PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2"

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip Jørgensen, Lars Gundersen, Colourbox, Joachim Rode, Jesper Kvorning og Københavns Erhvervsakademi Redaktionen kan kontaktes på eller Velkommen til Region Hovedstadens Psykiatri Fælles pjecer på vej til patienterne...side 5 Patient- og personalesikkerheden styrkes Ny hygiejnesygeplejersker og ny servicecontroller dækker hele RHP...Side 7 Danmarks første dimittend i Sundhedspraksis Læring rykker...side 10 Forskningsstrategi Forskning til gavn for patienterne...side 12 Åbent brev til og svar fra direktionen Kognitiv adfærdsterapi: Ensretning begrænser...side14 KAT sikrer sammenhæng og understøtter patienternes rehabilitering...side 17 PS Kort Nyt...Side 22 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Tilfredse patienter Vores patienter er mere tilfredse i dag, end de var tidligere. Det viser resultaterne af den landsdækkende undersøgelse af tilfredshed blandt psykiatriske patienter, som blev offentliggjort i februar sidste år. Tilfredsheden er steget, både med vores behandlingstilbud og den information, vi giver patienter og pårørende. Selvom det går fremad, er der stadig plads til, at vi kan gøre det bedre. Og vi arbejder på det. Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen Tilfredsheden er steget, både med vores behandlingstilbud og den information, vi giver patienter og pårørende. Selvom det går fremad, er der stadig plads til, at vi kan gøre det bedre. Og vi arbejder på det. Ligesom de foregående år bugner dette års virksomhedsplan af initiativer og projekter, der har til formål at højne kvaliteten af de tilbud, vi har til patienter og pårørende. Og skimmer man indholdet af dette PsykiatriNyt, er den røde tråd mellem de meget forskellige artikler klar: Region Hovedstadens Psykiatri sætter ind på alle fronter, for at øge kvaliteten af vores tilbud. Det nye Patientombud styrker ikke alene patienternes retsstilling men også dialogen mellem patient og behandler. Med ny, skriftlig patientinformation hæver vi niveauet og kvaliteten i den information, vores patienter kan hente under behandling på de psykiatriske centre. Med Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi vil vi sikre et stort kompetenceløft blandt medarbejderne. Med øget forskning søger vi nye og effektive behandlingsmuligheder. Og med ny hygiejnesygeplejerske forebygger vi smitsomme sygdomsudbrud på centrene, og øger patienternes sikkerhed. Bedre behandling og pleje er også målet for en række topmøder og konferencer den kommende tid. Der holdes borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen, medarbejdertopmøde om fremtidens krav til medarbejdere i Psykiatrien, og konference for politikere og fagfolk om visioner for fremtidens psykiatri. Det kan man læse mere om bagerst i nyhedsbrevet. Ønsket om de bedst mulige vilkår for psykiatriske patienter står øverst på dagsordenen for såvel patienter, pårørende, fagfolk og politikere. Vi er fælles om fokus og målsætning, og arbejder på hvert vores område for at nå i mål. Og sikre endnu større tilfredshed blandt patienter og deres familier i fremtiden. Martin Lund Direktør 2/22

3 Det bliver blandt andet muligt at klage over ting, man ikke før kunne klage over. Hvor man tidligere kun kunne klage over en navngiven sundhedsperson, kan man nu klage over specifik behandling eller et helt behandlingsforløb også på tværs af sektorgrænser. - Line Duelund Nielsen Sekretariats- og Kommunikationschef, RHP Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder Den 1. januar blev Patientklagenævnet nedlagt, og det nye Patientombud oprettet som en myndighed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med etableringen af patientombuddet styrkes patienternes retsstilling med en udvidet og lettere klageadgang. Og patientsikkerheden øges, fordi personalet i højere grad skal lære af eventuelle fejl. Interview med Sekretariats- og Kommunikationschef Line Duelund Nielsen og udviklingschef Niels Aagaard Nielsen. Af Anita Santarelli Bedre klagemuligheder PsykiatriNyt har talt med sekretariats- og kommunikationschef i Region Hovedstadens Psykiatri, Line Duelund Nielsen, om, hvad det nye Patientombud betyder for patienterne. Hvilke reelle ændringer medfører Patientombuddet? - Det bliver blandt andet muligt at klage over ting, man ikke før kunne klage over. Hvor man tidligere kun kunne klage over en navngiven sundhedsperson, kan man nu klage over specifik behandling eller et helt behandlingsforløb også på tværs af sektorgrænser. Samtidig er det blevet muligt at klage over ydelser, man har ret til, men ikke fået tilbudt det kan være befordring, tolkebistand og behandling på privathospital. Et af formålene med det nye Patientombud er, at hospitalerne i højere grad lærer af eventuelle fejl. Hvordan vil Patientombuddet sikre det? - Som noget nyt skal vi som hospital tilbyde patienter, der klager, en indledende dialog lokalt altså dér, hvor patienten er blevet behandlet. Hvis patienten efterfølgende ønsker at fastholde klagen, varetager Patientombuddet den videre proces. I Psykiatrien har vi i flere år haft tradition for at invitere patienter, der klager, til en samtale. Nu bliver denne tradition formaliseret. En af fordelene ved øget dialog er, at man bliver opmærksom på eventuelle, lokale fejl eller uhensigtsmæssigheder direkte, og hurtigt kan ændre på arbejdsgangene. På den måde skal klager bruges til at udvikle kvaliteten af vores ydelser. Vi skal anerkende patientens oplevelse Udviklingschef Niels Aagaard Nielsen, PC København, har gennem fem år siddet i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, indstillet af Dansk Sygeplejeråd. Niels fortsætter sit virke i Disciplinærnævnet under Patientombuddet. PsykiatriNyt har spurgt ham, hvilken betydning det nye system får i hans øjne som del af centerledelsen, og som repræsentant i nævnet. Hvilke konsekvenser bliver de vigtigste af det nye klagesystem? - Kvalitetsmæssigt er der meget stort potentiale i det nye klagesystem. Der bliver brugt så utroligt mange ressourcer i sagsbehandlingsforløbet både det kliniske personale og det administrative personale bruger mange timer på at lave udtalelser, kopier, osv. Med det nye system tror og håber jeg, at vi får mere ud af de ressourcer, vi investerer ikke mindst fordi vi bliver dygtigere til at indgå i dialog med og lære af vores patienter. - Nu får vi værktøjer samtalekort, standardbreve som skal gøre den indledende dialog bedre. Når en dialog er skriftlig, går alle meget lettere i forsvarsposition; det er svært på skrift at indrømme, at man kunne have gjort det bedre. Den mundtlige dialog er som udgangspunkt mere fleksibel, og mere tilfredsstillende for patienten, som oplever at blive hørt og forstået. Og som personale lærer man meget af virkelig at lytte til, hvad der bliver sagt, og 3/22

4 Jeg vil gerne understrege, at jeg finder Patientombuddets arbejde meget meningsfyldt. Det handler jo om patienten om at varetage patienternes interesser. Og naturligvis også den faglige interesse. - Niels Aagaard Nielsen, udviklingschef, medlem af Disciplinærnævnet anerkende patientens oplevelse af en given situation. Det kan godt være, at man gjorde tingene rigtigt men hvis det opleves forkert eller ubehageligt af patienten, bør man måske ændre på noget alligevel hvorfor sætte gryden med kartofler på bordet, når man kan servere dem i en skål? Medfører det nye system særlige udfordringer for personalet? - Fremover er det som udgangspunkt afdelingsledelsen og evt. sundhedspersonale, som har været involveret direkte i sagen, der skal varetage dialogen. Og den skal være gennemført senest fire uger efter, at klagen er indgivet til ombuddet. Så der er to typer udfordring i det. Dels skal vi i endnu højere grad kunne rumme den svære samtale med en patient eller pårørende, der fx har lidt et stort tab, og hvor intet vi kan sige, vil gøre situationen bedre. Dels vil tidsgrænsen fx i forbindelse med en sommerferie kræve, at vi prioriterer anderledes, end vi måske gør i dag. At man bliver nødt til at bede en medarbejder prioritere en udtalelse til ombuddet over en stuegang. Og det kan da være svært at forsvare. Men hvis Patientombuddets mål om at nedbringe sagsbehandlingstiden til max 13 måneder kan realiseres, så er det jo positivt. De lange forløb, vi af og til oplever i dag, kræver utroligt meget af den klagende part og kræver kræfter, som mange ikke har, i den situation. Og situationen er jo ikke mindre belastende for den sundhedsperson, der er klaget over. Fakta om Patientombuddet Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er nedlagt pr. 1. januar Det er erstattes af Patientombuddet og Disciplinærnævnet. Desuden oprettes Psykiatrisk Ankenævn. Patientombuddet overtager embedslægernes del af klagesagsoplysningen og den nationale administration af utilsigtede hændelser. Ved klagesagsbehandlingsmøder deltager repræsentanter fra Patientombuddet, fra patient- og pårørendeforeninger, samt relevante fagpersoner. Klagesager afgøres af en landsdommer. Sanktioner spænder fra kritik til politianmeldelse. Nye regler Den klagevejledning, som personalet giver patienterne, skal være i overensstemmelse med nye gældende regler. Dem finder du i VIPportalerne. Læs mere om Patientombuddet og se nye regler, skemaer, mv. på PsykIntra. 4/22

5 I løbet af foråret vil alle patienter, der starter behandling i Region Hovedstadens Psykiatri blive mødt af en hvid og grøn patientmappe fyldt med skriftlig information. Mappen og indholdet er udarbejdet for at imødekomme patienternes ønske om mere information om indlæggelse, udskrivning, sygdom og behandling. Velkommen til Region Hovedstadens Psykiatri Fælles pjecer på vej til patienterne Fremover skal en personlig patientmappe med velkomstmateriale, informationer om afsnittet og en pjece om sygdom og behandling supplere personalets mundtlige information, når man starter behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Af Didde Welin Pilgaard, kommunikationskonsulent I løbet af foråret vil alle patienter, der starter behandling i Region Hovedstadens Psykiatri blive mødt af en hvid og grøn patientmappe fyldt med skriftlig information. Mappen og indholdet er udarbejdet for at imødekomme patienternes ønske om mere information om indlæggelse, udskrivning, sygdom og behandling. - Den nye skriftlige patientinformation skal understøtte den mundtlige information, som patienten får i løbet af et behandlingsforløb. På den måde får patienten - og i øvrigt også de pårørende - mulighed for at tage pjecerne frem og få gentaget informationer, hvis der er noget, de har glemt eller er i tvivl om. Derudover afspejler det fælles materiale, at vi er én Psykiatri, forklarer vicedirektør Eva Borg, der som styregruppeformand har det endelige ansvar for Projekt Fælles Patientinformation. Der er tale om et ensartet koncept på tværs af hele Region Hovedstadens Psykiatri, hvor alle informationer, der er fælles, beskrives i fælles pjecer, der skal uddeles til alle patienter. Tanken er, at patienterne skal modtage den samme mængde information af en ensartet kvalitet, uanset hvor i regionen, de kommer i behandling for en psykisk sygdom. Det nye patientinformationsmateriale erstatter derfor også de pjecer, som patienter modtager i dag. Hvad er klar? I februar måned trykkes patientmappen, de første fire pjecer om sygdom og behandling samt de første velkomstpjecer, der er målrettet indlagte patienter. Senere følger velkomstmateriale til patienter i ambulant behandling og yderligere 16 pjecer om sygdom og behandling. Velkomstpjecerne er skrevet til patienter på de forskellige typer sengeafsnit. Ud over at byde velkommen, giver pjecerne de overordnede informationer, som er fælles for alle afsnit af den type. Det er for eksempel informationer om kontaktlæge- og kontaktpersonordning, behandlingsplan og journal. Pjecerne suppleres med lokal information om afsnittet og en lokal husorden, der udleveres sammen med velkomstpjecen. Den lokale information er for eksempel navn på kontaktlæge og kontaktperson, besøgstider og andre nære, praktiske informationer. Herudover kommer de første fire sygdomsspecifikke pjecer der beskriver depression og bipolar sygdom hos voksne samt depression og skizofreni hos børn og unge. - Jeg ser meget frem til at få pjecerne i brug, og give patienterne de informationer, de efterspørger. Når pjecerne har været i omløb i et års tid, vil de blive evalueret, så vi hele tiden kan tilpasse dem efter patienternes behov, forklarer Eva Borg. Hvad sker der nu? Patientmapper, velkomstpjecer og sygdomsspecifikke pjecer bestilles gennem 5/22

6 Region Hovedstadens nye bestillingsportal, mens de lokale informationer og husordener udarbejdes og printes/trykkes lokalt på det enkelte psykiatriske center. Implementeringen af mapper og pjecer koordineres på det enkelte psykiatriske center i et samarbejde mellem centerledelsen, den patientinformationsansvarlige og personalet på afsnittene. Med den nye, fælles patientinformation følger desuden vejledningen Udarbejdelse og udlevering af patientinformation som vil være tilgængelig i dokumenthåndteringssystemerne, når de første pjecer er klar til bestilling. Læs mere om den fælles patientinformation og bliv opdateret på de nyeste produkter på PsykIntra under Viden og værktøjer -> Patientinformation Elektronisk bestilling af tryksager Fra 1. marts 2011 bliver det muligt at bestille de første pjecer i Region Hovedstadens nye elektroniske bestillingsportal: TrykPortalen. Portalen fungerer som en boghandel på nettet, hvor man logger ind og får mulighed for at bestille og få tilsendt tryksager, samlemapper og pjecer / foldere. De første varer i portalen bliver det nye fælles skriftlige patientinformation, men det er planen, at mange flere fælles tryksager i Region Hovedstadens Psykiatri skal distribueres på denne måde. Portalen bliver tilgængelig via PsykIntra under Viden og værktøjer > Kommunikation og presse > Tryksager. Ved bestilling oplyses centrets eller tilbuddets EAN-nummer, og eventuelle udgifter (betaling for tryksagen, ekspeditionsgebyr eller porto) faktureres hertil. Det er muligt at opgive en separat leveringsadresse, der er uafhængig af faktureringsadressen. Portalen er lavet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Rosendahl-Schultz distribution. Rosendahl-Schultz ejer også det lager, hvor tryksagerne opbevares rent fysisk. Læs mere om den elektroniske bestillingsportal på PsykIntra under Viden og værktøjer > Kommunikation og presse > Tryksager. 6/22

7 Patient- og personalesikkerheden styrkes Ny hygiejnesygeplejerske og ny servicecontroller dækker hele Psykiatrien Hygiejnesygeplejerske Lone Carlsson vil bidrage til at øge indsatsen på hygiejneområdet og forebygge infektionsudbrud. Servicecontroller Britta Pedersen skal sikre bedre rengøring. PsykiatriNyt har talt med både Britta og Lone om, hvordan de vil løfte opgaverne. Af Anita Santarelli Som hygiejnesygeplejerske er Lone Carlssons overordnede opgave at styrke sikkerheden for både patienter og personale. Det foregår dels ved at holde øje med antallet af infektionsudbrud, dels ved at rådgive ledere og medarbejdere på de psykiatriske centre omkring forebyggelse af infektioner og hjælpe dem med at håndtere udbrud, så færrest muligt bliver smittet. I forbindelse med ny- og ombyggeri rådgiver Lone Carlsson også om hensigtsmæssig indretning. Hygiejnesygeplejerske Lone Carlsson. Lone Carlsson er specialuddannet i infektionshygiejne, og har arbejdet som hygiejnesygeplejerske siden Servicecontroller Britta Pedersen. Vil være synlig på centrene - Jeg har netop sendt en mail til alle centerledelser med tilbud om at komme ud på centret og hilse på personalet. Vi har i Psykiatrien en flot hygiejnehåndbog, med konkrete vejledninger og retningslinjer som alle medarbejdere bør kende og anvende. Min opgave er at sætte fokus på hygiejnen ude på de enkelte afsnit, og hjælpe personalet til at bruge retningslinjerne korrekt. Jeg klæder folk på, så de ved, hvordan de skal modtage en patient med resistente bakterier, eller hvordan de håndterer situationen, hvis der f.eks. udbryder gastroenterit, eller hvor man har brug for hurtig hjælp og rådgivning fortæller Lone Carlsson. Lone Carlsson har allerede været på besøg på udvalgte centre, og er blevet vel modtaget. - Udover generel information om forebyggelse og håndtering, kan jeg også gå ind og rådgive afsnit med særlige problemstillinger, siger Lone Carlsson. Jo hygiejnen er også vigtig i Psykiatrien - Det er korrekt, at vores patienter ikke som udgangspunkt er fysisk svækkede. Men psykiatriske patienter har pga. medicinpåvirkningen, misbrug og almen tilstand en øget risiko for infektion da alle faktorer på virker imunforsvaret. Det er vores opgave som sundhedspersonale ikke at sprede sygdomsfremkaldende bakterier og derved øge sikkerheden omkring vores patienter og personale. Lone Carlsson peger på, at der er øget infektionsfare alle steder, hvor mange mennesker er samlet det gælder i børneinstitutioner og altså også på et psykiatrisk sengeafsnit. Der har været konstateret udbrud af roskildesyge på et sengeafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri først på året, hvor seks patienter og to medarbejdere blev smittet. - I sådanne tilfælde er det vigtigt hurtigt at isolere de smittede. Fra et forebyggende synspunkt bør man vide, at langt de fleste infektioner overføres 7/22

8 via hænderne. Derfor er særligt håndhygiejnen vigtig hos såvel patienter som personale det nytter ikke noget, at vi som personale går med smykker og kunstige negle, siger Lone Carlsson. I værste fald Ulemperne ved dårlig hygiejne og deraf følgende infektionsudbrud er mange: - Infektioner kan hurtigt sprede sig mellem patienter og personalet. Det betyder dels at patienterne vil være indlagt længere, evt. på et somatisk sygehus, samt et øget sygefravær blandt personale og deres pårørende. Men i værste fald kan en slem infektion invalidere den syge, siger Lone Carlsson. Hygiejnekomiteen Region Hovedstadens Psykiatri har en hygiejnekomité med medlemmer fra alle psykiatriske centre. Lone Carlsson er komiteens faglige sekretær. Komiteen beslutter bl.a. hvilke indsatsområder, man i Region Hovedstadens Psykiatri særligt skal fokusere på. Du kan læse mere om hygiejnekomiteen på PsykIntra. Kontakt Lone Carlsson på eller tlf Lone Carlsson får et tæt samarbejde med en anden nyansat kollega i Projekt- og Driftsafdelingen, servicecontroller Britta Pedersen. Som servicecontroller skal hun bidrage til at optimere rengøringen på de psykiatriske centre. Hvad er din vigtigste opgave? Britta Pedersen: - Jeg skal sikre, at centrene i dagligdagen kommer til at fremstå på det rengøringsniveau, som er fastlagt i standarder fra Region Hovedstaden, og som vi bliver auditeret på to gange om året med eksterne auditører. Standarderne hedder DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - del 10: Krav til rengøring og DS/INSTA 800 Rengøringskvalitet - System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet. Region Hovedstaden har et formuleret mål om, at 70 % af alle lokaler skal leve op til standarderne. Denne målsætning dækker både over de ydelser som rengøringsleverandøren leverer, og de rengørings- og rengøringsrelaterede serviceopgaver, som plejepersonalet selv udfører. Hvis vi vil være sikre på at nå denne målsætning, bør vi have en intern målsætning, som tillader færre fejl. Hvordan vil du hjælpe centrene i forhold til rengøringsstandarderne? Britta Pedersen: - Implementeringsgraden på centrene er ret forskellig, idet nogle er kommet godt i gang og andre skal først til at begynde. Der er altså forskel på, hvilken vejledning og støtte, det enkelte center har behov for nogle har brug for hjælp til at komme i gang, nogle til uddannelse og træning af kontaktpersoner, nogle har brug for værktøjer til at administrere og følge op på rengøringsaftalen. På flere centre er madhåndtering en del af rengøringsaftalen. Derfor skal jeg også hjælpe med at sikre, at disse centre får den kvalitet i ydelsen, som de har krav på. Hvordan vil din kontakt til centrene foregå? Britta Pedersen: - Jeg tilbyder støtte og vejledning til centerledelserne, samt til vores kontaktpersoner på rengøringsområdet. Jeg har allerede været på et par centre i forbindelse med fornyelse af rengøringsaftalerne. Når jeg er igennem mit introduktionsforløb vil jeg tage kontakt til de øvrige centre det er vigtigt, at jeg 8/22

9 bliver synlig i hverdagen. På længere sigt skal jeg også vejlede de sociale tilbud, men måske fortrinsvis med nogle generelle vejledninger indenfor bl.a. rengøring. Men generel information yder jeg til både centre og tilbud fra start. - Som følge af de hygiejnemæssige krav og problemstillinger der gælder inden for både rengøring og madhåndtering, vil jeg naturligt have et tæt samarbejde med vores hygiejnesygeplejerske, Lone Carlsson. Vi har allerede haft en snak om vore fælles snitflader og har talt om, at det vil være oplagt at have et fælles nyhedsbrev. Har du erfaring som servicecontroller? Britta Pedersen: - Jeg er oprindelig uddannet ernærings- og husholdningsøkonom med speciale i erhvervsrengøring. Jeg har løbende suppleret med efteruddannelse indenfor administration og ledelse samt relevant faglig og teknisk uddannelse indenfor rengøring og hygiejne. Jeg har arbejdet inden for rengøringsbranchen i en årrække og kommer fra en lignende stilling på Rigshospitalet, hvor jeg var ansat som rengøringscontroller. Her var jeg med til at implementere de to standarder, som vi også skal følge i Region Hovedstadens Psykiatri. 9/22

10 Danmarks første dimittend i Sundhedspraksis Læring rykker Jeg havde håbet på det var en anden, der blev den første, jeg er ikke så glad for al opmærksomheden, siger Hanne Spiegelhauer og smiler. Hanne er dog tydeligvis lettet, glad og stolt over nu at være færdig med akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Hanne Spiegelhauer er social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Center Nordsjælland, har en efteruddannelse som miljøterapeut og kan nu, som den første i Danmark, kalde sig akademiuddannet i Sundhedspraksis. Tekst og foto: Camilla Wittenkamp, kommunikationskonsulent, Københavns Erhvervsakademi Hanne Spiegelhauer og hendes afdelingssygeplejerske Linda Mobeck stiller gerne op til interview, for de håber at kunne være med til at danne præcedens for at flere SSA er videreuddanner sig. - Jeg har været så privilegeret at få lov at fordybe mig og jeg er så glad for at jeg har taget uddannelsen. Jeg er begyndt at reflektere meget mere, fortæller Hanne. Social- og sundhedsassistent Hanne Spiegelhauer Kompetenceudvikling af plejepersonalet, som skal understøtte behandlernes arbejde med fx hurtig diagnosticering, er derfor afgørende i Region Hovedstadens Psykiatri - også for social- og sundhedsassistenter, som udgør en væsentlig del af personalet. - Eva Borg, vicedirektør, RHP Fokus på læring og kommunikation Afdelingssygeplejerske Linda Mobeck kan tydeligt se effekten af de nye metoder og tilgange, Hanne har lært: - Hanne har i sit individuelle fokus valgt at interessere sig for læring, og det kan jo anvendes i mange forhold omkring patienter, kolleger, elever og pårørende. For læring og kommunikation hænger tæt sammen og det er meget anvendeligt i psykiatrien at have forståelsen for, at vi alle opfatter og lærer på forskellige måder. - Udover at skabe personlig udvikling, så kan uddannelsen jo generelt give en bredere forståelsesramme. Man lærer videnskabsteori, og får forståelse for, hvad der ligger bag akkreditering på hospitalet. Det er jo enormt givtigt at have en person på afdelingen, der kan være med til at forklare internt, hvad det kan betyde, fortæller Linda Mobeck. Banebrydende mulighed for videreuddannelse til SSA erne Hanne og Linda er enige om, at det vil være en gevinst for alle at løfte uddannelsesniveauet blandt SSA erne. SSA erne har nemlig ikke haft hverken mulighed og tradition for videreuddannelse indenfor faget: - Uddannelsen er jo en banebrydende mulighed for SSA erne til at læse videre. Hidtil har det kun været muligt at læse videre til sygeplejerske, og det er langt fra alle, der økonomisk kan bære at træde ud af arbejdsmarkedet efter nogle år og være på SU igen. Jeg ville gerne kunne sige, at Hanne forhåbentlig kan danne forbillede for mange andre SSA er, men i forhold til ressourcer og bemanding trækker det tænder ud at mangle en medarbejder i halvandet år. Derfor tror jeg, det vil være mere realistisk i forhold til vores ressourcer, at SSA erne læser over 3 år ved siden af jobbet. Rent uddannelsesmæssigt, ville det jo være skønt at sende nogle flere af sted, siger Linda Mobeck. Hannes budskab er klart: - Mit budskab til andre SSA er er: Kom i gang med videreuddannelse, det giver en meget større indsigt i arbejdslivet og samfundet og så er det en personlig udviklingsproces. Og det giver mulighed for at læse en Diplom og måske senere en master uddannelse. Jeg vil gerne læse videre, men nu skal jeg have en pause! Kompetenceudvikling er afgørende for Psykiatrien - Udviklingen inden for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri går rivende 10/22

11 hurtigt, ligesom det gør inden for det øvrige sundhedsvæsen. Der stilles høje krav til behandling og pleje, og vi modtager stadig flere patienter med komplekse problemstillinger. Det stiller krav til os om accelererede og sammenhængende patientforløb. Det betyder igen, at patienterne fra starten af behandlingsforløbet skal mødes af højt kvalificerede medarbejdere, som forstår de psykiatriske problemstillinger og som kan arbejde på tværs af faggrænser og sætte fokus på accelererede patientforløb. Kompetenceudvikling af plejepersonalet, som skal understøtte behandlernes arbejde med fx hurtig diagnosticering, er derfor afgørende i Region Hovedstadens Psykiatri også for social- og sundhedsassistenter, som udgør en væsentlig del af personalet, siger vicedirektør Eva Borg. Strategien for en samlet kompetenceudvikling af medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri finder du på PsykIntra. Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videregående uddannelse, som er officielt godkendt af Undervisningsministeriet og tilrettelagt for voksne med job. Uddannelsen er bygget op af 6 moduler, vægter 60 ECTS points, og læses ved siden af jobbet, typisk over 2-3 år. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem SOSU-skolerne og Erhvervsakademierne, som udbyder de videregående erhvervsrettede uddannelser. Læs mere på og undervisningsguiden: Akademiuddannelsen er en af flere muligheder for videreuddannelse af social- og sundhedsassistenter. Aktuelt findes der også merituddannelser til sygeplejerske. Og direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri undersøger i øjeblikket mulighederne for at udbyde et særligt meritforløb for social- og sundhedsassistenter i psykiatrien, som ønsker at blive sygeplejersker. Social- og sundhedsassistent Hanne Spiegelhauer og afdelingssygeplejerske Linda Mobeck. 11/22

12 For at opbygge tilstrækkeligt store forskningsmiljøer skal udvidelsen af forskerstaben fortsætte de kommende år, bl.a. med oprettelsen af flere forskningslektorater, post.doc..- og ph.d.- stipendiater. Forskningsstrategi Forskning til gavn for patienterne Region Hovedstadens Psykiatri har udarbejdet en ambitiøs forskningsstrategi. Målet er, at psykiatrien skal kunne måle sig med de større områdehospitaler, når det gælder forskningskvantitet og kvalitet. Af Marianne Meinertz, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Med den nye forskningsstrategi øger Region Hovedstadens Psykiatri både forskningskvantitet og kvalitet. Annette Gjerris, tidligere vicedirektør i RHP, har stået i spidsen for arbejdet med at udarbejde strategien. Annette Gjerris påpeger, at den øgede forskningsindsats skal være til gavn for patienterne. Forskningens vigtigste mål er at udvikle og undersøge nye metoder til diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering. Mindre effektive metoder skal erstattes, når der findes mere effektive eller skånsomme metoder til behandling og forebyggelse. Flere forskere En forudsætning for at øge forskningsaktiviteten i Region Hovedstadens Psykiatri er dog at øge antallet af forskere indenfor alle relevante faggrupper: - I øjeblikket er den aktuelle forskningsindsats i høj grad drevet af få mennesker med stort engagement, og de eksisterende forskningsmiljøer er derfor sårbare, siger Annette Gjerris. RHP styrker derfor sine forskningsmiljøer ved at øge antallet af forskerstillinger. I løbet 2011 vil der blandt andet blive ansat tre professorer, der skal være med til at løfte forskningsindsatsen indenfor biologisk psykiatri, psykiatrisk genetik og børne- og ungdomspsykiatri. For at opbygge tilstrækkeligt store forskningsmiljøer skal udvidelsen af forskerstaben fortsætte de kommende år, bl.a. med oprettelsen af flere forskningslektorater, post.doc..- og ph.d.- stipendiater. Attraktivt at forske En af de udfordringer, Region Hovedstadens Psykiatri i dag står overfor i forhold til at få flere medarbejdere til at forske, er ifølge Annette Gjerris, at det kan være vanskeligt at komme i gang med forskningsprojekter. Det skyldes, at protokoller og projektideer skal udvikles sideløbende med det kliniske arbejde. 12/22

13 For at sikre de fremadrettede forskningsaktiviteter, skal alle centre fremover øremærke en del af budgettet til forskning. En anden væsentlig forøgelse af forskningsfinansieringen sker gennem Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje. Derfor er et væsentligt indsatsområde i den nye forskningsstrategi at gøre det attraktivt at forske i Region Hovedstadens Psykiatri. Det skal ske ved en række indsatser: RHP vil lette forskernes administrative arbejde, så der bliver mere tid til forskning; RHP yder støtte i forbindelse med etablering af forskningsdatabaser; RHP sikrer, at forskerne får information om deres forskellige muligheder for rådgivning (fx fra FIE, forsknings- og innovationsstøtteenheden, der bl.a. vejleder i forbindelse med fondsansøgninger); RHP holder forskerne informeret om opslag i relevante fonde; og endelig er der i år blevet etableret et ph.d.-netværk, hvor ph.d.-studerende kan finde faglig støtte og sparring. Midler skal øremærkes til forskning For Annette Gjerris er det dog ikke meningsfuldt at tale om at øge forskningsaktiviteterne uden samtidig at tale om, hvordan man øger forskningsfinansieringen. For at sikre de fremadrettede forskningsaktiviteter, skal alle centre derfor fremover øremærke en del af budgettet til forskning. En anden væsentlig forøgelse af forskningsfinansieringen sker gennem Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje. For at tiltrække eksterne forskningsmidler er det nødvendigt, at RHP har et bæredygtigt fundament. Derfor oprettede RHP i 2008 en forskningspulje, der årligt udvides med en million kr. til den når en størrelse på i alt 10 millioner kr. årligt. Med forskningsstrategien bliver udvidelsen af forskningspuljen fremskyndet, så målet om de 10 millioner kr. årligt nu nås allerede i Derefter tages der stilling til yderligere øgning af puljen. Forskningsstrategi > Forskning og Udvikling 13/22

14 Åbent brev til direktionen Kognitiv terapi: Ensretning begrænser I PsykiatriNyt september 2010 lanceredes Region Hovedstadens Psykiatris nye flagskib på det psykoterapeutiske område i form af Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi. Direktionens udtalelser, som de kom til udtryk i artiklen, er siden blevet debatteret i blandt andet to åbne breve til direktionen, der blev bragt i PsykiatriNyt nr. 9 (november 2010). Det er med stor interesse, at vi medarbejdere har fulgt denne debat. Indledningsvist vil vi hilse initiativet til en styrkelse af kompetenceudviklingen inden for det psykoterapeutiske felt velkommen. Vi imødeser ethvert tiltag til at højne kvaliteten af behandlingen med positive forventninger, og udbredelsen af kendskabet til psykoterapeutiske metoder kan vi kun støtte op om. Det har dog også vakt bekymring, at RHP ønsker at harmonisere behandlingen på tværs af regionens centre og på tværs af diagnosegrupper; en ensretning, der også er blevet problematiseret i de tidligere debatindlæg. Direktionen sammenholder valget af psykoterapeutisk metode med standardsortimenter på medicinområdet, der skal overholdes, men kan fraviges, såfremt der findes en god begrundelse for dette. Direktionen skriver, at [d] et samme gør sig naturligvis gældende indenfor psykoterapiområdet. Der skal altså være en psykoterapeutisk standard i form af kognitiv adfærdsterapi (KAT), som evt. kan fraviges med en god begrundelse. Vi vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at valget af interventionsform altid bør tage afsæt i en god faglig begrundelse, hvilket vi også tilstræber i vores daglige arbejde. Vi tillader os derfor ligeledes at stille krav til direktionens begrundelser for at vælge KAT som standard for enhver psykoterapeutisk behandling af patienter med forskellige psykiske lidelser og komorbiditet. Vi ønsker på ingen måde at kritisere KAT som én terapeutisk retning blandt mange, men udelukkende at problematisere den begrænsning og i vor optik potentielle kvalitetsforringelse - der ligger i ensretningen og i favoriseringen af KAT på bekostning af andre retninger. I direktionens svar på de tidligere debatindlæg fremlægges en række argumenter for, at KAT udmærker sig i forhold til de aktuelle krav i psykiatrien. Argumenterne er overordnet set knyttet an til psykiatriens og RHPs krav til henholdsvis flere supervisorer inden for KAT, evidens, effektivitet og harmonisering. Hvad angår førstnævnte krav, ser det aktuelt ud som om, der er behov for at uddanne flere supervisorer inden for KAT. I den forbindelse finder vi det imidlertid relevant at understrege, at de formelle krav til såvel psykologernes specialistuddannelse som speciallægeuddannelsen omfatter teoretisk undervisning i og praktisk erfaring med både den dynamiske og kognitive terapi. Der vil derfor være et fortløbende behov for supervisorer inden for både KAT og dynamisk terapi og således også for at uddanne supervisorer og terapeuter i begge retninger. Direktionens argument om evidens er også blevet diskuteret i de tidligere debatindlæg. Vi vil gerne tilslutte os påpegningen af de mange metodologiske vanskeligheder, der er forbundet med evidensforskning inden for det psykoterapeutiske område. Dette er ikke ensbetydende med, at man ikke skal 14/22

15 forsøge at lave evidensstudier, men vi skal naturligvis vurdere studierne nøje, inden vi drager konklusioner om, hvilken interventionsform, der er bedst. Et relevant parameter at have for øje er eksempelvis kort- versus langvarig effekt af en given psykoterapeutisk behandling. Kravet om effektivitet får ligeledes direktionen til at pege på KAT. Direktionen anser for det første korttidsterapi som mest effektiv. Her savner vi igen en drøftelse af effekten på længere sigt. Desuden findes der mange andre terapiformer, som også arbejder med korttidsterapi, eksempelvis dynamisk korttidsterapi, som det også beskrives i de foregående debatindlæg. For det andet anser direktionen KAT for at være relativt let at forstå og anvende. Vi ønsker i den forbindelse at påpege, at der kræves en dybdegående, velfunderet forståelse af teorien for at kunne udøve kvalificeret KAT. Det er en grundlæggende misforståelse, at KAT blot er en værktøjskasse, der ud fra logiske principper kan anvendes af alle. For det tredje noterer direktionen, at KAT er økonomisk fordelagtig, men som med flere af direktionens argumenter er det uklart, på hvilket grundlag denne konstatering er baseret. Direktionens ønske om harmonisering som argument for at vælge KAT stiller vi os ligeledes undrende overfor. Det har vel ikke noget med den specifikke terapiretning at gøre, i og med at man jo i princippet kunne have valgt at harmonisere inden for en hvilken som helst terapiretning. Vi oplever endvidere et modsætningsforhold mellem direktionens ønske om harmonisering og deres udmeldinger om, at RHP ikke skal være en statisk enhed. Hvordan forestiller direktionen sig at stimulere til udvikling inden for en harmoniseret ramme? Er en forudsætning for udvikling ikke netop det spændingsfelt, der opstår, når forskellige perspektiver udfordrer hinanden? Og hvordan vil man i RHP sikre muligheden for i fremtiden at implementere nye interventionsformer, såfremt der viser sig positive forskningsresultater omkring sådanne? Det kan undre, at man ikke i stedet for Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi ønsker at oprette et Institut for Evidensbaseret Psykoterapi og dermed understøtte en bredere vifte af behandlingstilbud for at sikre den bedste behandling til patienterne. I den forbindelse mener vi i øvrigt ikke, at navneforandringen fra Institut til Skole ændrer det grundlæggende problem. Afsluttende ønsker vi at stille direktionen følgende spørgsmål: - I hvilket forum har man drøftet og truffet beslutning om, at KAT skal udgøre standarden for den fremtidige psykoterapeutiske behandling i RHP? - Hvilke studier ligger helt konkret til grund for direktionens angivelse af KATs evidens og effektivitet? - Hvad sker der med de eksisterende veletablerede behandlingstilbud, som ikke bygger på KAT? Skal de med tiden nedlægges? - Hvordan vil RHP støtte op om evidensforskning inden for andre terapeutiske retninger, hvis alle ansatte i princippet kun har tilladelse til at praktisere KAT? - Hvordan harmonerer direktionens ønske om effektivitet og økonomisk fordelagtighed med eventuel nedlæggelse af nuværende fungerende behandlingstilbud og omskoling af behandlere? - Kan vi forvente metodefrihed i fremtiden, eller vil der i RHP udelukkende være plads til terapeuter, der praktiserer KAT? Med ønsket om en åben og positiv debat, Følgende psykologer ansat i RHP (i vilkårlig rækkefølge): 15/22

16 Julia Bleser Rasmussen Helene Krasnik Ditte Brorson Petersen Birgitte Hartvig Schousboe Henrik Holm Hansen Svend Aage Rasmussen Erik Vindbjerg Andreas Sievers Gina Bruhn Jensen Kenan Hansen Tina Holm Nyland Allan Blaabjerg Mette Jensen Felicia Nyløkke Gronemann Nelly Eskildsen Tina Tingleff Jette Øvre Mette Eigil Charlotte Sidenius Mathilde Heuser Anne Lydolff Lena Hilleman Susanne Landorf Lisbeth Sanders Marie Louise Rørne Nanna Tuxen Susanne Aavang Nielsen Tom Andersen Karen Dissing Sandahl Nina Reinholt Ann Nilsson Laura Stoica Nyegaard Christoph Capelle Dorthe Kofoed Christian Flansmose Jacobsen Kirsten Rosenkrantz Grage Birgit Skovbo Nielsen Ulla Østergaard Jens Erland Jensen Neringa Aasdal Eva Mathiasen Stefan Kozuch Christine Eckhardt-Hansen Lars Brunbech Simon Heide Petersen Lis Vinkel Kris Simonsen Gudny Arge Thastrum Marianne Skydsbjerg Lene Munck Mikkelsen Anette Pilegaard Tina Christiansen Tina Løvheim Agnieszka Nielsen Anne Line Vesterager Rasmussen Christian Huitfeld Rasmussen Jesper Nyrop Susanne Risum Lene Jensen Lotte Fønss René Sabransky Ester Tindborg Pernille Førster Sussie Laasby Sørensen Lotte Ahrensbach Rikke Dissing Andersen Camilla Thranegaard Lars Lorenzen Camilla Joo Jannæs Louise Birkedal Glenthøj Anja Sesler Mette Mosegaard Dorte Møller Astrup Mette Gravesen Lisbeth Böttzauw Maja Zandersen Susanne Preisel Mette Bentz Ida Majlund Mikkelsen Birthe Lykke Nielsen Wivi Rasmussen Vibeke Amdrup Maiken Hørning Mortensen Rasmus Risager Thomsen Kirsten Bonderup Jensen Claus Eske Holm Malene Lyng Regitze Tremmer Per Bjerregaard Knudsen Kinnie Askham Lisbeth Beierholm Andersen Ulla Aagesen Pernille Juel Andersen Liselotte Starch Sørensen Anne-Marie Krogsbøll Sharam Elahi Panah Hanne Jørgensen Emma Maria Bärs Sonja Boisen Anne Blom Corlin Lene Seeberg Nielsen Marianne Anker Jensen Sarah Krarup Larsen Malene Friis Thøgersen Mette Brill Susanne Huynh Morten Tang Karina Michaelsen Bente Henriksen Tina Hjortsø Zenia Ebbesen Louise Larsen Anne Kloster Carsten Geisle Birger Larsen Christine Lund Litte Frehr Karen M. Kjær Dorte Bek-Pedersen Freja Bjorholm Susanne Lindegaard Norup Anne Vonger Kaas Lotte Bastrup-Madsen Pia Terkelsen Camilla Christiani Line Schnettler Karina Stistrup Dorthe Lund Camilla Poulsen Birgitte Lyng Pernille Kock Tinna Wisborg Bach Susanne Scherff Mariann Rugård Jensen Jonas Fisker Jens Lindsby Mads Greve Haaning Lars Andersen Birgit Tarnow Roland Jannik Westerlund. 16/22

17 Svar på åbent brev om kognitiv adfærdsterapi KAT sikrer sammenhæng og understøtter patienternes rehabilitering Kære psykologer Tak for jeres henvendelse. Valget af referenceramme for opprioritering af uddannelse i psykoterapi, og etableringen af Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi, sker ud fra en række faglige og generelle prioriteringer, som er ridset op i PsykiatriNyt december Prioriteringen er foretaget, fordi der igennem mange år har manglet kognitiv kompetence i RHP. Dette blev bekræftet af en spørgeskemaundersøgelse blandt de psykiatriske centre i december Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er som psykologisk behandling efterprøvet i randomiserede, kontrollerede studier ved et meget stort antal psykiske forstyrrelser. KAT har vist sig applicerbar og anvendelig for store personalegrupper i psykiatrien. Etableringen af Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi skal imødekomme RHPs behov for at øge antallet af supervisorer og behandlere indenfor KAT, og ikke mindst øge plejepersonalets kompetencer på området. Hertil kommer ikke mindst en tiltagende efterspørgsel på behandling med KAT fra vores patienter. Ved at styrke vores kompetencer, vores viden og forskning i kognitiv adfærdsterapi, og tilbyde lige vilkår for uddannelse i psykoterapi for personalet i KAT, skaber vi bedre sammenhæng i det enkelte patientforløb, når en patient bevæger sig mellem vores forskellige behandlingstilbud Kognitiv adfærdsterapi bevæger behandlernes og plejerpersonalets rolle mere i retning af motivator og samarbejdspartner for patienten, og hjælper ham eller hende med at fokusere på egne mål og ønsker for fremtiden. KAT understøtter derved fokus på patienternes rehabilitering og recovery et fokus, som skal være en integreret del af behandlingen i hele vores organisation. Det er direktionens mål at sikre, at patienter og beboere på regionens psykiatriske centre og sociale botilbud modtager behandling, som er baseret på bevist effektive, terapeutiske metoder. Og lad os igen slå fast, at de uddannelsesaktiviteter, der p.t. foregår inden for den psykodynamiske og andre referencerammer ikke berøres, og at der også fremover vil være plads for andre terapiformer, hvor disse har vist sig mere effektive til behandling af bestemte patientkategorier. Aktuelle, effektive behandlingstilbud vil ikke blive nedlagt. Og direktionen ser gerne, at der forskes i forskellige psykoterapeutiske former. Derfor vil vi følge det psykoterapeutiske område nøje, både forskningsmæssigt og fagligt. Psykoterapi, der er evidensbaseret i henhold til internationale og også gerne lokale undersøgelser, ønskes anvendt i RHP. Vi ønsker, at forskningen i psykiatri og psykoterapi styrkes generelt og at vi i fremtiden knytter stærke bånd til internationale faglige miljøer. 17/22

18 Vi ønsker et frugtbart samspil mellem de forskellige terapiformer, og håber, at psykologer i RHP vil yde kognitiv adfærdsterapi, hvor det er relevant, og i øvrigt medvirke til at samspillet lykkes. Med venlig hilsen Direktionen Læs mere: Treatment Choice in psychological therapies and counselling: Evidence based clinical practice guideline: PublicationsPolicyAndGuidance/DH_ og i The Lancet, S Moussovi, S Chatterji, E Verdes, A Tandon, V Patel B.Ustun. Sept. 2007: Depression, chronic diseases, and decrements in health: Results from the World Health Surveys. 18/22

19 PS Kort Nyt Medarbejdertopmøde d. 31. marts 240 medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri er udvalgt tilfældigt ud fra fag, køn og alder til at deltage i Psykiatriens topmøde. Det er medarbejderne, der bedst ved, hvordan hverdagen fungerer, hvilke udfordringer, man møder, og hvilke kompetencer, det kræver at imødekomme udfordringerne nogle af de spørgsmål, der skal drøftes på topmødet. De udvalgte medarbejdere skal give deres input til, hvordan fremtidens medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri kan sikre, at patienter og beboere får optimal pleje og behandling. Kognitiv supervisoruddannelse på Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi Læger og psykologer får nu mulighed for at opnå den højeste kompetence i kognitiv psykoterapi ved at gennemføre en kognitiv supervisoruddannelse. Uddannelsen består af 6 workshops i teori og metode samt supervision af supervision. Forløbet forventes godkendt som kompetencegivende til kognitiv specialist i supervision. Uddannelsen har til formål at træne specialister i at yde kognitiv supervision til andre kognitive terapeuter samt kritisk at kunne vurdere og evaluere den personlige og faglige udvikling hos supervisanden. I Plan2Learn finder du flere oplysninger om uddannelsen samt oplysninger om tilmelding mv Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Irene Oestrich, psykolog, ph.d., adj. professor på tlf.nr eller Visioner for fremtidens psykiatri Den 1. marts 2011 afholder regionens psykiatri- og handicapudvalg konference om Visioner for fremtidens psykiatri. Konferencen er en intern faglig konference og har til hensigt at videreformidle og drøfte de visioner for fremtidens psykiatri, som regionsrådet vedtog den 14. december Deltagerne vil fortrinsvis være politikere fra regionsrådet samt personale fra Region Hovedstadens Psykiatri. Invitationen er sendt til de psykiatriske centre. Program for dagen og visionskataloget kan ses PsykIntra > Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri > Aktuelle nyheder Pakkeforløb for spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri Pakkeforløb for spiseforstyrrelser beskriver et standardforløb for behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser, hvor de nødvendige undersøgelser og behandlinger er beskrevet på forhånd, og hvor behandlingen er tilrettelagt efter faste forløbstider, der er estimeret af faglige eksperter inden for området. Med implementeringen af pakkeforløb for spiseforstyrrelser er en stor del af behandlingen på det ikke-psykotiske område dækket af pakkeforløb. I alt findes der nu ni pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. De fleste pakkeforløb består af et basisforløb og et udvidet forløb. Dog er forløbet for ADHD udrednings- og behandlingsopstartsforløb, og pakkeforløbene for spiseforstyrrelser er delt op i individuelle forløb og gruppeforløb: ADHD hos voksne Bipolar affektiv sindslidelse Depressiv enkeltepisode OCD Panikangst og social fobi Periodisk depression Personlighedsforstyrrelser Spiseforstyrrelser Svære belastnings- og tilpasningsreaktioner. 19/22

20 Formålet med at implementere pakkeforløb er at skabe et bedre behandlingsforløb for patienten, når de kliniske handlinger lettere kan koordineres. Målet er give patienterne et bedre overblik over deres behandling og sikre at behandlingen finder sted uden unødig ventetid. Akkreditering: gennemførelse af minimock Som led i forberedelserne til Psykiatriens akkreditering af JCI i perioden d maj, vil surveyorer fra Kvalitets- og Udviklingafdelingen i perioden fra d. 21. februar til d. 2. maj gennemføre en lang række patient- og systemtracers på de psykiatriske centre. Alle centre vil få besøg. Derudover er der planlagt tracere i de ambulante enheder, der er beliggende uden for centrenes matrikler. Der er desuden fastsat en række datoer til gennemførelse af fokuserede genbesøg eller systemtracers. Formålet med tracerne er at understøtte centrenes arbejde med at implementere de udgivne vejledninger. Tracerne vil desuden sætte fokus på de standarder, som ved minimock og mocksurvey i 2010 resulterede i fund. Hovedfokus vil ligge på de fund, hvor der er risiko for, at Psykiatrien vil opnå scoringen ikke opfyldt eller delvist opfyldt på en standard ved akkrediteringssurveyet. Tracerne skal ses som en af de sidste muligheder for at rette op på eventuelle mangler i organisationen inden det endelige akkrediteringsbesøg. I år vil dialogmøderne vedrørende centrenes lægemiddelforbrug blive afholdt som selvstændige forløb på andre tidspunkter end de øvrige tracere. I forbindelse med mødet vil der blive foretaget en fokuseret audit med udgangspunkt i et antal EPM udskrifter og udvalgte journaler. I forlængelse af dialogmødet vil der blive gennemført medicintracere på centret. Nye sundhedsaftaler mellem RHP og kommunerne De nye sundhedsaftaler, der træder i kraft den 1. februar 2011 består af en en grundaftale, der er fælles for regionen og alle 29 kommuner i regionen samt en tillægsaftale. I tillægsaftalerne beskrives de justeringer og supplerende frivillige aftaler, der indgås mellem Regionen og den enkelte kommune. De særlige forhold, der vedrører samarbejdet om mennesker med sindslidelse, er beskrevet i et særligt afsnit i grundaftalen. Der er også i tillægsaftalerne aftaler, der inddrager psykiatrien. Endelig er de bilaterale samarbejdsaftaler mellem de psykiatriske centre, de børne- og ungdomspsykiatriske centre og kommunerne revideret. Det samlede materiale om sundhedsaftaler vil inden for kort tid være tilgængeligt på intranettet. Grundaftalen og samarbejdsaftalerne vil desuden være tilgængelige på internettet. Ændringer i de administrative funktioner På baggrund af en analyse af de administrative funktioner i Region Hovedstadens stabe og virksomheder, har koncerndirektionen indstillet, at en række ændringer foretages: Samling af al uddannelsesaktivitet i en særskilt virksomhed sammen med løn og personaleadministration. Der er tale om en fysisk enhed, der formentlig placeres enten på Frederiksberg eller Gentofte Hospital. Centret skal varetage grunduddannelse, specialuddannelse, efteruddannelse og lederudvikling, og man forventer at spare 15 årsværk i hele regionen. På lønog personaleområdet forventes en besparelse på ca 30 årsværk. Region H vil blive samlet til ét ansættelsesområde, hvilket betyder, at man fremover ansættes i hele regionen. Samling af IT, medico og telefoni i én virksomhed i Københavnsområdet. Der forventes en besparelse på ca. 75 årsværk over 2-3 år. Opgaverne er endnu ikke klart definerede. 20/22

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere