Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 16. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-689 (Kirsten Thorup) 16. februar 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 16. februar 2015 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Charlotte Kunckel, Hellerup) mod Kombit A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) Klagenævnet har den 19. januar 2015 modtaget en klage af samme dato fra klageren, Axiell Danmark A/S (herefter Axiell). Det fremgår af klageskriftet, at indklagede, Kombit A/S (herefter Kombit), den 9. januar 2015 i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Af bekendtgørelsen fremgår, at Kombit har til hensigt at indgå kontrakt med Dantek A/S uden offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudsdirektivets artikel 31, stk. 4, litra a. Axiell har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Klagenævnets formand har den 20. januar 2015 på denne baggrund og efter gennemgang af oplysningerne i sagen tillagt klagen midlertidig opsættende virkning. Klagenævnet har herefter truffet endelig afgørelse vedrørende opsættende virkning på det foreløbige grundlag, der foreligger, nemlig klageskrift med

2 2. bilag 1 5, svarskrift med bilag A D, uddybende klageskrift med bilag 6-24 og supplerende svarskrift med bilag E. Klageskriftet indeholder følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 28 og/eller 31, stk. 4, litra a, ved at tildele en kontrakt til Dantek A/S benævnt Ændringsanmodning i forbindelse med datakonvertering og dataoverførsel i henhold til proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, uanset at betingelserne for anvendelse af denne procedure ikke var opfyldt. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om at tildele kontrakten benævnt Ændringsanmodning i forbindelse med datakonvertering og dataoverførsel til Dantek A/S. Kombit har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Kombit har protesteret mod, at der tillægges klagen opsættende virkning. Andre oplysninger i sagen: Det forudgående EU-udbud Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S af 13. marts 2013 udbød Kombit som offentligt udbud en kontrakt vedrørende udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af nyt fælles bibliotekssystem. Kontraktens anslåede værdi var mio. kr. I udbudsbekendtgørelsen er det oplyst, at Kombit er en indkøbscentral og udbyder kontrakten på vegne af alle landets kommuner samt Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig. Dantek A/S (herefter Dantek) afgav eneste konditionsmæssige tilbud, og Kombit indgik den 6. august 2013 den udbudte kontrakt med Dantek. Axiell klagede til klagenævnet, der ved kendelse af 29. januar 2014 ikke tog klagen til følge. Axiell har herefter indbragt sagen for domstolene, hvor den

3 3. efter det oplyste stadig verserer. Axiell, som parterne er enige om er den absolut markedsførende med over 80 % af markedet for bibliotekssystemer til folkebiblioteker, havde ikke afgivet tilbud under udbuddet. I kravspecifikationen var som krav 121 fastsat: Systemet skal indeholde en dataimport-komponent, der kan importere data fra de eksisterende bibliotekssystemer, som beskrevet i afsnit I kravspecifikationens afsnit 6.2 Målarkitektur, var bl.a. anført: "Bemærk at der udover de i målarkitekturen angivne komponenter, også skal udvikles en komponent, der håndterer datamigrering fra de eksisterende bibliotekssystemer til Systemet. Denne er nærmere beskrevet i ". Kravspecifikationens afsnit lød: "For at understøtte udrulningen af Systemet i kommunerne, skal der udvikles en dataimporteringskomponent, der håndterer migrering af al relevant data fra eksisterende bibliotekssystemer til Systemet. Denne komponent skal indeholde funktionalitet, der sikrer migrering af data fra de kendte bibliotekssystemleverandører (Dantek løsninger, Axiell med DDElibra, DBC med Integra og Fujitsu med Aleph til Systemet.) Komponenten skal desuden kunne tage højde for, at disse systemer kan være i drift i forskellige versioner. Som en del af komponenten skal det være muligt for en kommune at lave en test af migrering (såfremt deres biblioteker er baseret på et af de nævnte systemer), der kan afdække, i hvor stor grad migrering skal customiseres for kommunen. Jo mere det lokale system er tilrettet, og hvor stringent man har været med indhold i datafelter, kan have stor betydning for den manuelle indsats ifm migrering, uanset om man anvender et generelt system. Leverandøren skal udvikle funktionalitet, der kan importere data fra kørende bibliotekssystemer til Systemets datamodel (og tage højde for forskellige versioner af disse systemer). Såfremt kommunen har fået ændret det eksisterende bibliotekssystems datamodel (uden at dette er slået igennem i systemets standard datamodel), er det kommunens ansvar at rette op på dette, så data kan migreres.

4 4. Denne komponent indeholder ikke funktionalitet til datavask af de data, der skal importeres, når det drejer sig om, at datafelterne i de eksisterende bibliotekssystemers datamodel er blevet udfyldt med forkert data, eller data med flere virkninger er indsat i samme felt. Her er det kommunens eget ansvar at kvalitetssikre data inden migreringen. Leverandøren skal dog stille konsulenter til rådighed, som kommunerne kan gøre brug af til at assistere med datavask for en timepris som angivet i bilag 5." Kombit har under denne sag beskrevet flytning af data som indeholdende følgende faser: 1) Datavask 2) Dataudtræk fra det eksisterende system 3) Datakonvertering, hvor der sker en ændring fra eksisterende format til den nye løsnings format 4) Dataimport, hvor de konverterede data lægges ind i det nye system, og 5) Datavalidering, dvs. kontrol af, at der er gennemført en korrekt flytning af data. Datavask (1) skulle foretages af bibliotekerne/kommunerne selv. Dataudtræk (2) skulle foretages af eksisterende leverandører, mens dataimporten (4) og datavalidering (5) skulle foretages af den nye leverandør. Efter Kombits opfattelse skulle datakonvertering (3) udføres enten af de eksisterende eller den overtagende leverandør. Efter Axiells opfattelse var datakonvertering (3) omfattet af krav 121 og dermed den udbudte kontrakt. Drøftelser med de hidtidige leverandører Inden Kombit den 6. august 2013 indgik kontrakt om det ny Fælles Bibliotekssystem med Dantek, sendte Kombit den 4. april 2013 en mail til Axiell (som eksisterende leverandør) således:...[hermed] sender jeg en overordnet beskrivelse af, hvad det er vi ønsker at indgå en aftale om. Det er essentielt, at vi kan nå frem til en eller anden enighed inden tilbudsfristens udløb, som begge partere kan leve med, så vi vil meget gerne høre, hvordan i forholder jer til dette og eventuelt hvor lang tid i skal bruge for at komme med et estimat...

5 5. Axiell anførte den 9. april 2013, at udvikling af et standardudstyr til dataudtræk ville kræve 5-7 uger. Det var Axiells vurdering, at Axiell ikke kunne varetage opgaver ud over dataudtræk, herunder datavask (1), som også skulle fortages af kommunerne selv, navnlig under hensyntagen til Axiells juridiske forpligtelser over for Axiells kunder. Også efter kontraktindgåelsen i august 2013 var der løbende kontakt mellem Kombit og Axiell, herunder flere møder i sommeren Kombit fremsendte til brug for et møde den 3. juli 2014 Teknisk Note udarbejdet af Dantek. Af notens afsnit 2, Ansvarsfordeling ifm. dataimport, fremgår: Dantek Library indeholder en komponent der håndterer migrering af relevant data fra eksisterende bibliotekssystemer til Dantek Library. Forløbet for dataimport af relevant data er som følger: Data udlæses (extrakt) fra eksisterende bibliotekssystem evt. vha. eksistende funktionalitet. Data transformeres til mellemformat (baseret på XSD beskrevet i dette dokument). Dataimport komponent importerer XML til Dantek Library. Skematisk kan dette skitseres som følger:... Dette dokument beskriver XML schema for mellemformatet. XML sikrer løs kobling mellem Dantek Library og migrationen fra udgående system, billiggør hele komplekset af migrationsforløb osv. I det følgende beskrives hhv. Kommuners og Danteks ansvar i forbindelse med migrering: Kommuners ansvar: Det er kommunens eget ansvar at levere data i mellemformat. Mellemformen er et XML dokument som skal være validt i henhold til et XML Schema som er beskrevet i dette dokument og som er en del af Dantek leverancen. Det er kommunens eget ansvar at kvalitetssikre data inden migreringen. Såfremt kommunen har fået ændret det eksisterende bibliotekssystems datamodel (uden at dette er slået igennem i systemets standard datamodel), er det kommunens ansvar at rette op på dette, så data kan migreres. For eksempel når det drejer sig om, at datafelterne i de eksistende bibli-

6 6. otekssystemers datamodel er blevet udfyldt med forkert data, eller data med flere virkninger er indsat i samme felt. Dantek ansvar Levere dataimporteringskomponent der: Indeholde funktionalitet, der sikrer import af data fra de kendte bibliotekssystemleverandører (Dantek løsning, Axiell med DDElibra, DBC med Integra og Fujitsu med Aleph til Systemet.) Dette sker ved at importere data fra de eksisterende bibliotekssystemer drevet af de XML dokumenter der er valide i henhold til XML schema beskrevet i dette dokument. Import komponent indeholder ikke funktionalitet til datavask af de data, der skal importeres når det drejer sig om, at datafelterne i de eksisterende bibliotekssystemers datamodel er blevet udfyldt med forkert data, eller data med flere virkninger er indsat i samme felt. Levere mulighed for test af migrering... Da de to langt største eksistende leverandører, Axiell og DBC, havde tilkendegivet, at man ikke havde ressourcer til at håndtere selve datakonverteringen, fremsendte Kombit et Oplæg til aftale for datadump leverancer til datakonvertering i FBS, hvorefter de eksisterende leverandører, Axiell og DBC, alene skulle gennemføre datadumps, dvs. alene gennemføre dataudtrækket og ikke gennemførelse af den fulde datakonvertering. Oplægget blev sendt til Axiell ved brev af 5. september Af afsnittet Baggrund fremgår: Forud for publicering af udbudsmaterialet i FBS projektet blev alle leverandører til Bibliotekerne anmodet om at afgive et overslag på udarbejdelse af konverteringsprogram med henblik på indkodning af data i importformat til brug for import af data i det nye system. Axiell, DBS og ExLibris (nuværende aktører med løsninger, der skal erstattes af Dantek Library) har af en række forskellige grunde og på baggrund af drøftelser ført før og efter sommerferien 2014 bakket op om en ændring til den oprindeligt tænkte arbejdsdeling. I stedet for, at den enkelte aktør udvikler hver en konverteringsapplikation, er der nu en foretrukken model, hvor data dumpes fra de afleverende systemer og konverteringen foretages af en anden part. Den nye model efterlader fortsat mindre opgaver hos de tre aktører og i nærværende oplæg til aftaleindgåelse specificeres aftale rammen og opgaverne.

7 7. På baggrund af oplægget sendte Axiell et tilbud til Kombit på gennemførelse af datadump. I tilbuddet opregner Axiell de produkter og ydelser, der er omfattet af tilbuddet. Opregningen er en gentagelse af det nævnte oplæg, og konvertering fremgår ikke heraf. Kombit har ved mail af 26 januar 2015 fra leverandøren DBC, der ligesom Axiell har betydelige datamængder, der skal konverteres til brug i Ny Fælles Biblioteksystem, modtaget bekræftelse på følgende udsagn: 1) DBC og Kombit har drøftet, om DBC kunne stå for konverteringen fra Integra til FBS[fælles biblioteksystem] importformat 2) Af ressoursemæssige og andre grunde blev denne løsningsmodel fravalgt. Profylaksebekendtgørelsen Ved bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 2015/S , offentliggjort den 9. januar 2015, har Kombit oplyst at ville indgå kontrakt med Dantek om en supplering af kontrakten om levering af Nyt Fælles Bibliotekssystem. Kontrakten betegnes i bekendtgørelsen Ændringsanmodning i forbindelse med datakonvertering og dataoverførsel, og det anføres, at det er ordregiverens opfattelse, at kontrakten kan tildeles til Dantek uden forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsdirektivets artikel 31, stk. 4, litra a. Kontrakten vil ifølge bekendtgørelsens punkt II.1.4) angå Yderligere tjenesteydelser i forbindelse med datakonvertering og datatransport fra de eksisterende løsninger på markedet til Nyt Fælles Bibliotekssystem. Kontraktens værdi anslås til 4 mio. kr. Kombit har som begrundelse for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i bekendtgørelsens punkt IV.1), Type procedure, anført: For at implementere det nye Fælles Bibliotekssystem i hovedparten af de danske kommuner og udfase de eksisterende løsninger på markedet, er det nødvendigt, at der sker en dataoverførsel og en datakonvertering fra de eksisterende løsninger til det nye system. Ved indgåelsen af kontrakt med Dantek A/S vedrørende udvikling m.v. af det Fælles Bibliotekssystem, var det forudsat, at leverandørerne af de eksisterende løsninger skulle forestå en del af dataoverførsels- og datakonverteringsop-

8 8. gaven, og at Dantek A/S alene skulle forestå en mindre del af denne opgave. Denne arbejdsfordeling må imidlertid ændres grundet ressourcemangel hos de eksisterende leverandører, således at Dantek A/S udfører en større del af det arbejde, som oprindeligt skulle leveres af leverandørerne af de eksisterende løsninger. Ordregiver har derfor behov for, at indgå en supplerende kontrakt med Dantek A/S, om denne lidt større dataoverførsels- og datakonverteringsopgave. Det er ordregivers vurdering, at kontrakten kan tildeles til Dantek A/S uden foregående udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til udbudsdirektivets art. 31, stk. 4, litra a. Denne vurdering baserer ordregiver på, at: 1) Den supplerende ydelse er blevet nødvendig for udførelsen af den oprindelige ydelse på grund af uforudsete omstændigheder. Den supplerende ydelse vedrørende dataoverførsel og datakonvertering er således alene nødvendig, pga. ressourcemangel hos de eksisterende leverandører, som skulle have leveret en væsentlig del af opgaven. Dantek A/S skal således udføre størstedelen af datakonverterings- og dataoverførselsopgaven, som er altafgørende for implementeringen af det nye Fælles Bibliotekssystem. Ordregiver har ikke haft mulighed for at forudse den ændrede arbejdsfordeling og dermed den større arbejdsopgave hos Dantek A/S, idet ordregiver var af den opfattelse, at de eksisterende leverandører var i stand til at levere den omhandlede ydelse, ved indgåelsen af den oprindelige kontrakt med Dantek A/S. 2) Den supplerende ydelse ligger væsentligt under 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt. 3) Ydelsen kan ikke teknisk eller økonomisk adskilles fra den oprindelige ydelse uden væsentlig ulempe for udbyderen, idet opgaven teknisk set kræver indsigt i enten de eksisterende datamodeller for de nuværende løsninger, eller den kommende datamodel i det nye Fælles Bibliotekssystem, og 4) Ydelsen, er absolut nødvendig af hensyn til den fuldstændige gennemførelse af den oprindelige aftale, idet en implementering af det nye Fælles Bibliotekssystem og en ibrugtagning hos kommunerne ikke er mulig uden de eksisterende data. Parternes anbringender Ad påstand 1 og 2 Axiell har overordnet gjort gældende, at betingelserne for, at Kombit kan anvende udbudsdirektivets artikel 31, stk. 4, litra a, ikke er opfyldt. Be-

9 9. stemmelsen er en undtagelsesbestemmelse, som skal fortolkes indskrænkende, jf. EU-Domstolens dom i sag C-337/05, Kommissionen mod Italien. Kombit har bevisbyrden for, at der hos Axiell og øvrige leverandører er den påståede ressourcemangel, jf. EU-Domstolens dom i sag C-199/85, Kommissionen mod Italien. Denne bevisbyrde er ikke løftet. Axiell har således p.t. flere ledige ressourcer til at foretage dataudtræk for sine kunder, dvs. kommunerne/bibliotekerne. Dataimport og dermed en væsentlig del af datakonvertering- og dataoverførsel er omfattet af det oprindelige udbud og den oprindelige kontrakt. Betingelsen om, at den supplerende tjenesteydelse ikke må være omfattet af den oprindelige kontrakt er derfor ikke opfyldt. Der er heller ikke tale om, at den supplerende kontrakt er blevet nødvendig på grund af uforudsete forhold, hvilket fremgår af korrespondancen mellem Axiell og Kombit. Desuden er det fuldstændigt sædvanligt ved indkøb af nye it-systemer, at der skal ske datakonvertering, såfremt der har været tidligere it-løsninger. Endelig kan tildeling af kontrakten om Ændringsanmodning i forbindelse med datakonvertering og dataoverførsel til Dantek ikke anses for absolut nødvendigt for at gennemføre kontrakten. Axiell har i den forbindelse gjort gældende, dels at dataimport er en del af den oprindelige kontrakt, dels at Axiell ikke har tilkendegivet ikke at kunne levere dataudtræk til sine kunder til brug for datakonvertering på grund af ressourcemangel. Det er heller ikke Axiell bekendt, at andre eksisterende leverandører skulle have tilkendegivet ressourcemangel. De eksisterende leverandører vil derfor kunne udføre i hvert fald en stor del af den pågældende kontrakt om ændringsanmodning. Axiell har på denne baggrund gjort gældende, at Kombit har fortaget en åbenbar urigtig vurdering af, om den pågældende kontrakt kunne indgås uden gennemførelse af EU-udbud, og har herved også henvist til EU- Domstolens dom i sag C-19/13, Fastweb. I det uddybende klageskrift har Axiell supplerende anført, at såfremt datakonvertering (3) skulle have været anskaffet hos de oprindelige leverandører, ville ydelsen være udbudspligtig i sig selv. Et sådant udbud har ikke

10 10. været gennemført, endsige varslet. Profylaksebekendtgørelsen angår en kontrakt med en anslået værdi af 4 mio. kr., hvoraf en hel del må anses for at vedrøre egentlig datakonvertering, dvs. migrering (udvikling af dataimporteringskomponent), samt en del datatransport/dataoverførsel, dvs. dataudtræk. Axiell er ikke ud fra de nuværende kontrakter om bibliotekssystemer som er indgået med de enkelte kommuner og ikke Kombit forpligtet til at udføre en sådan datakonvertering. Der har ikke været egentlige kontraktforhandlinger mellem Axiell og Kombit om et kontraktudkast med en præcis beskrivelse af opgaven, der på nogen måde understøtter Kombits anbringende om, at Axiell og øvrige leverandører af eksisterende bibliotekssystemer skulle foretage mere end dataudtræk. Kombit henvendte sig i sommeren 2014 til Axiell for at høre, om Axiell kunne foretage datakonverteringen, dvs. migreringen, hvilket blev afvist, ligesom det ikke blev relevant, idet Kombit i stedet ønskede datadumps. Endelig kan en profylaksebekendtgørelse i januar 2015 ikke begrundes med ressourcemangel i sommeren 2014 hos eksisterende leverandører. Der er således efter Axiells opfattelse intet, der understøtter profylaksebekendtgørelsens punkt IV.1), hvor det er anført, at ordregiver var af den opfattelse, at de eksisterende leverandører var i stand til at levere den omhandlede ydelse, ved indgåelsen af den oprindelige kontrakt med Dantek A/S. Axciells hovedsynspunkt er dog fortsat, uanset om Kombit havde en berettiget forventning om, at de eksisterende leverandører kunne foretage datakonverteringen (3), at det af kravspecifikationens krav 121 fremgår, at dataimport også omfatter datamigrering, dvs. datakonvertering fra eksisterende systemer til nyt system, og at den nye leverandør skulle forestå denne opgave også. Hertil kommer, at en tredjemand i princippet godt kan foretage konverteringen, blot denne har tilstrækkelig indsigt i det oprindelige og i det nye system. Axiell bestrider derfor, at der er korrekt, at datakonvertering skal udføres af enten den eksisterende eller overtagende leverandør. Kombit har ikke dokumenteret, at tredjemand ikke ville kunne levere datakonvertering. Herudover vil en eksisterende leverandør alene kunne foretage datakonverteringen, såfremt der modtages en række væsentlige oplysninger om det nye

11 11. system. Det kan derfor kræve indsigt i forretningshemmeligheder at udføre en migrering, hvorfor det oftest foretages af den overtagende leverandører. Endelig er der heller ikke i tidsplanen eller den oprindelige kontrakt i øvrigt taget højde for, at leveringstidspunktet skal koordineres med/kan være afhængigt af eksisterende leverandørers datakonvertering. Det er i øvrigt Axiells opfattelse, at udvikling af en dataimporteringskomponent under ingen omstændigheder i sig selv vil kunne koste 4 mio. kr. Også på denne baggrund må det lægges til grund, at profylaksebekendtgørelsen tillige omfatter alle eller i hvert fald en del af de dataudtræk, som ellers skulle være foretaget af Axiell. Kombit har gjort gældende, at betingelserne for at tildele kontrakten efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 28 og udbudsdirektivets artikel 31, stk. 4, litra a, er opfyldt. Ydelsen er ikke omfattet af den oprindelige kontrakt og er blevet nødvendig på grund af uforudsete forhold. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt, at ordregiveren rent faktisk ikke har kunnet forudse den omstændighed, som gør anskaffelsen af den supplerende tjenesteydelse nødvendig. Under den gennemførte leverandørdialog var der enighed blandt markedets leverandører om, at den optimale fremgangsmåde var, at den nye valgte leverandør til levering af Fælles Bibliotekssystem skulle gennemføre dataimport (4) i eget format, mens de eksisterende leverandører, herunder særligt DBC og Axiell, skulle levere dataudtræk (2) og konvertere dette til den nye leverandørs format (3). Den samlede opgave om flytning af data var således delt mellem kommunerne, de eksisterende leverandører og den valgte leverandør til levering af Fælles Bibliotekssystem. Det var derfor Kombits klare og berettigede forventning, at opgaven med dataudtræk samt datakonvertering var håndteret af de eksisterende leverandører, idet opgaven naturligt hører til gennemførelsen af dataudtræk. Når de eksisterende data var trukket ud og konverteret, skulle den valgte leverandør foretage dataimport (4) og datavalidering (5). Datakonvertering (3) indgår ikke i krav 121. Det følger af selve ordlyden, der stiller krav om en dataimport-komponent, der kan importere data fra de

12 12. eksisterende bibliotekssystemer, som beskrevet i afsnit Af afsnit fremgår, at der skal udvikles en dataimporteringskomponent, der håndterer migrering af al relevant data fra eksisterende bibliotekssystemer til Systemet. Komponenten skal indeholde funktionalitet, der sikrer migrering af data fra de kendte bibliotekssystemleverandører. Krav 121 vedrører således alene dataimport (4) og sikrede, at der umiddelbart efter gennemførelse af udbuddet blev defineret en rig datamodel (XMLmellemformat), der i branchen er en velkendt standardmodel, og som anvendes ved import af konverterede data. Den valgte model er så fleksibel, at den kan indeholde alle relevante informationer fra de enkelte bibliotekssystemer. Opgaven om datakonvertering var således ikke direkte omfattet af den oprindeligt udbudte anskaffelse eller omfattet af den indgåede kontrakt om levering af bibliotekssystemet, men var i stedet en del af transitionen fra de eksisterende leverandører, der skulle håndteres sammen med selve dataudtrækket. Efter gennemførelse af udbuddet tilkendegav begge eksisterende leverandører imidlertid, at de ikke havde de nødvendige ressourcer til at gennemføre den egentlige konvertering af data. Denne ændring hos de eksisterende leverandører kunne Kombit ikke forudse, idet der i forbindelse med udbuddet var gennemført en leverandørdialog, hvor netop denne konstellation var anbefalet, og leverandørerne tilkendegav ikke klart på noget tidspunkt, at de ikke havde ressourcer til at bemande opgaverne om konverteringen af data. Konverteringen af data er en absolut nødvendighed for, at Kombit kan idriftsætte og dermed sikre en fuldstændig gennemførelse af levering af det nye Fælles Bibliotekssystem som oprindeligt udbudt. Det er ikke muligt for leverandøren af det nye bibliotekssystem at idriftsætte systemet, førend der er gennemført en konvertering af de eksisterende data samt gennemført en import og validering af de konverterede data. Denne opgave kan ikke udføres af andre end de eksisterende eller den nye leverandør. Den skønnede værdi for udførelse af datakonverteringen som omfattet af 4 bekendtgørelsen er begrundet i, at Axiells format er svært tilgængeligt og ikke særlig veldokumenteret, hvorfor konverteringen er meget dyr at gennemføre for andre leverandører.

13 13. Kombit har i det supplerende svarskrift om drøftelserne med de hidtidige leverandører supplerende anført, at det under hele udbudsprocessen og den efterfølgende proces har været Kombits opfattelse, at arbejdsfordelingen [de 5 faser] var som angivet. Derfor har det heller ikke været nødvendigt med en drøftelse af ydelserne, førend ydelserne reelt skulle udføres i forbindelse med, at processen for det nye Fælles Bibliotekssystem skred frem. Kombit har imidlertid i god tid kontaktet de eksisterende leverandører, men begge de kontaktede leverandører har afvist at udføre selve datakonverteringen. Drøftelserne mellem Axiell og Kombit om dataudtræk (2) er pågået løbende, også efter det blev klart, at Axiell ikke ville levere datakonvertering (3). At Kombit skulle fortsætte med at spørge Axiell om udførelse af denne opgave, når det blev afvist gentagne gange, er urealistisk. Om anmodningen om opsættende virkning Axiell har med henvisning til det, der er anført ad påstand 1 og 2, gjort gældende, at betingelsen om fumus boni juris er opfyldt. Da den omhandlede kontrakt ikke har været udbudt, er kravet om uopsættelighed ikke til hinder for, at klagen tillægges opsættende virkning. Endelig vejer Axiells interesse i, at klagen tillægges opsættende virkning, tungere end Kombits interesse i at kunne indgå kontrakten med Dantek. Kombit har med henvisning til det, der er anført ad påstand 1 og 2, gjort gældende, at Axiell ikke har godtgjort, at Kombit har handlet i strid med udbudsreglerne. Betingelsen om fumus boni juris er derfor ikke opfyldt. Kontraktens beskedne værdi og Axiells store markedsandel taler mod, at der vil kunne være tale om et alvorligt eller uopretteligt tab for Axiell, såfremt klagen ikke tillægges opsættende virkning. Det bør også indgå i vurderingen, at Axiell har afvist at kunne varetage opgaven og desuden har valgt ikke at afgive tilbud på udbuddet om levering af bibliotekssystemet. Betingelsen om uopsættelighed er derfor ikke opfyldt. Endelig har Axiell ikke godtgjort, at virksomhedens interesse i fastholdelse af en udsættelse af endelig kontraktindgåelse vejer tungere, end Kombits interesse i at kunne indgå kontrakten. Opsættende virkning vil indebære, at de knap 90 tilmeldte kommuner på den nye biblioteksløsning vil blive fastholdt i de oprindelige og langt dyrere kontrakter, idet overgangen til det nye

14 14. bibliotekssystem forventes at spare kommunerne for 25 % af de hidtil anvendte omkostninger. Klagenævnet udtaler: Klagenævnet træffer afgørelsen om opsættende virkning efter 12, stk. 1, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., der lyder: Hvor særlige grunde taler herfor, kan Klagenævnet for Udbud eller det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, på Klagenævnet for Udbuds vegne efter begæring tillægge en klage opsættende virkning. Betingelserne for at tillægge en klage opsættende virkning er efter klagenævnets praksis: 1. En umiddelbar vurdering af klagen skal føre til, at klagen har noget på sig ( fumus boni juris ). Hvis klagen umiddelbart synes udsigtsløs, er betingelsen ikke opfyldt. 2. Der skal foreligge uopsættelighed. Det vil sige, at opsættende virkning skal være nødvendig for at afværge et alvorligt og uopretteligt tab for klageren. 3. En interesseafvejning skal tale for opsættende virkning. Klagerens interesse i, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning, skal veje tungere end indklagedes interesse i det modsatte. Hvis blot én af de tre betingelser ikke er opfyldt, tillægger klagenævnet ikke klagen opsættende virkning. På denne baggrund vurderer klagenævnet klagen sådan: Vedrørende betingelse nr. 1 (»fumus boni juris«) bemærker klagenævnet: Efter udbudsdirektivets artikel 31, stk. 4, kan en ordregiver indgå offentlige tjensteydelseskontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse

15 15. a) ved supplerende tjenesteydelser, som ikke er omfattet af det oprindelige udbud eller den oprindelige kontrakt, og som på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendige for udførelsen af tjenesteydelsen som deri beskrevet, forudsat at kontrakten tildeles den økonomiske aktør, som udfører tjenesteydelsen: - når de supplerende tjenesteydelser ikke teknisk eller økonomisk kan adskilles fra den oprindelige kontrakt uden væsentlige ulemper for den ordregivende myndighed eller - når tjenesteydelserne, til trods for at de kan adskilles fra den oprindelige kontrakt, er absolut nødvendige af hensyn til dennes fuldstændige gennemførelse. Det er desuden efter artikel 31, stk. 4, litra a, et krav, at den samlede værdi af kontrakter, som indgås om supplerende tjenesteydelser, ikke må overstige 50 % af den oprindelige kontrakt. Klagenævnet lægger indledningsvis til grund, at krav 121 og kravspecifikationens afsnit efter kravets ordlyd omfatter dataimport, som Dantek er forpligtet til at levere, men ikke datakonvertering. Som det fremgår bl.a. af Danteks Tekniske Note, har Dantek løftet sin del af opgaven. Betingelsen om, at den supplerende ydelse ikke må være omfattet af det oprindelige udbud eller den oprindelige kontrakt, er efter klagenævnets foreløbige opfattelse opfyldt. Dernæst lægger klagenævnet til grund, at det var forudsat, at opgaven om datakonvertering og dataoverførsel, som profylaksebekendtgørelsen vedrører, skulle deles mellem de oprindelige leverandører, herunder navnlig Axiell og DBC, og den kommende leverandør, som viste sig at blive Dantek. Axiells anbringende om, at den supplerende kontrakt ville kunne varetages også af tredjemand (dvs hverken hidtidige leverandører eller Dantek) modsiges af Axiells anbringende vedrørende forretningshemmeligheder, og det økonomisk ansvarlige ved en sådan tænkt løsning har i det hele formodningen mod sig.

16 16. Den nærmere afgrænsning af opgaverne var imidlertid ikke fastlagt, men genstand for løbende drøftelser, og først i løbet af efteråret 2014 stod det klart, at forudsætningen var bristet. På denne bagrund finder klagenævnet, at betingelsen om, at de supplerende tjenesteydelser ved uforudsete forhold er blevet nødvendige for udførelsen af tjenesteydelsen, er opfyldt. Det kan ikke føre til andet resultat, at Axiell efter offentliggørelsen af profylaksebekendtgørelsen nu oplyser at have frie ressourcer. Da også de øvrige betingelser i artikel 31, stk. 4, litra a, er opfyldt, er der på det foreliggende, foreløbige grundlag ikke udsigt til, at klagenævnet ved sagens endelige afgørelse vil tage påstand 1 og dermed heller ikke påstand 2 til følge. Betingelsen om fumus boni juris er derfor ikke opfyldt, og klagenævnet tillægger ikke klagen opsættende virkning. Herefter bestemmes: Klagen tillægges ikke opsættende virkning. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-3559 (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 K E N D E L S E Danske Care A/S (advokat Ann Christina Rindom Sørensen, Holbæk) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00637 (Kirsten Thorup) 21. april 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00637 (Kirsten Thorup) 21. april 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00637 (Kirsten Thorup) 21. april 2017 K E N D E L S E Den Selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Henrik Holtse, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014)

Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014) IKA Indkøbsjura 2015 n sidst - med den seneste nye praksis Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014) Klagenævnets kendelser har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær) 15. september 2009 K E N D E L S E Almenbo a.m.b.a. (advokat Rolf B. Ledertoug, Glostrup) mod Den selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 K E N D E L S E Danske Færger A/S (advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035360 (Kirsten Thorup) 30. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035360 (Kirsten Thorup) 30. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035360 (Kirsten Thorup) 30. september 2013 K E N D E L S E Abbott Laboratories A/S (advokat Anne Kirkegaard, København) mod Region Hovedstaden (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007568 (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 K E N D E L S E PlantWare Holding ApS (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere