Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning"

Transkript

1 Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej- og stibelysningen i deres områder. Det er grundlaget for en temadrøftelse i Miljø- & Byudvalget den 21. april Temadrøftelsen følges op af en tilsvarende temadrøftelse i Brugergruppen. På Brugergruppens møde den 26. marts 2015 blev der kort orienteret om det igangværende arbejde, både i forhold til anlægsprojekt for og den betalingsmodel, som dette notat lægger op til en drøftelse af. Drøftelserne vil danne grundlag for et dagsordenspunkt til beslutning snarest muligt. Albertslund Kommune ejer store dele af udendørsbelysningen på veje og stier i grundejerforeninger og boligforeninger, efter at kommunen købte anlægget tilbage fra DONG Energy. Opkrævningen er fortsat uændret efter tilbagekøbet, men i sammenhæng med både den større moderniseringsplan der er afsat bevillinger til, og den fremadrettede kommunale organisering af opgaven, er der behov for, at vurdere hvilken praksis for betaling, der kan fungere fremadrettet. Forvaltningen har fået undersøgt hvordan andre kommuner opkræver betaling for belysning i boligområderne, og hvilke regler der gælder, og har herefter beskrevet en betalingsmodel for Albertslund. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes henimod en forenkling af praksis, knyttet sammen med valgfrihed for det enkelte boligområde. Når et boligområde har truffet beslutning om det fremtidige ejer- og driftsforhold, som bl.a. omhandler hvem der har ansvaret for fornyelse af anlægget fremadrettet, vil det derfor være et princip, at aftalen bindende for f.eks. minimum 10 år. Formålet med en ny praksis er: Side 1 af 7

2 At højne kvaliteten af byrummene At yde god service til borgerne At fremme involvering af borgerne i fornyelsen bl.a. gennem Brugergruppen (præg på eget område, fælles udvikling af byen) At fremme den størst mulige fornyelse af anlægget (energibesparelse, driftsbesparelse og investering) At optimere driften (flytte ansvaret for driften til Albertslund Forsyning, nedbringe omkostningerne, forenkle administrationen) At modellen fortsat har fokus på principperne om hvile i sig selv og lighed for loven For at byen kan være i front og samtidig opnå fordelene ved at have ansvaret for et større anlæg, vil kommunen tilbyde at overtage yderligere anlæg fra boligområderne. Belysningsanlægget Udendørsbelysningen i Albertslund Kommune er nedslidt, utidssvarende og dyr i drift. Store dele af anlægget skal udskiftes over de kommende år. Udendørs-belysningen i kommunen består af en del forskellige elementer, som ejes og drives forskelligt. Det er også karakteriseret ved forskellige økonomiske konstruktioner. En del af anlægget har kommunen hele tiden ejet og drevet selv (det oprindelige anlæg). Det består af ca lyspunkter på stier og veje, og kommunen har en aftale med en lokal elektriker om at udbedre fejl. Driften er skattefinansieret. Den største del af belysningsanlægget har kommunen købt tilbage fra DONG pr. 1. april 2013, for selv at kunne styre modernisering af anlægget, herunder udskiftning til ny teknologi. Alle steder skal der skiftes til LED, som er en teknologi i rivende udvikling, og med perspektiver for at samtænke udskiftningen med den digitale udvikling og Smart City. DONG-anlægget består af ca lyspunkter. De lyser på kommunale veje og stier, mens de lyser i boligområderne på privat vej /sti og privat fællesvej. DONG-anlægget er et sammenhængende anlæg, og det vil medføre en del ekstra omkostninger, at fraseparere dele af anlægget. Kommunen har derfor købt hele anlægget. Der blev samtidig indgået en aftale med DONG, om fortsat at drive det anlæg de har solgt til kommunen. Driften af de kommunale lyspunkter er skattefinansieret, mens driften af lyspunkter i boligområderne er takstfinansieret. Der er ikke el-målere på anlægget, og el afregnes efter et beregnet forbrug. Kommunen betaler i dag ca. 1 mio. kr. i abonnement og ca. 1 mio. kr. i el-udgifter til DONG for anlægget i boligområderne. Belysningen i boligområderne er nogen steder en del af kommunens anlæg og andre steder ejes det af boligforeningen selv. Det vurderes, at der er knap 20 Side 2 af 7

3 boligområder, der selv ejer og driver belysningen i hele deres område. Der er også udendørsbelysning i tilknytning til alle vores skoler og institutioner, bl.a. på parkeringspladserne. Den belysning bliver betragtet som en del af bygningerne med tilhørende udearealer. Derfor er den koblet direkte på bygningernes elforsyning og elmålere og indgår i bygningsdriften. I erhvervsområderne ejer kommunen belysningen på vejene, mens den øvrige belysning i områderne primært står på den enkelte virksomheds grund og dermed ikke er en del af fællesbelysningen. Virksomhedernes betaling til udendørsbelysningen er en del af ejendomsskatten. Valgfrihed I dag er ejer- og driftsforholdet for belysningsanlægget i boligområderne i hovedtræk opdelt i to kategorier: Kommunen ejer og driver anlægget og boligområdet betaler kommunen for drift mv. Boligområdet ejer og driver selv anlægget og betaler selv udgifter til ekstern aktør. Kommunen yder refusion for udvalgte beliggenheder og installationer. For at sikre størst tilfredshed fremadrettet, foreslår forvaltningen, at der arbejdes med en valgfrihed omkring ejer- og driftssituationen. Det er intentionen, at det skaber gennemsigtighed, motiverer til øgede investeringer og fremmer et energieffektivt og moderne belysningsanlæg til gavn for både borgerne og miljøet. Der kan modsat være en risiko, at de overordnede kommunale mål om CO 2 -reduktion, tryghed, æstetik, kobling til den intelligente by mv. bliver vanskeligere at forfølge, hvis flere boligområder vælger selv at eje og drive deres udendørsbelysning. Som led i en betalingsmodel arbejdes med tre scenarier: Kommunen ejer i dag og fremover Et boligområde betragtes som en enhed. Opkrævning for administration, el, drift, vedligehold og afskrivning beregnes for hvert område for sig. Boligafdelingen eller grundejerforeningen (hvor kommunen fakturerer forholdsmæssigt til den enkelte grundejer) betaler en individuel pris for hvert enkelt lyspunkt, baseret på den registrering af anlægget, som kommunen har modtaget fra DONG Energy. Modellen er lidt tung administrativt, men betyder at man betaler konkret for det belysningsanlæg man har i området. Kommunen overtager ejerskab Kommunen tilbyder, på frivillig basis, at overtage ejerskabet til al vej- og stibelysning fra boligområder, der i dag selv ejer deres anlæg. De anlæg der overtages, prissættes lyspunkt for lyspunkt, efter de generelle priser (se Side 3 af 7

4 nedenfor) og indgår fremadrettet på lige fod med det øvrige anlæg der drives for boligområderne. Overtagelse forudsætter, at der indgås en aftale med en bindingsperiode på minimum 10 år, idet kommunen samtidig påtager sig fornyelsen af anlægget. Boligområde overtager ejerskab Oplægget er, at kommunen kan tilbyde boligområder, der ikke selv ejer deres anlæg og betaler til kommunen, at overtage belysningen til en fordelagtig pris med henblik på selv fremover at udskifte, drive og vedligeholde belysningen. Boligområderne vil have udgifter ved at overtage anlægget herunder separationsudgifter til DONG. Med ejerskabet vil de ikke længere skulle betale afskrivning på det gamle anlæg, men skal ved udskiftning givet lånetage på markedsvilkår, hvor afdrag forventes at udgøre en større udgift. El afregnes direkte fra boligområdet, og et boligområde kan selv vælge hvem der skal står for driften af deres anlæg. Boligområder der ikke ejer deres anlæg selv, og betaler til kommunen, får tilbud om selv at overtage deres belysningsanlæg. Kravet vil være, at boligområdet afholder omkostningen til omlægning af forsyningen og etablering af måler. Der vil samtidig knytte sig forpligtelser til overtagelsen omkring fornyelse af anlægget, som f.eks. fremtidigt energiforbrug og lyskvalitet. For anlæg der er ældre end 20 år vil det alene være adskillelses- og måleromkostninger, der knytter sig til overtagelsen. For anlæg der er nyere end 20 år, og som derfor har en fornuftig restlevetid, vil der knytte sig en betaling for anlægget, som beregnes i forhold til den konkrete udgift for kommunen fra købet fra DONG Energy. Hvis et boligområde har overtaget deres eget belysningsanlæg, vil det enkelte område i stil med andre investeringer selv skulle finansiere udskiftning af anlægget og får selv driftsbesparelserne. Opkrævning i dag Efter tilbagekøbet af anlægget fra DONG er det opkrævede beløb fortsat uændret og for grundejerforeningerne er opkrævningsmetoden uændret via FAS, mens boligafdelingerne får en kvartalsvis opkrævning fra kommunen i stedet for fra DONG. Serviceniveauet for anlægget i boligområderne er også fastholdt uændret. Der er indgået en 5-årig driftskontrakt med DONG Energy, hvor vi i takt med udskiftning af belysningen, opsiger aftalen med DONG for de moderniserede lyspunkter. Aftalen udløber 31. marts 2018, selvom hele anlægget ikke er moderniseret. Udgifterne for boligområderne består af betaling for administration, drift, Side 4 af 7

5 afskrivning og el. Elforbrug opkræves i dag baseret på en brændtimeberegning. Drift opkræves baseret på faste anlægstypepriser. Ny betalingsmodel Prisen for lys er i modellen en beregnet udgift baseret på det enkelte lyspunkts karakteristika. Husstande, som modtager kommunalt leveret lys, betaler herfor på baggrund af belysningens sammensætning i det enkelte boligområde. Prisen varierer derfor fra boligområde til boligområde afhængigt af antallet af lyspunkter, typer af lyspunkter og elforbruget. Da udgangspunktet er det enkelte boligområde og belysningen heri, er der sammenhæng mellem den service man får og det man betaler for. Modellen er grundlæggende en videreførelse af den afregningsmodel, som anvendes i dag. Anlæg (fornyelse), drift og vedligehold af belysning på veje og stier håndteres som en almindelig kommunal opgave, som det er tilfældet i dag, alle steder hvor kommunen står som ejer. Kommunen afholder således udgiften til udskiftning og efterfølgende opkræves afskrivning i anlæggets levetid. Kommunen vil i samspil med boligområderne sikre udvikling, energieffektivitet, lyskvalitet, tryghed, helhedsorienterede hensyn mv. Organisering På samme måde, som der i kraft af overtagelsen af belysningsanlægget er behov for en tidssvarende betalingsmodel, er der også behov for et stærkt fokus på optimering af driften i samspil med borgere /brugere. Forvaltningen planlægger, at flytte driftsansvaret til Albertslund Forsyning, som i forvejen har den direkte dialog med boligområderne i Brugergruppen, og varetager driftsansvaret på fjernvarme- og affaldsområdet. Den fremtidige organisering af driften er knyttet til den driftsaftale, der er indgået med DONG Energy, som gælder indtil udskiftning eller senest 31/ Ansvaret vil dermed omhandle de vilkår der knytter sig til den nuværende driftsaftale. Samtidig vil der være fokus på hvordan driften skrues sammen når belysningen er udskiftet, og kræver væsentlig mindre vedligeholdelse. Herunder anvendelsen af intelligent styring af det enkelte lyspunkt. Modernisering Ved udskiftning af anlægget opstilles belysning, som er kendetegnet ved lavt elforbrug, lang levetid og beskedent vedligeholdelsesbehov. Derfor er der en klar forventning om betydelige besparelser ved udskiftning på både el- og driftsudgifter. Totaløkonomisk vil det imidlertid først slå igennem på længere sigt, da anlægsomkostningerne er store. Udskiftningen og fornyelsen er en nødvendighed, da anlægget er så nedslidt, at de akutte reparationsudgifter er stigende. Fornyelse af belysningsanlægget vil medføre et markant løft af byen både på veje og stier og i boligområderne, Side 5 af 7

6 med fokus på de målsætninger, der er indeholdt i belysningsplanen: Øge trafiksikkerhed og tryghed Skabe attraktive bymiljøer, identitet og oplevelser Øge fremkommelighed og styrke forbindelser Implementere grøn belysningsteknologi Etablere et byrumslaboratorium Hæve belysningskvaliteten Øge energi og driftseffektivitet Forvaltningen foreslår, at der bliver en positivliste for kommunen som helhed med omkring fem armaturer, som de enkelte boligområder kan vælge, når moderniseringen skal planlægges for det enkelte område. Hermed kan den effektive drift fastholdes og der bliver samtidig en vis valgfrihed. Medfinansiering Man kan godt forestille sig, at udskiftning i boligområderne kan have privat medfinansiering. Idet modellen i forvejen tager udgangspunkt i belysningen i et enkelt boligområde, kan der indregnes reduceret afskrivning og reducerede årlige omkostninger for medfinansierede lyspunkter. Har et boligområde for eksempel påtaget sig halvdelen af udgifterne til udskiftning i sit område, vil det kunne indføres i modellen, at boligområdet kun skal opkræves afskrivning for halvdelen af værdiforringelsen. Den mulige medfinansiering kan medvirke til, at accelerere udskiftningen til mere tidsvarende belysning af højere kvalitet og med lavere energiforbrug. Forslag til prisstruktur Baseret på de nuværende aftaler, vil Forvaltningen foreslå, at priserne fortsat opgøres pr. lyspunkt. Priserne kan ligge i en størrelsesorden, som illustreret nedenfor. Det skal understreges, at det fortsat er anslåede priser. De endelige priser skal overholde hvile i sig selv princippet, både budget og regnskab. Derfor er der tale om skønnede priser baseret på vores nuværende aftaler og udgifter, for at give et billede af hvordan en fremtidig prisstruktur kan se ud og størrelsesordenen på priserne. Det foreslås, at den nye prisstruktur træder i kraft pr. 1. januar Ny prisstruktur (kr. pr. lyspunkt pr. kvartal) Type Pris i dag Drifts-udgif t gammelt anlæg Afskriv-nin g gammelt anlæg Pris ved gammelt anlæg Drifts-udgif t LED Afskriv-nin g LED Pris ved LED Side 6 af 7

7 Væg- og loftarmaturer 91,25 101, Vej- og parkarmaturer samt pullerter 0 4 meter 115, Vej- og parkarmaturer over 4 meter Der vil blive hentet driftsbesparelser hjem i takt med at anlægget fornyes, som priseksemplet indikerer. Som det fremgår, anbefaler forvaltningen et princip om, at den reducerede driftsudgift i kraft af udskiftning til LED, i stedet går til afskrivning på det nye anlæg. Det er alene for væg- og loftsarmaturer, at udgiften pr. lyspunkt reduceres, hvilket skyldes en mindre investering i nyt armatur. Dertil kommer udgift til elforbruget. Forvaltningen anbefaler et princip om, at det også fremover vil blive et beregnet årsforbrug, der lægges til grund. Det skyldes, at det ikke uden betydelige merudgifter til kabling, målere mv. vil være muligt at lave målerafregning pr. boligområde. Der vil således blive målere der knytter sig til det fysiske anlæg og ikke til hver der er bruger. Elforbruget vil blive reduceret når der skiftes lyskilde. Forvaltningen anbefaler et princip om, at reduktionen i elforbrug kommer boligområdet til gavn, så prisen reduceres. Det skyldes bl.a. at det vil blive et vanskeligt regnestykke, hvis der kontinuerligt skal holdes styr på forskellen på hvad der tidligere blev betalt, og hvad der betales nu. I takt med optimeringen af anlægget, vil profilerne for hvor mange timer anlægget er tændt, hvor meget det er dæmpet, og hvor meget strøm det enkelte armatur dermed bruger, ændre sig. Samtidig vil el-taksten også variere. Omvendt kan man argumentere for, at prisen bør være uændret eller stige når man får ny og bedre belysning i et boligområde. Afskrivning Afskrivning er en betaling for den værdiforringelse anlægget udsættes for ved at blive brugt. Praksis er, at det afskrivningsbeløb, der opkræves i dag alene afhænger af anlægstypen, men ikke af hverken anskaffelsespris eller alder på lyspunktet. Hvis man antager, at det koster kr. alt incl. at skifte et lyspunkt, og man fastlægger levetiden til 30 år, så vil en helt simpel afskrivning være på 167 Side 7 af 7

8 kr./kvartal pr. lyspunkt (167 kr./kvt. * 4 kvt. * 30 år = kr.). Afskrivningen i dag er på mellem kr. i kvartalet. Med forslaget til ny prisstruktur vil afskrivningen ligger på mellem kr. i kvartalet. Hvis princippet er, at udgiften ikke skal stige, er der således en væsentlig afstand fra de nuværende priser og dækning af den samlede afskrivning. Da udskiftningen af anlægget foregår i regi af det skattefinansierede område, er det i princippet en politisk beslutning om den fulde anlægsomkostning skal indgå i beregningsgrundlaget for hvile i sig selv prisen. Modsat skal det sikres, at der er lighed for loven når de endelig priser fastlægges. Administration Administration er i den nuværende ordning hos DONG Energy finansieret af driftsudgiften. Derudover er der kommunale udgifter til fakturering på knap kr., og et timeforbrug som ikke er opgjort særskilt. I takt med, at anlægget moderniseres og driftsaftalen med DONG ophører følger der en række opgaver med driftsansvaret. Det er f.eks. vedligeholdelse af data, ledningsforespørgsler, fejlmeldinger, vagtordning, intelligent styring, fakturering mv. Disse opgaver vil indgå i beregningen af driftsudgiften og være en del af hvile i sig selv budget og regnskab. Innovation, udvikling og anlæg Albertslund Kommune anvender ressourcer til at være på forkant indenfor intelligent belysning og Smart City. Endvidere vil der i tilknytning til de anlægsopgaver, der skal gennemføres i de enkelte boligområder, være brug for kommunale bygherreressourcer i samspil med den konsulent der kobles på opgaven. Hovedparten af ressourcerne ligger på den skattefinansierede del af opgaven. Der vil dog være en andel af udgifterne, der medtages i hvile i sig selv beregningen. Omkostningen kendes ikke på nuværende tidspunkt. Opdeling af anlægget principper og refusion Der ydes i dag to typer refusion. Den ydes ud fra en historisk ordning, som ikke har fulgt med tiden: 1) Til boligområder, som selv ejer deres belysning, men hvor vejen eller stien ikke alene benyttes til boligområdets egen trafik. 2) Til boligområder hvor kommunens belysning er koblet på boligområdets elforsyning. Forvaltningen foreslår, at refusion afskaffes. Der vil derfor blive behov for en opdeling af anlægget i udvalgte områder. Denne omlægning vil hænge naturligt sammen med etablering af el-målere for og /eller modernisering af Side 8 af 7

9 belysningsanlægget i de berørte områder. Der kan blive en overgangsperiode hvor boligområdet eller kommunen får en ekstra udgift. Opdeling af anlægget vil ske med udgangspunkt i et princip om, at lys på stamveje og hovedstier er kommunale opgaver. En stamvej foreslås defineret som en adgangsvej til et boligområde, som i modsætning til en boligvej hverken har tilstødende parkeringsarealer eller indog udkørsel til bolig. Konsekvensen af ovenstående definition vil være, at flere boligområder fremadrettet skal betale for lys på veje, som kommunen i dag betaler for. Hovedstierne er udpeget i kommuneplanen, og udendørsbelysningen er en kommunal opgave. Dette princip vil medføre minimale ændringer. Særlige aftaler i enkeltområder, som omhandler specifikke problemstillinger, omfattes ikke af ejer- og betalingsmodellen, og kan indgås uafhængigt. Temadrøftelse opsummering Udgangspunktet er at fremme kommunens målsætninger om at være frontløbere på belysningsområdet, sikre effektiv drift samt forenkle og gøre betalingsmodellen for boligområderne mere gennemsigtig. Betalingsmodellen er baseret på at hvert boligområde betaler for de lyspunkter der lyser i deres område, ud fra en hvile i sig selv pris. Prisen beregnes ud fra tre hovedkategorier, og afhænger derudover af hvilken lyskilde der sidder i armaturet. Prisen dækker administration, drift, elforbrug og afskrivning. Der indføres en ny prisstruktur, hvor prisen pr. lyspunkt falder når man får skiftet til LED, da det reducerer elforbruget. De lavere driftsomkostninger, som også vil komme, ændres til en større betaling for afskrivning. Omvendt kan man argumentere for, at prisen bør være uændret eller stige når man får ny og bedre belysning i et boligområde. Der arbejdes med valgfrihed omkring ejer- og driftsforholdet. Et boligområde kan derfor komme med i den kommunale ordning, blive i den kommunale ordning eller træde ud af den kommunale ordning. Der fastlægges vilkår for at træde ind og ud af ordningen. Refusion afskaffes. Der vil blive områder der skal betale for udendørsbelysning de ikke betaler for i dag, og der vil blive områder der mister en refusionsindtægt. Der vil blive behov for at adskille anlægget i udvalgte områder, og kommunen vil via den skattefinansierede del af driften komme til at betale steder hvor der ikke betales i dag. Side 9 af 7

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 1. oktober 2015 Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Journalnummer 65-651- 6506 Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning Grundejerforeningen Favrholm Forslag til løsninger for affaldsordning Fælles oplysninger Der er opstillet fire løsningsforslag, som der skal stemmes om Der er fordele og ulemper ved hver løsning og økonomien

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Forskning i anvendelse LED-lys i Albertslund Kommune

Forskning i anvendelse LED-lys i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Forskning i anvendelse LED-lys i Albertslund Kommune Del 1 Strategi i Albertslund Belysningsplan LED-lys Del 2 Solcelle- og LED-lys De 4 komponenter Chaussestenen der lyser arkitektfirmaet

Læs mere