Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse af dagsorden /125 Godkendelse af referat /126 Læse-stave projekt for ledige /127 Oversigt vedrørende klagesager /128 Projektkoordinator for Det Lokale Beskæftigelsesråd /129 Videreførelse af projekt ungecoach /130 JobVendsyssel /131 Undersøgelse af arbejdskraftsituationen i Brønderslev Kommune /132 Orientering /133 Eventuelt

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 165 Åbne sager: 01/124 Godkendelse af dagsorden J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af dagsorden.doc ÅBEN SAG LBR Godkendelse af dagsorden for møde i LBR den 27. august 2008 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Godkendt.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /125 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG LBR Godkendelse af referat fra møde i LBR den 25. juni 2008 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Godkendt.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /126 Læse-stave projekt for ledige J.nr.: P20 08/2544 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Læse-stave projekt for ledige.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på mødet d. 26. maj 2008, pkt. 07/110, rammer, indhold, målgrupper og målsætninger i relation til udvikling af læse-stave projekt/idékatalog for ledige. Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet oplæg til en indsats for ledige med læsestave problemer Målgruppe Målgruppen er ledige, der har læse-stave problemer som barriere for at blive tilknyttet og efterfølgende fastholdt på arbejdsmarkedet. Det er tale om personer, der mangler basale færdigheder ift. at læse, skrive eller regne. Nuværende indsats Jobcenter Brønderslev har siden uge 6, 2008, haft et åbent tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere om screening ift. læse-stave færdigheder. Screeningen består af en test (Et computerbaseret analyseværktøj, som kan producere og afvikle webbaserede kompetenceafklaringer samt opsamle og kategorisere data fra disse). Testen er udviklet af Taleinstituttet i Region Nordjylland. (Se bilag) Der foreligger pt. ingen opgørelse over hvilke ledige, der benytter sig af tilbuddet, men ca. 40 ledige er blevet screenet siden tilbuddet blev en realitet. Erfaringen er, at mange allerede er testet på anden vis samt, at personer der har en uddannelse udover folkeskolen ofte siger nej tak. Endelig er der nogle der ikke når, at få testen før de forlader systemet igen. Ny indsats En optimeret indsats ift. ledige med læse-stave problemer kan uden problemer blive iværksat. I lov om aktiv beskæftigelsesindsats er der en række muligheder for, at give tilbud til ledige med læse- og stave problemer. I lovens 32 står følgende: Personer der er omfattet af 2, nr 1-5, (forsikrede ledige, kontant- eller starthjælpsmodtagere, der kun har ledighed som problem, kontant- eller starthjælpsmodtagere, der har problemer udover ledighed, personer med begrænsninger i arbejdsevnen, sygedagpengemodtagere) kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af følgende: korte vejlednings- og afklaringsforløb særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet ordinære uddannelsesforløb

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 168 I det følgende er givet et kort overordnet rids af mulighederne både ift. til forsikrede ledige og kontant- og starthjælpsmodtagere samt finansiering af deltagelse. Muligheder for forsikrede ledige Til forsikrede ledige kan der gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger inden for de første 6 eller 12 måneder. sammenlagt ledighed, alt efter om den ledige er mellem år eller under 30 år/over 60 år. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan have en varighed på over 6 uger, når danskundervisning indgår som en betydelig del. Dog kan den samlede varighed ikke overstige 26 uger. Det er muligt, at deltage i fx. undervisning på klassetrin som fx. almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU) danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og undervisning for ordblinde. Såfremt tilbud om FVU og AVU indgår i jobplanen, skal der betales deltagergebyr. Denne udgift påhviler jobcentret og kan finansieres via aktiveringsmidlerne. Det er gratis at deltage i FVU såfremt tilbuddet ikke er en del af jobplanen. Yderligere vil det evt. være muligt at dække forsørgelsesudgifterne via SVU (statens voksenuddannelsesstøtte), som er højeste dagpengesats. Muligheder for kontant- og starthjælpsmodtagere Kommunen kan tilbyde kontant- og starthjælpsmodtagere vejledning og opkvalificering, herunder uddannelse, hvis de ikke har udsigt til at få et job. Den ledige modtager kontanthjælp under forløbet og skal deltage aktivt i uddannelsen, som skal være aftalt i jobplanen med kommunen. Dog gælder for unge under 25 år, at disse skal gennemføre en uddannelse, såfremt de er i stand til det. Det er muligt at deltage i fx. undervisning på klassetrin som fx. almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU) danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og undervisning for ordblinde. Såfremt tilbud om FVU og AVU indgår i jobplanen skal der betales deltagergebyr. Denne udgift påhviler jobcentret og kan finansieres via aktiveringsmidlerne Det er gratis at deltage i FVU, såfremt tilbuddet ikke er en del af jobplanen.

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 169 Eksisterende tilbud FVU Formålet med FVU - forberedende voksenundervisning - er at give voksne mulighed for, at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse og at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Det er gratis at deltage i undervisningen. FVU kan udbydes af VUC og andre andre amtskommunale uddannelsesinstitutioner, som udbyder almen voksenuddannelse samt SOSU-skoler og institutioner med specialundervisning for voksne. Herudover kan alle daghøjskoler udbyde FVU som daghøjskoletilbud, enten alene eller kombineret med anden daghøjskoleundervisning. AVU: Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne over 18 år om at forbedre deres kundskaber i en række almene fag. "Almen" betyder, at undervisningen ikke peger frem mod et bestemt erhverv eller fagområde. Den almene voksenuddannelse, der foregår på voksenuddannelsescentre (VUC), giver voksne mulighed for, at supplere eller ajourføre deres almene skoleuddannelse og aflægge prøver. Der er undervisning både dag og aften, og kurserne starter flere gange om året. Undervisningen kan derfor foregå på de tidspunkter, der passer den enkelte bedst. Ved hvert VUC skal der tilbydes følgende kernefag: dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk, naturfag og samfundsfag Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og man kan tage et eller flere fag ad gangen. Fagene kan afsluttes med prøver, der giver samme ret til fortsat uddannelse som folkeskolens prøver efter 9. og 10. klasse. Den enkelte institution opkræver deltagerbetaling for deltagelse i undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse. Institutionens bestyrelse fastsætter betalingens størrelse for det enkelte fag inden for intervallet kr. Med fag betegnes et afsluttet forløb, der efter fagbilaget/fagbeskrivelsen afsluttes med prøve. Ordblindeundervisning Ordblindeundervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte deltagers behov og specifikke forudsætninger. Undervisningen kan tages samtidig med deltagelse på VUC, på andre uddannelsessteder eller når man er i arbejde. Undervisningen kan iværksættes efter en indledende samtale og visitationstest samt evt. en uddybende afdækning.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 170 Jobcentret foreslår, at der ikke iværksættes specielle projekter eller indsatser i relation til ledige med læse-stave problemer. I stedet skal der øget fokus på anvendelse af og viden om eksisterende muligheder. Dette kan evt. ske ved efteruddannelse/information om mulighederne til jobcentrets sagsbehandlere, jobkonsulenter med mere samt via information og øget samarbejde med A-kasserne og de faglige organisationer om indsatsen. Bilag: testgenerator Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Jobcentrets indstilling følges. Det besluttes, at Jobcentret udarbejder et projektforslag med henblik på at udbrede og systematisere indsatsen for at højne det generelle uddannelsesniveau for ledige i kommunen. Det forventes, at A-kasse, anden aktør, inddrages. LBR ønsker en effektmåling et halv år efter projektets iværksættelse.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /127 Oversigt vedrørende klagesager J.nr.: P05 08/2541 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Oversigt vedrørende klagesager.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: LBR har ønsket at få udarbejdet en oversigt vedrørende klagesager på sygedagpengeområdet. Jobcentret har undersøgt sagen, men der findes ikke nogen tilgængelig statistik over antallet af klager, da Jobcentret ikke foretager en optælling heraf. Besvarelsen må derfor alene være baseret på fornemmelser, hvilket gør besvarelsen meget usikker. Der vurderes ikke at være en større stigning i antallet af borgere, der klager over en konkret afgørelse til Beskæftigelsesankenævnet. Langt de fleste borgere anker helt naturligt, når de ved en afgørelse herfra mister deres ydelse. Der blev sidste år indkaldt sager til en pilotundersøgelse i Den sociale Ankestyrelse på sygedagpengeområdet. Der skulle indsendes 10 sager, hvor dagpenge var stoppet, og hvor borgeren ikke havde anket. Jobcentret kunne kun finde 2 sager, hvor der ikke var anket. Der, hvor Jobcentret oplever en stigning, er i antallet af klager fra advokater. Det er relativt nyt, at advokater er blandet ind i sager om sociale ydelser i større omfang. Specielt i sygedagpengesager opleves meget ofte, at advokater inddrages. Årsagen er muligheden for erstatning. Udover stigningen i antal sager adskiller disse sager sig ved, at de meget ofte går efter den enkelte sagsbehandler, med klager over sagsbehandlingen i stedet for at fokusere på sagens indhold. Ofte i en meget ubehagelig tone grænsende til det injurierende. Klagerne er også komplicerede ved, at advokaten har en målsætning om gøre borgeren dårligere på grund af erstatning og derfor kolliderer med jobcentrets mål om en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Endelig er klagerne ofte meget spidsfindige specielt på det lægelige, hvor der fokuseres på enkelte ord og sætninger taget ud af en helhed. I modsætning til vores opgave med at se sagen ud fra en helhed baseret på en ressourceprofil, hvor de lægelige oplysninger kun udgør en del af indholdet. Der findes ikke nogen let løsning på dette problem. Jobcentret må konstatere, at området bliver mere og mere tidskrævende både for sagsbehandlerne og ledelsen. Der er ikke nogen stigning i antallet af klager fra faglige organisationer. Dette skyldes formentlig, at Jobcentret bestræber sig på, både ved opfølgningssamtaler og i Fag Team, at inddrage de faglige organisationer i sagsarbejdet. Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 172 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Til efterretning.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /128 Projektkoordinator for Det Lokale Beskæftigelsesråd J.nr.: G01 08/2543 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projektkoordinator for LBR.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd har på mødet den 13. februaur 2008, pkt. 7/82, godkendt nedenstående stillingsbeskrivelse for projektkoordinator. Jobcentret har udarbejdet tillæg til denne beskrivelse vedrørende finansiering af projektkoordinatorstillingen. Stillingsbeskrivelse Jobcentret har udover projektkoordinatoren en analyseenhed, som består af koordinator for virksomhedskonsulenterne, analysemedarbejder og administrativ medarbejder. Jobcenterchefen ønsker, at koordinatoren tilknyttes dette team, og at teamet løfter opgaverne i fællesskab, men med forskellige specialer. Dette betyder i praksis, at Rådet vil få en fuldtids koordinator, men fordelt på 4 personer i stedet for kun at have tilknyttet en person i det daglige. Det er kommunens forpligtelse at stille sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet, hvilket sker i form af Jobcenterchefen, samt de øvrige medlemmer af teamet, som koordinatoren tilknyttes. Overordnet skal projektkoordinatorfunktionen sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråd arbejde for opfyldelsen af rådets målsætning om: At iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. At holde sig ajour med resultater og effekter af jobcentrets beskæftigelsesindsats, således Det Lokale Beskæftigelsesråd kan rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen Arbejdsopgaverne vil være: At holde sig informeret om jobcentrets resultater og effekter samt om lovgivningen og andet relevant fagstof inden for sit arbejdsområde. At sikre, at det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af det kommende års beskæftigelsesplan for jobcentret. At tage initiativ til nye projekter, foretage sagsbehandling af projektforslag fra andre og opfølgning af alle projekter, som behandles eller igangsættes af Det Lokale Beskæftigelsesråd At holde Det Lokale Beskæftigelsesråd orienteret om både egne og andre projekters forløb og sikre, at der efter nærmere aftale bliver foretaget evaluering undervejs og i forbindelse med projekternes afslutning. Som selvstændigt projekt skal koordinatoren fremme udbredelsen af Det Lokale Beskæftigelsesråd s initiativer til integration, arbejdsfastholdelse og forebyggelse

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 174 af sygefravær gennem information, formidling, kurser, forslag til nye initiativer og metodeudvikling i forhold til private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, læger, kommunale sagsbehandlere og andre relevante personer / institutioner. Udvikle nye metoder inden for arbejdsområdet i forhold til private og offentlige virksomheder f.eks. i form af partnerskabsaftaler, virksomhedsnetværk og tilsvarende samarbejds- og udviklingsprojekter. Funktionen er ansvarlig for, at projektarbejdet sker hurtigst muligt, etisk korrekt og både fagligt, forvaltningsretligt og regnskabsmæssigt i overensstemmelse med lovgivningens regler og de af udvalget udmeldte retningslinier. Finansiering af projektkoordinatorstillingen I retningslinier fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende anvendelse af LBRs midler (jvf. vedlagte bilag) fremgår følgende: LBR kan ikke selv ansætte en konsulent, men kan anmode den kommunale eller statslige del af jobcentret om at ansætte en medarbejder til at udføre de aktiviteter, som LBR kan iværksætte for deres midler. Denne medarbejder kan ansættes med støtte fra LBRs midler, idet det er er arbejdsgiveren, der hæfter for udgifter til feriepenge i efterfølgende regnskabsår, sygdom eller barsel. De udgifter, som LBR kan give bevilling til er, således løn og pensionsudgifter for medarbejderen......såfremt LBR anmoder stat eller kommune om at ansætte en konsulent, er det den pågældende myndighed, der bestemmer hvilken medarbejder, der skal ansættes til at udføre de pågældende opgaver....lbr kan til hver tid kun give bevilling for det indeværende regnskabsår... Jobcentret foreslår, at LBR årligt vurderer behovet samt stillingsindhold for stillingen som projektkoordinator. Bilag: Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af midlerne til de lokale beskæftigelsesråd Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Jobcentrets indstilling følges. LBR ønsker en orientering om, hvorvidt udbetaling af feriepenge til tidligere koordinator finansieres af kommunen. Undersøges nærmere til næste møde.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /129 Videreførelse af projekt ungecoach J.nr.: G01 08/1179 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Videreførelse af projekt ungecoach.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: LBR behandlede på mødet d. 25.juni 2008 evaluering af projekt Ungecoach. På baggrund af evalueringen ønskede LBR at fastholde indsatsen efter projektets udløb 1. oktober Jobcentret har qua ovenstående udarbejdet plan for videreførelse af indsatsen i kommunalt regi. Planen indeholder LBR finansiering af stillingen som ungecoach fra 1. oktober 2008 frem til 31. december I det nuværende budget 2008 for ungecoach projektet har LBR allerede forhåndsafsat kr. hvilket betyder, at udgiften til videreførelse af stillingen som ungecoach til udgangen af 2008 kan indeholdes i nuværende bevilling. Baggrund for projektet Jobcenter Brønderslev oplevede/oplever, at en del unge fra 17 års alderen og opefter af den ene eller anden grund ikke kommer i gang med uddannelse og dermed heller ikke kan fastholdes på arbejdsmarkedet. For at nå regeringens mål om at 95% af en ungdomsårgang får en uddannelse, ønskede Jobcenter Brønderslev at arbejde intensivt med denne gruppe qua ansættelse af en ungecoach. Projekt Ungecoach er et 1-årigt pilotprojekt med det mål at øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og at unge der kommer i gang med en uddannelse ved at give den unge mulighed for at trække på en ressourceperson/coach. Pilotprojektet er igangsat d. 1. oktober 2007 med udløb til oktober Pilotprojektet er finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Målgruppe Projektet er rettet mod: Match 1-5 Aldersgruppe år Manglende faglige, personlige og sociale kompetencer Personlige problemer (socialt og økonomisk uafklarede) Svagt netværk Indlæringsproblemer Ordblindhed eller læse/stavesvage Sociale fobier Begyndende misbrug Psykiske lidelser og depression Evaluering Jobcentret udarbejdede evaluering af projektet efter 8.mdr. (juni 2008). Her var konklusionen, at projektet umiddelbart var en succes. Langt flere unge end forventet havde

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 176 været tilknyttet projektet (34 deltagere mod forventet 10-12) og det var yderligere lykkedes at fastholde/aktivere størstedelen (82 %) af deltagerne i projektet. Yderligere blev påpeget, at arbejdet med disse unge ofte er et langt sejt træk, og om en 1-årig indsats vil kunne gøre størstedelen af disse unge selvkørende, eller der var/er brug for en længerevarende indsats, og i givet fald om en sådan indsats vil give endegyldig effekt i form af uddannelse og job. Forankring De fremadrettede perspektiver i forhold til ungeindsatsen set på baggrund af projektet fordrer/fordrede et øget samarbejde mellem alle instanser såvel Fagenheden for Børn og Kultur, uddannelsesinstitutioner, skoler, UU m.m. samt Jobcenter. Målet var og er, at få en optimal og rettidig indsats og måske anderledes indsats, således den unge aldrig når et dropout eller oplever ikke at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Jobcentret foreslår, at LBR viderefører stillingen som ungecoach fra 1. oktober 2008 til 31.december 2008 under forudsætning af, at stillingen som ungecoach indgår i byrådets budgetvedtagelse for Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Jobcentrets indstilling følges med en forventning om, at Byrådet fortsætter udviklingen af indsatsen fra 1. januar 2009.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /130 JobVendsyssel 2008 J.nr.: Ø54 / 08/1791 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \JobVendsyssel 2008.doc ÅBEN SAG BE Sagsfremstilling: I 2007 gennemførte Jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev en jobmesse, og Jobcentret ønsker i lighed med dette at gennemføre en tilsvarende messe i 2008 og søgte derfor LBR om kr., som blev bevilget på mødet den 26. maj Bevillingen udløses kun, såfremt der laves aftale med 40 virksomheder om deltagelse i messen. Jobcentrene skal selv skaffe virksomheder til messen. Rekrutteringen er fordelt således, at Jobcenter Hjørring og Frederikshavn hver især skal rekruttere 15 virksomheder, mens Jobcenter Brønderslev skal rekruttere 10 virksomheder. Job Vendsyssel 2008 forventes afholdt den 9. oktober 2008 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Formål Formålet med Job Vendsyssel 2008 er at skabe et anderledes forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kan mødes, og der skabes opmærksomhed omkring virksomhedernes behov og de borgere, som er arbejdsmarkedsparate. Formålet er naturligvis også at skaffe ledige i job, og forventningen er, at virksomhederne vil få flere af deres ledige stillinger besat. Et delmål i forbindelse med Job Vendsyssel 2008 er at udbygge og forbedre det allerede eksisterende samarbejde med Hjørring og Frederikshavn Kommune. Målgruppe Målgruppen for Job Vendsyssel 2008 er virksomheder med et konkret arbejdsmarkedsbehov fra kommunerne; Hjørring, Frederikshavn, Aalborg og Brønderslev. Yderligere er målgruppen ledige arbejdsmarkedsparate borgere (samt jobskiftere) fra de tre ansvarlige kommuner. Status på arbejdet med messen I Brønderslev er det virksomhedsteamet der står for rekrutteringen, der er i alt udsendt materiale til 82 virksomheder. De 82 virksomheder er udvalgt på baggrund af en udsøgning af alle virksomheder i kommunen med mere end 30 ansatte, samt Virksomheder som jobcentret har partnerskabsaftaler med. Herudover er der udvalgt 9 virksomheder fra Aalborg samt 1 fra Jammerbugt. 1½ uge efter at materialet blev fremsendt, begyndte virksomhedskonsulenterne at kontakte virksomhederne. Alle virksomheder er endnu ikke blevet kontaktet, men der er allerede på nuværende tidspunkt opnået tilsagn om deltagelse fra 10 virksomheder. De 10 virksomheder er: Lidl, Netto, Nyfors, PN-beslag, Randstad, DSP, Stark, SPAR Danmark, Landbonord samt ældreområdet i Brønderslev Kommune.

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 178 Jobcenterchef Flemming Søborg fra Jobcenter Frederikshavn oplyser, at der endnu ikke er lavet konkrete aftaler med virksomheder i Frederikshavn, men at det forventes at ske i løbet af august. Jobcenterchef Vivi Frost Nielsen fra Jobcentret i Hjørring oplyser, at de pt. har rekrutteret 4 virksomheder, men at der er lagt en arbejdsplan henover sommeren, og det forventes at målet på 15 virksomheder nås. Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Taget til orientering.

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /131 Undersøgelse af arbejdskraftsituationen i Brønderslev Kommune J.nr.: P05 08/2542 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Undersøgelse af arbejdskraftsituationen.doc ÅBEN SAG BE/LBR Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har ønsket at få afdækket arbejdskraftsituationen i Brønderslev Kommune. På denne baggrund har Jobcenter Brønderslev i samarbejde med Brønderslev Udviklingsråd udarbejdet og udsendt spørgeskemaer. Undersøgelsen omfatter en række virksomheder, der alle er medlemmer af Brønderslev udviklingsråd Spørgeskemaerne er udsendt i foråret 2008 af Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter og Jobcenter Brønderslev har efterfølgende, juli 2008 foretaget databehandling, hvorefter den endelige rapport er fremsendt til politisk behandling samt til Brønderslev Udviklingsråd. Det anvendte spørgeskema er vedhæftet som bilag. Resultater Brønderslev Udviklingsråd har modtaget svar fra 50 virksomheder, hvilket giver en svarprocent på godt 22 %. Svarprocenten er i underkanten i forhold til at give et tilstrækkeligt grundlag for arbejdskraftsituationen i kommunen. Konklusion Undersøgelsen viser, at 30 % af de deltagende virksomheder har akut mangel på arbejdskraft, og det samme gør sig gældende, når der kigges et år frem. Pt. er der 62 ubesatte stillinger, der dækker et bredt spektrum lige fra ufaglært til ingeniør, så der er ikke et entydigt billede på arbejdskraftbehovet. Yderligere afdækker undersøgelsen, at 2/3 af de deltagende virksomheder har fokus på opkvalificering af medarbejderne. Perspektivering Jobcentret har yderligere sat undersøgelsens resultater i relation til arbejdskraftbehovet set i regionalt perspektiv og arbejdskraftbehovet set i relation til de lediges jobmål. Undersøgelsen af arbejdskraftbehovet viser, at virksomhederne i Brønderslev Kommune har størst mangel på arbejdskraft indenfor områderne; logistik og planlægning, ingeniør, ufaglært, sælger, smed, maskinarbejder, murer, tømrer og elektriker. Disse områder udgør 39 stillinger ud af de 62 stillinger, der opgjort i undersøgelsen under akut efterspurgt arbejdskraft. Sammenlignes dette resultat med behovet for arbejdskraft regionalt, tegner der sig et lignende billede med mangel på arbejdskraft på områderne: tømrer, elektriker, murer

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 180 og støbe, logistik, social og sundhedshjælper samt ingeniør. Ovenstående indikerer, at behovet for arbejdskraft i Brønderslev kommune ikke adskiller sig væsentligt fra behovet for arbejdskraft i regionen som helhed. På har Jobcentret trukket måling over alle lediges jobmål indenfor de enkelte områder, hvor der mangler arbejdskraft. Målingen indeholder alle arbejdsmarkedsparate ledige i Brønderslev Kommune (både passive og personer i aktivering). Målingen er fra marts 2008 og er den senest tilgængelige. Sammenholdes behovet for arbejdskraft med de lediges jobmål viser det sig, at der faktisk er ledige, der ønsker arbejde/har jobmål indenfor nogle af de fagområder, hvor der efterspørges arbejdskraft. Dette gælder for områderne murer, tømrer, sælger, elektriker, betonarbejder og smed. Jobcentret foreslår, at LBR tager rapporten til orientering. Bilag: undersøgelse arbejdskraftsituationen spørgeskema Undersøgelse af arbejdskraftsituationen Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Taget til efterretning. LBR ønsker at få en orientering om, hvor mange elever der er i kommunen samt forventningerne til det fremtidige behov.

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /132 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG LBR 1. Status på økonomi Bilag: Orientering status økonomi 2. Statistikker Bilag: orientering statistik 2 (2) Essentia Kontanthjælpsmodtagere pr 31-7 Kontanthjælpsmodtagere pr Jobcamp 2008 (materiale vedr. jobcamp 2008 er udsendt til medlemmer af LBR før ferien) 4. Endeligt bevillingsudmeldingsbrev for LBR Invitation til VIP 2 temamøde om jobpakker (uddeles på mødet) 6. Invitation til konference om NY CHANCE TIL ALLE ( uddeles på mødet) Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Til efterretning.

20 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /133 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Intet.

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 13. november 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2008 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:45 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft (V) Asta

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. august 2008 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: kl. 14.30-17.45 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 15. juni 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:30 Gitte Krogh, Formand (V) Hanne Christensen Villy L. Thomsen Per Dissing Nielsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Varslingspuljerne De to varslingspuljer To puljer hvorfra der kan søges om midler til en indsats for borgere der har været omfattet af en varsling: Den almindelige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Ansættelse af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Opfølgning på Beskæftigelsesplan kvartal. 15. august 2016

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Opfølgning på Beskæftigelsesplan kvartal. 15. august 2016 Center for Familie, Social & Beskæftigelse 15. august 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 2. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere