#2.06 kubix.nyt. Værdier skal gøre en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#2.06 kubix.nyt. Værdier skal gøre en forskel"

Transkript

1 Et konkret projekt med henblik på at udfordre værdierne og efterleve dem i praksis. Projektet kan fx munde ud i en ny organisering af arbejdet, en ny personalepolitisk praksis e.l. En række forskellige lærings-, netværks- og udviklingsaktiviteter. Værdier skal gøre en forskel»» Udviklingsprojekt: Værdier skal gøre en forskel Af Bruno Clematide og Birgit Hjermov Værdier spiller en stor rolle i mange virksomheder. Men ofte er medarbejderne ikke inddraget i processen. Kubix deltager i nyt projekt om arbejdspladsernes værdier. Respekt, tillid, kvalitet og ansvarlighed. Det er kerneværdier i dansk erhvervsliv hvis man skal tro virksomhedernes årsberetninger, annoncer og hjemmesider. Men hånden på hjertet: Hvilken betydning har de fine ord i praksis? I mange virksomheder vil det ærlige svar være: Ikke den store. Der er lang vej fra beslutningen om at agere ud fra bestemte værdier til at sikre at de rent faktisk føres ud i livet. I en individualiseret tid hvor traditionelle fællesskaber er under pres, spiller værdier en stadigt større rolle som orienteringspunkter for den enkelte som borger, medarbejder og forbruger. I offentlige og private virksomheder bliver nedskrevne værdier en stadig mere udbredt måde at skabe en fælles referenceramme og signalere over for kunder, medarbejdere og andre interessenter "hvad man står for". Men ofte er sådanne værdisæt besluttet på et lederseminar uden medarbejderne der spiller en afgørende rolle når værdierne skal omsættes i praksis. Det øger risikoen for at værdierne forbliver floskler og vinduespynt. Inddrag medarbejderne Sådan behøver det imidlertid ikke at være. Det er ideen bag projektet 'Nye værdier i arbejdslivet' der er søsat af LO. Formålet er at udvikle metoder til at styrke medarbejdernes rolle i værdiprocessen. Grundtanken er at værdierne først bliver værdifulde når de er reelt forankret hos hver enkelt leder og medarbejder. Derfor kan og bør medarbejdernes ressourcer, kreativitet og ideer spille en væsentlig rolle i arbejdet med at definere, implementere og udfordre værdierne. Formålet med projektet, der er støttet af EU's Socialfond, er at beskrive best practice for hvordan man kan arbejde med værdier og omsætte dem i praksis. Omdrejningspunktet er arbejdspladsprojekter der med konsulentbistand fra forskellige uddannelsesinstitutioner gennemfører en række aktiviteter for at styrke arbejdet med værdier. Det drejer sig bl.a. om: En analyse af medarbejdernes holdning til virksomhedens værdier og den måde de udmøntes på. Værdier i dagplejen Et eksempel på et konkret forandringsprojekt er Gjern kommunale dagpleje. Her har dagplejerne sammen med børnenes forældre formuleret de værdier de betragter som væsentlige for at børnenes rettigheder kommer i centrum. På baggrund af dette materiale har forældrebestyrelsen og dagplejen udformet en målsætning og et værdigrundlag for dagplejen: 'Den værdifulde dagpleje'. Forældre og dagplejere har i grupper forholdt sig til og prioriteret mellem 37 konkrete værdiudsagn. Dialogen og den fælles proces for forældre og medarbejdere har givet en bevidsthed om hvilke værdier der vægtes højt af hhv. forældre og medarbejdere, og hvilke roller de to grupper hver især spiller i forhold til børnene. Værdiprocessen har samtidig bidraget til at øge dagplejernes faglighed og bevidsthed om pædagogik. Hver dagplejer har efterfølgende udarbejdet en folder over hvilke værdier der især er vigtige for hende og hvilke hun måske ikke prioriterer så højt. Dermed er der gjort plads til at dagplejerne hver især kan lægge vægt på forskellige elementer. Værdierne er blevet synlige for forældrene og har fået konkret betydning. Kubix har blandt andet fået til opgave at undersøge hvordan man på de seks deltagende arbejdspladser arbejder med værdier. På baggrund af disse analyser vil vi skrive tre kogebøger til inspiration for andre arbejdspladser der ønsker at arbejde værdibaseret på en konkret måde der giver mening for alle. Læs mere på projektets hjemmeside

2 Partnerskaber: Ny inspiration til skoler og virksomheder Af Bruno Clematide Med udviklingsprojektet 'Partnerskab om kompetenceudvikling' har fire erhvervsskoler sat sig for at udvikle tættere relationer til virksomhederne. Nyt temahæfte fra Kubix sætter fokus på hvad kompetencepartnerskaber kræver af skoler og virksomheder. Sidste år søsatte Århus Tekniske Skole, AMU Syd, AMU Nordjylland og Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) et stort fælles projekt der skal udvikle skolerne fra blot at være udbydere af uddannelse til at være faste partnere i virksomhedernes arbejde med kompetenceudvikling. Ideen er at indgå i et langt tættere og mere forpligtende samarbejde med den enkelte virksomhed for at kunne tilrettelægge et uddannelsestilbud der langt mere præcist matcher virksomhedernes behov. Skolerne har bedt Kubix om at bistå i den interne omstillingsproces som er en nødvendig del af strategien. Kubix skal analysere skolernes læringsrum og være sparringspartner i deres interne organisationsudvikling. Se kubix.nyt #3.05. På baggrund af drøftelser med lærere, konsulenter og ledere har Kubix nu udarbejdet et temahæfte om hvad et partnerskab om praksisnær kompetenceudvikling egentlig er. Hæftet er tænkt som inspiration til andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder der overvejer at indgå tættere samarbejdsrelationer. Fra leverandør til partner Mens et typisk kunde-leverandør-forhold er præget af enkeltstående aftaler om at gennemføre bestemte uddannelser for et bestemt antal medarbejdere, har relationerne i et partnerskab en anden karakter: løbende dialog gensidig åbenhed gensidig sparring gensidigt forpligtende samarbejde over længere tid gensidig tillid afklarede forventninger til hinanden forståelse for at virksomheden og skolen har forskellige styrker. Tre nødvendige elementer Temahæftet giver ikke nogen entydig facitliste til, hvordan et partnerskab om praksisnær kompetenceudvikling skal se ud. Det er i høj grad op til den enkelte skole og virksomheden at indrette et partnerskab der tilgodeser netop deres behov, ønsker og situation. Men temahæftet identificerer den kerne der må være til stede i alle partnerskaber. Skolen og virksomheden må samarbejde på tre niveauer: Strategisk kompetenceudvikling. Det er nødvendigt at skolen får adgang til virksomhedens udviklingsplaner så den kan spille en rolle som sparringspartner når virksomheden skal tænke kompetenceudvikling ind i sin strategiske udvikling. Læringsformer. Det er nødvendigt at partnerne ikke kun samarbejder om AMU-kurser, men bringer forskellige læringsformer i anvendelse i arbejdet med kompetenceudvikling. Opfølgning. Det er nødvendigt at følge op på læringsaktiviteterne for at sikre at det lærte forankres i det daglige arbejde, at evaluere effekten af aktiviteterne og vurdere hvordan selve partnerskabet udvikler sig. Temahæftet giver også svar på en række andre spørgsmål der trænger sig på for skoler og virksomheder der vil arbejde med partnerskaber: Hvordan skal praksisnær kompetenceudvikling forstås? Hvad kan virksomheder og skoler forvente at få ud af partnerskaber? Hvilken forskel gør det for partnerskabet om partneren er en stor eller en lille virksomhed? Hvad betyder det for partnerskabsopbygningen om skolen i forvejen har en kunderelation til virksomheden eller det er en helt ny samarbejdspartner? Bruno Clematide og Per Bruhn: Partnerskab om praksisnær kompetenceudvikling. Temahæfte 1, Partnerskab om Kompetenceudvikling. Temahæftet kan downloades her.

3 Erfaringsopsamling: Ny strategi til at forebygge hudlidelser Af Kalle Jørgensen, journalist Et 'ambassadørkorps' skal forebygge hudlidelser i sundhedsvæsenet. BAR SoSu s projekt Sund hud kombinerer oplysningsindsats med uddannelse af særlige ressourcepersoner. Kubix har samlet erfaringerne fra projektet. Arbejdsbetingede hudsygdomme er en af de mest udbredte erhvervslidelser herhjemme og en udbredt årsag til sygefravær. Hudlidelser forekommer særligt ofte i brancher med såkaldt 'vådt arbejde' arbejde præget af hyppig håndvask, brug af handsker og hyppig eller langvarig kontakt med vand, rengøringsmidler eller madvarer. Ansatte inden for social- og sundhedsområdet er derfor særligt udsatte. Det er baggrunden for projektet 'Sund hud' som er iværksat af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (BAR SoSu). Formålet er at øge opmærksomheden om arbejdsbetingede hudlidelser i sektoren og ændre personalets daglige praksis omkring håndhygiejne på en måde så hudlidelser så vidt muligt forebygges. Projektet omfatter to hovedelementer: Dels en generel informationsindsats over for arbejdspladserne. Dels en målrettet uddannelsesindsats over for ressourcepersoner fra de enkelte arbejdspladser, langt overvejende sygehusene. De har alle gennemført et to-dages kursus hvor de lærer hvordan man kan forebygge arbejdsbetinget håndeksem og undgå hudproblemer når man har vådt arbejde. Ideen er at gøre disse hudundervisere til en slags lokale 'ambassadører' der tager initiativ til aktiviteter på den enkelte afdeling. Projektet omfatter tillige tre netværksmøder hvor hudunderviserne kan mødes og udveksle erfaringer. Kubix har for BAR SoSu samlet erfaringerne fra projektet op. Hensigten har dels været at undersøge hvilke muligheder og vanskeligheder ambassadør-strategien møder i praksis dels at støtte projektdeltagerne undervejs og sprede erfaringerne til arbejdspladser uden for projektet. Et brugbart værktøj Alt tyder på at kombinationen af informationsindsats, uddannelse og netværksdannelse er en vellykket strategi. Deltagerne er begejstrede for forløbet og føler at de får en række brugbare værktøjer til at sætte sund hud på dagsordenen. Men erfaringsopsamlingen viser også at der er brug for tålmodighed, hvis strategien skal udmønte sig i konkrete forbedringer. Især netværksdelen har været vigtig for deltagerne. Sygehusene er tunge organisationer at flytte - og et vanskeligt sted overhovedet at skabe opmærksomhed og interesse om projekter af denne karakter. Bl.a. fordi der foregår så mange udviklingsaktiviteter og forandringsprojekter i forvejen. Derfor har det været helt afgørende at kursusdeltagerne har haft mulighed for at mødes og diskutere de barrierer de har mødt ude på afdelingerne, siger Ida Bering, konsulent i Kubix. Projektdeltagerne melder om flere typer vanskeligheder i arbejdet med sund hud. Dels opleves det mange steder som en lidt perifer problemstilling i forhold til andre dagsordener og aktiviteter. Dels er det oftest patienterne og ikke medarbejderne der er i fokus når der diskuteres hygiejne. Og endelig rummer det en række praktiske udfordringer at ændre retningslinjer, arbejdsgange og vaner samt indkøb og placering af hygiejneartikler og udstyr fx håndsprit og handsker. Tålmodighedsarbejde Analysen viser at det kræver en flerstrenget strategi hvis barriererne skal overvindes. Nogle af de vigtigste elementer er at: Skabe opbakning og finde allierede. Hvis indsatsen skal udmønte sig i konkrete aktiviteter og adfærdsændringer, kræver det organisatorisk opbakning. Finde gode anledninger. Det kan være en god idé at koble sund hud-aktiviteter op på eksisterende dagsordener og aktiviteter. Understøtte ændrede vaner. Selv ihærdig information har svært ved at fjerne indgroede vaner og forestillinger. Derfor er det bl.a. vigtigt at gå i dialog med skeptikerne. Selv om det endnu er småt med de konkrete resultater, konkluderer analysen at indsatsen gør en positiv forskel og at BAR SoSu bør fastholde og styrke aktiviteterne på en række områder. Ida Bering og Pernille Bottrup: Sund hud fra ny viden til nye vaner. Erfaringsopsamling fra BAR So- Su s projekt Sund hud. Kubix, februar Rapporten kan downloades her.

4 Analyse: Uddannelse for teltmontører på vej Af Kalle Jørgensen, journalist Teltkonstruktør, teltmontør, teltopstiller, teltmedarbejder kært barn har mange navne. Kubix har analyseret teltudlejningsbranchen for at afklare behovet for uddannelse på området. Den sidste måned har traditionen tro budt på flere fridage end de fleste: Store Bededag, Kristi Himmelfart osv. Men i hvert fald i én branche forholder det sig omvendt. I teltudlejningsbranchen er forårets helligdage med dertilhørende konfirmationer og bryllupper, havefester og foreningsarrangementer for slet ikke at tale om 1. maj startskuddet til sæsonen: Den halvdel af året hvor der er tryk på kedlerne og pengene tjenes. Markedet for teltudlejning er i vækst. Private har fået flere penge mellem hænderne og holder dyrere fester. Mange arrangementer - fx firmafester - flytter udendørs. Der er stigende efterspørgsel efter telte til messer og udstillinger. Og der er ved at opstå et nyt marked for telte til at overdække byggepladser. De enkelte opgaver bliver til stadighed større og mere varierede. Det stiller også høje krav til medarbejdernes kompetencer. På baggrund af en henvendelse fra Foreningen af Danske Festudlejere har Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat bedt Kubix udarbejde en analyse af teltmontørers jobområde. Dels for at afklare behovet for en egentlig teltmontøruddannelse, dels for at undersøge hvilke arbejdsmarkedskompetencer der er relevante for en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Vi kendte intet til området i forvejen. Så på den måde er der tale om et skoleeksempel på hvordan man bygger en arbejdsmarkedsuddannelse op fra grunden. Men jeg er overbevist om at det her nok skal munde ud i nye uddannelsestilbud, siger Hanna Grønning fra sekretariatet. et skoleeksempel på hvordan man bygger en arbejdsmarkedsuddannelse op fra grunden Sikkerhed i højsædet Teltmontørers grundlæggende kompetenceområder - montage, indretning og nedtagning af telte - har ikke hidtil været dækket af arbejdsmarkedsuddannelser. Der er primært tale om sidemandsoplæring og learning by doing. Ønsket om at etablere et egentligt uddannelsestilbud på området skyldes ikke mindst et øget fokus på sikkerhed for kunder og medarbejdere. Her kan uddannelse bidrage til at udvikle og ajourføre en grundlæggende faglig viden om teltmontage. Heine Pedersen, næstformand i Foreningen af Danske Festudlejere og indehaver af Ranum Teltudlejning, formulerer det sådan: Hvert år blæser ca. 50 telte omkuld fordi de er opstillet forkert. Man skal have en uddannelse for at passe en struds, men i princippet kan man sætte to 14-årige drenge ud at opstille et telt til mennesker uden at det kræver nogen form for uddannelse. En uddannelse vil være en form for kvalitetsog sikkerhedsstempel for at det man laver er ok. Det vil også kunne styrke teltudlejernes position på markedet. Markedet er præget af øget konkurrence, bl.a. på grund af billigere telte der gør det muligt for kommuner, foreninger osv. at købe frem for at leje. Når det gælder de største opgaver, er de store udenlandske virksomheder også på vej ind. De mindste løses til gengæld i stigende omfang af små garageudlejere personer med anden hovedbeskæftigelse der udlejer telte i deres fritid. De har ikke altid moms og den slags at slås med, siger Heine Pedersen. Nordjyske pionerer På AMU Nordjylland blev der 1. november sat en teltmontøruddannelse i gang på forsøgsbasis. Uddannelsen er sammensat af eksisterende AMUkurser. AMU Nordjylland har også fået tilskud til at udvikle en modulopbygning. Planen er at de nordjyske erfaringer skal bruges i processen med at udarbejde en egentlig FKB på området. De får også nogle kompetencer som gør det muligt for os at påtage os flere former for opgaver Heine Pedersen har selv haft fem mand på AMUkursus i vinter. De får også nogle kompetencer som gør det muligt for os at påtage os flere former for opgaver. Fx vagtfunktioner som der typisk bliver lagt vægt på i forbindelse med messer og udstillinger. Forts..

5 fortsat Han forudser at øget uddannelse kan skabe flere helårsjob i branchen og dermed også styrke rekrutteringsmulighederne betragteligt. I dag er branchen præget af stor personaleudskiftning. Jeg støder på mange der godt kunne tænke sig arbejde inden for teltområdet. Men der er jo ikke nogen der siger deres helårsstilling op til fordel for et halvårsjob, siger Heine Pedersen. I et bredere perspektiv kan nye uddannelsestilbud også give nogle kompetencer der kan anvendes som springbræt til andre typer af arbejde. Det kan muligvis styrke rekrutteringen blandt ledige der søger at blive sluset ind på arbejdsmarkedet. Hanna Grønning er ikke meget for ord som 'indslusning' og 'springbræt'. Det er der vel ingen brancher der bryder sig om at være. Men det er rigtigt at en ny uddannelse kan være med til at give nogle brede kvalifikationer der også kan bruges på det øvrige arbejdsmarked. Det er i sig selv positivt, siger hun. Birgit Hjermov og Elin Jørgensen: Uddannelse til festudlejningsbranchen? En undersøgelse af behov for uddannelse af teltmontører. Kubix, marts Rapporten kan downloades fra Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Nye publikationer Seniorers kompetencer Seniorer er kommet vældig i fokus de senere år. Ønsket er fra regeringens side at seniorerne skal udskyde deres tilbagetrækning. I snakken er der imidlertid ikke megen fokus på seniorers kompetencer og kompetenceudvikling. Det har vi rådet bod på med dette hæfte der er skrevet til tillidsrepræsentanter. I hæftet har vi beskrevet en række situationer hvor tillidsrepræsentanter kan arbejde for at sætte seniorers kompetencer på dagsordenen. Til støtte for tillidsrepræsentanter og arbejdsledere har vi tillige udviklet procedurer og værktøjer som er prøvet af i industrivirksomheder. Hæftet er skabt i et samarbejde med 3F og tillidsrepræsentanter fra fem virksomheder. Birgit Hjermov og Elin Jørgensen: Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Hæftet kan downloades her eller rekvireres på så længe lager haves. Se også Praksisnær kompetenceafklaring et IT-værktøj til IKA Kubix har i samarbejde med undervisere fra tre erhvervsskoler og Courseware Scandinavia udviklet Test Ren som er et IT-baseret afklaringsværktøj til rengøringsområdet. Test Ren hjælper til at afdække medarbejderens kompetencer inden for daglig erhvervsrengøring og kan bruges til individuel kompetenceafklaring (IKA). Projektets formål har været at skabe en afklaringsmetode som tager udgangspunkt i medarbejdernes konkrete hverdag og rengøringspraksis. I stedet for at skulle svare på generelle spørgsmål om fx rengøringsmidlers indholdsstoffer, møder deltageren derfor konkrete spørgsmål om hvordan hun vil planlægge en bestemt arbejdsopgave eller hvilke rengøringsmidler der skal bruges i hvilke situationer og hvorfor. På den måde afklares deltagerens teoretiske viden og hendes evne til at omsætte teorien i de situationer hvor det er relevant. Deltagerne arbejder individuelt og selvstændigt med Test Ren, og det betyder at underviseren aflastes i sit arbejde. Samtidig kan deltagernes besvarelser udgøre et overskueligt grundlag for en efterfølgende samtale om kompetencer og uddannelsesbehov. Foruden selve redskabet er der udarbejdet et idékatalog som giver underviserne inspiration til hvordan Test Ren kan anvendes i forskellige forløb og med forskellige målgrupper i IKA. Ida Bering: Test Ren. IT-værktøj til praksisnær kompetenceafklaring inden for rengøringsområdet. Vejledning til undervisere. Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Kubix, december Test Ren - CD-rom inkl. vejledning kan købes hos Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat.

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

for kortuddannede. Hæftets 6 selvstændige temaer kan læses uafhængigt af hinanden:

for kortuddannede. Hæftets 6 selvstændige temaer kan læses uafhængigt af hinanden: Samspil om kompetenceudvikling»» Forskning: Samspil om kompetenceudvikling Af Bruno Clematide Som afslutning på konsortiets arbejde har Learning Lab og Undervisningsministeriet bedt Kubix om at formidle

Læs mere

Forord til en arbejdsversion

Forord til en arbejdsversion Forord til en arbejdsversion Idéen med dette hæfte er at indkredse karakteristika og muligheder i partnerskaber mellem virksomheder og skoler om praksisnær kompetenceudvikling, Hæftet er skrevet af Per

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Pernille

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads På vej mod den bæredygtige arbejdsplads PUBLIKATIONER OG VÆRKTØJER Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Region Sjælland 26. September 2006 på Social- og Sundhedsskolen i Greve Oplæg ved Lene Dahlgaard, Tidligere leder af kursus- og udviklingsafdelingen

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær!

Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær! Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær! Workshop AM:2013 kl. 10:30-11:45 Sven Skovmand Eriksen, Personalepolitiskchef Region Hovedstaden og Casper Burlin, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut Indhold

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland.

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forfatter:Anders Hoffgaard Knowentia Consult Kolding 01.10.2008 Vers. 1.0 1 Indholdsfortegnelse Status på

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere