Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning"

Transkript

1 Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej- og stibelysningen i deres områder. Det er grundlaget for en temadrøftelse i Miljø- & Byudvalget den 21. april Temadrøftelsen følges op af en tilsvarende temadrøftelse i Brugergruppen. På Brugergruppens møde den 26. marts 2015 blev der kort orienteret om det igangværende arbejde, både i forhold til anlægsprojekt for og den betalingsmodel, som dette notat lægger op til en drøftelse af. Drøftelserne vil danne grundlag for et dagsordenspunkt til beslutning snarest muligt. Albertslund Kommune ejer store dele af udendørsbelysningen på veje og stier i grundejerforeninger og boligforeninger, efter at kommunen købte anlægget tilbage fra DONG Energy. Opkrævningen er fortsat uændret efter tilbagekøbet, men i sammenhæng med både den større moderniseringsplan der er afsat bevillinger til, og den fremadrettede kommunale organisering af opgaven, er der behov for, at vurdere hvilken praksis for betaling, der kan fungere fremadrettet. Forvaltningen har fået undersøgt hvordan andre kommuner opkræver betaling for belysning i boligområderne, og hvilke regler der gælder, og har herefter beskrevet en betalingsmodel for Albertslund. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes henimod en forenkling af praksis, knyttet sammen med valgfrihed for det enkelte boligområde. Når et boligområde har truffet beslutning om det fremtidige ejer- og driftsforhold, som bl.a. omhandler hvem der har ansvaret for fornyelse af anlægget fremadrettet, vil det derfor være et princip, at aftalen bindende for f.eks. minimum 10 år. Formålet med en ny praksis er: Side 1 af 7

2 At højne kvaliteten af byrummene At yde god service til borgerne At fremme involvering af borgerne i fornyelsen bl.a. gennem Brugergruppen (præg på eget område, fælles udvikling af byen) At fremme den størst mulige fornyelse af anlægget (energibesparelse, driftsbesparelse og investering) At optimere driften (flytte ansvaret for driften til Albertslund Forsyning, nedbringe omkostningerne, forenkle administrationen) At modellen fortsat har fokus på principperne om hvile i sig selv og lighed for loven For at byen kan være i front og samtidig opnå fordelene ved at have ansvaret for et større anlæg, vil kommunen tilbyde at overtage yderligere anlæg fra boligområderne. Belysningsanlægget Udendørsbelysningen i Albertslund Kommune er nedslidt, utidssvarende og dyr i drift. Store dele af anlægget skal udskiftes over de kommende år. Udendørs-belysningen i kommunen består af en del forskellige elementer, som ejes og drives forskelligt. Det er også karakteriseret ved forskellige økonomiske konstruktioner. En del af anlægget har kommunen hele tiden ejet og drevet selv (det oprindelige anlæg). Det består af ca lyspunkter på stier og veje, og kommunen har en aftale med en lokal elektriker om at udbedre fejl. Driften er skattefinansieret. Den største del af belysningsanlægget har kommunen købt tilbage fra DONG pr. 1. april 2013, for selv at kunne styre modernisering af anlægget, herunder udskiftning til ny teknologi. Alle steder skal der skiftes til LED, som er en teknologi i rivende udvikling, og med perspektiver for at samtænke udskiftningen med den digitale udvikling og Smart City. DONG-anlægget består af ca lyspunkter. De lyser på kommunale veje og stier, mens de lyser i boligområderne på privat vej /sti og privat fællesvej. DONG-anlægget er et sammenhængende anlæg, og det vil medføre en del ekstra omkostninger, at fraseparere dele af anlægget. Kommunen har derfor købt hele anlægget. Der blev samtidig indgået en aftale med DONG, om fortsat at drive det anlæg de har solgt til kommunen. Driften af de kommunale lyspunkter er skattefinansieret, mens driften af lyspunkter i boligområderne er takstfinansieret. Der er ikke el-målere på anlægget, og el afregnes efter et beregnet forbrug. Kommunen betaler i dag ca. 1 mio. kr. i abonnement og ca. 1 mio. kr. i el-udgifter til DONG for anlægget i boligområderne. Belysningen i boligområderne er nogen steder en del af kommunens anlæg og andre steder ejes det af boligforeningen selv. Det vurderes, at der er knap 20 Side 2 af 7

3 boligområder, der selv ejer og driver belysningen i hele deres område. Der er også udendørsbelysning i tilknytning til alle vores skoler og institutioner, bl.a. på parkeringspladserne. Den belysning bliver betragtet som en del af bygningerne med tilhørende udearealer. Derfor er den koblet direkte på bygningernes elforsyning og elmålere og indgår i bygningsdriften. I erhvervsområderne ejer kommunen belysningen på vejene, mens den øvrige belysning i områderne primært står på den enkelte virksomheds grund og dermed ikke er en del af fællesbelysningen. Virksomhedernes betaling til udendørsbelysningen er en del af ejendomsskatten. Valgfrihed I dag er ejer- og driftsforholdet for belysningsanlægget i boligområderne i hovedtræk opdelt i to kategorier: Kommunen ejer og driver anlægget og boligområdet betaler kommunen for drift mv. Boligområdet ejer og driver selv anlægget og betaler selv udgifter til ekstern aktør. Kommunen yder refusion for udvalgte beliggenheder og installationer. For at sikre størst tilfredshed fremadrettet, foreslår forvaltningen, at der arbejdes med en valgfrihed omkring ejer- og driftssituationen. Det er intentionen, at det skaber gennemsigtighed, motiverer til øgede investeringer og fremmer et energieffektivt og moderne belysningsanlæg til gavn for både borgerne og miljøet. Der kan modsat være en risiko, at de overordnede kommunale mål om CO 2 -reduktion, tryghed, æstetik, kobling til den intelligente by mv. bliver vanskeligere at forfølge, hvis flere boligområder vælger selv at eje og drive deres udendørsbelysning. Som led i en betalingsmodel arbejdes med tre scenarier: Kommunen ejer i dag og fremover Et boligområde betragtes som en enhed. Opkrævning for administration, el, drift, vedligehold og afskrivning beregnes for hvert område for sig. Boligafdelingen eller grundejerforeningen (hvor kommunen fakturerer forholdsmæssigt til den enkelte grundejer) betaler en individuel pris for hvert enkelt lyspunkt, baseret på den registrering af anlægget, som kommunen har modtaget fra DONG Energy. Modellen er lidt tung administrativt, men betyder at man betaler konkret for det belysningsanlæg man har i området. Kommunen overtager ejerskab Kommunen tilbyder, på frivillig basis, at overtage ejerskabet til al vej- og stibelysning fra boligområder, der i dag selv ejer deres anlæg. De anlæg der overtages, prissættes lyspunkt for lyspunkt, efter de generelle priser (se Side 3 af 7

4 nedenfor) og indgår fremadrettet på lige fod med det øvrige anlæg der drives for boligområderne. Overtagelse forudsætter, at der indgås en aftale med en bindingsperiode på minimum 10 år, idet kommunen samtidig påtager sig fornyelsen af anlægget. Boligområde overtager ejerskab Oplægget er, at kommunen kan tilbyde boligområder, der ikke selv ejer deres anlæg og betaler til kommunen, at overtage belysningen til en fordelagtig pris med henblik på selv fremover at udskifte, drive og vedligeholde belysningen. Boligområderne vil have udgifter ved at overtage anlægget herunder separationsudgifter til DONG. Med ejerskabet vil de ikke længere skulle betale afskrivning på det gamle anlæg, men skal ved udskiftning givet lånetage på markedsvilkår, hvor afdrag forventes at udgøre en større udgift. El afregnes direkte fra boligområdet, og et boligområde kan selv vælge hvem der skal står for driften af deres anlæg. Boligområder der ikke ejer deres anlæg selv, og betaler til kommunen, får tilbud om selv at overtage deres belysningsanlæg. Kravet vil være, at boligområdet afholder omkostningen til omlægning af forsyningen og etablering af måler. Der vil samtidig knytte sig forpligtelser til overtagelsen omkring fornyelse af anlægget, som f.eks. fremtidigt energiforbrug og lyskvalitet. For anlæg der er ældre end 20 år vil det alene være adskillelses- og måleromkostninger, der knytter sig til overtagelsen. For anlæg der er nyere end 20 år, og som derfor har en fornuftig restlevetid, vil der knytte sig en betaling for anlægget, som beregnes i forhold til den konkrete udgift for kommunen fra købet fra DONG Energy. Hvis et boligområde har overtaget deres eget belysningsanlæg, vil det enkelte område i stil med andre investeringer selv skulle finansiere udskiftning af anlægget og får selv driftsbesparelserne. Opkrævning i dag Efter tilbagekøbet af anlægget fra DONG er det opkrævede beløb fortsat uændret og for grundejerforeningerne er opkrævningsmetoden uændret via FAS, mens boligafdelingerne får en kvartalsvis opkrævning fra kommunen i stedet for fra DONG. Serviceniveauet for anlægget i boligområderne er også fastholdt uændret. Der er indgået en 5-årig driftskontrakt med DONG Energy, hvor vi i takt med udskiftning af belysningen, opsiger aftalen med DONG for de moderniserede lyspunkter. Aftalen udløber 31. marts 2018, selvom hele anlægget ikke er moderniseret. Udgifterne for boligområderne består af betaling for administration, drift, Side 4 af 7

5 afskrivning og el. Elforbrug opkræves i dag baseret på en brændtimeberegning. Drift opkræves baseret på faste anlægstypepriser. Ny betalingsmodel Prisen for lys er i modellen en beregnet udgift baseret på det enkelte lyspunkts karakteristika. Husstande, som modtager kommunalt leveret lys, betaler herfor på baggrund af belysningens sammensætning i det enkelte boligområde. Prisen varierer derfor fra boligområde til boligområde afhængigt af antallet af lyspunkter, typer af lyspunkter og elforbruget. Da udgangspunktet er det enkelte boligområde og belysningen heri, er der sammenhæng mellem den service man får og det man betaler for. Modellen er grundlæggende en videreførelse af den afregningsmodel, som anvendes i dag. Anlæg (fornyelse), drift og vedligehold af belysning på veje og stier håndteres som en almindelig kommunal opgave, som det er tilfældet i dag, alle steder hvor kommunen står som ejer. Kommunen afholder således udgiften til udskiftning og efterfølgende opkræves afskrivning i anlæggets levetid. Kommunen vil i samspil med boligområderne sikre udvikling, energieffektivitet, lyskvalitet, tryghed, helhedsorienterede hensyn mv. Organisering På samme måde, som der i kraft af overtagelsen af belysningsanlægget er behov for en tidssvarende betalingsmodel, er der også behov for et stærkt fokus på optimering af driften i samspil med borgere /brugere. Forvaltningen planlægger, at flytte driftsansvaret til Albertslund Forsyning, som i forvejen har den direkte dialog med boligområderne i Brugergruppen, og varetager driftsansvaret på fjernvarme- og affaldsområdet. Den fremtidige organisering af driften er knyttet til den driftsaftale, der er indgået med DONG Energy, som gælder indtil udskiftning eller senest 31/ Ansvaret vil dermed omhandle de vilkår der knytter sig til den nuværende driftsaftale. Samtidig vil der være fokus på hvordan driften skrues sammen når belysningen er udskiftet, og kræver væsentlig mindre vedligeholdelse. Herunder anvendelsen af intelligent styring af det enkelte lyspunkt. Modernisering Ved udskiftning af anlægget opstilles belysning, som er kendetegnet ved lavt elforbrug, lang levetid og beskedent vedligeholdelsesbehov. Derfor er der en klar forventning om betydelige besparelser ved udskiftning på både el- og driftsudgifter. Totaløkonomisk vil det imidlertid først slå igennem på længere sigt, da anlægsomkostningerne er store. Udskiftningen og fornyelsen er en nødvendighed, da anlægget er så nedslidt, at de akutte reparationsudgifter er stigende. Fornyelse af belysningsanlægget vil medføre et markant løft af byen både på veje og stier og i boligområderne, Side 5 af 7

6 med fokus på de målsætninger, der er indeholdt i belysningsplanen: Øge trafiksikkerhed og tryghed Skabe attraktive bymiljøer, identitet og oplevelser Øge fremkommelighed og styrke forbindelser Implementere grøn belysningsteknologi Etablere et byrumslaboratorium Hæve belysningskvaliteten Øge energi og driftseffektivitet Forvaltningen foreslår, at der bliver en positivliste for kommunen som helhed med omkring fem armaturer, som de enkelte boligområder kan vælge, når moderniseringen skal planlægges for det enkelte område. Hermed kan den effektive drift fastholdes og der bliver samtidig en vis valgfrihed. Medfinansiering Man kan godt forestille sig, at udskiftning i boligområderne kan have privat medfinansiering. Idet modellen i forvejen tager udgangspunkt i belysningen i et enkelt boligområde, kan der indregnes reduceret afskrivning og reducerede årlige omkostninger for medfinansierede lyspunkter. Har et boligområde for eksempel påtaget sig halvdelen af udgifterne til udskiftning i sit område, vil det kunne indføres i modellen, at boligområdet kun skal opkræves afskrivning for halvdelen af værdiforringelsen. Den mulige medfinansiering kan medvirke til, at accelerere udskiftningen til mere tidsvarende belysning af højere kvalitet og med lavere energiforbrug. Forslag til prisstruktur Baseret på de nuværende aftaler, vil Forvaltningen foreslå, at priserne fortsat opgøres pr. lyspunkt. Priserne kan ligge i en størrelsesorden, som illustreret nedenfor. Det skal understreges, at det fortsat er anslåede priser. De endelige priser skal overholde hvile i sig selv princippet, både budget og regnskab. Derfor er der tale om skønnede priser baseret på vores nuværende aftaler og udgifter, for at give et billede af hvordan en fremtidig prisstruktur kan se ud og størrelsesordenen på priserne. Det foreslås, at den nye prisstruktur træder i kraft pr. 1. januar Ny prisstruktur (kr. pr. lyspunkt pr. kvartal) Type Pris i dag Drifts-udgif t gammelt anlæg Afskriv-nin g gammelt anlæg Pris ved gammelt anlæg Drifts-udgif t LED Afskriv-nin g LED Pris ved LED Side 6 af 7

7 Væg- og loftarmaturer 91,25 101, Vej- og parkarmaturer samt pullerter 0 4 meter 115, Vej- og parkarmaturer over 4 meter Der vil blive hentet driftsbesparelser hjem i takt med at anlægget fornyes, som priseksemplet indikerer. Som det fremgår, anbefaler forvaltningen et princip om, at den reducerede driftsudgift i kraft af udskiftning til LED, i stedet går til afskrivning på det nye anlæg. Det er alene for væg- og loftsarmaturer, at udgiften pr. lyspunkt reduceres, hvilket skyldes en mindre investering i nyt armatur. Dertil kommer udgift til elforbruget. Forvaltningen anbefaler et princip om, at det også fremover vil blive et beregnet årsforbrug, der lægges til grund. Det skyldes, at det ikke uden betydelige merudgifter til kabling, målere mv. vil være muligt at lave målerafregning pr. boligområde. Der vil således blive målere der knytter sig til det fysiske anlæg og ikke til hver der er bruger. Elforbruget vil blive reduceret når der skiftes lyskilde. Forvaltningen anbefaler et princip om, at reduktionen i elforbrug kommer boligområdet til gavn, så prisen reduceres. Det skyldes bl.a. at det vil blive et vanskeligt regnestykke, hvis der kontinuerligt skal holdes styr på forskellen på hvad der tidligere blev betalt, og hvad der betales nu. I takt med optimeringen af anlægget, vil profilerne for hvor mange timer anlægget er tændt, hvor meget det er dæmpet, og hvor meget strøm det enkelte armatur dermed bruger, ændre sig. Samtidig vil el-taksten også variere. Omvendt kan man argumentere for, at prisen bør være uændret eller stige når man får ny og bedre belysning i et boligområde. Afskrivning Afskrivning er en betaling for den værdiforringelse anlægget udsættes for ved at blive brugt. Praksis er, at det afskrivningsbeløb, der opkræves i dag alene afhænger af anlægstypen, men ikke af hverken anskaffelsespris eller alder på lyspunktet. Hvis man antager, at det koster kr. alt incl. at skifte et lyspunkt, og man fastlægger levetiden til 30 år, så vil en helt simpel afskrivning være på 167 Side 7 af 7

8 kr./kvartal pr. lyspunkt (167 kr./kvt. * 4 kvt. * 30 år = kr.). Afskrivningen i dag er på mellem kr. i kvartalet. Med forslaget til ny prisstruktur vil afskrivningen ligger på mellem kr. i kvartalet. Hvis princippet er, at udgiften ikke skal stige, er der således en væsentlig afstand fra de nuværende priser og dækning af den samlede afskrivning. Da udskiftningen af anlægget foregår i regi af det skattefinansierede område, er det i princippet en politisk beslutning om den fulde anlægsomkostning skal indgå i beregningsgrundlaget for hvile i sig selv prisen. Modsat skal det sikres, at der er lighed for loven når de endelig priser fastlægges. Administration Administration er i den nuværende ordning hos DONG Energy finansieret af driftsudgiften. Derudover er der kommunale udgifter til fakturering på knap kr., og et timeforbrug som ikke er opgjort særskilt. I takt med, at anlægget moderniseres og driftsaftalen med DONG ophører følger der en række opgaver med driftsansvaret. Det er f.eks. vedligeholdelse af data, ledningsforespørgsler, fejlmeldinger, vagtordning, intelligent styring, fakturering mv. Disse opgaver vil indgå i beregningen af driftsudgiften og være en del af hvile i sig selv budget og regnskab. Innovation, udvikling og anlæg Albertslund Kommune anvender ressourcer til at være på forkant indenfor intelligent belysning og Smart City. Endvidere vil der i tilknytning til de anlægsopgaver, der skal gennemføres i de enkelte boligområder, være brug for kommunale bygherreressourcer i samspil med den konsulent der kobles på opgaven. Hovedparten af ressourcerne ligger på den skattefinansierede del af opgaven. Der vil dog være en andel af udgifterne, der medtages i hvile i sig selv beregningen. Omkostningen kendes ikke på nuværende tidspunkt. Opdeling af anlægget principper og refusion Der ydes i dag to typer refusion. Den ydes ud fra en historisk ordning, som ikke har fulgt med tiden: 1) Til boligområder, som selv ejer deres belysning, men hvor vejen eller stien ikke alene benyttes til boligområdets egen trafik. 2) Til boligområder hvor kommunens belysning er koblet på boligområdets elforsyning. Forvaltningen foreslår, at refusion afskaffes. Der vil derfor blive behov for en opdeling af anlægget i udvalgte områder. Denne omlægning vil hænge naturligt sammen med etablering af el-målere for og /eller modernisering af Side 8 af 7

9 belysningsanlægget i de berørte områder. Der kan blive en overgangsperiode hvor boligområdet eller kommunen får en ekstra udgift. Opdeling af anlægget vil ske med udgangspunkt i et princip om, at lys på stamveje og hovedstier er kommunale opgaver. En stamvej foreslås defineret som en adgangsvej til et boligområde, som i modsætning til en boligvej hverken har tilstødende parkeringsarealer eller indog udkørsel til bolig. Konsekvensen af ovenstående definition vil være, at flere boligområder fremadrettet skal betale for lys på veje, som kommunen i dag betaler for. Hovedstierne er udpeget i kommuneplanen, og udendørsbelysningen er en kommunal opgave. Dette princip vil medføre minimale ændringer. Særlige aftaler i enkeltområder, som omhandler specifikke problemstillinger, omfattes ikke af ejer- og betalingsmodellen, og kan indgås uafhængigt. Temadrøftelse opsummering Udgangspunktet er at fremme kommunens målsætninger om at være frontløbere på belysningsområdet, sikre effektiv drift samt forenkle og gøre betalingsmodellen for boligområderne mere gennemsigtig. Betalingsmodellen er baseret på at hvert boligområde betaler for de lyspunkter der lyser i deres område, ud fra en hvile i sig selv pris. Prisen beregnes ud fra tre hovedkategorier, og afhænger derudover af hvilken lyskilde der sidder i armaturet. Prisen dækker administration, drift, elforbrug og afskrivning. Der indføres en ny prisstruktur, hvor prisen pr. lyspunkt falder når man får skiftet til LED, da det reducerer elforbruget. De lavere driftsomkostninger, som også vil komme, ændres til en større betaling for afskrivning. Omvendt kan man argumentere for, at prisen bør være uændret eller stige når man får ny og bedre belysning i et boligområde. Der arbejdes med valgfrihed omkring ejer- og driftsforholdet. Et boligområde kan derfor komme med i den kommunale ordning, blive i den kommunale ordning eller træde ud af den kommunale ordning. Der fastlægges vilkår for at træde ind og ud af ordningen. Refusion afskaffes. Der vil blive områder der skal betale for udendørsbelysning de ikke betaler for i dag, og der vil blive områder der mister en refusionsindtægt. Der vil blive behov for at adskille anlægget i udvalgte områder, og kommunen vil via den skattefinansierede del af driften komme til at betale steder hvor der ikke betales i dag. Side 9 af 7

12. MBU/ØU/KB - Betalingsmodel for udebelysning i boligområderne

12. MBU/ØU/KB - Betalingsmodel for udebelysning i boligområderne Sbsys dagsorden preview file://fil-1/xa-users$/nsn/documents/sbsysnetdrift/temp/nsn/dagsorden/preview... Side 2 af 7 01-09-2016 12. MBU/ØU/KB - Betalingsmodel for udebelysning i boligområderne Åbent -

Læs mere

Aabenraa Kommune Trafik og vej

Aabenraa Kommune Trafik og vej Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

ALLONGE TIL Juni 2016

ALLONGE TIL Juni 2016 ALLONGE TIL Juni 2016 HOVEDAFTALE OG AFTALE OM LEVERING AF GADELYS I HOLSTEBRO KOMMUNE Mellem undertegnede Holstebro Kommune Rådhuset 7500 Holstebro og Vestforsyning Belysning A/S Nupark 51 7500 Holstebro

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5. Center for Økonomi Budget og Analyse Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok C Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 3866 5916 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Forslaget blev vedtaget med en årlig driftsbesparelse på gadelyset med 0,5 mio. kr. fra og med 2016.

Forslaget blev vedtaget med en årlig driftsbesparelse på gadelyset med 0,5 mio. kr. fra og med 2016. N O T A T Til Helene Helstrup Jensen Udarbejdet af: Karin Esmarch og Jan Aas, Viden & Strategi - Økonomi Dato: 04. januar 2016 Notat vedrørende samling af gadelys i ét selskab Ét af de forslag fra RKSK

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

BØU kr kr kr kr.

BØU kr kr kr kr. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 42 Folketinget 2012-13 Afgjort den 18. december 2012 42 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 4. december 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer LED-belysning Indendørs belysning Fleggaard Saniståls Centrallager Case Study Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer Philips' rådgivere agerede utroligt professionelt,

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Referat. Mødesager: Forum: Brugergruppemøde Tid: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 18.00

Referat. Mødesager: Forum: Brugergruppemøde Tid: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 18.00 Forum: Brugergruppemøde Tid: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 18.00 Sted: Mødelokalet v/spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Deltagere: Brugergruppen se deltagerliste Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

Læs mere

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer Introduktion Siden 1950 har Københavns Kommune udstedt omkring 800 p- i forbindelse med byggetilladelser. Deklarationerne er udstedt i forbindelse med privat byggeri, alment boligbyggeri, samt statsligt

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling IDÉGRUNDLAG Anvendelse Anvendelse af af belysningsplan belysningsplan fra strategi til handling Fra strategi til handling Niels Knudsen Niels Knudsen Belysningsingeniør Frederiksberg Kommune Belysningsingeniør

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere