Træder i kraft den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træder i kraft den 1.3.2013"

Transkript

1 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den Jun Okt Okt DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan Jan Jan Jan DATE PHQ PHQ HBK PHQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk 35508/11. Dok /11, Sag 10/3365

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Gennemgående revideret i 2012 pga. indførelsen af DataHub en 4 Jan 2012 Forside og 6.4 Datoen for ikrafttræden ændret. Nyt kapitel 2.3 Sanktionsoversigter indsat. Mindre redaktionelle ændringer 4.1 Aug Dok /11, Sag 10/3365 2/23

3 Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 2 Læsevejledning Terminologi og definitioner Aktør Aktørstamdataregister Andelskvotient Andelstal Arbejdsdage DataHub'en Disponent Elektronisk dataudveksling (EDI) Elleverandør Elnet Fiksering eller Refiksering Flytning GLN-nr Kunde Leverandørskift Mægler Målepunkt Netområde Nettab Netvirksomhed Obligatorisk grænse Periodisering Residualforbrug Rullende aflæsning Samtidig aflæsning Skabelonafregning Timeafregning /60-måling /60-værdi Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Hjemmel Sanktioner Klage Ikrafttræden Obligatorisk grænse for timeafregning Generelt Nedsættelse af obligatorisk grænse Regler for nedsættelse Korrigeret historisk residualforbrug Residualforbrug Dok /11, Sag 10/3365 3/23

4 5. Andelstal og fordelt forbrug Generelt Andelstal og forventet årsforbrug Principper Praktisk procedure Fordelte forbrug Saldoafregning Generelt Procedure Regneeksempel Tidsfrist for saldoafregning Dokumentation Saldoafregning og sikkerhedsstillelse m.v Periodisering ifm. kundeafregning af skabelonkunder Oversigt over forpligtelser og sanktioner Dok /11, Sag 10/3365 4/23

5 Læsevejledning Denne forskrift indeholder alle generelle og specifikke krav vedrørende håndtering af skabelonafregning. Krav til håndtering af måledata for skabelonafregnede målepunkter fremgår af forskrift D1. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende. Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitlerne 3 til 7 indeholder krav til netvirksomheder og elleverandører, herunder krav til håndtering af ændringer i den obligatoriske grænse for timeafregning, forpligtelsen til at kontrollere andelstal og anvendelsen af det korrekte grundlag for afregning af kunder. Derudover beskriver forskriften beregningen af residualforbruget, opstillingen af andelstal samt udførelsen af saldoafregningen. Kapitel 8 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", "Markedsforskrifter". Dok /11, Sag 10/3365 5/23

6 1. Terminologi og definitioner Definitionerne i denne forskrift er så vidt muligt enslydende med definitioner i Elforsyningsloven, og den i branchen gængse opfattelse af begreberne. I tilfælde af afvigelser fra Elforsyningsloven skyldes dette den gængse opfattelse eller praktiske hensyn i forhold til at kunne anvende definitionerne i markedsreglernes regulering af markedet. 1.1 Aktør Aktør er en fællesbetegnelse for de virksomheder, der agerer i elmarkedet - dvs. netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig og mægler. 1.2 Aktørstamdataregister Et register over de aktører, der har opfyldt de af Energinet.dk opstillede krav i standardaftale for adgang til DataHub'en. Registret er tilgængeligt i DataHub'ens webportal med diverse oplysninger pr. aktør. 1.3 Andelskvotient Andelstallet for en elleverandør eller balanceansvarlig delt med summen af andelstal. 1.4 Andelstal Det seneste aflæste (eller anslåede) elforbrug målt i kwh pr. år for en skabelonafregnet kunde eller gruppe af kunder i et netområde. Ved summen af andelstal forstås summen af andelstal for samtlige skabelonafregnede kunder i det pågældende netområde. 1.5 Arbejdsdage Arbejdsdage som defineret forskrift D DataHub'en En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub'en håndterer måledata, stamdata, transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 1.7 Disponent Se definitionen for "kunde". 1.8 Elektronisk dataudveksling (EDI) Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 1.9 Elleverandør En elhandler, der: 1) har indgået standardaftale med Energinet.dk om optagelse som elleverandør i DataHub'en. Og 2) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet Elnet Det kollektive elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven Fiksering eller Refiksering Arkivering af afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af tidsserierne (evt. i aggregeret form), som de foreligger opdateret ved tidspunktet for fiksering eller refiksering. Dok /11, Sag 10/3365 6/23

7 1.12 Flytning Skift af disponent/kunde på det pågældende målepunkt. En flytning kan samtidig medføre leverandørskift på målepunktet GLN-nr Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af netvirksomhed, elleverandør og balanceansvarlig Kunde Anvendes om den (eller de), der har ret til at disponere over målepunktet, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt. Dvs. har ret til at foretage leverandørskift eller melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk person (f.eks. en virksomhed eller andet med et CVR nr.) eller fysiskperson Leverandørskift Skift af elleverandør på det pågældende målepunkt Mægler En mægler er en aktør, der enten på elleverandørens vegne markedsfører elleverandørens produkter overfor kunder eller på kundens vegne afsøger kundens muligheder for indgåelse af aftaler med elleverandøren Målepunkt Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som funktion af målinger eller estimeres og klassificeres som forbrug, produktion eller udveksling jf. forskrift D1. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for en kunde, producent, elleverandør, balanceansvarlig eller netvirksomhed Netområde Et fysisk sammenhængende elnet, der er afgrænset mod de tilstødende elnet med 15/60-målere og ejet af en og samme netvirksomhed, med bevilling til at drive dette elnet jf. forskrift D Nettab Den energimængde, der forbruges i elnettet. Måles som forskellen mellem den mængde, der leveres til elnettet og den mængde, der leveres fra elnettet Netvirksomhed Virksomhed med bevilling til at drive elnet. Netvirksomhed benyttes i markedsforskrifter både om en netvirksomhed og en transmissionsvirksomhed (som defineret i Elforsyningsloven) Obligatorisk grænse Grænse for netvirksomheders pligt til obligatorisk timeafregning af målepunkter som anført i bemærkning til Elforsyningsloven 1 og som yderligere beskrevet i forskrift H Periodisering Tidsmæssig fordeling af aflæst forbrug ved hjælp af fikseret residualforbrug. 1 L 236: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning, fremsat den 21. april 2004, bemærkning til nr. 75 ( 72). Dok /11, Sag 10/3365 7/23

8 1.23 Residualforbrug Det totale forbrug for et netområde opgjort på timebasis minus forbruget hos de timeafregnede kunder i netområdet Rullende aflæsning Netvirksomhedens aflæsning af skabelonafregnede forbrugsmålepunkter sker jævnt fordelt over hele året, idet de er opdelt i aflæsningsgrupper, der hver især aflæses for eksempel én gang årligt Samtidig aflæsning Netvirksomheden aflæser alle skabelonafregnede forbrugsmålepunkter samtidigt, fx én gang årligt Skabelonafregning Skabelonafregning dækker afregning af alt ikke-timeafregnet forbrug i et netområde, der fordeles efter en skabelon for netområdet jf. forskrift H2. Det omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden og målepunkter, hvor timeværdier hjemtages ugentligt af netvirksomheden uden at blive anvendt i balanceafregningen Timeafregning Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og distribuerer 15/60-værdier og disse anvendes i balanceafregningen /60-måling Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand /60-værdi En måleværdi, der er fremkommet ved 15/60-måling. Dok /11, Sag 10/3365 8/23

9 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Forskriften er jf. 7, stk. 1 og 2 samt 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen") udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til/vilkår for aktørerne på det danske elmarked omkring håndtering af skabelonafregning. Forskriften henvender sig primært til netvirksomheder og angiver regler for håndtering af obligatorisk grænse for timeafregning mv. Herudover fastsætter forskriften de regler elleverandører skal fungere med omkring saldoafregningen og afledte effekter på kundeafregningen. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 28, stk. 2, nr. 7 og nr. 11, og 31, stk. 2 i Elforsyningsloven samt 7, stk. 1 og 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 2.3 Sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende markedsforskrift, jf. 2.1 ovenfor. Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til elforsyningsloven 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub en. Såfremt aktørernes forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i elforsyningsloven 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i elforsyningsloven 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet i henhold til elforsyningsloven 86, stk. 1. I kapitel 8 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Idet bilagene alene er forklarende ift. reglerne i markedsforskrifterne og dermed ikke indeholder nye regler, er de forpligtelser, som er gentaget i bilagene, ikke medtaget i sanktionsoversigterne. Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af elforsyningslovens regler som følge af manglende overholdelse af aktørens forpligtelser som anført i nærværende forskrift. Såfremt manglende overholdelse tillige medfører overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. Dok /11, Sag 10/3365 9/23

10 2.4 Klage Klage over forskriften kan jf. 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og 7, stk. 3 og 8, stk. 3, i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk 2.5 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft den 1. marts 2013 og afløser forskrift H2: "Måling og skabelonafregning", oktober 2008, version 3.1. Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv., bek. nr af 20. september og 3 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk. 2 og 8, stk. 2. Dok /11, Sag 10/ /23

11 3. Obligatorisk grænse for timeafregning 3.1 Generelt Den obligatoriske grænse for timeafregning er et årsforbrug på kwh/år pr. målepunkt opgjort som det senest målte elforbrug i en sammenhængende 12-måneders periode. For nye installationer foretager netvirksomheder et skøn over det forventede årsforbrug. Netvirksomheder kan frit udmelde en lavere "lokal obligatorisk grænse". En lavere grænse skal altid udmeldes efter de regler, der fremgår af afsnit 3.2. Alle målepunkter med et årsforbrug der er lavere end den obligatoriske grænse, skabelonafregnes, medmindre kunden ønsker timeafregning. Dette skal i givet fald ske på ikke-diskriminerende vilkår og mod en omkostningsbestemt betaling til netvirksomheden, i henhold til Elforsyningslovens bestemmelser. I særlige tilfælde kan netvirksomheder gøre undtagelser fra den obligatoriske grænse, således at årsforbrug, der overstiger den obligatoriske grænse, som er gældende for netområdet, alligevel skabelonafregnes. Dette kan være tilfældet ved eksempelvis vejbelysning uden måler, hvor forbruget estimeres ud fra viden om effekt og benyttelsestid. Kravet om timeafregning fastholdes som udgangspunkt i tilfælde af, at forbruget på et senere tidspunkt periodisk kommer under grænseværdien. Kravet frafaldes dog, hvis det kan dokumenteres, at forbruget permanent er væsentligt mindre end den gældende obligatoriske grænse. 3.2 Nedsættelse af obligatorisk grænse Regler for nedsættelse Hvis netvirksomheden sænker sin lokale obligatoriske grænse, skal følgende regler overholdes: 1. Nedsættelsen skal altid ske med virkning fra den 1. i en måned og skal ske med mindst 3 måneders varsel. 2. Netvirksomheden skal sende varslet til Energinet.dk via DataHub'ens webformular. Energinet.dk videreformidler det til de elleverandører, der er aktive i netvirksomhedens område med anmodning om bekræftelse af modtagelsen. 3. Nedsættelsen annonceres i DataHub'ens webportal og værdien opdateres i aktørstamdataregistret. 4. Ved implementeringen følges den generelle procedure for ændring af afregningsform på det enkelte målepunkt som beskrevet i forskrift H1. Hvis den generelle obligatoriske grænse sænkes, anvendes som udgangspunkt samme regler for nedsættelse. I punkt 2 sendes det generelle varsel dog alene af Energinet.dk. Dok /11, Sag 10/ /23

12 3.2.2 Korrigeret historisk residualforbrug Ved reduktion af den obligatoriske grænse ændres residualforbrugets niveau, hvorfor der opstår et "knæk" i residualforbruget på skæringsdatoen. Eventuelt ændres også dets tidsprofil (fx fordeling på døgnbasis) i væsentlig grad. Det giver problemer med periodiseringen, specielt da denne skal kunne foretages 3 år bagud i tid ved korrektioner, jf. forskrift D1. Af den grund opstår problemet også i netvirksomheder med samtidig aflæsning. Til periodisering beregner Energinet.dk via DataHub'en derfor et korrigeret historisk residualforbrug 3 år tilbage efter skæringsdato. Det gøres på følgende måde: 1. Energinet.dk laver via DataHub'en et estimat for, hvad det lokale residualforbrug ville have været 3 år bagud i tid ved den nye obligatoriske grænse. 2. Dette estimat laves ved at multiplicere det faktiske historiske residualforbrug pr. døgn i det pågældende år med en fast korrektionsfaktor. 3. Korrektionsfaktoren det pågældende år bestemmes som det estimerede årlige residualforbrug det pågældende år ved den nye grænse delt med det faktiske årlige residualforbrug ved den faktiske grænse det pågældende år. Ved beregningen tages hensyn til eventuelt tidligere nedsættelse af grænsen i de foregående 3 år. Specielt i det tilfælde vil korrektionsfaktorerne variere fra år til år. Ved sænkning af den generelle obligatoriske grænse anvendes som udgangspunkt samme procedure som ovenfor, dvs. der laves et estimat for det lokale residualforbrug 3 år tilbage i alle netvirksomheder. Andet kan dog besluttes i det konkrete tilfælde efter drøftelse mellem Energinet.dk og øvrige berørte parter, fx at bruge et estimat for hvert prisområdes samlede residualforbrug ved den nye grænse til den fremadrettede periodisering. 4. Residualforbrug Residualforbruget anvendes i flere sammenhænge: 1. Den balanceansvarliges andel af residualforbruget ("fordelt forbrug") anvendes ved balanceafregning henholdsvis korrektionsafregning som et skøn for forbruget på de skabelonafregnede målepunkter som omtalt i kapitel Det fikserede residualforbrug anvendes til periodisering af de aflæste forbrug ved saldo- og kundeafregning som omtalt i kapitel 6 og 7. Residualforbruget for et netområde opgøres på timebasis som det samlede forbrug i netområdet (nettolevering fra omliggende netområder + lokal produktion) minus det samlede forbrug på timeafregnede målepunkter i netområdet. Det opgøres i kwh med tre decimaler som andet timemålt forbrug. Residualforbruget omfatter således summen af forbruget på de skabelonafregnede målepunkter plus nettab. Det er op til den enkelte netvirksomhed at be- Dok /11, Sag 10/ /23

13 slutte, om netttabet i kv-nettet skal indgå som timeafregnet forbrug, eller om det skal indgå i residualforbruget. Det nettab, der er indeholdt i residualforbruget, opgøres ved: 1. Fiksering henholdsvis refiksering som andelskvotienten for nettab ganget det fikserede henholdsvis refikserede residualforbrug. 2. Saldoafregningen som det refikserede residualforbrug minus det periodiserede forbrug på de "almindelige" skabelonafregnede målepunkter. Der anvendes ét residualforbrug pr. netområde, uanset hvor mange netområder netvirksomheden omfatter. Energinet.dk opgør i DataHub'en både det fikserede og refikserede residualforbrug. Det fikserede og refikserede residualforbrug offentliggøres pr. netvirksomhed på Energinet.dk's hjemmeside. En aktør kan endvidere hjemtage residualforbrug ved at sende en EDImeddelelse til DataHub'en, der automatisk fremsender de data, der er specificeret i EDI-meddelelsen. 5. Andelstal og fordelt forbrug 5.1 Generelt Ved balanceafregning og efterfølgende korrektionsafregning anvender Energinet.dk et skønnet forbrug pr. balanceansvarlig for skabelonafregnede målepunkter, også kaldet "fordelt forbrug". Der beregnes ligeledes "fordelt forbrug" pr. elleverandør og dette indgår i saldoafregningen som beskrevet i afsnit 6. Det opgøres på basis af residualforbrug og andelstal som beskrevet nedenfor. 5.2 Andelstal og forventet årsforbrug Principper Et andelstal er pr. definition lig med det forventede årsforbrug pr. målepunkt, som angivet i særlige stamdata for målepunktet, jf. forskrift I. Det forventede årsforbrug er i sagens natur et estimat, der fastsættes af netvirksomheden efter følgende principper: 1. Som udgangspunkt sættes det lig med det senest målte 12-måneders forbrug på pågældende målepunkt opgjort i kwh/år. For nettab sættes det tilsvarende som udgangspunkt lig nettabet i de seneste 12 måneders saldoafregning. 2. Hvis den faktiske aflæsningsperiode afviger fra 365/366 dage, korrigeres det forventede forbrug til helårsbasis. 3. Ved nye installationer fastsættes det forventede årsforbrug ved et skøn fra netvirksomhedens side. Ovenstående gælder som udgangspunkt også, hvis der kommer en ny kunde på det pågældende målepunkt. Ved væsentligt ændrede forudsætninger kan net- Dok /11, Sag 10/ /23

14 virksomheden dog undtagelsesvist estimere et forventet årsforbrug på anden vis. På baggrund af andelstallene pr. målepunkt opgør Energinet.dk via DataHub'en: 1. Andelstal pr. elleverandør = summen af andelstal for de skabelonafregnede målepunkter, som den pågældende elleverandør leverer til. 2. Andelstal pr. balanceansvarlig = summen af andelstal for de skabelonafregnede målepunkter, som den pågældende balanceansvarlige varetager balanceansvaret for. 3. Sum af andelstal = sum af andelstal for alle elleverandører = sum af andelstal for alle balanceansvarlige. Alle sumtal ovenfor refererer til summen i det pågældende netområde. Forholdet mellem andelstal pr. elleverandør/balanceansvarlig og sum af andelstal kaldes "andelskvotienten" for pågældende elleverandør/balanceansvarlig. Der gælder derudover følgende regler for andelstal: 1. Andelstal opdateres af Energinet.dk forud for den 1. i hver måned, som nærmere omtalt i afsnit Andelstal for en måned kan ikke rettes efter den her nævnte tidsfrist før månedsskift med én undtagelse, jf. nedenfor. 3. Der kommunikeres alene andelstal og sum af andelstal, ikke andelskvotienter. Undtagelsen til punkt 2 er, at hvis en elleverandør går konkurs, kan hans andelstal fremadrettet og midt i måneden overføres til den elleverandør, der overtager hans leverance. Det samme gælder andelstal for de berørte balanceansvarlige. Der er således alene tale om en ren omfordeling af de allerede beregnede andelstal for pågældende måned Praktisk procedure Energinet.dk beregner andelstal for den efterfølgende måned ved at tage en kopi af de forventede årsforbrug, som netvirksomheden har angivet i stamdata pr. målepunkt. Energinet.dk tjekker de beregnede andelstal med hensyn til: 1. Om udviklingen i summer af andelstal pr. elleverandør og balanceansvarlig er plausibel. 2. Om sum af andelstal pr. netvirksomhed nogenlunde svarer til residualforbruget. 3. Om der er andelstal for målepunkter for forbrug (inklusiv nettab) over den obligatoriske grænse for timeafregning, som ikke er forventede. 4. Om der er andelstal på målepunkter for udveksling eller produktion. Uanset denne kontrol er det alene netvirksomhedens ansvar, at de grundlæggende data (fx forventet årsforbrug) er korrekte/konsistente jf. forskrift I, mens Dok /11, Sag 10/ /23

15 det er Energinet.dk's ansvar, at der foretages korrekte beregninger på de grundlæggende data. Af hensyn til punkt 3 er det angivet i stamdata, hvis forbrug over den obligatoriske grænse er forventeligt på det pågældende målepunkt. Det kan fx være nettab og almindelige målepunkter, der ved sidste opgørelse havde et "godkendt" forbrug > 95 % af grænseværdien etc. Finder Energinet.dk forhold, der afviger fra det forventede i punkt 1-4, gøres den pågældende netvirksomhed opmærksom herpå pr. . Netvirksomheden skal herefter rette eventuelle fejl i de grundlæggende data indenfor 5 arbejdsdage, jf. følgende tidsplan for den samlede proces. Klokkeslættet er i alle tilfælde kl , der derfor ikke nævnes yderligere: 1. Energinet.dk opgør via DataHub'en andelstal pr. målepunkt for den følgende måned senest 13 arbejdsdage før månedsskiftet. Hvis Energinet.dk finder ikke forventede afvigelser, orienteres pågældende netvirksomhed herom pr. mail samme dag. 2. Hvis en netvirksomhed opdaterer andelstal som følge af fejl fundet efter kontrollen i punkt 1 og informerer Energinet.dk herom senest 8 arbejdsdage før månedsskiftet, så aktiveres en genberegning af andelstallene for det berørte netområde. 3. Energinet.dk fremsender via DataHub'en andelstal og sum af andelstal til elleverandører og balanceansvarlige senest 7 arbejdsdage før månedsskiftet. 4. Elleverandører og balanceansvarlige kan anmelde fejl i de fremsendte andelstal frem til 4 arbejdsdage før månedsskiftet. 5. Energinet.dk fremsender via DataHub'en de eventuelt korrigerede andelstal til elleverandører og balanceansvarlige senest 2 arbejdsdage før månedsskiftet. 6. Herefter er andelstallene for den kommende måned endelige. Hvis der i punkt 5 påvises alvorlige fejl, kan Energinet.dk i punkt 6 som nødløsning vælge at genbruge andelstallene for den indeværende måned. I givet fald orienteres alle involverede aktører om baggrunden herfor. 5.3 Fordelte forbrug Energinet.dk beregner de fikserede og refikserede fordelte forbrug pr. balanceansvarlig på basis af andelstal og de fikserede henholdsvis refikserede residualforbrug. Det fordelte forbrug på timebasis for balanceansvarlig X i netvirksomhed Y i pågældende måned beregnes ved simpel pro rata som: (andelstal for balanceansvarlig X/sum af andelstal i netvirksomhed Y)*residualforbrug i netvirksomhed Y - eller med andre ord som andelskvotient * residualforbrug. Det fordelte forbrug pr. elleverandør beregnes på tilsvarende vis. Dok /11, Sag 10/ /23

16 6. Saldoafregning 6.1 Generelt Saldoafregningen har til formål at korrigere for forskellen mellem det refikserede fordelte forbrug, der blev anvendt i korrektionsafregningen (balanceafregning), og det faktisk aflæste forbrug, der først foreligger efterfølgende. Det bruges dermed til Energinet's afregning med elleverandørerne i form af en omfordeling mellem elleverandørerne. Saldoafregningen opgøres på månedsbasis af Energinet.dk. Grundlaget for saldoafregningen er en timebaseret beregningsmodel, hvorfor det anvendte aflæste forbrug periodiseres efter det fikserede residualforbrug for at kunne indgå i beregningen. Ved opgørelsen af det periodiserede forbrug tages hensyn til: - Leverandørskift, herunder på grund af flytning. - Annullering af fejlagtigt leverandørskift. - Oprettelse og nedlæggelse af målepunkter. - Skift fra skabelon- til timeafregning og omvendt. Det sker pr. automatik, når stam- og måledata er korrekte. 6.2 Procedure Saldoafregningen gennemføres efter følgende principper: 1. Det periodiserede forbrug for de skabelonafregnede målepunkter opgøres pr. målepunkt pr. time og summeres pr. elleverandør. 2. Der periodiseres mellem alle målinger, der er anvendt til afregning. Hvis den ordinære årlige aflæsning fx, sker i december, og der i maj er foretaget en aflæsning på grund af leverandørskift, skal der periodiseres separat i de to perioder december-maj og maj-december. 3. Periodisering sker ved hjælp af det fikserede residualforbrug for pågældende netvirksomhed. 4. Det periodiserede nettab pr. time opgøres som det refikserede residualforbrug minus summen af de periodiserede forbrug for alle øvrige skabelonafregnede målepunkter. 5. Det periodiserede forbrug pr. elleverandør fratrækkes elleverandørens refikserede fordelte forbrug. 6. Differencen afregnes med elspotprisen i det pågældende prisområde. Punkt 4 indebærer, at saldoafregningen er en omfordeling af det refikserede residualforbrug mellem elleverandørerne, herunder elleverandøren af nettab. Energinet.dk laver visse kontroller af saldoafregningen inden fakturering, eksempelvis - At det er et nulsums-spil indenfor hvert netområde. - At nettabet er forholdsvist stabilt. Dok /11, Sag 10/ /23

17 - At der flyttes relativt få kwh mellem elleverandører. Finder Energinet.dk forhold, der afviger mere end forventet fra kontrollerne i eksemplerne ovenfor kontaktes netvirksomheden af Energinet.dk. Den nævnte kontrol ændrer intet ved, at det er netvirksomheden, der har ansvaret for de grundlæggende måledata i saldoafregningen som beskrevet i forskrift D1 afsnit og afsnit Om nødvendigt genberegnes saldoafregningen, jf. forskrift D Regneeksempel Proceduren er belyst i følgende regneeksempel. Der ses på 3 døgn indenfor samme måned, hvorfor andelskvotienterne er ens i alle 3 døgn. Herudover antages, at: - Der er 3 elleverandører, L1-L3, hvor L3 alene er elleverandør af nettab. - Der mellem fiksering og refiksering er opdaget en målefejl, som ved refiksering medfører en korrektion af residualforbruget i døgn 2 fra 1100 til 1050 MWh/døgn. - Der sker leverandørskift fra L2 til L1 mellem døgn 2 og 3, hvilket flytter 20 MWh/døgn. De forskellige forbrug er angivet i den rækkefølge, de beregnes. døgn 1 døgn 2 døgn 3 Kommentar Fikseret residualforbrug (FRF) sum Refikseret residualforbrug (RFRF) L ,5 250 Fordeling mellem L1, L2 og L3 konstant og lig med L månedens andelskvotienter L ,5 50 I døgn 2 er residualtforbrug rettet pga. målefejl sum Periodiseret forbrug (PF) L L1 & L2: aflæst forbrug pr. målepunkt periodiseret L med FRF. Leverandørskift fra L2 til L1 i døgn 3. L L3: RFRF - PF for L1 og L2 sum Sum altid lig RFRF Difference = PF - RFRF L1 0 12,5 20 Positiv = leverandør har brugt mere end L forudsat i korrektionsafregning = RFRF L3 0-47,5 0 sum Sum altid lig 0 Elspot døgnmiddel 300,00 400,00 350,00 Vejet døgnmiddel pr. prisområde Saldoafregning L Positiv = leverandør skal betale netvirksomhed L L sum Sum altid lig 0 ("nulsums-spil") Dok /11, Sag 10/ /23

18 6.4 Tidsfrist for saldoafregning Tidsfristen for gennemførelse af saldoafregning afhænger af, om skabelonkunderne i netområdet aflæses samtidigt eller rullende. Der gælder følgende tidsfrister i de to tilfælde: Rullende aflæsning Saldoafregningen for en given måned skal være udført inden for 15 måneder efter udløbet af den pågældende måned. Saldoafregning for eksempelvis januar 2012 skal derfor være udført senest 30. april 2013 altså inden for 15 måneder efter afslutningen af januar Samtidig aflæsning: For alle måneder i en given aflæsningsperiode skal saldoafregningen have fundet sted inden for seks måneder efter udløbet af den pågældende aflæsningsperiode. Hvis aflæsningsperioden er lig kalenderåret, så skal saldoafregningen være foretaget senest den 30. juni i det følgende år. Hvis aflæsningsperioden i stedet er fx 1. kvartal, skal saldoafregningen være lavet senest 30. september samme år. 6.5 Dokumentation Efter saldoafregningen sender Energinet.dk fakturabilag til alle involverede elleverandører. I fakturabilaget angives på månedsbasis: Energinet.dk's CVR-nr. Netvirksomhedens navn + Netområde-ID. Periode for saldoafregningen (måned og år). Sum af andelstal pr. elleverandør og pr. netområde. Det refikserede residualforbrug og tilsvarende fordelte forbrug. Det periodiserede forbrug. Differencen mellem det periodiserede forbrug og det refikserede fordelte forbrug. Det vejede gennemsnit af afregningsprisen pr. døgn sammenvejet med ovennævnte difference. Også ved samtidig aflæsning og saldoafregning for et helt år laves et fakturabilag pr. måned. Hvis elleverandøren ønsker det, kan han i DataHub'en få adgang til hele det relevante datagrundlag, fx de periodiserede forbrug pr. målepunkt. 6.6 Saldoafregning og sikkerhedsstillelse m.v. Saldoafregning medfører en økonomisk risiko for Energinet.dk. Den afdækkes efter samme princip, som gælder for balanceafregning, det vil sige, at der normalt ikke kræves individuel sikkerhedsstillelse af elleverandørerne. Der laves en separat ordning for elleverandører med skabelonafregnede kunder, således at ordningen er de balanceansvarlige økonomisk uvedkommende. Dok /11, Sag 10/ /23

19 Hvis en elleverandør akut ophører med at levere el som følge af konkurs mv., kan Energinet.dk foretage en endelig saldoafregning for denne ene elleverandør. Saldoafregningen foretages i givet fald, når der foreligger måleraflæsninger for samtlige af leverandørens målepunkter i hvert netområde. 7. Periodisering ifm. kundeafregning af skabelonkunder Hvis der anvendes periodisering af aflæst forbrug i kundeafregningen, fx på grund af ændrede tariffer, skal denne altid laves ved hjælp af det fikserede residualforbrug, medmindre andet følger af lovgivningen. Herved anvendes som hovedregel nøjagtig samme værdier i saldo- og kundeafregning med undtagelse af misligholdelse fra kundens side. Ved misligholdelse fra kundens side kan der opstå behov for at slutafregne kunden ud over normal afregningsperiode, og inden det fikserede residualforbrug foreligger for de seneste dage. I sådanne tilfælde skal periodiseres med residualforbruget for samme arbejdsdage ugen før, korrigeret med et standardskøn som oplyses af Energinet.dk. Der vil i givet fald undtagelsesvist være en mindre afvigelse mellem kundeafregningen og den efterfølgende saldoafregning som omfatter den pågældende kunde og elleverandør. Dok /11, Sag 10/ /23

20 8. Oversigt over forpligtelser og sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende markedsforskrift, jf. 2.1 ovenfor. Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktioneres, samt hvilken aktør reglen gælder for. Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven 31, stk. 2 eller 22, stk. 3 Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven 31, stk. 2 gældende for aktører med undtagelse af netvirksomheder Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens 31, stk. 2, kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub en. Energinet.dks sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger således på en forpligtelse pålagt Energinet.dk ved lov for at sikre markedets funktion, herunder brugen af Energinet.dks ydelser. I forbindelse med åbningen af elmarkedet i Danmark besluttede Energitilsynet, at vurderingen af, om en virksomhed groft eller gentagende tilsidesætter sine forpligtelser, i praksis skal håndteres ud fra en processuel tilgang: Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejdsdage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen. Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for korrektion af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdelse af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtelser og medføre udelukkes af virksomheden fra benyttelse af Energinet.dks ydelser. Denne procedure er videreført i relation til de forpligtelser, som påhviler virksomhederne i forhold til DataHub en. Afgørelser efter Elforsyningslovens 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykkerprocedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister. Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven 31, stk. 2 gældende for netvirksomheder Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens 31 stk. 2, kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens 31, stk. 3 kan træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub en. Da disse forpligtelser imidlertid omfatter netvirksomhedernes bevillingsmæssige aktiviteter, kan Energinet.dk alene udelukke en netvirksomhed fra Data- Hub en, såfremt der samtidig sker bevillingsmæssige afklaringer af disse forpligtelser for netvirksomheden, hvilket henhører under Energistyrel- Dok /11, Sag 10/ /23

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Træder i kraft den

Træder i kraft den Pseudo-forskrift H2: Skabelonafregning mv. Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan 2012 Jan 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING METODEANMELDT_Forskrift H2: Måling og skabelonafregning 1/26 FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift D1: Afregningsmåling August 2012 Rev. 3.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober Version 3.1. Feb Maj 2008 Aug Okt DATE MRP PHQ LRO MRP NAME

Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober Version 3.1. Feb Maj 2008 Aug Okt DATE MRP PHQ LRO MRP NAME Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober 2008 Version 3.1 Feb. 2008 Maj 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP PHQ LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38473-08 DOC. NO.

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Høringsversion maj 2014 Version 4.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-2

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD METODEANMELDT_Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1/33 FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25. februar 2014 Version 4.5 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 Jan. 2014 Feb. 2014 Feb. 2014 DATE USS PHQ USS SHR NAME REV.

Læs mere

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet.

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet. Pseudo-forskrift I: Stamdata December 2010 Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 31436-10 Energinet.dk DOC. NO.

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 Version 4.10 Træder i kraft 1. april 2016 Dec. 2015 Dec. 2015 Dec. 2015 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15-08075-1 Dok. 15-08075-1

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec.

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Oktober 2013 Ver. 7 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME Okt. 2011

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. Februar 2011 Version 2 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. JuniFebruar 20110 Version 21.10 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 3 - August 216 DataHub Markedsrapport 15-11-216 Dok. 16/398-1 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 13/ Træder i kraft den

Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 13/ Træder i kraft den Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold FebruarHøringsversion maj 2014 Revideret jf.høringsnotat af 25. februar 2014 Version 1.56 Træder i kraft den 1.10.2015 JanMar. 2014 2013 FebApr.

Læs mere

Dataflow og balanceansvar

Dataflow og balanceansvar Version 1.0 Dato: 25. februar 2002 Dok.nr.: 122359 v2 Reference: FBI/AFJ Dataflow og balanceansvar Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003 projektet". Projektet har

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 4 Februar 2017 DataHub Markedsrapport 13-02-2017 Dok. 16/16227-2 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015.

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015. Side 1 af 49. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 USS/PHQ December 2015 Dok. 15-08076-2 1/21 Side 2 af 49. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Marts 2013

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Marts 2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK PHQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR November 2015 HBK/HLJ Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia - herefter Energinet.dk - systemansvarlig operatør i Danmark der ejer og driver

Læs mere

Dataflow og balanceansvar

Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Dato: 6. februar 2003 Dok.nr.: 122359 v5 Reference: FBI/AFJ Dataflow og balanceansvar Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003 projektet". Projektet har

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af:

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Vi forbinder energi og mennesker Engrosmodel Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Ophævelse af forsyningspligten,

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift I: Stamdata Maj 2015 Version 2.9 Træder i kraft 1. april 2016 Feb. 2015 Feb. 2015 Maj 2015 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15-02670-6 Revisionsoversigt Kapitel

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014 BILAG 7 Til Direktørgruppen Refiksering fra start til slut I nærværende notat gives uddybende begrundelser for de afgørende udfordringer i forbindelse med afregning af elmarkedet efter idriftsættelsen

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt.

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt. Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2017-6035-12.0 18-04-2017 Høringssvar vedr. forskrifterne D1, F1, H1, H2, H3 og I sendt i høring i marts 2017 Dansk Energi takker for muligheden

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Afregningsmåling og afregningsgrundlag

Afregningsmåling og afregningsgrundlag Forskrift D1: Afregningsmåling og afregningsgrundlag December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Dec. 2006 Aug. 2007 Aug. 2007 DATE NIF HEP MBN LSO NAME Nov. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE PHQ HEP GEE LSO

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN [X. MÅNED ÅR] BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART 9. februar 2016 Ret & Administration 16/00932 LRN LOVGRUNDLAG

Læs mere