#2.06 kubix.nyt. Værdier skal gøre en forskel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#2.06 kubix.nyt. Værdier skal gøre en forskel"

Transkript

1 Et konkret projekt med henblik på at udfordre værdierne og efterleve dem i praksis. Projektet kan fx munde ud i en ny organisering af arbejdet, en ny personalepolitisk praksis e.l. En række forskellige lærings-, netværks- og udviklingsaktiviteter. Værdier skal gøre en forskel»» Udviklingsprojekt: Værdier skal gøre en forskel Af Bruno Clematide og Birgit Hjermov Værdier spiller en stor rolle i mange virksomheder. Men ofte er medarbejderne ikke inddraget i processen. Kubix deltager i nyt projekt om arbejdspladsernes værdier. Respekt, tillid, kvalitet og ansvarlighed. Det er kerneværdier i dansk erhvervsliv hvis man skal tro virksomhedernes årsberetninger, annoncer og hjemmesider. Men hånden på hjertet: Hvilken betydning har de fine ord i praksis? I mange virksomheder vil det ærlige svar være: Ikke den store. Der er lang vej fra beslutningen om at agere ud fra bestemte værdier til at sikre at de rent faktisk føres ud i livet. I en individualiseret tid hvor traditionelle fællesskaber er under pres, spiller værdier en stadigt større rolle som orienteringspunkter for den enkelte som borger, medarbejder og forbruger. I offentlige og private virksomheder bliver nedskrevne værdier en stadig mere udbredt måde at skabe en fælles referenceramme og signalere over for kunder, medarbejdere og andre interessenter "hvad man står for". Men ofte er sådanne værdisæt besluttet på et lederseminar uden medarbejderne der spiller en afgørende rolle når værdierne skal omsættes i praksis. Det øger risikoen for at værdierne forbliver floskler og vinduespynt. Inddrag medarbejderne Sådan behøver det imidlertid ikke at være. Det er ideen bag projektet 'Nye værdier i arbejdslivet' der er søsat af LO. Formålet er at udvikle metoder til at styrke medarbejdernes rolle i værdiprocessen. Grundtanken er at værdierne først bliver værdifulde når de er reelt forankret hos hver enkelt leder og medarbejder. Derfor kan og bør medarbejdernes ressourcer, kreativitet og ideer spille en væsentlig rolle i arbejdet med at definere, implementere og udfordre værdierne. Formålet med projektet, der er støttet af EU's Socialfond, er at beskrive best practice for hvordan man kan arbejde med værdier og omsætte dem i praksis. Omdrejningspunktet er arbejdspladsprojekter der med konsulentbistand fra forskellige uddannelsesinstitutioner gennemfører en række aktiviteter for at styrke arbejdet med værdier. Det drejer sig bl.a. om: En analyse af medarbejdernes holdning til virksomhedens værdier og den måde de udmøntes på. Værdier i dagplejen Et eksempel på et konkret forandringsprojekt er Gjern kommunale dagpleje. Her har dagplejerne sammen med børnenes forældre formuleret de værdier de betragter som væsentlige for at børnenes rettigheder kommer i centrum. På baggrund af dette materiale har forældrebestyrelsen og dagplejen udformet en målsætning og et værdigrundlag for dagplejen: 'Den værdifulde dagpleje'. Forældre og dagplejere har i grupper forholdt sig til og prioriteret mellem 37 konkrete værdiudsagn. Dialogen og den fælles proces for forældre og medarbejdere har givet en bevidsthed om hvilke værdier der vægtes højt af hhv. forældre og medarbejdere, og hvilke roller de to grupper hver især spiller i forhold til børnene. Værdiprocessen har samtidig bidraget til at øge dagplejernes faglighed og bevidsthed om pædagogik. Hver dagplejer har efterfølgende udarbejdet en folder over hvilke værdier der især er vigtige for hende og hvilke hun måske ikke prioriterer så højt. Dermed er der gjort plads til at dagplejerne hver især kan lægge vægt på forskellige elementer. Værdierne er blevet synlige for forældrene og har fået konkret betydning. Kubix har blandt andet fået til opgave at undersøge hvordan man på de seks deltagende arbejdspladser arbejder med værdier. På baggrund af disse analyser vil vi skrive tre kogebøger til inspiration for andre arbejdspladser der ønsker at arbejde værdibaseret på en konkret måde der giver mening for alle. Læs mere på projektets hjemmeside

2 Partnerskaber: Ny inspiration til skoler og virksomheder Af Bruno Clematide Med udviklingsprojektet 'Partnerskab om kompetenceudvikling' har fire erhvervsskoler sat sig for at udvikle tættere relationer til virksomhederne. Nyt temahæfte fra Kubix sætter fokus på hvad kompetencepartnerskaber kræver af skoler og virksomheder. Sidste år søsatte Århus Tekniske Skole, AMU Syd, AMU Nordjylland og Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) et stort fælles projekt der skal udvikle skolerne fra blot at være udbydere af uddannelse til at være faste partnere i virksomhedernes arbejde med kompetenceudvikling. Ideen er at indgå i et langt tættere og mere forpligtende samarbejde med den enkelte virksomhed for at kunne tilrettelægge et uddannelsestilbud der langt mere præcist matcher virksomhedernes behov. Skolerne har bedt Kubix om at bistå i den interne omstillingsproces som er en nødvendig del af strategien. Kubix skal analysere skolernes læringsrum og være sparringspartner i deres interne organisationsudvikling. Se kubix.nyt #3.05. På baggrund af drøftelser med lærere, konsulenter og ledere har Kubix nu udarbejdet et temahæfte om hvad et partnerskab om praksisnær kompetenceudvikling egentlig er. Hæftet er tænkt som inspiration til andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder der overvejer at indgå tættere samarbejdsrelationer. Fra leverandør til partner Mens et typisk kunde-leverandør-forhold er præget af enkeltstående aftaler om at gennemføre bestemte uddannelser for et bestemt antal medarbejdere, har relationerne i et partnerskab en anden karakter: løbende dialog gensidig åbenhed gensidig sparring gensidigt forpligtende samarbejde over længere tid gensidig tillid afklarede forventninger til hinanden forståelse for at virksomheden og skolen har forskellige styrker. Tre nødvendige elementer Temahæftet giver ikke nogen entydig facitliste til, hvordan et partnerskab om praksisnær kompetenceudvikling skal se ud. Det er i høj grad op til den enkelte skole og virksomheden at indrette et partnerskab der tilgodeser netop deres behov, ønsker og situation. Men temahæftet identificerer den kerne der må være til stede i alle partnerskaber. Skolen og virksomheden må samarbejde på tre niveauer: Strategisk kompetenceudvikling. Det er nødvendigt at skolen får adgang til virksomhedens udviklingsplaner så den kan spille en rolle som sparringspartner når virksomheden skal tænke kompetenceudvikling ind i sin strategiske udvikling. Læringsformer. Det er nødvendigt at partnerne ikke kun samarbejder om AMU-kurser, men bringer forskellige læringsformer i anvendelse i arbejdet med kompetenceudvikling. Opfølgning. Det er nødvendigt at følge op på læringsaktiviteterne for at sikre at det lærte forankres i det daglige arbejde, at evaluere effekten af aktiviteterne og vurdere hvordan selve partnerskabet udvikler sig. Temahæftet giver også svar på en række andre spørgsmål der trænger sig på for skoler og virksomheder der vil arbejde med partnerskaber: Hvordan skal praksisnær kompetenceudvikling forstås? Hvad kan virksomheder og skoler forvente at få ud af partnerskaber? Hvilken forskel gør det for partnerskabet om partneren er en stor eller en lille virksomhed? Hvad betyder det for partnerskabsopbygningen om skolen i forvejen har en kunderelation til virksomheden eller det er en helt ny samarbejdspartner? Bruno Clematide og Per Bruhn: Partnerskab om praksisnær kompetenceudvikling. Temahæfte 1, Partnerskab om Kompetenceudvikling. Temahæftet kan downloades her.

3 Erfaringsopsamling: Ny strategi til at forebygge hudlidelser Af Kalle Jørgensen, journalist Et 'ambassadørkorps' skal forebygge hudlidelser i sundhedsvæsenet. BAR SoSu s projekt Sund hud kombinerer oplysningsindsats med uddannelse af særlige ressourcepersoner. Kubix har samlet erfaringerne fra projektet. Arbejdsbetingede hudsygdomme er en af de mest udbredte erhvervslidelser herhjemme og en udbredt årsag til sygefravær. Hudlidelser forekommer særligt ofte i brancher med såkaldt 'vådt arbejde' arbejde præget af hyppig håndvask, brug af handsker og hyppig eller langvarig kontakt med vand, rengøringsmidler eller madvarer. Ansatte inden for social- og sundhedsområdet er derfor særligt udsatte. Det er baggrunden for projektet 'Sund hud' som er iværksat af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (BAR SoSu). Formålet er at øge opmærksomheden om arbejdsbetingede hudlidelser i sektoren og ændre personalets daglige praksis omkring håndhygiejne på en måde så hudlidelser så vidt muligt forebygges. Projektet omfatter to hovedelementer: Dels en generel informationsindsats over for arbejdspladserne. Dels en målrettet uddannelsesindsats over for ressourcepersoner fra de enkelte arbejdspladser, langt overvejende sygehusene. De har alle gennemført et to-dages kursus hvor de lærer hvordan man kan forebygge arbejdsbetinget håndeksem og undgå hudproblemer når man har vådt arbejde. Ideen er at gøre disse hudundervisere til en slags lokale 'ambassadører' der tager initiativ til aktiviteter på den enkelte afdeling. Projektet omfatter tillige tre netværksmøder hvor hudunderviserne kan mødes og udveksle erfaringer. Kubix har for BAR SoSu samlet erfaringerne fra projektet op. Hensigten har dels været at undersøge hvilke muligheder og vanskeligheder ambassadør-strategien møder i praksis dels at støtte projektdeltagerne undervejs og sprede erfaringerne til arbejdspladser uden for projektet. Et brugbart værktøj Alt tyder på at kombinationen af informationsindsats, uddannelse og netværksdannelse er en vellykket strategi. Deltagerne er begejstrede for forløbet og føler at de får en række brugbare værktøjer til at sætte sund hud på dagsordenen. Men erfaringsopsamlingen viser også at der er brug for tålmodighed, hvis strategien skal udmønte sig i konkrete forbedringer. Især netværksdelen har været vigtig for deltagerne. Sygehusene er tunge organisationer at flytte - og et vanskeligt sted overhovedet at skabe opmærksomhed og interesse om projekter af denne karakter. Bl.a. fordi der foregår så mange udviklingsaktiviteter og forandringsprojekter i forvejen. Derfor har det været helt afgørende at kursusdeltagerne har haft mulighed for at mødes og diskutere de barrierer de har mødt ude på afdelingerne, siger Ida Bering, konsulent i Kubix. Projektdeltagerne melder om flere typer vanskeligheder i arbejdet med sund hud. Dels opleves det mange steder som en lidt perifer problemstilling i forhold til andre dagsordener og aktiviteter. Dels er det oftest patienterne og ikke medarbejderne der er i fokus når der diskuteres hygiejne. Og endelig rummer det en række praktiske udfordringer at ændre retningslinjer, arbejdsgange og vaner samt indkøb og placering af hygiejneartikler og udstyr fx håndsprit og handsker. Tålmodighedsarbejde Analysen viser at det kræver en flerstrenget strategi hvis barriererne skal overvindes. Nogle af de vigtigste elementer er at: Skabe opbakning og finde allierede. Hvis indsatsen skal udmønte sig i konkrete aktiviteter og adfærdsændringer, kræver det organisatorisk opbakning. Finde gode anledninger. Det kan være en god idé at koble sund hud-aktiviteter op på eksisterende dagsordener og aktiviteter. Understøtte ændrede vaner. Selv ihærdig information har svært ved at fjerne indgroede vaner og forestillinger. Derfor er det bl.a. vigtigt at gå i dialog med skeptikerne. Selv om det endnu er småt med de konkrete resultater, konkluderer analysen at indsatsen gør en positiv forskel og at BAR SoSu bør fastholde og styrke aktiviteterne på en række områder. Ida Bering og Pernille Bottrup: Sund hud fra ny viden til nye vaner. Erfaringsopsamling fra BAR So- Su s projekt Sund hud. Kubix, februar Rapporten kan downloades her.

4 Analyse: Uddannelse for teltmontører på vej Af Kalle Jørgensen, journalist Teltkonstruktør, teltmontør, teltopstiller, teltmedarbejder kært barn har mange navne. Kubix har analyseret teltudlejningsbranchen for at afklare behovet for uddannelse på området. Den sidste måned har traditionen tro budt på flere fridage end de fleste: Store Bededag, Kristi Himmelfart osv. Men i hvert fald i én branche forholder det sig omvendt. I teltudlejningsbranchen er forårets helligdage med dertilhørende konfirmationer og bryllupper, havefester og foreningsarrangementer for slet ikke at tale om 1. maj startskuddet til sæsonen: Den halvdel af året hvor der er tryk på kedlerne og pengene tjenes. Markedet for teltudlejning er i vækst. Private har fået flere penge mellem hænderne og holder dyrere fester. Mange arrangementer - fx firmafester - flytter udendørs. Der er stigende efterspørgsel efter telte til messer og udstillinger. Og der er ved at opstå et nyt marked for telte til at overdække byggepladser. De enkelte opgaver bliver til stadighed større og mere varierede. Det stiller også høje krav til medarbejdernes kompetencer. På baggrund af en henvendelse fra Foreningen af Danske Festudlejere har Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat bedt Kubix udarbejde en analyse af teltmontørers jobområde. Dels for at afklare behovet for en egentlig teltmontøruddannelse, dels for at undersøge hvilke arbejdsmarkedskompetencer der er relevante for en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Vi kendte intet til området i forvejen. Så på den måde er der tale om et skoleeksempel på hvordan man bygger en arbejdsmarkedsuddannelse op fra grunden. Men jeg er overbevist om at det her nok skal munde ud i nye uddannelsestilbud, siger Hanna Grønning fra sekretariatet. et skoleeksempel på hvordan man bygger en arbejdsmarkedsuddannelse op fra grunden Sikkerhed i højsædet Teltmontørers grundlæggende kompetenceområder - montage, indretning og nedtagning af telte - har ikke hidtil været dækket af arbejdsmarkedsuddannelser. Der er primært tale om sidemandsoplæring og learning by doing. Ønsket om at etablere et egentligt uddannelsestilbud på området skyldes ikke mindst et øget fokus på sikkerhed for kunder og medarbejdere. Her kan uddannelse bidrage til at udvikle og ajourføre en grundlæggende faglig viden om teltmontage. Heine Pedersen, næstformand i Foreningen af Danske Festudlejere og indehaver af Ranum Teltudlejning, formulerer det sådan: Hvert år blæser ca. 50 telte omkuld fordi de er opstillet forkert. Man skal have en uddannelse for at passe en struds, men i princippet kan man sætte to 14-årige drenge ud at opstille et telt til mennesker uden at det kræver nogen form for uddannelse. En uddannelse vil være en form for kvalitetsog sikkerhedsstempel for at det man laver er ok. Det vil også kunne styrke teltudlejernes position på markedet. Markedet er præget af øget konkurrence, bl.a. på grund af billigere telte der gør det muligt for kommuner, foreninger osv. at købe frem for at leje. Når det gælder de største opgaver, er de store udenlandske virksomheder også på vej ind. De mindste løses til gengæld i stigende omfang af små garageudlejere personer med anden hovedbeskæftigelse der udlejer telte i deres fritid. De har ikke altid moms og den slags at slås med, siger Heine Pedersen. Nordjyske pionerer På AMU Nordjylland blev der 1. november sat en teltmontøruddannelse i gang på forsøgsbasis. Uddannelsen er sammensat af eksisterende AMUkurser. AMU Nordjylland har også fået tilskud til at udvikle en modulopbygning. Planen er at de nordjyske erfaringer skal bruges i processen med at udarbejde en egentlig FKB på området. De får også nogle kompetencer som gør det muligt for os at påtage os flere former for opgaver Heine Pedersen har selv haft fem mand på AMUkursus i vinter. De får også nogle kompetencer som gør det muligt for os at påtage os flere former for opgaver. Fx vagtfunktioner som der typisk bliver lagt vægt på i forbindelse med messer og udstillinger. Forts..

5 fortsat Han forudser at øget uddannelse kan skabe flere helårsjob i branchen og dermed også styrke rekrutteringsmulighederne betragteligt. I dag er branchen præget af stor personaleudskiftning. Jeg støder på mange der godt kunne tænke sig arbejde inden for teltområdet. Men der er jo ikke nogen der siger deres helårsstilling op til fordel for et halvårsjob, siger Heine Pedersen. I et bredere perspektiv kan nye uddannelsestilbud også give nogle kompetencer der kan anvendes som springbræt til andre typer af arbejde. Det kan muligvis styrke rekrutteringen blandt ledige der søger at blive sluset ind på arbejdsmarkedet. Hanna Grønning er ikke meget for ord som 'indslusning' og 'springbræt'. Det er der vel ingen brancher der bryder sig om at være. Men det er rigtigt at en ny uddannelse kan være med til at give nogle brede kvalifikationer der også kan bruges på det øvrige arbejdsmarked. Det er i sig selv positivt, siger hun. Birgit Hjermov og Elin Jørgensen: Uddannelse til festudlejningsbranchen? En undersøgelse af behov for uddannelse af teltmontører. Kubix, marts Rapporten kan downloades fra Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Nye publikationer Seniorers kompetencer Seniorer er kommet vældig i fokus de senere år. Ønsket er fra regeringens side at seniorerne skal udskyde deres tilbagetrækning. I snakken er der imidlertid ikke megen fokus på seniorers kompetencer og kompetenceudvikling. Det har vi rådet bod på med dette hæfte der er skrevet til tillidsrepræsentanter. I hæftet har vi beskrevet en række situationer hvor tillidsrepræsentanter kan arbejde for at sætte seniorers kompetencer på dagsordenen. Til støtte for tillidsrepræsentanter og arbejdsledere har vi tillige udviklet procedurer og værktøjer som er prøvet af i industrivirksomheder. Hæftet er skabt i et samarbejde med 3F og tillidsrepræsentanter fra fem virksomheder. Birgit Hjermov og Elin Jørgensen: Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Hæftet kan downloades her eller rekvireres på så længe lager haves. Se også Praksisnær kompetenceafklaring et IT-værktøj til IKA Kubix har i samarbejde med undervisere fra tre erhvervsskoler og Courseware Scandinavia udviklet Test Ren som er et IT-baseret afklaringsværktøj til rengøringsområdet. Test Ren hjælper til at afdække medarbejderens kompetencer inden for daglig erhvervsrengøring og kan bruges til individuel kompetenceafklaring (IKA). Projektets formål har været at skabe en afklaringsmetode som tager udgangspunkt i medarbejdernes konkrete hverdag og rengøringspraksis. I stedet for at skulle svare på generelle spørgsmål om fx rengøringsmidlers indholdsstoffer, møder deltageren derfor konkrete spørgsmål om hvordan hun vil planlægge en bestemt arbejdsopgave eller hvilke rengøringsmidler der skal bruges i hvilke situationer og hvorfor. På den måde afklares deltagerens teoretiske viden og hendes evne til at omsætte teorien i de situationer hvor det er relevant. Deltagerne arbejder individuelt og selvstændigt med Test Ren, og det betyder at underviseren aflastes i sit arbejde. Samtidig kan deltagernes besvarelser udgøre et overskueligt grundlag for en efterfølgende samtale om kompetencer og uddannelsesbehov. Foruden selve redskabet er der udarbejdet et idékatalog som giver underviserne inspiration til hvordan Test Ren kan anvendes i forskellige forløb og med forskellige målgrupper i IKA. Ida Bering: Test Ren. IT-værktøj til praksisnær kompetenceafklaring inden for rengøringsområdet. Vejledning til undervisere. Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Kubix, december Test Ren - CD-rom inkl. vejledning kan købes hos Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat.

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

FRA KURSUSLEVERANDØR TIL KOMPETENCEPARTNER

FRA KURSUSLEVERANDØR TIL KOMPETENCEPARTNER FRA KURSUSLEVERANDØR TIL KOMPETENCEPARTNER Erhvervsskoler og AMU-centre som partnere i praksisnær kompetenceudvikling LEARNING LAB DENMARK id:03 FOKUS PÅ PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING Praksisnær kompetenceudvikling

Læs mere

#3.06 kubix.nyt. Hvordan uddanner vi fremtidens ingeniører?

#3.06 kubix.nyt. Hvordan uddanner vi fremtidens ingeniører? Mange steder er der tradition for at hver underviser passer sit eget skema uden ansvar for samspillet med den øvrige uddannelse. Det er tit svært at have fokus på individuelle behov, når undervisningen

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Baggrund og det eksisterende uddannelsestilbud Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet blev revideret i forbindelse med OK

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Værdidrevet afdeling. Organisationsudvikling i egen afdeling

Værdidrevet afdeling. Organisationsudvikling i egen afdeling Værdidrevet afdeling Organisationsudvikling i egen afdeling 2017 1 Organisationsudvikling i egen afdeling Værdibaseret afdeling Form og forløb Forløbet er eksperimenterende og udviklingsorienteret i tæt

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser KOMPETENCEUDVIKLING.DK Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser Et kursusforløb på 2 dage med fokus på hvordan SU og andre aktører kan understøtte både de

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere