PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2"

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip Jørgensen, Lars Gundersen, Colourbox, Joachim Rode, Jesper Kvorning og Københavns Erhvervsakademi Redaktionen kan kontaktes på eller Velkommen til Region Hovedstadens Psykiatri Fælles pjecer på vej til patienterne...side 5 Patient- og personalesikkerheden styrkes Ny hygiejnesygeplejersker og ny servicecontroller dækker hele RHP...Side 7 Danmarks første dimittend i Sundhedspraksis Læring rykker...side 10 Forskningsstrategi Forskning til gavn for patienterne...side 12 Åbent brev til og svar fra direktionen Kognitiv adfærdsterapi: Ensretning begrænser...side14 KAT sikrer sammenhæng og understøtter patienternes rehabilitering...side 17 PS Kort Nyt...Side 22 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Tilfredse patienter Vores patienter er mere tilfredse i dag, end de var tidligere. Det viser resultaterne af den landsdækkende undersøgelse af tilfredshed blandt psykiatriske patienter, som blev offentliggjort i februar sidste år. Tilfredsheden er steget, både med vores behandlingstilbud og den information, vi giver patienter og pårørende. Selvom det går fremad, er der stadig plads til, at vi kan gøre det bedre. Og vi arbejder på det. Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen Tilfredsheden er steget, både med vores behandlingstilbud og den information, vi giver patienter og pårørende. Selvom det går fremad, er der stadig plads til, at vi kan gøre det bedre. Og vi arbejder på det. Ligesom de foregående år bugner dette års virksomhedsplan af initiativer og projekter, der har til formål at højne kvaliteten af de tilbud, vi har til patienter og pårørende. Og skimmer man indholdet af dette PsykiatriNyt, er den røde tråd mellem de meget forskellige artikler klar: Region Hovedstadens Psykiatri sætter ind på alle fronter, for at øge kvaliteten af vores tilbud. Det nye Patientombud styrker ikke alene patienternes retsstilling men også dialogen mellem patient og behandler. Med ny, skriftlig patientinformation hæver vi niveauet og kvaliteten i den information, vores patienter kan hente under behandling på de psykiatriske centre. Med Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi vil vi sikre et stort kompetenceløft blandt medarbejderne. Med øget forskning søger vi nye og effektive behandlingsmuligheder. Og med ny hygiejnesygeplejerske forebygger vi smitsomme sygdomsudbrud på centrene, og øger patienternes sikkerhed. Bedre behandling og pleje er også målet for en række topmøder og konferencer den kommende tid. Der holdes borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen, medarbejdertopmøde om fremtidens krav til medarbejdere i Psykiatrien, og konference for politikere og fagfolk om visioner for fremtidens psykiatri. Det kan man læse mere om bagerst i nyhedsbrevet. Ønsket om de bedst mulige vilkår for psykiatriske patienter står øverst på dagsordenen for såvel patienter, pårørende, fagfolk og politikere. Vi er fælles om fokus og målsætning, og arbejder på hvert vores område for at nå i mål. Og sikre endnu større tilfredshed blandt patienter og deres familier i fremtiden. Martin Lund Direktør 2/22

3 Det bliver blandt andet muligt at klage over ting, man ikke før kunne klage over. Hvor man tidligere kun kunne klage over en navngiven sundhedsperson, kan man nu klage over specifik behandling eller et helt behandlingsforløb også på tværs af sektorgrænser. - Line Duelund Nielsen Sekretariats- og Kommunikationschef, RHP Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder Den 1. januar blev Patientklagenævnet nedlagt, og det nye Patientombud oprettet som en myndighed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med etableringen af patientombuddet styrkes patienternes retsstilling med en udvidet og lettere klageadgang. Og patientsikkerheden øges, fordi personalet i højere grad skal lære af eventuelle fejl. Interview med Sekretariats- og Kommunikationschef Line Duelund Nielsen og udviklingschef Niels Aagaard Nielsen. Af Anita Santarelli Bedre klagemuligheder PsykiatriNyt har talt med sekretariats- og kommunikationschef i Region Hovedstadens Psykiatri, Line Duelund Nielsen, om, hvad det nye Patientombud betyder for patienterne. Hvilke reelle ændringer medfører Patientombuddet? - Det bliver blandt andet muligt at klage over ting, man ikke før kunne klage over. Hvor man tidligere kun kunne klage over en navngiven sundhedsperson, kan man nu klage over specifik behandling eller et helt behandlingsforløb også på tværs af sektorgrænser. Samtidig er det blevet muligt at klage over ydelser, man har ret til, men ikke fået tilbudt det kan være befordring, tolkebistand og behandling på privathospital. Et af formålene med det nye Patientombud er, at hospitalerne i højere grad lærer af eventuelle fejl. Hvordan vil Patientombuddet sikre det? - Som noget nyt skal vi som hospital tilbyde patienter, der klager, en indledende dialog lokalt altså dér, hvor patienten er blevet behandlet. Hvis patienten efterfølgende ønsker at fastholde klagen, varetager Patientombuddet den videre proces. I Psykiatrien har vi i flere år haft tradition for at invitere patienter, der klager, til en samtale. Nu bliver denne tradition formaliseret. En af fordelene ved øget dialog er, at man bliver opmærksom på eventuelle, lokale fejl eller uhensigtsmæssigheder direkte, og hurtigt kan ændre på arbejdsgangene. På den måde skal klager bruges til at udvikle kvaliteten af vores ydelser. Vi skal anerkende patientens oplevelse Udviklingschef Niels Aagaard Nielsen, PC København, har gennem fem år siddet i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, indstillet af Dansk Sygeplejeråd. Niels fortsætter sit virke i Disciplinærnævnet under Patientombuddet. PsykiatriNyt har spurgt ham, hvilken betydning det nye system får i hans øjne som del af centerledelsen, og som repræsentant i nævnet. Hvilke konsekvenser bliver de vigtigste af det nye klagesystem? - Kvalitetsmæssigt er der meget stort potentiale i det nye klagesystem. Der bliver brugt så utroligt mange ressourcer i sagsbehandlingsforløbet både det kliniske personale og det administrative personale bruger mange timer på at lave udtalelser, kopier, osv. Med det nye system tror og håber jeg, at vi får mere ud af de ressourcer, vi investerer ikke mindst fordi vi bliver dygtigere til at indgå i dialog med og lære af vores patienter. - Nu får vi værktøjer samtalekort, standardbreve som skal gøre den indledende dialog bedre. Når en dialog er skriftlig, går alle meget lettere i forsvarsposition; det er svært på skrift at indrømme, at man kunne have gjort det bedre. Den mundtlige dialog er som udgangspunkt mere fleksibel, og mere tilfredsstillende for patienten, som oplever at blive hørt og forstået. Og som personale lærer man meget af virkelig at lytte til, hvad der bliver sagt, og 3/22

4 Jeg vil gerne understrege, at jeg finder Patientombuddets arbejde meget meningsfyldt. Det handler jo om patienten om at varetage patienternes interesser. Og naturligvis også den faglige interesse. - Niels Aagaard Nielsen, udviklingschef, medlem af Disciplinærnævnet anerkende patientens oplevelse af en given situation. Det kan godt være, at man gjorde tingene rigtigt men hvis det opleves forkert eller ubehageligt af patienten, bør man måske ændre på noget alligevel hvorfor sætte gryden med kartofler på bordet, når man kan servere dem i en skål? Medfører det nye system særlige udfordringer for personalet? - Fremover er det som udgangspunkt afdelingsledelsen og evt. sundhedspersonale, som har været involveret direkte i sagen, der skal varetage dialogen. Og den skal være gennemført senest fire uger efter, at klagen er indgivet til ombuddet. Så der er to typer udfordring i det. Dels skal vi i endnu højere grad kunne rumme den svære samtale med en patient eller pårørende, der fx har lidt et stort tab, og hvor intet vi kan sige, vil gøre situationen bedre. Dels vil tidsgrænsen fx i forbindelse med en sommerferie kræve, at vi prioriterer anderledes, end vi måske gør i dag. At man bliver nødt til at bede en medarbejder prioritere en udtalelse til ombuddet over en stuegang. Og det kan da være svært at forsvare. Men hvis Patientombuddets mål om at nedbringe sagsbehandlingstiden til max 13 måneder kan realiseres, så er det jo positivt. De lange forløb, vi af og til oplever i dag, kræver utroligt meget af den klagende part og kræver kræfter, som mange ikke har, i den situation. Og situationen er jo ikke mindre belastende for den sundhedsperson, der er klaget over. Fakta om Patientombuddet Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er nedlagt pr. 1. januar Det er erstattes af Patientombuddet og Disciplinærnævnet. Desuden oprettes Psykiatrisk Ankenævn. Patientombuddet overtager embedslægernes del af klagesagsoplysningen og den nationale administration af utilsigtede hændelser. Ved klagesagsbehandlingsmøder deltager repræsentanter fra Patientombuddet, fra patient- og pårørendeforeninger, samt relevante fagpersoner. Klagesager afgøres af en landsdommer. Sanktioner spænder fra kritik til politianmeldelse. Nye regler Den klagevejledning, som personalet giver patienterne, skal være i overensstemmelse med nye gældende regler. Dem finder du i VIPportalerne. Læs mere om Patientombuddet og se nye regler, skemaer, mv. på PsykIntra. 4/22

5 I løbet af foråret vil alle patienter, der starter behandling i Region Hovedstadens Psykiatri blive mødt af en hvid og grøn patientmappe fyldt med skriftlig information. Mappen og indholdet er udarbejdet for at imødekomme patienternes ønske om mere information om indlæggelse, udskrivning, sygdom og behandling. Velkommen til Region Hovedstadens Psykiatri Fælles pjecer på vej til patienterne Fremover skal en personlig patientmappe med velkomstmateriale, informationer om afsnittet og en pjece om sygdom og behandling supplere personalets mundtlige information, når man starter behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Af Didde Welin Pilgaard, kommunikationskonsulent I løbet af foråret vil alle patienter, der starter behandling i Region Hovedstadens Psykiatri blive mødt af en hvid og grøn patientmappe fyldt med skriftlig information. Mappen og indholdet er udarbejdet for at imødekomme patienternes ønske om mere information om indlæggelse, udskrivning, sygdom og behandling. - Den nye skriftlige patientinformation skal understøtte den mundtlige information, som patienten får i løbet af et behandlingsforløb. På den måde får patienten - og i øvrigt også de pårørende - mulighed for at tage pjecerne frem og få gentaget informationer, hvis der er noget, de har glemt eller er i tvivl om. Derudover afspejler det fælles materiale, at vi er én Psykiatri, forklarer vicedirektør Eva Borg, der som styregruppeformand har det endelige ansvar for Projekt Fælles Patientinformation. Der er tale om et ensartet koncept på tværs af hele Region Hovedstadens Psykiatri, hvor alle informationer, der er fælles, beskrives i fælles pjecer, der skal uddeles til alle patienter. Tanken er, at patienterne skal modtage den samme mængde information af en ensartet kvalitet, uanset hvor i regionen, de kommer i behandling for en psykisk sygdom. Det nye patientinformationsmateriale erstatter derfor også de pjecer, som patienter modtager i dag. Hvad er klar? I februar måned trykkes patientmappen, de første fire pjecer om sygdom og behandling samt de første velkomstpjecer, der er målrettet indlagte patienter. Senere følger velkomstmateriale til patienter i ambulant behandling og yderligere 16 pjecer om sygdom og behandling. Velkomstpjecerne er skrevet til patienter på de forskellige typer sengeafsnit. Ud over at byde velkommen, giver pjecerne de overordnede informationer, som er fælles for alle afsnit af den type. Det er for eksempel informationer om kontaktlæge- og kontaktpersonordning, behandlingsplan og journal. Pjecerne suppleres med lokal information om afsnittet og en lokal husorden, der udleveres sammen med velkomstpjecen. Den lokale information er for eksempel navn på kontaktlæge og kontaktperson, besøgstider og andre nære, praktiske informationer. Herudover kommer de første fire sygdomsspecifikke pjecer der beskriver depression og bipolar sygdom hos voksne samt depression og skizofreni hos børn og unge. - Jeg ser meget frem til at få pjecerne i brug, og give patienterne de informationer, de efterspørger. Når pjecerne har været i omløb i et års tid, vil de blive evalueret, så vi hele tiden kan tilpasse dem efter patienternes behov, forklarer Eva Borg. Hvad sker der nu? Patientmapper, velkomstpjecer og sygdomsspecifikke pjecer bestilles gennem 5/22

6 Region Hovedstadens nye bestillingsportal, mens de lokale informationer og husordener udarbejdes og printes/trykkes lokalt på det enkelte psykiatriske center. Implementeringen af mapper og pjecer koordineres på det enkelte psykiatriske center i et samarbejde mellem centerledelsen, den patientinformationsansvarlige og personalet på afsnittene. Med den nye, fælles patientinformation følger desuden vejledningen Udarbejdelse og udlevering af patientinformation som vil være tilgængelig i dokumenthåndteringssystemerne, når de første pjecer er klar til bestilling. Læs mere om den fælles patientinformation og bliv opdateret på de nyeste produkter på PsykIntra under Viden og værktøjer -> Patientinformation Elektronisk bestilling af tryksager Fra 1. marts 2011 bliver det muligt at bestille de første pjecer i Region Hovedstadens nye elektroniske bestillingsportal: TrykPortalen. Portalen fungerer som en boghandel på nettet, hvor man logger ind og får mulighed for at bestille og få tilsendt tryksager, samlemapper og pjecer / foldere. De første varer i portalen bliver det nye fælles skriftlige patientinformation, men det er planen, at mange flere fælles tryksager i Region Hovedstadens Psykiatri skal distribueres på denne måde. Portalen bliver tilgængelig via PsykIntra under Viden og værktøjer > Kommunikation og presse > Tryksager. Ved bestilling oplyses centrets eller tilbuddets EAN-nummer, og eventuelle udgifter (betaling for tryksagen, ekspeditionsgebyr eller porto) faktureres hertil. Det er muligt at opgive en separat leveringsadresse, der er uafhængig af faktureringsadressen. Portalen er lavet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Rosendahl-Schultz distribution. Rosendahl-Schultz ejer også det lager, hvor tryksagerne opbevares rent fysisk. Læs mere om den elektroniske bestillingsportal på PsykIntra under Viden og værktøjer > Kommunikation og presse > Tryksager. 6/22

7 Patient- og personalesikkerheden styrkes Ny hygiejnesygeplejerske og ny servicecontroller dækker hele Psykiatrien Hygiejnesygeplejerske Lone Carlsson vil bidrage til at øge indsatsen på hygiejneområdet og forebygge infektionsudbrud. Servicecontroller Britta Pedersen skal sikre bedre rengøring. PsykiatriNyt har talt med både Britta og Lone om, hvordan de vil løfte opgaverne. Af Anita Santarelli Som hygiejnesygeplejerske er Lone Carlssons overordnede opgave at styrke sikkerheden for både patienter og personale. Det foregår dels ved at holde øje med antallet af infektionsudbrud, dels ved at rådgive ledere og medarbejdere på de psykiatriske centre omkring forebyggelse af infektioner og hjælpe dem med at håndtere udbrud, så færrest muligt bliver smittet. I forbindelse med ny- og ombyggeri rådgiver Lone Carlsson også om hensigtsmæssig indretning. Hygiejnesygeplejerske Lone Carlsson. Lone Carlsson er specialuddannet i infektionshygiejne, og har arbejdet som hygiejnesygeplejerske siden Servicecontroller Britta Pedersen. Vil være synlig på centrene - Jeg har netop sendt en mail til alle centerledelser med tilbud om at komme ud på centret og hilse på personalet. Vi har i Psykiatrien en flot hygiejnehåndbog, med konkrete vejledninger og retningslinjer som alle medarbejdere bør kende og anvende. Min opgave er at sætte fokus på hygiejnen ude på de enkelte afsnit, og hjælpe personalet til at bruge retningslinjerne korrekt. Jeg klæder folk på, så de ved, hvordan de skal modtage en patient med resistente bakterier, eller hvordan de håndterer situationen, hvis der f.eks. udbryder gastroenterit, eller hvor man har brug for hurtig hjælp og rådgivning fortæller Lone Carlsson. Lone Carlsson har allerede været på besøg på udvalgte centre, og er blevet vel modtaget. - Udover generel information om forebyggelse og håndtering, kan jeg også gå ind og rådgive afsnit med særlige problemstillinger, siger Lone Carlsson. Jo hygiejnen er også vigtig i Psykiatrien - Det er korrekt, at vores patienter ikke som udgangspunkt er fysisk svækkede. Men psykiatriske patienter har pga. medicinpåvirkningen, misbrug og almen tilstand en øget risiko for infektion da alle faktorer på virker imunforsvaret. Det er vores opgave som sundhedspersonale ikke at sprede sygdomsfremkaldende bakterier og derved øge sikkerheden omkring vores patienter og personale. Lone Carlsson peger på, at der er øget infektionsfare alle steder, hvor mange mennesker er samlet det gælder i børneinstitutioner og altså også på et psykiatrisk sengeafsnit. Der har været konstateret udbrud af roskildesyge på et sengeafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri først på året, hvor seks patienter og to medarbejdere blev smittet. - I sådanne tilfælde er det vigtigt hurtigt at isolere de smittede. Fra et forebyggende synspunkt bør man vide, at langt de fleste infektioner overføres 7/22

8 via hænderne. Derfor er særligt håndhygiejnen vigtig hos såvel patienter som personale det nytter ikke noget, at vi som personale går med smykker og kunstige negle, siger Lone Carlsson. I værste fald Ulemperne ved dårlig hygiejne og deraf følgende infektionsudbrud er mange: - Infektioner kan hurtigt sprede sig mellem patienter og personalet. Det betyder dels at patienterne vil være indlagt længere, evt. på et somatisk sygehus, samt et øget sygefravær blandt personale og deres pårørende. Men i værste fald kan en slem infektion invalidere den syge, siger Lone Carlsson. Hygiejnekomiteen Region Hovedstadens Psykiatri har en hygiejnekomité med medlemmer fra alle psykiatriske centre. Lone Carlsson er komiteens faglige sekretær. Komiteen beslutter bl.a. hvilke indsatsområder, man i Region Hovedstadens Psykiatri særligt skal fokusere på. Du kan læse mere om hygiejnekomiteen på PsykIntra. Kontakt Lone Carlsson på eller tlf Lone Carlsson får et tæt samarbejde med en anden nyansat kollega i Projekt- og Driftsafdelingen, servicecontroller Britta Pedersen. Som servicecontroller skal hun bidrage til at optimere rengøringen på de psykiatriske centre. Hvad er din vigtigste opgave? Britta Pedersen: - Jeg skal sikre, at centrene i dagligdagen kommer til at fremstå på det rengøringsniveau, som er fastlagt i standarder fra Region Hovedstaden, og som vi bliver auditeret på to gange om året med eksterne auditører. Standarderne hedder DS Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - del 10: Krav til rengøring og DS/INSTA 800 Rengøringskvalitet - System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet. Region Hovedstaden har et formuleret mål om, at 70 % af alle lokaler skal leve op til standarderne. Denne målsætning dækker både over de ydelser som rengøringsleverandøren leverer, og de rengørings- og rengøringsrelaterede serviceopgaver, som plejepersonalet selv udfører. Hvis vi vil være sikre på at nå denne målsætning, bør vi have en intern målsætning, som tillader færre fejl. Hvordan vil du hjælpe centrene i forhold til rengøringsstandarderne? Britta Pedersen: - Implementeringsgraden på centrene er ret forskellig, idet nogle er kommet godt i gang og andre skal først til at begynde. Der er altså forskel på, hvilken vejledning og støtte, det enkelte center har behov for nogle har brug for hjælp til at komme i gang, nogle til uddannelse og træning af kontaktpersoner, nogle har brug for værktøjer til at administrere og følge op på rengøringsaftalen. På flere centre er madhåndtering en del af rengøringsaftalen. Derfor skal jeg også hjælpe med at sikre, at disse centre får den kvalitet i ydelsen, som de har krav på. Hvordan vil din kontakt til centrene foregå? Britta Pedersen: - Jeg tilbyder støtte og vejledning til centerledelserne, samt til vores kontaktpersoner på rengøringsområdet. Jeg har allerede været på et par centre i forbindelse med fornyelse af rengøringsaftalerne. Når jeg er igennem mit introduktionsforløb vil jeg tage kontakt til de øvrige centre det er vigtigt, at jeg 8/22

9 bliver synlig i hverdagen. På længere sigt skal jeg også vejlede de sociale tilbud, men måske fortrinsvis med nogle generelle vejledninger indenfor bl.a. rengøring. Men generel information yder jeg til både centre og tilbud fra start. - Som følge af de hygiejnemæssige krav og problemstillinger der gælder inden for både rengøring og madhåndtering, vil jeg naturligt have et tæt samarbejde med vores hygiejnesygeplejerske, Lone Carlsson. Vi har allerede haft en snak om vore fælles snitflader og har talt om, at det vil være oplagt at have et fælles nyhedsbrev. Har du erfaring som servicecontroller? Britta Pedersen: - Jeg er oprindelig uddannet ernærings- og husholdningsøkonom med speciale i erhvervsrengøring. Jeg har løbende suppleret med efteruddannelse indenfor administration og ledelse samt relevant faglig og teknisk uddannelse indenfor rengøring og hygiejne. Jeg har arbejdet inden for rengøringsbranchen i en årrække og kommer fra en lignende stilling på Rigshospitalet, hvor jeg var ansat som rengøringscontroller. Her var jeg med til at implementere de to standarder, som vi også skal følge i Region Hovedstadens Psykiatri. 9/22

10 Danmarks første dimittend i Sundhedspraksis Læring rykker Jeg havde håbet på det var en anden, der blev den første, jeg er ikke så glad for al opmærksomheden, siger Hanne Spiegelhauer og smiler. Hanne er dog tydeligvis lettet, glad og stolt over nu at være færdig med akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Hanne Spiegelhauer er social- og sundhedsassistent på Psykiatrisk Center Nordsjælland, har en efteruddannelse som miljøterapeut og kan nu, som den første i Danmark, kalde sig akademiuddannet i Sundhedspraksis. Tekst og foto: Camilla Wittenkamp, kommunikationskonsulent, Københavns Erhvervsakademi Hanne Spiegelhauer og hendes afdelingssygeplejerske Linda Mobeck stiller gerne op til interview, for de håber at kunne være med til at danne præcedens for at flere SSA er videreuddanner sig. - Jeg har været så privilegeret at få lov at fordybe mig og jeg er så glad for at jeg har taget uddannelsen. Jeg er begyndt at reflektere meget mere, fortæller Hanne. Social- og sundhedsassistent Hanne Spiegelhauer Kompetenceudvikling af plejepersonalet, som skal understøtte behandlernes arbejde med fx hurtig diagnosticering, er derfor afgørende i Region Hovedstadens Psykiatri - også for social- og sundhedsassistenter, som udgør en væsentlig del af personalet. - Eva Borg, vicedirektør, RHP Fokus på læring og kommunikation Afdelingssygeplejerske Linda Mobeck kan tydeligt se effekten af de nye metoder og tilgange, Hanne har lært: - Hanne har i sit individuelle fokus valgt at interessere sig for læring, og det kan jo anvendes i mange forhold omkring patienter, kolleger, elever og pårørende. For læring og kommunikation hænger tæt sammen og det er meget anvendeligt i psykiatrien at have forståelsen for, at vi alle opfatter og lærer på forskellige måder. - Udover at skabe personlig udvikling, så kan uddannelsen jo generelt give en bredere forståelsesramme. Man lærer videnskabsteori, og får forståelse for, hvad der ligger bag akkreditering på hospitalet. Det er jo enormt givtigt at have en person på afdelingen, der kan være med til at forklare internt, hvad det kan betyde, fortæller Linda Mobeck. Banebrydende mulighed for videreuddannelse til SSA erne Hanne og Linda er enige om, at det vil være en gevinst for alle at løfte uddannelsesniveauet blandt SSA erne. SSA erne har nemlig ikke haft hverken mulighed og tradition for videreuddannelse indenfor faget: - Uddannelsen er jo en banebrydende mulighed for SSA erne til at læse videre. Hidtil har det kun været muligt at læse videre til sygeplejerske, og det er langt fra alle, der økonomisk kan bære at træde ud af arbejdsmarkedet efter nogle år og være på SU igen. Jeg ville gerne kunne sige, at Hanne forhåbentlig kan danne forbillede for mange andre SSA er, men i forhold til ressourcer og bemanding trækker det tænder ud at mangle en medarbejder i halvandet år. Derfor tror jeg, det vil være mere realistisk i forhold til vores ressourcer, at SSA erne læser over 3 år ved siden af jobbet. Rent uddannelsesmæssigt, ville det jo være skønt at sende nogle flere af sted, siger Linda Mobeck. Hannes budskab er klart: - Mit budskab til andre SSA er er: Kom i gang med videreuddannelse, det giver en meget større indsigt i arbejdslivet og samfundet og så er det en personlig udviklingsproces. Og det giver mulighed for at læse en Diplom og måske senere en master uddannelse. Jeg vil gerne læse videre, men nu skal jeg have en pause! Kompetenceudvikling er afgørende for Psykiatrien - Udviklingen inden for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri går rivende 10/22

11 hurtigt, ligesom det gør inden for det øvrige sundhedsvæsen. Der stilles høje krav til behandling og pleje, og vi modtager stadig flere patienter med komplekse problemstillinger. Det stiller krav til os om accelererede og sammenhængende patientforløb. Det betyder igen, at patienterne fra starten af behandlingsforløbet skal mødes af højt kvalificerede medarbejdere, som forstår de psykiatriske problemstillinger og som kan arbejde på tværs af faggrænser og sætte fokus på accelererede patientforløb. Kompetenceudvikling af plejepersonalet, som skal understøtte behandlernes arbejde med fx hurtig diagnosticering, er derfor afgørende i Region Hovedstadens Psykiatri også for social- og sundhedsassistenter, som udgør en væsentlig del af personalet, siger vicedirektør Eva Borg. Strategien for en samlet kompetenceudvikling af medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri finder du på PsykIntra. Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videregående uddannelse, som er officielt godkendt af Undervisningsministeriet og tilrettelagt for voksne med job. Uddannelsen er bygget op af 6 moduler, vægter 60 ECTS points, og læses ved siden af jobbet, typisk over 2-3 år. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem SOSU-skolerne og Erhvervsakademierne, som udbyder de videregående erhvervsrettede uddannelser. Læs mere på og undervisningsguiden: Akademiuddannelsen er en af flere muligheder for videreuddannelse af social- og sundhedsassistenter. Aktuelt findes der også merituddannelser til sygeplejerske. Og direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri undersøger i øjeblikket mulighederne for at udbyde et særligt meritforløb for social- og sundhedsassistenter i psykiatrien, som ønsker at blive sygeplejersker. Social- og sundhedsassistent Hanne Spiegelhauer og afdelingssygeplejerske Linda Mobeck. 11/22

12 For at opbygge tilstrækkeligt store forskningsmiljøer skal udvidelsen af forskerstaben fortsætte de kommende år, bl.a. med oprettelsen af flere forskningslektorater, post.doc..- og ph.d.- stipendiater. Forskningsstrategi Forskning til gavn for patienterne Region Hovedstadens Psykiatri har udarbejdet en ambitiøs forskningsstrategi. Målet er, at psykiatrien skal kunne måle sig med de større områdehospitaler, når det gælder forskningskvantitet og kvalitet. Af Marianne Meinertz, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Med den nye forskningsstrategi øger Region Hovedstadens Psykiatri både forskningskvantitet og kvalitet. Annette Gjerris, tidligere vicedirektør i RHP, har stået i spidsen for arbejdet med at udarbejde strategien. Annette Gjerris påpeger, at den øgede forskningsindsats skal være til gavn for patienterne. Forskningens vigtigste mål er at udvikle og undersøge nye metoder til diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering. Mindre effektive metoder skal erstattes, når der findes mere effektive eller skånsomme metoder til behandling og forebyggelse. Flere forskere En forudsætning for at øge forskningsaktiviteten i Region Hovedstadens Psykiatri er dog at øge antallet af forskere indenfor alle relevante faggrupper: - I øjeblikket er den aktuelle forskningsindsats i høj grad drevet af få mennesker med stort engagement, og de eksisterende forskningsmiljøer er derfor sårbare, siger Annette Gjerris. RHP styrker derfor sine forskningsmiljøer ved at øge antallet af forskerstillinger. I løbet 2011 vil der blandt andet blive ansat tre professorer, der skal være med til at løfte forskningsindsatsen indenfor biologisk psykiatri, psykiatrisk genetik og børne- og ungdomspsykiatri. For at opbygge tilstrækkeligt store forskningsmiljøer skal udvidelsen af forskerstaben fortsætte de kommende år, bl.a. med oprettelsen af flere forskningslektorater, post.doc..- og ph.d.- stipendiater. Attraktivt at forske En af de udfordringer, Region Hovedstadens Psykiatri i dag står overfor i forhold til at få flere medarbejdere til at forske, er ifølge Annette Gjerris, at det kan være vanskeligt at komme i gang med forskningsprojekter. Det skyldes, at protokoller og projektideer skal udvikles sideløbende med det kliniske arbejde. 12/22

13 For at sikre de fremadrettede forskningsaktiviteter, skal alle centre fremover øremærke en del af budgettet til forskning. En anden væsentlig forøgelse af forskningsfinansieringen sker gennem Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje. Derfor er et væsentligt indsatsområde i den nye forskningsstrategi at gøre det attraktivt at forske i Region Hovedstadens Psykiatri. Det skal ske ved en række indsatser: RHP vil lette forskernes administrative arbejde, så der bliver mere tid til forskning; RHP yder støtte i forbindelse med etablering af forskningsdatabaser; RHP sikrer, at forskerne får information om deres forskellige muligheder for rådgivning (fx fra FIE, forsknings- og innovationsstøtteenheden, der bl.a. vejleder i forbindelse med fondsansøgninger); RHP holder forskerne informeret om opslag i relevante fonde; og endelig er der i år blevet etableret et ph.d.-netværk, hvor ph.d.-studerende kan finde faglig støtte og sparring. Midler skal øremærkes til forskning For Annette Gjerris er det dog ikke meningsfuldt at tale om at øge forskningsaktiviteterne uden samtidig at tale om, hvordan man øger forskningsfinansieringen. For at sikre de fremadrettede forskningsaktiviteter, skal alle centre derfor fremover øremærke en del af budgettet til forskning. En anden væsentlig forøgelse af forskningsfinansieringen sker gennem Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje. For at tiltrække eksterne forskningsmidler er det nødvendigt, at RHP har et bæredygtigt fundament. Derfor oprettede RHP i 2008 en forskningspulje, der årligt udvides med en million kr. til den når en størrelse på i alt 10 millioner kr. årligt. Med forskningsstrategien bliver udvidelsen af forskningspuljen fremskyndet, så målet om de 10 millioner kr. årligt nu nås allerede i Derefter tages der stilling til yderligere øgning af puljen. Forskningsstrategi > Forskning og Udvikling 13/22

14 Åbent brev til direktionen Kognitiv terapi: Ensretning begrænser I PsykiatriNyt september 2010 lanceredes Region Hovedstadens Psykiatris nye flagskib på det psykoterapeutiske område i form af Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi. Direktionens udtalelser, som de kom til udtryk i artiklen, er siden blevet debatteret i blandt andet to åbne breve til direktionen, der blev bragt i PsykiatriNyt nr. 9 (november 2010). Det er med stor interesse, at vi medarbejdere har fulgt denne debat. Indledningsvist vil vi hilse initiativet til en styrkelse af kompetenceudviklingen inden for det psykoterapeutiske felt velkommen. Vi imødeser ethvert tiltag til at højne kvaliteten af behandlingen med positive forventninger, og udbredelsen af kendskabet til psykoterapeutiske metoder kan vi kun støtte op om. Det har dog også vakt bekymring, at RHP ønsker at harmonisere behandlingen på tværs af regionens centre og på tværs af diagnosegrupper; en ensretning, der også er blevet problematiseret i de tidligere debatindlæg. Direktionen sammenholder valget af psykoterapeutisk metode med standardsortimenter på medicinområdet, der skal overholdes, men kan fraviges, såfremt der findes en god begrundelse for dette. Direktionen skriver, at [d] et samme gør sig naturligvis gældende indenfor psykoterapiområdet. Der skal altså være en psykoterapeutisk standard i form af kognitiv adfærdsterapi (KAT), som evt. kan fraviges med en god begrundelse. Vi vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at valget af interventionsform altid bør tage afsæt i en god faglig begrundelse, hvilket vi også tilstræber i vores daglige arbejde. Vi tillader os derfor ligeledes at stille krav til direktionens begrundelser for at vælge KAT som standard for enhver psykoterapeutisk behandling af patienter med forskellige psykiske lidelser og komorbiditet. Vi ønsker på ingen måde at kritisere KAT som én terapeutisk retning blandt mange, men udelukkende at problematisere den begrænsning og i vor optik potentielle kvalitetsforringelse - der ligger i ensretningen og i favoriseringen af KAT på bekostning af andre retninger. I direktionens svar på de tidligere debatindlæg fremlægges en række argumenter for, at KAT udmærker sig i forhold til de aktuelle krav i psykiatrien. Argumenterne er overordnet set knyttet an til psykiatriens og RHPs krav til henholdsvis flere supervisorer inden for KAT, evidens, effektivitet og harmonisering. Hvad angår førstnævnte krav, ser det aktuelt ud som om, der er behov for at uddanne flere supervisorer inden for KAT. I den forbindelse finder vi det imidlertid relevant at understrege, at de formelle krav til såvel psykologernes specialistuddannelse som speciallægeuddannelsen omfatter teoretisk undervisning i og praktisk erfaring med både den dynamiske og kognitive terapi. Der vil derfor være et fortløbende behov for supervisorer inden for både KAT og dynamisk terapi og således også for at uddanne supervisorer og terapeuter i begge retninger. Direktionens argument om evidens er også blevet diskuteret i de tidligere debatindlæg. Vi vil gerne tilslutte os påpegningen af de mange metodologiske vanskeligheder, der er forbundet med evidensforskning inden for det psykoterapeutiske område. Dette er ikke ensbetydende med, at man ikke skal 14/22

15 forsøge at lave evidensstudier, men vi skal naturligvis vurdere studierne nøje, inden vi drager konklusioner om, hvilken interventionsform, der er bedst. Et relevant parameter at have for øje er eksempelvis kort- versus langvarig effekt af en given psykoterapeutisk behandling. Kravet om effektivitet får ligeledes direktionen til at pege på KAT. Direktionen anser for det første korttidsterapi som mest effektiv. Her savner vi igen en drøftelse af effekten på længere sigt. Desuden findes der mange andre terapiformer, som også arbejder med korttidsterapi, eksempelvis dynamisk korttidsterapi, som det også beskrives i de foregående debatindlæg. For det andet anser direktionen KAT for at være relativt let at forstå og anvende. Vi ønsker i den forbindelse at påpege, at der kræves en dybdegående, velfunderet forståelse af teorien for at kunne udøve kvalificeret KAT. Det er en grundlæggende misforståelse, at KAT blot er en værktøjskasse, der ud fra logiske principper kan anvendes af alle. For det tredje noterer direktionen, at KAT er økonomisk fordelagtig, men som med flere af direktionens argumenter er det uklart, på hvilket grundlag denne konstatering er baseret. Direktionens ønske om harmonisering som argument for at vælge KAT stiller vi os ligeledes undrende overfor. Det har vel ikke noget med den specifikke terapiretning at gøre, i og med at man jo i princippet kunne have valgt at harmonisere inden for en hvilken som helst terapiretning. Vi oplever endvidere et modsætningsforhold mellem direktionens ønske om harmonisering og deres udmeldinger om, at RHP ikke skal være en statisk enhed. Hvordan forestiller direktionen sig at stimulere til udvikling inden for en harmoniseret ramme? Er en forudsætning for udvikling ikke netop det spændingsfelt, der opstår, når forskellige perspektiver udfordrer hinanden? Og hvordan vil man i RHP sikre muligheden for i fremtiden at implementere nye interventionsformer, såfremt der viser sig positive forskningsresultater omkring sådanne? Det kan undre, at man ikke i stedet for Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi ønsker at oprette et Institut for Evidensbaseret Psykoterapi og dermed understøtte en bredere vifte af behandlingstilbud for at sikre den bedste behandling til patienterne. I den forbindelse mener vi i øvrigt ikke, at navneforandringen fra Institut til Skole ændrer det grundlæggende problem. Afsluttende ønsker vi at stille direktionen følgende spørgsmål: - I hvilket forum har man drøftet og truffet beslutning om, at KAT skal udgøre standarden for den fremtidige psykoterapeutiske behandling i RHP? - Hvilke studier ligger helt konkret til grund for direktionens angivelse af KATs evidens og effektivitet? - Hvad sker der med de eksisterende veletablerede behandlingstilbud, som ikke bygger på KAT? Skal de med tiden nedlægges? - Hvordan vil RHP støtte op om evidensforskning inden for andre terapeutiske retninger, hvis alle ansatte i princippet kun har tilladelse til at praktisere KAT? - Hvordan harmonerer direktionens ønske om effektivitet og økonomisk fordelagtighed med eventuel nedlæggelse af nuværende fungerende behandlingstilbud og omskoling af behandlere? - Kan vi forvente metodefrihed i fremtiden, eller vil der i RHP udelukkende være plads til terapeuter, der praktiserer KAT? Med ønsket om en åben og positiv debat, Følgende psykologer ansat i RHP (i vilkårlig rækkefølge): 15/22

16 Julia Bleser Rasmussen Helene Krasnik Ditte Brorson Petersen Birgitte Hartvig Schousboe Henrik Holm Hansen Svend Aage Rasmussen Erik Vindbjerg Andreas Sievers Gina Bruhn Jensen Kenan Hansen Tina Holm Nyland Allan Blaabjerg Mette Jensen Felicia Nyløkke Gronemann Nelly Eskildsen Tina Tingleff Jette Øvre Mette Eigil Charlotte Sidenius Mathilde Heuser Anne Lydolff Lena Hilleman Susanne Landorf Lisbeth Sanders Marie Louise Rørne Nanna Tuxen Susanne Aavang Nielsen Tom Andersen Karen Dissing Sandahl Nina Reinholt Ann Nilsson Laura Stoica Nyegaard Christoph Capelle Dorthe Kofoed Christian Flansmose Jacobsen Kirsten Rosenkrantz Grage Birgit Skovbo Nielsen Ulla Østergaard Jens Erland Jensen Neringa Aasdal Eva Mathiasen Stefan Kozuch Christine Eckhardt-Hansen Lars Brunbech Simon Heide Petersen Lis Vinkel Kris Simonsen Gudny Arge Thastrum Marianne Skydsbjerg Lene Munck Mikkelsen Anette Pilegaard Tina Christiansen Tina Løvheim Agnieszka Nielsen Anne Line Vesterager Rasmussen Christian Huitfeld Rasmussen Jesper Nyrop Susanne Risum Lene Jensen Lotte Fønss René Sabransky Ester Tindborg Pernille Førster Sussie Laasby Sørensen Lotte Ahrensbach Rikke Dissing Andersen Camilla Thranegaard Lars Lorenzen Camilla Joo Jannæs Louise Birkedal Glenthøj Anja Sesler Mette Mosegaard Dorte Møller Astrup Mette Gravesen Lisbeth Böttzauw Maja Zandersen Susanne Preisel Mette Bentz Ida Majlund Mikkelsen Birthe Lykke Nielsen Wivi Rasmussen Vibeke Amdrup Maiken Hørning Mortensen Rasmus Risager Thomsen Kirsten Bonderup Jensen Claus Eske Holm Malene Lyng Regitze Tremmer Per Bjerregaard Knudsen Kinnie Askham Lisbeth Beierholm Andersen Ulla Aagesen Pernille Juel Andersen Liselotte Starch Sørensen Anne-Marie Krogsbøll Sharam Elahi Panah Hanne Jørgensen Emma Maria Bärs Sonja Boisen Anne Blom Corlin Lene Seeberg Nielsen Marianne Anker Jensen Sarah Krarup Larsen Malene Friis Thøgersen Mette Brill Susanne Huynh Morten Tang Karina Michaelsen Bente Henriksen Tina Hjortsø Zenia Ebbesen Louise Larsen Anne Kloster Carsten Geisle Birger Larsen Christine Lund Litte Frehr Karen M. Kjær Dorte Bek-Pedersen Freja Bjorholm Susanne Lindegaard Norup Anne Vonger Kaas Lotte Bastrup-Madsen Pia Terkelsen Camilla Christiani Line Schnettler Karina Stistrup Dorthe Lund Camilla Poulsen Birgitte Lyng Pernille Kock Tinna Wisborg Bach Susanne Scherff Mariann Rugård Jensen Jonas Fisker Jens Lindsby Mads Greve Haaning Lars Andersen Birgit Tarnow Roland Jannik Westerlund. 16/22

17 Svar på åbent brev om kognitiv adfærdsterapi KAT sikrer sammenhæng og understøtter patienternes rehabilitering Kære psykologer Tak for jeres henvendelse. Valget af referenceramme for opprioritering af uddannelse i psykoterapi, og etableringen af Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi, sker ud fra en række faglige og generelle prioriteringer, som er ridset op i PsykiatriNyt december Prioriteringen er foretaget, fordi der igennem mange år har manglet kognitiv kompetence i RHP. Dette blev bekræftet af en spørgeskemaundersøgelse blandt de psykiatriske centre i december Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er som psykologisk behandling efterprøvet i randomiserede, kontrollerede studier ved et meget stort antal psykiske forstyrrelser. KAT har vist sig applicerbar og anvendelig for store personalegrupper i psykiatrien. Etableringen af Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi skal imødekomme RHPs behov for at øge antallet af supervisorer og behandlere indenfor KAT, og ikke mindst øge plejepersonalets kompetencer på området. Hertil kommer ikke mindst en tiltagende efterspørgsel på behandling med KAT fra vores patienter. Ved at styrke vores kompetencer, vores viden og forskning i kognitiv adfærdsterapi, og tilbyde lige vilkår for uddannelse i psykoterapi for personalet i KAT, skaber vi bedre sammenhæng i det enkelte patientforløb, når en patient bevæger sig mellem vores forskellige behandlingstilbud Kognitiv adfærdsterapi bevæger behandlernes og plejerpersonalets rolle mere i retning af motivator og samarbejdspartner for patienten, og hjælper ham eller hende med at fokusere på egne mål og ønsker for fremtiden. KAT understøtter derved fokus på patienternes rehabilitering og recovery et fokus, som skal være en integreret del af behandlingen i hele vores organisation. Det er direktionens mål at sikre, at patienter og beboere på regionens psykiatriske centre og sociale botilbud modtager behandling, som er baseret på bevist effektive, terapeutiske metoder. Og lad os igen slå fast, at de uddannelsesaktiviteter, der p.t. foregår inden for den psykodynamiske og andre referencerammer ikke berøres, og at der også fremover vil være plads for andre terapiformer, hvor disse har vist sig mere effektive til behandling af bestemte patientkategorier. Aktuelle, effektive behandlingstilbud vil ikke blive nedlagt. Og direktionen ser gerne, at der forskes i forskellige psykoterapeutiske former. Derfor vil vi følge det psykoterapeutiske område nøje, både forskningsmæssigt og fagligt. Psykoterapi, der er evidensbaseret i henhold til internationale og også gerne lokale undersøgelser, ønskes anvendt i RHP. Vi ønsker, at forskningen i psykiatri og psykoterapi styrkes generelt og at vi i fremtiden knytter stærke bånd til internationale faglige miljøer. 17/22

18 Vi ønsker et frugtbart samspil mellem de forskellige terapiformer, og håber, at psykologer i RHP vil yde kognitiv adfærdsterapi, hvor det er relevant, og i øvrigt medvirke til at samspillet lykkes. Med venlig hilsen Direktionen Læs mere: Treatment Choice in psychological therapies and counselling: Evidence based clinical practice guideline: PublicationsPolicyAndGuidance/DH_ og i The Lancet, S Moussovi, S Chatterji, E Verdes, A Tandon, V Patel B.Ustun. Sept. 2007: Depression, chronic diseases, and decrements in health: Results from the World Health Surveys. 18/22

19 PS Kort Nyt Medarbejdertopmøde d. 31. marts 240 medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri er udvalgt tilfældigt ud fra fag, køn og alder til at deltage i Psykiatriens topmøde. Det er medarbejderne, der bedst ved, hvordan hverdagen fungerer, hvilke udfordringer, man møder, og hvilke kompetencer, det kræver at imødekomme udfordringerne nogle af de spørgsmål, der skal drøftes på topmødet. De udvalgte medarbejdere skal give deres input til, hvordan fremtidens medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri kan sikre, at patienter og beboere får optimal pleje og behandling. Kognitiv supervisoruddannelse på Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi Læger og psykologer får nu mulighed for at opnå den højeste kompetence i kognitiv psykoterapi ved at gennemføre en kognitiv supervisoruddannelse. Uddannelsen består af 6 workshops i teori og metode samt supervision af supervision. Forløbet forventes godkendt som kompetencegivende til kognitiv specialist i supervision. Uddannelsen har til formål at træne specialister i at yde kognitiv supervision til andre kognitive terapeuter samt kritisk at kunne vurdere og evaluere den personlige og faglige udvikling hos supervisanden. I Plan2Learn finder du flere oplysninger om uddannelsen samt oplysninger om tilmelding mv Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Irene Oestrich, psykolog, ph.d., adj. professor på tlf.nr eller Visioner for fremtidens psykiatri Den 1. marts 2011 afholder regionens psykiatri- og handicapudvalg konference om Visioner for fremtidens psykiatri. Konferencen er en intern faglig konference og har til hensigt at videreformidle og drøfte de visioner for fremtidens psykiatri, som regionsrådet vedtog den 14. december Deltagerne vil fortrinsvis være politikere fra regionsrådet samt personale fra Region Hovedstadens Psykiatri. Invitationen er sendt til de psykiatriske centre. Program for dagen og visionskataloget kan ses PsykIntra > Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri > Aktuelle nyheder Pakkeforløb for spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri Pakkeforløb for spiseforstyrrelser beskriver et standardforløb for behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser, hvor de nødvendige undersøgelser og behandlinger er beskrevet på forhånd, og hvor behandlingen er tilrettelagt efter faste forløbstider, der er estimeret af faglige eksperter inden for området. Med implementeringen af pakkeforløb for spiseforstyrrelser er en stor del af behandlingen på det ikke-psykotiske område dækket af pakkeforløb. I alt findes der nu ni pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. De fleste pakkeforløb består af et basisforløb og et udvidet forløb. Dog er forløbet for ADHD udrednings- og behandlingsopstartsforløb, og pakkeforløbene for spiseforstyrrelser er delt op i individuelle forløb og gruppeforløb: ADHD hos voksne Bipolar affektiv sindslidelse Depressiv enkeltepisode OCD Panikangst og social fobi Periodisk depression Personlighedsforstyrrelser Spiseforstyrrelser Svære belastnings- og tilpasningsreaktioner. 19/22

20 Formålet med at implementere pakkeforløb er at skabe et bedre behandlingsforløb for patienten, når de kliniske handlinger lettere kan koordineres. Målet er give patienterne et bedre overblik over deres behandling og sikre at behandlingen finder sted uden unødig ventetid. Akkreditering: gennemførelse af minimock Som led i forberedelserne til Psykiatriens akkreditering af JCI i perioden d maj, vil surveyorer fra Kvalitets- og Udviklingafdelingen i perioden fra d. 21. februar til d. 2. maj gennemføre en lang række patient- og systemtracers på de psykiatriske centre. Alle centre vil få besøg. Derudover er der planlagt tracere i de ambulante enheder, der er beliggende uden for centrenes matrikler. Der er desuden fastsat en række datoer til gennemførelse af fokuserede genbesøg eller systemtracers. Formålet med tracerne er at understøtte centrenes arbejde med at implementere de udgivne vejledninger. Tracerne vil desuden sætte fokus på de standarder, som ved minimock og mocksurvey i 2010 resulterede i fund. Hovedfokus vil ligge på de fund, hvor der er risiko for, at Psykiatrien vil opnå scoringen ikke opfyldt eller delvist opfyldt på en standard ved akkrediteringssurveyet. Tracerne skal ses som en af de sidste muligheder for at rette op på eventuelle mangler i organisationen inden det endelige akkrediteringsbesøg. I år vil dialogmøderne vedrørende centrenes lægemiddelforbrug blive afholdt som selvstændige forløb på andre tidspunkter end de øvrige tracere. I forbindelse med mødet vil der blive foretaget en fokuseret audit med udgangspunkt i et antal EPM udskrifter og udvalgte journaler. I forlængelse af dialogmødet vil der blive gennemført medicintracere på centret. Nye sundhedsaftaler mellem RHP og kommunerne De nye sundhedsaftaler, der træder i kraft den 1. februar 2011 består af en en grundaftale, der er fælles for regionen og alle 29 kommuner i regionen samt en tillægsaftale. I tillægsaftalerne beskrives de justeringer og supplerende frivillige aftaler, der indgås mellem Regionen og den enkelte kommune. De særlige forhold, der vedrører samarbejdet om mennesker med sindslidelse, er beskrevet i et særligt afsnit i grundaftalen. Der er også i tillægsaftalerne aftaler, der inddrager psykiatrien. Endelig er de bilaterale samarbejdsaftaler mellem de psykiatriske centre, de børne- og ungdomspsykiatriske centre og kommunerne revideret. Det samlede materiale om sundhedsaftaler vil inden for kort tid være tilgængeligt på intranettet. Grundaftalen og samarbejdsaftalerne vil desuden være tilgængelige på internettet. Ændringer i de administrative funktioner På baggrund af en analyse af de administrative funktioner i Region Hovedstadens stabe og virksomheder, har koncerndirektionen indstillet, at en række ændringer foretages: Samling af al uddannelsesaktivitet i en særskilt virksomhed sammen med løn og personaleadministration. Der er tale om en fysisk enhed, der formentlig placeres enten på Frederiksberg eller Gentofte Hospital. Centret skal varetage grunduddannelse, specialuddannelse, efteruddannelse og lederudvikling, og man forventer at spare 15 årsværk i hele regionen. På lønog personaleområdet forventes en besparelse på ca 30 årsværk. Region H vil blive samlet til ét ansættelsesområde, hvilket betyder, at man fremover ansættes i hele regionen. Samling af IT, medico og telefoni i én virksomhed i Københavnsområdet. Der forventes en besparelse på ca. 75 årsværk over 2-3 år. Opgaverne er endnu ikke klart definerede. 20/22

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. December 2013 PsykiatriNyt Indhold Leder Rejsen er begyndt...side 2 Psykoedukation i pakkeforløb Et nyt netværk - en ny begyndelse...side 3 Pårørendeinddragelse Mor til ung med anoreksi: Familieterapi

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 04 23. februar 2012 HULUBULU-LOTTE : FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 KRISEN KRÆVER NYE STRATEGIER

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager!

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! 06/14 SOCIALRÅDGIVEREN Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! tema om misbrug det starter med en joint Borgeren skal fortjene sin ydelse Den aktive arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere