Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse af dagsorden /125 Godkendelse af referat /126 Læse-stave projekt for ledige /127 Oversigt vedrørende klagesager /128 Projektkoordinator for Det Lokale Beskæftigelsesråd /129 Videreførelse af projekt ungecoach /130 JobVendsyssel /131 Undersøgelse af arbejdskraftsituationen i Brønderslev Kommune /132 Orientering /133 Eventuelt

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 165 Åbne sager: 01/124 Godkendelse af dagsorden J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af dagsorden.doc ÅBEN SAG LBR Godkendelse af dagsorden for møde i LBR den 27. august 2008 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Godkendt.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /125 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG LBR Godkendelse af referat fra møde i LBR den 25. juni 2008 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Godkendt.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /126 Læse-stave projekt for ledige J.nr.: P20 08/2544 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Læse-stave projekt for ledige.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på mødet d. 26. maj 2008, pkt. 07/110, rammer, indhold, målgrupper og målsætninger i relation til udvikling af læse-stave projekt/idékatalog for ledige. Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet oplæg til en indsats for ledige med læsestave problemer Målgruppe Målgruppen er ledige, der har læse-stave problemer som barriere for at blive tilknyttet og efterfølgende fastholdt på arbejdsmarkedet. Det er tale om personer, der mangler basale færdigheder ift. at læse, skrive eller regne. Nuværende indsats Jobcenter Brønderslev har siden uge 6, 2008, haft et åbent tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere om screening ift. læse-stave færdigheder. Screeningen består af en test (Et computerbaseret analyseværktøj, som kan producere og afvikle webbaserede kompetenceafklaringer samt opsamle og kategorisere data fra disse). Testen er udviklet af Taleinstituttet i Region Nordjylland. (Se bilag) Der foreligger pt. ingen opgørelse over hvilke ledige, der benytter sig af tilbuddet, men ca. 40 ledige er blevet screenet siden tilbuddet blev en realitet. Erfaringen er, at mange allerede er testet på anden vis samt, at personer der har en uddannelse udover folkeskolen ofte siger nej tak. Endelig er der nogle der ikke når, at få testen før de forlader systemet igen. Ny indsats En optimeret indsats ift. ledige med læse-stave problemer kan uden problemer blive iværksat. I lov om aktiv beskæftigelsesindsats er der en række muligheder for, at give tilbud til ledige med læse- og stave problemer. I lovens 32 står følgende: Personer der er omfattet af 2, nr 1-5, (forsikrede ledige, kontant- eller starthjælpsmodtagere, der kun har ledighed som problem, kontant- eller starthjælpsmodtagere, der har problemer udover ledighed, personer med begrænsninger i arbejdsevnen, sygedagpengemodtagere) kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af følgende: korte vejlednings- og afklaringsforløb særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet ordinære uddannelsesforløb

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 168 I det følgende er givet et kort overordnet rids af mulighederne både ift. til forsikrede ledige og kontant- og starthjælpsmodtagere samt finansiering af deltagelse. Muligheder for forsikrede ledige Til forsikrede ledige kan der gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger inden for de første 6 eller 12 måneder. sammenlagt ledighed, alt efter om den ledige er mellem år eller under 30 år/over 60 år. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan have en varighed på over 6 uger, når danskundervisning indgår som en betydelig del. Dog kan den samlede varighed ikke overstige 26 uger. Det er muligt, at deltage i fx. undervisning på klassetrin som fx. almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU) danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og undervisning for ordblinde. Såfremt tilbud om FVU og AVU indgår i jobplanen, skal der betales deltagergebyr. Denne udgift påhviler jobcentret og kan finansieres via aktiveringsmidlerne. Det er gratis at deltage i FVU såfremt tilbuddet ikke er en del af jobplanen. Yderligere vil det evt. være muligt at dække forsørgelsesudgifterne via SVU (statens voksenuddannelsesstøtte), som er højeste dagpengesats. Muligheder for kontant- og starthjælpsmodtagere Kommunen kan tilbyde kontant- og starthjælpsmodtagere vejledning og opkvalificering, herunder uddannelse, hvis de ikke har udsigt til at få et job. Den ledige modtager kontanthjælp under forløbet og skal deltage aktivt i uddannelsen, som skal være aftalt i jobplanen med kommunen. Dog gælder for unge under 25 år, at disse skal gennemføre en uddannelse, såfremt de er i stand til det. Det er muligt at deltage i fx. undervisning på klassetrin som fx. almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU) danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og undervisning for ordblinde. Såfremt tilbud om FVU og AVU indgår i jobplanen skal der betales deltagergebyr. Denne udgift påhviler jobcentret og kan finansieres via aktiveringsmidlerne Det er gratis at deltage i FVU, såfremt tilbuddet ikke er en del af jobplanen.

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 169 Eksisterende tilbud FVU Formålet med FVU - forberedende voksenundervisning - er at give voksne mulighed for, at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse og at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Det er gratis at deltage i undervisningen. FVU kan udbydes af VUC og andre andre amtskommunale uddannelsesinstitutioner, som udbyder almen voksenuddannelse samt SOSU-skoler og institutioner med specialundervisning for voksne. Herudover kan alle daghøjskoler udbyde FVU som daghøjskoletilbud, enten alene eller kombineret med anden daghøjskoleundervisning. AVU: Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne over 18 år om at forbedre deres kundskaber i en række almene fag. "Almen" betyder, at undervisningen ikke peger frem mod et bestemt erhverv eller fagområde. Den almene voksenuddannelse, der foregår på voksenuddannelsescentre (VUC), giver voksne mulighed for, at supplere eller ajourføre deres almene skoleuddannelse og aflægge prøver. Der er undervisning både dag og aften, og kurserne starter flere gange om året. Undervisningen kan derfor foregå på de tidspunkter, der passer den enkelte bedst. Ved hvert VUC skal der tilbydes følgende kernefag: dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk, naturfag og samfundsfag Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og man kan tage et eller flere fag ad gangen. Fagene kan afsluttes med prøver, der giver samme ret til fortsat uddannelse som folkeskolens prøver efter 9. og 10. klasse. Den enkelte institution opkræver deltagerbetaling for deltagelse i undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse. Institutionens bestyrelse fastsætter betalingens størrelse for det enkelte fag inden for intervallet kr. Med fag betegnes et afsluttet forløb, der efter fagbilaget/fagbeskrivelsen afsluttes med prøve. Ordblindeundervisning Ordblindeundervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte deltagers behov og specifikke forudsætninger. Undervisningen kan tages samtidig med deltagelse på VUC, på andre uddannelsessteder eller når man er i arbejde. Undervisningen kan iværksættes efter en indledende samtale og visitationstest samt evt. en uddybende afdækning.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 170 Jobcentret foreslår, at der ikke iværksættes specielle projekter eller indsatser i relation til ledige med læse-stave problemer. I stedet skal der øget fokus på anvendelse af og viden om eksisterende muligheder. Dette kan evt. ske ved efteruddannelse/information om mulighederne til jobcentrets sagsbehandlere, jobkonsulenter med mere samt via information og øget samarbejde med A-kasserne og de faglige organisationer om indsatsen. Bilag: testgenerator Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Jobcentrets indstilling følges. Det besluttes, at Jobcentret udarbejder et projektforslag med henblik på at udbrede og systematisere indsatsen for at højne det generelle uddannelsesniveau for ledige i kommunen. Det forventes, at A-kasse, anden aktør, inddrages. LBR ønsker en effektmåling et halv år efter projektets iværksættelse.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /127 Oversigt vedrørende klagesager J.nr.: P05 08/2541 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Oversigt vedrørende klagesager.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: LBR har ønsket at få udarbejdet en oversigt vedrørende klagesager på sygedagpengeområdet. Jobcentret har undersøgt sagen, men der findes ikke nogen tilgængelig statistik over antallet af klager, da Jobcentret ikke foretager en optælling heraf. Besvarelsen må derfor alene være baseret på fornemmelser, hvilket gør besvarelsen meget usikker. Der vurderes ikke at være en større stigning i antallet af borgere, der klager over en konkret afgørelse til Beskæftigelsesankenævnet. Langt de fleste borgere anker helt naturligt, når de ved en afgørelse herfra mister deres ydelse. Der blev sidste år indkaldt sager til en pilotundersøgelse i Den sociale Ankestyrelse på sygedagpengeområdet. Der skulle indsendes 10 sager, hvor dagpenge var stoppet, og hvor borgeren ikke havde anket. Jobcentret kunne kun finde 2 sager, hvor der ikke var anket. Der, hvor Jobcentret oplever en stigning, er i antallet af klager fra advokater. Det er relativt nyt, at advokater er blandet ind i sager om sociale ydelser i større omfang. Specielt i sygedagpengesager opleves meget ofte, at advokater inddrages. Årsagen er muligheden for erstatning. Udover stigningen i antal sager adskiller disse sager sig ved, at de meget ofte går efter den enkelte sagsbehandler, med klager over sagsbehandlingen i stedet for at fokusere på sagens indhold. Ofte i en meget ubehagelig tone grænsende til det injurierende. Klagerne er også komplicerede ved, at advokaten har en målsætning om gøre borgeren dårligere på grund af erstatning og derfor kolliderer med jobcentrets mål om en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Endelig er klagerne ofte meget spidsfindige specielt på det lægelige, hvor der fokuseres på enkelte ord og sætninger taget ud af en helhed. I modsætning til vores opgave med at se sagen ud fra en helhed baseret på en ressourceprofil, hvor de lægelige oplysninger kun udgør en del af indholdet. Der findes ikke nogen let løsning på dette problem. Jobcentret må konstatere, at området bliver mere og mere tidskrævende både for sagsbehandlerne og ledelsen. Der er ikke nogen stigning i antallet af klager fra faglige organisationer. Dette skyldes formentlig, at Jobcentret bestræber sig på, både ved opfølgningssamtaler og i Fag Team, at inddrage de faglige organisationer i sagsarbejdet. Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 172 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Til efterretning.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /128 Projektkoordinator for Det Lokale Beskæftigelsesråd J.nr.: G01 08/2543 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projektkoordinator for LBR.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd har på mødet den 13. februaur 2008, pkt. 7/82, godkendt nedenstående stillingsbeskrivelse for projektkoordinator. Jobcentret har udarbejdet tillæg til denne beskrivelse vedrørende finansiering af projektkoordinatorstillingen. Stillingsbeskrivelse Jobcentret har udover projektkoordinatoren en analyseenhed, som består af koordinator for virksomhedskonsulenterne, analysemedarbejder og administrativ medarbejder. Jobcenterchefen ønsker, at koordinatoren tilknyttes dette team, og at teamet løfter opgaverne i fællesskab, men med forskellige specialer. Dette betyder i praksis, at Rådet vil få en fuldtids koordinator, men fordelt på 4 personer i stedet for kun at have tilknyttet en person i det daglige. Det er kommunens forpligtelse at stille sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet, hvilket sker i form af Jobcenterchefen, samt de øvrige medlemmer af teamet, som koordinatoren tilknyttes. Overordnet skal projektkoordinatorfunktionen sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråd arbejde for opfyldelsen af rådets målsætning om: At iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. At holde sig ajour med resultater og effekter af jobcentrets beskæftigelsesindsats, således Det Lokale Beskæftigelsesråd kan rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen Arbejdsopgaverne vil være: At holde sig informeret om jobcentrets resultater og effekter samt om lovgivningen og andet relevant fagstof inden for sit arbejdsområde. At sikre, at det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af det kommende års beskæftigelsesplan for jobcentret. At tage initiativ til nye projekter, foretage sagsbehandling af projektforslag fra andre og opfølgning af alle projekter, som behandles eller igangsættes af Det Lokale Beskæftigelsesråd At holde Det Lokale Beskæftigelsesråd orienteret om både egne og andre projekters forløb og sikre, at der efter nærmere aftale bliver foretaget evaluering undervejs og i forbindelse med projekternes afslutning. Som selvstændigt projekt skal koordinatoren fremme udbredelsen af Det Lokale Beskæftigelsesråd s initiativer til integration, arbejdsfastholdelse og forebyggelse

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 174 af sygefravær gennem information, formidling, kurser, forslag til nye initiativer og metodeudvikling i forhold til private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, læger, kommunale sagsbehandlere og andre relevante personer / institutioner. Udvikle nye metoder inden for arbejdsområdet i forhold til private og offentlige virksomheder f.eks. i form af partnerskabsaftaler, virksomhedsnetværk og tilsvarende samarbejds- og udviklingsprojekter. Funktionen er ansvarlig for, at projektarbejdet sker hurtigst muligt, etisk korrekt og både fagligt, forvaltningsretligt og regnskabsmæssigt i overensstemmelse med lovgivningens regler og de af udvalget udmeldte retningslinier. Finansiering af projektkoordinatorstillingen I retningslinier fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende anvendelse af LBRs midler (jvf. vedlagte bilag) fremgår følgende: LBR kan ikke selv ansætte en konsulent, men kan anmode den kommunale eller statslige del af jobcentret om at ansætte en medarbejder til at udføre de aktiviteter, som LBR kan iværksætte for deres midler. Denne medarbejder kan ansættes med støtte fra LBRs midler, idet det er er arbejdsgiveren, der hæfter for udgifter til feriepenge i efterfølgende regnskabsår, sygdom eller barsel. De udgifter, som LBR kan give bevilling til er, således løn og pensionsudgifter for medarbejderen......såfremt LBR anmoder stat eller kommune om at ansætte en konsulent, er det den pågældende myndighed, der bestemmer hvilken medarbejder, der skal ansættes til at udføre de pågældende opgaver....lbr kan til hver tid kun give bevilling for det indeværende regnskabsår... Jobcentret foreslår, at LBR årligt vurderer behovet samt stillingsindhold for stillingen som projektkoordinator. Bilag: Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af midlerne til de lokale beskæftigelsesråd Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Jobcentrets indstilling følges. LBR ønsker en orientering om, hvorvidt udbetaling af feriepenge til tidligere koordinator finansieres af kommunen. Undersøges nærmere til næste møde.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /129 Videreførelse af projekt ungecoach J.nr.: G01 08/1179 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Videreførelse af projekt ungecoach.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: LBR behandlede på mødet d. 25.juni 2008 evaluering af projekt Ungecoach. På baggrund af evalueringen ønskede LBR at fastholde indsatsen efter projektets udløb 1. oktober Jobcentret har qua ovenstående udarbejdet plan for videreførelse af indsatsen i kommunalt regi. Planen indeholder LBR finansiering af stillingen som ungecoach fra 1. oktober 2008 frem til 31. december I det nuværende budget 2008 for ungecoach projektet har LBR allerede forhåndsafsat kr. hvilket betyder, at udgiften til videreførelse af stillingen som ungecoach til udgangen af 2008 kan indeholdes i nuværende bevilling. Baggrund for projektet Jobcenter Brønderslev oplevede/oplever, at en del unge fra 17 års alderen og opefter af den ene eller anden grund ikke kommer i gang med uddannelse og dermed heller ikke kan fastholdes på arbejdsmarkedet. For at nå regeringens mål om at 95% af en ungdomsårgang får en uddannelse, ønskede Jobcenter Brønderslev at arbejde intensivt med denne gruppe qua ansættelse af en ungecoach. Projekt Ungecoach er et 1-årigt pilotprojekt med det mål at øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og at unge der kommer i gang med en uddannelse ved at give den unge mulighed for at trække på en ressourceperson/coach. Pilotprojektet er igangsat d. 1. oktober 2007 med udløb til oktober Pilotprojektet er finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Målgruppe Projektet er rettet mod: Match 1-5 Aldersgruppe år Manglende faglige, personlige og sociale kompetencer Personlige problemer (socialt og økonomisk uafklarede) Svagt netværk Indlæringsproblemer Ordblindhed eller læse/stavesvage Sociale fobier Begyndende misbrug Psykiske lidelser og depression Evaluering Jobcentret udarbejdede evaluering af projektet efter 8.mdr. (juni 2008). Her var konklusionen, at projektet umiddelbart var en succes. Langt flere unge end forventet havde

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 176 været tilknyttet projektet (34 deltagere mod forventet 10-12) og det var yderligere lykkedes at fastholde/aktivere størstedelen (82 %) af deltagerne i projektet. Yderligere blev påpeget, at arbejdet med disse unge ofte er et langt sejt træk, og om en 1-årig indsats vil kunne gøre størstedelen af disse unge selvkørende, eller der var/er brug for en længerevarende indsats, og i givet fald om en sådan indsats vil give endegyldig effekt i form af uddannelse og job. Forankring De fremadrettede perspektiver i forhold til ungeindsatsen set på baggrund af projektet fordrer/fordrede et øget samarbejde mellem alle instanser såvel Fagenheden for Børn og Kultur, uddannelsesinstitutioner, skoler, UU m.m. samt Jobcenter. Målet var og er, at få en optimal og rettidig indsats og måske anderledes indsats, således den unge aldrig når et dropout eller oplever ikke at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Jobcentret foreslår, at LBR viderefører stillingen som ungecoach fra 1. oktober 2008 til 31.december 2008 under forudsætning af, at stillingen som ungecoach indgår i byrådets budgetvedtagelse for Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Jobcentrets indstilling følges med en forventning om, at Byrådet fortsætter udviklingen af indsatsen fra 1. januar 2009.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /130 JobVendsyssel 2008 J.nr.: Ø54 / 08/1791 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \JobVendsyssel 2008.doc ÅBEN SAG BE Sagsfremstilling: I 2007 gennemførte Jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev en jobmesse, og Jobcentret ønsker i lighed med dette at gennemføre en tilsvarende messe i 2008 og søgte derfor LBR om kr., som blev bevilget på mødet den 26. maj Bevillingen udløses kun, såfremt der laves aftale med 40 virksomheder om deltagelse i messen. Jobcentrene skal selv skaffe virksomheder til messen. Rekrutteringen er fordelt således, at Jobcenter Hjørring og Frederikshavn hver især skal rekruttere 15 virksomheder, mens Jobcenter Brønderslev skal rekruttere 10 virksomheder. Job Vendsyssel 2008 forventes afholdt den 9. oktober 2008 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Formål Formålet med Job Vendsyssel 2008 er at skabe et anderledes forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kan mødes, og der skabes opmærksomhed omkring virksomhedernes behov og de borgere, som er arbejdsmarkedsparate. Formålet er naturligvis også at skaffe ledige i job, og forventningen er, at virksomhederne vil få flere af deres ledige stillinger besat. Et delmål i forbindelse med Job Vendsyssel 2008 er at udbygge og forbedre det allerede eksisterende samarbejde med Hjørring og Frederikshavn Kommune. Målgruppe Målgruppen for Job Vendsyssel 2008 er virksomheder med et konkret arbejdsmarkedsbehov fra kommunerne; Hjørring, Frederikshavn, Aalborg og Brønderslev. Yderligere er målgruppen ledige arbejdsmarkedsparate borgere (samt jobskiftere) fra de tre ansvarlige kommuner. Status på arbejdet med messen I Brønderslev er det virksomhedsteamet der står for rekrutteringen, der er i alt udsendt materiale til 82 virksomheder. De 82 virksomheder er udvalgt på baggrund af en udsøgning af alle virksomheder i kommunen med mere end 30 ansatte, samt Virksomheder som jobcentret har partnerskabsaftaler med. Herudover er der udvalgt 9 virksomheder fra Aalborg samt 1 fra Jammerbugt. 1½ uge efter at materialet blev fremsendt, begyndte virksomhedskonsulenterne at kontakte virksomhederne. Alle virksomheder er endnu ikke blevet kontaktet, men der er allerede på nuværende tidspunkt opnået tilsagn om deltagelse fra 10 virksomheder. De 10 virksomheder er: Lidl, Netto, Nyfors, PN-beslag, Randstad, DSP, Stark, SPAR Danmark, Landbonord samt ældreområdet i Brønderslev Kommune.

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 178 Jobcenterchef Flemming Søborg fra Jobcenter Frederikshavn oplyser, at der endnu ikke er lavet konkrete aftaler med virksomheder i Frederikshavn, men at det forventes at ske i løbet af august. Jobcenterchef Vivi Frost Nielsen fra Jobcentret i Hjørring oplyser, at de pt. har rekrutteret 4 virksomheder, men at der er lagt en arbejdsplan henover sommeren, og det forventes at målet på 15 virksomheder nås. Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Taget til orientering.

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /131 Undersøgelse af arbejdskraftsituationen i Brønderslev Kommune J.nr.: P05 08/2542 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Undersøgelse af arbejdskraftsituationen.doc ÅBEN SAG BE/LBR Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har ønsket at få afdækket arbejdskraftsituationen i Brønderslev Kommune. På denne baggrund har Jobcenter Brønderslev i samarbejde med Brønderslev Udviklingsråd udarbejdet og udsendt spørgeskemaer. Undersøgelsen omfatter en række virksomheder, der alle er medlemmer af Brønderslev udviklingsråd Spørgeskemaerne er udsendt i foråret 2008 af Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter og Jobcenter Brønderslev har efterfølgende, juli 2008 foretaget databehandling, hvorefter den endelige rapport er fremsendt til politisk behandling samt til Brønderslev Udviklingsråd. Det anvendte spørgeskema er vedhæftet som bilag. Resultater Brønderslev Udviklingsråd har modtaget svar fra 50 virksomheder, hvilket giver en svarprocent på godt 22 %. Svarprocenten er i underkanten i forhold til at give et tilstrækkeligt grundlag for arbejdskraftsituationen i kommunen. Konklusion Undersøgelsen viser, at 30 % af de deltagende virksomheder har akut mangel på arbejdskraft, og det samme gør sig gældende, når der kigges et år frem. Pt. er der 62 ubesatte stillinger, der dækker et bredt spektrum lige fra ufaglært til ingeniør, så der er ikke et entydigt billede på arbejdskraftbehovet. Yderligere afdækker undersøgelsen, at 2/3 af de deltagende virksomheder har fokus på opkvalificering af medarbejderne. Perspektivering Jobcentret har yderligere sat undersøgelsens resultater i relation til arbejdskraftbehovet set i regionalt perspektiv og arbejdskraftbehovet set i relation til de lediges jobmål. Undersøgelsen af arbejdskraftbehovet viser, at virksomhederne i Brønderslev Kommune har størst mangel på arbejdskraft indenfor områderne; logistik og planlægning, ingeniør, ufaglært, sælger, smed, maskinarbejder, murer, tømrer og elektriker. Disse områder udgør 39 stillinger ud af de 62 stillinger, der opgjort i undersøgelsen under akut efterspurgt arbejdskraft. Sammenlignes dette resultat med behovet for arbejdskraft regionalt, tegner der sig et lignende billede med mangel på arbejdskraft på områderne: tømrer, elektriker, murer

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 180 og støbe, logistik, social og sundhedshjælper samt ingeniør. Ovenstående indikerer, at behovet for arbejdskraft i Brønderslev kommune ikke adskiller sig væsentligt fra behovet for arbejdskraft i regionen som helhed. På har Jobcentret trukket måling over alle lediges jobmål indenfor de enkelte områder, hvor der mangler arbejdskraft. Målingen indeholder alle arbejdsmarkedsparate ledige i Brønderslev Kommune (både passive og personer i aktivering). Målingen er fra marts 2008 og er den senest tilgængelige. Sammenholdes behovet for arbejdskraft med de lediges jobmål viser det sig, at der faktisk er ledige, der ønsker arbejde/har jobmål indenfor nogle af de fagområder, hvor der efterspørges arbejdskraft. Dette gælder for områderne murer, tømrer, sælger, elektriker, betonarbejder og smed. Jobcentret foreslår, at LBR tager rapporten til orientering. Bilag: undersøgelse arbejdskraftsituationen spørgeskema Undersøgelse af arbejdskraftsituationen Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Taget til efterretning. LBR ønsker at få en orientering om, hvor mange elever der er i kommunen samt forventningerne til det fremtidige behov.

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /132 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG LBR 1. Status på økonomi Bilag: Orientering status økonomi 2. Statistikker Bilag: orientering statistik 2 (2) Essentia Kontanthjælpsmodtagere pr 31-7 Kontanthjælpsmodtagere pr Jobcamp 2008 (materiale vedr. jobcamp 2008 er udsendt til medlemmer af LBR før ferien) 4. Endeligt bevillingsudmeldingsbrev for LBR Invitation til VIP 2 temamøde om jobpakker (uddeles på mødet) 6. Invitation til konference om NY CHANCE TIL ALLE ( uddeles på mødet) Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Til efterretning.

20 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /133 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Intet.

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere