Indhold. Naturstyrelsen, att. Lars Bendix Poulsen. Frank Søndergaard Jensen. Fri teltning på Naturstyrelsens arealer, 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Naturstyrelsen, att. Lars Bendix Poulsen. Frank Søndergaard Jensen. Fri teltning på Naturstyrelsens arealer, 2."

Transkript

1 Til Naturstyrelsen, att. Lars Bendix Poulsen Fra Frank Søndergaard Jensen Vedrørende Fri teltning på Naturstyrelsens arealer, 2. halvår 2011 Indhold Konklusion... 1 Baggrund og formål... 2 Gennemførelse af dataindsamling... 2 Resultater... 3 Bilag (s. 5-29) Bilag 1: Fri teltning Bilag 2: Oversigt over skove mv. med Fri teltning ( ) Bilag 3: Tag på gratis telttur i 145 statsskove ( ) Bilag 4: Vejledning og Registreringsskema Bilag 5: Henvendelse til alle arealforvaltende enheder ( , NST ) Bilag 6: Henvendelse fra Skov & Landskab til alle arealforvaltende enheder ( ) Bilag 7: Oversigt over indsamlet information (vha. Registreringsskemaer) Bilag 8: Artikel i Jyllands-Posten Skoven er så stor, mor Skov & Landskab Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C Tel Dato 29. marts 2012 Ref. fsj E-post Tel. dir Nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning i skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlægning og bydesign Konklusion På baggrund af de gennemførte registreringer og yderligere kontakt til et antal af Naturstyrelsens enheder, kan det konkluderes, at ordningen med Fri teltning ikke umiddelbart giver anledning til øgede konflikter og øget administration. Ordningen anvendes indtil videre kun af et fåtal, der ikke er til gene for andre gæster eller andre forhold på arealet. Der vil altid forekomme visse problemer med ulovlig overnatning (i specielt sommerlandet ). Det vurderes ikke, at Fri teltning giver anledning til øgede problemer. En række enheder giver udtryk for, at det er rart at have en alternativ ordning (Fri teltning) at kunne henvise til. Samtlige adspurgte enheder udtrykker samstemmende, at benyttelsen af Fri teltning er minimal i forhold til Naturstyrelsens øvrige overnatningsfaciliteter (primitive overnatningspladser og lejrpladser), at de forventede problemer som følge af introduceringen af ordningen udeblev og at flere enheder anså det for uproblematisk at udvide ordningen til at omfatte yderligere arealer.

2 Som en af enhederne sammenfatter erfaringerne:... ordningen bruges kun i meget begrænset omfang, og har ikke givet anledning til problemer eller overbelægning ;-). Afslutningsvis skal det nævnes, at det er Skov & Landskabs opfattelse, at vurderingen af omfanget af benyttelsen af ordningen skal tages med forbehold. Tilsynet med de omfattede arealer er meget varierende dette sammenholdt med, at den korrekte anvendelse af ordningen fordrer, at man ikke er synlig gør, at en nøjagtig opgørelse praktisk taget er umulig. Det skal også bemærkes, at selvom de indsamlede supplerende oplysninger fra et antal udvalgte enheder var ganske enslydende, er det ikke givet, at de er fuldt dækkende. Ligesom det ikke kan udelukkes, at Skov & Landskabs tolkning og sammenskrivning heraf kan være behæftet med mangler. Baggrund og formål Ordningen med Fri teltning (bilag 1) i visse statsskove blev i juni 2011 udvidet fra 87 arealer til i alt 145 arealer (bilag 2 og 3). I den forbindelse ønskede Naturstyrelsen en indikation af omfanget af denne aktivitet samt opsamling af yderligere erfaringer med ordningen. Dette arbejde skal ses som en opfølgning på Naturstyrelsen interne evalueringer, der tidligere er gennemført i 2004 og Gennemførelse af dataindsamling For at sikre den mest omkostningseffektive måde at indsamle de ønskede oplysninger på, blev det besluttet at lade alle medarbejdere på styrelsens lokale enheder med gang på de pågældende arealer registrere oplysninger om fri teltning. Observationerne skulle foretages i forbindelse med de normale arbejds- og tilsynsopgaver i skoven for at minimere ressourceanvendelsen. Alle kørende medarbejdere på enhederne har således medbragt et antal registreringsskemaer (bilag 4) og tilhørende kort. For hver observeret friteltning skule udfyldes ét skema, der skulle nummereres fortløbende pr. friteltning. Samtidig skulle der markeres på kort, hvor teltningen blev observeret (samme nummerering som det udfyldte skema). Der registreredes alene Fri teltning altså IKKE overnatninger på egentligt markerede/etablerede pladser (primitive overnatningspladser og lejrpladser). Registreringerne er gennemført i perioden 1. juli december 2011 (bilag 5) og de gennemførte registreringer er indsamlet fra styrelsens 18 enheder (bilag 6) i februar Ultimo marts er der taget telefonisk kontakt til 7 af styrelsens enheder for at indhente supplerende oplysninger/erfaringer med Fri teltning. De udvalgte enheder er tilstræbt at dække hele landet (Vendsyssel, Thy, Søhøjlandet, Sønderjylland, Fyn, Nordsjælland og Bornholm). 2

3 Resultater Alle enheder har svaret, men der foreligger detaljerede oplysninger fra 16 af styrelsens 18 enheder. Mere end 200 medarbejdere har været involveret i registreringerne. Dette sandsynliggør, at et stort omfang af brugen af Fri teltning, og specielt en anvendelse der tilsidesætter forskrifterne, ikke ville kunne være gået ubemærket hen. Det er umiddelbart svært at vurdere, hvor målrettet observationerne er gennemført der er givetvis skove, hvor tilsynet har været sjældnere end ugentligt. Som en enhed fremfører: Der kan sagtens have været flere friteltere i vores skove. Vi opfordrer jo til, at folk gemmer sig lidt af vejen. Desuden vil de fleste friteltere være på banen uden for almindelig arbejdstid. En samlet oversigt over de indsamlede informationer ses i bilag 7. Det kan umiddelbart konstateres, at ordningen med Fri teltning i 2. halvår af 2011 alene har givet anledning til udfyldelse af ét registreringsskema (Fyn - Sydlangeland) samt indberetning af to telte i Nyrup Hegn (Nordsjælland - skema ej udfyldt). Dette resultat kan tolkes på i hvert fald to måder: 1) Muligheden anvendes i et yderst begrænset omfang, og/eller 2) muligheden anvendes i overensstemmelse med forskrifterne ( Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje ). Nedenfor redegøres sammenfattende for de yderligere informationer, der er indsamlet gennem de opfølgende interviews med 7 enheder: Ordningen med Fri teltning er ikke den eneste mulighed for overnatning på styrelsens arealer, men er den senest tilkomne mulighed (se en inspirerende omtale af ordningen ved dens introduktion i 2004 i bilag 8). Naturstyrelsen tilbyder som overnatningsmuligheder ud over Fri teltning også egentlige lejrpladser, der er etableret til brug af større grupper (herunder spejdere mm.) samt de primitive overnatningspladser til brug for enkeltpersoner og mindre grupper/familier. De adspurgte enheder anfører samstemmende, at brugen af Fri teltning er minimal sammenlignet med de øvrige overnatningsmuligheder. Der peges bl.a. på, at specielt muligheden for ikke at kunne tænde bål, i visse tilfælde den manglende adgang til vand og (primitive) toiletforhold har betydning for den begrænsede brug af Fri teltning. Det vurderes af enhederne, at brugere af Fri teltning typisk er friluftsnørder, der overordnet har bedre forudsætninger for at benytte den tilbudte mulighed. Fri teltning giver ikke umiddelbart anledning til konflikter med kommercielle campingpladser. Der peges på, at Fri teltning kan være med til at trække flere besøgende til egnen (hvoraf visse ønsker enkelte overnatninger på pladser med eksempelvis bade- og vaskeri faciliteter). Der har tidligere været enkelte konflikter i forbindelse med lanceringen af primitive overnatningspladser og større shelterpladser. Nu synes der generelt at være et godt lokalt samarbejde omkring overnatningsmuligheder. 3

4 I enkelte lokalområder er der gennemført markedsføring i forbindelse med udvidelsen af ordningen i sommeren Dette har givet en vis omtale i lokalpressen og TV2. Ingen af de adspurgte enheder har oplevet forespørgsler fra offentligheden om ordningen i større omfang. Muligheden for brug af stormkøkken af Trangia -typen (der blev en del af ordningen fra 2007) opleves ikke som en egentlig risiko (hensmidte cigaretter udgør formodentlig en langt større brandfare-risiko). Muligheden for brug af stormkøkken vurderes som væsentlig for ordningens attraktivitet. Der er ikke umiddelbart bekymring for, at ordningen med Fri teltning vil betyde en forkert opfattelse af mulighederne/reglerne for overnatning i skovene. Enkelte pegede dog på, at der muligvis kunne opstå en problematik der kunne minde om hvad visse har oplevet i forbindelse med etableringen af hundeskovene hvor nogle hundeejere, efter indførelsen af ordningen, fik den (fejlagtige) opfattelse, at det så generelt var tilladt at komme med løse hunde i alle skove. Med andre ord: Fordi der gives mulighed for Fri teltning i visse skove, så kan der evt. udvikles en tro på, at man så må overnatte i alle landets skove uden restriktioner. Det blev dog vurderet, at Fri teltning er af en anden natur end hundeluftning og ikke vil medføre samme problematik. Enkelte påpegede problematikken med, at mange forskellige ordninger/regler kan gøre naturbrugen kompliceret. Enkelte enheder giver udtryk for generelle problemstillinger omkring overnatning på styrelsens arealer telte/autocampere typisk i forbindelse med sø, hav og klit i nærheden af p-pladser i sommerlandet. Det er dog opfattelsen, at denne problematik ikke kan knyttes direkte til ordningen omkring Fri teltning denne problematik har altid eksisteret. Visse enheder fremførte, at det var rart at have Fri teltning som et konkret alternativ, der kan henvises til. Det blev fremført, at mange problemer løses på forhånd ved eksempelvis at undlade at inddrage visse skovtyper (f.eks. B-skove, kystnære skove, Natura2000-områder og skove med jagtudlejning). Der var ingen af de adspurgte enheder der umiddelbart gav udtryk for at ordningen har medført uønskede påvirkninger på naturgrundlaget. Enkelte fremførte, at der kunne opleves forskellige holdninger til konceptet internt i Naturstyrelsen og kunne samtidig oplyse, at de forventede problemer med ordningen ikke er blevet indfriet. Flere anså det uproblematisk at udvide ordningen til at omfatte yderligere arealer. 4

5 Bilag 1 Fri teltning 5

6 Fri teltning Fri teltning retter sig mod den stille skovvandrer et tilbud som giver mulighed for overnatning i telt i skovbunden. Målet er at give andre muligheder for naturoplevelser end de traditionelle pladser. Her er alene hvad naturen kan tilbyde. Ønsker man at bruge f.eks. toilet eller bål/grill må man anvende de andre overnatningsmuligheder. Udgangspunktet for styrelsens administration af ordningen er at den stille skovvandrer som hovedregel skal have lov at overnatte i telt overalt på de af styrelsens arealer, hvor det er ikke kan skade. Vi udvælger løbende flere arealer. Fri teltning på Ud i naturen kortet (zoom lidt ind på kortet og hold musen over de store ikoner for liste eller klik på de små for mere info) På ud i naturen kortet kan du få flere muligheder for at se fri teltning Fri teltning på Ud i naturen kortet Regler for fri teltning De overordnede rammer for brugen af naturen er fastsat i Naturbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Naturstyrelsen har lempet fra disse regler for teltning i de skove, som er angivet på Friluftskortet - se link ovenfor. Af hensyn til slid på naturen, sikring af flora, fauna, hensyn overfor naboer osv. er der visse begrænsninger for teltningen, nemlig: Man må kun have 1 overnatning samme sted, højest 2 telte samme sted og højest 3-personers telte Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje Anvendelse af åben ild er tilladt på de bålpladser, som er indrettet i de angivne skove Anvendelse af feltkøkken må kun ske, hvis man bruger stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Der skal iagttages alle nødvendige hensyn til brandfare, hvilket fx betyder, at man ikke må sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale. Vær opmærksom på, at den angivne skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med. I nogle af skovene eller naboskove er der bål-pladser, skraldespande mv. Disse kan frit benyttes af "den stille skovvandrer". Parkering af motoriserede køretøjer skal ske på parkeringspladserne. Hvis du er usikker på, hvor du må telte og grænserne for teltningen, så kontakt da Naturstyrelsens skovpersonale. Da der kan opstå situationer, hvor Naturstyrelsen er nødt til at ændre på rammerne, skal du altid rette dig efter eventuelle anvisninger fra skovpersonalet. Hvis du vil vide mere... Liste over skove med fri teltning (word) Artikel fra MiljøDanmark nr. 4/2007: 50 teltpladser til friluftsfolket (pdf) Friluftsferie til spotpris Senest opdateret

7 Bilag 2 Oversigt over skove mv. med Fri teltning (27. maj 2011) 7

8 Notat over skove med Fri teltning Det åbne land og friluftsliv J.nr. Ref. lbp Den 27. maj 2011 Oversigt over skove mv. med Fri Teltning Skovnavn med nærmeste større by samt Naturstyrelsen lokalt (initialer for lokalenhed) Jylland: Nord 23 Bavn Plantage, Thisted (THY) Blokhus Plantage, Pandrup (VSY) Bunken Klitplantage (delvis), Skagen (VSY) Hvidbjerg Plantage (nordlige del), Vestervig (THY) Hune Klitplantage, Pandrup (VSY) Jenle Plantage, Års (AAF) Kajholm, Hjørring (VSY) Kollerup Plantage (sydlige del), Fjerritslev (THY) Korsø Plantage, Thisted (THY) Lild Plantage (østlige del), Thisted (THY) Lilleheden Plantage, Hirtshals (VSY) Nørager Skov, Hobro (AAF) Plovmandshøj, Års (AAF) Skindbjerglund, Skørping (AAF) Stenbjerg Plantage (vestlige del), Thisted (THY) Tornby Plantage, Hirtshals (VSY) Tranum Plantage (delvis), Pandrup (VSY) Tversted Plantage, Hirtshals (VSY) Tvorup Plantage (vestlige del), Thisted (THY) Vigsø Plantage, Thisted (THY) Østerild Plantage (sydlige del), Hanstholm (THY) Ålbæk Plantage, Frederikshavn (VSY) Års Skov, Års (AAF) Midt 46 Bjerge Skov, Horsens (TRE) Feldborg Nørreskov, Holstebro (MJY) Fussingø Indskove, Randers (KJY) Fussingø Udskove, Randers (KJY) Fussingø Hesselbjerg, Randers (KJY) Fussingø Rar Skov, Randers (KJY) Grund Skov, Vejle (TRE) Gyttegård Plantage, Grindsted (TRE) 8

9 Hastrup Plantage, Brande (MJY) Haunstrup Brunkulsleje, Herning (MJY) Havbjerg Skov/Salling (MJY) Havredal Plantage/Alheden, Viborg (MJY) Helgenæs Ellemandsbjerget, Ebeltoft (KJY) Helgenæs Naldhøj, Ebeltoft (KJY) Himmerigsskov, Trige ved Århus (SHL) Hjermind Skov nord for Bjerringbro/Ulstrup-vejen, Bjerringbro (KJY) Ho Plantage-øst, Varde (BLH) Klokkerholm Skov, Rønde (KJY) Klosterheden/Ørsområdet, Lemvig (VAF) Kompedal Plantage (MJY) Lovdal, Silkeborg (SHL) Lystbæk, Ringkøbing (VAF) Møborg Vest (herunder Måborg Ågård), Bækmarksbro (VJY) Møborg Øst (Skræddergården), Bækmarksbro (VAF) Nr. Nebel Skov, Varde (BLH) Nørlund Plantage (MJY) Nørup Kommuneplantage, Engelsholm (TRE) Palsgård Skov, Nørre Snede (MJY) Resenborg Skov, Struer (VAF) Sebberup Skov, Hedensted (TRE) Sjørup Skov, Viborg (MJY) Skablund Skov, Odder (TRE) Skalstrup Skov, Bækmarksbro (VAF) Skårmose Plantage, Holstebro (VAF) Solbjerg Skov, Århus (SHL) Stendal Plantage/Alheden, Viborg (MJY) Thorsø Bakker syd for Øvrevej, Silkeborg (SHL) Tirsbjerg Plantage, Ølgod (TRE) Troldhede Brunkulsleje, Troldhede (VAF) True Skov vest for Anelystvej, Århus (SHL) Ulvedal Plantage/Alheden, Viborg (MJY) Viborg Plantage, Viborg (KJY) Vinderup Skov, Vinderup (MJY) Vindum Skov, Viborg (KJY) Ølgryde Plantage, Holstebro (VJY) Åbjerg Skov, Bækmarksbro (VAF) Syd 47 Arnkil Maj, Sønderborg (SDJ) Arnkil Skov, Sønderborg (SDJ) Arrild Plantage, Skærbæk (RAF) Avnbøl Sned, Avnbøl (SDJ) Bevtoft, Toftlund (RAF) Blommeskobbel, Sønderborg (SDJ) Bommerlund Plantage, Kruså (SDJ) Bøffelkobbel, Sønderborg (SDJ) Bøghoved Skov, Aabenraa (SDJ) 9

10 Fanø Plantage, Esbjerg (BLH) Fovslet Skov, Kolding (TRE) Fryndesholm, Fynshav (SDJ) Gårdbæk Skov, Kruså (SDJ) Haraldsholm Skov, Jels (VAD) Hostrup Krat, Aabenraa (SDJ) Hønning Plantage, Toftlund (RAD) Hønsnap Skov, Kruså (SDJ) Keldet Skov, Haderslev (SDJ) Kelstrup Fredskov, Kruså (SDJ) Lambjerg Indtægt nord for Søndre Landevej, Sønderborg (SDJ) Lerskov Plantage, Aabenraa (SDJ) Lindet Skov, Toftlund (RAD) Loft Skov, Christiansfeld (TRE) Lovrup Skov, Skærbæk (RAF) Nautrupgård, Haderslev (SDJ) Oleskobbel, Fynshav (SDJ) Revsø Skov, Jels (SDJ) Rhedersborg Skov, Aabenraa (SDJ) Rode Skov, Kruså (SDJ) Rugbjerg Plantage, Aabenraa (SDJ) Rumohrsgaard Dyrehave, Augustenborg (SDJ) Rønshovedskovene, Kruså (SDJ) Råbjerg Plantage, Skærbæk (RAF) Skelde Kobbelskov, Broager (SDJ) Skodsbøl Skov, Broager (SDJ) Soldaterskoven, Tønder (RAF) Stenderup Midtskov, Kolding (TRE) Stenderup Nørreskov, Kolding (TRE) Stursbøl Plantage, Jels (RAF) Søgård Skov, Aabenraa (SDJ) Tingdal Plantage, Tønder (RAF) Torp Plantage, Aabenraa (SDJ) Vargårde Skov, Hejlsminde (TRE) Varming-Nørbæk Plantage, Ribe (RAF) Waldeck Skov, Kruså (SDJ) Årtoft Plantage, Aabenraa (SDJ) Årup Skov, Aabenraa (SDJ) Fyn - 5 Bræmlevænge, Nordlangeland (FYN) Komtessens Plantage (delvist), Fåborg (FYN) Lunden, Sydlangeland (FYN) Mørkholm Skov, Nordlangeland (FYN) Sollerup Skov, Fåborg (FYN) Sjælland - 19 Aggebo Hegn, Gilleleje (NSJ) 10

11 Bakkely Skov, Korsør (STS) Bognæs Skov, Holbæk (VSJ) Brødemose Skov, Hillerød (NSJ) Grønholt Vang, Hillerød (NSJ) Grønnæsse Skov, Hundested (NSJ) Græsted Hegn, Gilleleje (NSJ) Hammer Bakker, Hornsherred (OSJ) Højbjerg Hegn, Helsinge (NSJ) Klosterris Hegn, Helsingør (NSJ) Klosterskov NORD, Kalundborg (VSJ) Kongskilde ved Hundesøen, Sorø (STS) Lystrup Skov, Slangerup (OSJ) Nyrup Hegn, Helsingør (NSJ) Sjælsø Lund, Hørsholm (HST) Slagslunde Skov, Ølstykke (OSJ) Stokkebjerg Skov, Nykøbing Sj. (VSJ) Store Dyrehave (delvist), Hillerød (NSJ) Vrange Skov/Syd, Ringsted (VSJ) Møn - 1 Udby Skov, Stege (STS) Lolland - 1 Krukholm Skov, Nakskov (STS) Falster - 2 Hannenov Skov, Nykøbing Falster (STS) Ovstrup Skov, Nykøbing Falster (STS) Bornholm - 1 Rø Plantage (BON) 11

12 12

13 Bilag 3 Tag på gratis telttur i 145 statsskove (pressemeddelelse ) 13

14 Tag på gratis telttur i 145 statsskove Miljøminister Karen Ellemann udvider nu listen over statsskove med fri teltning, så det bliver muligt at overnatte i 145 statsskove over hele landet. Formålet er at give danskerne en stor naturoplevelse ved at overnatte under trækronerne og vågne til naturens lyde. Går turen til det sydfynske kan man gratis slå teltpløkkerne i Komtessens Plantage i Svanninge Bakker, højt mod nord i Ålbæk Plantage, mod vest i Fanø Plantage eller mod øst i Rø Plantage på Bornholm. Fra i år er der mange flere muligheder for at slå sit telt op og overnatte i den fri natur. Miljøministeren har netop øget antallet af skove med fri teltning fra 87 i september 2010 til nu i alt 145 skove. Ordningen gælder kun Naturstyrelsens arealer og ikke i private skove. - Jeg vil gerne give både danskere og udenlandske turister muligheden for at opleve naturen på nært hold. At sove under åben himmel og vågne sammen med fuglene er en stor naturoplevelse, og jeg håber, at mange vil gøre brug af muligheden for fri teltning, siger miljøminister Karen Ellemann. Få regler Reglerne for fri teltning er ganske enkle: Man må have 1 overnatning samme sted med højst 2 telte ad gangen og højest 3-personers telte. Det er gratis, og man behøver ikke at spørge om tilladelse først. Teltet skal være uden for synsvidde fra bygninger, campingpladser og bilveje. Brug af feltkøkken må kun ske, hvis man bruger stormkøkken som eks. Trangia. Åben ild er kun tilladt på bålpladser, som er indrettet i nogle af skovene. Efter endt brug skal man - som enhver skovgæst - naturligvis rydde op efter sig og tage sit affald med. Ved udvælgelsen af statsskove med fri teltning har Naturstyrelsen lagt vægt på, at belastningen af dyr og planter bliver så lille som mulig: - Jeg lægger vægt på, at vores natur ikke lider overlast, men da naturen både skal beskyttes og kunne benyttes, så er det kun godt, at vi kan give befolkningen flere muligheder for at overnatte i naturen. Naturstyrelsens erfaringer viser, at skovens gæster godt kan finde ud af at tage hensyn, og generne er minimale, siger Karen Ellemann. Muligheden for overnatning i telt i Naturstyrelsens skove blev indført i 30 udvalgte statsskove tilbage i Udover fri teltning findes der også andre muligheder for gratis overnatning i de statsejede naturområder, f.eks. lejrpladser og primitive overnatningspladser. Læs mere om fri teltning På udinaturen.dk kan du finde mange andre oplysninger om naturoplevelser over hele landet. Hvis du vil overnatte, kan du i kategorien "overnatning" finde "fri teltning", hvor de 145 statsskove er samlet, "lejrpladser", der særligt er beregnet til større grupper, eller "primitive overnatningspladser", som er pladser beregnet til mindre grupper. Yderligere oplysninger: Forstfuldmægtig Lars Bendix Poulsen, Naturstyrelsen, tlf eller tlf , Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf , Læs pressemeddelelsen på hjemmesiden her Senest opdateret

15 Bilag 4 Vejledning og Registreringsskema 15

16 Fri teltning 2011 Vejledning / Registrering For at få en fornemmelse af, hvor mange der bruger denne ordning, og opsamle erfaringer med ordningen, gennemføres denne registrering. Baggrund Ordningen med fri teltning udvides til 145 skove sommeren Fri teltning retter sig mod den stille skovvandrer et tilbud som giver mulighed for overnatning i telt i skovbunden. Man må kun have 1 overnatning samme sted, højest 2 telte samme sted og højest 3-personers telte. Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje, og er ikke tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne. Se evt. mere på hjemmesiden: Gennemførelse Registreringerne gennemføres af alle medarbejdere på styrelsens lokale enheder, der har deres gang på de arealer hvor fri teltning er tilladt. Observationerne foretages i forbindelse med de normale arbejds- og tilsynsopgaver. Alle kørende medarbejdere på Naturstyrelsens enheder medbringer altid et antal registreringsskemaer (og kort over de arealer/skove hvor fri teltning er tilladt). Skemaerne nummereres fortløbende. Hver gang der ses et telt (eller flere telte sammen), udfyldes der ét skema. Ser man eventuelt det samme telt på det samme sted flere dage i træk, noteres det under pkt. 5 på skemaet (egentlig er det kun tilladt at have én overnatning samme sted). Samtidig markeres på kort hvor teltningen er set (skriv nummer på kortet der svarer til nummeret på det udfyldte skema). Hvis muligt, vil det være fint at dokumentere de sete telte med et foto. Telte må gerne registreres af flere medarbejdere. Det gør nemlig ikke noget, at det samme telt registreres af flere, da dobbeltgængere sorteres fra senere i processen. Bemærk: Der skal kun registreres Fri teltning. Der skal altså IKKE registreres overnatninger på egentligt markerede/etablerede lejrpladser/shelterpladser. Registreringsperiode Registreringerne gennemføres i perioden primo juli december

17 Fri teltning 2011 Reg. nr.: NST lokalenhed: Navn på skov/lokalitet: Dato: /, 2011 Tidspkt.: : (dag) (måned) (time) (minut) 1. Antal telte og evt. farver: 2. Placering/lokalitet: (placeringen angives så præcist som muligt, f.eks.: ca. 200 m øst for Knaghøj eller nø hjørne af afd. 12c og indtegnes på kort ) 3. Kort beskrivelse af placeringen: (f.eks.: i grantykning, for foden af kæmpehøj, tæt på bækken eller lign.) 4. Er teltet inden for synsvidde af... Ja Nej... drifts- og beboelsesbygninger? (sæt ét kryds)... naboer? (sæt ét kryds)... bilveje/off. veje? (sæt ét kryds)... skovveje/stier? (sæt ét kryds)... faciliteter (f.eks. p- og grillpladser) (sæt ét kryds) 5. Evt. yderligere oplysninger om teltningen? (Her noteres, hvis samme telt ses samme sted flere dage i træk. Andre oplysninger noteres også her, f.eks.: teltet større end 3-personers, overnattede uden telt (bivuak/regnslag), bil ved teltet, bål, støj, affald/efterladenskaber, spejdere, hjemløse, børnefamilie og lign.) Registreret af: (navn/initialer for medarbejder) 17

18 18

19 Bilag 5 Henvendelse til alle arealforvaltende enheder ( , NST ) 19

20 J.nr. NST Kære landsdele Vi skal bede jer fremsende vedlagt til jeres respektive arealenheder med henblik på, at det tages i brug hurtigst muligt. ==== Til alle arealforvaltende enheder Som bekendt er det nu offentliggjort, at 145 skove er omfattet af ordningen med fri teltning. Den seneste større evaluering af ordningen fandt sted i 2007, og den viste bl.a., at: Tilkendegivelserne fra brugerne var generelt positive Det var ikke muligt at fastslå præcist, hvor mange borgere, som har benyttet fri teltning, da der ikke skal søges om tilladelse. Skovene havde været benyttet af herboende såvel som udenlandske turister, men i meget begrænset omfang Generelt var brugerne gode til at rydde op efter sig. Styrelsen kunne kun konstatere ganske ubetydelige problemer ift. fx aflæsning af affald, gener for naboerne, manglende overholdelse af reglerne mv. Siden 2007 er ordningen blevet gjort landsdækkende, der er sket en 3-4 dobling af antallet af skove, og ordningen er blevet væsentligt mere omtalt i medierne. For at skabe et fremtidigt overblik over, hvordan og i hvilket omfang - brugerne anvender fri teltning i de udvalgte statsskove gennemføres igen en evaluering. Det åbne Land og Friluftsliv (Lars Bendix Poulsen) står for projektet. En vigtig del af evalueringen er, at få et indtryk af omfanget af brugen af ordningen, hvor teltene placeres, og hvordan teltningsstedet ser ud. Derfor får vi brug for jeres hjælp til at indsamle oplysninger. Københavns Universitet, Skov og Landskab vil sammenfatte de indsamlede oplysninger og erfaringer, og resultatet vil blive sammenfattet i en rapport. Konkret har vi brug for jeres hjælp til:./. Snarest muligt at begynde at udfylde vedlagte skema med instruks med oplysninger om telte i fri teltningsskove hurtigst muligt helst her fra først i juli 2011, såfremt det er muligt. Skemaet bedes udfyldt hver gang en af jeres medarbejdere ser et telt i en fri teltnings-skov. I skal ikke sortere i eventuelle gengangere, idet vi gennem jeres udfyldelse af de stillede spørgsmål kan sortere gengangere fra. Senere vil Københavns Universitet, Skov og Landskab kontakte jer med henblik på erfaringsindsamling mv. Vi vil vende tilbage med yderligere oplysning herom. Med venlig hilsen Mette Marcker Christiansen 20

21 Bilag 6 Henvendelse fra Skov & Landskab til alle arealforvaltende enheder ( ) 21

22 :54:01 Fri teltning på Naturstyrelsens arealer Til alle arealforvaltende enheder i Naturstyrelsen, Skov & Landskab er blevet bedt om at samle op på de første erfaringer med Fri teltning. Dette skal bl.a. ske med udgangspunkt i de registreringer der er gennemført på alle arealforvaltende enheder i perioden juli-december 2011 (jf. mail af 1/ fra Lars Bendix Poulsen, NST ). For at komme i gang med arbejdet har jeg behov for følgende hjælp fra alle enheder: 1) Indsendelse af udfyldte registreringsskemaer eller en tilbagemelding om at der ikke er registreret telte (ingen udfyldte skemaer). Så vidt jeg kan se har Fyn og Østsjælland meldt tilbage. 2) Et skøn over hvor mange personer der har været involveret i registreringerne på den enkelte enhed ( kørende medarbejdere, jf. vejledningen til registreringerne). 3) En kontaktperson aht. eventuel opfølgning og uddybende spørgsmål. Ovennævnte bedes fremsendt senest d. 20. februar til undertegnede med kopi til Med håbet om godt samarbejde, de bedste hilsener Frank Søndergaard Jensen Seniorforsker Skov & Landskab Københavns Universitet Rolighedsvej 23 DK-1958 Frederiksberg C

23 Bilag 7 Oversigt over indsamlet information vha. Registreringsskemaer 23

24 Enhed Modtaget-dato Kontaktperson Telefon Blåvandshuk Sven Wodschow Bornholm Tommy Hansen Fyn Jesper Vagn Christensen / Hovedstaden Stella Blichfeldt / Kronjylland Sandor Hestbæk Markussen / Midtjylland Hans Jensen / Nordsjælland Torben Hoch / Ribe Søren Rask Jessen Storstrøm Anders Walther Hansen / Søhøjlandet Christian Qvortrup / Sønderjylland Martin Reimers / Thy Thorbjørn Nørgård / Trekantsområdet Gert Hougaard Rasmussen / Vendsyssel Anne Mette Finnerup / Vestjylland Christian Hollesen / Vestsjælland Kresten Petersen Østsjælland Jesper Brodersen / Aalborg Leif Kogsgård Lyngsø / Enhed Personer involveret i registreringerne Resultat (antal registreringer Blåvandshuk 6 0 Bornholm? 0 Fyn Ca skema Langeland Hovedstaden Kronjylland Midtjylland Ca Nordsjælland Ca Nyrup Hegn (-skema) Ribe 12 0 Storstrøm? (Skovarbejderne i alle vores geografier) 0 Søhøjlandet 16 0 Sønderjylland 25 0 Thy Ca. 8 0 Trekantsområdet Vendsyssel Vestjylland Ca Vestsjælland 5 0 Østsjælland? (Skovløbere og funktionærer i pgl.skove) 0 Aalborg

25 Enhed Blåvandshuk Bornholm Fyn Hovedstaden Kronjylland Midtjylland Nordsjælland Bemærkninger Observeret tre teltliggere uden for område/periode Sagtens have været flere - gemmer sig af vejen/uden for alm. Arbejdstid Hovedstaden har indtil videre valgt at friholde arealerne for Fri teltning (kun Sjælsø Lund er udpeget pt.). Bynærhed/tæthed og særlige beskyttelseshensyn (har lejrpladser) Bliver nok ikke brugt meget her - foretrækker de primitive lejrpladser m. båltænding mm. Nok ikke helt fyldestgørende [med de få registrerede telte] - men ordningen bruges kun i meget begrænset omfang - ingen problemer Ribe Storstrøm Søhøjlandet Sønderjylland Thy Trekantsområdet Vendsyssel Vestjylland Vestsjælland Østsjælland Aalborg Omtaler to andre episoder med ulovlig teltning (politianmeldt efterladt lejr + ved badested), som ikke er sket i en Fri teltning-skov Dårlig funktionalitet af Ud-i-naturen ved lanceringen ( er siden udbedret) Vendsyssel har ikke gennemført egentlig registrering pga. feriesammenfald og ressourcetung registreringsform. Ulovlig teltning/autocampere ved p-pladser og i klitter om sommeren (Tversted) Kan ikke udelukke, at der har været enkelte tilfælde af Fri teltning Måske ingen pga. våd sensommer Har nok kun været forbi skovene 5-10 gange i perioden (kun lejlighedsvis opsyn). 25

26 26

27 Bilag 8 Skoven er så stor, mor Artikel bragt i Jyllands-Posten

28 28

29 29

Arrangør: PI-København. Program for. Pokalløbet. 25. august 2011 Rude Skov

Arrangør: PI-København. Program for. Pokalløbet. 25. august 2011 Rude Skov Arrangør: PI-København Program for Pokalløbet 25. august 2011 Rude Skov Dansk Politiidrætsforbund Pokalløbet i Rude skov Stævnecenter og stævneplads: Parkering: Rudegård Stadion ved Holtehallerne, Kongevejen

Læs mere

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor?

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Frank Søndergaard Jensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning TURFRILUFTSLIV Sletten 14.-15. januar 2016 Institut for

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

Skovnavn med nærmeste større by samt Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenhed, fx THY = Naturstyrelsen Thy. I alt 201 skovområder.

Skovnavn med nærmeste større by samt Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenhed, fx THY = Naturstyrelsen Thy. I alt 201 skovområder. NOTAT Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST-811-00002 Ref. LBP Den 28. april 2016 Oversigt over skove mv. med Fri Teltning Skovnavn med nærmeste større by samt Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenhed,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Senior mænd. Senior damer 1 Københavns Golf Klub 67 22 23 7 627 367 0 0 63 68 0 0 1244 293 2 Aalborg Golf Klub 49 9 38 17 990 431 0 0 51 24 11 5 1625 136 3 Esbjerg Golfklub 42 24 3 1 928 455 0 0 0 0 19 6 1478 158 4 Helsingør Golf

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2013, endeligt KlubNr Klubnavn drenge piger drenge uden banetill. piger uden banetill. Senior mænd Senior damer drenge piger mænd damer Langdist mænd Langdist damer I alt Passive

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere