Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering"

Transkript

1 Forslag E-doc Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Bevilling og funktion Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Effektivisering af Gårdmandkorps og Rengøringssektion Flere Dagtilbud Afledte besparelser Dagtilbud Vikarmidler Dagtilbud Budgetmodel på skoleområdet Ny låsesystemsteknologi Undervisning og special undervisning , Undervisning og special undervisning , Indvendig vedligehold Dagtilbud Vinduespolering Dagtilbud og undervisning Bruttodriftsbesparelse i alt Materiel til Gårdmandskorpset Dagtilbud Mistet forældreindtægt Dagtilbud Samlet nettoændring Samlet nettodriftsændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn. Side 1 af 7

2 Baggrunden for forslaget I forlængelse af implementeringen af en ny budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet for daginstitutioner i 2013 ønskes et yderligere fokus på effektivisering og harmonisering af området i 2014 (skoler såvel som daginstitutioner). Det forventes, at en sådan proces kan bidrage til finansieringen af budgetudfordringen i Den bagvedliggende tanke for den ovennævnte budgetmodel er, at forvaltningens egne sektioner (Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset) til enhver tid kan løfte opgaven for det tildelte budget. Flere af de oplistede spor i forslaget har udspring i et ønske om at sidestille dagområdet med skoleområdet budgetmodelsmæssigt sådan, at de to områder tildeles ressourcer til ledelse, teknisk personale/gårdmænd, vedligehold etc. på ens vilkår. Overordnet set betyder dette, at forslaget sigter mod det udgiftsniveau, der vil være, såfremt forvaltningens egne sektioner løfter opgaven samtidig med at forvaltningens egne sektioner underlægges effektiviseringskrav. Ordningen etableres som et tilbud om opgaveløsning til alle kommunale som selvejende, hvorved der etableres et reelt kunde/leverandør forhold. Det effektiviseringspotentiale, der fremkommer ved beregning af en central opgaveløsning, udbredes til samtlige institutioner. Forslagets indhold Forslaget er opdelt i 4 dele. For det første vil det være muligt at effektivisere Gårdmandskorpset og Rengøringssektionen. For det andet kan der gennemføres en besparelse ved, i overensstemmelse med principperne i den ny budgetmodel på området, at tilpasse institutionernes budgetter til Gårdmandskorpsets og Rengøringsenhedens udgiftsniveau. For det tredje vil implementering af en budgetmodel på skoleområdet med samme principper som på institutionsområdet sandsynligvis kunne medføre en betydelig besparelse. Endelig er det sandsynligt, at en række øvrige tiltag kan reducere omkostningerne på området. Effektivisering af Gårdmandskorpset og Rengøringssektionen Gårdmandspulje Der tildeles i dag en separat bevillig til driften af forvaltningens Gårdmandskorps på 5 mio. kr. Da Gårdmandskorpset igennem de senere år har øget antallet af skoler/klynger/institutioner, som de servicerer og med en forventet fortsat udvidelse, foreslås, at den separate bevilling nedskrives med 3 mio. kr. fra 2015, da Gårdmandskorpsets organisering af arbejdet og investeringer i materiel har medført en lavere omkostningsbase. Der er tale om en nedskrivning af driftsmidler. De resterende 2 mio. anvendes til fortsat drift af Gårdmandskorpsets depotfunktion, dvs. blekørsel mm. Stordriftsfordele Forvaltningen har allerede i dag to sektioner på området, hhv. Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset. De to sektioner varetager i øjeblikket rengøringsopgaven på 130 klyngeenheder og institutioner og 4 skoler samt på gårdmandsområdet for 215 klyngeenheder og institutioner samt hel eller delvis opgaveløsning på 6 skoler. Side 2 af 7

3 Forslaget forudsætter, at forvaltningens egne to sektioner løser opgaven for en større del af forvaltningens kommunale institutioner. Bl.a. på grund af indførelsen af den ny budgetmodel på dagområdet er der flere og flere institutioner, som ønsker opgaven varetaget af de centrale enheder, og det kan også konstateres, at flere skoler er ved at få øjnene op for fordelene ved at få opgaverne udført af de centrale enheder. Denne udvikling forventes at fortsætte. Rengøringssektionen har det seneste år været igennem en meget positiv udvikling. Der har været et stærkt fokus på at være konkurrencedygtig og tilbyde de løsninger, som daginstitutioner og skoler efterspørger. Herudover er Rengøringssektionen blevet miljøcertificeret, hvilket har bidraget til en skærpet tilgang til ressourceanvendelsen, hvilket også afspejler sig på bundlinjen. Samlet har Rengøringssektionen haft en omsætningsfremgang på over 10 procent årligt de seneste 5 år og det med en stigende tendens alene i 2012 har væksten været på 20 pct. Det bemærkes dog, at enkelte kunder har opsagt deres kontrakter med Rengøringssektionen primært på det administrative område. Endelig skal nævnes, at sektionen for få år siden vandt rengøringen i BIF efter EU-udbud bl.a. i konkurrence med de største rengøringsselskaber i landet aftalen er efterfølgende blevet forlænget som følge af gensidig tilfredshed med samarbejdet. Særligt inden for skoleområdet har Rengøringssektionen etableret en række nye kunde-leverandør forhold. Tilsvarende varetager Gårdmandskorpset også i stigende grad opgaver på skolerne. På lige fod med institutionerne har skolerne mulighed for at købe sig til opgaveløsning indenfor renholdelse af udearealer, gartnerisk vedligehold, træfældning/-beskæring samt diverse indvendige opgaver (mindre reparationer, pasning af tekniske anlæg, opsætning, nedtagning, flytteopgaver, mm.). Skolerne har som institutionerne mulighed for at købe totalløsninger eller enkeltydelser efter behov. Ved en samling af flere af opgaverne i de centrale enheder og en fortsat fokus på reduktion af omkostninger kan der opnås stordriftsfordele via en omorganisering af arbejdstilrettelæggelsen. Potentialet vurderes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. på rengøringssektionen og 0,5 mio. kr. på gårdmandskorpset. Effektiviseringer vurderes først at kunne hjemtages i 2015, når den nye model er indfaset. Tilpasning af institutionernes budgetter Afledte effekter af den ny budgetmodel I forbindelse med vedtagelsen af en ny budgetmodel på rengørings- og gårdmandsområdet har datagrundlaget gennemgået en yderligere kvalitetssikring. Denne kvalitetssikring har vist, at der kan hentes en merbesparelse ud over de 10 mio. kr., som hentes i Budget Merbesparelsen er fremkommet på rengøringsområdet, hvor alle institutioner er blevet målt op og tildelt budget efter det konkrete rengøringsbehov. Alle institutioner modtager således et rengøringsbudget, hvor de som minimum kan købe rengøringsydelsen hos BUF s Rengøringssektion. De kvalitetssikrede rengøringsopmålinger viser imidlertid, at daginstitutionerne kan rengøres for færre midler end forudsat i de oprindelige analyser af den nye budgetmodel. Merbesparelsen udgør 3,5 mio. kr. I 2013 anvendes midlerne til indfasning af den nye budgetmodel. Dette vil betyde, at midlerne tilbageføres til daginstitutionerne i 2013, men kan bespares i Side 3 af 7

4 Vikarmidler I den nye budgetmodel på rengørings- og gårdmandsområdet danner Rengøringssektionens timepris baggrund for den enkelte institutions rengøringsbevilling. Dette sikrer, at Rengøringssektionen til enhver tid vil kunne løfte opgaven på den enkelte institution. Rengøringssektionens timepris er sammensat af flere elementer herunder vikartid. På daginstitutionsområdet tildeles i dag også særskilte rengøringstimer til vikar, hvorfor vikarmidlerne udmeldes dobbelt. Der er tale om, at der samlet set udmeldes 12 mio. kr. mere til vikarrengøring, end hvad Rengøringssektionen vil kunne løse opgaven for. Det foreslås derfor at tilbagetrække de særskilte timer til vikarrengøring, så institutionerne udelukkende tildeles midler til vikar i én sammenhæng, hvilket giver et provenu på knap 12 mio. kr. Det garanteres fortsat, at Rengøringssektionen vil kunne løse opgaven. Budgetmodel på skoleområdet Skolerne har i dag tradition for i langt overvejende grad selv at varetage opgaverne på det tekniske område. Dog har flere skoler på det seneste købt dele eller hele gårdmandsydelsen af Gårdmandskorpset. Med baggrund i en stikprøve på 14 skoler, hvor medarbejdere fra Gårdmandskorpset har vurderet opgaveomfanget og den tilhørende omkostning ved løsning af opgaven, er det forvaltningens umiddelbare opfattelse, at Gårdmandskorpset gennemsnitligt vil kunne udføre de tekniske opgaver på skolerne mere effektivt og billigere end skolerne selv. Der er således tale om at højne kvaliteten af opgaveløsningen til en lavere pris. Forslaget indebærer, at der udarbejdes en ny budgetmodel til teknisk personale på skoleområdet, der på linje med den nye budgetmodel på dagområdet sikrer, at skolerne fortsat har tilstrækkelig budget til at kunne købe Gårdmandskorpset og dermed få løst opgaven. Det foreslås endvidere, at der foretages et servicetjek af budgettildelingen på rengøringsområdet. Servicetjekket skal sikre, at der også her er overensstemmelse i mellem skolernes rengøringsbudgetter og Rengøringssektionens prisniveau. Herved ensrettes skoleområdet med dagområdet, sådan at det sikres, at skolerne fortsat har tilstrækkelig budget til at kunne købe Rengøringssektionen til opgaven. I den forbindelse skal det bemærkes, at Rengøringssektionens timepris indeholder midler til tilsyn, ledelse og rengøringsartikler, som i dag udmeldes dels til det tekniske område på skolerne samt til materialer indeholdt i elevsatsen. En ændring af snitfladerne for budgettildelingen vil indebære, at der omfordeles midler fra det tekniske område til rengøringsområdet. En foreløbig beregning viser, at skolernes bevilling til rengøring som konsekvens heraf skal tilføres et beløb i størrelsesordenen 11 mio.kr. samlet set. Bevillingen til det tekniske område samt den del af pladsprisen, der vedrører rengøringsartikler, justeres med et tilsvarende beløb. En præcis beregning heraf kræver en nærmere kvalitetssikring af data, men der er tale om en omfordeling mellem områderne på maksimalt 11 mio. kr. Samlet set vil en ny budgetmodel for rengøring og teknisk personale på skolerne medføre en besparelse i størrelsesordenen 4,7 mio.kr. I 2014 forudsættes samtidig en investering i materiel til Gårdmandskorpset på 2,0 mio. kr. Økonomien i modellen ses nedenfor: Ny budgetmodel på det tekniske område på skolerne (mio. kr.) Udmeldt til teknisk personale, budget ,5 Overføres fra bevilling til teknisk -9,0 Side 4 af 7

5 personale til skolernes bevilling til rengøring 1 Pris hvis Gårdmandskorps løser den tekniske opgave på skolerne 2-51,8 Besparelse 4,7 Nyt materiel til Gårdmandskorps -2,0 Endelig vil der også på skoleområdet blive frigjort ledelsestid, hvis opgaverne i stedet varetages af de centrale enheder. Øvrige - herunder indvendig vedligehold, nye leverandøraftaler på f.eks. løsning af vinduespoleringsopgaven på skoler/institutioner samt ny teknologi på området, Indkøbsaftaler/Leverandøraftaler Udover gårdmandsopgaver, som primært defineres som grøn vedligehold og udvendig renholdelse, kan det overvejes at oprette et centralt team/sektion, der kan varetage løsningen af mindre vedligeholdelsesopgaver på skoler og institutioner. Teamet kan være en del af det eksisterende Gårdmandskorps, som allerede i dag løser en lang række af disse opgaver. Den centrale løsning kan være et tilbud til institutionerne om løsning af mindre vedligeholdelses- /reparationsopgaver. Forslaget sikrer en koordineret indsats på området til en konkurrencedygtig pris. Det kan tillige undersøges, om der er gevinster ved at indføre indkøbsaftaler på mindre håndværksydelser. Dertil kommer, at institutioner og skoler i dag løser vinduespoleringsopgaven på vidt forskellig vis. Typisk er der tale om, at de enkelte institutioner og skoler indgår individuelle aftaler med private leverandører om opgaveudførslen, ligesom Rengøringssektionen i BUF også tilkøber ydelsen. Forslaget indebærer, at opgaveløsningen koordineres sådan, at forvaltningen indgår én samlet aftale om vinduespoleringen. Da opgaven allerede tilkøbes eksternt i mange institutioner/skoler i dag, er tilrettelæggelsen af et udbud herpå en realistisk og tilgængelig opgave. På baggrund af en stikprøve skønnes den samlede udgift til vinduespolering på daginstitutioner/skoler at udgøre knap 6 mio. kr. Det forventede provenu udgør i størrelsesordenen 10 pct. Vedligehold på daginstitutionsområdet Derudover kan der indhentes gevinster ved at harmonisere budgettildelingen til vedligehold på daginstitutionsområdet, idet der i dag tildeles vedligeholdelsesbudget ud fra en række forskellige kriterier (f.eks. varmesystem og udvendige forpligtigelser), som ikke har gennemgået en nylig sanering. Flere af disse kriterier er forældede idet opgavevaretagelsen af disse funktioner i flere tilfælde er overgået til KEjd. Saneringen af kriterier forventes at give et provenu på 2 mio. kr. Ny låsesystemsteknologi På nuværende tidspunkt er der etableret kort/låse system (ADK) på 37 skoler. I henhold til aftale, der tidligere er indgået mellem BUF og KFF, skal ADK- systemer supporteres med bemanding, således at fritidsbrugere kan få hjælp til adgang ved eksempelvis bortkomne kort, manglende koder 1 Tilsvarende tilføres 2 mio. kr. fra driftsmidlerne i elevsatsen til rengøringsområdet vedr. papir og rengøringsmaterialer. 2 De 51,8 mio. kr. er den estimerede pris ved Gårdmandskorpsets opgavevaretagelse. Side 5 af 7

6 mv. Support er som oftest varetaget af den enkelte skole ved aftenbemanding med teknisk ejendomsmedhjælper. I 2012 har 12 skoler deltaget i et pilotprojekt, hvor supporten har været varetaget centralt af Rådhusvagten. Erfaringer fra pilotprojektet viser, at central support sikrer et tilfredsstillende ensartet serviceniveau i forhold til fritidsbrugere samt frigør skolens personale til andre opgaver. Det foreslås derfor, at der i 2013/2014 afsættes 8 mio. kr. til etablering af ADK på de resterende 25 skoler. På nogle skoler vil dette kræve, at der findes særlig tilpassede løsninger, men forvaltningen vurderer, at der kan etableres ADK på de resterende skoler. Midler til etableringen af ADK indgår som en del af overførselssagen (aftale om fremgang i fællesskab). Det vurderes at der herefter kan opnås en samlet på besparelse på i alt ca. 2,6 mio. kr. årligt ved at lade Rådhusvagten varetage supporten i aftentimerne samt i weekenderne. Der er i nedenstående redegjort for de økonomiske aspekter i en model der tager udgangspunkt i central support samt etableringen af ADK på resterende udlånsskoler. I vurderingen af omkostninger forbundet med mandskabsresurser er medtaget ressourcer til aftenbemanding, såkaldte nøgleskoler uden aftenbemanding, samt organisering af lokalt samarbejde for supportløsning. Ved etableringen af ADK med central supportløsning på alle skoler, vurderes besparelsespotentialet på mandskabsresurser at bestå af; Aften- og nattillæg for tekniske medhjælpere for hverdage, aften- og nattillæg for skoler med weekendudlån samt tillæg for weekend udlån. I alt beløber besparelsen sig til ca. 3,8 mio. kr. Central supportløsning, udgifter vagtudkald fra rådhusvagten samt drift - og vedligehold af ADK beløber sig til ca. 1,2 mio. kr. årligt for alle 62 skoler. Af ovenstående fremgår det at såfremt alle 62 skoler udstyres med ADK og der etableres en central support ordning vil der årligt være et besparelsespotentiale på ca. 2.6 mio. kr. Implementering af forslaget I forlængelse af dette forslag vil forvaltningen i første halvdel af 2013 følge op på medarbejdertilfredsheden hos de ansatte i Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset ved at gennemføre en trivselsundersøgelse omhandlende bl.a. arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Generelt er området præget af problematikker omkring snitflader til KEjd og definition af serviceniveau på især vedligeholdelsesområdet og gårdmandsområdet. Implementering af forslaget kræver derfor en nærmere analyse af en lang række punkter så som: Analyse af forskellige modeller for hvordan området kan struktureres ved hjemtagning af opgaven baseret på erfaringer fra andre kommuner. Analyse af hvilke opgaver Gårdmandskorpset kan varetage på skolerne og hvilke opgaver de skal varetage? Hvor meget tid anvendes på ledelse af Facility Management opgaver decentralt. Kortlægning af behovet for vinduespolering samt den tilknyttede omkostning herved. Gennemgang af vedligeholdelsesopgaver på ejendomsområdet og snitflader til Kejd. Side 6 af 7

7 Forvaltningen foreslår, at flest mulige tiltag iværksættes indenfor samme år, sådan at området herefter stabiliseres, men at det vil være muligt, hvis det politisk ønskes, at gennemføre en indfasningsordning, således at besparelserne som følge af omlægning af rengøringen på daginstitutioner og det tekniske område på skolerne indfases i Indfasningsordningen forventes at udgøre i størrelsesordenen 6 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. til indfasning af besparelsen på vikarmidler i daginstitutionerne og 2 mio. kr. til indfasning af en ny budgetmodel på skoleområdet. Indfasning gives med baggrund i den tidsmæssige forskydning institutionerne oplever som følge af opsigelsesvarsler etc., når besparelsen skal hjemhentes. I forlængelse af forslagets implementering foreslås, at den nuværende følgegruppe, der følger op på implementeringen af den nye budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet i daginstitutionerne, ligeledes følger op på de enkelte forslag i dette notat. Det skal nævnes, at der også i forbindelse med Administrationsplanen og Strukturudvalget ses på mulighederne for at etablere en fælleskommunal Facility Mangement-enhed. Uanset om disse planer gennemføres eller ej, er dette forslag et skridt i den rigtige retning med hensyn til at effektivisere og harmonisere området og i sidste ende modne området til en eventuel kommende fælles kommunal enhed. Takstmæssige konsekvenser Forslaget om ændret struktur på FM-området påvirker forældrebetalingen for vuggestue, børnehave og fritidshjem. De takstberettigede bruttodriftsudgifter falder som følge af forslaget, hvorfor forældrebetalingen også falder. Risici og udfordringer Forslaget vil forventelig medføre en række udfordringer indenfor følgende områder: I dag har skolelederne direkte adgang til det teknisk personale, og føler sig trygge ved at have eget personale. For at indhøste gevinster som stordriftsfordele via en kommunal opgaveløsning på flere skoler kræves derfor en ændringsparathed hos skolelederen, der fremadrettet ikke nødvendigvis vil have eget personale til løsning af opgaven. Hvis Gårdmandskorpset overtager opgaven understøttes processen især ved at sikre kontinuitet i medarbejderstaben samt hurtig reaktion på henvendelser på eksempelvis akut opståede problemer. Gennemførelse af besparelsen på skolerne budgetmodel til det tekniske område indbefatter primært ændring af overenskomsten for de tekniske ejendoms ledere. Der er således tale om en besparelse på ledelseslaget. Forslaget indebærer en større eller mindre grad af centralisering af opgaveløsningen på rengørings- og gårdmandsområdet. Det er forvaltningens vurdering at en frivillig central løsning, dvs. at institutionerne/skolerne har mulighed for at vælge den centrale løsning fra, vil skabe størst tilfredshed blandt brugerne og samtidig sikre nogle effektive centrale sektioner/korps under konkurrencelignende forhold. Side 7 af 7

8 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Beskrivelse af forvaltningen egne sektioner - Rengøringssektion og Gårdmandskorps Dette bilag beskriver organiseringen og arbejdet i forvaltningens egne to sektioner; Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset. Sagsnr Dokumentnr Rengøringssektionen Rengøringssektionen udfører rengøringsopgaver i daginstitutioner, skoler, kontorer, aktivitets- og rådgivningscentre, ambulatorier, bofællesskaber mm. Rengøringssektionen udfører følgende serviceydelser: - Daglig rengøring - Hovedrengøring - Vikardækning - Rådgivning Organisation Rengøringssektionen har en flad organisationsstruktur, der sikrer korte kommandoveje. Rengøringssektionen er en åben organisation, der arbejder på kryds og tværs og derfor vægter videndeling højt. Organisationen er præget af mangfoldighed og løfter i mange tilfælde en social opgave, da et job i Rengøringssektionen fungerer som indgang til arbejdsmarkedet for f.eks. befolkningsgruppen uden store danskkundskaber. Budget og Regnskab Gyldenløvesgade København V

9 Sektionsleder Adm. og planlægning Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Assistent Rengøringssektionen har i øjeblikket syv områdeledere ansat til at varetage den daglige drift og planlægning af rengøringsopgaverne samt daglig personalepleje. Til hver kunde tilknyttes en områdeleder, der sørger for følgende servicepakke: - Instruktion af medarbejdere - Arbejdstilrettelæggelse af den daglige rengøring - Vikardækning - Indkøb af materialer - Kendskab til vedligeholdelse af overflader - Kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen - Besøg hos kunden hver 14. dag - Fire årlige skriftlige kvalitetsvurderinger Rengøringssektionen udfører udover salg af serviceydelser også rådgivende opgaver i BUF indenfor arbejdsplanlægning, instruktion af rengøringsassistenter, rådgivning i indkøb af kemi og materialer mm. Desuden fungerer Rengøringssektionen som fagkontor i BUF. Udvikling Rengøringssektionen har de seneste år haft en vækst på omkring 10 procent årligt og en vækst på 20 procent fra Væksten skyldes stor tilgang af nye kunder og stor efterspørgsel efter den servicepakke som Rengøringssektionen kan levere. Pr. 1. december 2012 har Rengøringssektionen ca. 275 ansatte rengøringsassistenter med varierende timeantal. Side 2 af 5

10 Udbud Rengøringssektionen vandt i 2009 rengøringsudbud i BIF, hvilket blev forlænget til 2013, grundet stor tilfredshed med udførelsen af opgaverne. Rengøringssektionens kunder - forvaltnings niveau Rengøringssektionens kunder - decentralt niveau BUF SOF BIF SUF MTF Institutioner Administration Skoler Miljø og hygiejne Rengøringssektionen blev i 2011 ISO Miljøcertificeret. Dette betyder, at Rengøringssektionen kan dokumentere at håndteringen af vores miljøforhold sker på en forsvarlig måde og at vi arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre vores miljøpræstation. Rengøringssektionen er løbende i udvikling i diverse sammenhænge: - Deltager i Hygiejnenetværk på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune - Medlem af Rådet for Bedre Hygiejne - Medlem af Rengøringsteknisk Forening - Arbejdsgruppedeltager i 4-årigt forskningsprojekt omhandlende sundhed i børneinstitutioner - Arbejdsgruppedeltager i udarbejdelse af ny Dansk Standard vedr. rengøring og desinfektion i daginstitutioner Projekter i nær fremtid Rengøringssektionen vil i 2013 starte arbejdet på at blive den anden kommunale rengøringsvirksomhed i Danmark, der får svanemærket sin rengøringsydelse efter ISO Ved denne mærkning stilles der yderligere og strammere krav til Rengøringssektionens miljøpræstation på alle niveauer i organisationen. Forventeligt vil der efter opnåelse af svanemærkningen kunne dokumenteres følgende: - lavere forbrug af rengøringsmidler pr. rengjorte m2 - lavere forbrug af brændstof i forbindelse med kørsel - plan for affaldssortering - plan for instruktion af medarbejdere - plan for kvalitetsvurdering af rengøring I januar 2013 starter Rengøringssektionen et uddannelses- og jobrotationsprojekt for sektionens rengøringsassistenter. Formålet med projektet, er at opkvalificere vores rengøringsassistenter gennem AMU kurser i erhvervsrengøring. Ved jobrotationsordningen sikres Side 3 af 5

11 det, at opkvalificeringen sker uden økonomiske omkostninger for Rengøringssektionen. Det vil gavne konkurrenceevnen i forbindelse med udbud. Gårdmandskorpset Organisation Gårdmandskorpset består af ca. 90 medarbejdere fordelt på 4 teams Korpset servicerer ca. 215 kommunale og selvejende institutioner samt 6 skoler (hel eller delvis opgaveløsning). Hvert team har en teamleder, der i samarbejde med gårdmændene og korpsets ledelse sikrer en optimal og effektiv opgaveløsning hele året rundt. Gårdmandskorpset lægger stor vægt på at indgå i dialog med institutioner og skoler om de lokale forhold, der gør sig gældende, og tilpasser opgaveløsningen efter individuelle ønsker. Korpset sikrer derved et reelt kunde/leverandør forhold, og sikrer, at den enkelte kunde er med til at vurdere hvilke opgaver, der skal prioriteres. Desuden arbejder Gårdmandskorpset i fleksible grupper som tilpasses i forhold til opgaveløsningen. Gårdmandskorpsets opgaver er mangeartede og kan f.eks. være: tjekke matrikel for glasskår, kanyler, cigaretskod, mm. feje indgangspartier, fortov, legeplads, brandveje, krybberum slå græs og fjerne ukrudt klippe hæk (1-2 gange om året) klippe/beskære buske fælde/beskære træer (ved personfare og/eller myndighedspåbud) tømme tagrender (i henhold til arbejdstilsynets forskrifter) tømme skraldespande rydde sne og salte føre tilsyn med bygningen indrapportere til Københavns Ejendomme rådgive/vejlede udføre mindre flytteopgaver udføre mindre reparationer af inventar opsætte/nedtage inventar aflæse og registrere energiforbrug føre tilsyn med varme- og ventilationsanlæg udføre mindre håndværksmæssige opgaver opsætte, holde opsyn med og vedligeholde røgalarmer Hvert team har en teamleder, der i samarbejde med gårdmændene og korpsets leder har fokus på nye udviklingstiltag, f.eks. kompetenceudvikling, teknologi og arbejdsmetoder samt at tilpasse korpsets struktur og organisering i takt med en konstant foranderlig organisation og opgaveportefølje. Gårdmandskorpset bestræber sig på at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade og trives i deres arbejde. Dette kendetegnes ved - en åben, tryg og ærlig dialog mellem ledelsen og medarbejderne Side 4 af 5

12 - et miljø der er præget af tryghed, forståelse og respekt overfor hinanden - ledere som er handlekraftige og arbejder for fælles mål - medarbejdere og ledere der ved, hvad der skaber værdi for kunderne og handler derefter Gårdmandskorpsets medarbejdere har ved deres gruppeudviklingssamtaler (GRUS) samt team udviklingssamtaler (TUS) i år 2011 og 2012 ytret, at det de særligt ønsker fastholdt ved deres arbejde er følgende: - Fastholde teamsamarbejdet herunder organisering i mindre grupper og makkerpar - der varetager arbejdsopgaverne hos kunderne samt at hele teamet med jævne mellemrum løser større opgaver i fællesskab - Fastholde den selvstændige organisering og planlægning af arbejdsopgaverne og arbejdsdagen i samråd med kunden og deres teamleder - Fastholde de gode relationer og tilknytning til kunderne Gårdmandskorpsets værdigrundlag er defineret som: - fælles mål: at servicere kunderne og skabe et godt arbejdsmiljø fysisk såvel som psykisk - fælles ansvar for institutionerne i København - medindflydelse - frihed under ansvar - vi er: synlige, fleksible, engagerede og anerkendende - vi har - respekt for og tillid til hinanden Implementering af budgetmodeller I forbindelse med implementeringen af den nye budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet for daginstitutioner, hvor budgettildelingen tager udgangspunkt i det udgiftsniveau, institutionen vil have, hvis forvaltningens egne sektioner løfter opgaven, har forvaltningens sektioner øget antallet af kunder. Overgangen fra en arbejdsgiver til en anden er i den forbindelse forsøgt håndteret gnidningsfrit sådan at både Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset i videst muligt omfang har overtaget de eksisterende medarbejdere. Side 5 af 5

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING FEBRUAR 2014 TØNDER KOMMUNE FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Nedenstående beskriver specifikke oplysninger i forbindelse med overdragelsen af de bemandede legepladser. Notatet er inddelt

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere