Afgørelse om at konvertering af Østkrafts Blok 6 til fyring med 100 % biomasse ikke er VVM-pligtigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om at konvertering af Østkrafts Blok 6 til fyring med 100 % biomasse ikke er VVM-pligtigt"

Transkript

1 Østkraft Produktion A/S Skansevej Rønne Att.: Majken Rolsted Mattesen Virksomheder J.nr. MST Ref. JLH/evnis Den 9. marts 2015 Afgørelse om at konvertering af Østkrafts Blok 6 til fyring med 100 % biomasse ikke er VVM-pligtigt Miljøstyrelsen har den 30. oktober 2014 modtaget jeres anmeldelse efter 2, stk. 1, i VVM-bekendtgørelsen 1 om ombygning af Blok 6 på Østkraft, så det bliver muligt at anvende 100 % biomasse (træflis) som brændsel i kedlen. VVM-anmeldelsen er blevet drøftet på et møde på Østkraft den 13. november Østkraft Produktion A/S har herefter den 27. november 2014 fremsendt en revideret VVM-anmeldelse. Efter at firmaet MOE i december 2014 har foretaget en beregning af støjbelastningen fra Østkraft i omgivelserne, inklusiv støjbidrag fra det nye anlæg til transport af flis, har Østkraft Produktion A/S den 27. januar 2015 fremsendt en endelig VVM-anmeldelse. Et revideret bilag 3 til anmeldelsen er efterfølgende fremsendt den 11. februar /. Det endelige anmeldeskema med tilhørende bilag 1-4 er udformet i henhold til bilag 5 i VVM-bekendtgørelsen og er vedlagt afgørelsen. Østkraft består af en ældre blok 5 med en indfyret termisk effekt på 90 MW, en nyere blok 6 med en indfyret termisk effekt på 108 MW, et ældre dieselgeneratoranlæg (med fire dieselmotorer) med en samlet indfyret termisk effekt på 52,6 MW og en nyere blok 7 bestående af et dieselmotoranlæg (10 dieselmotorer) med en samlet indfyret termisk effekt på 40,5 MW. Den samlede indfyrede effekt i værkets anlæg er således ca. 290 MW. Østkraft er dermed omfattet af bilag 1, punkt 2a, i VVM-bekendtgørelsen ( Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW ). Det aktuelle projekt om biokonvertering af Østkrafts Blok 6 er omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag 2, punkt 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). 1 Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Afgørelse Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 1, i VVM-bekendtgørelsen. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan meddele miljøgodkendelse af projektet. Oplysninger om det ansøgte projekt Blok 6 er udlagt til kulfyring med fuelolie som støttebrændsel. Midt i 1990érne blev kedlen ombygget, så der også kunne anvendes træflis som brændsel i en mængde på op til tons/år. Træflis har dog hidtil kun af tekniske årsager kunnet anvendes som supplerende brændsel samtidig med indfyring af kul. Østkraft Produktion A/S ønsker at gennemføre et projekt, der gør det muligt at Blok 6 kan være i drift udelukkende med anvendelse af træflis som brændsel. Da flis i almindelighed kan indeholde meget vand (ca %) etableres et røggaskondenseringsanlæg i en ny tilbygning til Blok 6, hvorved der kan ekstraheres energi fra den varme røggas til produktion af fjernvarme. Den indfyrede termiske effekt ved fyring med træflis vil være ca. 55 MW. Ved røggaskondenseringen kan indvindes 6 MW ved fyring med tørt flis og 13 MW ved fyring med vådt flis. Der forventes udledt en spildevandsmængde på ca m 3 /år som renset kondensat fra fjernvarmeproduktionen. Spildevandet udledes til offentlig kloak. Træflis vil blive tilført med skib og lastbil og aflæsset på værkets eksisterende lagerplads på havnen. Herfra etableres et nyt transportbånd med en 28 m høj mellemsilo på m 3 beliggende på den del af værkets område, hvor den nuværende telthal til mellemlagring af flyveaske er placeret. Siloen har en kapacitet, der muliggør drift i weekenden uden ekstra påfyldning af siloen. Det årlige forbrug af træflis forventes at være ca m 3 (ca tons), skønsmæssigt leveret ligeligt med skib og med lastbil (men kan variere fra år til år afhængig af pris og tilgængelighed af flisen). Efter ombygningen vil det stadig være muligt at anvende kul som brændsel i Blok 6. Der opbevares derfor et reservelager af kul. Anlæggets placering, herunder planforhold Østkraft er beliggende i byzone ved Rønne Havn, syd for færgelejerne. Østkraft er beliggende i et erhvervsområde, hvor værkets areal er omfattet af lokalplan nr. 64 fra marts Lokalplanen blev tilvejebragt i forbindelse med opførelse af blok 6 med tilhørende varmtvandstank. Området omfattet af lokalplanen må således kun anvendes til offentlige formål (kraftværk og kraftvarmeværk). Inden for området må kun opføres bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for drift heraf, såsom kraftværksblokke, transformatorstationer, pumpestationer, tankanlæg, administrationsbygninger og personalefaciliteter. 2

3 Transportanlægget for træflis og den nye tilbygning til Blok 6 til røggaskondenseringsanlægget er placeret uden for byggefelterne i lokalplanen (kortbilag 2 hertil). Østkraft vil derfor søge om dispensation hertil. Endvidere vil Østkraft søge om dispensation for siloens højde, som er 28 m, hvor den maksimale bygningshøjde i lokalplanen for øvrig bebyggelse er 13 m. Den nye tilbygning til Blok 6 til røggaskondenseringsanlægget placeres på kanten af 100 m beskyttelseslinjen omkring fortidsmindet på Galløkken (kanonskansen). Østkraft vil søge om dispensation hertil. Bornholms Regionskommune har den 4. december 2014 udtalt, at Regionskommunen som udgangspunkt er indstillet på at meddele de to ønskede dispensationer. Kommunen vil dog først kunne træffe endelige afgørelser om de nævnte forhold, når der er gennemført en egentlig sagsbehandling, herunder en høring af relevante naboer. Placeringen af det nye transportanlæg for flis med tilhørende silo samt bygningen til røggaskondenseringsanlægget kræver således mindre afgørende dispensationer fra henholdsvis gældende bestemmelser i lokalplanen for området, hvor Østkraft er beliggende, og beskyttelseslinjen omkring et fortidsminde. Disse forhold er uden særlig betydning for de kriterier vedrørende anlæggets placering, der skal anvendes efter bilag 3 til VVM-bekendtgørelsen. Der er således ingen speciel miljømæssig sårbarhed af de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget (havne- og erhvervsområde). Det bemærkes i øvrigt, at der ligger bygninger nærmere fortidsmindet end den nye bygning til røggaskondenseringsanlægget. Anlæggets karakteristika Østkraft har fremsendt visualiseringer af det nye transportbånd og den nye flissilo samt tilbygningen til røggaskondenseringsanlægget set fra henholdsvis Galløkken og Rønne by. Siloen og transportbåndet er tydeligt identificerbare i synsfeltet, men vil ikke få en størrelse og et udseende, der adskiller sig markant fra de øvrige bygningsværker på Østkraft (akkumulatortanken, lagertankene for olie, blokbygningerne og de høje skorstene på værket). Der vil være mindre affaldsproduktion (restprodukter) ved fyring med træflis sammenlignet med kulfyring (ca. en halvering). Der anvendes ikke problematiske naturressourcer i forbindelse med fyring med træflis, der i almindelighed desuden anses for CO2-neutralt. Der er ingen forstærket miljøeffekt som følge af interferens med andre projekter i området. Forurening og gener m.m. dvs. de mere traditionelle miljøpåvirkninger er gennemgået i afsnittet lige nedenfor. Miljøforhold Østkraft har udarbejdet en oversigt over transporter af brændsel med skib og lastbil til værket før og efter konvertering til 100 % biomasse samt omfanget af intern kørsel med lastbil og traktorer til og fra lagerpladsen på kulhavnen (jf. bilag 3 til VVM-anmeldelsen). Oversigten viser overordnet, at til- og frakørsel samt 3

4 intern kørsel vil blive væsentligt reduceret (ca læs pr. år), mens antallet af skibsanløb med brændsel, som i forvejen er lavt, vil blive marginalt forøget. Billedet kan variere fra år til år, men under alle omstændigheder udløser ændringen ikke VVM-pligt. Det skal tilføjes, at kørsel med lastbiler til og fra værket foregår ad de samme veje som benyttes ved til- og frakørsel til/fra færgelejerne i Rønne. MOE har for Østkraft udarbejdet et notat (dateret 26. januar 2015), hvor støjbelastningen fra Østkraft er beregnet efter ombygningen. Beregningen viser, at støjbelastningen ikke vil overskride de gældende støjgrænser, der er fastsat i miljøgodkendelsen af 19. december 2013 af Østkraft. Støjbelastningen vil generelt falde i omgivelserne sammenlignet med støjbelastningen i dag. Ved det tidligere plejehjem Slottet, som ligger lidt øst for Østkraft, stiger støjbelastningen om dagen dog med 1,2, men støjbelastningen her vil alligevel være 5 lavere end støjgrænsen om dagen. Om aftenen og om natten falder støjbelastningen ved Slottet omvendt med henholdsvis 1,8 og 1,4. Det mest kritiske punkt i relation til overholdelse af støjgrænserne er fortsat spejderhytten (og nu også nogle klublokaler) beliggende umiddelbart øst for Østkraft. Her falder støjbelastningen dog 0,6 0,8 sammenlignet med støjbelastningen i dag. Øget forbrug af træflis vil ikke medføre lugtgener i omgivelserne, og da flis er mere eller mindre vådt, vil der heller ikke kunne opstå væsentlige støvgener fra losning og oplagring af træflis i kulgården på havnen. Det nye transportbånd for træflis og siloen udføres i lukkede sektioner over og nær offentlig vej og ellers i semilukkede sektioner, hvorved der heller ikke vil kunne opstå væsentlige støvgener ved transport af træflis fra lagerpladsen til Blok 6. Der gælder samme grænseværdier for udsendelse af NOx til luften ved fyring med træflis som ved fyring med kul. Emissionen af NOx fra Østkraft vil derfor ikke øges. Træflis indeholder stort set ikke svovl. Der vil derfor være en markant reduktion af emissionen af SO2 sammenlignet med kulfyring efter biokonvertering af Blok 6. Træflis regnes som CO2-neutralt, hvorved biokonverteringen vil medføre en markant nedbringelse af emissionen af drivhusgassen CO2. Der vil ikke blive udledt mere spildevand til Rønne Havn som følge af biokonvertering af Blok 6. Alt spildevand fra røggaskondenseringen ledes til offentlig kloak. Der er ingen risikomæssige forhold knyttet til anvendelse af træflis som brændsel. Naturkonsekvensvurdering og bilag IV-arter Nærmeste Natura-2000 område er Hvideodde Rev (Habitatområde H211) i en afstand af ca. 2 km nord for Østkraft (ud for Rønne Nordskov). Habitatområdet er permanent dækket af vand, og vanddybden varierer fra 0,5 m til 20 m. Det samlede areal er på 790 ha. Østkraft kan ikke medføre nogen nævneværdig påvirkning af dette habitatområde, og påvirkningen øges ikke ved konvertering af Blok 6, tværtimod. 4

5 Bornholms Regionskommune har i brev af 13. november 2014 oplyst, at projektområdet ligger uden for områder med beskyttede naturtyper. Nærmeste beskyttede naturområde er Galløkken, som er beskyttet som hede i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Der er ca. 150 m fra Blok 6 til det beskyttede areal. Endvidere oplyses i brevet af 13. november 2014, at Regionskommunen ud fra eksisterende data ikke har kendskab til forekomst af Bilag IV-arter (strengt beskyttede arter) i området omkring Blok 6 eller på Galløkken. Det vurderes, at området ved Blok 6 ikke udgør et potentielt levested for Bilag IV-arter. Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil have nogen negativ påvirkning på eventuelt forekommende Bilag IV-arter eller andre beskyttede arter, som potentielt kan forekomme på Galløkken, idet de fysiske ændringer ikke påvirker det beskyttede naturareal, og idet miljøbelastningen fra anlægget fremover vurderes som uændret eller mindre. Det samme gælder i forhold til områdets potentiale som levested for Bilag IV-arter. Bornholms Regionskommune vurderer samlet, at projektet ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på beskyttede naturområder eller Bilag IV-arter. Afsluttende bemærkninger Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet for Miljøstyrelsen, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring, jf. 2, stk. 1, i VVM-bekendtgørelsen, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. Udtalelser Miljøstyrelsen har den 11. februar 2015 sendt et udkast til afgørelse i høring hos Østkraft Produktion A/S, Bornholms Regionskommune og spejderhytten Kanondalen v/henrik Olsen. Den 18. februar 2015 er udkastet til afgørelse sendt i høring hos Rønne Havn A/S. Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger til udkast til afgørelse. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres alene på Miljøstyrelsens hjemmeside, Afgørelsen offentliggøres mandag den 9. marts

6 Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens 58 og 59. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du indsender i så fald en klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på og som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 7. april Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen, dvs. senest den 9. september Med venlig hilsen Jørn L. Hansen Miljøstyrelsen Tlf. nr.:

7 Kopi af afgørelsen er sendt til: Bornholms Regionskommune, Rønne Havn A/S, Havnedirektør Thomas Bendtsen Spejderhytten Kanondalen, V/Henrik Olsen, Bellmansvej 21, 3700 Rønne 7

8

9

10 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM 1. Beskrivelse Til- og frakørselsforhold Planforhold Natura Fredninger og beskyttelseslinier Visualisering af ombygningen Mail vedrørende punkt Mail vedrørende punkt Side 1 af 13

11 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM 1. Beskrivelse Vedrørende ombygning af eksisterende anlæg Blok 6 til 100 % flisfyring Østkraft Produktion A/S gennemfører en række forbedringer af kraftværkets kedel, så det bliver muligt at fortrænge kul med 100 % biomasse. Blok 6 er angivet i revurderingen december 2013 med termisk indfyret effekt på max 108 MW. Normal drift med flis og røggaskondenseringsanlægget vil ligge på en indfyret effekt på max 55 MW. Forbedringerne af Kraftværket omhandler transportanlæg til flis, ombygning af kedlen til flis samt etablering af røggaskondenseringsanlæg. Til håndtering af den større mængde flis søges, der tilladelse til at etablere et flistransportanlæg med en silo på m 3 til mellemlager af flis. Miljøbelastningen mindskes b.la af mindre transport, da transporten af flis og kul i dag foregår ved hjælp af lastbiler. Ved ombygning af kedlen til flis, etableres et røggaskondenseringsanlæg for at udnytte energien i røggassen og anlægget samlede virkningsgrad forbedres. Røggaskondenseringsanlægget placeres i ny bygning i forlængelse med Blok 6. Anlægget vil forsat være udlagt for 100 % kulfyring. Flis transportanlæg. Beskrivelse Flistransportanlægget består af en indlosningsdel, som håndterer flistransporten fra brændselslager i kulgården til en flissilo, med en kapacitet på m 3,samt en udlosningsdel, som håndterer den kontinuerte forsyning af flis fra flissiloen til kedlens fyringsapparat. Den årlige mængde, som anlægget vil transportere, vil udgøre ca m 3. Indlosningsanlæg Med en lagerkapacitet på m 3 vil blok 6 kunne køre hen over weekenden uden der skal fyldes flis i siloen. Transportbåndet har en transportkapacitet på 500 m 3 / h og siloen kan fyldes på 10 til 12 timer. Ved en placering bag værket skæmmes havnefronten mindst muligt, set fra Rønne by. Transportbåndene udføres i lukkede sektioner for at undgå støvgener, hvor de passerer eller er i nærheden af offentlig vej. For at lette vedligehold og rengøring forsynes alle transportbånd med nødvendige gangveje, gallerier, og støvsugeranlæg. Der udføres afsugningsanlæg på alle nødvendige omkast. Flissilo Siloen udføres med en roterende udtrækssnegl, som trækker flisen ind mod center af siloens bund, hvor flisen tildeles udlosningsanlægget mod kedlen. Øverste punkt på flissiloen bliver 28 meter ved kvote 0. Side 2 af 13

12 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM Billede 1. Plan og opstalt layout indlosningsanlægget og silo. Side 3 af 13

13 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM Udlosningsanlæg Flisen transporteres fra undersiden af flissiloen til kedlens fyringsapparat. Til at hæve flisen fra terræn til kedelhusets top anvendes der en kopelevator og transportbånd. Fra kopelevatoren til kedlens fyringsanlæg benyttes transportbånd og kædetransportør. Kædetransportøren fordeler flisen til kedlens fyringsapparat. Kædetransportør Kedelhus Kopelevator Værkstedsbygning Billede 2 Udlosningsanlæg og flissilo, set fra administrationsbygningen. Akkutank og askeudlevering er undladt. Kedelhus Akkutank Adm. bygning Billede 3. Udlosningsanlægget plan layout. Side 4 af 13

14 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM Røggaskondenseringsanlæg. For at forbedre virkningsgraden på blok 6, bygges et røggaskondenseringsanlæg. Træflis indeholder meget mere vand pr. energienhed end kul. Derfor indeholder kedlens røggas, ved flisfyring, meget mere vand end ved kulfyring. I et røggaskondenseringsanlæg nyttiggøres den energi, som er tilgængelig i røggassen. I et separat kredsløb overføres røggassens energi til en væskefase. Ved energioverføringen nedkøles og kondenseres store dele af røggassens indhold af vand. Den energi som overføres til kondensatet, tilføres, i en pladevarmeveksler, til fjernvarmevandet. Resultatet bliver, at røggasen nedkøles fra omtrent 180 o C til godt 60 o C. Ved tørt flis kan der, ved fuldlast på kedlen, genindvindes knap 6 MW, og ved vådt flis knap 13 MW. Idet røggaskondenseringsprocessen er væskeproducerende, bliver der et overskud af kondensat, som skal filtreres og ledes til offentligt kloak, svarende til en mængde på m 3 om året. Røggaskondenseringsanlægget placeres i en ny bygning som angivet på nedenstående billede. Side 5 af 13

15 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM 1.1 Til- og frakørselsforhold Træflisen bliver transporteret med lastbiler og skibe. Lastbilerne leverer en mængde på ca m 3 flis om året fra øens skove til lagerpladsen på kulkajen, svarende til ca læs á 10 tons pr. år. Skibene leverer tons flis pr. skib, svarende til 10 skibe hvert år, i alt tons og ca m 3 flis. Tabellen viser antal skibe og lastbiler før og efter ombygningen af Blok 6. Mængderne før ombygningen er beregnet ud fra et gennemsnits år. Ud fra et gennemsnits år Efter ombygning 69 % kul / 31 % flis Mængde t 100 % flis mængde i tons m3 Kul skib/år 5 stk á 3.362,8 t t 0 t 0 0 Flis skib/år 2 stk á t t 10 stk á t flyveaske skib/år 1 stk á t t ½ stk á t 500 flyveaske intern kørsel/år 125 læs á 12 t t 42 læs á 12 t 500 Bundaske/år 106 læs á 17 t t 30 læs á 17 t 500 Kul intern kørsel/år læs á 11 t t 0 t 0 flis intern kørsel/år læs á 7 t t 0 t 0 flis extern kørsel/år læs á 10 t t læs á 10 t Lagerpladsen på kulkajen kan indeholde m 3 flis og transportanlægget fra lageret til flissiloen erstatter den interne kørsel mellem Blok 6 og lageret på kulkajen. Flissiloen kan indeholde m 3 flis, som vil være forbruget af flis over en weekend og det betyder, at der ikke fyldes flis på transportanlægget i weekenden. Den interne kørsel med flis reduceres med ca læs og den interne kørsel med kul reduceres med ca læs. I tilfælde hvor transportanlægget er ud af drift i en længere periode, vil der være få kørsler med kul, som oplagres på lagerpladsen. Askeprocenten for flisfyrede anlæg er typisk på ca. 1-2 % alt efter forbrændingsformen. Ved afbrænding af tons flis med en askeprocent på 2 % giver tons aske, som fordeles på 500 tons bundaske og 500 tons flyveaske. Det giver 30 læs bundaske pr. år ved 17 t pr. læs og 42 læs flyveaske pr. år ved 12 t pr. læs. Dermed reduceres den interne kørslen af aske fra 230 læs pr. år til 72 læs pr. år. Støjbidraget hos naboerne vil overholde de tilladte værdier som angivet i Revurderingen 2013, idet transporten af kul og flis, som tidligere blev kørt i mellem kulkajen og Blok 6, erstattes med et lukket transportanlæg til silo og der vil kun være få interne kørsler med bundaske og flyveaske. Side 6 af 13

16 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM 2. Planforhold Placering i forhold til kommuneplan: Virksomheden ligger i byzone. Området er omfattet af lokalplan nr. 64 for Østkraft, Rønne Kommune marts I følge lokalplanen er alle anlæg placeret i kommuneplanens område 4.E.3, der skal anvendes til følgende: Området må kun anvendes til offentlige formål (kraftværk og kraftvarmeværk). Indenfor må området der kun opføres bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for drift heraf, såsom kraftværksblokke, transformatorstationer, pumpestationer, tankanlæg, administrationsbygninger og personalefaciliteter. Røggaskondenseringsanlægget placeres i en ny bygning i forlængelse af eksisterende bygning for Blok 6 og der søges om dispensation, da bygningen placeres i området udenfor byggefelter i henhold til kortbilag 2 i lokalplanen. Siloen til træflis placeres således, at træflisen flyttes via transportbåndene fra lageret på kulkajen og til siloen, og derefter skal flisen transporteres videre ind i blok 6. Placeringen af siloen er ved flyveaske teltet, for at flisen kan transporteres ind i blok 6. Siloen bygges i en højde på 28 meter. Ifølge lokalplanen er placeringen uden for byggefelter, hvorfor der søges dispensation hermed til. Se nedenstående kort af lokalplan af før og efter ombygningen. Der vil til den nye bygning til røggaskondenseringsanlægget samt til siloen og transportanlægget, vælges et ydre materialevalg der danner en harmonisk helhed i overensstemmelse med lokalplanens stk. 5, samt med den eksisterende bebyggelse i området. Kort af lokalplan før ombygning: Kort af lokalplan efter ombygning: Side 7 af 13

17 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM 3. Natura-2000 Kort over virksomhedens beliggenhed, markeret med lille prik, samt nærmeste Natura-2000 som viser at virksomheden ligger i en afstand over 2 km fra områder med Natura Side 8 af 13

18 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM 4. Fredninger og beskyttelseslinier I lokalplanen er nævnt Kanondalens skanser, der hører til jordfaste fortidsminder. Siloen og transportanlægget placeres uden for den 100 meters afstandszone, som beskytter kanonskansen øst for Skansevej. Røggaskondenseringsanlægget placeres på grænsen af 100 meters afstanden og der søges hermed om dispensation til at opføre en ny bygning i forlængelse af Blok 6. Side 9 af 13

19 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM 5. Visualisering af ombygningen Billederne viser før og hvordan etableringen af røggaskondenseringsanlægget og flissiloen med transportanlægget vil se ud på matriklen. Placering A og B Placering A Før Efter Side 10 af 13

20 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM Placering B Før Efter Side 11 af 13

21 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM 6. Mail vedrørende punkt 32 Fra: Katrine Høst Sendt: 13. november :11 Til: Majken Rolsted Mattesen Emne: SV: Østkraft Produktion A/S: VVM-anmeldelse af brændselsomlægning på værkets blok 6 Kære Jørn og Majken Jeg har set på jeres anmeldelse i forhold til beskyttet natur og bilag IV-arter. Det er korrekt, at projektområdet ligger uden for områder med beskyttede naturtyper. Nærmeste beskyttede naturområde er Galløkken, som er beskyttet som hede i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Der er ca. 150 m fra blok 6 til det beskyttede areal. Teknik og Miljø har ikke ud fra eksisterende data kendskab til forekomst af Bilag IV-arter (strengt beskyttede arter) i området omkring blok 6 eller på Galløkken. Det vurderes, at området ved blok 6 ikke udgør et potentielt levested for bilag IV-arter. Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil have nogen negativ påvirkning på eventuelt forekommende bilag IV-arter eller andre beskyttede arter, som potentielt kan forekomme på Galløkken, idet de fysiske ændringer ikke påvirker det beskyttede naturareal, og idet miljøbelastningen fra anlægget fremover vurderes som uændret eller mindre. Det samme gælder i forhold til områdets potentiale som levested for Bilag IV-arter. Teknik og Miljø vurderer derfor samlet, at projektet ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på beskyttede naturområder eller bilag IV-arter. Venlig hilsen Katrine Høst Landskabsforvalter Center for Teknik og Miljø Natur og miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Telefon: Bornholms Regionskommune Side 12 af 13

22 Østkraft Produktion A/S Dato Bilag 3 VVM 7. Mail vedrørende punkt 37 Fra: Trine Annette Koch Sendt: 24. november :21 Til: Majken Rolsted Mattesen Emne: Vedr. 8 tilladelse Hej Maiken Eftersom at det kortlagte areal på Skansevej 2, 3700 Rønne, matr. 372, Rønne markjorder, ikke ønskes ændret til følsom anvendelse (bolig, børneinstitution eller legeplads) og at området ikke er indenfor det offentlige indsatsområde, er det ikke underlagt en 8 tilladelse i jordforureningsloven. Hvis der skal flyttes jord indenfor matriklen og/eller fjernes jord i forbindelse med byggeriet, skal det anmeldes via kontakt evt. Jens Hansen, tlf , Venlig hilsen Trine Annette Koch Biolog Center for Teknik og Miljø Natur og miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Telefon: Mobil: Bornholms Regionskommune Side 13 af 13

23 Notat Projekt: Emne: Østkraft Produktion A/S. Nyt flisanlæg Vurdering af støj fra planlagt anlæg Dato: Projekt nr.: Udført af: Annelin Enggaard Certificeret til "Miljømåling - ekstern støj" T: E: Notat nr.: Rev.: 2 (Beregninger udført i flere punkter, særlige beregninger under skorsten samt lørdage og søndage tilføjet) Fordeling: Majken Rolsted Mattesen Østkraft Produktion A/S 1 Baggrund og formål MOE (tidligere Moe & Brødsgaard) udførte i 2012 støjkortlægning af Østkraft, rapporteret i Støjkortlægning Østkraft Produktion A/S, Maj 2012 mærket Miljømåling ekstern støj, og dateret Siden er Østkrafts miljøgodkendelse blevet revurderet, og de gældende støjgrænser er beskrevet i Miljøstyrelsens Revurdering af miljøgodkendelse og udledning af spildevand for Østkraft, Skansevej 2, 3700 Rønne. Dateret 19. december I den revurderede miljøgodkendelses afsnit er en tekst, der beskriver de nu gældende støjgrænser. Sammenfattet er støjgrænserne for støjbelastningen, L r i normal fuld drift på skemaform: Referencepunkt L r [db] Hverdage 7:00 18:00 Lørdag 7:00 14:00 L r [db] Hverdage 18:00 22:00 Lørdag 14:00 22:00 Søndage 7:00 22:00 L r [db] Alle dage 22:00 7:00 L max [db] Alle dage 22:00 7:00 DAG AFTEN NAT NAT R1 Slottet R2 Boliger Rønne R3 Havneområde R4 Rekreative områder og kirkegård Virksomhedens drift er uændret siden Østkraft planlægger nu, at ombygge yderligere fra kul til flis, og dertil planlægges at bygge et flis-transportanlæg. Ved ændringerne flyttes en betydelig del af den interne transport fra containere på lastbiler til det nye transportanlæg. MOE A/S Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: CVR nr.:

24 MOE har fået til opgave, at vurdere støjen fra de planlagte ombygninger. Bilag 1 viser foreløbig plan- og snitskitse af det planlagte anlæg. 2 Nuværende støjbelastning hverdage I 2012 blev støjbelastningen bestemt for normal fuld drift, der omfatter Blok 6 fyret døgnet rundt med flis/kul og én times rutineafprøvning af Dieselværket i dagperioden på hverdage. Den udvidede usikkerhed, δ på resultaterne er anført i parentes efter støjbelastningen, L r : L r [db] (δ [db]) Hverdage 7:00 18:00 L r [db] (δ [db]) Hverdage 18:00 22:00 L r [db] (δ [db]) Hverdage 22:00 7:00 Referencepunkt DAG AFTEN NAT R1 Slottet 44* (2,4) 41 (2,9) 41 (2,7) R2 Boliger Rønne 41* (2,5) 38 (2,6) 37 (2,8) R3 Havneområde 67* (3,2) 70* (4,1) 58* (4,1) R4 Rekreative områder og kirkegård 47* (2,6) 45 (2,6) 45 (2,6) *Der er givet tillæg for tydeligt hørbare toner i alle referencepunkter når Dieselværket er i drift, men ikke ved normal drift med Blok 6. Der er givet tillæg for tydeligt hørbare impulser i havneområdet. Jf. Miljøgodkendelsen dækker normal fuld drift ca. 95 % af virksomhedens driftstid. Kun hvis der undtagelsesvis ikke er forbindelse til fastlandet via søkablet er driften anderledes. Denne driftssituation er ikke behandlet her. 3 Fremtidig støjbelastning Når det nye flisanlæg etableres transporteres al flis på de nye transportbånd, derfor bliver støjen fra intern kørsel med lastbiler langt mindre, da nogle støjbidrag forsvinder. I normal fuld drift vil den eneste interne kørsel med lastbiler fremover være håndtering og afhentning af aske og slagger. Der forventes, at der fremover kun anvendes kul, når flisanlægget undtagelsesvis er ude af drift. Bemærk, at håndtering af flyveaske i telt skal flyttes, da det er netop her, den nye flissilo tænkes placeret. Den nye placering er endnu ikke fastlagt. Aktiviteten udføres kun i dagperioden, og er derfor ikke kritisk med hensyn til støj. 3.1 Nye støjkilder Det er planen at opføre transportanlæg og ny 3000 m 3 silo til flis. Med hensyn til støj er det væsentligt, at det kun er transportbåndet fra den nye silo til Kedel 6, der er i drift uden for dagperioden på hverdage Dagperioden på hverdage. Fyldning af ny 3000 m 3 silo Det er kun i dagperioden, på hverdage, at transportanlægget ved havnen og det 160 m lange transportbånd (kapacitet 500 m 3 /time) til den nye flis-silo er i drift. Foruden støj fra selve transportanlæggene er der i dagperioden støj fra gummiged, der føder transportanlægget. Side 2 af 8

25 3.1.2 Hele døgnet alle ugens dage, hvor Blok 6 forbruger flis fra ny silo Hele døgnet er der drift af transportanlægget fra den nye silo til blok Oversigt over nye støjkilder Herunder ses placeringen af de støjkilder, der er medtaget ved beregningen: Side 3 af 8

26 3.3 Forudsætninger vedr. nye støjkilder Nye støjkilder, der er tilføjet beregningen: Støjkilde Kildekote Driftstid Kildetype Spektrum Kildestyrke L WA xx1- Gummiged føder ny redler 3,5 100% 7-18 Area Læsning af flis 99 xx2- Motor for nederste transportanlæg 4 100% 7-18 Point Industrial noise, generally 90 xx3- Motor nyt bånd fr kulplads t silo % 7-18 Point Industrial noise, generally 90 xx4- Nyt bånd fr kulplads t silo ca 160m % 7-18 Line Industrial noise, generally 80 xx5- Motor på toppen af silo % 7-18 Point Industrial noise, generally 90 xx6- Motor nyt bånd fra silo til Blok % Point Industrial noise, generally 85 xx7- Nyt bånd fra silo til Blok 6 ca % Line Industrial noise, generally 75 xx8- Motor på toppen af bånd til Blok % Point Industrial noise, generally 85 MOE vurderer, at de anvendte kildestyrker er realistiske, men at der skal stilles leverandørkrav til støj fra de nye anlæg, der sikrer, at Østkraft også i fremtiden kan imødekomme miljøgodkendelsens støjgrænser. Vi har vurderet de ovenfor beskrevne fremtidige kildestyrker ud fra dialog med Verdo i Randers, der har et lignende anlæg, hvor der er udført støjkortlægning, mærket "Miljømåling - ekstern støj" i Det er særligt væsentligt, at de dele af transportanlægget, der er højtplacerede og skal være i drift om natten bliver projekteret, så der tages hensyn til støjkravene. 4 Beregningsmetode De her rapporterede beregninger er udført med SoundPLAN version 7.3 opdateringsversion 18. december I beregningerne fra 2012 blev anvendt SoundPLAN 7.1 opdateringsversion 2. februar Alle de anvendte implementeringer af beregningsmetoden beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" er ifølge software producenten korrekte. MOE har i tidens løb set op til omkring én db afvigelse i virksomhedsstøjsberegninger af denne type. Disse afgivelser indgår i den beregnede udvidede usikkerhed som metodeusikkerhed. I forbindelse med udarbejdelsen af dette opdaterede notat har vi ændret på detaljer i beregningsindstillingerne for SoundPLAN, så beregningsusikkerheden på bidrag fra de enkelte støjkilder er minimeret. Bilag 2 side 1-4 gengiver de samme beregninger som rapporteret i 2012 (for hverdage), udført med den opdaterede SoundPLAN version. Dette fører til små ændringer (højst 0,2 db) Bilag 4 gengiver i skematisk form detaljer omkring beregningerne for henholdsvis hverdage, lørdage og søndage. Side 4 af 8

27 5 Forventet støj med det beskrevne nye flisanlæg, hverdage Beregnede støjniveauer, jf. bilag 2 side 5-8, omfattende alle eksisterende støjkilder OG støjkilder tilknyttet det nye flisanlæg: Beregningspunkt L Aeq,8h Dag L Aeq,1h Aften L Aeq, 0,5h Nat R1. Slottet 2. etage 43,9 41,6 41,1 R2. Boliger Rønne 39,7 38,2 37,5 R3b. Skel til havn 62,3 62,3* 64,6 64,6* 54,0 53,8* R4b. Spejderhytte 47,2 45,9* 47,1 45,7* 47,0 45,6* R4c. Rønne Kirkegård 43,5 42,7* 42,0 40,9* 41,8 40,6* *Som beskrevet i 2012 rapporten omfatter beregningerne to forskellige kildestyrker for den store skorsten til Blok 5/6. Jf. beregningsmetoden skal der, i afstande mindre end 3x skorstenshøjden anvendes kildestyrken for skorstenen, målt under skorstensåbningen, og ikke som i større afstande kildestyrken målt over skorstensåbningen. Resultatet med den korrekte, målte kildestyrke for kilde Skorsten fra Blok 6 er derfor rettet for R3 (hvor det kun har betydning om natten) og i R4, hvor den væsentligste støjkilde i alle tidsrum er Skorstenen på fra Blok 6 18MW. Bilag 4 gengiver for hhv. hverdage, lørdage og søndage beregningsresultaterne fra bilag 2 i skemaform, sammenstillet med resultaterne fra 2012 rapporten. I det følgende er en forklaret gennemgang af resultaterne for hverdage. Støjbidrag fra støjkilder, der forsvinder, når det det nye flisanlæg etableres: Beregningspunkt L Aeq,8h Dag L Aeq,1h Aften L Aeq, 0,5h Nat R1. Slottet 2. etage 36,7 37,5 36,1 R2. Boliger Rønne 34,2 35,1 33,4 R3b. Skel til havn 59,3 62,3 52,7 R4b. Spejderhytte 38,8 39,1 38,8 R4c. Rønne Kirkegård 32,9 34,0 32,3 Fremtidig støj med de nye støjkilder, fratrukket bidrag fra de støjkilder, der forsvinder: Beregningspunkt L Aeq,8h Dag L Aeq,1h Aften L Aeq, 0,5h Nat R1. Slottet 2. etage 43,0 39,5 39,4 R2. Boliger Rønne 38,3 35,1 35,2 R3b. Skel til havn 59,3 60,7 47,3 R4b. Spejderhytte 45,0 44,6 44,6 R4c. Rønne Kirkegård 42,2 39,9 39,9 Side 5 af 8

28 6 Vurdering i forhold til støjkortlægningen fra 2012, hverdage Beregnet støjniveau i 2012-kortlægningen, til sammenligning (gentaget): Beregningspunkt L Aeq,8h Dag L Aeq,1h Aften L Aeq, 0,5h Nat R1. Slottet 2. etage 41,8 41,3 40,8 R2. Boliger Rønne 38,6 37,9 37,2 R3b. Skel til havn 61,8 64,5 52,8 R4b. Spejderhytte 45,6 45,4 45,4 R4c. Rønne Kirkegård 41,6 40,7 40,3 Forskel ( ), hvor negative værdier er formindskede støjniveauer: Beregningspunkt L Aeq,8h Dag L Aeq,1h Aften L Aeq, 0,5h Nat R1. Slottet 2. etage 1,2 1,8 1,4 R2. Boliger Rønne 0,3 2,8 2,0 R3b. Skel til havn 2,5 3,8 5,5 R4b. Spejderhytte 0,6 0,8 0,8 R4c. Rønne Kirkegård 0,6 0,8 0,4 7 Vurdering af den nye støjbelastning i forhold til støjgrænserne, hverdage Støjbelastningen, L r er det beregnede støjniveau korrigeret for evt. tydeligt hørbare toner og/eller impulser. De planlagte ændringer forventes ikke at ændre tone/impuls tillæggene. Derfor anvendes samme tillæg som i Tonetillæg for støj fra Dieselværket i dagperioden og impulstillæg i havneområdet i aften- og natperioderne, som beskrevet i 2012-kortlægningen: Beregningspunkt Tillæg Dag Tillæg Aften Tillæg Nat db db db R1. Slottet 2. etage 2,1 0,0 0,0 R2. Boliger Rønne 2,3 0,0 0,0 R3b. Skel til havn 5,0 5,0 5,0 R4b. Spejderhytte 1,4 0,0 0,0 R4c. Rønne Kirkegård 2,1 0,0 0,0 Side 6 af 8

29 Forventet ny støjbelastning, L r, der er det ækvivalente, A-vægtede støjniveau, korrigeret for tydeligt hørbare toner- og impulser: Beregningspunkt L r Dag L r Aften L r Nat db db db R1. Slottet 2. etage 45,1 39,5 39,4 R2. Boliger Rønne 40,6 35,1 35,2 R3b. Skel til havn 64,3 65,7 52,3 R4b. Spejderhytte 46,4 44,6 44,6 R4c. Rønne Kirkegård 44,3 39,9 39,9 Støjgrænser fra den reviderede miljøgodkendelse (gentaget): Beregningspunkt L r Dag L r Aften L r Nat db db db R1. Slottet 2. etage R2. Boliger Rønne R3b. Skel til havn R4b. Spejderhytte R4c. Rønne Kirkegård Forventet overskridelse af støjgrænserne, hvor negative tal er forventede støjbelastninger lavere end støjgrænserne: Beregningspunkt L r Dag L r Aften L r Nat db db db R1. Slottet 2. etage 4,9 5,5 0,6 R2. Boliger Rønne 4,4 4,9 0,2 R3b. Skel til havn 5,7 4,3 17,7 R4b. Spejderhytte 1,4 0,4 0,4 R4c. Rønne Kirkegård 0,7 5,1 5,1 Når støjkilderne ændres vil den tilhørende usikkerhed også ændres, men der må også i fremtiden forventes usikkerheder i samme interval som i 2012-kortlægningen. I bilag 4 er usikkerhederne for 2012 gengivet. Ud fra ovenstående ses det, at vi forventer, at grænseværdierne for vedvarende støjbelastning også i fremtiden kan imødekommes i dag- og aften- og natperioden på hverdage. 8 Vurdering af støj lørdage og søndage Ved etablering af det nye flisanlæg vil der ikke længere være kørsel af flis og kul med lastbiler og frontlæssere på lørdage og søndage, da der her forbruges flis fra siloen. På lørdage og søndage foretages ikke afprøvning af Dieselværket. Der skal stadig håndteres slagger, og derfor fastholdes impulstillæg i havneområdet i weekenden. Side 7 af 8

30 Jf Bilag 2 side 9 til 16 og Bilag 4 side 2 til 3 vil Østkrafts støjbelastning af omgivelserne falde i alle referencepunkter og alle tidsrum. Det forventes, at støjgrænserne også fremover kan imødekommes, da de forventede overskridelser er mindre end den forventede usikkerhed. 9 Vurdering af maksimalniveauer i natperioden alle dage De nye støjkilder forventes ikke at give anledning til ny impulsholdig støj, og følgelig forventer vi heller ikke, at der i fremtiden vil være problemer med at imødekomme kravene til maksimalniveauer i natperioden, der er 55 ved R1, Plejehjem Slottet og 50 ved R2, Boligområde. 10 Konklusion MOE vurderer, at støjgrænserne fra den reviderede miljøgodkendelse kan imødekommes efter etablering af det planlagte anlæg til oplagring og håndtering af flis. For at sikre imødekommelse af støjgrænserne vil det være nødvendigt at stille realistiske leverandørkrav vedrørende støj fra transportanlæggene. Dette er særligt vigtigt for de højtplacerede anlæg, der skal være i døgndrift. De leverandørkrav, der er anvendt som forudsætning for de her udførte beregninger fremgår af denne rapport. MOE anbefaler, at der stilles leverandørkrav svarende til de her anvendte kildestyrker, men med en sikkerhedsmargin på 5 db, så leverandørkravene bliver 5 db lavere end de kildestyrker, der er anvendt i denne rapport. 11 Anbefaling om opfølgende støjberegninger ved projekteringen Projektet med det nye flisanlæg er lige nu i skitsefasen. Ved detailprojekteringen af anlæggene kan det (jf. vores dialog med VERDO) være relevant at indføre en ændret opdeling og placering af de nye støjkilder. Samtidig skal der udarbejdes et forslag til ny håndtering af slagger, der jo skal flyttes for at give plads til den nye flissilo. MOE anbefaler, at støjberegningerne opdateres i forbindelse med projekteringen, så det løbende sikres at støjgrænserne ikke overskrides. Side 8 af 8

31

32 Østkraft Produktion A/S Projekt nr: Bilag 2 Punktberegning normaldrift 2012 hverdage Kildebidrag fordelt på grupper Genberegning af nuværende drift = 2012 drift Gruppe LAeq, 8h dag LAeq,1h aften LAeq, 0,5h nat Ref.pkt R1 Slottet Etage Stuen LAeq, 8h 40,3 LAeq,1h 39,7 LAeq, 0,5h 38,9 Dieselværket 33,2 Støjkilder der forsvinder 34,2 35,2 32,6 Blok 6 faste kilder 37,7 37,7 37,7 Diverse hjaelpeanlaeg 11,2 11,2 11,2 Intern kørsel 13,4 19,4 Ref.pkt R1 Slottet Etage 1. LAeq, 8h 41,6 LAeq,1h 41,0 LAeq, 0,5h 40,5 Dieselværket 34,0 Støjkilder der forsvinder 36,3 37,0 35,6 Blok 6 faste kilder 38,7 38,7 38,7 Diverse hjaelpeanlaeg 18,7 18,7 18,7 Intern kørsel 13,9 Ref.pkt R1 Slottet Etage 2. LAeq, 8h 41,9 LAeq,1h 41,4 LAeq, 0,5h 40,8 Dieselværket 34,2 Støjkilder der forsvinder 36,7 37,4 36,0 Blok 6 faste kilder 39,0 39,0 39,0 Diverse hjaelpeanlaeg 18,8 18,8 18,8 Intern kørsel 13,4 Ref.pkt R2 Boliger Rønne Etage Stuen LAeq, 8h 38,7 LAeq,1h 38,1 LAeq, 0,5h 37,3 Dieselværket 31,8 Støjkilder der forsvinder 34,2 35,0 33,4 Blok 6 faste kilder 35,0 35,0 35,0 Diverse hjaelpeanlaeg 8,9 8,9 8,9 Intern kørsel 11,8 17,8 Ref.pkt R3a Skel til havn Etage Stuen LAeq, 8h 61,2 LAeq,1h 60,3 LAeq, 0,5h 51,0 Dieselværket 59,1 Støjkilder der forsvinder 56,7 59,7 50,4 Blok 6 faste kilder 42,2 42,2 42,2 Diverse hjaelpeanlaeg 16,7 16,7 16,7 Intern kørsel 45,1 51,1 Ref.pkt R3b Skel til havn Etage Stuen LAeq, 8h 61,8 LAeq,1h 64,5 LAeq, 0,5h 53,1 Dieselværket 55,6 Støjkilder der forsvinder 59,3 62,3 52,7 Blok 6 faste kilder 42,5 42,5 42,5 Diverse hjaelpeanlaeg 19,4 19,4 19,4 Intern kørsel 54,4 60,4 Ref.pkt R4a Rekreativt Etage Stuen LAeq, 8h 42,7 LAeq,1h 44,9 LAeq, 0,5h 41,4 Dieselværket 32,0 Støjkilder der forsvinder 35,3 38,2 35,4 Blok 6 faste kilder 40,1 40,1 40,1 Diverse hjaelpeanlaeg 8,8 8,8 8,8 Intern kørsel 35,5 41, : MOE A/S Buddingevej 27 DK-2860 Soborg DENMARK SoundPLAN 7.3 Bilag 2 Side 1

33 Østkraft Produktion A/S Projekt nr: Bilag 2 Punktberegning normaldrift 2012 hverdage Kildebidrag fordelt på grupper Genberegning af nuværende drift = 2012 drift Gruppe LAeq, 8h dag LAeq,1h aften LAeq, 0,5h nat Ref.pkt R4b Spejderhytte Etage Stuen LAeq, 8h 47,1 LAeq,1h 47,0 LAeq, 0,5h 46,9 Dieselværket 32,8 Støjkilder der forsvinder 38,8 39,1 38,8 Blok 6 faste kilder 46,1 46,1 46,1 Diverse hjaelpeanlaeg 9,0 9,0 9,0 Intern kørsel 16,8 22,8 Ref.pkt R4c Rønne Etage Stuen LAeq, 8h 42,7 LAeq,1h 41,9 LAeq, 0,5h 41,7 Dieselværket 35,3 Støjkilder der forsvinder 32,9 34,0 32,3 Blok 6 faste kilder 41,2 41,2 41,2 Diverse hjaelpeanlaeg 8,6 8,6 8,6 Intern kørsel 11,6 Ref.pkt R5 Rønne Etage Stuen LAeq, 8h 35,1 LAeq,1h 34,8 LAeq, 0,5h 33,6 Dieselværket 29,2 Støjkilder der forsvinder 28,7 30,7 28,2 Blok 6 faste kilder 32,1 32,1 32,1 Diverse hjaelpeanlaeg 2,9 2,9 2,9 Intern kørsel 17,4 23, : MOE A/S Buddingevej 27 DK-2860 Soborg DENMARK SoundPLAN 7.3 Bilag 2 Side 2

34 Østkraft Produktion A/S Projekt nr: Bilag 2 UNDER SKORSTEN Punktberegning normaldrift hverdage Kildebidrag fordelt på grupper Genberegning af nuværende drift = 2012 drift Gruppe LAeq, 8h dag LAeq,1h aften LAeq, 0,5h nat Ref.pkt R1 Slottet Etage Stuen LAeq, 8h 38,9 LAeq,1h 38,1 LAeq, 0,5h 36,9 Dieselværket 33,2 Støjkilder der forsvinder 34,2 35,2 32,6 Blok 6 faste kilder 34,9 34,9 34,9 Diverse hjaelpeanlaeg 11,2 11,2 11,2 Intern kørsel 13,4 19,4 Ref.pkt R1 Slottet Etage 1. LAeq, 8h 40,4 LAeq,1h 39,6 LAeq, 0,5h 38,9 Dieselværket 34,0 Støjkilder der forsvinder 36,3 37,0 35,6 Blok 6 faste kilder 36,1 36,1 36,1 Diverse hjaelpeanlaeg 18,7 18,7 18,7 Intern kørsel 13,9 Ref.pkt R1 Slottet Etage 2. LAeq, 8h 40,8 LAeq,1h 40,1 LAeq, 0,5h 39,4 Dieselværket 34,2 Støjkilder der forsvinder 36,7 37,4 36,0 Blok 6 faste kilder 36,6 36,6 36,6 Diverse hjaelpeanlaeg 18,8 18,8 18,8 Intern kørsel 13,4 Ref.pkt R2 Boliger Rønne Etage Stuen LAeq, 8h 37,6 LAeq,1h 36,9 LAeq, 0,5h 35,8 Dieselværket 31,8 Støjkilder der forsvinder 34,2 35,0 33,4 Blok 6 faste kilder 32,2 32,2 32,2 Diverse hjaelpeanlaeg 8,9 8,9 8,9 Intern kørsel 11,8 17,8 Ref.pkt R3a Skel til havn Etage Stuen LAeq, 8h 61,2 LAeq,1h 60,3 LAeq, 0,5h 50,7 Dieselværket 59,1 Støjkilder der forsvinder 56,7 59,7 50,4 Blok 6 faste kilder 38,4 38,4 38,4 Diverse hjaelpeanlaeg 16,7 16,7 16,7 Intern kørsel 45,1 51,1 Ref.pkt R3b Skel til havn Etage Stuen LAeq, 8h 61,8 LAeq,1h 64,5 LAeq, 0,5h 52,9 Dieselværket 55,6 Støjkilder der forsvinder 59,3 62,3 52,7 Blok 6 faste kilder 39,2 39,2 39,2 Diverse hjaelpeanlaeg 19,4 19,4 19,4 Intern kørsel 54,4 60,4 Ref.pkt R4a Rekreativt Etage Stuen LAeq, 8h 41,5 LAeq,1h 44,2 LAeq, 0,5h 39,6 Dieselværket 32,0 Støjkilder der forsvinder 35,3 38,2 35,4 Blok 6 faste kilder 37,5 37,5 37,5 Diverse hjaelpeanlaeg 8,8 8,8 8,8 Intern kørsel 35,5 41, : MOE A/S Buddingevej 27 DK-2860 Soborg DENMARK SoundPLAN 7.3 Bilag 2 Side 3

35 Østkraft Produktion A/S Projekt nr: Bilag 2 UNDER SKORSTEN Punktberegning normaldrift hverdage Kildebidrag fordelt på grupper Genberegning af nuværende drift = 2012 drift Gruppe LAeq, 8h dag LAeq,1h aften LAeq, 0,5h nat Ref.pkt R4b Spejderhytte Etage Stuen LAeq, 8h 45,7 LAeq,1h 45,5 LAeq, 0,5h 45,4 Dieselværket 32,8 Støjkilder der forsvinder 38,8 39,1 38,8 Blok 6 faste kilder 44,4 44,4 44,4 Diverse hjaelpeanlaeg 9,0 9,0 9,0 Intern kørsel 16,8 22,8 Ref.pkt R4c Rønne Etage Stuen LAeq, 8h 41,7 LAeq,1h 40,7 LAeq, 0,5h 40,4 Dieselværket 35,3 Støjkilder der forsvinder 32,9 34,0 32,3 Blok 6 faste kilder 39,7 39,7 39,7 Diverse hjaelpeanlaeg 8,6 8,6 8,6 Intern kørsel 11,6 Ref.pkt R5 Rønne Etage Stuen LAeq, 8h 34,4 LAeq,1h 34,0 LAeq, 0,5h 32,5 Dieselværket 29,2 Støjkilder der forsvinder 28,7 30,7 28,2 Blok 6 faste kilder 30,4 30,4 30,4 Diverse hjaelpeanlaeg 2,9 2,9 2,9 Intern kørsel 17,4 23, : MOE A/S Buddingevej 27 DK-2860 Soborg DENMARK SoundPLAN 7.3 Bilag 2 Side 4

36 Østkraft Produktion A/S Projekt nr: Bilag 2 Punktberegning normaldrift + nyt flisanlæg hverdage Kildebidrag fordelt på grupper Gruppe LAeq, 8h dag LAeq,1h aften LAeq, 0,5h nat Ref.pkt R1 Slottet Etage Stuen LAeq, 8h 42,6 LAeq,1h 40,0 LAeq, 0,5h 39,2 Dieselværket 33,2 Støjkilder der forsvinder 34,2 35,2 32,6 Blok 6 faste kilder 37,7 37,7 37,7 Diverse hjaelpeanlaeg 11,2 11,2 11,2 Intern kørsel 13,4 19,4 Støjkilder nye transportbånd mm 38,8 27,8 27,8 Ref.pkt R1 Slottet Etage 1. LAeq, 8h 43,6 LAeq,1h 41,3 LAeq, 0,5h 40,8 Dieselværket 34,0 Støjkilder der forsvinder 36,3 37,1 35,6 Blok 6 faste kilder 38,7 38,7 38,7 Diverse hjaelpeanlaeg 18,7 18,7 18,7 Intern kørsel 13,9 Støjkilder nye transportbånd mm 39,5 28,7 28,7 Ref.pkt R1 Slottet Etage 2. LAeq, 8h 43,9 LAeq,1h 41,6 LAeq, 0,5h 41,1 Dieselværket 34,2 Støjkilder der forsvinder 36,7 37,5 36,1 Blok 6 faste kilder 39,0 39,0 39,0 Diverse hjaelpeanlaeg 18,8 18,8 18,8 Intern kørsel 13,4 Støjkilder nye transportbånd mm 39,7 28,9 28,9 Ref.pkt R2 Boliger Rønne Etage Stuen LAeq, 8h 39,7 LAeq,1h 38,2 LAeq, 0,5h 37,5 Dieselværket 31,8 Støjkilder der forsvinder 34,2 35,1 33,4 Blok 6 faste kilder 35,0 35,0 35,0 Diverse hjaelpeanlaeg 8,9 8,9 8,9 Intern kørsel 11,8 17,8 Støjkilder nye transportbånd mm 32,9 24,0 24,0 Ref.pkt R3a Skel til havn Etage Stuen LAeq, 8h 61,3 LAeq,1h 60,3 LAeq, 0,5h 51,3 Dieselværket 59,0 Støjkilder der forsvinder 56,7 59,7 50,4 Blok 6 faste kilder 42,2 42,2 42,2 Diverse hjaelpeanlaeg 16,7 16,7 16,7 Intern kørsel 45,1 51,1 Støjkilder nye transportbånd mm 47,1 38,8 38,8 Ref.pkt R3b Skel til havn Etage Stuen LAeq, 8h 62,3 LAeq,1h 64,6 LAeq, 0,5h 54,0 Dieselværket 55,8 Støjkilder der forsvinder 59,3 62,3 52,7 Blok 6 faste kilder 42,5 42,5 42,5 Diverse hjaelpeanlaeg 19,4 19,4 19,4 Intern kørsel 54,4 60,4 Støjkilder nye transportbånd mm 52,6 46,5 46, : MOE A/S Buddingevej 27 DK-2860 Soborg DENMARK SoundPLAN 7.3 Bilag 2 Side 5

37 Østkraft Produktion A/S Projekt nr: Bilag 2 Punktberegning normaldrift + nyt flisanlæg hverdage Kildebidrag fordelt på grupper Gruppe LAeq, 8h dag LAeq,1h aften LAeq, 0,5h nat Ref.pkt R4a Rekreativt Etage Stuen LAeq, 8h 43,9 LAeq,1h 45,3 LAeq, 0,5h 42,2 Dieselværket 32,0 Støjkilder der forsvinder 35,3 38,2 35,4 Blok 6 faste kilder 40,1 40,1 40,1 Diverse hjaelpeanlaeg 8,8 8,8 8,8 Intern kørsel 35,5 41,5 Støjkilder nye transportbånd mm 37,6 34,5 34,5 Ref.pkt R4b Spejderhytte Etage Stuen LAeq, 8h 47,2 LAeq,1h 47,1 LAeq, 0,5h 47,0 Dieselværket 32,8 Støjkilder der forsvinder 38,8 39,1 38,8 Blok 6 faste kilder 46,1 46,1 46,1 Diverse hjaelpeanlaeg 9,0 9,0 9,0 Intern kørsel 16,8 22,8 Støjkilder nye transportbånd mm 32,1 30,9 30,9 Ref.pkt R4c Rønne Etage Stuen LAeq, 8h 43,5 LAeq,1h 42,0 LAeq, 0,5h 41,8 Dieselværket 35,3 Støjkilder der forsvinder 32,9 34,0 32,3 Blok 6 faste kilder 41,2 41,2 41,2 Diverse hjaelpeanlaeg 8,6 8,6 8,6 Intern kørsel 11,4 Støjkilder nye transportbånd mm 35,9 25,4 25,4 Ref.pkt R5 Rønne Etage Stuen LAeq, 8h 37,5 LAeq,1h 35,1 LAeq, 0,5h 34,0 Dieselværket 29,2 Støjkilder der forsvinder 28,7 30,7 28,2 Blok 6 faste kilder 32,1 32,1 32,1 Diverse hjaelpeanlaeg 2,9 2,9 2,9 Intern kørsel 17,4 23,4 Støjkilder nye transportbånd mm 33,8 24,0 24, : MOE A/S Buddingevej 27 DK-2860 Soborg DENMARK SoundPLAN 7.3 Bilag 2 Side 6

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F Att.: Hanne Lundsgaard hanne.lundsgaard@nordicsugar.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01224 Ref. jlh/idhan Den 23. september 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Sendes pr. digital mail til: CVR nr. 36876115 Afgørelse om ikke VVM-pligt for Sirius Havnedepot,

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard Randers SØ

Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard Randers SØ Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR-nr 29189668) Virksomheder J.nr. MST-1270-01648 Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december 2015 Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk)

Læs mere

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Justyna S. Hansen Dir: +4579755698 Mob: e-mail: Justyna.Hansen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-19-16 25.5.2016 VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Digital post til CVR-nr 15980907 Virksomheder J.nr. MST-1270-01921 Ref. MSCHU Den 13. maj 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af

Læs mere

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Annonce: Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, har truffet afgørelse om, at en ændring af Gedmose III-projektet til at omfatte

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa Aarhus J.nr. MST-1270-00318 Ref. marip/tasme Den 4. maj 2011 Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1270-02107 Ref. BJENS/anbri Den 21. februar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for ændret indfyring af biomasseaffald på

Læs mere

Sønderborg Kommune Bygninger og Energi, att. Anders Lyngby Rådhustorvet Sønderborg

Sønderborg Kommune Bygninger og Energi, att. Anders Lyngby Rådhustorvet Sønderborg Sønderborg Kommune Bygninger og Energi, att. Anders Lyngby Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg VVM-screening af etablering af et Multikulturhus på Sønderborg Nordhavn, Nørre Havnegade 66, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming Din Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt digital til CVR: 32661149 og om@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. august 2017 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. d Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. d Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. Johannes Bitsch Dejehøjvej 3 Thostrup 8860 Ulstrup Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt af skovrejsning

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Surbækvej 10 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30. september 2015 Sagsnr.: 15/15418 Ejendomsnr.: 11598 Kontakt:

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Den 22. oktober 2015 Natur, Miljø og Trafik Afgørelse om VVM-screening af indvindingstilladelse Odsherred Kommune har på baggrund

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag. Biogen Manufacturing ApS Biogen Allé 1 3400 Hillerød Att.: Lone Carlsen Virksomheder J.nr. MST-1270-01717 Ref. Majli Den 24. juli 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for nyt frysehus Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig I/S REFA Plan- og virksomhedsområdet Energivej 4 J.nr. ROS-200-00054 4800 Nykøbing Falster Ref. Kigni smm@refa.dk Den 13. oktober 2008 Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler Selsø-Lindholm Gods I/S Abbetvedvej 2A 4000 Roskilde Att.: Johann Philip von Malsen-Plessen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sendt til mail:

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S 1.0 Introduktion Billund Vand A/S har med brev af den 27.3. 2017 fremsendt

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Ikke VVM-pligt ved ændring at tidspunkter for start og landing med helikoptere på Esbjerg Lufthavn

Ikke VVM-pligt ved ændring at tidspunkter for start og landing med helikoptere på Esbjerg Lufthavn Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald Esbjerg Lufthavn John Tranums Vej 20 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15.5.2017 Sagsbehandler Allan Sandholt Telefon direkte 76 16 13 92 E-mail als@esbjergkommune.dk

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Børn og Kultur Torvegade 74 6700 Esbjerg Email: kso@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. juli 2016 Sags-nr. 2016-7437 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Att.: Jens Gram, e-post JG@cmcbio.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02084 Ref. SOJEN/maljs/sujuh Den 30. september 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

VVM-Myndighed. Basisoplysninger

VVM-Myndighed. Basisoplysninger VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Søværnets grundskole i Auderødlejren havde en tilhørende mindre havn ved Arresø. I landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren fremgår det,

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1279-00370 Ref. clben/hecla Den 2. marts 2016. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1279-00370 Ref. clben/hecla Den 2. marts 2016. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Sendt med digital post til cvr.nr. 14707204 Virksomheder J.nr. MST-1279-00370 Ref. clben/hecla Den 2. marts 2016 Københavns Lufthavne A/S -

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Afgørelse: VVM-screening af solvarmeanlæg i Padborg - projektændring

Afgørelse: VVM-screening af solvarmeanlæg i Padborg - projektændring PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 6330 Padborg Sendt til: varmemester@padborgfjernvarme.dk Kultur, Mijø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 19-12-2016 Sagsnr.:

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup.

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup. Optihorse I/S Nordmarksvej 2 4621 Gadstrup Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning på del af

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev CBC ENERGY A/S Att: Torben Brand Rugkobbel 260 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22-07-2015 Sagsnr.: 15/9981 Dok.løbenr.: 156382/15 Kontakt:

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

27 anmeldelse opførelse af foderhus

27 anmeldelse opførelse af foderhus 27 anmeldelse opførelse af foderhus og maskinhus Gulløkken 36, 5471 Søndersø Forfatter: Liselotte Kragh Meddelt den 14. september 2015 Dokument nr. 480-2015-290252 Sags nr. 480-2015-94475 Afgørelse vedr.

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Christina Villendrup Lynge Niels Steegemann Lynge Skovmosen 1 3450 Allerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 12a Høveltsvang, Uggeløse, Skovmosen 1 Landzonetilladelse til solcelleanlæg på eksisterende

Læs mere

Billund Lufthavn Passagerterminalen Billund. Att.: Susanne Røndbjerg

Billund Lufthavn Passagerterminalen Billund. Att.: Susanne Røndbjerg Billund Lufthavn Passagerterminalen 10 7190 Billund Att.: Susanne Røndbjerg Afgørelse om ikke-vvm pligt for etablering af Multihus BLL (Screening) Dato: 18-01-2017 Billund Lufthavn har anmeldt et projekt

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. Bevch Den 18. marts Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn. Att.

Virksomheder J.nr. MST Ref. Bevch Den 18. marts Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn. Att. Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9990 Frederikshavn Virksomheder J.nr. MST-1270-01690 Ref. Bevch Den 18. marts 2016 Att. Tore Vedelsdal Sendt til cvr. nr. 30179358 Afgørelse om ikke VVM-pligt for

Læs mere

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning -

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning - #split# Plan og Miljø Dato: 03-02-2016 Sags. nr.: 01.13.23-K04-1-16 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 CVR 29189501 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00320 Ref. benjo 7. april 2010 Til: Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg Kopi til: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Notat om VVM-screening

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

#split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup. Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende skovrejsning

#split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup. Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende skovrejsning #split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup Plan og Miljø Dato: 05-01-2018 Sags. nr.: 01.13.23-K04-1-17 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg. Kim Funder Solkær 17 Udsholt 3250 Gilleleje Sag: 2015/32772 012 Id: 012160 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side.

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side. Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere