Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT"

Transkript

1 Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent

2 Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en RENGØRINGSTEKNIKER? Uddannelsen til rengøringstekniker tager 1½ år. Den kan dog også gennemføres på kortere tid, hvis personen har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Det kaldes et meritforløb. Hvad er en serviceassistent? Uddannelsen til serviceassistent tager 2 år. Den kan dog også gennemføres på kortere tid, hvis personen har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Det kaldes et meritforløb. Meritforløbet tager 1år og der er 3 skoleperioder på hhv. 9,9 og 10 uger. Specialer Serviceassistenten vælger ét af 2 specialer: Hospitalsservice eller virksomhedsservice. Her kan du se eksempler på det almindelige forløb samt et meritforløb. Grundforløb meritforløb Skole 20 uger Skole 9 uger hovedforløb Praktik Trin 1: Rengøringstekniker Praktik Skole Praktik 9 uger Skole 6 uger Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Trin 2: serviceassistent Skole 6 uger Praktik Skole 6 uger

3 Arbejdsfunktioner for rengøringstekniker Daglig rengøring Arbejdsplanlægning Indkøb af bl.a. rengøringsmidler, redskaber og rengøringsvogne Specielle rengøringsopgaver (fx. olie- eller polishbehandling) Kvalitets- og egenkontrol Arbejdsfunktioner for serviceassistenter m/ hospitalsspecialet Daglig rengøring, hovedrengøring samt specielle rengøringsopgaver Håndtering og transport af linned Transport og forflytning af patienter Madservering til patienter Skyllerumsarbejde og laboratorievask Mindre vedligeholdelsesopgaver og omdeling af post Sengevask og sengeredning Serviceopgaver over for pårørende Arbejdsfunktioner for serviceassistenter M/ virksomhedsspecialet Daglig rengøring og hovedrengøring Lettere administrative opgave som fx. telefonpasning, kopiering, tekstbehandling m.m. Tilberedning og anretning af frokost Mindre vedligeholdelsesopgaver Kvalitets- og egenkontrol Klargøring af mødelokale Affaldssortering Instruktion af nye kolleger

4 BEK nr 150 af 25/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 171 af 2/3/2011 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 578 af 1. juni 2010, fastsættes: 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområder: 1) Rengøring og specielle serviceydelser på hospitaler, institutioner og virksomheder. 2) Ejendomsservice. 3) Vagt- og sikkerhedsservice. 2. Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Ejendomsservicetekniker, jf. bilag 1. 2) Serviceassistent, jf. bilag 2. 3) Sikkerhedsvagt, jf. bilag Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i 2 nævnte uddannelser. 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1) agere aktivt og positivt i forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer, 2) håndtere konflikter mellem kolleger, brugere, klienter, kunder m.fl. med fokus på egen fremtoning og adfærd, 3) ved aktiv deltagelse skabe rammer for et godt arbejdsmiljø, 4) medvirke til at fremme bevidstheden om egen rolle ved forebyggelse af arbejdsskader og sundhed på arbejdspladsen på baggrund af en viden om betydningen af fysisk aktivitet og de grundlæggende principper for arbejdsbevægelser, 5) anvende viden om hygiejne herunder også personlig hygiejne og betydningen af fysisk og psykisk velvære til at skabe et godt arbejds- og fritidsliv og 6) gennemføre en personlig planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplanen og brugernes ønsker. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. 2) Dansk F. 3) Psykologi F. 4) Informationsteknologi F. 5) Læring, kommunikation og samarbejde, modul 1. Stk. 3. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. 5. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed.

5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 145 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice ophæves. Stk. 3. Elever, der er påbegyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. Undervisningsministeriet, den 25. februar 2011 P.M.V. Søren Hansen Afdelingschef / Christina Schøn 1. Uddannelsens formål og opdeling Serviceassistent 1.1. Uddannelsen til serviceassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder 1. Planlægge og udføre professionel erhvervsrengøring, der sikrer en god hygiejne og et godt indeklima med respekt for brugerne. 2. Bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem o. lign med brugerrelaterede opgaver. 3. Varetage enkle kontorfunktioner i private og offentlige virksomheder. 4. Tilberede og anrette lettere retter Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer 1.3. Uddannelsen indeholder trinnet: Rengøringstekniker Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Hospitalsservice (trin 2). 2. Virksomhedsservice (trin 2). 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1, rengøringstekniker, varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 11 uger. Trin 2, serviceassistent med specialet hospitalsservice eller serviceassistent med specialet virksomhedsservice, varer 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 12 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Bygnings- og brugerservice med kompetence til hovedforløbene til ejendomsservicetekniker eller sikkerhedsvagt, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på op til 8 uger Personer kan gennemføre uddannelsen til serviceassistent på 1 år, inkl. et suppleringskursus, der træder i stedet for grundforløbet, hvis de har haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det valgte speciale. Skoleundervisningen er på 28 uger. Den samlede uddannelse gennemføres med 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. Skolen foretager afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer, så undervisningen kan tilrettelægges efter elevernes forudsætninger og behov, idet eleverne skal opnå de fastsatte mål i uddannelsen. Skolen kan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg dispensere fra betingelsen om 2 års relevant erhvervserfaring, som er nævnt oven for, hvis skolen ud fra en samlet vurdering og efter samråd med eleven og den eventuelle praktikvirksomhed vurderer, at eleven har de fornødne forudsætninger for at gennemføre uddannelsesforløbet. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er, at eleverne kan: 1. udføre almindelig erhvervsrengøring af forskellige lokale- og materialetyper efter en arbejdsplan og under vejledning, 2. udføre arbejdet hygiejnisk, rationelt, og ergonomisk korrekt med egnede metoder, rengøringsmidler, redskaber og maskiner,

6 3. genkende typiske overflader på gulve, vægge, inventar samt medvirke til en vurdering af, hvilke rengøringsmidler og metoder overfladen kan tåle, 4. medvirke ved tilberedning og anretning af ernæringsrigtig mad, 5. anvende almindeligt forekommende køkkenmaskiner, 6. anvende principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, svarende til grundfaget Hygiejne, 7. under vejledning anvende relevante IT-værktøjer til løsning af brancherelaterede opgaver fx rengøringsplanlægning, 8. benytte elektronisk kommunikation og søge efter brancherelevante informationer på internettet og 9. vurdere servicebranchens og rengøringsfagets betydning i national sammenhæng på baggrund af viden om samfundets udvikling, funktion og vilkår Eleven skal bestå certifikatprøven til arbejdsmarkedsuddannelsen - Almen fødevarehygiejne Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bestået grundforløbets afsluttende prøve. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. selvstændigt planlægge, rationelt udføre og vurdere daglige og specielle rengørings- og serviceopgaver på institutioner, hospitaler, virksomheder og private hjem efter givne rengøringsplaner og de særlige forhold, der er på det aktuelle arbejdsområde, 2. anvende redskaber, vogne og maskiner korrekt i forhold til gældende retningslinjer for sikkerhed og ergonomi, 3. vælge og anvende korrekte midler i henhold til overflader og opgavens art og under planlægning og udførelse af rengøringsopgaver tage hensyn til personlig sikkerhed og det interne samt eksterne miljø, 4. forebygge og hindre spredning af mikroorganismer og sikre en høj hygiejnisk standard i det aktuelle arbejdsområde på baggrund af viden om mikrobiologi, 5. anvende kvalitetsmålesystemer til vurdering af rengøringskvalitet og definere objektgrupper og urenheder samt vurdere kvalitetsniveau ud fra en bestemt kvalitetsprofil og anvende forskellige vurderingsskemaer, 6. yde service i forbindelse med kunde- og brugerkontakt, 7. på baggrund af holdning til og viden om kroppens fysik og funktion forebygge arbejdsbetingede skader og lidelser hos sig selv og andre, 8. anvende dansk i skrift og tale hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i rengørings- og servicearbejdet, 9. på baggrund af viden om innovations-, iværksætter- samt selvstændighedsbegrebet starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked, 10. transportere, forflytte og lejre patienter, 11. tilberede og servere lettere retter og diæter, 12. udvise skærpet opmærksomhed i deres daglige arbejde i relation til omgang med patienter og videregive relevante observationer til samarbejdsparter, 13. varetage praktiske opgaver og arbejde efter gældende procedurer med terminale patienter, afdøde og pårørende, 14. efter givne retningslinjer selvstændigt planlægge og udføre rengøringsopgaver, så gældende hygiejnestander overholdes, 15. udføre service og bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem mv., 16. planlægge, klargøre og gennemføre serviceopgaver i forbindelse med møder og mindre konferencer, 17. anvende grundtilberedningsmetoder ved fremstilling af enkle varme og kolde retter, 18. yde kontorsupport i form af telefonpasning og betjene almindeligt forekommende kontormaskiner, 19. udføre mindre vedligeholdelsesopgaver på bygninger, installationer, inventar og udstyr, 20. udføre enkle serveringsformer, 21. udføre service og bistå relevante faggrupper i virksomheder, institutioner mv. og 22. anvende engelsk hensigtsmæssigt i almindelige dagligdagssituationer i servicebranchen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-9, gælder for uddannelsens trin 1 - rengøringstekniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr og 22, gælder for uddannelsens trin 2 Specialet hospitalsservice Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens trin 2 - Specialet virksomhedsservice. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Mellem skoleperioderne i hovedforløbet får eleven af skolen en skriftlig opgave, som besvares af eleven og fremlægges på efterfølgende skoleperiode. 6. Bedømmelse og beviser mv Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, aflægges af alle elever Som afslutning af den sidste skoleperiode i trin 1, rengøringstekniker, afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

7 Opgaven består af en praktisk opgave. Eleven trækker en praktisk rengøringsopgave, som udføres for elevens lærer og en censor. Eleven skal mundtligt redegøre for valg af opgaveløsningen. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen Prøvetiden er i alt 30 minutter, inkl. votering. Der gives ikke tid til forberedelse Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, serviceassistent med specialet hospitalsservice eller serviceassistent med specialet virksomhedsservice, afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Eleven udarbejder et skriftligt praktisk orienteret projekt, der indgår som udgangspunkt og delvist bedømmelsesgrundlag for denne prøve. Til prøven fremlægges projektopgaven over for elevens lærer og en censor. Derefter trækker eleven en praktisk opgave, som udføres. Den praktiske opgave udarbejdes af skolen Prøvetiden er i alt 30 minutter, inkl. votering, som fordeles mellem projektfremlæggelsen og den praktiske opgave. Der gives ikke forberedelsestid til udførelsen af den praktiske opgave Eleven bedømmes både på baggrund af den skriftlige, mundtlige og praktiske fremlæggelse,som tæller hver 1/3 og der gives én samlet karakter For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået beståkarakter i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Eleven skal have besvaret de skriftlige opgaver, der er nævnt i afsnit 5.2., og opgavebesvarelserne skal være godkendt af skolen For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, rengøringstekniker, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, serviceassistent med specialet hospitalsservice eller serviceassistent med specialet virksomhedsservice, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. og 6.3. være bestået Ved uddannelsens afslutning, herunder også afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Specialet fremgår af uddannelsesbeviset

8 SUS Kriterier for godkendelse af praktikvirksomheder Kriterier for godkendelse af praktikvirksomheder for elever, der er under uddannelse som Rengøringstekniker eller Serviceassistent, i henhold til undervisningsministeriets Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice nr. 150 af 25. februar 2011, bilag 2 serviceassistent. Godkendelseskriterier 1. Virksomheden/institutionen skal drift- og miljømæssigt kunne betegnes som god. 2. Virksomhedens/institutionens samlede antal ansatte (inkl. Ledelse) må ikke være på mindre end 10 personer. 3. Der skal i virksomheden/institutionen til stadighed være medarbejdere, der behersker de opgaver, som eleven skal uddannes i. 4. Arbejdsområdet skal være så alsidigt, at eleven kan uddannes og opnå begyndende rutine i arbejdsprocesser, som indgår i uddannelsen. 5. Der skal udpeges en uddannelsesansvarlig for henholdsvis ledelse og medarbejdere. 6. Virksomheden/institutionen skal udfylde og fremsende de praktikerklæringer, som følger med praktikreglerne. 7. Virksomhedens/institutionens godkendelse kan tages op til vurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens/institutionens drift. 8. Virksomheden/institutionen skal have funktioner, som dækker det speciale eleven skal uddannes i. Antallet af elever Hvis virksomheden/institutionen opfylder kriterierne overfor, kan virksomheden/institutionen godkendes til at uddanne 1 elev ad gangen. For hver yderligere 5 ansatte kan virksomheden godkendes til endnu 1 elev. Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

9 SUS Øvrige forhold Det faglige udvalg eller Det lokale Uddannelsesudvalg efter bemyndigelse kan besigtige en virksomhed/institution i forbindelse med afklaring af godkendelsesspørgsmålet. En godkendelse kan være betinget af, at eleven modtager supplerende uddannelse på skolen eller i en anden virksomhed/institution. For yderligere oplysninger og lovgrundlag henvises til - Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 171 af 2. marts Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af praktikvirksomheder, BEK. nr. 26 af 15. januar 1991 med senere ændringsbekendtgørelse, BEK. nr af 29. december Bekendtgørelse om Ankernævnet vedrørende praktikvirksomheder, BEK. nr december Disse kriterier har gyldighed for alle uddannelsesaftaler, der indgås pr. dags dato. København den 28. juni 2011 Susanne Wind Formand for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

10 SUS Godkendelse af praktikvirksomhed Anmodning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Rengøringstekniker, trin 1 i erhvervsuddannelsen til Serviceassistent. Institutionens navn CVR nr. P- nr. Adresse Postnummer By Telefon Telefax e - mail adr. Institutionens samlede antal ansatte: Hvor mange medarbejdere behersker tilsammen de arbejdsopgaver, der er på institutionen og som indgår i uddannelsen? Institutionen ønsker godkendelse til uddannelse af (antal) elev(er) I praktikuddannelsen skal eleven have en bred oplæring. Virksomheden har mulighed for at give praktik i følgende opgaver jvf. uddannelsens mål og delmål. (Bekendtgørelsen til serviceassistent kan findes på (sæt X) Daglig rengøring anfør opgaver: Hovedrengøring Rengøring af boligtekstiler Polish- eller oliebehandling af gulve Trappevask Rengøring af transportmidler Vurdering af rengøringskvalitet Andre opgaver anfør hvilke: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

11 SUS Medlemskab af en arbejdsgiverforening - hvis ja, hvilken: Uddannelsesansvarlig: Det faglige udvalg kan hente yderligere oplysninger ved henvendelse til Navn Stilling Dato Underskrift Sendes til: Vermundsgade København Ø. Nov Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

12 Godkendelse af praktikvirksomhed Anmodning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Serviceassistent med speciale i hospitalsservice inden for erhvervsuddannelserne. Institutionens navn CVR- nr. P-nr. Adresse Postnummer By Telefon Telefax e - mail adr. Institutionens samlede antal ansatte: Hvor mange medarbejdere behersker tilsammen de arbejdsopgaver, der er på institutionen og som indgår i uddannelsen? Institutionen ønsker godkendelse til uddannelse af (antal) elev(er) I praktikuddannelsen skal eleven have en bred oplæring. Virksomheden har mulighed for at give praktik i følgende opgaver jvf. uddannelsens mål og delmål (sæt X). (Bekendtgørelsen kan findes på Rengøring Affaldssortering Rengøring af særligt udstyr (fx anæstesi- og laboratorieudstyr) Transportopgaver (fx mad, linned) Patienttransport herunder ekstern transport Lejring og forflytning Postomdeling Tilberedning af mad Anretning og servering Mindre tekniske opgaver (fx skift af pærer o.lign.) Linnedhåndtering Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

13 Sengeredning Anvendelse af edb i dagligdagen Andre opgaver, skriv hvilke Hvordan vil institutionen give mulighed for praktik i de opgaver, der ikke er afkrydset i skemaet? Kombinationsaftale Udstationering I hvilken virksomhed? Godkendelsesdato I hvilken virksomhed? Godkendelsesdato Medlemskab af en arbejdsgiverforening - hvis ja, hvilken: Uddannelsesansvarlig: Det faglige udvalg kan hente yderligere oplysninger ved henvendelse til Navn Stilling Dato Underskrift Sendes til: Vermundsgade København Ø. Nov Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

14 Godkendelse af praktikvirksomhed Anmodning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Serviceassistent med speciale i virksomhedsservice inden for erhvervsuddannelserne. Virksomhedens/Institutionens navn CVR nr. P-nr. Adresse Postnummer By Telefon Telefax e - mail adr. Virksomhedens/Institutionens samlede antal ansatte: Hvor mange medarbejdere behersker tilsammen de arbejdsopgaver, der er i virksomheden og som indgår i uddannelsen? Virksomheden/Institutionen ønsker godkendelse til uddannelse af (antal) elev(er) I praktikuddannelsen skal eleven have en bred oplæring. Virksomheden har mulighed for at give praktik i følgende opgaver jvf. uddannelsens mål og delmål (sæt X). (Bekendtgørelsen kan findes på Rengøring Kantinefunktioner (fx tilberedning og servering) Kundekontakt Affaldssortering Anvendelse af edb Mindre vedligeholdelsesopgaver (fx skift af pære m.v.) Mindre kontorfunktioner (fx kopiering, sortering, omdeling af post) Andre opgaver, skriv hvilke Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

15 Hvordan vil virksomheden give mulighed for praktik i de opgaver, der ikke er afkrydset i skemaet? Kombinationsaftale Udstationering I hvilken virksomhed? Godkendelsesdato I hvilken virksomhed? Godkendelsesdato Medlemskab af en arbejdsgiverforening - hvis ja, hvilken: Uddannelsesansvarlig: Det faglige udvalg kan hente yderligere oplysninger ved henvendelse til Navn Stilling Dato Underskrift Sendes til: Vermundsgade København Ø. Nov Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - Vermundsgade København Ø - tlf

16 SUS Vejledning om praktikuddannelsen Uddannelsen til serviceassistent er en bred uddannelse, som kvalificerer fagligt, alment og personligt. En serviceassistentelev skal udføre forskellige typer af arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at virksomheden/institutionen tilrettelægger en alsidig praktikplan for eleven. Praktiktiden er den del af det samlede uddannelsesforløb, som foregår i virksomheden/institutionen. Virksomheden/Institutionen har ansvaret for denne del af uddannelsen og skal følge de praktikregler, som fremgår af bekendtgørelsen for uddannelsen i 5 samt i uddannelsesordningen. Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen, så praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen kan sikre, at eleven kan nå uddannelsens mål. Vekseluddannelse Hovedprincippet er, at eleven i praktiktiden skal beskæftiges med det, eleven har lært teoretisk i den foregående skoleperiode. Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem skolen og praktikvirksomheden. Eleven skal modtage en alsidig oplæring i de enkelte arbejdsområder og funktioner, så eleven opnår en grundlæggende forståelse af arbejdsopgaverne og selvstændigt kan udføre disse. Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver skal så vidt muligt både tilpasses virksomhedens arbejdsgang og den fortsatte skoleundervisning. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til at samarbejde og til at løse nye problemstillinger. Forslag til praktikopgaver En konkret praktikbeskrivelse vil variere alt efter virksomhedens/institutionens arbejdsopgaver. Men rengøring vil de fleste steder udgøre en stor del af praktikopgaverne. Se også i uddannelsesordningen. Rengøringstekniker: daglig rengøring hovedrengøring specielle rengøringsopgaver fx rengøring af boligtekstiler, polish- eller oliebehandling af gulve vurdering af rengøringskvalitet Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

17 SUS Virksomhedsservice: rengøring receptionsarbejde postomdeling mødeopdækning affaldssortering klargøring af mødelokaler afrydning og opvask bestilling af varer Hospitalsservice: rengøring transport af madvarer forflytning af patienter mødeopdækning kaffebrygning laboratorievask postomdeling serviceopgaver over for pårørende blomsterpasning kopieringsopgaver forsendelse af post anretning og servering mindre vedligeholdelsesopgaver kaffebrygning lettere kantineopgaver vask o.s.v. linnedhåndtering transport af patienter blomsterpasning anretning og servering skyllerumsarbejde affaldssortering sengevask sengeredning o.s.v. Uddannelsens praktikmål Uddannelsens praktikmål er beskrevet i Uddannelsesordningen for uddannelsen til Serviceassistent. Uddannelsesordningen kan hentes på Uddannelsesansvarlig Virksomheden skal sammen med eleven udarbejde en plan for praktikperioden og sammen med eleven føre en løbende rapport om uddannelsesforløbet. Desuden skal praktikvirksomheden i hver praktikperiode afholde mindst én samtale med eleven om dennes arbejdsindsats og udvikling i praktikperioden. Den udpegede uddannelsesansvarlige i virksomheden bør følge eleven og sikre, at elevens praktikperioder følger op på skoleundervisningen. Den uddannelsesansvarlige kan desuden tage kontakt til elevens erhvervsskole/amu-center og medvirke til samarbejde mellem skolen og praktikvirksomheden. Praktikerklæring Ved afslutning af en praktikperiode skal virksomheden udfylde en praktikerklæring til erhvervsskolen/amu-centret som dokumentation for, at eleven har gennemført praktik som opfølgning på den foregående skoleperiode. Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

18 SUS I praktikerklæringen kan det også anføres, om virksomheden mener, at eleven har behov for særlig undervisning i den efterfølgende skoleperiode. Afsluttende praktikerklæring Efter sidste praktikperiode underskriver virksomheden/institutionen en afsluttende praktikerklæring, som sendes til Det faglige udvalg. Den afsluttende praktikerklæring fås på skolen eller kan hentes på Uddannelsesbeviset til serviceassistenten kan først udskrives, når Det faglige udvalg har modtaget skolebevis fra skolen og afsluttende praktikerklæring fra virksomheden/institutionen. Juni 2011 Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vermundsgade København Ø - tlf

19 Pkt. 1 Parterne UDDANNELSESAFTALE indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser Uddannelsesaftalen skal indgås inden aftaleperiodens begyndelse og skal straks sendes til den valgte erhvervsskole Bemærk hvad der er anført i den tilhørende vejledning om de enkelte punkter. Virksomhedens navn og adresse (i.h.t. CVR-registrering): Elevens navn og adresse: Ryd indhold Info Info Postnr.: By: Postnr.: By: Tlf.nr.: Tlf.nr.: CVR-nr.: SE-nr. til afregning af lønrefusion: CPR-nr.: Pkt. 2 Arbejdsstedet Arbejdssted/hovedarbejdssted (udfyldes kun hvis forskellig fra adressen ovenfor): Skiftende arbejdssteder: ja Info P-nr.: Postnr.: By: Tlf.nr.: Pkt. 3 Aftaleperioden Uddannelse, speciale/trin, profil eller individuel uddannelse: Aftalen begynder (dato): Afsluttes (dato): Info Virksomheden skal være godkendt som praktiksted for eleven. De første 3 måneder af praktiktiden er prøvetid. I prøvetiden kan aftalen opsiges uden varsel. Herefter gælder særlige ophævelsesregler, se vejledningens pkt. 3. Ved kombinationsaftaler anføres hele aftaleperioden i pkt. 10. Virksomheden er alene ansvarlig for egen aftaleperiode(r). Pkt. 4 Påbygning Pkt. 5 Skole Hvis valgfri supplerende undervisning (påbygning) er aftalt, angives varigheden heraf: De valgte påbygningsfag og tidspunkt for gennemførelse fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. Eleven indmeldes på følgende erhvervsskole: Info Info Pkt. 6 Aftalen Aftalen omfatter (sæt ét kryds; læs evt. om afkrydsningsmulighederne i vejledningen): Grundforløb og hovedforløb (praktikadgangsvej) Hovedforløb (skoleadgangsvej) Info Ny Mesterlære og hovedforløb (mesterlære) Kort aftale eller delaftale (komb.aftale, skolepraktik el. lign.) Pkt. 7 Registrering Tidligere uddannelse/delvist gennemført uddannelse (se vejledning): Erhvervsskolen kan anmode om yderligere dokumentation, herunder om bevis for grundforløb. Forbeholdt erhvervsskolen. Uddannelsesaftalen er registreret den: Info Erhvervsskolens registrering er ikke i sig selv en garanti for, at parterne har udfyldt uddannelsesaftalen korrekt. Skolens registreringspligter fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. August Formular godkendt af undervisningsministeriet.

20 Pkt. 8 Løn og andre vilkår Lønnen er aftalt således: Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. lov om erhvervsuddannelser 55, stk. 2. Info Den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er: Lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever og ved uddannelsens begyndelse fastsat til kr.: pr. time uge måned Løn under påbygning i hovedforløb? Ja Nej Lønudbetalingsdag: Ansættelsesvilkår i øvrigt: I henhold til Ansættelsesbevisloven skal arbejdsgiveren give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst de oplysninger der er opregnet i lovens 2, stk. 2, nr I overensstemmelse med ansættelsesbevisloven kan oplysningerne gives ved henvisning til fx en overenskomst: Den normale arbejdstid: timer pr. dag uge Med hensyn til ferie henvises til reglerne i ferieloven, herunder de særlige regler for elever, samt overenskomsten. Pkt. 9 Udstationering Udfyldes kun i forbindelse med udstationering(er) Følgende dele af praktikuddannelsen (arbejdsopgaver) finder sted i en anden virksomhed eller som praktikuddannelse på en erhvervsskole: Hvis udstationeringsvirksomheden og/eller perioden er kendt, angives den herunder: Navn: CVR-nr.: Fra: Til: Udstationering i udlandet: Navn: Adresse: Info Pkt. 10 Kombinationsaftaler Pkt. 11 Andre vilkår Udfyldes kun i forbindelse med kombinationsaftaler Aftalen er en delaftale, og eleven uddannes i den øvrige uddannelsesperiode hos følgende virksomhed(er): Navn: CVR-nr.: Fra: Til: Navn: CVR-nr.: Fra: Til: Navn: CVR-nr.: Fra: Til: Andre vilkår Info Info Pkt. 12 Underskrifter Parternes underskrifter (aftalen er indgået i henhold til erhvervsuddannelsesloven) Evt. forældremyndigheds samtykke: Info Dato Virksomhed Dato Indehaver af forældremyndighed Dato Elev August Formular godkendt af undervisningsministeriet. Dato Indehaver af forældremyndighed For elever, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Oplysninger fra denne aftale registreres af erhvervsskolen i det centrale register (EASY-P). Arbejdsgivernes Elevrefusion og de faglige udvalg har adgang til oplysninger herfra. Der kan ikke af parterne foretages ændringer i eller tilføjelser til formularens aftaleindhold uden vedkommende faglige udvalgs godkendelse.

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere