivet på typeskiltet på adapteren. Opladning bør finde sted i et rum med temperaturer mellem ca C og må kun foretages med den medfølgende adapter. Adapteren bliver håndvarm under opladning, men dette er helt normalt. Håndstøvsugeren ophænges lodret i vægbeslaget på væggen med beholderen opad og håndtaget nedad. Håndstøvsugeren sidder nu fast, og opladningen starter automatisk, så snart adapteren er tilsluttet en stikkontakt. VIGTIGT! For at opnå fuld batteri-effekt skal første opladning være på mindst 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke anvendes før denne første opladning er afsluttet. Den røde lampe på motordelen vil lyse som tegn på, at opladningen er i gang, og vil i øvrigt lyse, så længe håndstøvsugeren er placeret i vægbeslaget med strømmen tilsluttet. Det anbefales kun at lade håndstøvsugeren være tilsluttet lysnettet i maximalt 3 dage i træk, idet kontinuerlig opladning over en længere periode kan ødelægge batterierne. Sådan bruges håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tages op af vægbeslaget og tændes ved at skubbe den fjeder-aktiverede tænd/sluk knap fremad. Støvsugeren stopper automatisk, når man slipper knappen. Før man går i gang, bør man checke, om filteret sidder rigtigt. Brug aldrig støvsugeren uden filteret, da dette kan medføre, at støv og/eller væske suges ind i motordelen og dermed beskadiger denne. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Inden man bruger håndstøvsugeren, bør man tillige overveje, om overfladen på f.eks. et bord eller et gulv er for sart og eventuelt vil kunne blive ridset, ved at håndstøvsugeren føres hen over det. Såfremt dette er tilfældet, bør man ikke benytte håndstøvsugeren på en sådan overflade. Vær opmærksom på, at håndstøvsugerens sugeeffekt er afhængig af filterets renhed og af mængden af støv m.m. i beholderen. Man bør tilstræbe at tømme beholderen ofte - gerne efter hver gang, håndstøvsugeren har været brugt. Dette gøres ved et tryk på åbningsknappen, mens beholderen holdes nedad. Se i øvrigt afsnittet Tømning af beholder. VIGTIGT! Benyt ikke håndstøvsugeren til at fjerne hverken gnister, varm aske, gløder eller cigaretskod. Sug ikke organiske opløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/væsker eller andre giftige midler op. Når håndstøvsugeren skal bruges til opsugning af væske, bør beholderen tømmes helt for tørt støv eller lignende, før man begynder opsugning af væske. Husk også at sætte gummimundstykket på beholderen, så væsken opsamlet effektivt. VIGTIGT! Ved opsugning af væske skal beholderen til enhver tid holdes lodret nedad for at undgå, at væsken spildes eller eventuelt siver ind i motoren. Tøm beholderen for væske, inden håndstøvsugeren sættes tilbage i vægbeslaget efter brug. 4

5 Rengøring og vedligeholdelse Sørg for, at adapteren er taget ud af stikkontakten, og at håndstøvsugeren ikke er i drift, når rengøring påbegyndes. Brug ikke benzin eller andre farlige midler til rengøring af håndstøvsugerens dele. Aftør delene med en fugtig klud. Ingen af delene må vaskes i nogen form for vaske- eller opvaskemaskine. Motordel og adapter må under ingen omstændigheder dyppes i eller komme i berøring med vand. Luftindsugningen må ikke være tildækket under brug og bør rengøres regelmæssigt med en lille børste eller lignende, mens støvsugeren er slået fra. Tømning af beholder 1. Hold håndstøvsugeren med beholderen nedad. Tryk på åbningsknappen og træk forsigtigt beholderen af. 1. Tøm beholderen. 2. Hvis selve støvfilteret er meget snavset, kan dette også rengøres. Børst filteret af med en blød børste eller vask det forsigtigt i sæbevand. Vær omhyggelig med, at al sæbe er vasket ud af støvfilteret. 3. Støvfilteret tørres omhyggeligt, inden det sættes på plads igen. Udskiftning af batteripakken Denne håndstøvsuger er udstyret med genopladelige batterier uden kviksølv, cadmium eller andre tungmetaller. Batterierne er samlet i en batteripakke. For at udskifte batteripakken, åbnes batteridækslet ved at skubbe dette i retning væk fra beholderen. Herefter tages batteripakken forsigtigt op ad batterihuset og løsnes forsigtigt fra de to samlemuffer ved at skrue disse mod uret. Nu kan den nye batteripakke fæstnes til de to samlemuffer, som skrues med uret. Når batteripakken er påsat samlemufferne, placeres den forsigtigt i batterihuset. Herefter lukkes batteridækslet igen, og håndstøvsugeren sættes til opladning. Det anbefales, at man kun bruger original OBH Nordica batteripakke. ADVARSEL! Isæt ALDRIG ikke-genopladelige batterier i håndstøvsugeren Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Håndstøvsugeren må kun oplades med den tilhørende adapter, der kun må tilsluttes 230V vekselstrøm. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring, vedligeholdelse samt ved udskiftning af batterierne. 4. Håndstøvsugerens strømførende dele må aldrig bringes i berøring med eller nedsænkes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 5

6 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. Adapteren må ikke anvendes udendørs. 9. Anvend kun originale OBH Nordica filtre, batteripakker og adaptere. 10. Opbevar håndstøvsugeren tørt og frostfrit. 11. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 12. Efterse altid apparat, adapter, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal adapteren udskiftes, for at undgå, at der opstår fare, idet den ikke kan repareres. 13. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indlevres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.:

7 Tekniske data Specifikationer OBH Nordica 7097 Antal batterier i batteripakke 3 x 1300 mah (NI-MH) Filtertype Cyklonisk våd- og tørfilter Maksimal brugstid pr. opladning ca. 10 min. Mundstykker Gummimundstykke Udtagelig batteripakke Adapter til 230V vekselstrøm Aftageligt og vaskbart filter Vægbeslag og skruer Batterier Ekstra tilbehør, som kan købes separat Original OBH Nordica batteripakke Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 7

8 OBH Nordica handdammsugare wet & dry Innan användning Innan handdammsugaren tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och sparas för framtida användning. Apparaten kan användas efter uppladdning i minst 16 timmar (se avsnitt nedan). Handdammsugaren är en effektiv hushållsapparat för användning i hemmet, bilen, husvagnen, eller på båten och är oumbärlig om man har barn eller husdjur. Använd handdammsugaren till att suga upp lite damm och smuts på golv, bord, möbler, madrasser, kläder, samt på mattor. Den kan även användas till att suga upp kall aska från vedspisen. Det är dock viktigt att man först försäkrar sig om att det inte finns glöd i askan då detta kan leda till självantändelse. Skador som uppstår på grund av detta täcks inte av reklamationsrätten. Beskrivning av handdammsugaren dammbehållare 1. Uppsamlingsbehållare 1 2. Knapp för borttagning av Lampa (lyser under laddning) 4. Strömbrytare 5. Motordel 6. Batterilucka 7. Gummimunstycke till våtsugning 8. Cykloniskt våt- och torrfilter 6 9. Filter Anslutning av adapter till väggfäste Adaptern är i förväg monterad i väggfästet, men om adapterns kontakt ramlar ur kan man göra på följande sätt: 1. Adapterns lilla kontakt monteras överst på väggfästet. 2. Kontakten vrids nu 90º så att den hålls på plats. Väggmontering Handdammsugaren är designad för att kunna hängas på väggen med hjälp av väggfästet. Använd en 5 mm borr till att borra hålen till de medföljande pluggarna och skruva sedan i skruvarna så att minst 5 mm sticker ut från väggen. Väggfästet kan nu hakas på skruvarna (se illustrationen). Skruva därefter fast skruvarna så att väggfästet sitter fast. Uppladdning Handdammsugaren levereras oladdad och måste laddas i minst 16 timmar innan första användning. 8 Uppladdning sker med hjälp av medföljande adaptern. Adaptern får endast anslutas till 230

9 V växelström som också anges på adaptern. Uppladdning får endast ske i en miljö där temperaturen är mellan 8-40º och bara med den medföljande adaptern. Adaptern blir varm under laddning men detta är helt normalt. Handdammsugaren placeras lodrätt i väggfästet med behållaren uppåt och handtaget nedåt. Handdammsugaren sitter nu fast och uppladdningen startas automatiskt när adaptern tillsluts till ett vägguttag. VIKTIGT! Får att full batterieffekt ska uppnås, ska den första laddningen pågå minst 16 timmar. Handdammsugaren ska inte användas innan denna första laddning är avslutad. Den röda lampan på motordelen indikerar att uppladdning pågår och lyser så länge handdammsugaren är placerad i väggfästet med strömmen tillsluten. Det rekommenderas att handdammsugaren inte laddas i mer än 3 dagar i sträck då kontinuerlig uppladdning över en längre period kan förstöra batterierna. Användning Handdammsugaren tas ner från väggfästet och startas genom att skjuta den fjäderaktiverade strömbrytaren framåt. Handdammsugaren stannar automatiskt när knappen släpps. Innan man börjar bör man kontrollera att filtret sitter korrekt. Använda aldrig dammsugaren utan filtret då detta kan medföra att damm och/eller vätska sugs in i motordelen och därmed förstör den. En sådan skada täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning bör man överväga om ytan på t ex. ett bord eller golv är för känsligt och eventuellt kan bli repad av handdammsugaren. Är så fallet bör man inte använda handdammsugaren på denna yta. Var uppmärksam på att handdammsugarens sugeffekt påverkas av filtrets renhet och mängden av damm m.m. i behållaren. Man bör därför se till att rensa filtret och tömma behållaren ofta gärna efter varje användning. Detta görs genom att trycka på knappen för borttagning av behållaren samtidigt som behållaren hålls nedåt. Se mer i avsnittet om Tömning av behållaren. VIKTIGT! Använd inte handdammsugaren till att avlägsna varm aska, glöd eller cigarettfimpar. Sug inte heller upp organiska lösningsmedel, syra, explosivt damm/vätska eller andra giftiga medel. När handdammsugaren ska användas för att suga upp vätska bör behållaren tömmas helt innan man börjar uppsugningen. Kom ihåg att sätta gummimunstycket på behållaren så att vätskan samlas upp effektivt. VIKTIGT! Vid uppsugning av vätska ska behållaren allt hållas lodrätt nedåt för att undvika att vätska spills ut eller läcker in i motorn. Töm behållaren på vätska innan handdammsugaren placeras i väggfästet efter användning. 9

10 Rengöring och underhåll Se till att adaptern inte är kopplad till vägguttaget och att handdammsugaren är på när rengöringen börjas. Använd inte bensin eller andra lösningsmedel till rengöringen. Torka av delarna med en fuktig trasa. Ingen av delarna får tvättas i någon form av vätska eller i diskmaskin. Motordel och adapter får under inga omständigheter nedsänkas eller komma i kontakt med vatten. Luftintaget får inte vara täckt under användning och bör rengöras regelbundet med en liten borste eller liknande när dammsugaren är avstängd. Tömning av behållaren 1. Håll handdammsugaren med behållaren nedåt. Tryck på öppningsknappen och dra ut behållaren försiktigt. 2. Töm behållaren. 3. Om dammfiltret är smutsigt kan det också rengöras. Borsta filtret med en mjuk borste eller tvätta det försiktigt med lite vatten och diskmedel. Se till att allt diskmedel tvättas ur dammfiltret. 4. Dammfiltret torkas noggrant innan det sätts tillbaka i behållaren. Byte av batteripack Denna handdammsugare är utrustad med miljövänliga uppladdningsbara batterier utan kvicksilver, kadmium och andra tungmetaller. Batterierna är samlade i ett batteripack. För att byta batteripacket öppnas batterilocket genom att skjuta det från behållaren. Därefter tas batteripacket försiktigt upp ur batteriutrymmet och lossnas försiktigt från de två batterihållarna genom att skruva dessa motsols. Nu kan det nya batteripacket fästas till hållarna genom att skruva medsols. När batteripacket är fastsatt på batterihållarna placeras de i batteriutrymmet. Sätt tillbaka batterilocket igen och placera handdammsugaren i väggfästet för laddning. Använd endast OBH Nordica original batteripack. VARNING! Använd aldrig batterier som inte är uppladdningsbara i handdammsugaren. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Handdammsugaren får bara laddas med den medföljande adaptern och får endast anslutas till 230V växelström. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet och efter användning, samt innan rengöring och underhåll samt vid byte av batterier. 4. Handdammsugarens strömförande delar får aldrig komma i kontakt eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Apparaten får endast användas under uppsyn 10

11 8. Apparaten får inte användas utomhus. 9. Använd endast original filter, batterisats, och adapter från OBH Nordica. 10. Förvara handdammsugaren där det är torrt och frostfritt. 11. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel Teknisk data Specifikationer OBH Nordica 7097 Antal batterier i batteripacken 3 x 1300 mah (NI-MH) Filter Cykloniskt våt- och torrfilter Maximal användnings tid per laddning ca. 10 min. Munstycke Gummimunstycke Utbytbart batteripack Adapter till 230V växelström Urtagbart och tvättbart filter Väggfäste och skruvar Batterier Extra tillbehör som kan köpas separat Original batteripack OBH Nordica 11

12 12 Rätt till löpande ändringar förbehålles.

13 Oppladdbar håndstøvsuger Wet & Dry Før bruk Før håndstøvsugeren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Nå kan håndstøvsugeren slås på når den har ladet i minst 16 timer (se avsnittet under). Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til bruk hjemme, i bilen, i campingvogn eller i båten og er uunnværlig hvis man har små barn eller husdyr. Bruk håndstøvsugeren til å suge opp lett støv og smuss på gulv og bord, på møbler, madrasser, klær og tepper. Bruk den også til å fjerne kald aske fra ovnen. Det er da viktig at man forsikrer seg om at det ikke er gnister eller glør i asken, da dette kan forårsake selvantennelse. En slik skade blir ikke dekket av reklamasjonsretten. Beskrivelse av støvsugeren 1. Oppsamlingsbeholder 2. Knapp for å ta av beholder 3. Lampe (lyser under ladding) 4. Av/på knapp 5. Motordel 6. Batterideksel 7. Gummimunnstykke til støvsuging av væske 8. Cyklonisk våt- og tørrfilter 9. Filter Tilkobling av adapter til veggbeslag Adapteret er på forhånd montert på veggbeslaget, men hvis støpslet til adapteret er falt ut skal man følge veiledningen under. 1. Adapterets lille støpsel monteres øverst på veggbeslaget. 2. Støpslet dreies 90 slik at det sitter fast. Veggmontasje Håndstøvsugeren er designet for oppheng på veggen i veggbeslag. Bruk en 5mm bor til å lage hull for skruene, sett dem i veggen som vist på illustrasjon under og skru til slutt veggbeholderen fast på veggen. Opplading Håndstøvsugeren blir ikke levert oppladet og skal lades i minst 16 timer før den tas i bruk. Oppladingen skjer ved bruk av adapter som følger med og som kun må tilkobles 230V vekselstrøm som er angitt på typeskiltet på adapteret. 13

14 Opplading bør skje i et rom med romtemperatur mellom ca C og må kun foretas med den medfølgende adapter. Adapteret blir håndvarm under ladding og er helt normalt. Håndstøvsugeren henges loddrett i veggbeslaget på veggen med beholderen opp og håndtaket ned. Håndstøvsugeren sitter nå fast og oppladingen starter automatisk når adapteret er tilkoblet kontakten. VIKTIG! For å oppnå full batteri effekt skal første opplading være på minst 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke brukes før første opplading er avsluttet. Den røde lampen på motordelen vil lyse som tegn på at oppladingen har startet og vi lyse så lenge håndstøvsugeren er plassert i oppladingsbasen med strømmen tilkoblet. Det anbefales å kun ha håndstøvsugeren i lader og tilkoblet maks 3 dager i strekk, da kontinuerlig opplading over lengre periode kan ødelegge batteriene. Slik brukes håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tas ut av veggfestet og slås på med å skyve den fjæraktiverte av/på knappen fremover. Støvsugeren stopper automatisk når man slipper knappen. Før man går i gang bør man kontrollere at filteret sitter riktig. Bruk aldri støvsugeren uten filter, da dette kan medføre at støv og/eller væske suges inn i motordelen og skade den. En slik skade dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk av håndstøvsugeren bør man sjekke at overflaten på f.eks bordet eller gulvet er for ømfintlig og eventuelt kan bli ripete med at støvsugeren føres over flaten. Hvis dette er tilfellet bør man ikke bruke håndstøvsugeren på en slik overflate. Vær oppmerksom på at sugeeffekten på håndstøvsugeren er avhengig av om filteret er rent og av mengden av støv i beholderen. Det anbefales å tømme beholderen ofte og helst etter hver bruk. Dette gjøres med å trykke på åpningsknappen mens beholderen holdes ned. Se avsnittet om tømming. VIKTIG! Bruk ikke håndstøvsugeren til å fjerne gnister, varm aske, glør eller sigarettsneiper. Sug ikke opp organiske oppløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/væsker eller andre giftige midler. Når håndstøvsugeren skal brukes til å suge opp væske bør beholderen tømmes helt for støv eller lignende før man begynner å suge opp væske. Husk også å sette på plass gummimunnstykket på beholderen så væsken samles opp effektivt. VIKTIG! Ved oppsuging av væske skal beholderen alltid holdes loddrett ned for å unngå at væsken eventuelt går inn i motoren. Tøm beholderen for væske før håndstøvsugeren settes tilbake i veggbeslaget etter bruk. Rengjøring og vedlikehold Pass på at adapteret er tatt ut av kontakten og at håndstøvsugeren ikke er i bruk når rengjøringen starter. 14

15 Bruk ikke bensin eller andre farlige midler til rengjøring av delene. Tørk av delene med en fuktig klut. Ingen av delene må vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Motordelen og adapter må ikke under noen omstendigheter dyppes eller komme i berøring med vann. Luftinntaket må ikke tildekkes under bruk og bør rengjøres regelmessig med en liten børste eller lignende når støvsugeren er slått av. Tømming av beholder 1. Hold håndstøvsugeren med beholderen ned. Trykk på åpningsknappen og trekk beholderen forsiktig av. 2. Tøm beholderen. 3. Hvis selve støvfilteret er veldig skittent kan den rengjøres. Børst av filteret med en myk børste eller vask det forsiktig i litt såpevann. Pass på å skylle godt av all såpe fra filteret. 4. Filteret tørkes godt før det settes på plass igjen. Bytting av batteripakke Denne håndstøvsugeren er utstyrt med oppladbare batterier uten kvikksølv, cadmium eller andre tungmetaller. Batteriene er samlet i en batteripakke. For å bytte batteripakken tas batteridekselet av med å fjerne skruen og deretter skyve dekselet litt frem mot støvbeholderen slik at dekselet frigjøres. Batteripakken tas nå forsiktig opp av batterihuset og pakken løsnes forsiktig fra de to klippsene med påheftet ledning. Deretter kan den nye batteripakken festes til de to klippsene. Husk at det er forskjell på størrelsen på klippsene, slik at batteripakken kan kun monteres på en måte. Det er derfor viktig at man forsikrer seg om at klippsene passer til batteripakkens to metall ben. Når batteripakken er satt på klippsene settes den på plass i batterihuset og batteridekselet settes på plass igjen. Nå settes håndstøvsugeren til lading. Det anbefales at man kun bruker original OBH Nordica batteripakke. ADVARSEL! Sett ALDRI ikke oppladbare batterier i håndstøvsugeren. Sikkerhet og el- apparater 1. Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere. 2. Håndstøvsugeren må kun lades med tilhørende adapter og kun tilkobles 230V vekselstrøm. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når støvsugeren ikke er i bruk, før rengjøring, vedlikehold og ved bytting av batterier. 4. Støvsugerens strømførende deler må ikke komme i kontakt med eller dyppes i vann eller andre væsker 5. Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparater av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Elektriske apparater er ikke leketøy og bør alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere faren rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold til el- apparater 7. Apparatet skal bare brukes under tilsyn. 8. Adapteret må ikke brukes utendørs. 15

16 9. Bruk kun originale OBH Nordica filter, batteripakker og adapter. 10. Oppbevar håndstøvsugeren tørt og frostfritt. 11. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 12. Se alltid etter at apparatet, ledningen eller støpslet ikke er skadet før bruk. Hvis ledninger er skadet skal den byttes av fabrikanten, serviceverksted eller en annen autorisert person for å unngå at det ikke oppstår noen fare. 13. Det anbefales at el- installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele brytestrøm maks. 30mA). Kontakt evt. en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til bruk i privat forbruk. 15. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes den ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved avlevering av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal avlevers på et spesielt autorisert innsamlingssted- Batteriene skal tas ut før apparatet avlevers. Sørg også for at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte da det kan være fare for at de begynner å lekke syre. Kontroller alltid holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparatet merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres i butikken der den er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks:

17 Tekniske data Spesifikasjoner OBH Nordica 7097 Antall batterier i batteripakken 3 x 1300 mah (NI-MH) Filtertype Cyklonisk våt og tørrfilter Maksimal brukstid pr. opplading ca. 10 min. Munnstykke Gummimunnstykke Avtagbar batteripakke Adapter til 230V vekselstrøm Avtagbart vaskbart filter Veggbeslag og skruer Batterier Ekstra tilbehør som kan kjøpes separat Original batteripakke OBH Nordica Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 Ladattava rikkaimuri Wet & Dry Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen rikkaimurin käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Rikkaimurin voi käynnistää, kun sen on ensiksi annettu latautua vähintään 16 tuntia (katso kohta Lataaminen). Rikkaimuri on tehokas kodinkone, jota on kätevä käyttää kotona, autossa, asuntovaunussa tai veneessä. Se on lisäksi korvaamaton apuväline kaikille, joilla on lapsia tai lemmikkieläimiä. Rikkaimurilla voit imuroida kevyttä pölyä ja likaa lattialta ja pöydiltä, huonekaluista, patjoista, vaatteista sekä matoista. Voit poistaa sillä myös kylmää tuhkaa esimerkiksi puulieden vierestä. Sinun on kuitenkin hyvin tärkeää varmistautua ensin siitä, ettei tuhkan seassa ole kipinöitä tai kekäleitä, jotka voivat sytyttää laitteen tuleen. Tästä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Rikkaimurin kuvaus 1. Säiliö 2. Säiliön irrotuspainike 3. Merkkivalo (palaa latauksen ajan) 4. Virtakytkin 5. Moottoriosa 6. Akkukotelon kansi 7. Märkäimurointiin tarkoitettu kumisuutin 8. Sykloninen märkäja kuivasuodatin 9. Suodatin Verkkolaitteen liittäminen seinätelineeseen Verkkolaite on kiinnitetty valmiiksi seinätelineeseen, mutta jos verkkolaitteen pistoke on pudonnut pois paikoiltaan, on toimittava alla olevan ohjeen mukaan: 1. Kiinnitä verkkolaitteen pieni pistoke seinätelineen yläosaan. 2. Kierrä pistoketta 90 astetta, jotta se pysyy paikollaan. Seinäkiinnitys Rikkaimuri on tarkoitettu ripustettavaksi seinällä olevaan telineeseen. Poraa 5 mm:n poranterällä reikiä kiinnitystulppia varten, kiinnitä ne seinään ja ruuvaa ruuvit lopuksi seinään niin, että ruuvin kanta on noin 5 mm:n etäisyydessä seinästä. Kiinnitä seinäteline ruuveihin alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Ruuvaa ruuvit ja teline kiinni. Lataaminen Rikkaimuri toimitetaan lataamattomana, ja sitä on ladattava vähintään 16 tuntia ennen käyttöönottoa. 18

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

7095_CS_UVN_0315.indd 1 2015-03-18 14:10:55

7095_CS_UVN_0315.indd 1 2015-03-18 14:10:55 7095_CS_UVN_0315.indd 1 2015-03-18 14:10:55 Brugsanvisning svenska... sida 3 8 Bruksanvisning dansk... side 9 14 Bruksanvisning norsk... side 15 20 Käyttöohjeet suomi...sivu 21 26 Instruction manual english...

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere