V i n d m ø l l e r v e d T i l s t e d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V i n d m ø l l e r v e d T i l s t e d"

Transkript

1 V i n d m ø l l e r v e d T i l s t e d Vurdering af Virkninger på Miljøet ( VVM) April 2006

2 Vindmøller ved Tilsted Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) April 2006 Bygherrer: Windest ApS Hallendrupvej Hadsen Vestermark Energi I/S Stenhøj Viborg Ny Vindenergi ApS Fjordvej Nykøbing Mors Udarbejdet for: Viborg Amt Miljø og teknik Amtsgården, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mail: Udarbejdet af: Redaktion og kvalitetssikring SJ-Consult Vestergade 48 H, 2. tv 8000 Århus C Tlf Mail: Web: windlandscaping.dk Layout og landskabskapitel samt foto og visualisering Birk Nielsens Tegnestue Søndergade 1A 8000 Århus C Tlf Mail: Web: Øvrige miljøforhold og andre forhold SJ-consult i samarbejde med Planenergi Jyllandsgade Skørping Tlf Støj og skyggekast Ny Vindenergi ApS Fjordvej Nykøbing Mors Tlf Kort Kort- & Matrikelstyrelsen med informationer tilføjet af Birk Nielsens Tegnestue Tryk XX Oplag XX tryk 2

3 Vindmøller ved Tilsted Vurdering af Virkninger på Miljøet ( VVM) April

4 I N D H O L D 1. INDLEDNING 1.1 Forslagene Hovedproblemer Rapportens opbygning Lovgivning og planlægning SAMMENFATNING AF HOVEDKONKLUSSIONEN 2.1 Landskab Konsekvenser ved naboer Luftforurening klima og miljø Grundvand Naturbeskyttelse Andre forhold BESKRIVELSE AF DET TEKNISKE ANLÆG 3.1 Vindressourcerne Anlægget Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Retablering af området efter endt drift PÅVIRKNING AF LANDSKABET 4.1 Landskabet Kulturlandskabet Visuel påvirkning Metode for visualiseringer Visualiseringer Landskabelig vurdering PÅVIRKNING VED NABOER 5.1 Afstande og visuelle forhold Støjniveau Skyggekast Reflekser Samlet vurdering af naboforhold PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT 6.1 Luftforurening Geologi og grundvandsinteresser Naturbeskyttelse Ressourcer og affald Andre miljømæssige forhold Samlet vurdering af andre miljømæssige forhold ANDRE FORHOLD Alternativet Arealanvendelse Lufttrafik Radiokæder Ledningsanlæg Socioøkonomiske forhold Mangler ved oplysninger og vurdering Litteraturliste Referencer

5 F O R O R D Ny Vindenergi Aps har ansøgt Viborg Amt om tilladelse til at opføre tre møller på hhv. 137 eller 127 m, eller to møller på 144 m vest for Tilsted i Thisted Kommune. Dette hæfte giver en vurdering af miljøkonsekvenserne ved at opsætte nye vindmøller, når der samtidig bliver nedtaget min. tolv lokale ældre, mindre vindmøller. Opstilling af de nye vindmøller kræver efter planloven, at området er udpeget til vindmølleopstilling i regionplanen med nærmere angivelser af antal og maksimal højde. Ydermere er amtet ansvarlig for, at der bliver udarbejdet en VVM-redegørelse for vindmøller med mere end 80 m totalhøjde og for grupper med mere end tre vindmøller. VVM er et begreb for - og en forkortelse af - vurdering af virkning på miljøet. Dette hæfte er denne VVM-redegørelse for de nye møller. Projektets miljøkonsekvenser vil især være af landskabelig, visuel art, men også konsekvenser ved naboer med støj og skyggekast fra vingerne kan være af betydning. Denne VVM beskriver konsekvenserne af at opstille to til tre vindmøller med en totalhøjde på op til 144 m. Desuden bliver konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet - det såkaldte 0-alternativ - beskrevet. Regionplantillæg for vindmøller vest for Tilsted i Thisted kommune bliver udgivet af Viborg Amt i et selvstændigt hæfte, der også indeholder et ikke-teknisk resumé af denne VVM-redegørelse. 5

6 1. I N D L E D N I N G 1.1 Forslagene Ved alle forslag er vindmøllerne placeret på en række fra nord til syd vest for Tilsted. Hovedforslaget I Hovedforslaget er der tre vindmøller med en kapacitet på hver 2,3 MW. De har en navhøjde på 90 m og en rotordiameter på 93 m. Totalhøjden er således 136,5 m. Forslaget er valgt for at kunne opfylde Viborg Amts Regionplans harmonikrav for vindmøller. Det vil endvidere give en højere produktion end alternativ 1. Figur Opstillingsmønster. Det skal oplyses at der pt. er forhold som gør at det rent produktionsmæssigt f.s.a tårnet kan blive vanskeligt at opstille denne type mølle. Såfremt dette viser sig, vil det herefter være alternativ 1 som vil blive valgt som hovedforslag. Alternativ 1 Alternativ 1 er magen til Hovedforslaget bortset fra at navhøjden er 80 m og totalhøjden dermed 126,5 m. Ved alternativet vil rotoren være 16% større end navhøjden, og harmonikravet på maksimalt 10% afvigelse kan dermed ikke opfyldes. Alternativet vil give en mindre produktion, men det er medtaget fordi det eventuelt vil virke mere harmonisk i landskabet, da møllerne står højt. Endvidere vil det eventuelt give mindre gener fra skyggekast for naboerne. Alternativ 2 Alternativ 2 har to møller med en kapacitet på hver 3,6 MW. Navhøjden på møllerne vil være 90 m og rotordiameteren 107 m. Totalhøjden vil dermed være 144 m. Harmonikravet kan heller ikke overholdes her. Alternativet er medtaget, da det kan være det bedste landskabeligt på grund af det reducerede antal og den høje placering i terrænet. 0-alternativet Ved alle tre forslag vil der blive nedtaget min. tolv ældre, mindre eksisterende møller i kommunen, hvoraf de otte står indenfor en afstand på 3 km fra de nye møller. 1.2 Hovedproblemer Projektet rejser følgende hovedproblemer: Påvirkning af landskabet - herunder påvirkning af kystlandskabet, visuelle konsekvenser af møllens udformning, visuelle konsekvenser i Sjørring og Tilsted og samspil med andre vindmøller. Endvidere miljøkonsekvenser ved naboerne. Påvirkning af landskabet Området ligger højt i terrænet, som falder ned mod Thisted Bredning. Det skal vurderes om de høje møller giver en væsentlig ændring af oplevelsen af kystlandskabet. I rapporten bliver det vurderet, om forholdet mellem navhøjde og rotordiameter giver væsentlige problemer og hvilket forhold, der bedst tilpasser sig landskabsbilledet. Vindmøllerne vil stå ret tæt på Sjørring og Tilsted, og de visuelle konsekvenser for oplevelsen af byerne med kirkerne samt oplevelsen fra byerne bliver analyseret i rapporten. Der er flere markante vindmøller i området, hvoraf størstedelen bliver saneret ved projektet. Samspillet med de resterende møller samt om udskiftningen af de ældre mindre møller med få store møller er en visuel fordel vil blive vurderet i rapporten. 6

7 Miljøkonsekvenser ved naboer VVM-rapporten vil vurdere gener hos naboer i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast. Endvidere bliver der redegjort for eventuelle foranstaltninger til at afværge generne. 1.3 Rapportens opbygning VVM-redegørelsen er opdelt i seks kapitler. Første kapitel, Indledning, informerer om valg af forslag og redegør for hovedproblemer og planlægningsmæssige forhold. Andet kapitel, sammenfatning af hovedkonklusioner giver en kort fremstilling af hovedkonklusionerne i VVM-redegørelsen. Tredie kapitel, Beskrivelse af det tekniske anlæg, redegør nærmere for anlægget og for aktiviteter i anlægs- og driftsfasen, samt ved nedtagning af møllerne. Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, beskriver, analyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes påvirkning af landskabet. Analysen bygger blandt andet på visualiseringer af møllerne. Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, redegør for konsekvenserne ved naboboliger i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast fra de roterende vinger. Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for påvirkning af luft, grundvand, flora og fauna, samt forbrug af ressourcer. Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for arealanvendelse, telesignaler og konsekvenserne, hvis projektet ikke gennemføres (0-alternativet). 1.4 Lovgivning og planlægning En række love, bekendtgørelser og overordnede planer kan have indflydelse på, hvor vindmøller kan tillades opstillet. Nedenstående er der en gennemgang af de, der specifikt berører projektet ved Tilsted, og en redegørelse for, hvordan projektet forholder sig til dem. Planloven. I Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning, også kendt som Samlebekendtgørelsen, er det fastsat, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en Vurdering af projektets Virkninger på Miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen belyser projektets miljømæssige konsekvenser og mulige gener for naboer, natur og landskab, og har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt forbedre Amtsrådets beslutningsgrundlag, før det tager endelig stilling til projektet. Samlebekendtgørelsens 5 fastlægger, at VVMredegørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer. VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø, både på kort og lang sigt. Ikke blot hovedprojektet, men også forskellige alternativers konsekvenser, skal undersøges og beskrives herunder et 0-alternativ, nul-alternativ, som er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres. Det er også et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, bliver beskrevet. I kombination med region- og kommuneplan, der fastlægger overordnede rammer for benyttelse og beskyttelse af areal og miljø, sikrer VVM-bestemmelserne en detaljeret viden om vindmølleprojektet ved Tilsted og dets omgivelser. Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne I planlovens kapitel 2 a er der endvidere fastsat regler for planlægning i kystområder. Heri er det bestemt at landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. I senere vejledninger er det fastlagt, at vindmøller kan bygges i kystområder, da det kan planlægningsmæssigt begrundes i, at de skal stå, hvor der er de bedste vindforhold. Det blæser som bekendt mere ved 7

8 kysterne end inde i land. Området ved Tilsted er ikke kystområde, men er i regionplanlægningen fastlagt som kystbaglandet. Høje anlæg i kystbaglandet kan påvirke oplevelsen af kystområderne. Vindmøller ved Tilsted påvirker oplevelsen af kysten set fra Mors. VVM-redegørelsen skal indeholde en vurdering af, om oplevelsen af kystlandskabet bliver væsentligt generet af de nye høje møller. Vindmøllecirkulæret I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet et cirkulære, nr. 100 af 10. juni 1999, om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, vindmøllecirkulæret. Vindmøllecirkulæret pålægger amterne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på arealer, som en regionplan specifikt udpeger til formålet. Arealernes størrelse skal tilpasses vindmøllernes forventede maksimale størrelse og antal, og den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien. Endvidere er arealudpegningerne et resultat af en konkret politisk afvejning af de mangeartede interesser, der knytter sig til områderne. Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. Totalhøjden på de ansøgte vindmøller er fra 127 op til 144 meter, hvilket medfører en mindsteafstand på 508 til 576 meter til nabobeboelse. Støjbekendtgørelsen Støjbelastning fra vindmøller er reguleret af Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller. I daglig tale kaldet Støjbekendtgørelsen. Det åbne land Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 45 db(a) ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelser i det åbne land. Formuleringen dækker eksempelvis terrasser lige uden for huset. Boligområder og institutioner I boligområder og i områder, der bliver anvendt eller er udlagt til institutionsformål, sommerhus, kolonihave eller rekreativt formål, må støjbelastningen ikke overstige 40 db(a). Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i beplantning ved boliger, normalt ligge på db(a) ved vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind. Støjberegninger for hovedforslag og alternativerne viser, at Støjbekendtgørelsen kan overholdes. De mest støjbelastede boliger er placeret vest og øst for vindmøllerne. Amtet kan kræve, at der foretages støjmålinger efter etablering af møllerne for at sikre, at støjgrænsen på 45 db(a) er overholdt ved alle nærliggende ejendomme. Naturbeskyttelsesloven Der er registreret områder i nærheden af møllerne, der er beskyttet efter 3 i Lov om naturbeskyttelse. Rapporten vurderer i kapitel 5 om nogle af områderne bliver berørt af vindmølle byggeriet. Redegørelsen undersøger i samme kapitel vindmøllernes betydning for en række smådyr efter Habitatdirektivets artikel 12, bilag 4. Okkerloven Okkerforurening forekommer, når jordlag med jern- og manganforbindelser kommer i kontakt med luftens ilt, hvorved metalforbindelserne frigives og udvaskes. Rapporten redegør i kapitel 5 for, om gravearbejde i anlægsfasen kan medføre en eventuel trussel om okkerforurening, og forholdsreglerne imod det. Museumsloven Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt, skriver Museumsloven, Lov nr 473 af 7. juni 2001 i 27. Rapporten redegør for de arkæologiske interesser i vindmølleområdet. 8

9 Følgende kriterier indgår i vurderingen af, om et område kan udlægges til vindmøller: Der skal holdes en afstand på 4 gange en mølles totalhøjde til alle beboelser, herunder også vindmølleejerens beboelse. Støjberegninger skal dokumentere, at ingen beboelser påføres støj, der overstiger 45 db(a)/40 db(a). Beregningernes usikkerhed på 2 db(a) skal ud fra et forsigtighedsprincip indregnes, så usikkerheden kommernaboerne til gode. Skyggeberegninger skal dokumentere, at ingen beboelser påføres mere end 10 timers skygge om året. Der skal holdes en afstand på 500 meter fra eksisterende byområder, landsbyafgrænsninger og byvækstområder. Kystnærhedszonen, særlige beskyttelsesområder og beskyttelsesværdige kulturmiljøer skal som udgangspunkt friholdes for møller. Opstilling af møller må som udgangspunkt ikke ske på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier samt bestemmelser om beskyttede naturtyper. Nye møller kan ikke opstilles inden for internationale beskyttelsesområder, og opstilling af møller inden for en randzone på m fra EF fuglebeskyttelsesområder skal som udgangspunkt undgås. Der skal som udgangspunkt holdes en afstand på 200 m fra overordnede radiokædeforbindelser. Der skal som udgangspunkt holdes en afstand på 4 gange en mølles totalhøjde fra overordnede vejforbindelser af hensyn til trafiksikkerheden. Nye møller skal opleves som klart afgrænsede tekniske anlæg i forhold til andre vindmøller. Opstilling af møller må ikke fra offentligt tilgængelige steder skæmme indsynet til kirker og større fortidsminder. Visualiseringer skal dokumentere, at den visuelle virkning af vindmøller i området er acceptabelt på nær-, mellem og langdistance. Regionplanen Det er Viborg Amtsråds mål, at vindenergien i amtet udnyttes optimalt og på en måde, der ikke generer omboende eller ødelægger landskabsbilledet. Opstilling af nye store vindmøller skal resultere i færre møller i amtet med en større produktion og en bedre placering. Retningslinie 33 i Regionplan 2005 for Viborg Amt reserverer nogle mulige fremtidige vindmølleområder. Området ved Tilsted i Thisted Kommune er ikke reserveret som sådan. Men området er i Forslag til tillæg nr. 5 til Regionplan 2005 reserveret som et muligt fremtidigt vindmølleområde. Det er således i overensstemmelse med regionplanlægningen at udarbejde et forslag til regionplantillæg nr. 44 med tilhørende VVM-redegørelse for opstilling af møller i området. Tillæg nr. 5 til Regionplan 2005 forventes i løbet af 2006 tillagt virkning som et landsplandirektiv af Miljøministeriet. For at området kan udlægges som et vindmølleområde, hvor der kan opstilles VVM-pligtige vindmøller, skal tillæg nr. 5 være tillagt virkning som et landsplandirektiv, da amterne ophører med at eksistere pr 31.december For at området kan udlægges som et vindmølleområde, hvor der kan opstilles vindmøller, skal kriterierne i Skema 33A i Regionplan 2005 desuden opfyldes. (Se figur 1.2) Figur 1.2 Skema 33A i Viborg Amts regionplan 2005 Se: Forside > Indholdsfortegnelse > Kapitel VII, Byggeri og anlæg på landet > Retningslinie 33, Vindmøller > Skema 33A - Vurdering af om et område kan udlægges til vindmøller 9

10 Endvidere skal kravene i Skema 33D til den kommunale planlægning kunne opfyldes. (Se figur 1.3) Efter statens retningslinier om markering - belysning - skal amterne indsende beskrivelser af vindmølleprojekter på 100 meter og derover til Statens Luftfartsvæsen, som vurderer, om projektet kan nøjes med markering med lavintensivt rødt lys (minimum 10 candela), om der kræves en egentlig lysafmærkning med middelintensivt hvidt blinkende lys (maximum candela, minimum 2000 candela), eller om markering kan undgås. Viborg Amtsråd accepterer kun lysafmærkning af vindmøller med en totalhøjde på 100 meter og derover med lavintensivt rødt lys. Viborg Amtsråd har besluttet, at det før et område kan udlægges som et vindmølleområde skal dokumenteres, at der inden for amtsgrænsen skal nedtages mindst 2 gange så mange møller, som der stilles op, afhængig af effekten på de møller, der nedtages, og nedtages møller med en effekt svarende til ca. halvdelen af den nyopstillede effekt, afhængig af antallet af de møller, der nedtages. Begge kriterier skal opfyldes med mindre særlige forhold gør sig gældende. Sådanne særlige forhold kan være, at der nedtages møller, der i særlig grad generer naboer eller skæmmer landskabet. Flere af Amtsrådets kriterier for udlæg af et vindmølleområde indebærer, at der skal foretages en afvejning af forskellige hensyn. Krav til den kommunale planlægning - Regionplanens vindmølleområder og mulige fremtidige vindmølleområder skal optages i kommuneplanerne. - For hvert enkelt område skal det sikres, at møllerne opstilles på en ret linie, at de bliver ens, har nav et i samme plan og at de får samme indbyrdes afstand. - Forskellen mellem vingediameteren og navhøjden må ikke være større end 10 %. - Det skal i tillige sikres, at store vindmøller ikke opstilles nærmere beboelse end 4 gange møllens totale højde, og at der, inden for en afstand af 4 gange møllernes totale højde, ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. - I lokalplanlægningen skal det sikres - bl.a. ved angivelse af maksimal kildestøj - at møllerne ikke påfører beboelse og udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning hertil højere støjbelastning end 45 db(a). - For udendørs opholdsarealer i boligområder og i områder, der anvendes eller er udlagt til institutions, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder er grænsen dog 40 db(a). Det skal endvidere sikres at ingen beboelse påføres mere end 10 timers skyggepåvirkning årligt. Figur 1.3 Skema 33D i Viborg Amts regionplan Krav til den kommunale planlægning 1 0

11 Området ved Tilsted er omfattet af følgende regionplanretningslinier ud over retningslinien om vindmøller: Retningslinie 23 om kystlandskaberne Området ligger i den del af kystlandskaberne, der af Amtsrådet er udpeget som kystbaglandet. Her kan byggeri og anlæg tillades efter de almindelige retningslinier for det åbne land, jævnfør retningslinie 31. Der skal tages hensyn til regionplanens øvrige retningslinier. Retningslinie 22 om kulturhistorien Området ligger ikke i et særligt beskyttelsesværdigt kulturmiljø, men også udenfor de udpegede områder skal der lægges vægt på at sikre kulturhistoriske værdier ved byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb. Området ligger i nærheden af hhv. Tilsted og Sjørring kirker. Virkningen af vindmølleprojektet i forhold til kirkerne skal vurderes. Retningslinie 16 om landbrug Området ligger i de primære jordbrugsområder. Her kan ikke tillades byggeri eller anlæg, som forhindrer eller vanskeliggør den jordbrugsmæssige udnyttelse, med mindre en samlet samfundsmæssig afvejning tilsiger det. Det skal vurderes om vindmølleprojektet har nogen virkning i forhold til jordbrugsinteresserne. Retningslinie 8 om produktion og transport af energi Umiddelbart vest for området findes en strækning med højspændingsledninger. Der er tale om en strækning, som ikke kan forventes kabellagt foreløbigt. Virkningen af vindmøller sammen med højspændingsledning og master skal vurderes. Kommuneplanen Projektområdet ligger i det åbne land. Thisted Kommune udarbejder sideløbende med tillæg til regionplanen og VVM-redegørelsen et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan, der gør opstilling af vindmøller i området mulig. De nye vindmøller vil stå godt en km fra boligområder i Tilsted og knap 2 km fra boligområde i Sjørring. Se figur 1.4. Ved vurdering af den visuelle påvirkning skal der tages særligt hensyn til boligområderne, ligesom støjen fra vindmøllerne ikke må overstige 40 db(a) ved områderne. Figur 1.4 Kommuneplanrammer 1 1

12 2. S a m m e n f a t n i n g a f h o v e d k o n k l u s s i o n 2.1 Landskab Det vurderes samlet, at landskabet ved Tilsted overvejende har en karakter, som kan rumme vindmøller på op til 144 meter. De nye vindmøller vil dog tilføre landskabet en ny dimension og specielt fra nærzonen virke markante og dominerende. Dette skal dog ses i den sammenhæng at fra hovedparten af nabobebyggelserne og fra vigtige kulturhistoriske landskabselementer er møllerne helt eller delvist skjulte. Vindmøllerne opleves dog markant fra de omkringliggende vejstrækninger, idet man bevæger sig gennem landskabet. Det er ligeledes i nærzonen at skalakonflikten mellem landskab og vindmøller er størst, idet vindmøllerne enkelte steder får det ellers blødt kuperede landskab til at virke helt fladt. Samspillet med de eksisterende højspændingsledninger kan virke skalaformidlende, og opleves ikke som en konflikt. Det er vurderet at den faste lysafmærkning med to lavintensive røde lys på møllehuset ikke vil give væsentlige problemer. Vindmøllernes højde bevirker at møllerne i hovedforslaget til forskel fra møllerne i alternativ 1, fra de fleste betragtningsvinkler, hvor landskabet er åbent, vil opleves i næsten deres fulde højde og dermed virke uharmoniske i deres proportioner. Samspillet med andre landskabselementer og -træk fra især nær- og fjernzonen virker ofte skalaformidlende. Fra mellemzo- nen er det derimod ofte svært at bedømme vindmøllernes placering og størrelse. Fra Mors opleves vindmøllerne som et markant nyt element i forhold til kystlandskabet, men er dog i skalamæssig overensstemmelse med dette, og virker ikke dominerende på, eller i væsentlig konflikt med kystlandskabet set fra denne afstand. Hovedforslag Vindmøllerne fremstår fra nærzonen og dele af mellemzonen som mere uharmonisk og dominerende end alternativ 1. Alternativ 1 Vindmøllerne virker fra nærzonen mindre dominerende og mere harmoniske end de øvrige forslag, og fungerer generelt også godt set fra mellem- og fjernzonen. Alternativ 2 Vindmøllerne fremstår fra en del standpunkter mere dominerende end de øvrige forslag, især set fra nærzonen, og den relativt store rotor virker iøvrigt ofte mere uharmonisk end hovedforslaget og alternativ Konsekvenser ved naboer Afstandskravene er overholdt for samtlige naboer. Vurderet ud fra stuehusets afstand til møllerne og boligens orientering samt om bevoksning eller bygninger skygger for vindmøllerne vil syv naboer være udsat for de største visuelle gener fra de nye møller. Naboerne er jævnt fordelt rundt om vindmølleområdet. Lysafmærkning Vindmøllerne vil i alle tre forslag få monteret en lampe med lavintensivt lys på toppen af møllehatten af hensyn til flysikkerheden. Lyset vil være rødt og lyse konstant med en intensitet, der svarer til en almindelig glødepære på 9 Watt. Det er vurderet ud fra erfaringer fra andre vindmøller, at lyset ikke vil være væsentligt generende. Støjpåvirkning Kravene i støjbekendtgørelsen er overholdt ved samtlige naboboliger. Det højeste støjniveau er på 43 db(a) ved alle tre forslag og vedrører samme nabo. Skyggekast Retningslinierne fra Miljø- og Energiministeriet og kravene i regionplanen for gener fra skyggekast er overskredet ved fire naboer. Hos tre af de fire naboer indtræder skyggekastet i aftentimerne, og vindmøllerne bør derfor forsynes med miljøstop. Reflekser Nye, moderne vindmøller giver normalt ikke gener fra reflekser. 1 2

13 2.3 Luftforurening, klima og miljø Tabel 2.1 Sammenligning af forslagene og 0-alternativ Projektet vil i sin levetid spare atmosfæren for en udledning på i alt tons CO2, eller t/år. Det svarer til godt 1 af Danmarks Kyoto-forpligtigelse. Dvs, der skal omkring lignende projekter til at klare Danmarks samlede forpligtigelse. Sammenlagt sparer projektet desuden miljøet for en affaldsproduktion på tons slagger og flyveaske, eller t pr. år. 2.4 Grundvand Projektet vil ikke indebære nogen risiko for lokale grundvandsboringer eller grundvandsreservoirer i øvrigt. 2.4 Naturbeskyttelse Der vil ikke være væsentlige konflikter mellem projektet og områdets flora og fauna. Projektet forventes ikke at få negativ indvirkning på beskyttede småsøer og vådområder i nærområdet eller på andre 3-områder i nærheden. Hovedforslag Alternativ 1 Alternativ alternativ Antal nye møller Antal møller, der nedtages Samlet effekt, MW 6,9 6,9 7,2 2,6 Rotordiameter (m) Navhøjde (m) Totalhøjde (m) 136,5 126,5 143,5 ca 40 Rotoromdrejninger pr minut, maximalt ca 40 Produktion over 20 år, MWh ,9 1 Støj, maksimalt ved mest belastet nabo, ukendt db(a) Skyggekast, maksimalt ved mest belastet 14:38 16:07 14:19 ukendt nabo, timer:minutter Sparet udledning til miljøet over 20 år, tons Kuldioxid (CO 2 ) Svovldioxid (SO 2 ) Kvælstofoxider (NO x ) Slagger og flyveaske Noter 1 Beregnet for resttiden af møllernes 20-årige tekniske levetid 2 NO x står for kvælstofoxid, NO, og kvælstofdioxid, NO Andre forhold Der er ikke fundet andre forhold, der har væsentlig betydning. 1 3

14 Hovedforslag I Hovedforslaget opstilles tre vindmøller med en totalhøjde på 136,5 - navhøjde på 90 m og rotordiameter på 93 m. Fordele 1 Høj energiproduktion. 2 Stor fortrængning af CO 2 3 Vindmøllerne er harmoniske Ulemper 1 Vindmøllerne virker fra nær- og dele af mellemzonen mere dominerende og uharmoniske end alternativ 1 Alternativ 1 I alternativ 1 opstilles tre møller med en totalhøjde på 126,5 meter - navhøjde på 80 meter og rotordiameter på 93 meter. Fordele 1 Møllerne er mindre, og vil dermed være en anelse mindre dominerende. 2 Forholdet mellem rotordiameter og navhøjde er mere harmonisk set fra især nærzonen, når vindmøllerne ses i fuld højde. Ulemper 1 Den lavere højde gør, at møllevingerne oftere vil opleves tættere på jorden set fra mellemzonen. Alternativ 2 Alternativ 2 opstiller to møller med en totalhøjde på 143,5 m - navhøjde på 90 m og rotordiameteren 107 m. Fordele 1. Høj energiproduktion. 2. Stor fortrængning af CO 2 3 Møllerne er større, og der vil derfor kun blive opstillet to vindmøller Ulemper 1 Den større højde gør, at vindmøllerne vil virke mere dominerende på landskabet. 2 Fra seks standpunkter, overvejende i nærzonen, opleves vindmøllerne i praksis som mere uharmoniske end i hovedforslaget og alternativ

15 3. B E S K R I V E L S E A F D E T T E K N I S K E A N L Æ G 3.1 Vindressourcerne Arealerne ved Tilsted har nogle af de bedste vindressourcer i Viborg Amt. Det skyldes dels den høje beliggenhed, dels den generelt høje vindenergi i Nordvestjylland og dels den sparsomme bevoksning. Kort 3.1 Vindressourcer i 70 meters højde ved Tilsted 3.2 Anlægget Hovedforslag Projektet omfatter tre vindmøller med en totalhøjde på 136,5 m over terræn med vingetip i øverste position. Det skal oplyses at der pt. er forhold som gør at det rent produktionsmæssigt f.s.a tårnet kan blive vanskeligt at opstille denne type mølle. Såfremt dette viser sig, vil det herefter være alternativ 1 som vil blive valgt som hovedforslag. Rotordiameteren er 93 m, og navhøjden er 90 m. Der er tre vinger, som er pitchregulerede. Det vil sige, at vingernes stilling kan drejes, så møllen altid producerer optimalt i forhold til vindhastig-heden. Rotoren kører med variabelt omdrejningstal på 7-15 omdrejninger per minut afhængig af vindhastigheden. Hvis vinden er over 9 m/s, er rotationshastigheden 15 omdrejninger per minut. Kort 3.2 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer ved Hovedforslag og Alternativ 1. De tre vindmøller bliver placeret mellem Tilsted og Sjørring i Thisted Kommune. Vindmøllerne får en indbyrdes afstand på 320 m. Vindmøllerne placeres i en lige række med nav et i samme plan. Tårnet er et malet konisk ståltårn. Fra tårnet er der adgang til møllehatten. Møllehatten er cigarformet og indeholder blandt andet generator, gearkasse og elektroniske styringsanlæg foruden transformeren. Hele vindmøllen har samme lyse grå farve. Vingerne er overfladebehandlet, så de har et glanstal på maksimalt 30, hvorved de fremstår med en mat overflade. Vindmøllerne skal markeres med lavintensivt fast rødt lys som nærmere beskrevet i afsnit 4.3. De tre vindmøller vil producere MWh i deres tekniske levetid på 20 år. Den totale produktion ved forslaget er beregnet ved at reducere produktionen med den produktion, som de min.12 ældre møller, som nedtages, vil producere i deres restlevetid op til 20 år. Den totale produktion i Hovedforslaget vil herefter være MWh. Alternativ 1 Projektet omfatter tre vindmøller med en totalhøjde på 127 m over terræn med vingetip i øverste position. Rotordiameteren er 93 m, og navhøjden er 80 m. Der er tre vinger, som er pitch-regulerede. Rotoren kører med variabelt omdrejningstal på 7 18 omdrejninger per minut afhængig af vindhastigheden. Hvis vinden er over 9 m/s, er rotationshastigheden 18 omdrejninger per minut. 1 5

16 Tårnet og møllehatten er udformet som ved Hovedforslaget, ligesom farven, placeringen og lysafmærkningen vil være den samme. De tre vindmøller vil producere MWh i deres tekniske levetid på 20 år. Den totale produktion ved forslaget er beregnet ved at reducere produktionen med den produktion, som de min 12 ældre møller, som nedtages, vil producere i deres restlevetid op til 20 år. Den totale produktion i Alternativ 1 vil herefter være MWh. Kort 3.3 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer ved Alternativ 2. Alternativ 2 Projektet omfatter to vindmøller med en totalhøjde på 143 m over terræn med vingetippen i øverste position. Rotordiameteren er 107 m, og navhøjden er 90 m. Der er tre vinger, som er pitch-regulerede. Rotoren kører med variabelt omdrejningstal på 5-13 omdrejninger per minut afhængig af vindhastigheden. Hvis den er over 9 m/s, er rotationshastigheden 13 omdrejninger per minut. Vindmøllerne opstilles indenfor samme område som i Hovedforslaget og Alternativ 1. Vindmøllerne får en indbyrdes afstand på 400 m. De væsentligste ændringer er, at rotordiameteren er 107 m og navhøjden 90 m. Tårnet er et malet konisk ståltårn. Fra tårnet er der adgang til møllehatten. Møllehatten er kasseforment og indeholder blandt andet generator, gearkasse og elektroniske styringsanlæg foruden transformeren. Vindmøllerne skal markeres med lavintensivt fast rødt lys som nærmere beskrevet i afsnit 4.3. De to vindmøller vil producere MWh i deres tekniske levetid på 20 år. Den totale produktion ved forslaget er beregnet ved at reducere produktionen med den produktion, som de min. 12 ældre møller som nedtages vil producere i deres restlevetid op til 20 år. Den totale produktion i hovedforslaget vil herefter være MWh. Vindemøllefundamenter, veje og arbejdsarealer Fundamenter, veje og arbejdsarealer er identiske for Hovedforslag og de to alternativer bortset fra, at fundamentet vil være større ved Alternativ 2. Fundamenternes størrelse er afhængig af de geotekniske forhold. Normalt er det traditionelle pladefundamenter ca 16 x 16 m og 2 m dybe. Der foretages en mindre terrænregulering, således at de to yderste møller løftes og den midterste mølle sænkes, for at opnå at møllernes nav er i samme plan. Hvis der er tale om etablering af fundament ved blød bund, og der skal fjernes ekstra jord, vil denne jord blive bortskaffet i.h.t. amtets og kommunens regulativer herom. Tilslutning til offentlig vej sker for alle tre forslag via Hvidhøjvej samt eksisterende adgangsveje, hvorfra der etableres stik-vej frem til møllerne. Vejene bliver placeret ud fra hensyn til drift af markerne. Vejene anlægges med en bredde på 4 m. Belægningen udføres med ca 25 cm stabilgrus eller andet godkendt vejmateriale. Hvis der er blød bund eller lignende, etableres foranstaltninger til sikring af vejene. Der bliver ingen overskudsjord ved etablering af vej med stabilgrus m.v., da de 10 øverste cm jord, der skrabes af, jævnes ud på fem meter på hver side af vejen for at opnå et planniveau fra vej til mark. I tilknytning til hver vindmølle bliver der anlagt arbejds- og vendepladser. Arealet er befæstet 1 6

17 og bliver på 20 x 20 m. På arbejdsarealet kan blandt andet kraner operere. Kranen kan for eksempel være en 550 T mobilkran. Arbejdsarealerne opbygges efter samme princip som adgangsvejene. Øvrige bygninger og anlæg. Der er ingen bygninger i øvrigt. Ledningsanlæg Alle ledningstyper bliver udført som jordkabler. 3.3 Aktiviteter i anlægsfasen Der er ingen væsentlig forskel på aktiviteterne i anlægsfasen for de tre forslag. Anlægsfasen forventes at strække sig over to til tre måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt, og de nye vindmøller er rejst og tilkoblet elnettet. Arbejdet omfatter følgende aktiviteter: Vindmøllefundamenter og veje Veje, vende- og arbejdsarealer bliver anlagt først. Til de tre nye vindmøller i Hovedforslaget og Alternativ 1 anlægges der i alt ca 1500 m veje. Til de to vindmøller i Alternativ 2 anlægges der i alt ca 1200 m veje. Fundamenterne til møllerne etableres ca en måned før, vindmøllerne kan rejses og idriftsættes. Der anlægges en vendeplads i tilknytning til hvert fundament. Det estimeres, at der til støbning af et enkelt fundament skal bruges ca 25 læs beton. Til etablering af fundamenter for møllerne i alle tre forslag, skal der køres i alt ca 90 lastbiler samt ni større lastbiler med fundamentdele. Eventuel overskudsjord fra anlæg af veje og fundamenter bliver kørt i depot, som kommunen anviser. Vindmøller Der vil i alt komme 18 større lastvogne med vindmølledele. Endvidere vil en stor kran operere i fire til fem dage pr vindmølle med opsætningen. Efter opsætningen forventes yderligere otte dage til indkøring af vindmøllen i automatisk drift. Nettilslutning Thy/Mors Energi udfører tilslutning af vindmøllerne efter gældende lovgivning. Elselskabet forventes at træffe de nødvendige aftaler med de berørte lodsejere. Nettilslutning vil ske til 60/10 kv station i Torp. Kablet vil blive ført langs Hundborgvej og Ringvejen og derfra over ager frem til den nordligste mølle. Tilslutning til offentlig vej. Adgangsvejen etableres fra Hestekær. De nærmere vilkår aftales med den berørte vejmyndig, som i dette tilfælde er Thisted Kommune. Trafik Trafikbelastning vil primært forekomme ved lastbiltransport af materialer. En mindre del af transporten vil være tung specialtransport på blokvogne med dele til fundamenter og møller. Det vurderes, at det samlede antal lastbiltransporter - der hver består af en tilkørsel og en returkørsel - for både Hovedforslaget og de to alternativer vil være ca 180 lastbiler i anlægsperioden på to - tre måneder. Af hensyn til trafiksikkerheden vil politiet blive orienteret om anlægsarbejdets start og omfang, så de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel skiltning, kan blive iværksat. Transport af møllekomponenter og øvrige materialeleverancer til og fra anlægsområdet vil foregå ad ruter, som bygherren aftaler med vejmyndighederne i Thisted kommune, men herudover forventes der ikke at skulle gennemføres særlige trafikforanstaltninger. Støj Støj i anlægsfasen vil primært stamme fra lastbiltrafikken. Anden støj vil stamme fra kraner og støbning. Støjbelastningen for området skønnes at være som for en mindre byggeplads. 1 7

18 Sanering af eksisterende møller Ved realisering af Hovedforslag og de to alternativer vil i alt min. 12 vindmøller i Thisted Kommune blive nedtaget. Det er fire gange så mange, som der bliver opstillet. Alle møller vil blive nedtaget samtidig med realisering af projektet. Møllerne er placeret som vist på kort 3.4. Den samlede kapacitet for de min. 12 møller er således 2,6 MW. Det svarer til mellem 36 og 38 % af den nye møllekapacitet. Den samlede produktion er ca MWh i vindmøllernes restlevetid op til 20 år. 3.5 Sikkerhedsforhold Havari Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gældende krav til Nr Kapacitet pr mølle Antal møller Samlet kapacitet kw kw kw kw kw kw kw Total kw Kort 3.4 Vindmøller, der bliver saneret ved projektet ved Tilsted. 1 8

19 3.4 Aktiviteter i driftsfasen Driftsansvar Den til enhver tid værende ejer af vindmøllen har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget herunder at støjkravet overholdes. Service og vedligeholdelse Møllerne er konstrueret til at producere elektricitet i ca 20 år under forudsætning af, at de passes med regelmæssig service. En god service er vigtig, da en vindmølle med en god placering kan producere elektricitet i ca timer om året. Det er 68 % af årets timer dag og nat. I løbet af 20 år bliver det til ca timer. Vindmøllernes eneste driftsmidler er olie til smøring af lejer og gear. Olien løber i lukkede systemer, og oliespild under normal drift forekommer ikke. Ved olieskift suges olien op i lukkede beholdere, så risikoen for oliespild er minimal. Skulle der ske oliespild, vil det forekomme inde i selve møllen, hvor det kan samles op uden at skade miljøet. Aktiviteter ved anlæggene vil typisk være serviceeftersyn på vindmøllerne. Justering af vindmøllerne vil kunne forekomme i mindre omfang. Anslået regnes der med to serviceeftersyn pr vindmølle om året. Ud over dette må der forventes et meget begrænset antal ekstraordinære servicebesøg pr år, da daglig tilsyn og kontrol normalt foregår via fjernovervågningssystemer. Det vurderes, at aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun i meget begrænset omfang vil påvirke miljøet. 3.6 Retablering af området efter endt drift Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllerne på afviklingstidspunktet forpligtet til at foretage en fuldstændig fjernelse af alle anlæg i et omfang, som modsvarer de krav, som byggemyndigheden fastsætter. Demonteringen af vinger, møllehat og tårn vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Under demontering vil der blive anvendt samme type kraner og køretøjer, som blev benyttet i forbindelse med opstilling. Vindmøllerne vil blive nedtaget og adskilt med henblik på genanvendelse eller anvendelse som reservedele. Der forskes i at opnå en 100 % genanven-delse af vindmøller. Det er i dag teknisk muligt at genanvende 80 %. Men det er endnu ikke økonomisk muligt at genanvende kompositmaterialer fra vindmøllernes vinger og kabine, som udgør ca 20 % af affaldet. Det forventes dog, at der findes en løsning, inden de nye møller bliver nedtaget. Eventuelle olierester vil blive opsamlet og bragt til en godkendt modtager af spildolie. Fundamenter, veje og vendepladser demonteres som ved sanering af de eksisterende vindmøller. Fundamenterne fjernes i en dybde, som miljømyndig-hederne kræver. Det vil sige minimum en m under terræn. Metoden, der bliver anvendt, er den samme i alle tilfælde. Demonteringen skønnes at vare to måneder og det vurderes, at påvirk-ningen af miljøet vil antage nogenlunde samme karakter som ved anlægsfasen. 1 9

20 4. P Å V I R K N I N G A F L A N D S K A B E T 4.1 Landskabet Vindmølleområdet ligger ca. i kote på kanten af en bakke i et svagt kuperet, let bølget morænelandskab, og er som sådan i sig selv forholdsvis udramatisk og karakteristisk. På morænefladen er landskabet præget af mange nord-syd vendte læhegn mod den kraftige vestenvind. Imellem disse ligger forholdsvis mange enkeltgårde og husmandssteder. Det er således et småskala landskab hvor de mindre bevoksninger og levende hegn ligger tæt. Næstrup Skov ligger som den eneste større bevoksning i nærheden af området. Fra udkanten af området strækker et antal tidligere smeltevandsdale sig mod syd og vest. Dalene har oprindeligt været havbund, men efter landhævning og tilsanding ligger flere af disse idag som drænede indsøer, bl.a. Sjørring Sø, Sperring Sø og Hundborg Mose. Disse skærer sig som store, åbne landskaber ind i morænefladen, og skaber lange, ubrudte kig. Landskabet veksler således mellem morænebakkernes småskalalandskab og dalenes åbne flader, hvorfra landskabets og terrænets større linier kan opfattes. Længere mod nord og vest afgrænses landskabet af de store klitplantager langs Vesterhavet hvor de danner en skovkant mod horisonten set fra højtliggende steder. Mod sydøst afskæres morænefladen af bratte kystskrænter mod Thisted Bredning i Limfjorden. Limfjorden ses kun fra steder tæt ved kysten, dels på grund af de stejle kystskrænter, og dels på grund af de mange hegn og bevoksninger. Omvendt danner skrænterne en markant og dramatisk kystlinie set fra vandet og fra Mors. De nærmeste samlede bebyggelser er tidligere landsby Tilsted og den hermed sammenvoksede forstadsbebyggelse Dragsbæk mod øst, præget af beboelse og erhvervsområder, samt Sjørring landsby mod vest. Længere mod nordøst ligger den centrale Thisted by, hvorfra selve området uden vindmøller dog ikke kan ses. Området ligger som en ø omkranset af mindre landeveje med stikveje ind mod området. Mod nord løber en mindre lokalbane fra Thisted til Sjørring, og mod øst ligger omfartsvejen bag de nærmeste gårde. Landskabet er desuden præget af mange tekniske anlæg, ikke kun havnesiloer og fabriksskorstene i selve Thisted, men også kornsiloer og radiomaster, hvoraf de fleste skalamæssigt matcher de eksisterende vindmøller. Eksisterende vindmøller Landskabet i Thy og omkring Thisted er præget af vindmøller. Alene indenfor Thisted kommune er der opstillet over 100 møller. Langt størstedelen af disse er ca meter høje og år gamle. Alene indenfor områdets visuelle nærog mellemzone står der 58 vindmøller idag. Af disse er der kun tre vindmøller som er højere end 50 meter, og disse står placeret så de ikke har noget visuelt samspil med de foreslåede møller. Det store antal vindmøller af samme højde tilfører en ekstra dimension i landskabet. Når man har fået en fornemmelse af møllernes størrelse, falder de naturligt ind i opfattelsen og bedømmelsen af afstande og andre skalaforhold i landskabet. Udviklingen de seneste 5-10 år er gået mod stadig højere, men færre, nye møller. De højeste møller i kommunen idag er knap 100 meter, og står i en samlet vindmøllepark på seks møller nordøst for Thisted ved Hillerslev. De seneste tre år er der ikke opstillet nye vindmøller. Indenfor 5-10 år vil størstedelen af de mindre møller være nedtaget, og det samlede antal vindmøller vil derved efterhånden blive reduceret i det omfang de enten bliver afløst af højere, men færre vindmøller, eller der ikke bliver opstillet nye møller. I dette forslag vil der således blive nedtaget min. 12 vindmøller, hvoraf de 8 står indenfor en afstand af 3 km fra det foreslåede mølleområde. I et landskab præget af læhegn og mindre bevoksninger ses de mange vindmøller fra mange standpunkter kun delvist. Man kan således ofte kun se møllevingerne, helt eller delvist, istedet for hele møllen. For de mindre vindmøller er dette tilfældet på kortere afstande fra møllen end for de større vindmøller. Da sigtbarheden aftager med afstanden er problemet derfor størst for de mindre vindmøller. De færre, men højere 2 0

21 Kort 4.1 Kulturlandskabet 2 1

22 vindmøller kan ses på større afstand, uden at møllevingerne skærer sig gennem landskabet. Selvom de højere vindmøller derfor påvirker et større område visuelt, virker de set fra nær- og mellemzonen mere harmoniske. Set fra fjernzonen får landskabet en anden skala, hvor de højere møller nok er mere synlige, men ikke umiddelbart kommer i skalamæssig uoverensstemmelse med omgivelserne. 4.2 Kulturlandskabet Kulturmiljøer og kirkeområder Afsnittet bygger tildels på reference /2/ Vindmølleområdet ligger på grænsen mellem Tilsted og Sjørring sogne med hhv. Tilsted og Sjørring kirker. Indenfor en afstand af 3 kilometer fra vindmølleområdet ligger desuden Thorsted sogn med Thorsted kirke. Ca. en kilometer mod øst ligger Tilsted kirke, en lille romansk kvaderstensbygning med kor og skib, og ca 1½ kilometer mod vest ligger Sjørring kirke, en anseelig, romansk kvaderstensbygning med kor, skib, samt nyt tårn ved vestgavlen. Knap 3 kilometer mod nord ligger Thosted kirke, en lille romansk granitkvaderstensbygning med kor, skib med nyere våbenhus mod syd, samt en moderne klokkekam over vestgavlen. I Sjørring ligger desuden Sjørring Voldsted som er et af landets mest imponerende og velbevarede borganlæg, som samtidig er et af de bedste hjemlige eksempler på et tidlig-middelalderlig motte-anlæg. Sjørring har således været en kongelig borg på bl.a. Knud den Helliges tid. Vest for Sjørring ligger Sjørring Sø, som i 1878 blev udtørret og dannede grundlag for gode græsgange og etableringen af et mejeri. Store dele af søen har også ladet sig opdyrke til kornog rodfrugtavl. I den nordlige udkant af Sjørring Sø (udenfor Sjørring sogn) ligger desuden Diernæs Voldsted, endnu et motte-anlæg, som oprindeligt har ligget på en lille holm i den nu udtørrede sø. Hele området omkring Sjørring Sø, inkl. ovennævnte voldsteder og kirken i Sjørring er i regionplanen udpeget som bevaringsværdigt kulturlandskab. Landskabet omkring vindmølleområdet er desuden generelt præget af mange gravhøje, dog heraf ingen markante indenfor selve området. I selve området ligger således kun de overpløjede rester af tidligere gravhøje, som kun svagt eller slet ikke kan erkendes i landskabet. Arkæologi Afsnittet bygger på reference /3/ Det kan konstateres at veje og møllefundamenter ikke vil berøre kendte jordfaste fortidsminder. Dermed være slet ikke sagt, at der ikke kan være noget af arkæologisk interesse i områ- det. Terrænmæssigt er placeringen ud mod de lavereliggende arealer vest og sydvest for møllerne af en art, som traditionelt har tiltrukket sig forhistorisk bebyggelse. Thisted museum anbefaler derfor, at der forud for jordarbejder fortages en arkæologisk forundersøgelse. En sådan kan foranstaltes efter aftale med museet. Hvis der foretages fund under anlægsarbejdet, skal arbejdet stoppes og museet kontaktes. Konklusion Der er ingen registrerede arkæologiske forekomster på området, hvor vindmøllerne tænkes placeret. Rekreative områder Længst mod vest, ca 15 km fra vindmølleområdet, ligger vesterhavskysten, der har stor rekreativ og turistmæssig betydning. Her ligger feriebyer, campingpladser, feriekolonier og sommerhusområder, der alle ligger forholdsvis lavt i terrænet. Langs vesterhavets klitlandskaber ligger de store plantageområder på de tidligere sandflugtsområder som en visuel barriere mellem kystlandskabet og de østlige morænelandskaber. 2 2

23 Kort 4.2 Kulturlandskabelige fredninger og beskyttelseslinier 2 3

24 4.3 Visuel Påvirkning Synlighed - nærzonen Bevoksning i området vil være den største begrænsning for vindmøllernes synlighed. Landskabet på morænebakkerne er præget af mange læhegn og mindre bevoksninger. Bag disse vil vindmøllerne oftest opleves helt eller delvist skjult, idet man ofte kun vil kunne se møllernes øverste dele - de øverste dele af tårnet, dele af vingerne eller kabinen på vindmøllerne. De fleste bebyggelser er ofte beskyttet mod vestenvinden af omgivende bevoksninger, og således også skærmet mod vindmøllerne. Selve vindmølleområdet ligger dog forholdsvis åbent ud mod de omgivende landeveje og bebyggelsernes adgangsveje. I mere åbne områder vil vindmøllerne ofte kunne ses i deres helhed, idet møllerne er betragteligt højere end de omgivende landskabselementer. Møllernes synlighed varierer hyppigt når man bevæger sig i landskabet, ligesom de på kortere afstande hurtigere forsvinder ud af synsfeltet idet man passerer forbi. Vindmøllerne vil på denne afstand oftest virke dominerende på omgivelserne Synlighed - mellemzonen Fra mellemzonen veksler vindmøllernes synlighed mellem de to landskabstyper - de åbne, tørlagte lavbundsområder og de mere lukkede morænebakkedrag. Terrænet i samspil med bevoksning er afgørende for vindmølllernes synlighed. Vindmøllerne er mest synlige fra større afstande henover de åbne lavbundsområder, men her findes kun få bebyggelser og vejstrækninger. På morænebakkerne vil de levende hegn og andre bevoksninger ofte skjule udsynet til vindmøllerne. På strækninger og i de kortere kig hvor møllerne er synlige, vil de til gengæld kunne ses tydeligt, omend sjældent i deres fulde højde, dog uden at møllevingerne skjules. Vindmøllerne vil på denne afstand være markante uden at virke dominerende. Synlighed - fjernzonen Fra fjernzonen vil vindmøllerne kun kunne ses fra højtliggende placeringer i landskabet, dog med undtagelse af de standpunkter hvor vindmølleområdet ses henover Thisted Bredning i Limfjorden, eller henover de førnævnte brede og åbne lavbundsområder. Fra de fleste standpunkter i fjernzonen vil kun toppen af vindmøllerne således være synlig. Over de større åbne stræk vil vindmøllerne dog markere sig højt over det øvrige landskab, således at hele toppen af vindmøllen og en væsentlig del af tårnet vil være synlig. Skala Landskabet skala er afvekslende, og oplevelsen af vindmøllernes skalamæssige sammenhæng med omgivelserne vil derfor variere meget. I nærzonen er landskabet primært af mindre skala, omend selve vindmølleområdet er forholdsvis mere åbent end resten af nærzonen. Skalaformidlingen af vindmøllernes størrelse vil afhænge meget af om andre landskabselementer kan ses i samspil med vindmøllerne, således at man ikke er i tvivl om møllernes placering. Sårbarhed Landskabets sårbarhed er størst, hvor landskabets skala er lille samtidig med at vindmøllerne er meget store og synlige. Denne situation vil kun opleves i dele af nærzonen, hvor landskabet med de mange læhegn og bevoksninger er relativt lukket. Hvor vindmøllerne er synlige i mellem- og fjernzonen vil vindmøllerne spille sammen med den pga. af den øgede afstand større skala i landskabet, hvorfor landskabet vil være væsentligt mindre sårbart. Vindmøllernes placering i forhold til værdifulde landskabtræk, samt kultur- og kirkemiljøer er vigtig, og er vurderet dels ved besigtigelse og dels ved visualiseringer. Se visualisering 13, 15,16, 19 og 20. Udseende Vindmøllernes design vil visuelt svare til andre moderne vindmøller: En 3-vinget rotor placeret på et konisk tårn. Møllernes totalhøjde og forholdet mellem tårnets højde og rotorens diameter har ligeledes visuel betydning for hvorledes møllerne opleves i landskabet. Ses møllerne bag en bakke eller høj bevoksning vil det være en fordel med stor tårnhøjde, så rotoren ikke bliver overskåret. Herved vil møllens form og dimensioner virke mere harmoniske, og lettere kunne opfattes. 2 4

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Regionplan Tillæg nr. 1. Vindmøller sydøst for Hemmet, Egvad Kommune.

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Regionplan Tillæg nr. 1. Vindmøller sydøst for Hemmet, Egvad Kommune. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Regionplan 2005 Tillæg nr. 1 Vindmøller sydøst for Hemmet, Egvad Kommune. December 2006 S:\Kort og Geodata\Regionplan\2005\Tillaeg\T_01_Vindmoller_Hemmet.pub S:\TM\PDF-filer\Regionplan

Læs mere

U d v i d e l s e a f v i n d m ø l l e p a r k e n ø s t f o r O v e r g a a r d G o d s

U d v i d e l s e a f v i n d m ø l l e p a r k e n ø s t f o r O v e r g a a r d G o d s U d v i d e l s e a f v i n d m ø l l e p a r k e n ø s t f o r O v e r g a a r d G o d s Vurdering af Virkninger på Miljøet ( VVM) Januar 2006 V I N D M Ø L L E R V E D O V E R G A A R D G O D S 1 Udvidelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune VIBORG AMT Miljø og Teknik Viborg Amtsråd December 2006 J.nr. 8-52-6-2-39-05 Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 for Viborg Amt

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Forord Ærø - en vedvarende energi-ø Ærø er et af de områder i Danmark, ja måske i hele verden, der er længst fremme i omstillingen

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Vindmøller sydøst for Nees

Vindmøller sydøst for Nees Vindmøller sydøst for Nees VVM-redegørelse og miljørapport. November 2008 Lemvig Kommune Forord Dette hæfte indeholder en VVM-redegørelse og en miljørapport for et projekt med seks nye store vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller nordvest for Fåre

Vindmøller nordvest for Fåre Lemvig Kommune Vindmøller nordvest for Fåre VVM-redegørelse og miljørapport. November 2008 Forord Dette hæfte indeholder en VVM-redegørelse og en miljørapport for et projekt med tre vindmøller nordvest

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Regionplan Tillæg nr. 6. Vindmøller nord-vest for Ulfborg, Ulfborg-Vemb Kommune.

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Regionplan Tillæg nr. 6. Vindmøller nord-vest for Ulfborg, Ulfborg-Vemb Kommune. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Regionplan 2005 Tillæg nr. 6 Vindmøller nord-vest for Ulfborg, Ulfborg-Vemb Kommune. December 2006 S:\Kort og Geodata\Regionplan\2005\Tillaeg\T_06-ny_Vindmoller_Ulfborg.pub

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Vindmøller ved Gettrup i Sydthy Kommune. VVM-redegørelse og miljørapport Juni 2006

Vindmøller ved Gettrup i Sydthy Kommune. VVM-redegørelse og miljørapport Juni 2006 Vindmøller ved Gettrup i Sydthy Kommune VVM-redegørelse og miljørapport Juni 2006 Forord Viborg Amt har modtaget en ansøgning fra Energicenter Nord om opførelse af seks vindmøller med en højde på 107 m

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Seks vindmøller ved Volder Mark

Seks vindmøller ved Volder Mark Seks vindmøller ved Volder Mark VVM-redegørelse og miljørapport Juli 2013 Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommune har i sin kommuneplanlægning udlagt en række områder til opstilling af vindmøller. Der er

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 245 Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Juni 2007 Lokalplan 245 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Vindmøller ved Volder Mark FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Seks vindmøller ved Hevring Ådal. VVM-redegørelse og miljørapport August 2012

Seks vindmøller ved Hevring Ådal. VVM-redegørelse og miljørapport August 2012 Seks vindmøller ved Hevring Ådal VVM-redegørelse og miljørapport August 2012 Forord Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af seks vindmøller ved Hevring Ådal. Området er i kommuneplanen

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Vindmøller ved Quistrup sydøst for Struer. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009

Vindmøller ved Quistrup sydøst for Struer. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Vindmøller ved Quistrup sydøst for Struer VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Forord Struer Kommune har modtaget en ansøgning fra Janus Skak Olufsen om opførelse af tre vindmøller med en højde

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere