Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse af dagsorden /125 Godkendelse af referat /126 Læse-stave projekt for ledige /127 Oversigt vedrørende klagesager /128 Projektkoordinator for Det Lokale Beskæftigelsesråd /129 Videreførelse af projekt ungecoach /130 JobVendsyssel /131 Undersøgelse af arbejdskraftsituationen i Brønderslev Kommune /132 Orientering /133 Eventuelt

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 165 Åbne sager: 01/124 Godkendelse af dagsorden J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af dagsorden.doc ÅBEN SAG LBR Godkendelse af dagsorden for møde i LBR den 27. august 2008 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Godkendt.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /125 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG LBR Godkendelse af referat fra møde i LBR den 25. juni 2008 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Godkendt.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /126 Læse-stave projekt for ledige J.nr.: P20 08/2544 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Læse-stave projekt for ledige.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på mødet d. 26. maj 2008, pkt. 07/110, rammer, indhold, målgrupper og målsætninger i relation til udvikling af læse-stave projekt/idékatalog for ledige. Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet oplæg til en indsats for ledige med læsestave problemer Målgruppe Målgruppen er ledige, der har læse-stave problemer som barriere for at blive tilknyttet og efterfølgende fastholdt på arbejdsmarkedet. Det er tale om personer, der mangler basale færdigheder ift. at læse, skrive eller regne. Nuværende indsats Jobcenter Brønderslev har siden uge 6, 2008, haft et åbent tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere om screening ift. læse-stave færdigheder. Screeningen består af en test (Et computerbaseret analyseværktøj, som kan producere og afvikle webbaserede kompetenceafklaringer samt opsamle og kategorisere data fra disse). Testen er udviklet af Taleinstituttet i Region Nordjylland. (Se bilag) Der foreligger pt. ingen opgørelse over hvilke ledige, der benytter sig af tilbuddet, men ca. 40 ledige er blevet screenet siden tilbuddet blev en realitet. Erfaringen er, at mange allerede er testet på anden vis samt, at personer der har en uddannelse udover folkeskolen ofte siger nej tak. Endelig er der nogle der ikke når, at få testen før de forlader systemet igen. Ny indsats En optimeret indsats ift. ledige med læse-stave problemer kan uden problemer blive iværksat. I lov om aktiv beskæftigelsesindsats er der en række muligheder for, at give tilbud til ledige med læse- og stave problemer. I lovens 32 står følgende: Personer der er omfattet af 2, nr 1-5, (forsikrede ledige, kontant- eller starthjælpsmodtagere, der kun har ledighed som problem, kontant- eller starthjælpsmodtagere, der har problemer udover ledighed, personer med begrænsninger i arbejdsevnen, sygedagpengemodtagere) kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af følgende: korte vejlednings- og afklaringsforløb særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet ordinære uddannelsesforløb

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 168 I det følgende er givet et kort overordnet rids af mulighederne både ift. til forsikrede ledige og kontant- og starthjælpsmodtagere samt finansiering af deltagelse. Muligheder for forsikrede ledige Til forsikrede ledige kan der gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger inden for de første 6 eller 12 måneder. sammenlagt ledighed, alt efter om den ledige er mellem år eller under 30 år/over 60 år. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan have en varighed på over 6 uger, når danskundervisning indgår som en betydelig del. Dog kan den samlede varighed ikke overstige 26 uger. Det er muligt, at deltage i fx. undervisning på klassetrin som fx. almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU) danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og undervisning for ordblinde. Såfremt tilbud om FVU og AVU indgår i jobplanen, skal der betales deltagergebyr. Denne udgift påhviler jobcentret og kan finansieres via aktiveringsmidlerne. Det er gratis at deltage i FVU såfremt tilbuddet ikke er en del af jobplanen. Yderligere vil det evt. være muligt at dække forsørgelsesudgifterne via SVU (statens voksenuddannelsesstøtte), som er højeste dagpengesats. Muligheder for kontant- og starthjælpsmodtagere Kommunen kan tilbyde kontant- og starthjælpsmodtagere vejledning og opkvalificering, herunder uddannelse, hvis de ikke har udsigt til at få et job. Den ledige modtager kontanthjælp under forløbet og skal deltage aktivt i uddannelsen, som skal være aftalt i jobplanen med kommunen. Dog gælder for unge under 25 år, at disse skal gennemføre en uddannelse, såfremt de er i stand til det. Det er muligt at deltage i fx. undervisning på klassetrin som fx. almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU) danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og undervisning for ordblinde. Såfremt tilbud om FVU og AVU indgår i jobplanen skal der betales deltagergebyr. Denne udgift påhviler jobcentret og kan finansieres via aktiveringsmidlerne Det er gratis at deltage i FVU, såfremt tilbuddet ikke er en del af jobplanen.

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 169 Eksisterende tilbud FVU Formålet med FVU - forberedende voksenundervisning - er at give voksne mulighed for, at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse og at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Det er gratis at deltage i undervisningen. FVU kan udbydes af VUC og andre andre amtskommunale uddannelsesinstitutioner, som udbyder almen voksenuddannelse samt SOSU-skoler og institutioner med specialundervisning for voksne. Herudover kan alle daghøjskoler udbyde FVU som daghøjskoletilbud, enten alene eller kombineret med anden daghøjskoleundervisning. AVU: Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne over 18 år om at forbedre deres kundskaber i en række almene fag. "Almen" betyder, at undervisningen ikke peger frem mod et bestemt erhverv eller fagområde. Den almene voksenuddannelse, der foregår på voksenuddannelsescentre (VUC), giver voksne mulighed for, at supplere eller ajourføre deres almene skoleuddannelse og aflægge prøver. Der er undervisning både dag og aften, og kurserne starter flere gange om året. Undervisningen kan derfor foregå på de tidspunkter, der passer den enkelte bedst. Ved hvert VUC skal der tilbydes følgende kernefag: dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk, naturfag og samfundsfag Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og man kan tage et eller flere fag ad gangen. Fagene kan afsluttes med prøver, der giver samme ret til fortsat uddannelse som folkeskolens prøver efter 9. og 10. klasse. Den enkelte institution opkræver deltagerbetaling for deltagelse i undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse. Institutionens bestyrelse fastsætter betalingens størrelse for det enkelte fag inden for intervallet kr. Med fag betegnes et afsluttet forløb, der efter fagbilaget/fagbeskrivelsen afsluttes med prøve. Ordblindeundervisning Ordblindeundervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte deltagers behov og specifikke forudsætninger. Undervisningen kan tages samtidig med deltagelse på VUC, på andre uddannelsessteder eller når man er i arbejde. Undervisningen kan iværksættes efter en indledende samtale og visitationstest samt evt. en uddybende afdækning.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 170 Jobcentret foreslår, at der ikke iværksættes specielle projekter eller indsatser i relation til ledige med læse-stave problemer. I stedet skal der øget fokus på anvendelse af og viden om eksisterende muligheder. Dette kan evt. ske ved efteruddannelse/information om mulighederne til jobcentrets sagsbehandlere, jobkonsulenter med mere samt via information og øget samarbejde med A-kasserne og de faglige organisationer om indsatsen. Bilag: testgenerator Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Jobcentrets indstilling følges. Det besluttes, at Jobcentret udarbejder et projektforslag med henblik på at udbrede og systematisere indsatsen for at højne det generelle uddannelsesniveau for ledige i kommunen. Det forventes, at A-kasse, anden aktør, inddrages. LBR ønsker en effektmåling et halv år efter projektets iværksættelse.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /127 Oversigt vedrørende klagesager J.nr.: P05 08/2541 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Oversigt vedrørende klagesager.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: LBR har ønsket at få udarbejdet en oversigt vedrørende klagesager på sygedagpengeområdet. Jobcentret har undersøgt sagen, men der findes ikke nogen tilgængelig statistik over antallet af klager, da Jobcentret ikke foretager en optælling heraf. Besvarelsen må derfor alene være baseret på fornemmelser, hvilket gør besvarelsen meget usikker. Der vurderes ikke at være en større stigning i antallet af borgere, der klager over en konkret afgørelse til Beskæftigelsesankenævnet. Langt de fleste borgere anker helt naturligt, når de ved en afgørelse herfra mister deres ydelse. Der blev sidste år indkaldt sager til en pilotundersøgelse i Den sociale Ankestyrelse på sygedagpengeområdet. Der skulle indsendes 10 sager, hvor dagpenge var stoppet, og hvor borgeren ikke havde anket. Jobcentret kunne kun finde 2 sager, hvor der ikke var anket. Der, hvor Jobcentret oplever en stigning, er i antallet af klager fra advokater. Det er relativt nyt, at advokater er blandet ind i sager om sociale ydelser i større omfang. Specielt i sygedagpengesager opleves meget ofte, at advokater inddrages. Årsagen er muligheden for erstatning. Udover stigningen i antal sager adskiller disse sager sig ved, at de meget ofte går efter den enkelte sagsbehandler, med klager over sagsbehandlingen i stedet for at fokusere på sagens indhold. Ofte i en meget ubehagelig tone grænsende til det injurierende. Klagerne er også komplicerede ved, at advokaten har en målsætning om gøre borgeren dårligere på grund af erstatning og derfor kolliderer med jobcentrets mål om en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Endelig er klagerne ofte meget spidsfindige specielt på det lægelige, hvor der fokuseres på enkelte ord og sætninger taget ud af en helhed. I modsætning til vores opgave med at se sagen ud fra en helhed baseret på en ressourceprofil, hvor de lægelige oplysninger kun udgør en del af indholdet. Der findes ikke nogen let løsning på dette problem. Jobcentret må konstatere, at området bliver mere og mere tidskrævende både for sagsbehandlerne og ledelsen. Der er ikke nogen stigning i antallet af klager fra faglige organisationer. Dette skyldes formentlig, at Jobcentret bestræber sig på, både ved opfølgningssamtaler og i Fag Team, at inddrage de faglige organisationer i sagsarbejdet. Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 172 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Til efterretning.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /128 Projektkoordinator for Det Lokale Beskæftigelsesråd J.nr.: G01 08/2543 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projektkoordinator for LBR.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd har på mødet den 13. februaur 2008, pkt. 7/82, godkendt nedenstående stillingsbeskrivelse for projektkoordinator. Jobcentret har udarbejdet tillæg til denne beskrivelse vedrørende finansiering af projektkoordinatorstillingen. Stillingsbeskrivelse Jobcentret har udover projektkoordinatoren en analyseenhed, som består af koordinator for virksomhedskonsulenterne, analysemedarbejder og administrativ medarbejder. Jobcenterchefen ønsker, at koordinatoren tilknyttes dette team, og at teamet løfter opgaverne i fællesskab, men med forskellige specialer. Dette betyder i praksis, at Rådet vil få en fuldtids koordinator, men fordelt på 4 personer i stedet for kun at have tilknyttet en person i det daglige. Det er kommunens forpligtelse at stille sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet, hvilket sker i form af Jobcenterchefen, samt de øvrige medlemmer af teamet, som koordinatoren tilknyttes. Overordnet skal projektkoordinatorfunktionen sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråd arbejde for opfyldelsen af rådets målsætning om: At iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. At holde sig ajour med resultater og effekter af jobcentrets beskæftigelsesindsats, således Det Lokale Beskæftigelsesråd kan rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen Arbejdsopgaverne vil være: At holde sig informeret om jobcentrets resultater og effekter samt om lovgivningen og andet relevant fagstof inden for sit arbejdsområde. At sikre, at det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af det kommende års beskæftigelsesplan for jobcentret. At tage initiativ til nye projekter, foretage sagsbehandling af projektforslag fra andre og opfølgning af alle projekter, som behandles eller igangsættes af Det Lokale Beskæftigelsesråd At holde Det Lokale Beskæftigelsesråd orienteret om både egne og andre projekters forløb og sikre, at der efter nærmere aftale bliver foretaget evaluering undervejs og i forbindelse med projekternes afslutning. Som selvstændigt projekt skal koordinatoren fremme udbredelsen af Det Lokale Beskæftigelsesråd s initiativer til integration, arbejdsfastholdelse og forebyggelse

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 174 af sygefravær gennem information, formidling, kurser, forslag til nye initiativer og metodeudvikling i forhold til private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, læger, kommunale sagsbehandlere og andre relevante personer / institutioner. Udvikle nye metoder inden for arbejdsområdet i forhold til private og offentlige virksomheder f.eks. i form af partnerskabsaftaler, virksomhedsnetværk og tilsvarende samarbejds- og udviklingsprojekter. Funktionen er ansvarlig for, at projektarbejdet sker hurtigst muligt, etisk korrekt og både fagligt, forvaltningsretligt og regnskabsmæssigt i overensstemmelse med lovgivningens regler og de af udvalget udmeldte retningslinier. Finansiering af projektkoordinatorstillingen I retningslinier fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende anvendelse af LBRs midler (jvf. vedlagte bilag) fremgår følgende: LBR kan ikke selv ansætte en konsulent, men kan anmode den kommunale eller statslige del af jobcentret om at ansætte en medarbejder til at udføre de aktiviteter, som LBR kan iværksætte for deres midler. Denne medarbejder kan ansættes med støtte fra LBRs midler, idet det er er arbejdsgiveren, der hæfter for udgifter til feriepenge i efterfølgende regnskabsår, sygdom eller barsel. De udgifter, som LBR kan give bevilling til er, således løn og pensionsudgifter for medarbejderen......såfremt LBR anmoder stat eller kommune om at ansætte en konsulent, er det den pågældende myndighed, der bestemmer hvilken medarbejder, der skal ansættes til at udføre de pågældende opgaver....lbr kan til hver tid kun give bevilling for det indeværende regnskabsår... Jobcentret foreslår, at LBR årligt vurderer behovet samt stillingsindhold for stillingen som projektkoordinator. Bilag: Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af midlerne til de lokale beskæftigelsesråd Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Jobcentrets indstilling følges. LBR ønsker en orientering om, hvorvidt udbetaling af feriepenge til tidligere koordinator finansieres af kommunen. Undersøges nærmere til næste møde.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /129 Videreførelse af projekt ungecoach J.nr.: G01 08/1179 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Videreførelse af projekt ungecoach.doc ÅBEN SAG LBR Sagsfremstilling: LBR behandlede på mødet d. 25.juni 2008 evaluering af projekt Ungecoach. På baggrund af evalueringen ønskede LBR at fastholde indsatsen efter projektets udløb 1. oktober Jobcentret har qua ovenstående udarbejdet plan for videreførelse af indsatsen i kommunalt regi. Planen indeholder LBR finansiering af stillingen som ungecoach fra 1. oktober 2008 frem til 31. december I det nuværende budget 2008 for ungecoach projektet har LBR allerede forhåndsafsat kr. hvilket betyder, at udgiften til videreførelse af stillingen som ungecoach til udgangen af 2008 kan indeholdes i nuværende bevilling. Baggrund for projektet Jobcenter Brønderslev oplevede/oplever, at en del unge fra 17 års alderen og opefter af den ene eller anden grund ikke kommer i gang med uddannelse og dermed heller ikke kan fastholdes på arbejdsmarkedet. For at nå regeringens mål om at 95% af en ungdomsårgang får en uddannelse, ønskede Jobcenter Brønderslev at arbejde intensivt med denne gruppe qua ansættelse af en ungecoach. Projekt Ungecoach er et 1-årigt pilotprojekt med det mål at øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og at unge der kommer i gang med en uddannelse ved at give den unge mulighed for at trække på en ressourceperson/coach. Pilotprojektet er igangsat d. 1. oktober 2007 med udløb til oktober Pilotprojektet er finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Målgruppe Projektet er rettet mod: Match 1-5 Aldersgruppe år Manglende faglige, personlige og sociale kompetencer Personlige problemer (socialt og økonomisk uafklarede) Svagt netværk Indlæringsproblemer Ordblindhed eller læse/stavesvage Sociale fobier Begyndende misbrug Psykiske lidelser og depression Evaluering Jobcentret udarbejdede evaluering af projektet efter 8.mdr. (juni 2008). Her var konklusionen, at projektet umiddelbart var en succes. Langt flere unge end forventet havde

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 176 været tilknyttet projektet (34 deltagere mod forventet 10-12) og det var yderligere lykkedes at fastholde/aktivere størstedelen (82 %) af deltagerne i projektet. Yderligere blev påpeget, at arbejdet med disse unge ofte er et langt sejt træk, og om en 1-årig indsats vil kunne gøre størstedelen af disse unge selvkørende, eller der var/er brug for en længerevarende indsats, og i givet fald om en sådan indsats vil give endegyldig effekt i form af uddannelse og job. Forankring De fremadrettede perspektiver i forhold til ungeindsatsen set på baggrund af projektet fordrer/fordrede et øget samarbejde mellem alle instanser såvel Fagenheden for Børn og Kultur, uddannelsesinstitutioner, skoler, UU m.m. samt Jobcenter. Målet var og er, at få en optimal og rettidig indsats og måske anderledes indsats, således den unge aldrig når et dropout eller oplever ikke at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Jobcentret foreslår, at LBR viderefører stillingen som ungecoach fra 1. oktober 2008 til 31.december 2008 under forudsætning af, at stillingen som ungecoach indgår i byrådets budgetvedtagelse for Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Jobcentrets indstilling følges med en forventning om, at Byrådet fortsætter udviklingen af indsatsen fra 1. januar 2009.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /130 JobVendsyssel 2008 J.nr.: Ø54 / 08/1791 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \JobVendsyssel 2008.doc ÅBEN SAG BE Sagsfremstilling: I 2007 gennemførte Jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev en jobmesse, og Jobcentret ønsker i lighed med dette at gennemføre en tilsvarende messe i 2008 og søgte derfor LBR om kr., som blev bevilget på mødet den 26. maj Bevillingen udløses kun, såfremt der laves aftale med 40 virksomheder om deltagelse i messen. Jobcentrene skal selv skaffe virksomheder til messen. Rekrutteringen er fordelt således, at Jobcenter Hjørring og Frederikshavn hver især skal rekruttere 15 virksomheder, mens Jobcenter Brønderslev skal rekruttere 10 virksomheder. Job Vendsyssel 2008 forventes afholdt den 9. oktober 2008 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Formål Formålet med Job Vendsyssel 2008 er at skabe et anderledes forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kan mødes, og der skabes opmærksomhed omkring virksomhedernes behov og de borgere, som er arbejdsmarkedsparate. Formålet er naturligvis også at skaffe ledige i job, og forventningen er, at virksomhederne vil få flere af deres ledige stillinger besat. Et delmål i forbindelse med Job Vendsyssel 2008 er at udbygge og forbedre det allerede eksisterende samarbejde med Hjørring og Frederikshavn Kommune. Målgruppe Målgruppen for Job Vendsyssel 2008 er virksomheder med et konkret arbejdsmarkedsbehov fra kommunerne; Hjørring, Frederikshavn, Aalborg og Brønderslev. Yderligere er målgruppen ledige arbejdsmarkedsparate borgere (samt jobskiftere) fra de tre ansvarlige kommuner. Status på arbejdet med messen I Brønderslev er det virksomhedsteamet der står for rekrutteringen, der er i alt udsendt materiale til 82 virksomheder. De 82 virksomheder er udvalgt på baggrund af en udsøgning af alle virksomheder i kommunen med mere end 30 ansatte, samt Virksomheder som jobcentret har partnerskabsaftaler med. Herudover er der udvalgt 9 virksomheder fra Aalborg samt 1 fra Jammerbugt. 1½ uge efter at materialet blev fremsendt, begyndte virksomhedskonsulenterne at kontakte virksomhederne. Alle virksomheder er endnu ikke blevet kontaktet, men der er allerede på nuværende tidspunkt opnået tilsagn om deltagelse fra 10 virksomheder. De 10 virksomheder er: Lidl, Netto, Nyfors, PN-beslag, Randstad, DSP, Stark, SPAR Danmark, Landbonord samt ældreområdet i Brønderslev Kommune.

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 178 Jobcenterchef Flemming Søborg fra Jobcenter Frederikshavn oplyser, at der endnu ikke er lavet konkrete aftaler med virksomheder i Frederikshavn, men at det forventes at ske i løbet af august. Jobcenterchef Vivi Frost Nielsen fra Jobcentret i Hjørring oplyser, at de pt. har rekrutteret 4 virksomheder, men at der er lagt en arbejdsplan henover sommeren, og det forventes at målet på 15 virksomheder nås. Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Taget til orientering.

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /131 Undersøgelse af arbejdskraftsituationen i Brønderslev Kommune J.nr.: P05 08/2542 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Undersøgelse af arbejdskraftsituationen.doc ÅBEN SAG BE/LBR Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har ønsket at få afdækket arbejdskraftsituationen i Brønderslev Kommune. På denne baggrund har Jobcenter Brønderslev i samarbejde med Brønderslev Udviklingsråd udarbejdet og udsendt spørgeskemaer. Undersøgelsen omfatter en række virksomheder, der alle er medlemmer af Brønderslev udviklingsråd Spørgeskemaerne er udsendt i foråret 2008 af Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter og Jobcenter Brønderslev har efterfølgende, juli 2008 foretaget databehandling, hvorefter den endelige rapport er fremsendt til politisk behandling samt til Brønderslev Udviklingsråd. Det anvendte spørgeskema er vedhæftet som bilag. Resultater Brønderslev Udviklingsråd har modtaget svar fra 50 virksomheder, hvilket giver en svarprocent på godt 22 %. Svarprocenten er i underkanten i forhold til at give et tilstrækkeligt grundlag for arbejdskraftsituationen i kommunen. Konklusion Undersøgelsen viser, at 30 % af de deltagende virksomheder har akut mangel på arbejdskraft, og det samme gør sig gældende, når der kigges et år frem. Pt. er der 62 ubesatte stillinger, der dækker et bredt spektrum lige fra ufaglært til ingeniør, så der er ikke et entydigt billede på arbejdskraftbehovet. Yderligere afdækker undersøgelsen, at 2/3 af de deltagende virksomheder har fokus på opkvalificering af medarbejderne. Perspektivering Jobcentret har yderligere sat undersøgelsens resultater i relation til arbejdskraftbehovet set i regionalt perspektiv og arbejdskraftbehovet set i relation til de lediges jobmål. Undersøgelsen af arbejdskraftbehovet viser, at virksomhederne i Brønderslev Kommune har størst mangel på arbejdskraft indenfor områderne; logistik og planlægning, ingeniør, ufaglært, sælger, smed, maskinarbejder, murer, tømrer og elektriker. Disse områder udgør 39 stillinger ud af de 62 stillinger, der opgjort i undersøgelsen under akut efterspurgt arbejdskraft. Sammenlignes dette resultat med behovet for arbejdskraft regionalt, tegner der sig et lignende billede med mangel på arbejdskraft på områderne: tømrer, elektriker, murer

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side 180 og støbe, logistik, social og sundhedshjælper samt ingeniør. Ovenstående indikerer, at behovet for arbejdskraft i Brønderslev kommune ikke adskiller sig væsentligt fra behovet for arbejdskraft i regionen som helhed. På har Jobcentret trukket måling over alle lediges jobmål indenfor de enkelte områder, hvor der mangler arbejdskraft. Målingen indeholder alle arbejdsmarkedsparate ledige i Brønderslev Kommune (både passive og personer i aktivering). Målingen er fra marts 2008 og er den senest tilgængelige. Sammenholdes behovet for arbejdskraft med de lediges jobmål viser det sig, at der faktisk er ledige, der ønsker arbejde/har jobmål indenfor nogle af de fagområder, hvor der efterspørges arbejdskraft. Dette gælder for områderne murer, tømrer, sælger, elektriker, betonarbejder og smed. Jobcentret foreslår, at LBR tager rapporten til orientering. Bilag: undersøgelse arbejdskraftsituationen spørgeskema Undersøgelse af arbejdskraftsituationen Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Taget til efterretning. LBR ønsker at få en orientering om, hvor mange elever der er i kommunen samt forventningerne til det fremtidige behov.

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /132 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG LBR 1. Status på økonomi Bilag: Orientering status økonomi 2. Statistikker Bilag: orientering statistik 2 (2) Essentia Kontanthjælpsmodtagere pr 31-7 Kontanthjælpsmodtagere pr Jobcamp 2008 (materiale vedr. jobcamp 2008 er udsendt til medlemmer af LBR før ferien) 4. Endeligt bevillingsudmeldingsbrev for LBR Invitation til VIP 2 temamøde om jobpakker (uddeles på mødet) 6. Invitation til konference om NY CHANCE TIL ALLE ( uddeles på mødet) Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Til efterretning.

20 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 27. august 2008 Side /133 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2008 Fraværende: Jørgen Kruse, Flemming Vejrum og Thorkild Skovrider. Intet.

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere