TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED"

Transkript

1 TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

2 Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: Anslag (inkl. mellemrum): , svarende til ca. 11 normalsider. Gruppe 18: Lise Møller Jonas Thomsen Hussein Al-Ameri Christian Ørtoft Leegaard Karim Peshrou

3 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 1 Indledning... 1 Case... 2 Problemformulering:... 2 Designmodel:... 3 Activity-Based Costing:... 4 Time-Driven Activity-Based Costing:... 5 Implementering af TDABC:... 6 Konklusion og perspektivering: Litteraturliste: Bilag 1 Aktiviteter medregnet omkostningsdrivere for indirekte kapacitetsomkostninger Private kunder: Erhvervskunder: Forklaring af udregninger:... 14

4 Executive Summary Vi har i dette projekt udformet en fiktiv rengøringsvirksomhed. Virksomheden brugte førhen dækningsbidragsmodellen som virksomhedens omkostningsregnskab, hvor vi i dette projekt vil forsøge at se på virksomheden med TDABC som omkostningsregnskab. Dette vil danne et overblik over de indirekte kapacitetsomkostninger, der er forbundet med de to omkostningsobjekter; privatrengøring og erhvervsrengøring. Hermed er der skabt et bedre beslutningsgrundlag fremadrettet for virksomheden. I dette projekt har vi valgt at skrive om de beslutningsmæssige udfordringer for virksomheder, som omkostningsregnskaber kan give. Her gøres der rede for hvorledes de to omkostningsfordelingsmodeller tilsammen kan skabe et bedre overblik, samt danne et mere nøjagtigt billede af fordelingen af de indirekte kapacitetsomkostninger. Vi er kommet frem til at TDABC er mest fordelsagtige omkostningsfordelingsmodel på lang sigt, hvor dækningsbidragsmodellen er mere nyttig på kort sigt, idet TDABC fordeler de ikke-reversible omkostninger, mens dækningsbidragsmodellen giver et overblik over de reversible omkostninger. Indledning Traditionelle regnskabssystemer, herunder dækningsbidragsmetoden, har været kraftigt kritiserede for ikke at give nøjagtige informationer, hvilket kræves for at kunne planlægge, styre og kunne træffe beslutninger på ledelsesplan (Bukh, 2003). På den baggrund udviklede to amerikanske økonomiprofessorer, Kaplan og Cooper, en ny metode for omkostningsallokering (ibid.). Konceptet blev introduceret i 1980 erne i USA under navnet, Activity-Based Costing (ABC)(ibid.). Dækningsbidragsmetoden er blevet kritiseret for, at den kun tager højde for de direkte omkostninger, som bliver fordelt til de enkelte produkter, samt at virksomheden fokuserer på at få højst mulig dækningsbidrag (Mejer, 2005). ABC er derimod et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab, hvor der fortages fordeling af indirekte omkostninger til aktiviteter, som vedrører de forskellige omkostningsobjekter (Atkinson et al, 2012). Modellen blev hurtigt udbredt både i virksomheder og universitetslærebøger (Mejer, 2005). Siden modellens introduktion har de løbende erfaringer givet en del kritik (Bukh, 2003). Modellen er blandt andet blevet kritiseret for at være kompleks og for omkostningsfuld at implementere og vedligeholde (ibid.). Som løsning på problemerne introducerede Kaplan og Anderson i 2004 en ny tilgang til ABC modellen; Time Driven Activity Based Costing (TDABC). TDABC præsenterer en fremgangsmåde, som både er mere Side 1 af 14

5 effektiv, mere præcis og er mindre kompleks at implementere. Der lægges op til en mere simplificeret tilgang til omkostningsregnskabet. På baggrund af kritikken vedrørende dækningsbidragsmetoden og ABC, vil vi i dette projekt fokusere på TDABC, som vi forventer giver et bedre overblik over virksomhedens omkostninger. Case Virksomheden Ren ApS er et rengøringsfirma, som udbyder rengøring til hhv. private kunder og erhvervskunder. Der er 8 medarbejdere ansat som rengøringsassistenter og ejeren selv, som står for det administrative arbejde samt støttefunktioner, altså bl.a. vask og tørring af klude og viskestykker. Rengøringsvirksomheden har hidtil benyttet dækningsbidragsmodellen til at vurdere lønsomheden for hhv. privat- og erhvervsrengøring, men da der er kommet mange kunder til siden virksomheden blev stiftet, er det blevet mere kompliceret at overskue, hvordan omkostningerne fordeler sig. Problemformulering: I forhold til dækningsbidragsmodellen, hvordan kan TDABC bidrage med at optimere beslutningsprocesserne og lønsomheden i forhold til den givne case? Side 2 af 14

6 Designmodel: Summary Indledning Problemformulering Teori ABC TDABC Analyse/Diskussion Konklusion / Perspektivering Side 3 af 14

7 Vi vil i det kommende afsnit kort starte med beskrive ABC, herefter vil vi beskrive teorien bag, og fremgangsmåden for TDABC Activity-Based Costing: Bukh (2007) forklarer, at Activity-Based Costing blev introduceret som et værktøj til at give overblik over de omkostninger, som de traditionelle omkostningsregnskaber ikke allokerede til produkterne. Det aktivitets baserede omkostningsregnskab fokuserer, som navnet indikerer, på aktiviteterne, som udføres i virksomheden og deres træk på virksomhedens ressourcer. Bukh (2007) skriver i øvrigt, at for at anvende ABCmodellen i praksis, skal der udføres to trin: Trin et er at fordele ressourceomkostningerne til de aktiviteter, der udføres. Eksempler på aktiviteter, som vedrører aktiviteter i rengøringsbranchen, er fx oprettelse af nye kunder samt vask af tøj og klude. Ved trin to skal man henføre aktivitetsomkostninger til de forskellige omkostningsobjekter (en service, et produkt eller en kunde), fordelt på baggrund af deres forbrug af den givne ressource. For hver aktivitet beregnes der en activity cost driver rate, som giver et billede af, hvad det koster at udføre aktiviteten én gang. Bukh (2005, s ) beskriver, at ABC har den ulempe, at modellen ikke kan anvendes som beslutningsgrundlag for at afskaffe et omkostningsobjekt. Dette skyldes, at hvis virksomheden, ud fra ABC, vælger at afskaffe de omkostningsobjekter, som ikke er rentable, så fordeles de indirekte omkostninger på virksomhedens resterende omkostningsobjekter. Afskaffelsen af et omkostningsobjekt gør dermed, at de indirekte omkostninger bliver højere for de omkostningsobjekter, som tidligere var rentable. Dermed skabes en ny situation, hvor tidligere rentable omkostningsobjekter mister deres rentabilitet. Afskaffes disse omkostningsobjekter, vil deres indirekte omkostninger blive yderligere uddelt, og til sidst vil alle omkostningsobjekter ikke være rentable dermed kan virksomheden risikere at lukke. Denne mekanisme kaldes dødsspiralen. Bukh (2007) skelner mellem tre forskellige aktivitetsdrivere: Transaktionsdrivere, Varighedsdriveren eller direkte måling, disse vil blive forklaret herunder. Transaktionsdriver: Transaktionsdrivere er et udtryk for, hvor mange gange en given aktivitet udføres pr. omkostningsobjekt. Transaktionsdrivere bruges, når aktiviteterne er udført og brugt på samme måde for alle varer og kunder. Dermed er denne løsning også den billigste, da driveren ikke tager variationen af de forskellige produkter eller serviceydelser ind i overvejelserne. Side 4 af 14

8 Varighedsdriver: Varighedsdriveren angiver den tid, det tager at udføre en aktivitet. Denne metode benyttes, hvis aktivitetens varighed varierer mellem forskellige omkostningsobjekter. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis nogle produkter kun kræver få minutters arbejde, mens andre produkter kræver flere timers arbejde. Direkte måling: Direkte måling er den dyreste af de tre metoder. Dette skyldes, at der skal indsamles og registrere større mængde data end ved de andre metoder. Det kunne f.eks. betyde, at der til et produkt, skal anvendes nogle kompetencer, som kun en højtuddannet person besidder. Time-Driven Activity-Based Costing: Time-Driven Activity Based Costing (herefter TDABC) er en model til omkostningsregnskaber. Modellen er en videreudvikling af ABC-modellen, som ifølge Bukh (2007) bl.a. blev kritiseret for at blive for kompliceret at skabe og vedligeholde, fordi modeldesignet bliver for komplekst. ABC-modellen er bygget på, at der for hver kunde/ordre registreres hvor langt tid, der er brugt. Kaplan og Anderson (2004), som fremstillede modellen har beskrevet, at TDABC derimod bygger på værdier, som estimeres for hvert produkt, hver service eller hver kunde, også kaldet omkostningsobjekt. Her kræves to estimater: omkostning per tidsenhed for indirekte ressourcer og ressourcekapacitet forbrugt af produkt, service eller kunde. Den forbrugte kapacitet måles typisk i tid, men kan ved TDABC også måles i kvadratmeter eller megabyte alt efter, hvad aktiviteten drejer sig om. Kaplan og Anderson (2004) beskriver, at for at finde omkostningerne ved et omkostningsobjekt skal virksomheden først estimere kapacitetens omkostning per tidsenhed. Her skal virksomheden vurdere hvor meget af den teoretiske kapacitet, der reelt udnyttes og dermed finde den reelle kapacitet 1, Kaplan og Anderson (2004) foreslår at regne med cirka % af den teoretiske kapacitet. Når den reelle kapacitet er estimeret, divideres den fulde omkostning af kapaciteten med denne, og dermed er kapacitetens omkostning per tidsenhed fundet. = Ligning 1 - Kapacitetens omkostning per tidsenhed ø Andet trin for at finde omkostningerne ved omkostningsobjektet er ifølge Kaplan og Anderson (2004), at virksomheden skal estimere hvor meget af den indirekte kapacitet (igen typisk tid), der bruges for at udføre 1 Teoretisk / reel kapacitet: Med den teoretiske kapacitet menes den fulde kapacitet. Et eksempel på dette kunne være en medarbejders fulde arbejdstid, hvor den reelle arbejdstid vil være den teoretiske arbejdstid fratrukket pauser og lignende. Side 5 af 14

9 én enhed af alle de aktiviteter, der vedrører omkostningsobjektet. Dette kan gøres enten ved at interviewe eller observere de ansatte. Når dette er fundet, lægges de fundne tal sammen og ganges med kapaciteternes omkostning per tidsenhed, og hermed opnås cost driver raten, som så kan bruges til at udregne omkostninger for omkostningsobjektet. = h h Ligning 2 - Cost driver rate Kaplan og Anderson (2004) erkender, at simplificeringen af aktivitetsopgørelsen kan blive for unøjagtig, og introducerer derfor såkaldte Time equations. Disse anvendes i de tilfælde hvor de simple beregninger og estimater ikke beskriver virkeligheden tilfredsstillende, fordi der er kendte faktorer ved specielle situationer, der bruger mere kapacitet, end i normale situationer. Time equations bør indeholde de kendte situationer, som varierer fra standard-aktiviteten og bør, som alle andre aspekter ved TDABC, løbende opdateres efterhånden som virksomheden får bedre kendskab til aktiviteterne eller nye metoder, redskaber eller maskiner. Bukh (2005, s. 25) forklarer, at TDABC bl.a. blev udviklet for at undgå dødsspiralen. Som beskrevet ovenfor, bliver de indirekte omkostninger fordelt ud fra den tid, de bruger af kapaciteten og ikke omvendt som med ABC. Dette viser, at hvis et omkostningsobjekt afvikles, så vil der opstå en ledig kapacitet, men denne vil ikke blive fordelt ud på de andre omkostningsobjekter. Virksomheden skal dog tage højde for, at disse indirekte omkostninger stadig findes og enten skal udnyttes til et andet omkostningsobjekt eller også skal de afvikles. I kraft af, at TDABC-modellen direkte går ind og fjerner uudnyttet kapacitet fra de enkelte produkter, og giver uudnyttet kapacitet dens egen post, kan dødsspiralen, som beskrevet i afsnittet om ABC, ikke være en faktor i TDABC. Dog kan det være svært at estimere den ledige kapacitet både reelt og monetært set. Implementering af TDABC: Herunder vil en mere detaljeret beskrivelse af den fiktive case blive gennemgået. Virksomheden Ren ApS er et rengøringsfirma, som blev stiftet af Tove Hansen i På det tidspunkt var der 3 ansatte, mens Tove, som leder, stod for planlægning af, hvor og hvornår rengøringen skulle finde sted ved de enkelte kunder. Udover sig selv, har Tove i dag 8 medarbejdere ansat som rengøringsassistenter, som gør rent ved henholdsvis private og virksomheder. Tove har siden starten anvendt dækningsbidragsmodellen til at styre virksomhedens økonomiske processer, men da der er kommet mange kunder til siden Side 6 af 14

10 virksomheden blev stiftet, er det blevet mere kompliceret at overskue, hvordan omkostningerne fordeler sig på de to services Privatrengøring og Erhvervsrengøring. For private har Tove valgt at taksere rengøringen med 325 kr. / timen, mens der for virksomheder bliver givet individuelle tilbud alt efter omfang og forhandling. Virksomheden har gennemgået en udvikling de seneste år, som har betydet, at arbejdsmængden og antallet af ansatte er steget, dog er indtjeningen ikke er steget i takt med disse. Tove er ansat i sit eget firma som administrativ medarbejder, og står i øvrigt for at pakke de ansattes biler, vaske og tørre klude. Hun ønsker at se hvilket forretningsområde, der giver bedst overskud og har derfor overvejet flere alternative løsninger til at styre de økonomiske processer, hvor hun efter vurdering af fordele og ulemper er kommet frem til at se nærmere på TDABC, for at se hvor de enkelte produkter trækker på kapaciteten af ressourcerne. Herunder, i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., ses regnskabet gennem dækningsbidragsmetoden, som virksomheden har brugt hidtil. Det ses, at dækningsbidragene for privatkunder og erhvervskunder er nogenlunde lige store, efter denne opdeling af omkostninger, kan det derfor konkluderes, at de to omkostningsobjekter er stort set lige lønsomme. Privatrengøring Erhvervsrengøring Total Omsætning kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rengøringsartikler og Benzin kr ,00 kr ,24 kr ,24 Direkte løn kr ,24 kr ,24 kr ,48 Dækningsbidrag kr ,76 kr ,52 kr ,28 Dækningsgrad 19,98 % 21,56 % 20,76 % Indirekte omkostninger kr ,00 Indtjening kr ,28 Tabel 1 - Omkostningsregnskab gennem dækningsbidragsmetoden. Side 7 af 14

11 I afsnittet herunder skal TDABC-modellen benyttes til at fordele indirekte kapacitetsomkostninger i den fiktive virksomhed. I Atkinson et al (2012) beskrives det, at TDABC lægger op til en simplificering af ABC, ved at estimere tidsforbrug og enhedsomkostninger for indirekte kapacitetsomkostninger. Ophavsmændene til modellen, Kaplan og Anderson (2004) skriver dog, at det ikke er vigtigt, at modellen passer 100 % fra start, da den senere nemt kan tilpasses med de faktiske værdier. Da vi i projektgruppen arbejder med en fiktiv virksomhed, vil vi dog søge at opsætte tal, vi skønner, er realistiske. Der er selvfølgelig ikke mulighed for, at optimere tallene efterfølgende, men vi er opmærksomme på, at det ville være tilfældet med en rigtig virksomhed. For at ændre omkostningsregnskabet fra at blive udregnet ved dækningsbidragsmodellen til at blive udregnet via TDABC-modellen, kræves det, at virksomheden estimerer en given kapacitets omkostning per tidsenhed, samt hvor meget af denne kapacitet, der bruges for at udføre én enhed af aktiviteten. De indirekte omkostninger, som indgår i dækningsbidrags-regnskabet, består af: - Løn til medarbejderen, der står for støttefunktionerne, som består af kontorarbejdet og det praktiske, som betjening af vaskemaskine og pakning af biler. - Leasing af firmabiler. Medarbejderen, som står for det administrative arbejde og de praktiske støttefunktioner, har opgjort hvor langt tid der bruges på hver type aktivitet, for hhv. privatrengøring og erhvervsrengøring, der er således tale om varighedsdrivere. Denne opgørelse bliver, som beskrevet ovenfor, brugt til at udregne cost driver raten for de forskellige typer aktiviteter. Herunder vil der blive gennemgået to eksempler på udregning af cost driver raten af denne medarbejders aktiviteter: Først udregnes kapacitetens omkostning pr. tidsenhed: Kapacitetens omkostning, som i dette tilfælde er den administrative medarbejders løn, er kr. årligt inklusive alt. Kapacitetens teoretiske størrelse, er 37 timer om ugen i 48 uger årligt, dermed bliver kapacitetens teoretiske størrelse i minutter pr år: å = å Den reelle størrelse på kapaciteten vurderes til at være 80 % af den teoretiske kapacitet, den resterende tid bruges på betalte pauser, uddannelse og spildtid. Dermed bliver den reelle kapacitet: å 80 % = å Side 8 af 14

12 Kapacitetens omkostning pr tidsenhed bliver så:. å. å 3,75. Herefter inddrages kapacitetsforbruget på de udvalgte aktiviteter Der er opgjort 8 forskellige typer aktiviteter, som medarbejderen udfører, disse er vedlagt i bilag 1. Herunder vil vi gennemgå 2 aktiviteter, med væsentlig forskel mellem de to omkostningsobjekter. Der er valgt at se på aktiviteterne: Ny kunde og Fakturaproblemer for de to omkostningsobjekter. Vi har skønnet, at hvis en ny kunde ved omkostningsobjektet privatrengøring har henvendt sig og vil oprettes som kunde samt lave en aftale om rengøring, tager det 30 minutter for medarbejderen. Dette inkluderer bl.a. oprettelse af kunden i databasen, kredittjek og samtale med kunden om, hvordan rengøringen skal ydes. For erhvervsrengøring har vi skønnet, at det tager lidt længere tid, da det som oftest er større arealer det drejer sig om, og det derfor skal aftales mere detaljeret hvilke områder, der skal rengøres hvornår og hvor grundigt. Den aktivitet, vi har valgt at kalde fakturaproblemer, indebærer opkald og samtaler med kunden om manglende betalinger eller dobbeltfakturering. For private kunder er det vurderet, at en samtale tager 15 minutter i gennemsnit, hvorimod en samtale af denne form med en virksomhed tager 5 minutter i gennemsnit. Forskellen ligger hovedsageligt i, at rengøringsaftalen med virksomheder er mere detaljeret, og foreligger elektronisk, samtidig har en virksomhed lettere ved at slå op i økonomisystemet, hvis der er tale om en teknisk fejl. En privat kunde kunne derimod forestilles at ville bruge lidt tid på at finde de relevante Private kunder Erhvervskunder papirer. Derfor er den forbrugte tid på disse aktiviteter som i Tabel 1. Aktivitet Tidsforbrug (minutter) Ny kunde 30 Fakturaproblemer 15 Ny kunde 60 Faktura problemer 5 Tabel 1 - Tidsforbrug over udvalgte aktiviteter Udregning af cost driver rate for de udvalgte aktiviteter Udregningen af cost driver raten er simpel, når de foregående trin er gennemført. Det er blot at gange tidsforbruget med kapacitetens omkostning per tidsenhed (i dette tilfælde medarbejderens effektive løn pr minut): 3,75 kr./minut. Cost driver raten for de udvalgte aktiviteter ses i Tabel 2. Som den viser, er der væsentlig forskel mel- Private kunder Erhvervskunder Tidsforbrug Cost driver rate Aktivitet (min.) (kr.) Ny kunde ,61 Fakturaproblemer 15 56,31 Ny kunde ,22 Faktura problemer 5 18,77 Tabel 2 - Tidsforbrug og cost driver rate for udvalgte aktiviteter Side 9 af 14

13 lem cost driver raten for de aktiviteter, der vedrører hhv. privat- og erhvervskunder. Dette skyldes, at cost driver raten i dette tilfælde, i høj grad bliver bestemt af den ene medarbejders tidsforbrug på de forskellige aktiviteter. En stigning i medarbejderens løn ville gøre cost driver raten større for alle aktiviteter, alt andet lige, mens en stigning i tidsforbrug på en enkelt aktivitet, udelukkende ville gøre cost driver raten for netop denne aktivitet større. Slutteligt opgøres det, hvor mange gange aktiviteterne er blevet udført, og dette ganges med cost driver raten, for at få den endelige påvirkning på resultatopgørelsen. Udførelsen af dette trin ses i Tabel 4. Tabel 4 viser dermed, at for begge de to valgte aktiviteter gælder det, at privatrengøring belaster resultatopgørelsen i større grad end erhvervsrengøring, når det drejer sig om den indirekte kapacitetsomkostning, som medarbejderen i dette eksempel udfører. Private kunder Erhvervskunder Aktivitet Tidsforbrug Cost driver rate Totale omkostninger Antal (min.) (kr.) (kr.) Ny kunde , ,56 Fakturaproblemer 15 56, ,34 Ny kunde , ,11 Faktura problemer 5 18, ,31 Tabel 3 - Endelig opgørelse for udvalgte aktiviteter Side 10 af 14

14 I ovenstående afsnit er der fremlagt to eksempler på udregning af totale omkostninger ved en aktivitet for den indirekte kapacitet. Herunder vil følge konklusion og perspektivering, hvor det nye samlede regnskab også vil blive præsenteret. Konklusion og perspektivering: Nedenfor, i Tabel 5, er det samlede omkostningsregnskab, der er opstillet gennem TDABC-metoden. Beregningerne er vedlagt i bilag 1. Det ses i Tabel 5, at privatrengøring kun har en indtjening på 0,44 % af omsætningen, mens det for erhvervsrengøring er 9,03 % af omsætningen. Derfor kan det konkluderes, at allokering af de indirekte kapacitetsomkostninger, er et vigtigt supplement til DB-metoden, da dækningsgraden umiddelbart viser, at begge produkter synes lige lønsomme, mens TDABC-metoden viser, at erhvervsrengøring klart det mest lønsomme produkt. Privatrengøring Erhvervsrengøring Total Omsætning kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rengøringsartikler kr ,00 kr ,24 kr ,24 Benzin kr ,00 kr ,00 kr ,00 Direkte løn kr ,24 kr ,24 kr ,48 Dækningsbidrag kr ,76 kr ,52 kr ,28 Dækningsgrad 19,98 % 21,56 % 20,76 % Indirekte løn kr ,79 kr ,21 kr ,00 Leasing af biler kr ,00 kr ,00 kr ,00 Indtjening før skat kr ,97 kr ,31 kr ,28 Indtjening før skat % 0,44 % 9,03 % Tabel 4 - Samlet omkostningsregnskab med TDABC Dækningsbidragsmodellen giver mulighed for at påvirke de omkostninger, der er reversible på kort sigt, altså i løbet af en måned. TDABC-omkostningsregnskabet skaber, modsat, grundlag for nye beslutningsprocesser, som er mere langsigtede, ved at inddrage de omkostninger, der ikke er reversible på kort sigt, herunder leasing-forpligtelser og opsigelse af ansatte. Derfor er et forslag til den fiktive virksomhed, at virksomheden bør anskaffe flere erhvervskunder, og begynde at afvikle forretningsområdet, som vedrører privatrengøring, i takt med, at de indirekte kapacitetsomkostninger ved privatrengøring afvikles. En anden mulighed kunne være, at analysere kapacitetsomkostningerne ved privatrengøring og optimere disse. En optimering kunne eksempelvis være at lave kontaktformularer på websitet, så alle klager, anmodninger om at blive kunde og lignende, vil ske i en automatiseret proces. Side 11 af 14

15 En tredje og sidste mulighed er, at hæve prisen på privatrengøring, så de høje omkostninger udlignes ved en højere udbudspris, dog kunne dette forestille sig, at gå ud over antallet af privatkunder. TDABC som supplement til dækningsbidragsomkostningsregnskab for mindre servicevirksomheder synes umiddelbart at være fordelagtig. Fordele er, at når modellen er sat op for første gang, er den meget nem at tilføje nye aktiviteter eller ændre i de nuværende. Derimod er der en stor barriere ved at opstille modellen. Barrieren består bl.a. i at fastsætte tidsforbrug for de forskellige aktiviteter, men med det rette modeldesign og de rette udregninger, er det nemt at ændre senere hen. Side 12 af 14

16 Litteraturliste: Atkinson, Anthony A.; Kaplan, Robert S.; Matsumura, Ella Mae; Young, S. Mark: Management Accounting, 6 th edition, Pearson Education Limited, Harlow, Bukh, Per Nikolaj; Israelsen, Poul: Activity based costing i Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum, 2004 Sidst hentet fra: Bukh, Per Nikolaj: De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC, November Sidst hentet fra: Bukh, Per Nikolaj: Time-Driven ABC nemmere og mere effective ABC-modeller i Controlleren, April Sidst hentet fra: Kaplan, Robert S.; Anderson, Steven R: Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business Review, Vol. 82 Issue 11, p , November 2004 Mejer, Carsten: Activity Based Costing tilfører ABC ny viden til praksis? i Ledelse & Erhvervsøkonomi, volume 3, s , Side 13 af 14

17 Bilag 1 Aktiviteter medregnet omkostningsdrivere for indirekte kapacitetsomkostninger Private kunder: Aktivitet Antal Tid pr enhed Brugt i alt Cost-Driver Rate Total omkostning Ny kunde kr. 112,61 kr ,56 Klager kr. 37,54 kr ,60 Ændring af abonnement kr. 56,31 kr ,28 Faktura problemer kr. 56,31 kr ,34 Ordrehåndtering kr. 18,77 kr ,27 Pakning kr. 37,54 kr ,54 Vask af tøj og klude kr. 225,22 kr ,77 Informering af medarbejdere kr. 37,54 kr ,42 Kørsel indenfor bygrænsen kr. 98,94 kr ,93 Kørsel udenfor bygrænsen kr. 197,88 kr ,07 Total kr ,79 Erhvervskunder: Aktivitet Antal Tid pr enhed Brugt i alt Cost-Driver Rate Total omkostning Ny kunde kr. 225,22 kr ,11 Klager kr. 18,77 kr. 375,37 Ændring af abonnement kr. 37,54 kr ,71 Faktura problemer kr. 18,77 kr. 56,31 Ordrehåndtering kr. 15,01 kr ,11 Pakning kr. 56,31 kr ,41 Vask af tøj og klude kr. 225,22 kr ,77 Informering af medarbejdere kr. 37,54 kr ,42 Kørsel indenfor bygrænsen kr. 98,94 kr ,96 Kørsel udenfor bygrænsen kr. 197,88 kr ,04 Total kr ,21 Forklaring af udregninger: I de to ovenstående tabeller, er der regnet med følgende: - Én medarbejder arbejder 37 timer om ugen, 48 uger om året og får kr. om året. 20 % af arbejdstiden går til spildtid, betalte pauser og uddannelse. - Der er leaset 8 biler til en pris på 3500 kr. pr. bil pr. måned. Det vil sige kr. om året i alt. - De 8 første rækker i hver tabel, er uddeling af den nævnte medarbejders arbejdsopgaver. - De to sidste rækker i hver tabel, er uddeling af leasingprisen på de 8 biler. Side 14 af 14

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009 1/2009 Editorial Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomisom som ex ante

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Kunderentabilitetsanalyser

Kunderentabilitetsanalyser Kunderentabilitetsanalyser Per Nikolaj D. Bukh Servicestyringsgruppen Institut for Økonomi, Afdeling for Virksomhedsledelse Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C Tlf. 89 42 15 68 - Fax 86 13 51 32 E-mail:

Læs mere

Activity based costing i den offentlige sektor?

Activity based costing i den offentlige sektor? Marts 2002 Activity based costing i den offentlige sektor? Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen Handelshøjskolen i Århus En af økonomistyringens hovedopgaver er at holde styr på organisationens

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Agenda Kort teoretisk overblik Modeldesign med SAS Activity-Based

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Management rådgivning

Management rådgivning Advisor MA Management rådgivning Kort om mig: Sælger, konsulent, afdelingsleder, koncerncontroller, group business controller, management konsulent HD i økonomistyring & informatik Forfatter til bøger

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Konference på Radisson SAS Royal Hotel, København den 9. og 10. november 2009 CFO FORUM 2009. Den årlige mødeplads for økonomifunktionen

Konference på Radisson SAS Royal Hotel, København den 9. og 10. november 2009 CFO FORUM 2009. Den årlige mødeplads for økonomifunktionen Konference på Radisson SAS Royal Hotel, København den 9. og 10. november 2009 Den årlige mødeplads for økonomifunktionen Økonomifunktionens udvikling og muligheder i turbulente tider De globale krav til

Læs mere

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Braad Olesen, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen * ) Traditionel økonomistyring udfordres

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag!

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag! Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Børsen Ledelseshåndbøger Med Børsen Ledelseshåndbøger får du den mest aktuelle viden, sparring og frem for alt inspiration til alle de udfordringer, der præger

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune

ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune Viktoria Feldstedt Christian Helvad Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Problemstilingen... 2 3 Teorivalg... 5 4 Definitioner og forkortelser... 6

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger?

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Morten Jensen, Thomas Tang Ravnkilde Nielsen, Thomas Plenborg og Carsten Rohde Abstract 1 Dette eksplorative studie undersøger,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014 WORKSHOP NR. 209 Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet Oplægsholdere: Rikke Voss Andersen Per Tybjerg Aldrich 1 Baggrund AMFF-projekt: Virksomheders

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Activity Based Costing og relationelle databaser

Activity Based Costing og relationelle databaser Activity Based Costing og relationelle databaser 7. semester gruppe 1 Aalborg Universitet, Økonomistyring og informatik Side 1 af 104 21-12-2009 Titelblad Projektets titel: Activity Based Costing og relationelle

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

HD Speciale i økonomistyring og procesledelse >> Talk-Back modellen <<

HD Speciale i økonomistyring og procesledelse >> Talk-Back modellen << HD Speciale i økonomistyring og procesledelse >> Talk-Back modellen

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere