Træder i kraft den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træder i kraft den 1.3.2013"

Transkript

1 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den Jun Okt Okt DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan Jan Jan Jan DATE PHQ PHQ HBK PHQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk 35508/11. Dok /11, Sag 10/3365

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Gennemgående revideret i 2012 pga. indførelsen af DataHub en 4 Jan 2012 Forside og 6.4 Datoen for ikrafttræden ændret. Nyt kapitel 2.3 Sanktionsoversigter indsat. Mindre redaktionelle ændringer 4.1 Aug Dok /11, Sag 10/3365 2/23

3 Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 2 Læsevejledning Terminologi og definitioner Aktør Aktørstamdataregister Andelskvotient Andelstal Arbejdsdage DataHub'en Disponent Elektronisk dataudveksling (EDI) Elleverandør Elnet Fiksering eller Refiksering Flytning GLN-nr Kunde Leverandørskift Mægler Målepunkt Netområde Nettab Netvirksomhed Obligatorisk grænse Periodisering Residualforbrug Rullende aflæsning Samtidig aflæsning Skabelonafregning Timeafregning /60-måling /60-værdi Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Hjemmel Sanktioner Klage Ikrafttræden Obligatorisk grænse for timeafregning Generelt Nedsættelse af obligatorisk grænse Regler for nedsættelse Korrigeret historisk residualforbrug Residualforbrug Dok /11, Sag 10/3365 3/23

4 5. Andelstal og fordelt forbrug Generelt Andelstal og forventet årsforbrug Principper Praktisk procedure Fordelte forbrug Saldoafregning Generelt Procedure Regneeksempel Tidsfrist for saldoafregning Dokumentation Saldoafregning og sikkerhedsstillelse m.v Periodisering ifm. kundeafregning af skabelonkunder Oversigt over forpligtelser og sanktioner Dok /11, Sag 10/3365 4/23

5 Læsevejledning Denne forskrift indeholder alle generelle og specifikke krav vedrørende håndtering af skabelonafregning. Krav til håndtering af måledata for skabelonafregnede målepunkter fremgår af forskrift D1. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende. Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitlerne 3 til 7 indeholder krav til netvirksomheder og elleverandører, herunder krav til håndtering af ændringer i den obligatoriske grænse for timeafregning, forpligtelsen til at kontrollere andelstal og anvendelsen af det korrekte grundlag for afregning af kunder. Derudover beskriver forskriften beregningen af residualforbruget, opstillingen af andelstal samt udførelsen af saldoafregningen. Kapitel 8 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", "Markedsforskrifter". Dok /11, Sag 10/3365 5/23

6 1. Terminologi og definitioner Definitionerne i denne forskrift er så vidt muligt enslydende med definitioner i Elforsyningsloven, og den i branchen gængse opfattelse af begreberne. I tilfælde af afvigelser fra Elforsyningsloven skyldes dette den gængse opfattelse eller praktiske hensyn i forhold til at kunne anvende definitionerne i markedsreglernes regulering af markedet. 1.1 Aktør Aktør er en fællesbetegnelse for de virksomheder, der agerer i elmarkedet - dvs. netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig og mægler. 1.2 Aktørstamdataregister Et register over de aktører, der har opfyldt de af Energinet.dk opstillede krav i standardaftale for adgang til DataHub'en. Registret er tilgængeligt i DataHub'ens webportal med diverse oplysninger pr. aktør. 1.3 Andelskvotient Andelstallet for en elleverandør eller balanceansvarlig delt med summen af andelstal. 1.4 Andelstal Det seneste aflæste (eller anslåede) elforbrug målt i kwh pr. år for en skabelonafregnet kunde eller gruppe af kunder i et netområde. Ved summen af andelstal forstås summen af andelstal for samtlige skabelonafregnede kunder i det pågældende netområde. 1.5 Arbejdsdage Arbejdsdage som defineret forskrift D DataHub'en En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub'en håndterer måledata, stamdata, transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 1.7 Disponent Se definitionen for "kunde". 1.8 Elektronisk dataudveksling (EDI) Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 1.9 Elleverandør En elhandler, der: 1) har indgået standardaftale med Energinet.dk om optagelse som elleverandør i DataHub'en. Og 2) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet Elnet Det kollektive elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven Fiksering eller Refiksering Arkivering af afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af tidsserierne (evt. i aggregeret form), som de foreligger opdateret ved tidspunktet for fiksering eller refiksering. Dok /11, Sag 10/3365 6/23

7 1.12 Flytning Skift af disponent/kunde på det pågældende målepunkt. En flytning kan samtidig medføre leverandørskift på målepunktet GLN-nr Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af netvirksomhed, elleverandør og balanceansvarlig Kunde Anvendes om den (eller de), der har ret til at disponere over målepunktet, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt. Dvs. har ret til at foretage leverandørskift eller melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk person (f.eks. en virksomhed eller andet med et CVR nr.) eller fysiskperson Leverandørskift Skift af elleverandør på det pågældende målepunkt Mægler En mægler er en aktør, der enten på elleverandørens vegne markedsfører elleverandørens produkter overfor kunder eller på kundens vegne afsøger kundens muligheder for indgåelse af aftaler med elleverandøren Målepunkt Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som funktion af målinger eller estimeres og klassificeres som forbrug, produktion eller udveksling jf. forskrift D1. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for en kunde, producent, elleverandør, balanceansvarlig eller netvirksomhed Netområde Et fysisk sammenhængende elnet, der er afgrænset mod de tilstødende elnet med 15/60-målere og ejet af en og samme netvirksomhed, med bevilling til at drive dette elnet jf. forskrift D Nettab Den energimængde, der forbruges i elnettet. Måles som forskellen mellem den mængde, der leveres til elnettet og den mængde, der leveres fra elnettet Netvirksomhed Virksomhed med bevilling til at drive elnet. Netvirksomhed benyttes i markedsforskrifter både om en netvirksomhed og en transmissionsvirksomhed (som defineret i Elforsyningsloven) Obligatorisk grænse Grænse for netvirksomheders pligt til obligatorisk timeafregning af målepunkter som anført i bemærkning til Elforsyningsloven 1 og som yderligere beskrevet i forskrift H Periodisering Tidsmæssig fordeling af aflæst forbrug ved hjælp af fikseret residualforbrug. 1 L 236: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning, fremsat den 21. april 2004, bemærkning til nr. 75 ( 72). Dok /11, Sag 10/3365 7/23

8 1.23 Residualforbrug Det totale forbrug for et netområde opgjort på timebasis minus forbruget hos de timeafregnede kunder i netområdet Rullende aflæsning Netvirksomhedens aflæsning af skabelonafregnede forbrugsmålepunkter sker jævnt fordelt over hele året, idet de er opdelt i aflæsningsgrupper, der hver især aflæses for eksempel én gang årligt Samtidig aflæsning Netvirksomheden aflæser alle skabelonafregnede forbrugsmålepunkter samtidigt, fx én gang årligt Skabelonafregning Skabelonafregning dækker afregning af alt ikke-timeafregnet forbrug i et netområde, der fordeles efter en skabelon for netområdet jf. forskrift H2. Det omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden og målepunkter, hvor timeværdier hjemtages ugentligt af netvirksomheden uden at blive anvendt i balanceafregningen Timeafregning Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og distribuerer 15/60-værdier og disse anvendes i balanceafregningen /60-måling Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand /60-værdi En måleværdi, der er fremkommet ved 15/60-måling. Dok /11, Sag 10/3365 8/23

9 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Forskriften er jf. 7, stk. 1 og 2 samt 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen") udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til/vilkår for aktørerne på det danske elmarked omkring håndtering af skabelonafregning. Forskriften henvender sig primært til netvirksomheder og angiver regler for håndtering af obligatorisk grænse for timeafregning mv. Herudover fastsætter forskriften de regler elleverandører skal fungere med omkring saldoafregningen og afledte effekter på kundeafregningen. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 28, stk. 2, nr. 7 og nr. 11, og 31, stk. 2 i Elforsyningsloven samt 7, stk. 1 og 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 2.3 Sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende markedsforskrift, jf. 2.1 ovenfor. Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til elforsyningsloven 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub en. Såfremt aktørernes forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i elforsyningsloven 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i elforsyningsloven 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet i henhold til elforsyningsloven 86, stk. 1. I kapitel 8 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Idet bilagene alene er forklarende ift. reglerne i markedsforskrifterne og dermed ikke indeholder nye regler, er de forpligtelser, som er gentaget i bilagene, ikke medtaget i sanktionsoversigterne. Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af elforsyningslovens regler som følge af manglende overholdelse af aktørens forpligtelser som anført i nærværende forskrift. Såfremt manglende overholdelse tillige medfører overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. Dok /11, Sag 10/3365 9/23

10 2.4 Klage Klage over forskriften kan jf. 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og 7, stk. 3 og 8, stk. 3, i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk 2.5 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft den 1. marts 2013 og afløser forskrift H2: "Måling og skabelonafregning", oktober 2008, version 3.1. Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv., bek. nr af 20. september og 3 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk. 2 og 8, stk. 2. Dok /11, Sag 10/ /23

11 3. Obligatorisk grænse for timeafregning 3.1 Generelt Den obligatoriske grænse for timeafregning er et årsforbrug på kwh/år pr. målepunkt opgjort som det senest målte elforbrug i en sammenhængende 12-måneders periode. For nye installationer foretager netvirksomheder et skøn over det forventede årsforbrug. Netvirksomheder kan frit udmelde en lavere "lokal obligatorisk grænse". En lavere grænse skal altid udmeldes efter de regler, der fremgår af afsnit 3.2. Alle målepunkter med et årsforbrug der er lavere end den obligatoriske grænse, skabelonafregnes, medmindre kunden ønsker timeafregning. Dette skal i givet fald ske på ikke-diskriminerende vilkår og mod en omkostningsbestemt betaling til netvirksomheden, i henhold til Elforsyningslovens bestemmelser. I særlige tilfælde kan netvirksomheder gøre undtagelser fra den obligatoriske grænse, således at årsforbrug, der overstiger den obligatoriske grænse, som er gældende for netområdet, alligevel skabelonafregnes. Dette kan være tilfældet ved eksempelvis vejbelysning uden måler, hvor forbruget estimeres ud fra viden om effekt og benyttelsestid. Kravet om timeafregning fastholdes som udgangspunkt i tilfælde af, at forbruget på et senere tidspunkt periodisk kommer under grænseværdien. Kravet frafaldes dog, hvis det kan dokumenteres, at forbruget permanent er væsentligt mindre end den gældende obligatoriske grænse. 3.2 Nedsættelse af obligatorisk grænse Regler for nedsættelse Hvis netvirksomheden sænker sin lokale obligatoriske grænse, skal følgende regler overholdes: 1. Nedsættelsen skal altid ske med virkning fra den 1. i en måned og skal ske med mindst 3 måneders varsel. 2. Netvirksomheden skal sende varslet til Energinet.dk via DataHub'ens webformular. Energinet.dk videreformidler det til de elleverandører, der er aktive i netvirksomhedens område med anmodning om bekræftelse af modtagelsen. 3. Nedsættelsen annonceres i DataHub'ens webportal og værdien opdateres i aktørstamdataregistret. 4. Ved implementeringen følges den generelle procedure for ændring af afregningsform på det enkelte målepunkt som beskrevet i forskrift H1. Hvis den generelle obligatoriske grænse sænkes, anvendes som udgangspunkt samme regler for nedsættelse. I punkt 2 sendes det generelle varsel dog alene af Energinet.dk. Dok /11, Sag 10/ /23

12 3.2.2 Korrigeret historisk residualforbrug Ved reduktion af den obligatoriske grænse ændres residualforbrugets niveau, hvorfor der opstår et "knæk" i residualforbruget på skæringsdatoen. Eventuelt ændres også dets tidsprofil (fx fordeling på døgnbasis) i væsentlig grad. Det giver problemer med periodiseringen, specielt da denne skal kunne foretages 3 år bagud i tid ved korrektioner, jf. forskrift D1. Af den grund opstår problemet også i netvirksomheder med samtidig aflæsning. Til periodisering beregner Energinet.dk via DataHub'en derfor et korrigeret historisk residualforbrug 3 år tilbage efter skæringsdato. Det gøres på følgende måde: 1. Energinet.dk laver via DataHub'en et estimat for, hvad det lokale residualforbrug ville have været 3 år bagud i tid ved den nye obligatoriske grænse. 2. Dette estimat laves ved at multiplicere det faktiske historiske residualforbrug pr. døgn i det pågældende år med en fast korrektionsfaktor. 3. Korrektionsfaktoren det pågældende år bestemmes som det estimerede årlige residualforbrug det pågældende år ved den nye grænse delt med det faktiske årlige residualforbrug ved den faktiske grænse det pågældende år. Ved beregningen tages hensyn til eventuelt tidligere nedsættelse af grænsen i de foregående 3 år. Specielt i det tilfælde vil korrektionsfaktorerne variere fra år til år. Ved sænkning af den generelle obligatoriske grænse anvendes som udgangspunkt samme procedure som ovenfor, dvs. der laves et estimat for det lokale residualforbrug 3 år tilbage i alle netvirksomheder. Andet kan dog besluttes i det konkrete tilfælde efter drøftelse mellem Energinet.dk og øvrige berørte parter, fx at bruge et estimat for hvert prisområdes samlede residualforbrug ved den nye grænse til den fremadrettede periodisering. 4. Residualforbrug Residualforbruget anvendes i flere sammenhænge: 1. Den balanceansvarliges andel af residualforbruget ("fordelt forbrug") anvendes ved balanceafregning henholdsvis korrektionsafregning som et skøn for forbruget på de skabelonafregnede målepunkter som omtalt i kapitel Det fikserede residualforbrug anvendes til periodisering af de aflæste forbrug ved saldo- og kundeafregning som omtalt i kapitel 6 og 7. Residualforbruget for et netområde opgøres på timebasis som det samlede forbrug i netområdet (nettolevering fra omliggende netområder + lokal produktion) minus det samlede forbrug på timeafregnede målepunkter i netområdet. Det opgøres i kwh med tre decimaler som andet timemålt forbrug. Residualforbruget omfatter således summen af forbruget på de skabelonafregnede målepunkter plus nettab. Det er op til den enkelte netvirksomhed at be- Dok /11, Sag 10/ /23

13 slutte, om netttabet i kv-nettet skal indgå som timeafregnet forbrug, eller om det skal indgå i residualforbruget. Det nettab, der er indeholdt i residualforbruget, opgøres ved: 1. Fiksering henholdsvis refiksering som andelskvotienten for nettab ganget det fikserede henholdsvis refikserede residualforbrug. 2. Saldoafregningen som det refikserede residualforbrug minus det periodiserede forbrug på de "almindelige" skabelonafregnede målepunkter. Der anvendes ét residualforbrug pr. netområde, uanset hvor mange netområder netvirksomheden omfatter. Energinet.dk opgør i DataHub'en både det fikserede og refikserede residualforbrug. Det fikserede og refikserede residualforbrug offentliggøres pr. netvirksomhed på Energinet.dk's hjemmeside. En aktør kan endvidere hjemtage residualforbrug ved at sende en EDImeddelelse til DataHub'en, der automatisk fremsender de data, der er specificeret i EDI-meddelelsen. 5. Andelstal og fordelt forbrug 5.1 Generelt Ved balanceafregning og efterfølgende korrektionsafregning anvender Energinet.dk et skønnet forbrug pr. balanceansvarlig for skabelonafregnede målepunkter, også kaldet "fordelt forbrug". Der beregnes ligeledes "fordelt forbrug" pr. elleverandør og dette indgår i saldoafregningen som beskrevet i afsnit 6. Det opgøres på basis af residualforbrug og andelstal som beskrevet nedenfor. 5.2 Andelstal og forventet årsforbrug Principper Et andelstal er pr. definition lig med det forventede årsforbrug pr. målepunkt, som angivet i særlige stamdata for målepunktet, jf. forskrift I. Det forventede årsforbrug er i sagens natur et estimat, der fastsættes af netvirksomheden efter følgende principper: 1. Som udgangspunkt sættes det lig med det senest målte 12-måneders forbrug på pågældende målepunkt opgjort i kwh/år. For nettab sættes det tilsvarende som udgangspunkt lig nettabet i de seneste 12 måneders saldoafregning. 2. Hvis den faktiske aflæsningsperiode afviger fra 365/366 dage, korrigeres det forventede forbrug til helårsbasis. 3. Ved nye installationer fastsættes det forventede årsforbrug ved et skøn fra netvirksomhedens side. Ovenstående gælder som udgangspunkt også, hvis der kommer en ny kunde på det pågældende målepunkt. Ved væsentligt ændrede forudsætninger kan net- Dok /11, Sag 10/ /23

14 virksomheden dog undtagelsesvist estimere et forventet årsforbrug på anden vis. På baggrund af andelstallene pr. målepunkt opgør Energinet.dk via DataHub'en: 1. Andelstal pr. elleverandør = summen af andelstal for de skabelonafregnede målepunkter, som den pågældende elleverandør leverer til. 2. Andelstal pr. balanceansvarlig = summen af andelstal for de skabelonafregnede målepunkter, som den pågældende balanceansvarlige varetager balanceansvaret for. 3. Sum af andelstal = sum af andelstal for alle elleverandører = sum af andelstal for alle balanceansvarlige. Alle sumtal ovenfor refererer til summen i det pågældende netområde. Forholdet mellem andelstal pr. elleverandør/balanceansvarlig og sum af andelstal kaldes "andelskvotienten" for pågældende elleverandør/balanceansvarlig. Der gælder derudover følgende regler for andelstal: 1. Andelstal opdateres af Energinet.dk forud for den 1. i hver måned, som nærmere omtalt i afsnit Andelstal for en måned kan ikke rettes efter den her nævnte tidsfrist før månedsskift med én undtagelse, jf. nedenfor. 3. Der kommunikeres alene andelstal og sum af andelstal, ikke andelskvotienter. Undtagelsen til punkt 2 er, at hvis en elleverandør går konkurs, kan hans andelstal fremadrettet og midt i måneden overføres til den elleverandør, der overtager hans leverance. Det samme gælder andelstal for de berørte balanceansvarlige. Der er således alene tale om en ren omfordeling af de allerede beregnede andelstal for pågældende måned Praktisk procedure Energinet.dk beregner andelstal for den efterfølgende måned ved at tage en kopi af de forventede årsforbrug, som netvirksomheden har angivet i stamdata pr. målepunkt. Energinet.dk tjekker de beregnede andelstal med hensyn til: 1. Om udviklingen i summer af andelstal pr. elleverandør og balanceansvarlig er plausibel. 2. Om sum af andelstal pr. netvirksomhed nogenlunde svarer til residualforbruget. 3. Om der er andelstal for målepunkter for forbrug (inklusiv nettab) over den obligatoriske grænse for timeafregning, som ikke er forventede. 4. Om der er andelstal på målepunkter for udveksling eller produktion. Uanset denne kontrol er det alene netvirksomhedens ansvar, at de grundlæggende data (fx forventet årsforbrug) er korrekte/konsistente jf. forskrift I, mens Dok /11, Sag 10/ /23

15 det er Energinet.dk's ansvar, at der foretages korrekte beregninger på de grundlæggende data. Af hensyn til punkt 3 er det angivet i stamdata, hvis forbrug over den obligatoriske grænse er forventeligt på det pågældende målepunkt. Det kan fx være nettab og almindelige målepunkter, der ved sidste opgørelse havde et "godkendt" forbrug > 95 % af grænseværdien etc. Finder Energinet.dk forhold, der afviger fra det forventede i punkt 1-4, gøres den pågældende netvirksomhed opmærksom herpå pr. . Netvirksomheden skal herefter rette eventuelle fejl i de grundlæggende data indenfor 5 arbejdsdage, jf. følgende tidsplan for den samlede proces. Klokkeslættet er i alle tilfælde kl , der derfor ikke nævnes yderligere: 1. Energinet.dk opgør via DataHub'en andelstal pr. målepunkt for den følgende måned senest 13 arbejdsdage før månedsskiftet. Hvis Energinet.dk finder ikke forventede afvigelser, orienteres pågældende netvirksomhed herom pr. mail samme dag. 2. Hvis en netvirksomhed opdaterer andelstal som følge af fejl fundet efter kontrollen i punkt 1 og informerer Energinet.dk herom senest 8 arbejdsdage før månedsskiftet, så aktiveres en genberegning af andelstallene for det berørte netområde. 3. Energinet.dk fremsender via DataHub'en andelstal og sum af andelstal til elleverandører og balanceansvarlige senest 7 arbejdsdage før månedsskiftet. 4. Elleverandører og balanceansvarlige kan anmelde fejl i de fremsendte andelstal frem til 4 arbejdsdage før månedsskiftet. 5. Energinet.dk fremsender via DataHub'en de eventuelt korrigerede andelstal til elleverandører og balanceansvarlige senest 2 arbejdsdage før månedsskiftet. 6. Herefter er andelstallene for den kommende måned endelige. Hvis der i punkt 5 påvises alvorlige fejl, kan Energinet.dk i punkt 6 som nødløsning vælge at genbruge andelstallene for den indeværende måned. I givet fald orienteres alle involverede aktører om baggrunden herfor. 5.3 Fordelte forbrug Energinet.dk beregner de fikserede og refikserede fordelte forbrug pr. balanceansvarlig på basis af andelstal og de fikserede henholdsvis refikserede residualforbrug. Det fordelte forbrug på timebasis for balanceansvarlig X i netvirksomhed Y i pågældende måned beregnes ved simpel pro rata som: (andelstal for balanceansvarlig X/sum af andelstal i netvirksomhed Y)*residualforbrug i netvirksomhed Y - eller med andre ord som andelskvotient * residualforbrug. Det fordelte forbrug pr. elleverandør beregnes på tilsvarende vis. Dok /11, Sag 10/ /23

16 6. Saldoafregning 6.1 Generelt Saldoafregningen har til formål at korrigere for forskellen mellem det refikserede fordelte forbrug, der blev anvendt i korrektionsafregningen (balanceafregning), og det faktisk aflæste forbrug, der først foreligger efterfølgende. Det bruges dermed til Energinet's afregning med elleverandørerne i form af en omfordeling mellem elleverandørerne. Saldoafregningen opgøres på månedsbasis af Energinet.dk. Grundlaget for saldoafregningen er en timebaseret beregningsmodel, hvorfor det anvendte aflæste forbrug periodiseres efter det fikserede residualforbrug for at kunne indgå i beregningen. Ved opgørelsen af det periodiserede forbrug tages hensyn til: - Leverandørskift, herunder på grund af flytning. - Annullering af fejlagtigt leverandørskift. - Oprettelse og nedlæggelse af målepunkter. - Skift fra skabelon- til timeafregning og omvendt. Det sker pr. automatik, når stam- og måledata er korrekte. 6.2 Procedure Saldoafregningen gennemføres efter følgende principper: 1. Det periodiserede forbrug for de skabelonafregnede målepunkter opgøres pr. målepunkt pr. time og summeres pr. elleverandør. 2. Der periodiseres mellem alle målinger, der er anvendt til afregning. Hvis den ordinære årlige aflæsning fx, sker i december, og der i maj er foretaget en aflæsning på grund af leverandørskift, skal der periodiseres separat i de to perioder december-maj og maj-december. 3. Periodisering sker ved hjælp af det fikserede residualforbrug for pågældende netvirksomhed. 4. Det periodiserede nettab pr. time opgøres som det refikserede residualforbrug minus summen af de periodiserede forbrug for alle øvrige skabelonafregnede målepunkter. 5. Det periodiserede forbrug pr. elleverandør fratrækkes elleverandørens refikserede fordelte forbrug. 6. Differencen afregnes med elspotprisen i det pågældende prisområde. Punkt 4 indebærer, at saldoafregningen er en omfordeling af det refikserede residualforbrug mellem elleverandørerne, herunder elleverandøren af nettab. Energinet.dk laver visse kontroller af saldoafregningen inden fakturering, eksempelvis - At det er et nulsums-spil indenfor hvert netområde. - At nettabet er forholdsvist stabilt. Dok /11, Sag 10/ /23

17 - At der flyttes relativt få kwh mellem elleverandører. Finder Energinet.dk forhold, der afviger mere end forventet fra kontrollerne i eksemplerne ovenfor kontaktes netvirksomheden af Energinet.dk. Den nævnte kontrol ændrer intet ved, at det er netvirksomheden, der har ansvaret for de grundlæggende måledata i saldoafregningen som beskrevet i forskrift D1 afsnit og afsnit Om nødvendigt genberegnes saldoafregningen, jf. forskrift D Regneeksempel Proceduren er belyst i følgende regneeksempel. Der ses på 3 døgn indenfor samme måned, hvorfor andelskvotienterne er ens i alle 3 døgn. Herudover antages, at: - Der er 3 elleverandører, L1-L3, hvor L3 alene er elleverandør af nettab. - Der mellem fiksering og refiksering er opdaget en målefejl, som ved refiksering medfører en korrektion af residualforbruget i døgn 2 fra 1100 til 1050 MWh/døgn. - Der sker leverandørskift fra L2 til L1 mellem døgn 2 og 3, hvilket flytter 20 MWh/døgn. De forskellige forbrug er angivet i den rækkefølge, de beregnes. døgn 1 døgn 2 døgn 3 Kommentar Fikseret residualforbrug (FRF) sum Refikseret residualforbrug (RFRF) L ,5 250 Fordeling mellem L1, L2 og L3 konstant og lig med L månedens andelskvotienter L ,5 50 I døgn 2 er residualtforbrug rettet pga. målefejl sum Periodiseret forbrug (PF) L L1 & L2: aflæst forbrug pr. målepunkt periodiseret L med FRF. Leverandørskift fra L2 til L1 i døgn 3. L L3: RFRF - PF for L1 og L2 sum Sum altid lig RFRF Difference = PF - RFRF L1 0 12,5 20 Positiv = leverandør har brugt mere end L forudsat i korrektionsafregning = RFRF L3 0-47,5 0 sum Sum altid lig 0 Elspot døgnmiddel 300,00 400,00 350,00 Vejet døgnmiddel pr. prisområde Saldoafregning L Positiv = leverandør skal betale netvirksomhed L L sum Sum altid lig 0 ("nulsums-spil") Dok /11, Sag 10/ /23

18 6.4 Tidsfrist for saldoafregning Tidsfristen for gennemførelse af saldoafregning afhænger af, om skabelonkunderne i netområdet aflæses samtidigt eller rullende. Der gælder følgende tidsfrister i de to tilfælde: Rullende aflæsning Saldoafregningen for en given måned skal være udført inden for 15 måneder efter udløbet af den pågældende måned. Saldoafregning for eksempelvis januar 2012 skal derfor være udført senest 30. april 2013 altså inden for 15 måneder efter afslutningen af januar Samtidig aflæsning: For alle måneder i en given aflæsningsperiode skal saldoafregningen have fundet sted inden for seks måneder efter udløbet af den pågældende aflæsningsperiode. Hvis aflæsningsperioden er lig kalenderåret, så skal saldoafregningen være foretaget senest den 30. juni i det følgende år. Hvis aflæsningsperioden i stedet er fx 1. kvartal, skal saldoafregningen være lavet senest 30. september samme år. 6.5 Dokumentation Efter saldoafregningen sender Energinet.dk fakturabilag til alle involverede elleverandører. I fakturabilaget angives på månedsbasis: Energinet.dk's CVR-nr. Netvirksomhedens navn + Netområde-ID. Periode for saldoafregningen (måned og år). Sum af andelstal pr. elleverandør og pr. netområde. Det refikserede residualforbrug og tilsvarende fordelte forbrug. Det periodiserede forbrug. Differencen mellem det periodiserede forbrug og det refikserede fordelte forbrug. Det vejede gennemsnit af afregningsprisen pr. døgn sammenvejet med ovennævnte difference. Også ved samtidig aflæsning og saldoafregning for et helt år laves et fakturabilag pr. måned. Hvis elleverandøren ønsker det, kan han i DataHub'en få adgang til hele det relevante datagrundlag, fx de periodiserede forbrug pr. målepunkt. 6.6 Saldoafregning og sikkerhedsstillelse m.v. Saldoafregning medfører en økonomisk risiko for Energinet.dk. Den afdækkes efter samme princip, som gælder for balanceafregning, det vil sige, at der normalt ikke kræves individuel sikkerhedsstillelse af elleverandørerne. Der laves en separat ordning for elleverandører med skabelonafregnede kunder, således at ordningen er de balanceansvarlige økonomisk uvedkommende. Dok /11, Sag 10/ /23

19 Hvis en elleverandør akut ophører med at levere el som følge af konkurs mv., kan Energinet.dk foretage en endelig saldoafregning for denne ene elleverandør. Saldoafregningen foretages i givet fald, når der foreligger måleraflæsninger for samtlige af leverandørens målepunkter i hvert netområde. 7. Periodisering ifm. kundeafregning af skabelonkunder Hvis der anvendes periodisering af aflæst forbrug i kundeafregningen, fx på grund af ændrede tariffer, skal denne altid laves ved hjælp af det fikserede residualforbrug, medmindre andet følger af lovgivningen. Herved anvendes som hovedregel nøjagtig samme værdier i saldo- og kundeafregning med undtagelse af misligholdelse fra kundens side. Ved misligholdelse fra kundens side kan der opstå behov for at slutafregne kunden ud over normal afregningsperiode, og inden det fikserede residualforbrug foreligger for de seneste dage. I sådanne tilfælde skal periodiseres med residualforbruget for samme arbejdsdage ugen før, korrigeret med et standardskøn som oplyses af Energinet.dk. Der vil i givet fald undtagelsesvist være en mindre afvigelse mellem kundeafregningen og den efterfølgende saldoafregning som omfatter den pågældende kunde og elleverandør. Dok /11, Sag 10/ /23

20 8. Oversigt over forpligtelser og sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende markedsforskrift, jf. 2.1 ovenfor. Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktioneres, samt hvilken aktør reglen gælder for. Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven 31, stk. 2 eller 22, stk. 3 Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven 31, stk. 2 gældende for aktører med undtagelse af netvirksomheder Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens 31, stk. 2, kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub en. Energinet.dks sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger således på en forpligtelse pålagt Energinet.dk ved lov for at sikre markedets funktion, herunder brugen af Energinet.dks ydelser. I forbindelse med åbningen af elmarkedet i Danmark besluttede Energitilsynet, at vurderingen af, om en virksomhed groft eller gentagende tilsidesætter sine forpligtelser, i praksis skal håndteres ud fra en processuel tilgang: Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejdsdage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen. Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for korrektion af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdelse af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtelser og medføre udelukkes af virksomheden fra benyttelse af Energinet.dks ydelser. Denne procedure er videreført i relation til de forpligtelser, som påhviler virksomhederne i forhold til DataHub en. Afgørelser efter Elforsyningslovens 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykkerprocedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister. Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven 31, stk. 2 gældende for netvirksomheder Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens 31 stk. 2, kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub en. Da disse forpligtelser imidlertid omfatter netvirksomhedernes bevillingsmæssige aktiviteter, kan Energinet.dk alene udelukke en netvirksomhed fra Data- Hub en, såfremt der samtidig sker bevillingsmæssige afklaringer af disse forpligtelser for netvirksomheden, hvilket henhører under Energistyrel- Dok /11, Sag 10/ /23

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Håndtering af fejlagtige leverandørskift

Håndtering af fejlagtige leverandørskift Til: Energitilsynet Håndtering af fejlagtige leverandørskift 7. januar 2013 HEP-HSF/HEP Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

At opstille forslag til minimumskrav til opfyldelse af nedenstående målsætninger

At opstille forslag til minimumskrav til opfyldelse af nedenstående målsætninger Engrosmodellen Arbejdsgruppe vedrørende implementering af ændret fremsendelsesmønster for timedata m.m. slutrapport 15. oktober 2014 XVJE 1. Baggrund Arbejdsgruppen har afholdt i alt 4 møder, hvor problematikkerne

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

DataHub hvad er projektets formål?

DataHub hvad er projektets formål? DataHub hvad er projektets formål? Morten Braae Nielsen Afregningschef - El, Elmarked Telefon: +45 7622 4304 Mobil: +45 2333 8509 E-mail: mbn@energinet.dk 1 Problematikker i det danske detailmarked - der

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 6. OKTOBER 2015 DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM 13. august 2015 Ret & Administration 15/05734 OTS RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat 2015-02-25 Dialogmøde 16, referat Tid 25. februar 2015 kl. 13.00-16.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El Driftsudfordringer den 2 april 2015 Markedsdrift El 1 Agenda Vi arbejder på nuværende tidspunkt med flere betydelige ITudfordringer: modtager meddelelser der ikke behandles/ viderefremsendes af Datahub

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9.

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9. BILAG 1 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodel statusopdatering 9. juni 2015 JHH/ADA Det indstilles, at den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og Data-

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Tid Onsdag d. 4. juni 2014 kl. 10.30-16.00 Sted Energinet.dk, Erritsø Deltagere Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Clement

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 5

Direktørgruppemøde, møde 5 Direktørgruppemøde, møde 5 Tid Tirsdag 21. oktober kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere