Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Stormly Vejlevej Juelsminde Målgruppe Afdelinger Driftscenter Tlf.: Forstander: Karl Peter Nielsen Stedfortræder: Inger Marie Olesen Stormlys Bo- og dagtilbud ejes af Filadelfia og har driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Målgruppen er voksne borgere med betydelig og varig nedsat fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau, primært som følge af hjerneskade og/eller vanskelig behandlelig epilepsi, og som har behov for omfattende støtte i hverdagen. Botilbuddet Lov om Social Service pladser Dagtilbuddet Lov om Social Service pladser Køkken og Service Center for Voksensocial Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg Afdelingsleder: Inger Marie Olesen Afdelingsleder: Karl Peter Nielsen Afdelingsleder: Lisbeth Bruun

2 Tidligere tilsyn Listen omfatter tilsyn fra 2010 og senere. Alle tilsynsrapporter kan ses på Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Aktuelt tilsyn Uanmeldt tilsyn på Stormly den 1. marts 2012 Grundlag for tilsynet Tilsynet udføres efter Vejledning til tilsyn på det sociale område, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet søgt informationer i ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på hjemmesiden. Seneste tilsynsrapport ligger på tilbuddets hjemmeside. Der var ingen opmærksomhedspunkter. Fokusområder for tilsynet Organisatoriske udfordringer Kvalitetsarbejdet Ydelsesspecifikke standarder: Individuelle planer, brugerinddragelse og kommunikation Magtanvendelser Utilsigtede hændelser Arbejdsmiljø Deltagere i tilsynet Ledelse: Medarbejdere: Deltagerne var udvalgt af ledelsen. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten Brugere/beboere og pårørende Karl Peter Nielsen, forstander Inger Marie Olsen, stedfortræder En omsorgs- og pædagogmedhjælper Der deltog ikke beboere, brugere eller pårørende i dette tilsyn. Program for tilsynet Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Ved ankomsten blev tilsynet mødt af forstanderen, med hvem programmet blev aftalt. Afslutningsvist var der en opsamling med ledelsen. Tilsynet er udført af Trine K. Birkemose Tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Side 2

3 Tilsynets samlede vurdering Stormly har relationer til to driftsorganisationer: Filadelfia og Region Midtjylland, som begge er under omorganisering. Stormly associeres til specialområdet for udviklingshæmning og ADHD i regionen, hvilket ikke ventes at medføre ændringer i ledelsen på Stormly. Målgruppen er uændret, og der er fortsat fire tomme pladser på Stormly. Ledelsen har udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for både bo- og dagtilbuddet og vil bl.a. gøre opmærksom på botilbuddet gennem tættere samarbejde med Filadelfia og henvendelser til kommunerne. Stormly har gennemført en intern audit for de ydelsesspecifikke standarder, hvilket har resulteret i syv anbefalinger. Der genstår en prioritering af anbefalingerne, samt en handleplan for indsatsen. Stormly anvender individuelle planer med mål og delmål for beboerne, hvilket ifølge tilsynets vurdering er retningsgivende for indsatsen i dagligdagen på Stormly. Dokumentationen for den individuelle indsats giver efter tilsynets vurdering mening for medarbejderne. Ifølge auditten er det et udviklingspunkt at få dokumenteret observationer under delmål. Efter tilsynets vurdering lever Stormly op til den regionale retningslinje for standarden Individuelle planer under Dansk Kvalitetsmodel på Socialområdet (DKM). Det er tilsynets vurdering at beboerne generelt inddrages i deres dagligdag, og at projekt Det gode Liv har været medvirkende til at få videreudviklet inddragelsen, om end brugerinddragelse ikke fremgår af dokumentationen på Stormly. I den interne audit er det anbefalet at der udarbejdes en lokal tilføjelse i form af et afdækningsskema. Det er tilsynets vurdering, at Stormly skal beskrive hvordan forudsætninger for og ønsker til brugerinddragelse afdækkes, evalueres og eventuelt revideres i overensstemmelse med standarden for Brugerinddragelse under DKM. Afdækningen kan ske på individuelt, fælles og eventuelt organisatorisk niveau. Brugerinddragelse skal desuden dokumenteres i de individuelle planer i overensstemmelse med standarden Individuelle planer under DKM. Stormly anvender et skema til afdækning af kommunikationen, hvilket ifølge den interne audit bør suppleres med registrering af evnen til at høre og se. Kommunikationen er delvist dokumenteret for nogle beboere. Tilsynet anbefaler at Stormly dokumenterer kommunikative ressourcer og barrierer for alle beboere, samt beskriver hvordan denne viden anvendes i den daglige praksis i overensstemmelse med den regionale retningslinje for standarden Kommunikation under DKM. Det er tilsynets anbefaling at ledelsen på Stormly snarest muligt sletter gamle personfølsomme oplysninger på fælles drev og fremover har opmærksomhed på at efterleve reglerne om opbevaring af personfølsomme oplysninger. Der er registreret én magtanvendelse på Stormly i 2011, og der er ikke ansøgt om magtanvendelser. Det er tilsynets vurdering at Stormly forebygger magtanvendelser ved Side 3

4 en anerkendende tilgang til beboerne og ved at udvikle konfliktnedtrappende strategier. Stormly inddrager desuden en konsulent i relevant omfang for at holde viden om magtanvendelser ajour på tilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at Stormly skal undersøge, om kommunen skal ansøges om tilladelse til at anvende en trædemåtte som alarm til en beboer. Tilsynet har ingen kommentarer til Stormlys medicinhåndtering og håndtering af utilsigtede hændelser, som fremstår sikkert og anvendes til læring. Der er gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) i efteråret 2011, som viser et forbedret arbejdsmiljø efter ibrugtagning af de nye boliger, hvilket har givet mere ro for både medarbejdere og beboere. APV er fulgt op med handleplaner. Opmærksomhedspunkter Brugerinddragelse: Stormly skal beskrive hvordan forudsætninger for og ønsker til brugerinddragelse afdækkes, evalueres og eventuelt revideres i overensstemmelse med standarden for Brugerinddragelse under den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet, samt efterfølgende dokumentere brugerinddragelse i den individuelle plan. Status/organisatoriske udfordringer Målgruppe Efterspørgsel Stormlys målgruppe er fortsat borgere over 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau, primært som følge af vanskelig behandlelig epilepsi, og som har behov for omfattende støtte i hverdagen. Stormly har fortsat fire tomme pladser i bodelen, hvilket driften er tilpasset gennem besparelser i Dagtilbuddet er reduceret til 30 pladser, og der er 5-6 eksterne brugere pt. Stormly har tætte relationer til to driftsorganisationer: Filadelfia og Region Midtjylland, som begge er under omorganisering, hvilket umiddelbart ikke forventes at få store konsekvenser for Stormly. Filadelfia har fået ny direktør. Stormly vil gerne samarbejde tættere med Filadelfia og planlægger en intern promovering, så centrale ansatte på Filadelfia får større kendskab til botilbuddet. Stormly associeres til et specialområde for udviklingshæmning og ADHD i Region Midtjylland, men ledelsen afventer etableringen af specialområdet, før der tages stilling til hvordan samarbejdet skal fungere. For at skærpe opmærksomheden blandt andet fra kommunerne på Stormly, som et tilbud for mennesker med epilepsi, er der udformet en ydelsesbeskrivelse for henholdsvis bo- og dagtilbuddet, hvilket er tilgængelig på Stormlys hjemmeside. Ifølge ledelsen har ydelsesbeskrivelsen medført en større fokusering på målgruppen og hvilket omfang af støtte, den enkelte borger har behov for, og hvad borgeren er visiteret til. Der har været en drøftelse i både pårørendekontaktgruppen og i brugerrådet Side 4

5 Status/organisatoriske udfordringer om brugerbetaling til ledsagelse, fx på ferieture. Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold og kvalitetsarbejdet Intern audit Individuelle planer Tilsynet har modtaget rapporten fra den interne audit, som er gennemført i januar 2012 i forhold til tre beboere og de ydelsesspecifikke standarder. Stedfortræderen, som var referent ved auditten, og Stormlys udviklingskonsulent, som var mødeleder, bemærkede, at medarbejderne havde en positiv vurdering af processen. Afdækningen er mundet ud i nogle anbefalinger, som ledelsen skal prioritere med henblik på en handleplan på et kommende møde. Der findes individuelle planer med mål og delmål for alle beboere, hvilket følger tilsynets anbefaling fra det seneste tilsynsbesøg den 1. november Auditten viser et udviklingspotentiale omkring dokumentation af observationer under delmål, at formålet fra de kommunale handleplaner fremgår af de individuelle planer, samt en fælles opmærksomhed på dokumentation. Medarbejderen oplyser at de individuelle planer anvendes aktivt i teammøder, hvor planen kan tilrettes og suppleres umiddelbart. For en tilfældig beboer konstaterer tilsynet at delmålene står på forsiden, og beboerens livshistorie og helbred er beskrevet. På grund af opdateringer i Bosted System fik tilsynet ikke forevist vedhæftede filer, som kan være udredningsskemaer til fx kommunikation. Opfyldte delmål bliver overstreget, men kan stadig ses i Bosted System. Der anvendes dagbogsnotater, som dels noteres efter typer (fx vægt, epilepsi eller fysisk) i Bosted System, hvor fx anfaldstype beskrives detaljeret. Ifølge den interne audit er det et udviklingspunkt at få alle medarbejdere til at notere observationer under delmål. Nyt materiale vedrørende beboere, fx 141-handleplaner fra kommunerne, scannes ind i Bosted System og er således tilgængelige for medarbejderne. Ifølge ledelsen ligger der blandt andet tidligere planer med personfølsomme oplysninger på fælles drev på Stormly, hvilket der mangler at blive ryddet op i. Brugerinddragelse Ifølge medarbejderen har projekt Det gode Liv, som Stormly deltager i i Hedensted Kommune, medvirket til at få beskrevet, hvad der er livskvalitet for de enkelte brugere og beboere. En beboer har fx udtrykt at det er en gåtur, og en anden har ønsket sig en dørklokke til boligen. Beskrivelserne af Det gode Liv er noteret i beboernes livshistorier. Ifølge ledelsen planlægges en temadag i foråret for beboere og medarbejdere om medbestemmelse og selvbestemmelse ud fra handicapkonventionen. Efter temadagen skal hver beboer have et besøg, hvor de får Side 5

6 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold og kvalitetsarbejdet mulighed for at tilkendegive, om de har nye ønsker til deres hverdag. Stormly har endnu ikke beskrevet en lokal tilføjelse for brugerinddragelse, hvilket bekræftes af den interne audit. Kommunikation Stormly anvender et afkrydsningsskema til afdækning af kommunikationen, hvilket er udviklet i forbindelse med Det gode Liv. Ifølge den interne audit bør skemaet suppleres med afkrydsning for evnen til at høre og se, samt beskrivelse af i hvilket omfang beboeren har medvirket ved udfyldelsen af skemaet. Vedrørende den konkrete beboer, som tilsynet har set dokumentation for, fremgår der ikke eksplicit noget om brugerinddragelse eller kommunikation i Bosted System. Hos en anden beboer er kommunikationen berørt under afsnittet om det psykiske funktionsniveau. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser Indtil tilsynsbesøget er der ikke registreret magtanvendelser på Stormly i I 2011 er der registreret én magtanvendelse, som en akut fastholdelse og føring efter Servicelovens 126. Driftscentret har sendt registreringen til genbehandling på Stormly, da der manglede oplysninger, blandt andet var begrundelsen for indgrebet for sparsomt beskrevet til at vurdere, om indgrebet var i overensstemmelse med bekendtgørelsen for magtanvendelser. Magtanvendelsen er beskrevet på ny og er efterfølgende godkendt af driftscentret uden bemærkninger. Der er ifølge ledelsen ingen aktuelle ansøgte magtanvendelser efter Servicelovens , dvs. hverken tilladelser til anvendelse af alarmer og pejlesystemer, fastholdelse til hygiejne, tilbageholdelse i boligen eller anvendelse af stofseler for at forhindre fald. Forstanderen vurderer at det ofte er muligt at planlægge og tilrettelægge indsatsen, som fx kan være støtte til personlig hygiejne, med tilpasse individuelle hensyn, så indsatsen lykkes uden anvendelse af magt. Dermed er der ikke behov for ansøgning om tilladelse til magtanvendelser, hvilket alligevel kun bliver givet for en begrænset periode. Forstanderen har givet tilladelse til at der anvendes en trædemåtte til en beboer, som medarbejderne frygter, falder, når beboeren selv står op af sengen. Der er en løbende dialog om grænsetilfælde omkring hygiejne (eksempelvist lange negle eller langt skæg), og om hvornår omsorgspligten gør det nødvendigt at gribe ind, hvilket hidtil er lykkedes på Stormly uden anvendelse af magt. I et konkret tilfælde, hvor en beboer gør anskrig under hygiejne og på- Side 6

7 Den generelle faglige indsats klædning, har kommunen skriftligt tilkendegivet at de ikke betragter støtten som udøvelse af magt, hvilket er dokumenteret overfor tilsynet. Konsulenten fra driftscentret inddrages til at undervise medarbejderne på Stormly om magtanvendelser, Sundhedsfaglige forhold Medicinadministration og utilsigtede hændelser Medicininstruksen er uændret siden foregående tilsyn. Der er som noget nyt opsat en aflåst postkasse mærket Apoteket, hvor apotekets bud kan aflevere medicin og medtage returmedicin fra. Dette medfører ifølge stedfortræderen at ingen uvedkommende har adgang til medicin, som afventer afhentning eller modtagelse. Ved det seneste tilsynsbesøg var der ingen kommentarer til medicinhåndteringen, hvilket ikke er nærmere undersøgt ved dette tilsyn. Stedfortræderen er sammen med udviklingskonsulenten ansvarlige for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) og forestår en introduktion for medarbejderne til indberetning af UTH, hvilket enkelte endnu mangler. Stedfortræderen tilkendegiver at afgrænsningen af UTH ikke er klart defineret og efterspørger en tilbagemelding fra driftsorganisationen om grænsen for indberetninger. De indberettede UTH samles og drøftes kvartalsvist på Stormly med henblik på læring og udvikling af forebyggende tiltag. Det har fx drejet sig om medicin, som ikke er givet, en faldulykke og et brud efter fysisk træning ved fysioterapeut. Adgang til eksterne sundhedsydelser Stormly har et fortløbende samarbejde med en psykiater i Region Syddanmark omkring tre beboeres medicinering, men ledelsen efterspørger en psykiatrisk hotline, hvor det er muligt at få sparring og rådgivning i forhold til andre beboeres psykiatriske problemstillinger. Center for Oligofrenipsykiatri, som også kunne være en relevant samarbejdspart, er ikke udfarende i regionen. Èn beboer har samtaler med en psykoterapeut fra Filadelfia, hvilket ifølge forstanderen måske kunne være relevant at overveje for andre beboere på Stormly. Den faste lægekonsulent fra Epilepsihospitalet, Filadelfia og senest en sygeplejerske fra Sølund medvirker blandt andre til at opkvalificere medarbejdernes sundhedsfaglige viden, særligt om epilepsi. Side 7

8 Organisatoriske forhold Arbejdsmiljø Ledelsen oplyser at ibrugtagningen af den nye bygning med ni boliger, som forbindes til de oprindelige bygninger med en gang, og et nyt kaldesystem, som er koblet på telefonerne, har givet mere ro i boafdelingerne. Medarbejderne er udenfor høreafstand afdelingerne imellem, men forholdene har givet mere rum til beboerne, og samtidig er der færre konflikter mellem beboerne. Der er desuden lydisoleret mellem de nye boliger. Der er gennemført arbejdspladsvurdering (APV) i grupperne i efteråret 2011 som følge af indflytningen i den nye bygning, hvilket generelt viste tilfredshed med bygningen. APV er fulgt op med blandt andet løsningsforslag, prioritering, ansvarlig og tidsplan. Beboere med størst fysisk plejebehov er flyttet til de nye boliger, og der er opmærksomhed på at medarbejderne veksler mellem afdelingerne. Der arbejder typisk to medarbejdere i den oprindelige afdeling og to-tre i den nye. Afstanden har ikke været et problem, men temperaturen i forbindelsesgangen har naturligvis været lav i vinter. Det er ledelsens opfattelse at gangen er et bedre alternativ, end at medarbejderne og beboerne skulle ud i det fri for at komme fra den ene bygning til den anden. APV har omfattet kalde- og alarmsystemet, som dækker alle husene. APV viste god funktion af disse, men med mulighed for forbedringer. På dagen for tilsynet var en elektriker i færd med at vurdere tilretninger. Forstanderen oplyser at der desuden er udarbejdet APV-handleplaner for service, køkken og dagtilbud. Medarbejderen beskriver arbejdsmiljøet som værende positivt igen efter en turbulent periode for både beboere og medarbejdere med flytningen. Medarbejderen vurderer at kollegaerne og ledelsen fortsat har god omsorg for hinanden, hvilket flytningen ikke har ændret på. Ledelsen supplerer med at medarbejderne er stabile i fremmøde. Medarbejderen håber på at de ledige pladser bliver fyldt op, så der kan ansættes flere kollegaer, hvilket måske også vil give mulighed for ekstra omsorg til en dement beboer, som profiterer af tilstedeværelse af en medarbejder. Side 8

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole Fra: Socialstyrelsen Til: Social- og Integrationsministeriet Indhold: Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Dato: 6. juli 2012 Voksen Sagsnr: 08/010384

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere