Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn"

Transkript

1 Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn Teknik & Miljø Toften Tarm

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad erenlokalplan... 3 Baggrundenforlokalplanen... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold til denøvrige planlægning for området... 6 Kommuneplantillægnr lokalplanens retsvirkninger.. ^ 10 Bindende bestemmelser (på farvet papir) 1.0 lokalplanens fomål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning...^ Vej- ogstiforhold Spor-ogledningsanlæg Bebyggelsensomfangogplacering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggedearealer Servitutter Vedtagelse...^ 13 Bilag Kortbilag l: Matrikelkort Kortbilag 2: Områdets disponering Lokalplanforslaget er udarbejdet af Egvad kommune, teknisk forvaltning, Toften 6,6880 Tarm.Tlf juni 2000 C Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 2 J

3 Hvad er en lokalplan? Dette hæfte er en lokalplan for et område til dagligvarebutik ved Bork Havn. En lokalplan fastlægger i mere eller mindre detalj eret omfang placering og udfomining af bebyggelse, veje, sti er, beplantning m. m. indenfor et område. En lokalplan består af 2 dele: - En redegørelse, som ikke er direkte bindende for ej ere og brugere af de ej endomme, som planen omfatter. - planens juridisk bindende bestemmelser (på farvet papir), som er bindende for ej ere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbej delse aflokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbej de en lokalplan før større anlægsarbej der sættes i gang. Hensigten er bl. a. at sikre borgerne indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning. Inden en lokalplan kan vedtages endeligt afkommunalbestyrelsen, skal den lægges frem for borgerne som forslag i en periode på mindst 8 uger. I denne periode kan enhver komme med insigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, som skal behandles afkommunalbestyrelsen inden lokalplanen kan vedtages endeligt. I kommuneplanen, der er en sammenfattende plan for bl.a. de fysiske forhold i Egvad kommune, er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen aflokalplaner. I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelserjuridiskbindende forborgerne. Baggrunden for denne lokalplan I forbindelse med salg af campingpladsen ved Bork Havn er der opstået ønske om at kunne udstykke købmandsbutikken ved Bork Havn sammen med et areal vest for butikken fra campingpladsentil en selvstændig ejendomu^ henhold til den gældende planlægning i et område der alene må anvendes til campingplads, og bebyggelse indenfor området skal have tilknytning til campingpladsen. Det er besluttet, at planerne om udstykning m. v. ikke kan gennemføres via en dispensation fra den eksisterende lokalplan for området - lokalplan nr da en dispensation vil være i strid med formålsbestemmelserne i lokalplan nr. 40. Denne lokalplan er derfor udarbejdet for at muliggøre en udstykning m. v. som ønsket. C Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 3 j

4 Lokalplanens indhold Nuværende forhold Lokalplanområdet ligger syd for Kirkehøj vej nær Bork Havn. syd og vest for området ligger campingpladsen, og området indgår i dag som en del af campingpladsen. I den vestlige del af lokalplanområdet er der placeret en bygning, der i dag anvendes til butik (Emerko). EtområdeøstforbutikkenmodKirkehøjvej (udenfor lokalplanområdet) anvendes i dag til parkering for butikken. Lokalplanområdet grænser mod nord op til et sommerhusområde. Vest for lokalplanområdet mod Kirkehøj vej er der mulighed for boliger og erhverv - f.eks. butikker. Formål Formålet med lokalplanen er: - at udlægge området til serviceformål med mulighed for indretning af dagligvarebutik. - at sikre, at kørsel til området foregår fra Kirkehøj vej. Anvendelse Området må kun anvendes til serviceformål såsom butik, og dermåkun indrettes énbutikpå ejendommen til områdets dagligvareforsyning. Områdets bruttoetageareal til butiksformål er fastsat med udgangspunkt i størrelsenpå det eksisterende butiksareal. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må således maksimalt udgøre 1000 m 2. Ved bruttoetagearealet forstås samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteriam. v., men ikke eventuelleparkeringsarealer. Bruttoetagearealet til butiksfoimålbereg^s efter Bygningsreglem afbebyggelsens etageareal. Dog medregnes den del afkælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end l,25 meter under loftet i kælderen. Dagligvarer er varer, der forbruges samtidigt med, at de bruges (kortvarige forbrugsgoder), f.eks. madvarer, drikkevarer og vaskemidler. Vej e og parkering Al kørsel til området skal foregå fra Kirkehøj vej. Endvidere skal der anlægges mindst l parkeringsplads pr. 50 m 2 butiksareal (fastlagt ud fraparkeringsvedtægten). Tekniske anlæg Alle forsyningsledninger skal udføres somjordkabler. Samtidigmåbelysning af færdselsarealer kun udføres som lavparkbelysning. Byggemuligheder Bebyggelsenmåikkeopføresmedmereend 1,5 etage. Samtidigmå intetpunkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gi ves en højde, der overstiger 8,5 meter. Sokkelkoter Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelkote på+1,3 5 m DNN. Vandstanden vil nå eller overskride denne kote i gennemsnit en gang C Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 4 j

5 pr. 5 O år. Dermed vil en af forudsætningerne for at kunne få erstattet o vers vømmelsesskader i henhold til "Lov om erstatning forårsaget af stormflod" være opfyldt. Bebyggelsens ydre fremtræden Til udvendige bygningssider samt tagflader må der ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. Samtidig er det fastsat, at der kun må foretages skiltning og reklamering efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Ubebyggede arealer m.v. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. C Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 5 j

6 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området Kommuneplan Lokalplanområdetliggerikommuneplan iplanlægningsområde2,vestornrådet 3 enkeltområde 224, Bork Havn sommerhusområde, campingplads, rammeområde C2. Kommuneplanens rammebestemmelser for områdets anvendelse er som følger: BORK HAVN Campingplads. Område C2 Campingplads. Område C2 a. Områdets anvendelse fastlægges til campingplads. Pladsen må udvides til max. ca. 200 enheder. b. I området må kun opføres bebyggelse, somhar direkte tilknytning til områdets anvendelse til campingplads. c. Området må ikke udstykkes yderligere. d. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end l etage. Dog med undtagelse af fællesbygning o.l.,der må opføres med l,5 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 4 meter, dog må fællesbygning o.l. opføres i indtil 8,5 m. e. Det nødvendige parkeringsareal skal anlægges på ejendommen. f. Arealerne er i sommerhuszone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse medkommuneplanens rammebestemmelser, idet at c Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 6

7 rammebestemmelserne fastlægger området til campingplads.ifølgeplaiiloven skal kommuneplanens rammer for arealudlæg til butiksformål desuden fastsætte det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål samt fastsætte maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker. Ved bruttoetagearealet forstås samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteriam. v., men ikke eventuelleparkeringsarealer. Bruttoetagearealet til butiksformål beregnes efter Bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal. Dog medregnes den del afkælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end l,25 meter under loftet i kælderen. I tilknytning til lokalplanen er der derfor udarbej det tillæg nr. 8 til kommuneplan Kommuneplantillæggetindgåri lokalplanen. Lokalplan Lokalplanområdet er i dag reguleret via lokalplan nr forbindelse med tinglysningen af lokalplanen bliver lokalplan nr. 40 ophævet indenfor lokalplanens område -j f. 10. l i denne lokalplan. Særskildt ophævelse af servitut 11978blev der afbygningsmyndighedeniegvadkommiuiemeddelt dispensation vedrørende udvidelse af købmandsforretning på ejendommen matrikel nr. 6e, Nr. Bork by og sogn. I forbindelse med dispensationen blev der tinglyst en betingelse på ejendommen om, at købmandsbutikken er en del af campingpladsen og ikke kan fraskilles. Denne betingelse (servitut) vil blive søgt ophævet særskilåt. Detailhandel Lokalplanen muliggør etablering afbutik og ifølge planloven skal der gøres rede for bebyggelsens påvirkning afbymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Der er allerede butik i området. Samtidig er områdets maksimale bruttoetageareal til butik fastsat med udgangspunkt i støn-elsen af det ek for enbegrænset forøgelse af arealet. Bebyggelsens påvirkning afbymiljøetm. v. vil derfor være uændret. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet Ugger indenfor kys1nærhedszonen,h^ gøres for den visuellepåvirkning af omgivelserne. Lokalplanener imidlertid udarbej det med henblikpåatmuuggøreudstykningm.v. afeksisterendebebyggelse (butikken fra campingpladsen). En udstykning af den eksisterendebeby påvirkning af omgivelserne. En nærmere beskrivelse af, hvordan bebyggelsen vil påvirke omgivelserne menes derfor at være af underordnet betydning. Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 7 j

8 Tillæg nr. 8 til kommuneplan for Egvad kommune Ændring af: Planlægningsområde 2, Vestområdet, enkeltområde 224, BorkHavn sommerhusområde, campingplads, rammeområde C2. Tillægget: - opretter et nyt rammeområde H l O, der giver mulighed for, at der kan være butik. - muliggør udstykning af område Hl O fra campingpladsen. Rammebestemmelsernebliverherefter: Serviceområde. OmrådeHlO a. Områdets anvendelse fastlægges til serviceformål, såsom: Butik til områdets dagligvareforsyning. b. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. c. Området må udstykkes fra det tilstødende område C2. d. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end l,5 etage, e. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. f. Ved udstykning skal der anlægges mindst l parkeringsplads pr. 50 m 2 butiksareal, indenfor området. g. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre 1000 m 2. * * * h. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 1000 m 2 for dagligvarebutikker. * * * i. Arealerne er i sommerhuszone. -** Butikker For områder der kan anvendes til butik, er der fastsat et maksimalt bruttoetageareal for butikker som følge af Lov om ændring af lov om planlægning (Detailhandel m.v.), der trådte i kraft den 22. maj Ved bruttoetagearealet forstås samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v., men ikke eventuelle parkeringsarealer. Bruttoetagearealet til butiksformål beregnes efter Bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal. Dog medregnes den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end l,25 meter under loftet i kælderen. Betegnelserne dagligvare- og udvalgsvarebutikker indgår også i rammebestemmelserne for områder, der kan anvendes til butik. Af bemærkningerne til lov om butikstid fremgår det, at dagligvarer er varer, der forbruges samtidigt med, at de bruges (kortvarige forbrugsgoder), f.eks. madvarer, drikkevarer og vaskemidler. Udvalgsvarer (langvarige forbrugsgoder) er møbler, tøj, hårde hvidevarer m.v. C Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 8

9 Den fremtidige afgrænsning af området vil være: V //i SOMMERHUSOMRÅDE CAMPINGPLADS CRØNT OMRADE I I I l BOLIG OMRADE O Således foreløbigt vedtaget afegvad kommunalbestyrelse den 14. marts Gunnar Andersen borgmester Lars jorehøj / kommunaldirektør Således vedtaget endeligt af Egvadkommunalbestyrelse den27. juni Gunnar Andersen borgmester.. /. LarsP.Buhl vicekommunaldirektør E^ad Kommune, lokalplan nr. 82, side 9

10 Lokalplanens retsvirkninger Når kommunalbestyrelsen har vedtaget denne lokalplan endeligt, offentliggøres planen. Herefter kan en ejendom, der er omfattet af planen, udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse medplanens bestemmelser. Vedtagelsen af lokalplanen betyder ikke noget krav om etablering af de anlæg m. v., der er beskrevetiplanen.derimodmå der ikke foretages dispositioner hverken faktiske eller retslige som strider imodbestemmelserne i lokalplanen. Planen griber ikke ind i bestående forhold, så en eksisterende lovlig anvendelse af en ej endom kan ske som før. Kommunalbestyrelsenkan give dispensation tilmindre lempelser aflokalplanensbestemmelser. Dispensation må dog kun gives, hvis bestemmelserne i formålsparagraffen, l stadig kan opfyldes uden væsentlige ændringer. Drej er det sig om større ændringer kræver dette en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsenkan ekspropriere private ejendomme, når det er af væsentligbetydning for lokalplanens virkeliggørelse. Det samme gælder privates rettigheder over ej endomme, f. eks. leje og brugsrettigheder eller servitutrettigheder. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter (dvs. servitutter, som giver ret til at kræve opretholdt en vis tilstandpå en andens ej endom) vil afsig selv faldebort, hvis det ikke er muligt samtidig at op fy Ide bestemmelserne både i denne lokalplan og i de private servitutter. Andre private servitutter dvs. Mceophørtetilstandsservitutter,rådighedsservitutter (f.eks. enfærdselsret over en andens ej endom) og tilegnelsesservitutter (f.eks. enret til at grave grus på en andens ejendom) kan eksproprieres, når det er af væsentligbetydning for lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanen indeholder i l Obestemmelse ombortfald af de servitutter, der nævnes. Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 10 j

11 EGVAD KOMMUNE Lokalplan nr. 82 for et område til dagligvarebutik ved Bork Havn Ihenholdtillovomplanlægning-lovbekendtgørelsenr.551 af28.jurd 1999-fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1.0 Lokalplanens formål Formåletmedlokalplanener: - atudlæggeområdettilseivicefom - at sikre, at kørsel til området foregår fra Kirkehøj vej. 2.0 Område og zonestatus 2. l Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort og omfatter del af matrikel nr. 6e, Nr. BorkBy,Nr. Bork samt alle parceller, der efter den23. februar 2000 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Medkommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan o verføres det under stk. 2. l nævnte område fra sommerhuszone til byzone. 3.0 Områdets anvendelse 3. l Området måkun anvendes til serviceformål: såsom butik. 3.2 Dermåkunindrettes énbutikpå ejendommen til områdets dagligvareforsyning. 3.3 Områdets bmttoetagearealtilbutiksformålmåmaksimalt udgøre looom 2. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige: m 2 for dagligvarebutikker. Ved bruttoetagearealet forstås samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v., men ikke eventuelle parkeringsarealer. Bruttoetagearealettil butiksformål beregnes efter Bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal. Dog medregnes den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 meter under loftet i kælderen. Dagligvarer er varer, der forbruges samtidigt med, at de bruges (kortvarige forbrugsgoder), f.eks. madvarer, drikkevarer og vaskemidler. 4.0 Udstykning 4. l Indenfor området må der ikke udstykkes yderligere. Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 11 j

12 5.0 Vej- og stiforhold 5.1 Al kørsel til området skal foregå fra Kirkehøj vej. 5.2 Der skal anlægges mindst l parkeringsplads pr. 50 m 2 butiksareal. 6.0 Spor- og ledningsanlæg 6. l Alle forsyningsledninger skal udføres somjordkabler. 6.2 Belysning af færdselsarealermåkunudføres somlavparkbelysning. 7.0 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etage. 7.2 Intetpunkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives enhøjde, der overstiger 8,5 meter. 8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 8.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. 9.0 Ubebyggede arealer 9. l Ubebyggede arealer skal vedbeplantning, befæstelse, etablering afhegn og lignende gives et ordentligt udseende Servitutter 10. l Den af 22. juni 1989 tinglyste servitut på matr. nr. 6e m.fl., Nr. Bork By, Nr. Bork vedrørende lokalplan nr. 40 ophæves indenfor lokalplanområdet. ^^ g ommme^ lokalplan nr. 82, side 12

13 Vedtagelse Lokalplanforslag Således foreløbig vedtaget i Egvad kommunalbestyrelse den 14. marts Gunnar Andersen borgmester LarsOrehøj ' kommunaldirektør Endelig godkendt lokalplan I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Egvad kommunalbestyrelse den 27. juni Gunnar Andersen * Lars P. Buhl borgmester vicekommunaldirektør Tinglysning Foranstående lokalplan nr. 82 begæres tinglyst på matr. nr. 6e Nr. Bork by, Nr. Bork. Varde, den 20. juli ^ \<*~J5> is Venø Poulsen Landinspektør ( Egvad Kommune, lokalplan nr. 82, side 13

14 ^v*r Lokalplan nr. 82 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn /^7S Kortbila g nr - l / 15 or /s(r. Bork By, /vfi Lokalplangrænse m

15 Lokalplan nr. 82 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn ^Kortbilag nr. 2 Lokalplangrænse Bygninger 200 m

Lokalplan nr. 067 Sommerhusområde ved Klirevænget, Falen

Lokalplan nr. 067 Sommerhusområde ved Klirevænget, Falen Lokalplan nr. 067 Sommerhusområde ved Klirevænget, Falen Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk HVAD ER EN LOKALPLAN Dette hæfte er en lokalplan for et nyt sommerhusområde

Læs mere

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 061 Del af Søndereng, Tarm

Lokalplan nr. 061 Del af Søndereng, Tarm Lokalplan nr. 061 Del af Søndereng, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrundenfor lokalplanen...

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 050 Ferieboliger ved Hoven

Lokalplan nr. 050 Ferieboliger ved Hoven Lokalplan nr. 050 Ferieboliger ved Hoven Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden for lokalplanen...

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 085 Landbrugsmaskinforretning på Tingheden

Lokalplan nr. 085 Landbrugsmaskinforretning på Tingheden Lokalplan nr. 085 Landbrugsmaskinforretning på Tingheden Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?... 3 Redegørelse Baggrunden

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

STØVRING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 50

STØVRING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 50 STØVRING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 50 StØvring Kommnune Lokalplan nr. 50 Ændring af sparekassens bygning ved Baunebakken 4, samt ændring af offentlig P-plads Lokalplanens omfang oq indhold. Lokalplanen omfatter

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune)

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune) LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV (Lokalplan nr. 0-202.1 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1979 Redegørelse i tilknsning til lokalplan nr. 0-202,lfor et område ved Ørslev skole i 0rslev, Vordingborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

L0KICEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. ~4 c3 3 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVEIWSBEBYG- GELSE, RESTAURATION M.V. 1 NYGADE I VRÅ

L0KICEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. ~4 c3 3 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVEIWSBEBYG- GELSE, RESTAURATION M.V. 1 NYGADE I VRÅ L0KICEN -VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. ~4 c3 3 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVEIWSBEBYG- GELSE, RESTAURATION I VRÅ M.V. 1 NYGADE WKKEN-VRA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23. Lokalplan for et område til erhvervsbebyggelse (restauration

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

LOKALPLAN NR Fritidsområde i V. Sottrup. Der er dejligt i Sundeved. (Kommuneplanområde nr. 1.16F)

LOKALPLAN NR Fritidsområde i V. Sottrup. Der er dejligt i Sundeved. (Kommuneplanområde nr. 1.16F) SUNDEVED KOMMUNE LOKALPLAN NR 24.2 Fritidsområde i V. Sottrup. (Kommuneplanområde nr. 1.16F) Udarbejdet af: Sundeved Kommune Teknisk Forvaltning SUNDEVED KOMMUNE Lokalplan 24.2 side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.04.2

Lokalplan nr. 1.04.2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.04.2 Området er beliggende øst for Lipperts Hotel ved hjørnet af Parkvej og Marievej Taastrup Offentligt formål - børneinstitution 18.07.1980 Kongsbak Informatik OMRADET

Læs mere

Lokalplan nr. 102 Sommerhusområde øst for Tranebærvej og Tyttebærvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 102 Sommerhusområde øst for Tranebærvej og Tyttebærvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 102 Sommerhusområde øst for Tranebærvej og Tyttebærvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...3

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere