Klage over lokalplan 309, Hillerød Kommune. Sagens Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over lokalplan 309, Hillerød Kommune. Sagens Baggrund"

Transkript

1 Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Ny Hammersholt d. 25. juli 2003 Klage over lokalplan 309, Hillerød Kommune. Grundejerforeningen St. Stendam, herefter kaldet GF, som repræsenterer følgende 15 husstande; 4z, 4u, 4v, 4l, 4ab, 4af, 4f, 7f, 25b, 7ax, 7ay, 7az, 7aæ, 7bb og 7c, indklager Hillerød Kommune, herefter kaldet HK, for ved vedtagelse af lokalplan 309 at have overtrådt følgende; Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Habitatsdirektivet artikel 12, samt for ikke at have fulgt gældende procedurer for lokalplanlægning og forvaltning. GF anmoder Naturklagenævnet om at besvare samtlige forhold, også såfremt nævnet måtte finde en afgørelse på et enkelt forhold. Sagens Baggrund HK har efter anmodning fra ejeren af ejendommene matr. nr. 25a og 4d den 18. juni 2003 vedtaget lokalplan 309 for et boligområde ved St. Stendamvej. Lokalplanen er offentliggjort den 3. juli Lokalplanområdet er tidligere reguleret af Byplanvedtægt 36 fra 1971 (bilag 1). Den udstykning, som lokalplanen giver mulighed for, blev oprindelig søgt fremmet via en dispensationssag (dispensation fra byplanvedtægtens udstykningsforbud). Dette skete efter at Naturklagenævnet den 25. januar 2002 (j.nr / ) traf afgørelse om, at en sådan dispensation ikke ville fordre en ny lokalplan. Antagelig som følge af indsigelser i den efterfølgende nabohøring valgte HK i stedet at fremme sagen som en lokalplansag. Forslag til lokalplan var offentligt fremlagt i perioden fra 12. februar - 9. april Kopi af det offentliggjorte lokalplanforslag vedlægges som bilag 2. I høringsperioden fremkom Frederiksborg Amt med høringssvar af 8. april 2003 (vedlagt som bilag 3), hvor det blandt andet anføres, at man fra amtets side - udover en allerede registreret sø - har ladet en del af lokalplanområdet registrere som mose, jf. 3 i NBL. Foranlediget heraf, fremsendte HK en "supplerende høring" den 30. april 2003 (vedlagt som bilag 4) til beboerne omkring St. Stendamsvej og Engstien samt Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite, hvor der orienteres om, at der i lokalplanforslaget vil ske en reduktion af byggegrundene fra 11 til 9, samt at de på lokalplankortet indtegnede byggezoner, for de enkelte matrikler, ændres og at der i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse kunne ske en justering af disse byggezoner, afhængig af 3-områdets udstrækning. Frederiksborg Amt anførte heroverfor i brev af 14. maj 2003 til HK (vedlagt som bilag 5), at der burde udlægges og indarbejdes en beskyttelsesbræmme og bufferzone mellem byggezoner og 3 områderne, hvilket ikke var sket i den reviderede udstykningsplan. Amtet anførte endvidere, at byggezonerne i den reviderede udstykningsplan flere steder er placeret inden for 3 områdernes afgrænsning. Som det fremgår anbefaler amtet, at byggezonerne revideres i overensstemmelse med amtets tilkendegivelse. Ligeledes anføres der, at der ikke bør udmatrikuleres i 3 området, da det skaber en forventning om privat råderet hos fremtidige købere. 1

2 Det anføres herudover, at ansøgningerne om dispensation, i strid med amtets tilkendegivelse, vil blive indstillet til afslag. HK vedtog desuagtet alligevel lokalplan 309 med den reviderede udstykningsplan. I forhold til det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag (bilag 2) er der udover de ændringer, som er omtalt i den supplerende høringsskrivelse (bilag 4) foretaget flere andre ændringer. Den endeligt vedtagne lokalplan - som er genstand for nærværende klage - vedlægges som bilag 6. Vedrørende klagens rettidighed vedlægges som bilag 7 kopi af brev af den 3. juli 2003, hvor HK anfører at klagefristen - som følge af fejl i tidligere klagevejledning - skal beregnes fra denne dato. Det kan supplerende oplyses, at lokalplanen blev offentliggjort i Hillerød Posten den 2. juli I nærværende klage gøres det gældende, at lokalplan 309 lider af flere retlige mangler, som hver især medfører, at lokalplanen skal ophæves som ugyldig. Forhold vedr. Planloven Lokalplanens forhold til andre myndigheder Ifølge Frederiksborg Amt kræver lokalplanen dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3, da den ikke overholder amtets påbud om beskyttelseszoner og udmatrikulering. Amtet har endvidere meddelt, at en ansøgning om dispensation, vil blive afslået. Se bilag nr. 5. GF er for det første usikre på om amtets brev har karakter af en indsigelse efter PL 29 - eller burde have været udformet som en sådan indsigelse. Såfremt dette er tilfældet gøres det gældende, at L309 allerede af denne grund skal tilsidesættes som ugyldig. Herudover henvises til Planlovens 16,2; Det skal fremgå af en lokalplans redegørelse, hvis planen kræver dispensation fra andre myndigheder. Det fremgår ikke af redegørelsen, at L309 kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3. Det fremgår heller ikke at denne dispensation ikke vil blive givet. HK har altså vedtaget en lokalplan der kræver en dispensation, der på forhånd må forventes afslået. Dette forhold er helt essentielt, da et af de afgørende indsigelsespunkter under hele forløbet - såvel i den oprindelige sag, hvor der ansøgtes om dispensation til udstykningsforbudet som i den efterfølgende lokalplansag - har været udstykningsplanens og byggefelternes udformning i forhold til lokalplanområdets 3 områder. Det gøres på denne baggrund gældende, at HK ved udformningen af redegørelsen har tilsidesat kravet i PL 16,2 ved alene i generelle vendinger at henvise til at der inden for lokalplanområdet findes et 3-område, uden særskilt at redegøre for, at dette område i meget vid udstrækning omfatter de udlagte byggezoner, samt ved ikke særskilt at gøre opmærksom på at dispensation til bebyggelse eller andre forandringer ikke kan forventes, jf bilag 5. Redegørelsen er, som følge heraf, ikke blot mangelfuld i forhold til PL 16,2 men direkte misvisende for såvel offentligheden som for ejere af arealerne. Sammenholdes de talrige indsigelser mod netop dette forhold med amtets klare tilkendegivelser i bilag 3 og 5 kan den 2

3 manglende omtale af denne problemstilling alene opfattes som et ønske fra HK's side om at omgå såvel kravet i PL 16,2 som PL's overordnede hensyn til inddragelse af offentligheden, således at offentligheden har mulighed for at forstå, hvad et lokalplanforslag vil indebære. Lokalplanen er på dette afgørende punkt vildledende, som følge af at HK har valgt at fastholde de store - og som følge af NBL 3 - helt urealistiske byggezoner. Der henvises også her til baggrunden for 16,2, herunder at redegørelsen for forholdet til anden lovgivning efter den tidligere kommuneplanlov skulle indgå i selve lokalplanen, jf. dennes 19 stk. 2. Selv om dette punkt nu er flyttet til redegørelsesdelen illustrerer dette, at en lokalplans oplysninger om anden lovgivning som kan forhindre lokalplanens virkeliggørelse er en væsentlig tilblivelsesforskrift. Dette gælder naturligvis i særlig grad, når HK utvetydigt er blevet gjort opmærksom på, at dispensationer ikke blot er fornødne, men slet ikke kan forventes. Det gøres derfor gældende, at dette forhold i sig selv må medføre at lokalplanen erklæres ugyldig. Lokalplanens karakter, den supplerende høring og ændringen af forslaget Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om farver, materialer, taghældning og et maksimalt bruttoetageareal på 230m2, i maximalt 1 ½ etage. Selve bygge- og anlægsarbejdet er ikke beskrevet. Byggezonerne flyder sammen og overskrider de områder, det er muligt at bebygge i forhold til 3 området og skovbyggelinie. Det fremgår ikke hvorledes planen forholder sig overfor terrænreguleringer. Det er ikke fastlagt nogen byggekote, og det må opfattes således, at kælder er tilladt. De væsentlige faktorer, der anskueliggør planen, findes ikke, hvorimod farver og andet er beskrevet i detaljer. Lokalplanen blev på baggrund af amtets 1. indsigelse, bilag nr. 3, sendt i supplerende høring af 14 dages varighed, jf. bilag 4. En supplerende høring, som udelukkende blev udsendt til en begrænset gruppe, og ikke som en ny offentliggørelse af det ændrede lokalplanforslag. Materialet til denne høring bestod af et primitivt og ufuldstændigt kortbilag, samt én enkelt paragraftilføjelse, se bilag 4. Således, så det ud som om, den øvrige lokalplan var intakt, suppleret med disse ændringer. Efterfølgende, er det konstateret, at lokalplanen er ændret i et væsentligt omfang. Offentlig adgang, beplantningsbælte, faunapassage, 3 område og vejbyggelinie - alt sammen sløjfet, samt en del øvrige ændringer i paragrafferne. I selve lokalplanen fremgår det således umiddelbart, at der er foretaget ændringer i: 1. Formålsbestemmelsen i 1 hvor antallet af grunde er ændret fra 11 til 9 2. Forslagets 5 stk. 7, om sikring af offentlighedens adgang til færdsel til fods fra St. Stendamsvej til til søen og engområdet inden for lokalplanens grænser og videre gennem området, er fuldstændig udgået i den endelige lokalplan - uden at denne færdselsret er sikret på anden måde, og uden at denne ændring på nogen måde er kommunikeret ud til offentligheden - ej heller via den "supplerende høring" til en mindre kreds af borgere. 3. Der er foretaget en ændring i (omtalt i den supplerende høring, bilag 4), hvorefter der lægges op til flydende fastsættelse af byggezonerne - uden at byggezonerne dog er reguleret i forhold til amtets klare udmelding vedrørende forholdet til 3 området. Ændringen medfører, at det ikke for offentligheden - hvis den var blevet hørt herom ved en ny offentliggørelse af det ændrede forslag - ville have været muligt at forholde sig til byggezonernes omfang. 3

4 4. Forslagets 9 stk. 1, hvorefter området mellem beplantningsgrænsen og 3 området skal fastholdes som et åbent engområde, og hvor der stilles krav til beplantningens karakter, er ændret til en ren kompetencenorm, hvorefter "der skal udarbejdes en plejeplan med henblik på sikring af 3 områderne", der efterfølgende skal godkendes af byrådet, jf. lokalplanens 10 stk. 3 - en ændring som ikke på nogen måde er kommunikeret ud til offentligheden. 5. På tilsvarende vis er forslagets 9 stk. 3 samt henvisningen til det tidligere kortbilag C om retningslinier for hækbeplantning udgået. 6. I forbindelse med ændringen af 1 og 7.1.2, jf. ovenfor under punkt 1 og 3 er der foretaget omfattende ændringer af det oprindelige kortbilag til forslaget - hvilket bortset fra den "supplerende høring" til en begrænset kreds af borgere ikke er kommunikeret ud til offentligheden inden den endelige vedtagelse. Hertil kommer, at det kortbilag, som var vedlagt den "supplerende høring" havde en så skitseagtig og ufuldstændig karakter - i forhold til det endelige kortbilag C - at det ej heller for de hørte, var muligt at forholde sig til konsekvenserne af dette. Der henvises til vedlagte Lokalplanforslag (bilag 2) og den vedtagne lokalplan (bilag 6). Det er GF s overbevisning at lokalplanen 309 og den supplerende høring, er af en sådan karakter, at den ikke kan danne et sagligt planmæssigt grundlag for området. Der henvises særligt til, at de foretagne ændringer var så omfattende, at det ændrede forslag skulle have været offentliggjort på ny forinden den endelige vedtagelse, jf PL 27 stk. 3 sidste punktum. Vi henviser herved dels til omfanget af ændringer sammenholdt med, at HK via den forudgående debat og de mange indsigelser var opmærksomme på, at det fremsatte lokalplanforslag var omgivet af stor interesse fra ikke blot fra de nærmest boende - som dog blev lemfældigt orienteret om nogle af ændringerne via den "supplerende høring" - men tillige fra en meget større kreds af borgere og organisationer, som følge af lokalplanens voldsomme indgreb i den eksisterende natur. Herudover henviser vi særligt til ændringerne omtalt ovenfor under punkt 2 og 4. Som det fremgår fjernes den i forslaget forudsatte sikring af offentlighedens adgang til søen og moseområdet, samt sikringen af områdets beplantning uden videre i den endeligt vedtagne plan. Det fremgår som nævnt af lokalplanforslaget 5,7 at der skal sikres offentlig færdselsret til området. Det er ikke i 5 stk. 7 nærmere beskrevet, hvorledes den offentlige færdselsret skulle sikres. Ved udformningen af disse bestemmelser kunne offentligheden imidlertid ikke få anden opfattelse, end at der - også efter en evt. kommende udstykning - fortsat ville være adgang til at færdes til fods omkring søen og det tilhørende moseområde (som jo er beliggende inde midt i de kommende udstykninger, jf. kortbilagene til forslaget). Denne sikring var et helt afgørende punkt i det oprindelige forslag, da det betød en sikring af de eksisterende forhold. Helt siden udstykningen og bebyggelsen af det omkringliggende område i 1960'erne (og muligvis længere tilbage) har søen og moseområdet - uden indsigelser fra tidligere ejere eller den nuværende ejer - været anvendt som rekreativt område for såvel beboerne i de tilstødende områder som for offentligheden som sådan. I 70 erne blev de omkringboende direkte opfordret til at anvende området af den daværende ejer. 4

5 Fakta er således, at området i en periode på år udelukkende er anvendt som rekreativt område, adgang til skoven, Store Dyrehave, samt forbindelsesled imellem St. Stendamsvej og Engstien. Det fremgår tydeligt af de trampestier, der findes i området. Borgerne har således respekteret og nydt den unikke natur. Forslagets 9 stk. 1 - som ligeledes blev fjernet i den endelige plan - skal ses i sammenhæng hermed. Denne adgang, disse trampestier, er en hævdvunden ret, jf. Kong Christian d. V. s Danske Lov, kapitel 5. Denne hævdvundne ret forsvarede GF ikke i høringsfasen, da lokalplanforslaget jo netop sikrede fortsat adgang til området. Som nævnt fremgik det heller ikke af den supplerende høring, at lokalplanforslaget ikke længere vil sikre adgang til området. Borgerne har således efterfølgende kunnet konstatere, at L309, forhindrer offentlig færdselsret på trods af, at paragraffer i lokalplanforslaget siger det modsatte. Disse ændringer har derfor karakter af nogle for offentligheden særdeles omfattende og indgribende ændringer i mulighederne for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Selv om der ikke sker en ændring i lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelser, er fjernelsen af forslagets 5 stk. 7 helt sammenligelig hermed. Den praksis, hvorefter ændringer i et forslags anvendelsesbestemmelser medfører, at forslaget skal offentliggøres på ny gælder derfor tilsvarende her. Dette gælder særligt, da der er tale om en fjernelse af en generel adgangsret til området for offentligheden som sådan. Det forhold, at HK i forslaget ikke nærmere har præciseret, hvorledes adgangsretten skal sikres kan ikke ændre herpå. Da det ændrede forslag ikke er offentliggjort på ny, gøres det derfor med henvisning til PL 27 stk. 3 sidste punktum gældende, at lokalplanen også af denne grund er ugyldig. Vejadgang og eventuel ekspropriation I lokalplanens 5.2 fremgår det at St. Stendamsvej og Engstien udlægges som adgangsveje. Matr. 25b (Gl. Frederiksborgvej 41) er udstykket fra matr. 25a. Matr. 25b har vejadgang til Gl. Frederiksborgvej, således har matr. 25a også vejadgang til Gl. Frederiksborgvej. Der er altså ikke vejadgang fra matr. 25a hverken ad St. Stendamsvej eller Engstien. De faktiske forhold i dag er, at matr. 25b selv har tilegnet sig vejadgang ad Engstien og HK i 1986 har eksproprieret til cykelsti langs Gl. Frederiksborgvej, og derved lukket den oprindelige vejadgang. Den tinglysning på 25b, som siger at 25b skal afstykke et nærmere angivet m2 til 25a til vej, medfører heller ikke vejadgang til Engstien eller St. Stendamsvej, da 25b udelukkende har vejret til Gl. Frederiksborgvej. HK har uden lovlig vejadgang, tillagt 4 parceller vejadgang og vejret til Engstien. Såfremt HK kræver at vejadgangen fra matr. 25a skal ske både via Engstien og St. Stendamsvej, er det GF s overbevisning at det kun kan ske ved en ekspropriation. Begge veje er private fællesveje, og for Engstiens vedkommende er vejen en del af 3 matriklers ejendom. For disse 3 matrikler er vejen indregnet i grundarealet, og der er haver på begge sider af vejen. Ved St. Stendamsvej er vejen også indregnet i de fleste matriklers grundareal. Det fremgår ikke af lokalplanen hvorledes disse forhold løses. Det har heller ikke været muligt, trods flere henvendelser til HK, at få belyst disse forhold tilfredsstillende. 5

6 Vejbyggelinie I lokalplanforslaget er der ved forlængelsen af St. Stendamsvej en vejbyggelinie på 5 m. I den supplerende høring er denne vejbyggelinie reduceret med mindst 50 %. Det fremgår ikke af lokalplanen hvorfor denne vejbyggelinie er ændret. St. Stendamsvej er i dag omfattet af Byplansvedtægt nr. 36 delområde 2, der foreskriver en vejbyggelinie på 5 m. Såfremt St. Stendamsvej skal forlænges, må det forventes at eksisterende vejbyggelinie følges og således ikke reduceres udelukkende med det formål at skabe yderligere byggezone. Tinglyst deklaration med udstykningsforbud Da området i 1961 overgik fra landzone til byzone, blev der tinglyst en deklaration på 25a; Matriklen må ikke udstykkes yderligere. Årsagen til denne tinglysning var, at matriklen ikke ønskes udsat for spekulation. Påtaleret havde Nr. Herlev Sogneråd, i dag HK. Se bilag nr. 8 25a er den eneste matrikel i området, som har fået tinglyst en sådan deklaration. 25 a er også den eneste matrikel i området der indeholder både sø og mose. 25a er den eneste matrikel, med den udformning og størrelse. Selve formen på matriklen indikerer at hele matriklen engang har været sø. Det fremgår også af ældre kortmateriale fra Frb. Amt, år Endnu tidligere, omkring slutningen af 1500 tallet indgik søen i Frederik d. II s imponerende vandkanalsystem, som havde til formål at skaffe vand til de omkringliggende fiskedamme og til selve Slotssøen. Der findes stadig spor af systemet på området, selve tilløbet til St. Stendam fungerer den dag i dag. Matrikel 25a repræsenterer, ud over naturværdierne, således også et stykke kulturhistorie. Dette var man bevidst om i 60 erne, og sørgede for at sikre matriklen mod yderligere udstykning. HK anfører i lokalplanforslaget 13 at tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Der henvises her antageligt til den almindelige retsvirkning af en lokalplans vedtagelse jf. PL 18. HK har uden videre fortrængt denne tinglysning i kraft af sin ret og har helt set bort fra sin pligt til at vurdere om tinglysningen nu også er uforenelig med planen. I lokalplanens redegørelse, under baggrund og formål, 2. afsnit står: Lokalplanens formål er, at fastlægge hvordan en udstykning af de 2 matrikler 25a og 4d, Hammersholt By kan udformes. Anvendelsen skal være enfamiliehuse. Lokalplanen skal desuden sikre, at et eventuelt boligbyggeri tager hensyn til naturværdierne i området og den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen fastlægger samtidig adgangsforholdende til området. Formålet er at fastlægge hvordan en udstykning af de 2 matrikler kan udformes. Formålet er endvidere at sikre at et eventuelt byggeri, tager hensyn til naturværdierne. Følges tinglysningen, kan der placeres 1 bolig på 25a, samtidig med at der tages hensyn til naturværdierne, da størstedelen af 25a består af 3 beskyttet sø og mose. Herefter kan der placeres X antal boliger på 4d, afhængig af den lovgivning der beskytter 3 områderne. Det er GF s overbevisning at tinglysningen ikke er uforenelig med lokalplanen og derfor bør opretholdes. Ved at opretholde tinglysningen kan HK, som påtaleberettiget, efterkomme sin pligt og påse at natur- og kulturhistoriske interesser bevares, i overensstemmelse med tinglysningen. I L309 har HK tilsidesat sin pligt som påtaleberettiget, ved ikke få afklaret om tinglysningen er uforenelig eller ej. 6

7 GF gør gældende, at dette forhold ligeledes må medføre, at lokalplanen erklæres ugyldig, ligesom Naturklagenævnet ved sagens behandling under alle omstændigheder anmodes om at inddrage dette forhold i den samlede vurdering. Også på dette punkt savner lokalplanen en redegørelse for de forhold, der kan forhindre en virkeliggørelse af denne. Hillerød Kommunes sagsbehandling og aktindsigt Lokalplan 309 er fremkommet på baggrund af et ønske fra områdets borgere. I foråret 2002 planlagde HK at dispensere sig til 11 boliger på området, i samarbejde med grundejer som også er bygherre. Dette vakte stor modstand blandt borgerne, som efterfølgende arbejdede for at der skulle udarbejdes en lokalplan. D. 29. maj 2002 vedtog Teknisk Udvalg, at der skulle udarbejdes en lokalplan for området. GF har efterfølgende opfordret til at blive inddraget i planlægningen, se bilag 9. D. 12. feb blev lokalplanforslaget sendt i offentlig høring. Forslaget var en kopi af dispensationsforslaget, med få ændringer. Den eneste inddragelsesmulighed GF har haft i lokalplanen, er via indsigelserne. Ingen af de mange indsigelser, trods nogle refererede direkte til lovoverskridelser, har medført ændringer i lokalplanen. Det er GF s overbevisning at den fulde aktindsigt ikke er givet, jf. lov om offentlighed i forvaltningen. Efter maj 2002 og frem til d.d. har der ingen kontakt været mellem HK og grundejer/bygherre, ud over 2 mails der omhandler farver og vendepladser. Før maj 2002 var der ofte kontakt mellem HK og grundejer/bygherre, det fremgår af den daværende aktindsigt. Det er GF s overbevisning at der eksisterer kommunikation mellem HK og grundejer/bygherre, som GF ikke får indsigt i. GF er bekendt med den lovgivning, som forbeholder forvaltningen ret til at tilbageholde interne arbejdspapirer, men dokumenterne skal fremgå af journallisten. Journallisterne for lokalplanforslag 309 indeholder ingen interne arbejdspapirer heller ingen notater, selvom 6 i lov om offentlighed i forvaltningen foreskriver notatpligt. Det eneste Journallisterne indeholder, er kommunikation mellem GF og HK samt indsigelser. Direkte forespurgt oplyser HK at der ikke findes andre dokumenter i sagen. Direkte konfronteret med dokumenter som burde ligge i sagen, svares der at HK enten ikke har modtaget pågældende dokumenter, eller at GF ved en fejl ikke har fået udleveret den konkrete journalliste. Endvidere oplyses det at HK, som ansvarlig myndighed for lokalplanlægningen, ikke står over for et krav om, hvor meget de skal samarbejde med andre. Eksempler er vedlagt som bilag 10. HK har endvidere under sagsforløbet nægtet at udlevere konkrete bilag. Til Teknisk Udvalgsmøde d. 3. juni 2003, hvor L309 skulle behandles, blev der udarbejdet andre kortbilag til lokalplanen, end dem borgerne var blevet præsenteret for, i forbindelse med den supplerende høring (kvaliteten af disse er tidligere omtalt). GF rettede d. 28. maj, først telefonisk henvendelse, senere skriftlig, til Teknik med en anmodning om at få kortbilagene udleveret. Dette blev nægtet, med den begrundelse at det krævede aktindsigt, og Teknik ikke ønskede at udlevere kortbilagene, inden Teknisk Udvalgsmøde. Se bilag 11. Teknik fremsendte kortbilagene, uden begæring om aktindsigt, d. 2. juni. På trods af Hillerød Byråds forretningsorden, som i 3,4 siger: 7

8 Sagsbilag, der udsendes til stående udvalgs møder, fremlægges i byrådets læseværelse på rådhuset samtidig med udsendelse til udvalgenes medlemmer. Bilagene bliver fremlagt indtil dagen efter det følgende byrådsmøde. Dette gælder ikke for sagsbilag i personsager. valgte Teknik at nægte at udlevere kortbilag, som kunne ses på rådhuset. Teknik burde endvidere uopfordret have fremsendt disse kortbilag til GF, som udelukkende var i besiddelse af kortbilag af meget ringe kvalitet. Samme procedure udspillede sig d. 17. juni d.å. Teknik nægtede at udlevere et notat og kortbilag, fremstillet til byrådsmedlemmerne, forud for byrådsmødet d. 18. juni, med samme begrundelse. Det pågældende notat og kortbilag befandt sig ikke på rådhuset, som foreskrevet i byrådets egen forretningsorden. Herved havde offentligheden ikke mulighed for at se, hvad der var blevet fremstillet til byrådsmedlemmerne, inden de skulle behandle lokalplanforslaget. Selve offentliggørelsen af lokalplanen illustrer med hvilken omhu HK har varetaget administrationen af L309. D 26. juni 2003 blev L309 offentliggjort på Kommunens hjemmeside, med klagefrist 4 uger fra denne dato. Ved henvendelse til HK, blev det oplyst at offentliggørelsen var en fejl. Lokalplanen lå på hjemmesiden indtil 1. juli, hvorefter den blev fjernet. D. 2. juli blev L309 annonceret i Hillerød Posten og med brev til GF s medlemmer dateret d. 1. december 2003, med klagefrist 4 uger fra denne dato. Ved fornyet henvendelse til HK, blev det oplyst, at det var en fejl. GF modtog 2 dage senere en retteskrivelse til offentliggørelsen, nu var klagefristen 4 uger fra d. 3. juli Se bilag.12. Fejl på fejl er opstået løbende under sagsbehandlingen. F. eks mangler Kaj Agerholms 1. indsigelse i indsigelsesnotatet, selvom HK har henvendt sig til Kaj Agerholm, da han refererede til indsigelsen i den supplerende høring. Kaj Agerholm fremsendte på ny den første indsigelse til HK. O. Wittrup Petersen modtog, efter henvendelse til HK, først den supplerende høring d. 6. maj, indsigelsesfrist var 15. maj. Hans-Henrik Jensens indsigelse pr. mail til den supplerende høring mangler også i indsigelsesnotatet, trods en bekræftelse på modtagelse fra HK. Det er GF s opfattelse af HK, som myndighed, har udvist manglende omhu for processen og undladt at inddrage offentligheden, som planloven foreskriver. HK lever endvidere ikke op egen forretningsorden samt Kommunens Vision 2008, samtidig med, at GF ikke har fået den aktindsigt, som loven foreskriver. GF anmoder Naturklagenævnet om at behandle aktindsigten særskilt. Hvis ikke nævnet er klagemyndighed på dette punkt, ønskes aktindsigten behandlet af Tilsynsrådet. Byggezoner Forhold vedr. Naturbeskyttelsesloven Der er ovenfor henvist til forholdet til Naturbeskyttelseslovens 3. Det skal her supplerende redegøres for i hvor stort omfang L309's udlæg af grunde og byggezoner er i direkte strid med denne bestemmelse. Naturbeskyttelsesloven 3 er direkte overtrådt, ved at placere byggezoner inde i 3 området. 8

9 Det er ikke muligt, at udpege dette specifikt på kortbilagene, da disse bilag ikke muliggør en sådan påvisning. GF kan bevise på et bilag fremstillet af GF, bilag 13, at 3 områderne er overskredet i flg. udstykninger: Udstykning 4 er kraftigt overskredet, mens udstykning 7 og 9 er mindre overskredet. Bilag 13 illustrerer også hvordan byggezonerne ser ud, når der er indlagt vej- og skelbyggelinie samt amtets beskyttelsesbræmmer. Det fremgår også af bilag 13 hvor den rørlagte afvanding af området går. Rørlægningen blev foretaget i starten af 70 erne samtidig med en opfyldning af den del af området. Således løber rørlægningen tværs igennem byggezone 8. Skades denne rørlægning, oversvømmes området. HK er myndighed på dette felt, men har åbenbart ikke gjort overvejelser omkring denne problemstilling. Bilag 14 viser aktuelle koter. For at komme over grundvandsstand og i eventuelt niveau med eksisterende bebyggelse, kræves en del påfyldning. Kan dette gøres uden at påvirke 3 området? Som tidligere anført er L309 derfor direkte misvisende for den mulige udnyttelse af området. Padder og Krybdyr Da ikke alle padder og krybdyr er beskyttet af Habitatsdirektivet, må det forventes at Naturbeskyttelsesloven 3, yder tilstrækkelig beskyttelse af disse arter i følge dansk lovgivning. Ved at udmatrikulere i selve 3 området, fratages padder og krybdyr lovens beskyttelse, idet en grundejer, med rette ville forvente at kunne disponere frit over sit grundareal, mht. beplantning, terrænregulering, græsslåning (måske på tidspunkter hvor padder vandrer) afbrænding af kvas, anvendelse af pesticider og gødning, m.v. Endvidere sikrer L309 ikke 3 området mod tilstandsændringer, padder og krybdyrs levested, ved at indlægge beskyttelseszoner mellem byggefelterne og 3 området. Det må forventes af en lokalplan, der har til hensigt at bygge omkring et 3 område, at planen viser mere detaljeret hvorledes projektet kan gennemføres m.h.t. beskyttelseszoner, terrænændringer, grundvandsstand, kloakering og andre relevante oplysninger, således at planen anskueliggør at gældende lovgivning på området overholdes. Lokalplanområdet er et vådområde, der ofte oversvømmes i vinterhalvåret og i det tidlige forår. Det er derfor påkrævet at der foranstaltes en tilbundsgående undersøgelse af især områdets padder, men også den øvrige dyrebestand. HK har i juni 2000 fået foretaget en screening af området, for at afdække naturværdierne. Screeningen blev foretaget af et konsulentfirma, Ornis Consult, og viste at området indeholdt store naturværdier, både indenfor plante- og dyreriget. Konklusionen var at området var bevaringsværdigt. Denne screening påviste ikke frøer, men tudser og stor vandsalamander. Screeningen påviste heller ikke flagermus og f. eks fluesnapper. GF har været nødsaget til selv at foretage yderligere undersøgelser af lokalplanområdet. I det tidlige forår 2003 blev der fundet en stor bestand af brune frøer, formodentlig butsnudede. I juni d.å. er der konstateret enkelte eksemplarer af grøn frø omkring søen. Ligeledes er der i juni måned, i haver der støder op til området, formodentlig konstateret springfrø. I slutningen af juni måned d.å. er der ved hjælp af Zoologisk Museum, Hans Baagøe, konstateret 5 forskellige arter af flagermus, hvoraf 3 arter er rødlistet. Se bilag 15. 9

10 GF har ikke haft mulighed for også at gå ind i en nærmere undersøgelse af planter, insekter og fugle. Men efter oplysninger fra forskellige borgere i området, er det påkrævet. Det er GF s opfattelse at L309 ikke opfylder lovens krav om beskyttelse af 3 områderne og dertil hørende dyrebestande. Forhold vedr. Habitatsdirektivet, artikel 12 HK er forpligtet over for EU til at beskytte levesteder for de arter de er nævnt i direktivets bilag IV. Stor vandsalamander og flagermus er beskyttet af direktivet. Det betyder at HK, i sin udarbejdelse af lokalplanforslaget, specifikt er forpligtiget til at redegøre for, hvordan det kan sikres at den påtænkte bebyggelse ikke vil få negative konsekvenser, for den langsigtede overlevelse af stor vandsalamander og flagermus. HK har ikke foretaget konsekvensundersøgelser af, hvad det planlagte byggeri betyder for de beskyttede arter. Den undersøgelse der blev foretaget i juni 2000, var udelukkende en screening, der konstaterede tilstedeværelsen af b. la. stor vandsalamander. Det fremgår af den aktindsigt GF har modtaget, at HK ikke har foretaget yderligere undersøgelser. HK har således planlagt og vedtaget et byggeri, omkring et 3 område, uden hensyntagen til overlevelsesmulighederne for stor vandsalamander og flagermus. Det må derfor forlanges at der iværksættes en tilbundsgående undersøgelse af områdets padder og krybdyr, særligt med henblik på overlevelsesmulighederne for stor vandsalamander. Denne undersøgelse skal gennemføres i perioden fra midt marts til midt april. Undersøgelsen skal omfatte en registrering af paddebestandenes størrelse, for at vurdere om denne andel af populationen i sig selv er levedygtig. Yderligere skal der foretages en faglig vurdering af hvilken indflydelse ændringer i søens og mosens omgivelser vil få for paddebestandenes overlevelsesmuligheder. Her skal tages hensyn til paddernes samlede levested og ikke kun ynglestedet, d.v.s vandringsruter og rastesteder samt overvintringssteder. Det samme er gældende for flagermus. Det optimale undersøgelsestidspunkt er juni og juli måned. Det bør endvidere vurderes hvilken betydning de mange udgåede træer på området har. Det er GF s overbevisning at HK har tilsidesat sin forpligtigelse overfor EU s Habitatsdirektiv artikel 12 og det gøres i tilslutning hertil gældende, at dette forhold også må medføre at lokalplanen erklæres ugyldig. Afsluttende bemærkninger På baggrund af ovenstående forhold, mener GF at L309 bør erklæres ugyldig. GF anmoder om, at klagen tillægges opsættende virkning i det omfang det er muligt, idet GF ikke har kendskab til om der allerede er taget skridt til hel eller delvis virkeliggørelse af lokalplanen ved fremsendelse af anmodning om godkendelse af udstykning eller ansøgning om byggetilladelser til HK. GF anmoder herudover om, at Naturklagenævnet foretager besigtigelse af lokalplanområdet forinden der træffes afgørelse i sagen. 10

11 Kopi af denne klage, med tilhørende bilag, er samtidig hermed fremsendt til HK samt til ejeren af lokalplanområdet, CH Arkitekter. Grundejerforeningen St. Stendam står til rådighed for yderligere oplysninger og indfrier gerne anmodninger om yderligere dokumentation. På vegne af Grundejerforeningen St. Stendam Engstien Hillerød Lone Johanneson 11

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

For et boligområde ved St. Lokalplan nr. Stendamsvej. Hillerød Kommune - Teknik

For et boligområde ved St. Lokalplan nr. Stendamsvej. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 309 For et boligområde ved St. Stendamsvej Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Hillerød Kommune har d. 6. juni 2006 vedtaget et vejudlæg og anlæg af udstykningsvej ved Engstien i Ny Hammersholt, bilag 1.

Hillerød Kommune har d. 6. juni 2006 vedtaget et vejudlæg og anlæg af udstykningsvej ved Engstien i Ny Hammersholt, bilag 1. Statsamtet København Hejrevej 43 2400 København NV Ny Hammersholt d. 28. juni 2006 Klage over Hillerød Kommune har truffet en uhjemlet beslutning Grundejerforeningen St. Stendam skal på vegne af Engstiens

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens formål...6 3 - Områdets status...6

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december 2013 3. februar 2014. Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

ÅRHUS AMT HINNERUP KOMMUNE. Lokalplan nr. G for et offentligt område (borneinstitution) i Hinnerup

ÅRHUS AMT HINNERUP KOMMUNE. Lokalplan nr. G for et offentligt område (borneinstitution) i Hinnerup GRUNDM~TERIALET ER GWDÆTISK INSTITUTS 4 CM KORT SUPPLERENDE TEMATISK INFORMATION HVAD ANGÅR LOKALPLAN NR. 6 ER UDARBEJDET OG P~FØRT AF HINNERUP KOMMUNE. KORTET ER UDELUKKENDE TIL TJENSTLIG BRUG HOS OFFENTLIGE

Læs mere