Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering"

Transkript

1 Forslag E-doc Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Bevilling og funktion Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Effektivisering af Gårdmandkorps og Rengøringssektion Flere Dagtilbud Afledte besparelser Dagtilbud Vikarmidler Dagtilbud Budgetmodel på skoleområdet Ny låsesystemsteknologi Undervisning og special undervisning , Undervisning og special undervisning , Indvendig vedligehold Dagtilbud Vinduespolering Dagtilbud og undervisning Bruttodriftsbesparelse i alt Materiel til Gårdmandskorpset Dagtilbud Mistet forældreindtægt Dagtilbud Samlet nettoændring Samlet nettodriftsændring Personalemæssige konsekvenser (ÅV) Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn. Side 1 af 7

2 Baggrunden for forslaget I forlængelse af implementeringen af en ny budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet for daginstitutioner i 2013 ønskes et yderligere fokus på effektivisering og harmonisering af området i 2014 (skoler såvel som daginstitutioner). Det forventes, at en sådan proces kan bidrage til finansieringen af budgetudfordringen i Den bagvedliggende tanke for den ovennævnte budgetmodel er, at forvaltningens egne sektioner (Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset) til enhver tid kan løfte opgaven for det tildelte budget. Flere af de oplistede spor i forslaget har udspring i et ønske om at sidestille dagområdet med skoleområdet budgetmodelsmæssigt sådan, at de to områder tildeles ressourcer til ledelse, teknisk personale/gårdmænd, vedligehold etc. på ens vilkår. Overordnet set betyder dette, at forslaget sigter mod det udgiftsniveau, der vil være, såfremt forvaltningens egne sektioner løfter opgaven samtidig med at forvaltningens egne sektioner underlægges effektiviseringskrav. Ordningen etableres som et tilbud om opgaveløsning til alle kommunale som selvejende, hvorved der etableres et reelt kunde/leverandør forhold. Det effektiviseringspotentiale, der fremkommer ved beregning af en central opgaveløsning, udbredes til samtlige institutioner. Forslagets indhold Forslaget er opdelt i 4 dele. For det første vil det være muligt at effektivisere Gårdmandskorpset og Rengøringssektionen. For det andet kan der gennemføres en besparelse ved, i overensstemmelse med principperne i den ny budgetmodel på området, at tilpasse institutionernes budgetter til Gårdmandskorpsets og Rengøringsenhedens udgiftsniveau. For det tredje vil implementering af en budgetmodel på skoleområdet med samme principper som på institutionsområdet sandsynligvis kunne medføre en betydelig besparelse. Endelig er det sandsynligt, at en række øvrige tiltag kan reducere omkostningerne på området. Effektivisering af Gårdmandskorpset og Rengøringssektionen Gårdmandspulje Der tildeles i dag en separat bevillig til driften af forvaltningens Gårdmandskorps på 5 mio. kr. Da Gårdmandskorpset igennem de senere år har øget antallet af skoler/klynger/institutioner, som de servicerer og med en forventet fortsat udvidelse, foreslås, at den separate bevilling nedskrives med 3 mio. kr. fra 2015, da Gårdmandskorpsets organisering af arbejdet og investeringer i materiel har medført en lavere omkostningsbase. Der er tale om en nedskrivning af driftsmidler. De resterende 2 mio. anvendes til fortsat drift af Gårdmandskorpsets depotfunktion, dvs. blekørsel mm. Stordriftsfordele Forvaltningen har allerede i dag to sektioner på området, hhv. Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset. De to sektioner varetager i øjeblikket rengøringsopgaven på 130 klyngeenheder og institutioner og 4 skoler samt på gårdmandsområdet for 215 klyngeenheder og institutioner samt hel eller delvis opgaveløsning på 6 skoler. Side 2 af 7

3 Forslaget forudsætter, at forvaltningens egne to sektioner løser opgaven for en større del af forvaltningens kommunale institutioner. Bl.a. på grund af indførelsen af den ny budgetmodel på dagområdet er der flere og flere institutioner, som ønsker opgaven varetaget af de centrale enheder, og det kan også konstateres, at flere skoler er ved at få øjnene op for fordelene ved at få opgaverne udført af de centrale enheder. Denne udvikling forventes at fortsætte. Rengøringssektionen har det seneste år været igennem en meget positiv udvikling. Der har været et stærkt fokus på at være konkurrencedygtig og tilbyde de løsninger, som daginstitutioner og skoler efterspørger. Herudover er Rengøringssektionen blevet miljøcertificeret, hvilket har bidraget til en skærpet tilgang til ressourceanvendelsen, hvilket også afspejler sig på bundlinjen. Samlet har Rengøringssektionen haft en omsætningsfremgang på over 10 procent årligt de seneste 5 år og det med en stigende tendens alene i 2012 har væksten været på 20 pct. Det bemærkes dog, at enkelte kunder har opsagt deres kontrakter med Rengøringssektionen primært på det administrative område. Endelig skal nævnes, at sektionen for få år siden vandt rengøringen i BIF efter EU-udbud bl.a. i konkurrence med de største rengøringsselskaber i landet aftalen er efterfølgende blevet forlænget som følge af gensidig tilfredshed med samarbejdet. Særligt inden for skoleområdet har Rengøringssektionen etableret en række nye kunde-leverandør forhold. Tilsvarende varetager Gårdmandskorpset også i stigende grad opgaver på skolerne. På lige fod med institutionerne har skolerne mulighed for at købe sig til opgaveløsning indenfor renholdelse af udearealer, gartnerisk vedligehold, træfældning/-beskæring samt diverse indvendige opgaver (mindre reparationer, pasning af tekniske anlæg, opsætning, nedtagning, flytteopgaver, mm.). Skolerne har som institutionerne mulighed for at købe totalløsninger eller enkeltydelser efter behov. Ved en samling af flere af opgaverne i de centrale enheder og en fortsat fokus på reduktion af omkostninger kan der opnås stordriftsfordele via en omorganisering af arbejdstilrettelæggelsen. Potentialet vurderes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. på rengøringssektionen og 0,5 mio. kr. på gårdmandskorpset. Effektiviseringer vurderes først at kunne hjemtages i 2015, når den nye model er indfaset. Tilpasning af institutionernes budgetter Afledte effekter af den ny budgetmodel I forbindelse med vedtagelsen af en ny budgetmodel på rengørings- og gårdmandsområdet har datagrundlaget gennemgået en yderligere kvalitetssikring. Denne kvalitetssikring har vist, at der kan hentes en merbesparelse ud over de 10 mio. kr., som hentes i Budget Merbesparelsen er fremkommet på rengøringsområdet, hvor alle institutioner er blevet målt op og tildelt budget efter det konkrete rengøringsbehov. Alle institutioner modtager således et rengøringsbudget, hvor de som minimum kan købe rengøringsydelsen hos BUF s Rengøringssektion. De kvalitetssikrede rengøringsopmålinger viser imidlertid, at daginstitutionerne kan rengøres for færre midler end forudsat i de oprindelige analyser af den nye budgetmodel. Merbesparelsen udgør 3,5 mio. kr. I 2013 anvendes midlerne til indfasning af den nye budgetmodel. Dette vil betyde, at midlerne tilbageføres til daginstitutionerne i 2013, men kan bespares i Side 3 af 7

4 Vikarmidler I den nye budgetmodel på rengørings- og gårdmandsområdet danner Rengøringssektionens timepris baggrund for den enkelte institutions rengøringsbevilling. Dette sikrer, at Rengøringssektionen til enhver tid vil kunne løfte opgaven på den enkelte institution. Rengøringssektionens timepris er sammensat af flere elementer herunder vikartid. På daginstitutionsområdet tildeles i dag også særskilte rengøringstimer til vikar, hvorfor vikarmidlerne udmeldes dobbelt. Der er tale om, at der samlet set udmeldes 12 mio. kr. mere til vikarrengøring, end hvad Rengøringssektionen vil kunne løse opgaven for. Det foreslås derfor at tilbagetrække de særskilte timer til vikarrengøring, så institutionerne udelukkende tildeles midler til vikar i én sammenhæng, hvilket giver et provenu på knap 12 mio. kr. Det garanteres fortsat, at Rengøringssektionen vil kunne løse opgaven. Budgetmodel på skoleområdet Skolerne har i dag tradition for i langt overvejende grad selv at varetage opgaverne på det tekniske område. Dog har flere skoler på det seneste købt dele eller hele gårdmandsydelsen af Gårdmandskorpset. Med baggrund i en stikprøve på 14 skoler, hvor medarbejdere fra Gårdmandskorpset har vurderet opgaveomfanget og den tilhørende omkostning ved løsning af opgaven, er det forvaltningens umiddelbare opfattelse, at Gårdmandskorpset gennemsnitligt vil kunne udføre de tekniske opgaver på skolerne mere effektivt og billigere end skolerne selv. Der er således tale om at højne kvaliteten af opgaveløsningen til en lavere pris. Forslaget indebærer, at der udarbejdes en ny budgetmodel til teknisk personale på skoleområdet, der på linje med den nye budgetmodel på dagområdet sikrer, at skolerne fortsat har tilstrækkelig budget til at kunne købe Gårdmandskorpset og dermed få løst opgaven. Det foreslås endvidere, at der foretages et servicetjek af budgettildelingen på rengøringsområdet. Servicetjekket skal sikre, at der også her er overensstemmelse i mellem skolernes rengøringsbudgetter og Rengøringssektionens prisniveau. Herved ensrettes skoleområdet med dagområdet, sådan at det sikres, at skolerne fortsat har tilstrækkelig budget til at kunne købe Rengøringssektionen til opgaven. I den forbindelse skal det bemærkes, at Rengøringssektionens timepris indeholder midler til tilsyn, ledelse og rengøringsartikler, som i dag udmeldes dels til det tekniske område på skolerne samt til materialer indeholdt i elevsatsen. En ændring af snitfladerne for budgettildelingen vil indebære, at der omfordeles midler fra det tekniske område til rengøringsområdet. En foreløbig beregning viser, at skolernes bevilling til rengøring som konsekvens heraf skal tilføres et beløb i størrelsesordenen 11 mio.kr. samlet set. Bevillingen til det tekniske område samt den del af pladsprisen, der vedrører rengøringsartikler, justeres med et tilsvarende beløb. En præcis beregning heraf kræver en nærmere kvalitetssikring af data, men der er tale om en omfordeling mellem områderne på maksimalt 11 mio. kr. Samlet set vil en ny budgetmodel for rengøring og teknisk personale på skolerne medføre en besparelse i størrelsesordenen 4,7 mio.kr. I 2014 forudsættes samtidig en investering i materiel til Gårdmandskorpset på 2,0 mio. kr. Økonomien i modellen ses nedenfor: Ny budgetmodel på det tekniske område på skolerne (mio. kr.) Udmeldt til teknisk personale, budget ,5 Overføres fra bevilling til teknisk -9,0 Side 4 af 7

5 personale til skolernes bevilling til rengøring 1 Pris hvis Gårdmandskorps løser den tekniske opgave på skolerne 2-51,8 Besparelse 4,7 Nyt materiel til Gårdmandskorps -2,0 Endelig vil der også på skoleområdet blive frigjort ledelsestid, hvis opgaverne i stedet varetages af de centrale enheder. Øvrige - herunder indvendig vedligehold, nye leverandøraftaler på f.eks. løsning af vinduespoleringsopgaven på skoler/institutioner samt ny teknologi på området, Indkøbsaftaler/Leverandøraftaler Udover gårdmandsopgaver, som primært defineres som grøn vedligehold og udvendig renholdelse, kan det overvejes at oprette et centralt team/sektion, der kan varetage løsningen af mindre vedligeholdelsesopgaver på skoler og institutioner. Teamet kan være en del af det eksisterende Gårdmandskorps, som allerede i dag løser en lang række af disse opgaver. Den centrale løsning kan være et tilbud til institutionerne om løsning af mindre vedligeholdelses- /reparationsopgaver. Forslaget sikrer en koordineret indsats på området til en konkurrencedygtig pris. Det kan tillige undersøges, om der er gevinster ved at indføre indkøbsaftaler på mindre håndværksydelser. Dertil kommer, at institutioner og skoler i dag løser vinduespoleringsopgaven på vidt forskellig vis. Typisk er der tale om, at de enkelte institutioner og skoler indgår individuelle aftaler med private leverandører om opgaveudførslen, ligesom Rengøringssektionen i BUF også tilkøber ydelsen. Forslaget indebærer, at opgaveløsningen koordineres sådan, at forvaltningen indgår én samlet aftale om vinduespoleringen. Da opgaven allerede tilkøbes eksternt i mange institutioner/skoler i dag, er tilrettelæggelsen af et udbud herpå en realistisk og tilgængelig opgave. På baggrund af en stikprøve skønnes den samlede udgift til vinduespolering på daginstitutioner/skoler at udgøre knap 6 mio. kr. Det forventede provenu udgør i størrelsesordenen 10 pct. Vedligehold på daginstitutionsområdet Derudover kan der indhentes gevinster ved at harmonisere budgettildelingen til vedligehold på daginstitutionsområdet, idet der i dag tildeles vedligeholdelsesbudget ud fra en række forskellige kriterier (f.eks. varmesystem og udvendige forpligtigelser), som ikke har gennemgået en nylig sanering. Flere af disse kriterier er forældede idet opgavevaretagelsen af disse funktioner i flere tilfælde er overgået til KEjd. Saneringen af kriterier forventes at give et provenu på 2 mio. kr. Ny låsesystemsteknologi På nuværende tidspunkt er der etableret kort/låse system (ADK) på 37 skoler. I henhold til aftale, der tidligere er indgået mellem BUF og KFF, skal ADK- systemer supporteres med bemanding, således at fritidsbrugere kan få hjælp til adgang ved eksempelvis bortkomne kort, manglende koder 1 Tilsvarende tilføres 2 mio. kr. fra driftsmidlerne i elevsatsen til rengøringsområdet vedr. papir og rengøringsmaterialer. 2 De 51,8 mio. kr. er den estimerede pris ved Gårdmandskorpsets opgavevaretagelse. Side 5 af 7

6 mv. Support er som oftest varetaget af den enkelte skole ved aftenbemanding med teknisk ejendomsmedhjælper. I 2012 har 12 skoler deltaget i et pilotprojekt, hvor supporten har været varetaget centralt af Rådhusvagten. Erfaringer fra pilotprojektet viser, at central support sikrer et tilfredsstillende ensartet serviceniveau i forhold til fritidsbrugere samt frigør skolens personale til andre opgaver. Det foreslås derfor, at der i 2013/2014 afsættes 8 mio. kr. til etablering af ADK på de resterende 25 skoler. På nogle skoler vil dette kræve, at der findes særlig tilpassede løsninger, men forvaltningen vurderer, at der kan etableres ADK på de resterende skoler. Midler til etableringen af ADK indgår som en del af overførselssagen (aftale om fremgang i fællesskab). Det vurderes at der herefter kan opnås en samlet på besparelse på i alt ca. 2,6 mio. kr. årligt ved at lade Rådhusvagten varetage supporten i aftentimerne samt i weekenderne. Der er i nedenstående redegjort for de økonomiske aspekter i en model der tager udgangspunkt i central support samt etableringen af ADK på resterende udlånsskoler. I vurderingen af omkostninger forbundet med mandskabsresurser er medtaget ressourcer til aftenbemanding, såkaldte nøgleskoler uden aftenbemanding, samt organisering af lokalt samarbejde for supportløsning. Ved etableringen af ADK med central supportløsning på alle skoler, vurderes besparelsespotentialet på mandskabsresurser at bestå af; Aften- og nattillæg for tekniske medhjælpere for hverdage, aften- og nattillæg for skoler med weekendudlån samt tillæg for weekend udlån. I alt beløber besparelsen sig til ca. 3,8 mio. kr. Central supportløsning, udgifter vagtudkald fra rådhusvagten samt drift - og vedligehold af ADK beløber sig til ca. 1,2 mio. kr. årligt for alle 62 skoler. Af ovenstående fremgår det at såfremt alle 62 skoler udstyres med ADK og der etableres en central support ordning vil der årligt være et besparelsespotentiale på ca. 2.6 mio. kr. Implementering af forslaget I forlængelse af dette forslag vil forvaltningen i første halvdel af 2013 følge op på medarbejdertilfredsheden hos de ansatte i Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset ved at gennemføre en trivselsundersøgelse omhandlende bl.a. arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Generelt er området præget af problematikker omkring snitflader til KEjd og definition af serviceniveau på især vedligeholdelsesområdet og gårdmandsområdet. Implementering af forslaget kræver derfor en nærmere analyse af en lang række punkter så som: Analyse af forskellige modeller for hvordan området kan struktureres ved hjemtagning af opgaven baseret på erfaringer fra andre kommuner. Analyse af hvilke opgaver Gårdmandskorpset kan varetage på skolerne og hvilke opgaver de skal varetage? Hvor meget tid anvendes på ledelse af Facility Management opgaver decentralt. Kortlægning af behovet for vinduespolering samt den tilknyttede omkostning herved. Gennemgang af vedligeholdelsesopgaver på ejendomsområdet og snitflader til Kejd. Side 6 af 7

7 Forvaltningen foreslår, at flest mulige tiltag iværksættes indenfor samme år, sådan at området herefter stabiliseres, men at det vil være muligt, hvis det politisk ønskes, at gennemføre en indfasningsordning, således at besparelserne som følge af omlægning af rengøringen på daginstitutioner og det tekniske område på skolerne indfases i Indfasningsordningen forventes at udgøre i størrelsesordenen 6 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. til indfasning af besparelsen på vikarmidler i daginstitutionerne og 2 mio. kr. til indfasning af en ny budgetmodel på skoleområdet. Indfasning gives med baggrund i den tidsmæssige forskydning institutionerne oplever som følge af opsigelsesvarsler etc., når besparelsen skal hjemhentes. I forlængelse af forslagets implementering foreslås, at den nuværende følgegruppe, der følger op på implementeringen af den nye budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet i daginstitutionerne, ligeledes følger op på de enkelte forslag i dette notat. Det skal nævnes, at der også i forbindelse med Administrationsplanen og Strukturudvalget ses på mulighederne for at etablere en fælleskommunal Facility Mangement-enhed. Uanset om disse planer gennemføres eller ej, er dette forslag et skridt i den rigtige retning med hensyn til at effektivisere og harmonisere området og i sidste ende modne området til en eventuel kommende fælles kommunal enhed. Takstmæssige konsekvenser Forslaget om ændret struktur på FM-området påvirker forældrebetalingen for vuggestue, børnehave og fritidshjem. De takstberettigede bruttodriftsudgifter falder som følge af forslaget, hvorfor forældrebetalingen også falder. Risici og udfordringer Forslaget vil forventelig medføre en række udfordringer indenfor følgende områder: I dag har skolelederne direkte adgang til det teknisk personale, og føler sig trygge ved at have eget personale. For at indhøste gevinster som stordriftsfordele via en kommunal opgaveløsning på flere skoler kræves derfor en ændringsparathed hos skolelederen, der fremadrettet ikke nødvendigvis vil have eget personale til løsning af opgaven. Hvis Gårdmandskorpset overtager opgaven understøttes processen især ved at sikre kontinuitet i medarbejderstaben samt hurtig reaktion på henvendelser på eksempelvis akut opståede problemer. Gennemførelse af besparelsen på skolerne budgetmodel til det tekniske område indbefatter primært ændring af overenskomsten for de tekniske ejendoms ledere. Der er således tale om en besparelse på ledelseslaget. Forslaget indebærer en større eller mindre grad af centralisering af opgaveløsningen på rengørings- og gårdmandsområdet. Det er forvaltningens vurdering at en frivillig central løsning, dvs. at institutionerne/skolerne har mulighed for at vælge den centrale løsning fra, vil skabe størst tilfredshed blandt brugerne og samtidig sikre nogle effektive centrale sektioner/korps under konkurrencelignende forhold. Side 7 af 7

8 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Beskrivelse af forvaltningen egne sektioner - Rengøringssektion og Gårdmandskorps Dette bilag beskriver organiseringen og arbejdet i forvaltningens egne to sektioner; Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset. Sagsnr Dokumentnr Rengøringssektionen Rengøringssektionen udfører rengøringsopgaver i daginstitutioner, skoler, kontorer, aktivitets- og rådgivningscentre, ambulatorier, bofællesskaber mm. Rengøringssektionen udfører følgende serviceydelser: - Daglig rengøring - Hovedrengøring - Vikardækning - Rådgivning Organisation Rengøringssektionen har en flad organisationsstruktur, der sikrer korte kommandoveje. Rengøringssektionen er en åben organisation, der arbejder på kryds og tværs og derfor vægter videndeling højt. Organisationen er præget af mangfoldighed og løfter i mange tilfælde en social opgave, da et job i Rengøringssektionen fungerer som indgang til arbejdsmarkedet for f.eks. befolkningsgruppen uden store danskkundskaber. Budget og Regnskab Gyldenløvesgade København V

9 Sektionsleder Adm. og planlægning Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Assistent Rengøringssektionen har i øjeblikket syv områdeledere ansat til at varetage den daglige drift og planlægning af rengøringsopgaverne samt daglig personalepleje. Til hver kunde tilknyttes en områdeleder, der sørger for følgende servicepakke: - Instruktion af medarbejdere - Arbejdstilrettelæggelse af den daglige rengøring - Vikardækning - Indkøb af materialer - Kendskab til vedligeholdelse af overflader - Kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen - Besøg hos kunden hver 14. dag - Fire årlige skriftlige kvalitetsvurderinger Rengøringssektionen udfører udover salg af serviceydelser også rådgivende opgaver i BUF indenfor arbejdsplanlægning, instruktion af rengøringsassistenter, rådgivning i indkøb af kemi og materialer mm. Desuden fungerer Rengøringssektionen som fagkontor i BUF. Udvikling Rengøringssektionen har de seneste år haft en vækst på omkring 10 procent årligt og en vækst på 20 procent fra Væksten skyldes stor tilgang af nye kunder og stor efterspørgsel efter den servicepakke som Rengøringssektionen kan levere. Pr. 1. december 2012 har Rengøringssektionen ca. 275 ansatte rengøringsassistenter med varierende timeantal. Side 2 af 5

10 Udbud Rengøringssektionen vandt i 2009 rengøringsudbud i BIF, hvilket blev forlænget til 2013, grundet stor tilfredshed med udførelsen af opgaverne. Rengøringssektionens kunder - forvaltnings niveau Rengøringssektionens kunder - decentralt niveau BUF SOF BIF SUF MTF Institutioner Administration Skoler Miljø og hygiejne Rengøringssektionen blev i 2011 ISO Miljøcertificeret. Dette betyder, at Rengøringssektionen kan dokumentere at håndteringen af vores miljøforhold sker på en forsvarlig måde og at vi arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre vores miljøpræstation. Rengøringssektionen er løbende i udvikling i diverse sammenhænge: - Deltager i Hygiejnenetværk på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune - Medlem af Rådet for Bedre Hygiejne - Medlem af Rengøringsteknisk Forening - Arbejdsgruppedeltager i 4-årigt forskningsprojekt omhandlende sundhed i børneinstitutioner - Arbejdsgruppedeltager i udarbejdelse af ny Dansk Standard vedr. rengøring og desinfektion i daginstitutioner Projekter i nær fremtid Rengøringssektionen vil i 2013 starte arbejdet på at blive den anden kommunale rengøringsvirksomhed i Danmark, der får svanemærket sin rengøringsydelse efter ISO Ved denne mærkning stilles der yderligere og strammere krav til Rengøringssektionens miljøpræstation på alle niveauer i organisationen. Forventeligt vil der efter opnåelse af svanemærkningen kunne dokumenteres følgende: - lavere forbrug af rengøringsmidler pr. rengjorte m2 - lavere forbrug af brændstof i forbindelse med kørsel - plan for affaldssortering - plan for instruktion af medarbejdere - plan for kvalitetsvurdering af rengøring I januar 2013 starter Rengøringssektionen et uddannelses- og jobrotationsprojekt for sektionens rengøringsassistenter. Formålet med projektet, er at opkvalificere vores rengøringsassistenter gennem AMU kurser i erhvervsrengøring. Ved jobrotationsordningen sikres Side 3 af 5

11 det, at opkvalificeringen sker uden økonomiske omkostninger for Rengøringssektionen. Det vil gavne konkurrenceevnen i forbindelse med udbud. Gårdmandskorpset Organisation Gårdmandskorpset består af ca. 90 medarbejdere fordelt på 4 teams Korpset servicerer ca. 215 kommunale og selvejende institutioner samt 6 skoler (hel eller delvis opgaveløsning). Hvert team har en teamleder, der i samarbejde med gårdmændene og korpsets ledelse sikrer en optimal og effektiv opgaveløsning hele året rundt. Gårdmandskorpset lægger stor vægt på at indgå i dialog med institutioner og skoler om de lokale forhold, der gør sig gældende, og tilpasser opgaveløsningen efter individuelle ønsker. Korpset sikrer derved et reelt kunde/leverandør forhold, og sikrer, at den enkelte kunde er med til at vurdere hvilke opgaver, der skal prioriteres. Desuden arbejder Gårdmandskorpset i fleksible grupper som tilpasses i forhold til opgaveløsningen. Gårdmandskorpsets opgaver er mangeartede og kan f.eks. være: tjekke matrikel for glasskår, kanyler, cigaretskod, mm. feje indgangspartier, fortov, legeplads, brandveje, krybberum slå græs og fjerne ukrudt klippe hæk (1-2 gange om året) klippe/beskære buske fælde/beskære træer (ved personfare og/eller myndighedspåbud) tømme tagrender (i henhold til arbejdstilsynets forskrifter) tømme skraldespande rydde sne og salte føre tilsyn med bygningen indrapportere til Københavns Ejendomme rådgive/vejlede udføre mindre flytteopgaver udføre mindre reparationer af inventar opsætte/nedtage inventar aflæse og registrere energiforbrug føre tilsyn med varme- og ventilationsanlæg udføre mindre håndværksmæssige opgaver opsætte, holde opsyn med og vedligeholde røgalarmer Hvert team har en teamleder, der i samarbejde med gårdmændene og korpsets leder har fokus på nye udviklingstiltag, f.eks. kompetenceudvikling, teknologi og arbejdsmetoder samt at tilpasse korpsets struktur og organisering i takt med en konstant foranderlig organisation og opgaveportefølje. Gårdmandskorpset bestræber sig på at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade og trives i deres arbejde. Dette kendetegnes ved - en åben, tryg og ærlig dialog mellem ledelsen og medarbejderne Side 4 af 5

12 - et miljø der er præget af tryghed, forståelse og respekt overfor hinanden - ledere som er handlekraftige og arbejder for fælles mål - medarbejdere og ledere der ved, hvad der skaber værdi for kunderne og handler derefter Gårdmandskorpsets medarbejdere har ved deres gruppeudviklingssamtaler (GRUS) samt team udviklingssamtaler (TUS) i år 2011 og 2012 ytret, at det de særligt ønsker fastholdt ved deres arbejde er følgende: - Fastholde teamsamarbejdet herunder organisering i mindre grupper og makkerpar - der varetager arbejdsopgaverne hos kunderne samt at hele teamet med jævne mellemrum løser større opgaver i fællesskab - Fastholde den selvstændige organisering og planlægning af arbejdsopgaverne og arbejdsdagen i samråd med kunden og deres teamleder - Fastholde de gode relationer og tilknytning til kunderne Gårdmandskorpsets værdigrundlag er defineret som: - fælles mål: at servicere kunderne og skabe et godt arbejdsmiljø fysisk såvel som psykisk - fælles ansvar for institutionerne i København - medindflydelse - frihed under ansvar - vi er: synlige, fleksible, engagerede og anerkendende - vi har - respekt for og tillid til hinanden Implementering af budgetmodeller I forbindelse med implementeringen af den nye budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet for daginstitutioner, hvor budgettildelingen tager udgangspunkt i det udgiftsniveau, institutionen vil have, hvis forvaltningens egne sektioner løfter opgaven, har forvaltningens sektioner øget antallet af kunder. Overgangen fra en arbejdsgiver til en anden er i den forbindelse forsøgt håndteret gnidningsfrit sådan at både Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset i videst muligt omfang har overtaget de eksisterende medarbejdere. Side 5 af 5

Bilag 2. Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Bilag 2. Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 08-03-2013 Bilag 2. Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1. Effektivisering og tilpasning af tildeling

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Folkeskolereform Flere høringssvar påpeger, at den forlængede skoledag i forbindelse med folkeskolereformen kræver flere ressourcer til rengøring.

Folkeskolereform Flere høringssvar påpeger, at den forlængede skoledag i forbindelse med folkeskolereformen kræver flere ressourcer til rengøring. Bilag 3 Forvaltningens bemærkninger til de indkomne høringssvar på ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område for skoler og bydækkende enheder Der er i alt indkommet 31 høringssvar. Af de 57 høringsberettigede

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder i daginstitutioner Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både brugere og personale

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Evaluering af rengøringsudbud

Evaluering af rengøringsudbud Evaluering af rengøringsudbud Indhold Hovedresultater... Undersøgelsens besvarelser... Oplevelse af rengøringsstandard... Status for rengøringsplaner, mærkater og kvalitetsrapporter... 5 Tid på samarbejde

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar 222-02 222-03 Omstrukturering og omfordeling af opgaver på rengøringsområdet Effektivisering af arbejdsgange på rengøringsområdet Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 218919/14 LokaludvalgMED Rengøring har

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Velkommen. Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011

Velkommen. Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011 Velkommen Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011 Status DSR s - Resultat af kortlægning RENHOLD Kortlægning af renholdsområdet viser en del forskelle på en række områder: RENHOLD 1. Den planlagte

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Administrative arbejdsfællesskaber Reducering af udgifter til

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Hovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.

Hovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder. KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi NOTAT 11-04-2013 Notat om tolkeydelser i Københavns Kommune Baggrund har med aftalen for 2013 fået til opgave at afdække behovet og økonomien vedrørende brugen af

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Informationsmøde om facility management

Informationsmøde om facility management Informationsmøde om facility management - Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 Velkommen til informationsmøde om statens facility managementløsning Dagsorden Hvorfor fælles facility managementløsning i staten?

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere