Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT"

Transkript

1 Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent

2 Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en RENGØRINGSTEKNIKER? Uddannelsen til rengøringstekniker tager 1½ år. Den kan dog også gennemføres på kortere tid, hvis personen har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Det kaldes et meritforløb. Hvad er en serviceassistent? Uddannelsen til serviceassistent tager 2 år. Den kan dog også gennemføres på kortere tid, hvis personen har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Det kaldes et meritforløb. Meritforløbet tager 1år og der er 3 skoleperioder på hhv. 9,9 og 10 uger. Specialer Serviceassistenten vælger ét af 2 specialer: Hospitalsservice eller virksomhedsservice. Her kan du se eksempler på det almindelige forløb samt et meritforløb. Grundforløb meritforløb Skole 20 uger Skole 9 uger hovedforløb Praktik Trin 1: Rengøringstekniker Praktik Skole Praktik 9 uger Skole 6 uger Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Trin 2: serviceassistent Skole 6 uger Praktik Skole 6 uger

3 Arbejdsfunktioner for rengøringstekniker Daglig rengøring Arbejdsplanlægning Indkøb af bl.a. rengøringsmidler, redskaber og rengøringsvogne Specielle rengøringsopgaver (fx. olie- eller polishbehandling) Kvalitets- og egenkontrol Arbejdsfunktioner for serviceassistenter m/ hospitalsspecialet Daglig rengøring, hovedrengøring samt specielle rengøringsopgaver Håndtering og transport af linned Transport og forflytning af patienter Madservering til patienter Skyllerumsarbejde og laboratorievask Mindre vedligeholdelsesopgaver og omdeling af post Sengevask og sengeredning Serviceopgaver over for pårørende Arbejdsfunktioner for serviceassistenter M/ virksomhedsspecialet Daglig rengøring og hovedrengøring Lettere administrative opgave som fx. telefonpasning, kopiering, tekstbehandling m.m. Tilberedning og anretning af frokost Mindre vedligeholdelsesopgaver Kvalitets- og egenkontrol Klargøring af mødelokale Affaldssortering Instruktion af nye kolleger

4 BEK nr 150 af 25/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 171 af 2/3/2011 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 578 af 1. juni 2010, fastsættes: 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområder: 1) Rengøring og specielle serviceydelser på hospitaler, institutioner og virksomheder. 2) Ejendomsservice. 3) Vagt- og sikkerhedsservice. 2. Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Ejendomsservicetekniker, jf. bilag 1. 2) Serviceassistent, jf. bilag 2. 3) Sikkerhedsvagt, jf. bilag Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i 2 nævnte uddannelser. 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1) agere aktivt og positivt i forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer, 2) håndtere konflikter mellem kolleger, brugere, klienter, kunder m.fl. med fokus på egen fremtoning og adfærd, 3) ved aktiv deltagelse skabe rammer for et godt arbejdsmiljø, 4) medvirke til at fremme bevidstheden om egen rolle ved forebyggelse af arbejdsskader og sundhed på arbejdspladsen på baggrund af en viden om betydningen af fysisk aktivitet og de grundlæggende principper for arbejdsbevægelser, 5) anvende viden om hygiejne herunder også personlig hygiejne og betydningen af fysisk og psykisk velvære til at skabe et godt arbejds- og fritidsliv og 6) gennemføre en personlig planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplanen og brugernes ønsker. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. 2) Dansk F. 3) Psykologi F. 4) Informationsteknologi F. 5) Læring, kommunikation og samarbejde, modul 1. Stk. 3. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. 5. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed.

5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 145 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice ophæves. Stk. 3. Elever, der er påbegyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. Undervisningsministeriet, den 25. februar 2011 P.M.V. Søren Hansen Afdelingschef / Christina Schøn 1. Uddannelsens formål og opdeling Serviceassistent 1.1. Uddannelsen til serviceassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder 1. Planlægge og udføre professionel erhvervsrengøring, der sikrer en god hygiejne og et godt indeklima med respekt for brugerne. 2. Bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem o. lign med brugerrelaterede opgaver. 3. Varetage enkle kontorfunktioner i private og offentlige virksomheder. 4. Tilberede og anrette lettere retter Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer 1.3. Uddannelsen indeholder trinnet: Rengøringstekniker Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Hospitalsservice (trin 2). 2. Virksomhedsservice (trin 2). 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1, rengøringstekniker, varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 11 uger. Trin 2, serviceassistent med specialet hospitalsservice eller serviceassistent med specialet virksomhedsservice, varer 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 12 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Bygnings- og brugerservice med kompetence til hovedforløbene til ejendomsservicetekniker eller sikkerhedsvagt, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på op til 8 uger Personer kan gennemføre uddannelsen til serviceassistent på 1 år, inkl. et suppleringskursus, der træder i stedet for grundforløbet, hvis de har haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det valgte speciale. Skoleundervisningen er på 28 uger. Den samlede uddannelse gennemføres med 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. Skolen foretager afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer, så undervisningen kan tilrettelægges efter elevernes forudsætninger og behov, idet eleverne skal opnå de fastsatte mål i uddannelsen. Skolen kan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg dispensere fra betingelsen om 2 års relevant erhvervserfaring, som er nævnt oven for, hvis skolen ud fra en samlet vurdering og efter samråd med eleven og den eventuelle praktikvirksomhed vurderer, at eleven har de fornødne forudsætninger for at gennemføre uddannelsesforløbet. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er, at eleverne kan: 1. udføre almindelig erhvervsrengøring af forskellige lokale- og materialetyper efter en arbejdsplan og under vejledning, 2. udføre arbejdet hygiejnisk, rationelt, og ergonomisk korrekt med egnede metoder, rengøringsmidler, redskaber og maskiner,

6 3. genkende typiske overflader på gulve, vægge, inventar samt medvirke til en vurdering af, hvilke rengøringsmidler og metoder overfladen kan tåle, 4. medvirke ved tilberedning og anretning af ernæringsrigtig mad, 5. anvende almindeligt forekommende køkkenmaskiner, 6. anvende principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, svarende til grundfaget Hygiejne, 7. under vejledning anvende relevante IT-værktøjer til løsning af brancherelaterede opgaver fx rengøringsplanlægning, 8. benytte elektronisk kommunikation og søge efter brancherelevante informationer på internettet og 9. vurdere servicebranchens og rengøringsfagets betydning i national sammenhæng på baggrund af viden om samfundets udvikling, funktion og vilkår Eleven skal bestå certifikatprøven til arbejdsmarkedsuddannelsen - Almen fødevarehygiejne Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bestået grundforløbets afsluttende prøve. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. selvstændigt planlægge, rationelt udføre og vurdere daglige og specielle rengørings- og serviceopgaver på institutioner, hospitaler, virksomheder og private hjem efter givne rengøringsplaner og de særlige forhold, der er på det aktuelle arbejdsområde, 2. anvende redskaber, vogne og maskiner korrekt i forhold til gældende retningslinjer for sikkerhed og ergonomi, 3. vælge og anvende korrekte midler i henhold til overflader og opgavens art og under planlægning og udførelse af rengøringsopgaver tage hensyn til personlig sikkerhed og det interne samt eksterne miljø, 4. forebygge og hindre spredning af mikroorganismer og sikre en høj hygiejnisk standard i det aktuelle arbejdsområde på baggrund af viden om mikrobiologi, 5. anvende kvalitetsmålesystemer til vurdering af rengøringskvalitet og definere objektgrupper og urenheder samt vurdere kvalitetsniveau ud fra en bestemt kvalitetsprofil og anvende forskellige vurderingsskemaer, 6. yde service i forbindelse med kunde- og brugerkontakt, 7. på baggrund af holdning til og viden om kroppens fysik og funktion forebygge arbejdsbetingede skader og lidelser hos sig selv og andre, 8. anvende dansk i skrift og tale hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i rengørings- og servicearbejdet, 9. på baggrund af viden om innovations-, iværksætter- samt selvstændighedsbegrebet starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked, 10. transportere, forflytte og lejre patienter, 11. tilberede og servere lettere retter og diæter, 12. udvise skærpet opmærksomhed i deres daglige arbejde i relation til omgang med patienter og videregive relevante observationer til samarbejdsparter, 13. varetage praktiske opgaver og arbejde efter gældende procedurer med terminale patienter, afdøde og pårørende, 14. efter givne retningslinjer selvstændigt planlægge og udføre rengøringsopgaver, så gældende hygiejnestander overholdes, 15. udføre service og bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem mv., 16. planlægge, klargøre og gennemføre serviceopgaver i forbindelse med møder og mindre konferencer, 17. anvende grundtilberedningsmetoder ved fremstilling af enkle varme og kolde retter, 18. yde kontorsupport i form af telefonpasning og betjene almindeligt forekommende kontormaskiner, 19. udføre mindre vedligeholdelsesopgaver på bygninger, installationer, inventar og udstyr, 20. udføre enkle serveringsformer, 21. udføre service og bistå relevante faggrupper i virksomheder, institutioner mv. og 22. anvende engelsk hensigtsmæssigt i almindelige dagligdagssituationer i servicebranchen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-9, gælder for uddannelsens trin 1 - rengøringstekniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr og 22, gælder for uddannelsens trin 2 Specialet hospitalsservice Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens trin 2 - Specialet virksomhedsservice. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Mellem skoleperioderne i hovedforløbet får eleven af skolen en skriftlig opgave, som besvares af eleven og fremlægges på efterfølgende skoleperiode. 6. Bedømmelse og beviser mv Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, aflægges af alle elever Som afslutning af den sidste skoleperiode i trin 1, rengøringstekniker, afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

7 Opgaven består af en praktisk opgave. Eleven trækker en praktisk rengøringsopgave, som udføres for elevens lærer og en censor. Eleven skal mundtligt redegøre for valg af opgaveløsningen. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen Prøvetiden er i alt 30 minutter, inkl. votering. Der gives ikke tid til forberedelse Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, serviceassistent med specialet hospitalsservice eller serviceassistent med specialet virksomhedsservice, afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Eleven udarbejder et skriftligt praktisk orienteret projekt, der indgår som udgangspunkt og delvist bedømmelsesgrundlag for denne prøve. Til prøven fremlægges projektopgaven over for elevens lærer og en censor. Derefter trækker eleven en praktisk opgave, som udføres. Den praktiske opgave udarbejdes af skolen Prøvetiden er i alt 30 minutter, inkl. votering, som fordeles mellem projektfremlæggelsen og den praktiske opgave. Der gives ikke forberedelsestid til udførelsen af den praktiske opgave Eleven bedømmes både på baggrund af den skriftlige, mundtlige og praktiske fremlæggelse,som tæller hver 1/3 og der gives én samlet karakter For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået beståkarakter i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Eleven skal have besvaret de skriftlige opgaver, der er nævnt i afsnit 5.2., og opgavebesvarelserne skal være godkendt af skolen For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, rengøringstekniker, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, serviceassistent med specialet hospitalsservice eller serviceassistent med specialet virksomhedsservice, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. og 6.3. være bestået Ved uddannelsens afslutning, herunder også afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Specialet fremgår af uddannelsesbeviset

8 SUS Kriterier for godkendelse af praktikvirksomheder Kriterier for godkendelse af praktikvirksomheder for elever, der er under uddannelse som Rengøringstekniker eller Serviceassistent, i henhold til undervisningsministeriets Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice nr. 150 af 25. februar 2011, bilag 2 serviceassistent. Godkendelseskriterier 1. Virksomheden/institutionen skal drift- og miljømæssigt kunne betegnes som god. 2. Virksomhedens/institutionens samlede antal ansatte (inkl. Ledelse) må ikke være på mindre end 10 personer. 3. Der skal i virksomheden/institutionen til stadighed være medarbejdere, der behersker de opgaver, som eleven skal uddannes i. 4. Arbejdsområdet skal være så alsidigt, at eleven kan uddannes og opnå begyndende rutine i arbejdsprocesser, som indgår i uddannelsen. 5. Der skal udpeges en uddannelsesansvarlig for henholdsvis ledelse og medarbejdere. 6. Virksomheden/institutionen skal udfylde og fremsende de praktikerklæringer, som følger med praktikreglerne. 7. Virksomhedens/institutionens godkendelse kan tages op til vurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens/institutionens drift. 8. Virksomheden/institutionen skal have funktioner, som dækker det speciale eleven skal uddannes i. Antallet af elever Hvis virksomheden/institutionen opfylder kriterierne overfor, kan virksomheden/institutionen godkendes til at uddanne 1 elev ad gangen. For hver yderligere 5 ansatte kan virksomheden godkendes til endnu 1 elev. Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

9 SUS Øvrige forhold Det faglige udvalg eller Det lokale Uddannelsesudvalg efter bemyndigelse kan besigtige en virksomhed/institution i forbindelse med afklaring af godkendelsesspørgsmålet. En godkendelse kan være betinget af, at eleven modtager supplerende uddannelse på skolen eller i en anden virksomhed/institution. For yderligere oplysninger og lovgrundlag henvises til - Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 171 af 2. marts Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af praktikvirksomheder, BEK. nr. 26 af 15. januar 1991 med senere ændringsbekendtgørelse, BEK. nr af 29. december Bekendtgørelse om Ankernævnet vedrørende praktikvirksomheder, BEK. nr december Disse kriterier har gyldighed for alle uddannelsesaftaler, der indgås pr. dags dato. København den 28. juni 2011 Susanne Wind Formand for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

10 SUS Godkendelse af praktikvirksomhed Anmodning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Rengøringstekniker, trin 1 i erhvervsuddannelsen til Serviceassistent. Institutionens navn CVR nr. P- nr. Adresse Postnummer By Telefon Telefax e - mail adr. Institutionens samlede antal ansatte: Hvor mange medarbejdere behersker tilsammen de arbejdsopgaver, der er på institutionen og som indgår i uddannelsen? Institutionen ønsker godkendelse til uddannelse af (antal) elev(er) I praktikuddannelsen skal eleven have en bred oplæring. Virksomheden har mulighed for at give praktik i følgende opgaver jvf. uddannelsens mål og delmål. (Bekendtgørelsen til serviceassistent kan findes på (sæt X) Daglig rengøring anfør opgaver: Hovedrengøring Rengøring af boligtekstiler Polish- eller oliebehandling af gulve Trappevask Rengøring af transportmidler Vurdering af rengøringskvalitet Andre opgaver anfør hvilke: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

11 SUS Medlemskab af en arbejdsgiverforening - hvis ja, hvilken: Uddannelsesansvarlig: Det faglige udvalg kan hente yderligere oplysninger ved henvendelse til Navn Stilling Dato Underskrift Sendes til: Vermundsgade København Ø. Nov Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

12 Godkendelse af praktikvirksomhed Anmodning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Serviceassistent med speciale i hospitalsservice inden for erhvervsuddannelserne. Institutionens navn CVR- nr. P-nr. Adresse Postnummer By Telefon Telefax e - mail adr. Institutionens samlede antal ansatte: Hvor mange medarbejdere behersker tilsammen de arbejdsopgaver, der er på institutionen og som indgår i uddannelsen? Institutionen ønsker godkendelse til uddannelse af (antal) elev(er) I praktikuddannelsen skal eleven have en bred oplæring. Virksomheden har mulighed for at give praktik i følgende opgaver jvf. uddannelsens mål og delmål (sæt X). (Bekendtgørelsen kan findes på Rengøring Affaldssortering Rengøring af særligt udstyr (fx anæstesi- og laboratorieudstyr) Transportopgaver (fx mad, linned) Patienttransport herunder ekstern transport Lejring og forflytning Postomdeling Tilberedning af mad Anretning og servering Mindre tekniske opgaver (fx skift af pærer o.lign.) Linnedhåndtering Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

13 Sengeredning Anvendelse af edb i dagligdagen Andre opgaver, skriv hvilke Hvordan vil institutionen give mulighed for praktik i de opgaver, der ikke er afkrydset i skemaet? Kombinationsaftale Udstationering I hvilken virksomhed? Godkendelsesdato I hvilken virksomhed? Godkendelsesdato Medlemskab af en arbejdsgiverforening - hvis ja, hvilken: Uddannelsesansvarlig: Det faglige udvalg kan hente yderligere oplysninger ved henvendelse til Navn Stilling Dato Underskrift Sendes til: Vermundsgade København Ø. Nov Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

14 Godkendelse af praktikvirksomhed Anmodning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Serviceassistent med speciale i virksomhedsservice inden for erhvervsuddannelserne. Virksomhedens/Institutionens navn CVR nr. P-nr. Adresse Postnummer By Telefon Telefax e - mail adr. Virksomhedens/Institutionens samlede antal ansatte: Hvor mange medarbejdere behersker tilsammen de arbejdsopgaver, der er i virksomheden og som indgår i uddannelsen? Virksomheden/Institutionen ønsker godkendelse til uddannelse af (antal) elev(er) I praktikuddannelsen skal eleven have en bred oplæring. Virksomheden har mulighed for at give praktik i følgende opgaver jvf. uddannelsens mål og delmål (sæt X). (Bekendtgørelsen kan findes på Rengøring Kantinefunktioner (fx tilberedning og servering) Kundekontakt Affaldssortering Anvendelse af edb Mindre vedligeholdelsesopgaver (fx skift af pære m.v.) Mindre kontorfunktioner (fx kopiering, sortering, omdeling af post) Andre opgaver, skriv hvilke Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

15 Hvordan vil virksomheden give mulighed for praktik i de opgaver, der ikke er afkrydset i skemaet? Kombinationsaftale Udstationering I hvilken virksomhed? Godkendelsesdato I hvilken virksomhed? Godkendelsesdato Medlemskab af en arbejdsgiverforening - hvis ja, hvilken: Uddannelsesansvarlig: Det faglige udvalg kan hente yderligere oplysninger ved henvendelse til Navn Stilling Dato Underskrift Sendes til: Vermundsgade København Ø. Nov Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

16 SUS Vejledning om praktikuddannelsen Uddannelsen til serviceassistent er en bred uddannelse, som kvalificerer fagligt, alment og personligt. En serviceassistentelev skal udføre forskellige typer af arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at virksomheden/institutionen tilrettelægger en alsidig praktikplan for eleven. Praktiktiden er den del af det samlede uddannelsesforløb, som foregår i virksomheden/institutionen. Virksomheden/Institutionen har ansvaret for denne del af uddannelsen og skal følge de praktikregler, som fremgår af bekendtgørelsen for uddannelsen i 5 samt i uddannelsesordningen. Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen, så praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen kan sikre, at eleven kan nå uddannelsens mål. Vekseluddannelse Hovedprincippet er, at eleven i praktiktiden skal beskæftiges med det, eleven har lært teoretisk i den foregående skoleperiode. Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem skolen og praktikvirksomheden. Eleven skal modtage en alsidig oplæring i de enkelte arbejdsområder og funktioner, så eleven opnår en grundlæggende forståelse af arbejdsopgaverne og selvstændigt kan udføre disse. Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver skal så vidt muligt både tilpasses virksomhedens arbejdsgang og den fortsatte skoleundervisning. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til at samarbejde og til at løse nye problemstillinger. Forslag til praktikopgaver En konkret praktikbeskrivelse vil variere alt efter virksomhedens/institutionens arbejdsopgaver. Men rengøring vil de fleste steder udgøre en stor del af praktikopgaverne. Se også i uddannelsesordningen. Rengøringstekniker: daglig rengøring hovedrengøring specielle rengøringsopgaver fx rengøring af boligtekstiler, polish- eller oliebehandling af gulve vurdering af rengøringskvalitet Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

17 SUS Virksomhedsservice: rengøring receptionsarbejde postomdeling mødeopdækning affaldssortering klargøring af mødelokaler afrydning og opvask bestilling af varer Hospitalsservice: rengøring transport af madvarer forflytning af patienter mødeopdækning kaffebrygning laboratorievask postomdeling serviceopgaver over for pårørende blomsterpasning kopieringsopgaver forsendelse af post anretning og servering mindre vedligeholdelsesopgaver kaffebrygning lettere kantineopgaver vask o.s.v. linnedhåndtering transport af patienter blomsterpasning anretning og servering skyllerumsarbejde affaldssortering sengevask sengeredning o.s.v. Uddannelsens praktikmål Uddannelsens praktikmål er beskrevet i Uddannelsesordningen for uddannelsen til Serviceassistent. Uddannelsesordningen kan hentes på Uddannelsesansvarlig Virksomheden skal sammen med eleven udarbejde en plan for praktikperioden og sammen med eleven føre en løbende rapport om uddannelsesforløbet. Desuden skal praktikvirksomheden i hver praktikperiode afholde mindst én samtale med eleven om dennes arbejdsindsats og udvikling i praktikperioden. Den udpegede uddannelsesansvarlige i virksomheden bør følge eleven og sikre, at elevens praktikperioder følger op på skoleundervisningen. Den uddannelsesansvarlige kan desuden tage kontakt til elevens erhvervsskole/amu-center og medvirke til samarbejde mellem skolen og praktikvirksomheden. Praktikerklæring Ved afslutning af en praktikperiode skal virksomheden udfylde en praktikerklæring til erhvervsskolen/amu-centret som dokumentation for, at eleven har gennemført praktik som opfølgning på den foregående skoleperiode. Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

18 SUS I praktikerklæringen kan det også anføres, om virksomheden mener, at eleven har behov for særlig undervisning i den efterfølgende skoleperiode. Afsluttende praktikerklæring Efter sidste praktikperiode underskriver virksomheden/institutionen en afsluttende praktikerklæring, som sendes til Det faglige udvalg. Den afsluttende praktikerklæring fås på skolen eller kan hentes på Uddannelsesbeviset til serviceassistenten kan først udskrives, når Det faglige udvalg har modtaget skolebevis fra skolen og afsluttende praktikerklæring fra virksomheden/institutionen. Juni 2011 Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

19 Pkt. 1 Parterne UDDANNELSESAFTALE indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser Uddannelsesaftalen skal indgås inden aftaleperiodens begyndelse og skal straks sendes til den valgte erhvervsskole Bemærk hvad der er anført i den tilhørende vejledning om de enkelte punkter. Virksomhedens navn og adresse (i.h.t. CVR-registrering): Elevens navn og adresse: Ryd indhold Info Info Postnr.: By: Postnr.: By: Tlf.nr.: Tlf.nr.: CVR-nr.: SE-nr. til afregning af lønrefusion: CPR-nr.: Pkt. 2 Arbejdsstedet Arbejdssted/hovedarbejdssted (udfyldes kun hvis forskellig fra adressen ovenfor): Skiftende arbejdssteder: ja Info P-nr.: Postnr.: By: Tlf.nr.: Pkt. 3 Aftaleperioden Uddannelse, speciale/trin, profil eller individuel uddannelse: Aftalen begynder (dato): Afsluttes (dato): Info Virksomheden skal være godkendt som praktiksted for eleven. De første 3 måneder af praktiktiden er prøvetid. I prøvetiden kan aftalen opsiges uden varsel. Herefter gælder særlige ophævelsesregler, se vejledningens pkt. 3. Ved kombinationsaftaler anføres hele aftaleperioden i pkt. 10. Virksomheden er alene ansvarlig for egen aftaleperiode(r). Pkt. 4 Påbygning Pkt. 5 Skole Hvis valgfri supplerende undervisning (påbygning) er aftalt, angives varigheden heraf: De valgte påbygningsfag og tidspunkt for gennemførelse fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. Eleven indmeldes på følgende erhvervsskole: Info Info Pkt. 6 Aftalen Aftalen omfatter (sæt ét kryds; læs evt. om afkrydsningsmulighederne i vejledningen): Grundforløb og hovedforløb (praktikadgangsvej) Hovedforløb (skoleadgangsvej) Info Ny Mesterlære og hovedforløb (mesterlære) Kort aftale eller delaftale (komb.aftale, skolepraktik el. lign.) Pkt. 7 Registrering Tidligere uddannelse/delvist gennemført uddannelse (se vejledning): Erhvervsskolen kan anmode om yderligere dokumentation, herunder om bevis for grundforløb. Forbeholdt erhvervsskolen. Uddannelsesaftalen er registreret den: Info Erhvervsskolens registrering er ikke i sig selv en garanti for, at parterne har udfyldt uddannelsesaftalen korrekt. Skolens registreringspligter fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. August Formular godkendt af undervisningsministeriet.

20 Pkt. 8 Løn og andre vilkår Lønnen er aftalt således: Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. lov om erhvervsuddannelser 55, stk. 2. Info Den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er: Lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever og ved uddannelsens begyndelse fastsat til kr.: pr. time uge måned Løn under påbygning i hovedforløb? Ja Nej Lønudbetalingsdag: Ansættelsesvilkår i øvrigt: I henhold til Ansættelsesbevisloven skal arbejdsgiveren give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst de oplysninger der er opregnet i lovens 2, stk. 2, nr I overensstemmelse med ansættelsesbevisloven kan oplysningerne gives ved henvisning til fx en overenskomst: Den normale arbejdstid: timer pr. dag uge Med hensyn til ferie henvises til reglerne i ferieloven, herunder de særlige regler for elever, samt overenskomsten. Pkt. 9 Udstationering Udfyldes kun i forbindelse med udstationering(er) Følgende dele af praktikuddannelsen (arbejdsopgaver) finder sted i en anden virksomhed eller som praktikuddannelse på en erhvervsskole: Hvis udstationeringsvirksomheden og/eller perioden er kendt, angives den herunder: Navn: CVR-nr.: Fra: Til: Udstationering i udlandet: Navn: Adresse: Info Pkt. 10 Kombinationsaftaler Pkt. 11 Andre vilkår Udfyldes kun i forbindelse med kombinationsaftaler Aftalen er en delaftale, og eleven uddannes i den øvrige uddannelsesperiode hos følgende virksomhed(er): Navn: CVR-nr.: Fra: Til: Navn: CVR-nr.: Fra: Til: Navn: CVR-nr.: Fra: Til: Andre vilkår Info Info Pkt. 12 Underskrifter Parternes underskrifter (aftalen er indgået i henhold til erhvervsuddannelsesloven) Evt. forældremyndigheds samtykke: Info Dato Virksomhed Dato Indehaver af forældremyndighed Dato Elev August Formular godkendt af undervisningsministeriet. Dato Indehaver af forældremyndighed For elever, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Oplysninger fra denne aftale registreres af erhvervsskolen i det centrale register (EASY-P). Arbejdsgivernes Elevrefusion og de faglige udvalg har adgang til oplysninger herfra. Der kan ikke af parterne foretages ændringer i eller tilføjelser til formularens aftaleindhold uden vedkommende faglige udvalgs godkendelse.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn Dette eksamensreglementet er gældende for prøver og eksamen på, der afvikles på Fyn i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og AMU-Fyn. Grundforløbet tages på Syddansk Erhvervsskole, hovedforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 150 af 25/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 171.52H.011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 384

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan

Den lokale Undervisningsplan Den lokale Undervisningsplan for 1-årig serviceassistentuddannelse indenfor Hospitalsservice 1 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Uddannelsens formål og mål... 4 Optagelse på uddannelsen... 5 Lærer-

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan for

Den lokale Undervisningsplan for Den lokale Undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for uddannelsen...

Læs mere

Udarbejdelse af kompetencepakke

Udarbejdelse af kompetencepakke AF KONSULENT CORINA ROIG Udarbejdelse af kompetencepakke på rengøringsområdet Analyserapport 20-12-2012 Indhold 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 2 Analyserapport... 2 2. Kompetencepakkens

Læs mere

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever Serviceassistent uddannelse2001 Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Praktikvejledning Serviceassistent

Praktikvejledning Serviceassistent Praktikvejledning Serviceassistent Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Reddere inden for erhvervsuddannelsen til redder Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon Adresse Postnummer Postdistrikt Virksomheden ønskes

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra 01.08.2017 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1:

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«.

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«. BEK nr 1266 af 02/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 074.10S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017)

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Generel information om skolen Praktiske oplysninger Nærværende lokale undervisningsplan er gældende for erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Uddannelsen til tjener er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sikkerhedsvagt Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 14. marts 2008 Sikkerhedsvagt Udstedt af Det Faglige Udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Uddannelsen til gastronom, specialet kok, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 29 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 8115 Psykologi F Grundfag 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere