KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand."

Transkript

1 i Afskedigelsesnævnets sag nr.: F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse af A den 4. maj 2010 er foretaget i strid med ligebehandlingslovens 9. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. Parternes påstande Klager har nedlagt påstand om, at opsigelsen af A er sket i strid med lov om ligebehandling, og at indklagede som følge heraf skal tilpligtes at betale en godtgørelse fastsat efter Afskedigelsesnævnets skøn, jf. ligebehandlingslovens 16, stk. 2. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling Køge Bugt Ejendomsservice A/S er en rengøringsvirksomhed, som beskæftiger sig med erhvervsrengøring. A blev ansat som rengøringsassistent hos selskabet den 9. maj I løbet af efteråret 2008 konstaterede hun, at hun var gravid. Hun blev sygemeldt den 16. februar 2009 på grund af graviditetsgener og påbegyndte sin barselorlov den 22. april Efter endt orlov genoptog hun den 12. april 2010 sit arbejde hos selskabet. Ved en lægekonsultation den 13. april 2010 fik hun konstateret, at hun var gravid igen. Kort tid efter, at hun havde genoptaget arbejdet, oplevede hun tiltagende smerter i skulderen. Hun sygemeldte sig som følge heraf den 18. april 2010 og konsulterede den 19. april 2010 sin læge. I lægens journal hedder det om denne konsultation bl.a.: Er begyndt at arbejde rengøring. Fået mange smerter i ve. skulder. Der er antydet impingement, men primært udtalt ømhed af trapezius. Må tage Panodil, aflaste. Ikke muligt med blokade p.g.a. graviditet. Sygemeldes foreløbig 1 uge. A var herefter sygemeldt, indtil hun ved brev af 3. maj 2010 blev opsagt af virksomheden til fratræden den 3. august Afskedigelsen var i brevet begrundet således: Jeg ser mig desværre nødsaget til at opsige dit ansættelsesforhold der dels skyldes dit sygdomsforløb efter din 1.års barsel hvor du efter 1 uges arbejde sygemelder dig med ondt i skulderen og da du allerede på 3.dagen ikke mente du kunne vaske

2 2 gulv med moppe på Valdemarsbo Efterskole må jeg derfor konkludere at arbejdet er for fysisk hårdt. Med i betragtning er også at kundetilgangen ikke har været positiv i det forløbne år, hvorfor det er vanskeligt at beskæftige dig, hvis du ikke kan tåle at bruge/vaske gulv med moppe. Da A fortsat var sygemeldt i juni 2010, bad selskabet hende ved brev af 7. juni 2010 om en tilbagemelding vedrørende hendes videre sygdomsforløb. Hun fremsendte herefter en erklæring fra egen læge af 14. juni 2010, hvori det hedder: Det kan herved attesteres, at A har været sygemeldt siden p.g.a. skulderlidelse og fortsat vil være sygemeldt minimum 4 uger fra d.d. Forklaringer A har forklaret bl.a., at hun blev ansat i den indklagede virksomhed den 9. maj I løbet af efteråret 2008 opdagede hun, at hun var gravid, hvilket hun underrettede virksomheden om ved at aflevere en kopi af hendes vandrejournal. Hun blev sygemeldt i uge på grund af graviditetsbetinget sygdom, og hun påbegyndte graviditetsorlov den 22. april Herefter afholdt hun barselorlov indtil den 12. april 2010, hvor hun genoptog arbejdet hos Køge Bugt Ejendomsservice A/S. Den 13. april 2010 havde hun en tid hos lægen, hvor hun fik bekræftet, at hun var gravid. Graviditeten var ikke planlagt, og hun var ikke i første omgang sikker på, om hun ønskede at beholde barnet. Dette var årsagen til, at hun ikke på dette tidspunkt orienterede virksomheden om den nye graviditet. Kort tid efter, at hun havde genoptaget arbejdet, konstaterede hun tiltagende smerter i arme og i skulder. Hun antog i første omgang, at det var noget forbigående, og at smerterne ville gå over i løbet af weekenden, hvor hun ikke var på arbejde. Om søndagen var hun imidlertid så smerteplaget, at hun blev nødt til at sygemelde sig, hvilket hun gjorde telefonisk søndag den 18. april Mandag morgen den 19. april 2010 talte hun igen i telefon med virksomhedens direktør, Bjarne Brandt. Hun oplyste, at hun samme dag havde en tid hos lægen. De aftalte, at hun skulle ringe tilbage senere samme dag med nærmere information, når hun havde været hos lægen. Under konsultationen hos lægen fik hun oplyst, at det på grund af graviditeten ikke kunne lade sig gøre at give den blokade, som ellers ville være en mulig behandling. Hun måtte heller ikke tage stærkere smertestillende medicin end panodil. Hun ringede senere samme dag til Bjarne Brandt og orienterede ham om, at hun var gravid igen, og at lægen som følge af den nye graviditet ikke kunne afhjælpe skuldersmerterne. Lægen havde derfor sagt, at det var nødvendigt med en sygemelding på foreløbig 1-2 uger, således at hun kunne slappe mest muligt af. Hun hørte herefter ikke yderligere fra Bjarne Brandt, før hun modtog sin opsigelse med posten den 4. maj Bjarne Brandt har forklaret, at han gennem 25 år har ejet og drevet Køge Bugt Ejendomsservice A/S. Han har et godt forhold til sine medarbejdere, hvoraf mange har meget lang anciennitet. Han ansatte A i maj 2008, og i starten gik det fint. I efteråret 2008 steg hendes sygefravær dog markant, og fraværet var ofte centreret omkring weekender. Han vurderer, at hendes fravær, når der ses bort fra det graviditetsrelaterede fravær, var på ca. 30 %. Fredag den 16. april 2010 havde han en samtale med A omkring hendes problemer med arme og skuldre, og den 18. april 2010 modtog han hendes sygemelding. Mandag den 19. april 2010 ringede han til hende om morgenen og bad hende om at aflevere en kundenøgle, som de stod og manglede. Hun afslog imidlertid selv at komme med nøglen

3 3 med den begrundelse, at hun ikke kunne køre bil, og nøglen blev herefter afhentet af en medarbejder. Under telefonsamtalen oplyste hun ham om, at hun senere samme dag skulle til lægen. Det blev ikke aftalt, at hun skulle ringe tilbage efter lægebesøget, og han modtog heller ikke nogen opringning fra hende hverken samme dag eller senere. Han har således ikke på noget tidspunkt modtaget oplysninger om, at hun var gravid, ligesom han på ingen måde havde mistanke herom. Han traf beslutningen om at opsige A, da hans vurdering var, at arbejdet var for fysisk hårdt for hende. Dette vurderede han bl.a. på baggrund af, at hun måtte sygemelde sig bare en uge efter, at hun var vendt tilbage efter mere end 1 års fravær som følge af graviditet og graviditetsbetinget sygdom. Han driver en mindre virksomhed, og det er vigtigt for ham, at han kan regne med sine medarbejdere. Hvis der er for stort fravær eller for ustabilt fremmøde, mister han sine kunder. Han så derfor ikke anden udvej end at opsige A, da hun den 3. maj 2010 fortsat var sygemeldt på ubestemt tid. Karina Månsson har forklaret, at hun har kendt A siden Hun arbejdede sammen med A, da hun returnerede fra barsel, og hun hjalp hende med at vaske gulv, da A på grund af smerter i ryg og arme havde svært ved at udføre dette arbejde. A fortalte intet om, at hun var gravid, og Karina Månsson havde ikke nogen som helst mistanke herom. Parternes argumenter Klager har til støtte for sin påstand gjort gældende, at den skete opsigelse af A strider mod ligebehandlingslovens 9, idet opsigelsen er sket på grund af hendes graviditet. Klager har herved henvist til, at A var gravid på opsigelsestidspunktet den 3. maj 2010, og at det herefter er op til den indklagede virksomhed at godtgøre, at opsigelsen af hende hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet, jf. ligebehandlingslovens 16. stk. 4, at virksomheden på opsigelsestidspunktet var bekendt med hendes graviditet, idet hun den 19. april 2010, efter endt lægekonsultation, havde kontaktet virksomhedens direktør, Bjarne Brandt, og informeret dels om den fortsatte sygemelding, dels om den konstaterede graviditet, at A på intet tidspunkt har modtaget påtaler eller advarsler over det af hende udførte arbejde eller over for meget sygefravær, at hun blev opsagt kort tid efter, at hun havde orienteret Bjarne Brandt om hendes graviditet, at der ikke foreligger nogen saglig begrundelse for at opsige hende, idet hun på opsigelsestidspunktet alene havde været sygemeldt i 11 dage, og idet arbejdsgiveren på dette tidspunkt intet havde gjort for at få hendes forventede sygefravær nærmere belyst, at den indklagede virksomhed på denne baggrund ikke har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i As graviditet, og at hun derfor har krav på en godtgørelse i medfør af ligebehandlingslovens 16, stk. 2. Klager har derudover gjort gældende, at As sygdom må sidestilles med en graviditetsbetinget sygdom, da det skyldtes hendes graviditet, at hun ikke kunne modtage en effektiv behandling. Opsigelsen strider derfor under alle omstændigheder mod ligebehandlingslovens 9, og dette gælder, uanset om arbejdsgiveren på

4 opsigelsestidspunktet var bekendt med hendes graviditet. Klager har herved henvist til præmis i EU-Domstolens dom af 8. november 1990 i sag C-177/88 (Dekkersagen), præmis 21 i EU-Domstolens afgørelse af 22. april 1997 i sag C-180/95 (Draehmpaehl-sagen) og Vestre Landsrets dom af 11. januar 2010 V.L.B Indklagede har til støtte for sin påstand om frifindelse gjort gældende, 4 at afskedigelsen af A intet har at gøre med hendes graviditet, men alene skyldtes, at hun ikke havde de fornødne helbredsmæssige forudsætninger til at kunne varetage det pågældende rengøringsjob, at ondt i skulderen ikke er en følgesygdom til graviditet, og at de af klager påberåbte domme derfor er irrelevante for den foreliggende sag, at det mod Bjarne Brandts forklaring ikke kan lægges til grund, at han skulle være blevet underrettet om As graviditet under en telefonsamtale den 19. april 2010, og at As forklaring herom er helt uunderbygget, at det derfor må lægges til grund, at virksomheden på opsigelsestidspunktet ikke var bekendt med, at A var gravid, jf. U Ø, og at virksomheden allerede af denne grund ikke har handlet i strid med ligebehandlingslovens 9, som i det mindste må forudsætte, at arbejdsgiveren har kendskab til graviditeten. Indklagede har endvidere gjort gældende, at afskedigelsen af A, uanset om virksomheden måtte have været bekendt med hendes graviditet, var sagligt begrundet i hendes høje sygefravær samt det forhold, at virksomheden vurderede, at arbejdet var for fysisk krævende til, at hun ville kunne varetage det fremadrettet. Der har ikke mellem de af organisationerne udpegede medlemmer af Afskedigelsesnævnet kunnet opnås flertal for en afgørelse af sagen, og afgørelsen træffes derfor af Nævnets formand som opmand. Opmandens begrundelse og konklusion Opsigelsen den 4. maj 2010 af A fandt sted under hendes graviditet, og det påhviler derfor den indklagede virksomhed at bevise, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditeten, jf. ligebehandlingslovens 16, stk. 4. Som fastslået ved Højesterets dom gengivet i U følger det af bestemmelsens ordlyd og formål at fritage lønmodtageren for at bevise, at graviditeten har indgået i begrundelsen for afskedigelsen at bedømmelsen af, om arbejdsgiveren har løftet sin bevisbyrde, må bero på en samlet vurdering, herunder af, om arbejdsgiveren må anses for ved afskedigelsen at have haft kendskab til graviditeten. Bevistvivl herom vil således komme arbejdsgiveren til skade. Der er under sagen afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt A under en telefonsamtale den 19. april 2010 orienterede Bjarne Brandt om sin graviditet. A var samme dag af sin læge blevet underrettet om, at graviditeten vanskeliggjorde en effektiv behandling af hendes skulder- og armgener, og det ville derfor være naturligt at underrette arbejdsgiveren herom. Afskedigelsen fandt endvidere sted blot to uger efter hendes 1. sygedag, uden at arbejdsgiveren havde gjort noget for at få hendes forventede sygeperiode nærmere belyst, og uden at det på noget tidspunkt ses at være blevet påtalt over for hende, at hun havde for meget sygefravær.

5 5 Den indklagede virksomhed, som ikke har påberåbt sig andre grunde for opsigelsen end As megen sygefravær, findes på denne baggrund ikke at have løftet den efter praksis strenge bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten, uden at der i øvrigt er anledning til at tage stilling til, om fraværet i sig selv har været graviditetsbetinget. Der tilkommer herefter i medfør af ligebehandlingslovens 16, stk. 2, A en godtgørelse, som under hensyntagen til hendes anciennitet samt sagens øvrige omstændigheder passende kan fastsættes til kr , svarende til godt 6 måneders løn, jf. ligebehandlingslovens 16 stk. 3. Thi bestemmes: Køge Bugt Ejendomsservice A/S skal inden 14 dage til A betale kr. Indklagede skal betale opmandens honorar. København, den 8. marts 2011 Lene Pagter Kristensen

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere