TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED"

Transkript

1 TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

2 Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: Anslag (inkl. mellemrum): , svarende til ca. 11 normalsider. Gruppe 18: Lise Møller Jonas Thomsen Hussein Al-Ameri Christian Ørtoft Leegaard Karim Peshrou

3 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 1 Indledning... 1 Case... 2 Problemformulering:... 2 Designmodel:... 3 Activity-Based Costing:... 4 Time-Driven Activity-Based Costing:... 5 Implementering af TDABC:... 6 Konklusion og perspektivering: Litteraturliste: Bilag 1 Aktiviteter medregnet omkostningsdrivere for indirekte kapacitetsomkostninger Private kunder: Erhvervskunder: Forklaring af udregninger:... 14

4 Executive Summary Vi har i dette projekt udformet en fiktiv rengøringsvirksomhed. Virksomheden brugte førhen dækningsbidragsmodellen som virksomhedens omkostningsregnskab, hvor vi i dette projekt vil forsøge at se på virksomheden med TDABC som omkostningsregnskab. Dette vil danne et overblik over de indirekte kapacitetsomkostninger, der er forbundet med de to omkostningsobjekter; privatrengøring og erhvervsrengøring. Hermed er der skabt et bedre beslutningsgrundlag fremadrettet for virksomheden. I dette projekt har vi valgt at skrive om de beslutningsmæssige udfordringer for virksomheder, som omkostningsregnskaber kan give. Her gøres der rede for hvorledes de to omkostningsfordelingsmodeller tilsammen kan skabe et bedre overblik, samt danne et mere nøjagtigt billede af fordelingen af de indirekte kapacitetsomkostninger. Vi er kommet frem til at TDABC er mest fordelsagtige omkostningsfordelingsmodel på lang sigt, hvor dækningsbidragsmodellen er mere nyttig på kort sigt, idet TDABC fordeler de ikke-reversible omkostninger, mens dækningsbidragsmodellen giver et overblik over de reversible omkostninger. Indledning Traditionelle regnskabssystemer, herunder dækningsbidragsmetoden, har været kraftigt kritiserede for ikke at give nøjagtige informationer, hvilket kræves for at kunne planlægge, styre og kunne træffe beslutninger på ledelsesplan (Bukh, 2003). På den baggrund udviklede to amerikanske økonomiprofessorer, Kaplan og Cooper, en ny metode for omkostningsallokering (ibid.). Konceptet blev introduceret i 1980 erne i USA under navnet, Activity-Based Costing (ABC)(ibid.). Dækningsbidragsmetoden er blevet kritiseret for, at den kun tager højde for de direkte omkostninger, som bliver fordelt til de enkelte produkter, samt at virksomheden fokuserer på at få højst mulig dækningsbidrag (Mejer, 2005). ABC er derimod et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab, hvor der fortages fordeling af indirekte omkostninger til aktiviteter, som vedrører de forskellige omkostningsobjekter (Atkinson et al, 2012). Modellen blev hurtigt udbredt både i virksomheder og universitetslærebøger (Mejer, 2005). Siden modellens introduktion har de løbende erfaringer givet en del kritik (Bukh, 2003). Modellen er blandt andet blevet kritiseret for at være kompleks og for omkostningsfuld at implementere og vedligeholde (ibid.). Som løsning på problemerne introducerede Kaplan og Anderson i 2004 en ny tilgang til ABC modellen; Time Driven Activity Based Costing (TDABC). TDABC præsenterer en fremgangsmåde, som både er mere Side 1 af 14

5 effektiv, mere præcis og er mindre kompleks at implementere. Der lægges op til en mere simplificeret tilgang til omkostningsregnskabet. På baggrund af kritikken vedrørende dækningsbidragsmetoden og ABC, vil vi i dette projekt fokusere på TDABC, som vi forventer giver et bedre overblik over virksomhedens omkostninger. Case Virksomheden Ren ApS er et rengøringsfirma, som udbyder rengøring til hhv. private kunder og erhvervskunder. Der er 8 medarbejdere ansat som rengøringsassistenter og ejeren selv, som står for det administrative arbejde samt støttefunktioner, altså bl.a. vask og tørring af klude og viskestykker. Rengøringsvirksomheden har hidtil benyttet dækningsbidragsmodellen til at vurdere lønsomheden for hhv. privat- og erhvervsrengøring, men da der er kommet mange kunder til siden virksomheden blev stiftet, er det blevet mere kompliceret at overskue, hvordan omkostningerne fordeler sig. Problemformulering: I forhold til dækningsbidragsmodellen, hvordan kan TDABC bidrage med at optimere beslutningsprocesserne og lønsomheden i forhold til den givne case? Side 2 af 14

6 Designmodel: Summary Indledning Problemformulering Teori ABC TDABC Analyse/Diskussion Konklusion / Perspektivering Side 3 af 14

7 Vi vil i det kommende afsnit kort starte med beskrive ABC, herefter vil vi beskrive teorien bag, og fremgangsmåden for TDABC Activity-Based Costing: Bukh (2007) forklarer, at Activity-Based Costing blev introduceret som et værktøj til at give overblik over de omkostninger, som de traditionelle omkostningsregnskaber ikke allokerede til produkterne. Det aktivitets baserede omkostningsregnskab fokuserer, som navnet indikerer, på aktiviteterne, som udføres i virksomheden og deres træk på virksomhedens ressourcer. Bukh (2007) skriver i øvrigt, at for at anvende ABCmodellen i praksis, skal der udføres to trin: Trin et er at fordele ressourceomkostningerne til de aktiviteter, der udføres. Eksempler på aktiviteter, som vedrører aktiviteter i rengøringsbranchen, er fx oprettelse af nye kunder samt vask af tøj og klude. Ved trin to skal man henføre aktivitetsomkostninger til de forskellige omkostningsobjekter (en service, et produkt eller en kunde), fordelt på baggrund af deres forbrug af den givne ressource. For hver aktivitet beregnes der en activity cost driver rate, som giver et billede af, hvad det koster at udføre aktiviteten én gang. Bukh (2005, s ) beskriver, at ABC har den ulempe, at modellen ikke kan anvendes som beslutningsgrundlag for at afskaffe et omkostningsobjekt. Dette skyldes, at hvis virksomheden, ud fra ABC, vælger at afskaffe de omkostningsobjekter, som ikke er rentable, så fordeles de indirekte omkostninger på virksomhedens resterende omkostningsobjekter. Afskaffelsen af et omkostningsobjekt gør dermed, at de indirekte omkostninger bliver højere for de omkostningsobjekter, som tidligere var rentable. Dermed skabes en ny situation, hvor tidligere rentable omkostningsobjekter mister deres rentabilitet. Afskaffes disse omkostningsobjekter, vil deres indirekte omkostninger blive yderligere uddelt, og til sidst vil alle omkostningsobjekter ikke være rentable dermed kan virksomheden risikere at lukke. Denne mekanisme kaldes dødsspiralen. Bukh (2007) skelner mellem tre forskellige aktivitetsdrivere: Transaktionsdrivere, Varighedsdriveren eller direkte måling, disse vil blive forklaret herunder. Transaktionsdriver: Transaktionsdrivere er et udtryk for, hvor mange gange en given aktivitet udføres pr. omkostningsobjekt. Transaktionsdrivere bruges, når aktiviteterne er udført og brugt på samme måde for alle varer og kunder. Dermed er denne løsning også den billigste, da driveren ikke tager variationen af de forskellige produkter eller serviceydelser ind i overvejelserne. Side 4 af 14

8 Varighedsdriver: Varighedsdriveren angiver den tid, det tager at udføre en aktivitet. Denne metode benyttes, hvis aktivitetens varighed varierer mellem forskellige omkostningsobjekter. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis nogle produkter kun kræver få minutters arbejde, mens andre produkter kræver flere timers arbejde. Direkte måling: Direkte måling er den dyreste af de tre metoder. Dette skyldes, at der skal indsamles og registrere større mængde data end ved de andre metoder. Det kunne f.eks. betyde, at der til et produkt, skal anvendes nogle kompetencer, som kun en højtuddannet person besidder. Time-Driven Activity-Based Costing: Time-Driven Activity Based Costing (herefter TDABC) er en model til omkostningsregnskaber. Modellen er en videreudvikling af ABC-modellen, som ifølge Bukh (2007) bl.a. blev kritiseret for at blive for kompliceret at skabe og vedligeholde, fordi modeldesignet bliver for komplekst. ABC-modellen er bygget på, at der for hver kunde/ordre registreres hvor langt tid, der er brugt. Kaplan og Anderson (2004), som fremstillede modellen har beskrevet, at TDABC derimod bygger på værdier, som estimeres for hvert produkt, hver service eller hver kunde, også kaldet omkostningsobjekt. Her kræves to estimater: omkostning per tidsenhed for indirekte ressourcer og ressourcekapacitet forbrugt af produkt, service eller kunde. Den forbrugte kapacitet måles typisk i tid, men kan ved TDABC også måles i kvadratmeter eller megabyte alt efter, hvad aktiviteten drejer sig om. Kaplan og Anderson (2004) beskriver, at for at finde omkostningerne ved et omkostningsobjekt skal virksomheden først estimere kapacitetens omkostning per tidsenhed. Her skal virksomheden vurdere hvor meget af den teoretiske kapacitet, der reelt udnyttes og dermed finde den reelle kapacitet 1, Kaplan og Anderson (2004) foreslår at regne med cirka % af den teoretiske kapacitet. Når den reelle kapacitet er estimeret, divideres den fulde omkostning af kapaciteten med denne, og dermed er kapacitetens omkostning per tidsenhed fundet. = Ligning 1 - Kapacitetens omkostning per tidsenhed ø Andet trin for at finde omkostningerne ved omkostningsobjektet er ifølge Kaplan og Anderson (2004), at virksomheden skal estimere hvor meget af den indirekte kapacitet (igen typisk tid), der bruges for at udføre 1 Teoretisk / reel kapacitet: Med den teoretiske kapacitet menes den fulde kapacitet. Et eksempel på dette kunne være en medarbejders fulde arbejdstid, hvor den reelle arbejdstid vil være den teoretiske arbejdstid fratrukket pauser og lignende. Side 5 af 14

9 én enhed af alle de aktiviteter, der vedrører omkostningsobjektet. Dette kan gøres enten ved at interviewe eller observere de ansatte. Når dette er fundet, lægges de fundne tal sammen og ganges med kapaciteternes omkostning per tidsenhed, og hermed opnås cost driver raten, som så kan bruges til at udregne omkostninger for omkostningsobjektet. = h h Ligning 2 - Cost driver rate Kaplan og Anderson (2004) erkender, at simplificeringen af aktivitetsopgørelsen kan blive for unøjagtig, og introducerer derfor såkaldte Time equations. Disse anvendes i de tilfælde hvor de simple beregninger og estimater ikke beskriver virkeligheden tilfredsstillende, fordi der er kendte faktorer ved specielle situationer, der bruger mere kapacitet, end i normale situationer. Time equations bør indeholde de kendte situationer, som varierer fra standard-aktiviteten og bør, som alle andre aspekter ved TDABC, løbende opdateres efterhånden som virksomheden får bedre kendskab til aktiviteterne eller nye metoder, redskaber eller maskiner. Bukh (2005, s. 25) forklarer, at TDABC bl.a. blev udviklet for at undgå dødsspiralen. Som beskrevet ovenfor, bliver de indirekte omkostninger fordelt ud fra den tid, de bruger af kapaciteten og ikke omvendt som med ABC. Dette viser, at hvis et omkostningsobjekt afvikles, så vil der opstå en ledig kapacitet, men denne vil ikke blive fordelt ud på de andre omkostningsobjekter. Virksomheden skal dog tage højde for, at disse indirekte omkostninger stadig findes og enten skal udnyttes til et andet omkostningsobjekt eller også skal de afvikles. I kraft af, at TDABC-modellen direkte går ind og fjerner uudnyttet kapacitet fra de enkelte produkter, og giver uudnyttet kapacitet dens egen post, kan dødsspiralen, som beskrevet i afsnittet om ABC, ikke være en faktor i TDABC. Dog kan det være svært at estimere den ledige kapacitet både reelt og monetært set. Implementering af TDABC: Herunder vil en mere detaljeret beskrivelse af den fiktive case blive gennemgået. Virksomheden Ren ApS er et rengøringsfirma, som blev stiftet af Tove Hansen i På det tidspunkt var der 3 ansatte, mens Tove, som leder, stod for planlægning af, hvor og hvornår rengøringen skulle finde sted ved de enkelte kunder. Udover sig selv, har Tove i dag 8 medarbejdere ansat som rengøringsassistenter, som gør rent ved henholdsvis private og virksomheder. Tove har siden starten anvendt dækningsbidragsmodellen til at styre virksomhedens økonomiske processer, men da der er kommet mange kunder til siden Side 6 af 14

10 virksomheden blev stiftet, er det blevet mere kompliceret at overskue, hvordan omkostningerne fordeler sig på de to services Privatrengøring og Erhvervsrengøring. For private har Tove valgt at taksere rengøringen med 325 kr. / timen, mens der for virksomheder bliver givet individuelle tilbud alt efter omfang og forhandling. Virksomheden har gennemgået en udvikling de seneste år, som har betydet, at arbejdsmængden og antallet af ansatte er steget, dog er indtjeningen ikke er steget i takt med disse. Tove er ansat i sit eget firma som administrativ medarbejder, og står i øvrigt for at pakke de ansattes biler, vaske og tørre klude. Hun ønsker at se hvilket forretningsområde, der giver bedst overskud og har derfor overvejet flere alternative løsninger til at styre de økonomiske processer, hvor hun efter vurdering af fordele og ulemper er kommet frem til at se nærmere på TDABC, for at se hvor de enkelte produkter trækker på kapaciteten af ressourcerne. Herunder, i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., ses regnskabet gennem dækningsbidragsmetoden, som virksomheden har brugt hidtil. Det ses, at dækningsbidragene for privatkunder og erhvervskunder er nogenlunde lige store, efter denne opdeling af omkostninger, kan det derfor konkluderes, at de to omkostningsobjekter er stort set lige lønsomme. Privatrengøring Erhvervsrengøring Total Omsætning kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rengøringsartikler og Benzin kr ,00 kr ,24 kr ,24 Direkte løn kr ,24 kr ,24 kr ,48 Dækningsbidrag kr ,76 kr ,52 kr ,28 Dækningsgrad 19,98 % 21,56 % 20,76 % Indirekte omkostninger kr ,00 Indtjening kr ,28 Tabel 1 - Omkostningsregnskab gennem dækningsbidragsmetoden. Side 7 af 14

11 I afsnittet herunder skal TDABC-modellen benyttes til at fordele indirekte kapacitetsomkostninger i den fiktive virksomhed. I Atkinson et al (2012) beskrives det, at TDABC lægger op til en simplificering af ABC, ved at estimere tidsforbrug og enhedsomkostninger for indirekte kapacitetsomkostninger. Ophavsmændene til modellen, Kaplan og Anderson (2004) skriver dog, at det ikke er vigtigt, at modellen passer 100 % fra start, da den senere nemt kan tilpasses med de faktiske værdier. Da vi i projektgruppen arbejder med en fiktiv virksomhed, vil vi dog søge at opsætte tal, vi skønner, er realistiske. Der er selvfølgelig ikke mulighed for, at optimere tallene efterfølgende, men vi er opmærksomme på, at det ville være tilfældet med en rigtig virksomhed. For at ændre omkostningsregnskabet fra at blive udregnet ved dækningsbidragsmodellen til at blive udregnet via TDABC-modellen, kræves det, at virksomheden estimerer en given kapacitets omkostning per tidsenhed, samt hvor meget af denne kapacitet, der bruges for at udføre én enhed af aktiviteten. De indirekte omkostninger, som indgår i dækningsbidrags-regnskabet, består af: - Løn til medarbejderen, der står for støttefunktionerne, som består af kontorarbejdet og det praktiske, som betjening af vaskemaskine og pakning af biler. - Leasing af firmabiler. Medarbejderen, som står for det administrative arbejde og de praktiske støttefunktioner, har opgjort hvor langt tid der bruges på hver type aktivitet, for hhv. privatrengøring og erhvervsrengøring, der er således tale om varighedsdrivere. Denne opgørelse bliver, som beskrevet ovenfor, brugt til at udregne cost driver raten for de forskellige typer aktiviteter. Herunder vil der blive gennemgået to eksempler på udregning af cost driver raten af denne medarbejders aktiviteter: Først udregnes kapacitetens omkostning pr. tidsenhed: Kapacitetens omkostning, som i dette tilfælde er den administrative medarbejders løn, er kr. årligt inklusive alt. Kapacitetens teoretiske størrelse, er 37 timer om ugen i 48 uger årligt, dermed bliver kapacitetens teoretiske størrelse i minutter pr år: å = å Den reelle størrelse på kapaciteten vurderes til at være 80 % af den teoretiske kapacitet, den resterende tid bruges på betalte pauser, uddannelse og spildtid. Dermed bliver den reelle kapacitet: å 80 % = å Side 8 af 14

12 Kapacitetens omkostning pr tidsenhed bliver så:. å. å 3,75. Herefter inddrages kapacitetsforbruget på de udvalgte aktiviteter Der er opgjort 8 forskellige typer aktiviteter, som medarbejderen udfører, disse er vedlagt i bilag 1. Herunder vil vi gennemgå 2 aktiviteter, med væsentlig forskel mellem de to omkostningsobjekter. Der er valgt at se på aktiviteterne: Ny kunde og Fakturaproblemer for de to omkostningsobjekter. Vi har skønnet, at hvis en ny kunde ved omkostningsobjektet privatrengøring har henvendt sig og vil oprettes som kunde samt lave en aftale om rengøring, tager det 30 minutter for medarbejderen. Dette inkluderer bl.a. oprettelse af kunden i databasen, kredittjek og samtale med kunden om, hvordan rengøringen skal ydes. For erhvervsrengøring har vi skønnet, at det tager lidt længere tid, da det som oftest er større arealer det drejer sig om, og det derfor skal aftales mere detaljeret hvilke områder, der skal rengøres hvornår og hvor grundigt. Den aktivitet, vi har valgt at kalde fakturaproblemer, indebærer opkald og samtaler med kunden om manglende betalinger eller dobbeltfakturering. For private kunder er det vurderet, at en samtale tager 15 minutter i gennemsnit, hvorimod en samtale af denne form med en virksomhed tager 5 minutter i gennemsnit. Forskellen ligger hovedsageligt i, at rengøringsaftalen med virksomheder er mere detaljeret, og foreligger elektronisk, samtidig har en virksomhed lettere ved at slå op i økonomisystemet, hvis der er tale om en teknisk fejl. En privat kunde kunne derimod forestilles at ville bruge lidt tid på at finde de relevante Private kunder Erhvervskunder papirer. Derfor er den forbrugte tid på disse aktiviteter som i Tabel 1. Aktivitet Tidsforbrug (minutter) Ny kunde 30 Fakturaproblemer 15 Ny kunde 60 Faktura problemer 5 Tabel 1 - Tidsforbrug over udvalgte aktiviteter Udregning af cost driver rate for de udvalgte aktiviteter Udregningen af cost driver raten er simpel, når de foregående trin er gennemført. Det er blot at gange tidsforbruget med kapacitetens omkostning per tidsenhed (i dette tilfælde medarbejderens effektive løn pr minut): 3,75 kr./minut. Cost driver raten for de udvalgte aktiviteter ses i Tabel 2. Som den viser, er der væsentlig forskel mel- Private kunder Erhvervskunder Tidsforbrug Cost driver rate Aktivitet (min.) (kr.) Ny kunde ,61 Fakturaproblemer 15 56,31 Ny kunde ,22 Faktura problemer 5 18,77 Tabel 2 - Tidsforbrug og cost driver rate for udvalgte aktiviteter Side 9 af 14

13 lem cost driver raten for de aktiviteter, der vedrører hhv. privat- og erhvervskunder. Dette skyldes, at cost driver raten i dette tilfælde, i høj grad bliver bestemt af den ene medarbejders tidsforbrug på de forskellige aktiviteter. En stigning i medarbejderens løn ville gøre cost driver raten større for alle aktiviteter, alt andet lige, mens en stigning i tidsforbrug på en enkelt aktivitet, udelukkende ville gøre cost driver raten for netop denne aktivitet større. Slutteligt opgøres det, hvor mange gange aktiviteterne er blevet udført, og dette ganges med cost driver raten, for at få den endelige påvirkning på resultatopgørelsen. Udførelsen af dette trin ses i Tabel 4. Tabel 4 viser dermed, at for begge de to valgte aktiviteter gælder det, at privatrengøring belaster resultatopgørelsen i større grad end erhvervsrengøring, når det drejer sig om den indirekte kapacitetsomkostning, som medarbejderen i dette eksempel udfører. Private kunder Erhvervskunder Aktivitet Tidsforbrug Cost driver rate Totale omkostninger Antal (min.) (kr.) (kr.) Ny kunde , ,56 Fakturaproblemer 15 56, ,34 Ny kunde , ,11 Faktura problemer 5 18, ,31 Tabel 3 - Endelig opgørelse for udvalgte aktiviteter Side 10 af 14

14 I ovenstående afsnit er der fremlagt to eksempler på udregning af totale omkostninger ved en aktivitet for den indirekte kapacitet. Herunder vil følge konklusion og perspektivering, hvor det nye samlede regnskab også vil blive præsenteret. Konklusion og perspektivering: Nedenfor, i Tabel 5, er det samlede omkostningsregnskab, der er opstillet gennem TDABC-metoden. Beregningerne er vedlagt i bilag 1. Det ses i Tabel 5, at privatrengøring kun har en indtjening på 0,44 % af omsætningen, mens det for erhvervsrengøring er 9,03 % af omsætningen. Derfor kan det konkluderes, at allokering af de indirekte kapacitetsomkostninger, er et vigtigt supplement til DB-metoden, da dækningsgraden umiddelbart viser, at begge produkter synes lige lønsomme, mens TDABC-metoden viser, at erhvervsrengøring klart det mest lønsomme produkt. Privatrengøring Erhvervsrengøring Total Omsætning kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rengøringsartikler kr ,00 kr ,24 kr ,24 Benzin kr ,00 kr ,00 kr ,00 Direkte løn kr ,24 kr ,24 kr ,48 Dækningsbidrag kr ,76 kr ,52 kr ,28 Dækningsgrad 19,98 % 21,56 % 20,76 % Indirekte løn kr ,79 kr ,21 kr ,00 Leasing af biler kr ,00 kr ,00 kr ,00 Indtjening før skat kr ,97 kr ,31 kr ,28 Indtjening før skat % 0,44 % 9,03 % Tabel 4 - Samlet omkostningsregnskab med TDABC Dækningsbidragsmodellen giver mulighed for at påvirke de omkostninger, der er reversible på kort sigt, altså i løbet af en måned. TDABC-omkostningsregnskabet skaber, modsat, grundlag for nye beslutningsprocesser, som er mere langsigtede, ved at inddrage de omkostninger, der ikke er reversible på kort sigt, herunder leasing-forpligtelser og opsigelse af ansatte. Derfor er et forslag til den fiktive virksomhed, at virksomheden bør anskaffe flere erhvervskunder, og begynde at afvikle forretningsområdet, som vedrører privatrengøring, i takt med, at de indirekte kapacitetsomkostninger ved privatrengøring afvikles. En anden mulighed kunne være, at analysere kapacitetsomkostningerne ved privatrengøring og optimere disse. En optimering kunne eksempelvis være at lave kontaktformularer på websitet, så alle klager, anmodninger om at blive kunde og lignende, vil ske i en automatiseret proces. Side 11 af 14

15 En tredje og sidste mulighed er, at hæve prisen på privatrengøring, så de høje omkostninger udlignes ved en højere udbudspris, dog kunne dette forestille sig, at gå ud over antallet af privatkunder. TDABC som supplement til dækningsbidragsomkostningsregnskab for mindre servicevirksomheder synes umiddelbart at være fordelagtig. Fordele er, at når modellen er sat op for første gang, er den meget nem at tilføje nye aktiviteter eller ændre i de nuværende. Derimod er der en stor barriere ved at opstille modellen. Barrieren består bl.a. i at fastsætte tidsforbrug for de forskellige aktiviteter, men med det rette modeldesign og de rette udregninger, er det nemt at ændre senere hen. Side 12 af 14

16 Litteraturliste: Atkinson, Anthony A.; Kaplan, Robert S.; Matsumura, Ella Mae; Young, S. Mark: Management Accounting, 6 th edition, Pearson Education Limited, Harlow, Bukh, Per Nikolaj; Israelsen, Poul: Activity based costing i Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum, 2004 Sidst hentet fra: Bukh, Per Nikolaj: De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC, November Sidst hentet fra: Bukh, Per Nikolaj: Time-Driven ABC nemmere og mere effective ABC-modeller i Controlleren, April Sidst hentet fra: Kaplan, Robert S.; Anderson, Steven R: Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business Review, Vol. 82 Issue 11, p , November 2004 Mejer, Carsten: Activity Based Costing tilfører ABC ny viden til praksis? i Ledelse & Erhvervsøkonomi, volume 3, s , Side 13 af 14

17 Bilag 1 Aktiviteter medregnet omkostningsdrivere for indirekte kapacitetsomkostninger Private kunder: Aktivitet Antal Tid pr enhed Brugt i alt Cost-Driver Rate Total omkostning Ny kunde kr. 112,61 kr ,56 Klager kr. 37,54 kr ,60 Ændring af abonnement kr. 56,31 kr ,28 Faktura problemer kr. 56,31 kr ,34 Ordrehåndtering kr. 18,77 kr ,27 Pakning kr. 37,54 kr ,54 Vask af tøj og klude kr. 225,22 kr ,77 Informering af medarbejdere kr. 37,54 kr ,42 Kørsel indenfor bygrænsen kr. 98,94 kr ,93 Kørsel udenfor bygrænsen kr. 197,88 kr ,07 Total kr ,79 Erhvervskunder: Aktivitet Antal Tid pr enhed Brugt i alt Cost-Driver Rate Total omkostning Ny kunde kr. 225,22 kr ,11 Klager kr. 18,77 kr. 375,37 Ændring af abonnement kr. 37,54 kr ,71 Faktura problemer kr. 18,77 kr. 56,31 Ordrehåndtering kr. 15,01 kr ,11 Pakning kr. 56,31 kr ,41 Vask af tøj og klude kr. 225,22 kr ,77 Informering af medarbejdere kr. 37,54 kr ,42 Kørsel indenfor bygrænsen kr. 98,94 kr ,96 Kørsel udenfor bygrænsen kr. 197,88 kr ,04 Total kr ,21 Forklaring af udregninger: I de to ovenstående tabeller, er der regnet med følgende: - Én medarbejder arbejder 37 timer om ugen, 48 uger om året og får kr. om året. 20 % af arbejdstiden går til spildtid, betalte pauser og uddannelse. - Der er leaset 8 biler til en pris på 3500 kr. pr. bil pr. måned. Det vil sige kr. om året i alt. - De 8 første rækker i hver tabel, er uddeling af den nævnte medarbejders arbejdsopgaver. - De to sidste rækker i hver tabel, er uddeling af leasingprisen på de 8 biler. Side 14 af 14

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel 26.177. anslag, svarende

Læs mere

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Gruppe 23 Activity Based Costing Decentraliseret ABC i større virksomheder Henrik Poulsen Jess Andersen Benjamin Lund Mathilde Sørensen Dato: 26. Maj 2011 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 2 1.1

Læs mere

DB- metoden vs. Time- driven ABC

DB- metoden vs. Time- driven ABC DB- metoden vs. Time- driven ABC HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Gruppe 4 Brian Buus Jensen Casper Guldager Larsen Kicki brun Jensen Regina Rasmussen Simone Bang

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Activity Based Costing Activity Based Costing af BDO-professor, cand.oecon., ph.d, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor, cand.oecon. Poul Israelsen, pi@iprod.auc.dk,

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING

ACTIVITY-BASED COSTING ACTIVITY-BASED COSTING - Omkostningsallokering & ledig kapacitet 1. maj 2014 - Aalborg Universitet Økonomistyring 4. semester - Gruppe 39 Vejleder: Michael Jørgensen 20140101: Morten Sejersbøl Munk Jensen

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3 Økonomistyring Acivity Based Costing Gruppe 3 Titelblad Titel: Semester: Vejleder: Gruppe: ABC-system i en virksomhed HA, 4. semester Christian Nielsen 3 Deltagere: Anamaj Marken Mathiesen Jacob Offersgaard

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard ABC og TDABC MAY 26, 2014 GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard Titelblad Uddannelse: Almen erhvervsøkonomi, HA, 6. semester Uddannelsessted:

Læs mere

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet Seminaropgave 4. semester HA 1.05.2014 Aalborg Universitet Mads Kjær Jakobsen Jonas Rasmussen Dennis Majdall Mikkkelsen Mikael Buus Jørgensen Nicklas Broen Jakobsen Anslag: 58.543 Normalsider: 24 sider

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

Aalborg Universitet Gruppe: 29

Aalborg Universitet Gruppe: 29 Titelblad Uddannelse: HA 4. semester Uddannelsessted: Aalborg Universitet Gruppe: 29 Gruppemedlemmer: Casper Ø. Franzen, Michael B. Rye, Natasja J. W. Michaelsen, Rasmus G. Josefsen og Signe L. L. Marthinsen

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK Balanced Scorecard I televirksomheden TeleDK Gruppe: 27 Afleveringsfrist: 24. maj 2012 Vejleder: Daniel Harritz Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi Videregående økonomistyring og IT Anslag: 28.647 Martin

Læs mere

TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed

TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed Foråret 2012 Gruppe 5 Gruppemedlemmer Ida Birch Nielsen Mai Qvist Jørgensen Jesper Olesen Kasper G. Pedersen Mikkel N. Pallisgaard Afleveret d. 24/05

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15 Gruppemedlemmer Lise Møller Louise Fleischer Afleveret d. 03/06 2014 Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Aalborg Universitet Projektperiode:

Læs mere

ABC-modeller. -udvikling og forskelle

ABC-modeller. -udvikling og forskelle Cand.merc. økonomistyring Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tim Bønding Eksamensnr: 273799 Vejleder: Steen Nielsen Erhvervsøkonomisk Institut ABC-modeller -udvikling og forskelle Aarhus School of Business,

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed

Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Af Niels Larsen 1 Resumé Grundet deres fokusering på bagvedliggende årsagsvirkningssammenhænge

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009 1/2009 Editorial Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomisom som ex ante

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Skaf viden om omkostningsstrukturen

Skaf viden om omkostningsstrukturen BETINGELSEN FOR AT EFFEKTIVISERE FORSYNINGSKÆDEN Skaf viden om omkostningsstrukturen Samtidig med at vi systematisk effektiviserer produktion og logistik, f.eks. ved at indføre ny automatiseret produktionsteknologi,

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 23 Titelblad Dato: Efterår 2004 Forelæser: Maria Friis Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Kunderentabilitetsanalyser

Kunderentabilitetsanalyser Kunderentabilitetsanalyser Per Nikolaj D. Bukh Servicestyringsgruppen Institut for Økonomi, Afdeling for Virksomhedsledelse Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C Tlf. 89 42 15 68 - Fax 86 13 51 32 E-mail:

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation

Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2017, 94. årgang 21 Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation Av Kasper Lindegaard-Hjulmann, MBA, Specialkonsulent,

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen!

GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen! GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen! Kyösti Schmidt Berlingske Business PBJ A/S København, 4. december 2012 Kyösti Schmidt LEO Pharmaceuticals Personnel development consultant Kuwait Petroleum

Læs mere

Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturen¹

Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturen¹ FOKUS: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturen¹ Det er essentielt at udvikle en mere præcis omkostningsinformation, som baserer sig på samme struktur

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Management rådgivning

Management rådgivning Advisor MA Management rådgivning Kort om mig: Sælger, konsulent, afdelingsleder, koncerncontroller, group business controller, management konsulent HD i økonomistyring & informatik Forfatter til bøger

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Arbejdsplaner & personlig planlægning

Arbejdsplaner & personlig planlægning Arbejdsplaner & personlig planlægning Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Internt regnskab. 5 ECTS Fagansvarlig: Thomas Borup Kristensen

Internt regnskab. 5 ECTS Fagansvarlig: Thomas Borup Kristensen Internt regnskab 5 ECTS Fagansvarlig: Thomas Borup Kristensen NB: foreløbig lektionsoversigt og foreløbig litteraturliste (ændringer kan forekomme og vil informeres om via Moodle) Placering 1. semester

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Activity based costing i den offentlige sektor?

Activity based costing i den offentlige sektor? Marts 2002 Activity based costing i den offentlige sektor? Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen Handelshøjskolen i Århus En af økonomistyringens hovedopgaver er at holde styr på organisationens

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 3. maj 02 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Agenda Kort teoretisk overblik Modeldesign med SAS Activity-Based

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere