Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet."

Transkript

1 Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Lay-out:Tegnestuen,Thorsvej 7.Tryk:Trykkestedet, Århus 1. udgave 1. oplag ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøfondet.

2 BSR 8 Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser

3

4 Denne vejledning handler om arbejdsmiljø i svømmehaller. Den kan f. eks. anvendes, når - kemiske stoffer og materialer bruges - velfærdslokaler skal indrettes - personlige værnemidler er nødvendige - en sikkerhedsorganisation skal oprettes - arbejdet skal tilrettelægges Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Forbundet af Offentlige Ansatte, Dansk Funktionærforbund og Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser (BSR nr. 8). Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet og udgives med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. eller der opstår spørgsmål i forbindelse med hygiejniske forhold eller betjening af badegæster. Vejledningen henvender sig til badepersonalet, inspektører, arbejdsgivere og sikkerhedsorganisationer i svømmehaller, samt til de projekterende og rådgivende.vejledningen kan efter omstændighederne ligeledes anvendes i forbindelse med arbejdet i varmtvandsbassiner på sygehuse o.lign. 1

5 I svømmehaller, skal nedenstående faciliteter normalt være til rådighed. Faciliteterne må almindeligvis ikke være fælles med svømmehallens kunder. Garderobe omklædningsrum: Hvor omklædning finder sted, skal der anvises omklædningsrum. Til opbevaring kan, efter omstændighederne, benyttes garderobeskabe eller knager. Opbevaring må ikke finde sted i spiserum. Personlige værdigenstande skal kunne opbevares i aflåste rum, bokse eller garderobeskabe. Hvor arbejdstøj er særlig udsat for forurening, f.eks. ved påfyldning af filtreringsmidler og rensning af filteranlæg, skal det opbevares adskilt fra gangtøj, enten i et ekstra skab eller i særlig omklædningsrum for arbejdstøj (skabe eller stanggarderobe). Omklædningsrum skal kunne opvarmes og udluftes og skal holdes rene.vådt arbejdstøj skal kunne tørres. Mænd og kvinder skal kunne klæde om ugenert hver for sig. Vaskeindretninger: Der skal være et passende antal håndvaske. Er arbejdet ikke særligt tilsmudsende, og der ikke arbejdes med giftige eller sundhedsfarlige stoffer, bør der være 1 håndvask pr. 10 ansatte. Er arbejdet farligt eller tilsmudsende, og arbejdes der med giftige eller sundhedsfarlige stoffer, skal der være mindst 1 ikke håndbetjent håndvask pr. 3 personer. Der skal være koldt og varmt vand og sæbe ved håndvaskene. Arbejdstilsynet kræver brusebad med varmt vand, hvor sundhedshensyn eller arbejdets art kan gøre det påkrævet. Det kan undertiden være hen- 2

6

7 sigtsmæssigt, hvis badepersonalet kan benytte svømmehallens normale vaskeindretninger for kunderne. Toiletter: Der skal være tilstrækkeligt antal toiletter, der er passende placeret. Der skal være mindst 1 toilet for hver 15 personer.toiletterne skal holdes rene, og der skal være håndvaske i nærheden. Normalt skal der være særskilt toilet for hvert køn for sig, mindst et for mandlige og et for kvindelige ansatte. Der må ikke være adgang direkte fra spiserum eller arbejdsrum til toiletterne. beskæftiget mere end 3 ansatte samtidig og/eller, hvis der ved tilsmudsende arbejde ikke klædes om inden spisning. Der skal være tilstrækkeligt antal borde og siddepladser med ryglæn i forhold til antallet af ansatte. Spiserummet skal fremtræde lyst, venligt og hygiejnisk, og det skal holdes rent.vinduer skal sidde, så man kan se ud. Gulvarealet bør være mindst 1m 2 pr. spiseplads og rumhøjden mindst 2.20 m. Spiseplads: Der skal være passende plads til spisning i spiserum. Man skal kunne varme mad og drikke, og medbragt mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt, f.eks. i køleskab. Særlig spiseafdeling skal indrettes, når der i almindelighed er 4

8 Planlægning af arbejdet Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdet i svømmehallen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet bør tilrettelægges, så de ansatte har størst mulig indflydelse på eget arbejde. Den enkelte ansatte bør derfor inddrages direkte ved planlægningen af arbejdsopgaven inden for eget arbejdsområde. Arbejdet bør planlægges, så der er mulighed for variation i arbejdsopgaverne. F.eks. bør det undgås, at badepersonalet opholder sig for længe ved observation af de badende. Arbejdet kan opleves som monotont, hvor man i perioder bliver mindre opmærksom med risiko for uheld og ulykker blandt de badende. Endvidere kan det være relevant med variation i arbejdet når der arbejdes i rum uden dagslystilgang og ved alenearbejde. Kundebetjening Badepersonalets arbejde er i høj grad præget af service og betjening af kunder samt overvågning af de badende. Kunderne har krav på en korrekt og høflig betjening fra badepersonalets side, som led i en god kundebetjening. Selv om forholdet mellem kunder og badepersonalet normalt er godt kan der fremkomme episoder med besværlige kunder, som med deres optræden mobber, chikanerer eller truer badepersonalet med vold. Det er derfor vigtigt ved tilspidsede situationer at være opmærksom på følgende: - Vær altid venlig, rolig og neutral - Forsøg at berolige kunden og tal vedkommende til rette - Argumenter ikke med kunden og lad være med at spille helt, hvis en truende situation er ved at opstå.tilkald arbejdslede- 5

9 ren med henblik på at bortvise kunden - Fortsætter kunden med en aggressiv adfærd bør politiet omgående tilkaldes - Det kan være nødvendigt ved særlige kritiske situationer, at de ansatte arbejder 2 og 2 sammen og at de ansatte udstyres med personbåret alarmsystem el.lign. Overvågning Overvågning af de badende stiller store krav til badepersonalets opmærksomhed hele tiden. I tilfælde af tilløb til uheld eller ulykker eller hvor ulykker er sket forventes badepersonalets indgriben. Manglende muligheder eller kendskab for badepersonalet til at gribe ind ved ulykker eller

10 til at forebygge ulykker kan i kombination med de høje opmærksomhedskrav under et ofte højt støjniveau opleves som magtesløshed og dermed fremkalde stress. Det er derfor vigtigt, at badepersonalet instrueres i - overvågningsteknik (med henblik på forebyggelse af uheld/ulykker) - førstehjælp - genoplivnings-teknik - alarmering ved ulykker For at lette overvågningen af de badende er det af stor betydning, at bassin og hal indrettes hensigtsmæssigt, således at der tages hensyn til døde vinkler, lys-indfald og kunstig belysning samt støjniveau. Voldsepisoder, trusler om vold eller andre traumatiske oplevelser Det er naturligt at reagere voldsomt på voldsomme hændelser og reaktionerne kan på kort sigt vise sig som - indelukkethed - lammelse og følelse af uvirkelighed - kraftig og hurtig hjertebanken - svimmelhed - kvalme - svedtendens og kuldefornemmelser På længere sigt vil reaktionen vise sig som: - vrede og fortvivlelse - skyldfølelse og selvbebrejdelse - sårbarhed og hjælpeløshed - søvnløshed - angst og fortvivlelse Det er vigtigt at de ansatte som har været udsat for voldsepisoder eller andre traumatiske oplevelser, tilbydes mulighed for psykisk at bearbejde disse episoder, og samtlige ansatte bør have kendskab til psykisk krisehjælp. 7

11 Badepersonale udsættes kun lejlighedsvis for støjbelastninger, der kan skade hørelsen, men arbejdets karakter medfører, at selv relativt lave lydniveauer på afgørende måde spiller ind på vilkårene for arbejdets udførelse. Det kræver stor opmærksomhed og koncentrationsevne hos badepersonalet, at holde opsyn med de badende. Et arbejde der er vanskeligt at udføre ved høje lydniveauer. Man har i svømmehaller eksempler på målinger af den samlede støjpåvirkning på et lydniveau svarende til db(a) (lydniveau måles i decibel(db)). Ingen person må udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) over en 8 timers arbejdsdag. I svømmehaller er der en række støjkilder af forskellig art. Det drejer sig f.eks. om støj fra de badende og støj fra tekniske installationer. Ifølge Boligministeriets bygningsreglement 1995 bør efterklangstiden (tiden der går indtil lyden i et lokale er faldet med 60 db) for svømmehaller med et rumfang indtil 1500m 3 til undervisningsbrug ikke overstige 2,0 sekund, regnet som gennemsnit i frekvensområdet HZ. For at forbedre akustikken, (begrænse efterklangstiden) og dermed mindske støjen i store haller kan det være en fordel at anbringe en del af lydabsorptionen nede i højde med støjkilderne, f.eks. i form af lydabsorberende skærmvægge, som vægbeklædning, eller som nedhængte sektioner over særligt støjende områder. En anden måde at mindske støjen på kan være at afpasse antallet af badende til svømmehallens størrelse(rumfang). En dårlig rumakustik forstærker støjen i selve hallen. 8

12 Indeklimagener kan blandt andet vise sig ved, at mange ansatte klager over træk, kulde, for meget varme, dårlig belysning, for høj eller for lav luftfugtighed. Desuden kan der forekomme symptomer spændende fra hovedpine, unaturlig træthed, irritation af øjne eller slimhinder til kvalme og svimmelhed. Indeklimagener hos de ansatte i svømmehaller kan i mange tilfælde henføres til uheldige bygningskonstruktioner som kan være årsag til kondensdannelse og dermed fugtskader med risiko for gode vækstbetingelser for mikroorganismer f.eks. skimmelsvampe. Men dårligt indeklima skyldes ikke alene mikrosvampe, men kan også henføres til: - dårlig vandbehandling - stor fordampning fra bassiner - dårligt ventilationsanlæg - forkert måde at opnå energibesparelse på - solindfald - støj - træk - høje temperaturer Derfor er det vigtigt at vandbehandlingen er udført korrekt i.h.t. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 195 af 5. april 1988 om vandkvalitet i svømmebassiner samt miljøstyrelsens vejledning nr. 3 af 1988 om kontrol med svømmebade. Det er ligeledes vigtigt at svømmehallen ventileres rigtigt. Det drejer sig især om følgende områder: - svømmehalsrummet - bade- og omklædningsrum - kemikalierum Ventilationsanlægget i svømmehalsrum skal sikre: - en god luftkvalitet - god termisk komfort for brugere og personale - et indeklima og luftmønster, som minimerer fordampningen fra bassin(er) og våde gulve. - tilførsel af nødvendig varmeeffekt 9

13 - at kondens på vinduer og andre glasarealer mod det fri undgås - at svømmehalsrummet holdes på et statisk undertryk i forhold til omgivelserne. Svømmehalsrummets temperatur bør være ca. 2 grader C over bassinvandstemperaturen for at minimere fordampningen. De fleste svømmehaller har en rumtemperatur på 28 grader C og en vandtemperatur for svømmebassiner på 26 grader C (Eventuelle børne- og undervisningsbassiner har en vandtemperatur på grader C). I forbindelse med forhold der har betydning for indeklimaet gælder det også, at de ansattes påklædningen skal afpasses efter forholdene. F.eks. bør påklædningen ved arbejde i svømmehalsrummet være T- shirt, shorts, sokker i ren bomuld. Luftens relative fugtighed bør være ca. 70 % ved en udetemperatur på ca. 20 grader C og ca. 50 % ved en udetemperatur på ca. 0 grader C. Ved ventilation af bade- og omklædningsrum gælder samme generelle forhold som ved svømmehalsrum. 10

14 herunder OPBEVARING, HÅNDTERING, MÆRKNING.

15 I svømmebadsanlæg opbevares, håndteres og tilsættes farlige, kemiske stoffer. Det drejer sig om: - klorgas - natriumhypoklorit - calciumhypoklorit - saltsyre - kulsyre - natriumhydroxid - antiklor - flokningsmiddel - natriumklorid - analysekemikalier - diatomit - perlit Hver især kan disse kemikalier forvolde alvorlige personskader ved indånding af kemikaliedampe eller ved direkte kontakt med de ætsende kemikalier.ved sammenblanding af klorholdige kemikalier og syre vil der udvikles stærkt giftige klorgasforbindelser, som ikke alene vil skade de ansatte, men også kan forvolde skader på badegæster og personer uden for svømmeanlægget. Det er derfor vigtigt, at indretning og betjening af kemikalieanlæg samt opbevaring og håndtering af kemikalier er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. KEMIKALIEANLÆG Generelle forhold Kemikalieanlæg skal indrettes, så de kan oplagre og dosere kemikalier således, at der på trods af evt. lækager eller brud på rørledninger, beholdere og doseringsudstyr ikke kan ske en sammenblanding af kemikalier eller ske udslip til omgivelserne, herunder luft- og afløbssystemer. Kemikalierum Der skal indrettes separat kemikalierum for opbevaring og dosering/produktion af desinfektionsmidler og separat kemikalierum for opbevaring og dosering af ph-justeringsmidler. I tilfælde af lækage på lagersystem skal den samlede lagermængde kunne tilbageholdes i rummet. 12

16 Gulvafløb må ikke forefindes. Kemikalierummene skal placeres, så der er let adgang for påfyldning af kemikalier og for tilsyn og betjening. Kemikalierum må ikke samtidig bruges som arbejdsrum, depotrum eller gennemgangsrum. Kemikalierum, der indeholder trykflasker, skal indrettes, så der er en dør til det fri. Kemikalierum skal være velbelyste og være forsynede med effektiv mekanisk udsugning. Umiddelbart uden for kemikalierum skal opsættes egnede nødbrusere samt spuleslange. El- og vvs-installationer skal udføres i materialer, der kan modstå påvirkninger fra kemikalieholdig luft. Adgangsdøre skal være mærket med de respektive kemikalienavne og sikkerhedsforskrifter. Installationer Alle installationer til påfyldning, opbevaring og dosering/produktion skal udføres i materialer, der er egnede til at modstå kemiske påvirkninger fra anvendte kemikalier og mekaniske påvirkninger under brug og betjening. Systemer for påfyldning af kemikalier skal udføres, så der ikke kan ske forveksling mellem forskellige kemikalier og således, at påfyldningsanordninger er sikret mod klimapåvirkninger. Adgang for uvedkommende til installationerne er forbudt. Klorelektrolyseanlæg skal udføres, så brinten fra elektrolyseprocessen bortledes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Mellem kemikalieleverandør og svømmebadsanlæggets driftspersonale aftales de tekniske specifikationer for påfyldning skriftligt, så der sikres mod fejlpåfyldning. Det kan f.eks. dreje sig om udformning af særlige 13

17

18 og forskellige påfyldningsrørkoblinger og ved dobbelt nøglesystem. Inden påfyldning bør driftspersonalet ved en kemisk analyse sikre sig, at det pågældende kemikalie er korrekt. Området, hvor påfyldning foregår, bør afspærres og markeres på behørig vis, medens kemikaliepåfyldning pågår, så uvedkommende ikke har adgang. I påfyldningsområdet bør forefindes spuleslange, eltilslutning for evt. pumpe samt god belysning. Arealet indrettes i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen. Personlige værnemidler og særlig sikkerhedsudrustning som skal være placeret relevante steder kan bl.a. omfatte: - beskyttelsesbriller - ansigtsskærm - handsker - forklæde - fodtøj - åndedrætsværn i form af helmaske med egnet filter (mod klor) - øjenskyller eller øjeskylleflasker - nødbruser - spuleslange Personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr Til brug for personalet under arbejdet i kemikalieanlæg og med kemikalier, skal der forefindes de nødvendige egnede personlige værnemidler, som skal bruges under arbejdet. 15

19

20 BRUGSANVISNINGER OG MÆRKNING Brugsanvisninger Leverandører skal medlevere en forståelig brugsanvisning på dansk, til produkter som er mærket sundhedsskadelig (eller i forbindelse med diatomit, indeholder mindst 2 % respirabelt krystallinsk siliciumdioxid). Arbejdsgiverens brugsanvisning kan udarbejdes bl.a. på grundlag af leverandørens brugsanvisning og evt. tekniske datablade. I almindelighed vil leverandørbrugsanvisningen, suppleret med oplysninger beregnet for arbejdssituationen, kunne anvendes direkte som arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdsgiveren skal for hvert farligt stof eller materiale udarbejde en brugsanvisning tilpasset virksomhedens lokale forhold (Arbejdspladsbrugsanvisning). Brugsanvisningerne skal opbevares tilgængeligt for de ansatte. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte, der er beskæftiget med stoffet eller materialet vejledes i brugen heraf og ligeledes instrueres i anvendelsen af brugsanvisningen. 17

21 Brugsanvisninger skal indeholde følgende oplysninger på dansk: 1) identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR.nr.), tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, jf. 5, angives den producent, leverandør eller importør, der er anført på etiketten. 2) sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljø- og Energiministeriets regler, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler. 3) fareidentifikation 4) førstehjælpsforanstaltninger 5) brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand 6) forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden 7) håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden 8) eksponeringskontrol/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet og om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, samt eventuelt forbud mod enegang 9) fysiske og kemiske egenskaber 10) stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand 11) toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen 12) miljøoplysninger, jf. 16, stk. 1, sidste sætning 13) bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse 14) transportoplysninger 15) oplysninger om regulering, herunder oplysninger om f.eks. anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse,og særlige krav til alder m.v. og 16) andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden 18

22 Mærkning Miljøministeriets bekendtgørelse om stoffer og produkter kræver, at kemikalier, der kan udgøre en fare for brugeren, skal mærkes. Mærkningen der består af et faresymbol samt R og S sætninger, giver oplysning om akut risiko, På mærkningningens risikosætninger. Normalt vil det være nødvendigt at søge yder- 19

23 ligere oplysninger om langtidsvirkninger ad andre kanaler, f.eks. leverandørbrugsanvisninger. Brugsanvisningerne skal foruden de tidligere nævnte oplysninger, oplyse om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Ud over mærkning af beholdere og emballage bør de forskellige kemikalieinstallationer i form af påfyldningsanordninger, pumper, rør, slanger m.m. mærkes, så det tydeligt fremgår, hvilket kemikalie, der transporteres i de forskellige installationer. Substitution (erstatning af skadelige stoffer med mindre skadelige stoffer) Arbejdsministeriets bekendtgørelse om stoffer og materialer fastslår princippet om substitution, dvs. erstatning af mere sundhedsskadelige stoffer og materialer med mindre sundhedsskadelige stoffer og materialer. Arbejdsgiveren skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vurdere, om et stof kan erstattes med et mindre farligt eller mindre generende stof. Af betydning for denne vurdering er de tekniske og økonomiske konsekvenser set i forhold til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Metoden kan også gøres til genstand for vurdering af, om den kan erstattes med en mindre belastende metode. 20

24 Erstatning kan således omfatte: - erstatning af stoffet med mindre belastende stof - erstatning af metode med en mindre belastende metode - at der benyttes et mindre farligt stof og en anden metode Herudover kan et sammenspil mellem stoffer og metoder og andre foranstaltninger så som - ventilation - personlige værnemidler - indkapsling medvirke til at gøre den totale arbejdsmiljøbelastning mindre.

25 Formålet med rengøring i svømmeanlæg er at fjerne synligt og usynligt snavs og hindre dannelse af fedt- og kalkbelægninger. Et andet formål er at få fjernet eventuelle smittefarlige organismer. Mange rengøringsmidler kan give hudgener, eksem og andre allergiske reaktioner. Valg af rengøringsmidler sker ud fra vurdering af - karakteren af snavset - overfladens beskaffenhed - overfladens modstandsdygtighed over for kemikaliepåvirkning Rengøringsmidlernes antal bør holdes på et absolut minimum. Til rengøring i svømmeanlæg vil følgende hovedgrupper normalt være dækkende: 1. Universelt rengøringsmiddel 2. Grundrengøringsmiddel 3. Vaskeplejemiddel med eller uden voks 4. Kalkfjernende rengøringsmiddel 5. Toiletrensemiddel 6. Desinficerende rengøringsmiddel Ved valg af midler skal man sikre sig - at produkterne er så lidt farlige som muligt, dvs. uden faresymbol (orange mærke med sort tegning). 22

26 - at produkterne indeholder så få forskellige stoffer som muligt, herunder parfume og farvestoffer. - at der er brugsanvisninger på alle anvendte produkter. Der skal være en arbejdspladsbrugsanvisning på de produkter, der har et faresymbol eller indeholder opløsningsmidler. - Bland aldrig rengøringsmidler, syre og base (f.eks. dannes der giftige klordampe ved blanding af klorholdige og syreholdige produkter). Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte får en grundig og forståelig instruktion i arbejdet med rengøringsmidler, herunder korrekt dosering. De ansatte skal også have en grundig instruktion i brug af værnemidler (handsker, åndedrætsværn, fodtøj m.m.). I det følgende skema er der beskrevet forskellige hovedgruppers anvendelsesområde, arbejdsmiljømæssige gener, tilknyttede værnemidler m.m. - Brug som udgangspunkt kun rengøringsmidler direkte fra den originale emballage. - Overhold doseringsvejledninger. 23

27 Hovedgruppe/ rengørings- Universelle rengø- Vaskeplejemidler Grundrengøringsmidler ringsmidler med og uden voks midler Område ph 7-9 ph 7-9 ph 9-11 og arbejds- neutralt svagt neutralt svagt basisk miljømæssige basisk basisk forhold samt værnemidler Anvendelses- Daglig rengøring Daglig rengøring Periodisk rengøring område af overflader, og pleje af af specielt gulve, der kan tåle vand, gulvbelægninger fliser i våde rum f.eks. inventar, f.eks. linoleum, vægge, lofter stengulve Arbejdsmiljø- - udtørrer huden - udtørrer huden - irriterer huden mæssige forhold - irriterer øjne - irriterer øjne ved direkte ved stænk ved stænk kontakt - irriterer øjne ved stænk Værnemidler - brug egnede - brug egnede - brug egnede handsker handsker handsker - brug øjenværn Ved rengøring af diatomitfiltre o.lign. henvises til BSR 8 s vejledning om dette emne. 24

28 Kalkfjernende Toiletrense- Desinficerende rengøringsmidler midler rengøringsmidler ph 1-3 ph 1-3 ph 7-9 surt surt neutralt svagt basisk Periodisk rengøring Daglig rengøring Anvendes i.h.t. af syrefaste over- af WC-kummer stadsdyrlægens flader i våde rum, og urinaler anvisninger f.eks. porcelæn, glas, rustfri stål - ætsningsfare ved - som ved kalkfjer- - irriterer øjne, berøring af hud nende rengø- åndedrætsorgaog ved indtagelse ringsmidler ner og huden. - irritation af øjne - klorholdige midog luftveje ler udvikler gift- - må ikke blandes dampe ved kontakt med klorholdige med syre stoffer - brug egnede - brug egnede - brug egnede handsker handsker handsker - brug øjenværn - brug øjenværn - brug øjenværn - brug - brug evt. - brug åndeåndedrætsværn åndedrætsværn drætsværn - brug evt. overtræksdragt 25

29 Nogle eksempler på ph-værdi: Stærkt 0 surt 1 Kalkfjernende rengøringsmidler 2 Toiletrensemidler 3 4 Svagt 5 surt 6 Neutral 7 Desinficerende rengøringsmidler 8 Vaskeplejemidler Svagt 9 med og uden voks alkalisk 10 Universelle rengøringsmidler 11 Grundrengørings- 12 midler 13 Stærkt 14 alkalisk 26

30 Smitte Miljøstyrelsen har fastsat regler om hygiejniske forhold i svømmehaller, der bl.a. har til hensigt at hindre spredning af smittebærende stoffer. Begrundelsen for disse regler er, at svømmeanlæg er udsat for sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der kan overføres fra de badende. Mange af mikroorganismerne findes i badevandet, på gulve, bænke m.v. Undgå kontakt med blod, opkast, afføring, urin, kanyler og lignende. Anvend beskyttelseshandsker, der er egnede til at undgå kontakt med blod, opkast eller lignende. Hyppig vask af hænder og fødder formindsker risikoen for at blive smittet af forurening eller uhygiejniske forhold. Brug specielt fodtøj (f.eks. træsko med skridsikre såler), for at undgå direkte kontakt med gulve, hvor badegæster færdes barfodet. Det er vigtigt, at fodtøjet rengøres dagligt.

31 Personale ansat på sygehuse m.v. til arbejde med patienter i varmtvandsbassiner vil være udsat for mange af de samme arbejdsmiljøforhold, som findes i svømmehaller. hud- og slimhindeirritationer. Der bør derfor ved tilrettelæggelsen af arbejdet tages hensyn til dette. Udover disse forhold kan der ved længere ophold i varmtvandsbassiner, under behandling af patienter, være risiko for, at personalet udsættes for

32 Det er vigtigt, at arkitekter, ingeniører og teknikere samt andre projekterende kender arbejdsgangen og arbejdsmiljøforholdene i svømmehaller, og at man sikrer sig, at hensynet til et sikkert og sundt arbejdsmiljø bliver inddraget allerede på projekterings- og planlægningsstadiet. Som eksempel på rådgivning, der er af betydning for arbejdsmiljømæssige forhold i svømmehaller kan nævnes rådgivning om ventilation, akustiske forhold, om brugen af byggematerialer, om brugen af stoffer, materialer og filtreringsmidler i forbindelse med vandbehandlingsanlægget.

33 Den, der projekterer eller giver rådgivning om bygning og indretning af en svømmehal, skal i projektet/rådgivningen sikre, at den færdige hal og det hertil knyttede anlæg kan drives og vedligeholdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Den projekterende og rådgivende skal bl.a. sikre, - at svømmehallen og de dertil knyttede områder og anlæg kan rengøres på en forsvarlig måde, - at rørsystemer og andre installationer i tilknytning til bassinet kan efterses og vedligeholdes uden, at der skal arbejdes i unødigt belastende arbejdsstillinger, f.eks. krybekældre, ingeniørgange m.v., - at påfyldning på anlægget af nødvendige kemikalier kan ske på fuldt forsvarlig måde. 30

34 Arbejdet i svømmehaller kræver faglig viden om kundebetjening, de badendes sikkerhed, omgang med kemikalier, førstehjælp og forhold ved uheld og ulykker. Instruktion, oplæring og uddannelse er nødvendigt både af hensyn til svømmehallens drift og badepersonalets sikkerhed og sundhed. Der findes kurser, der specielt retter sig mod arbejde i svømmehaller. Der er f.eks. kursus om Svømmebadsteknik, Miljø- og sikkerhed, der afholdes af Dansk Teknologisk Institut-Svømmebadsteknologi. Kurset indeholder emner om Arbejdstilsynets regler og vejledninger samt kemikaliesikkerhed. Der findes også kursus for bade- og servicepersonale om svømmebadsteknik, der er bl.a.indeholder emner om arbejdsmiljø, hygiejne og rengøringsteknik. 31

35 Billetsalgsrum i forbindelse med svømmehaller er som oftest henlagt til forhal eller i umiddelbar nærhed af indgangsdørene, hvor der kan forekomme træk og store svingninger i rumtemperaturen. Når der indrettes billetsalgsluger, hvor der også i nogle tilfælde forefindes salg af kioskvarer i begrænset omfang, bør det sikres: at personalet i billetrummet ikke udsættes for træk at lokalet er opvarmet og ventileret, evt. et statisk overtryk i forhold til

36 omkringliggende rum (indblæsning med opvarmet friskluft til opretholdelse af en ønsket opholdstemperatur i rummet) at rummet bør have en sådan størrelse, så arbejdet i rummet ikke giver anledning til ulempe eller klaustrofobiske fornemmelser for personale, der arbejder i rummet at der er dagslystilgang at der er etableret mulighed for flugtvej

37 Sikkerhedsarbejdet skal tilrettelægges efter bestemmelserne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. I svømmehallen oprettes der sikkerhedsgruppe, hvis der er 10 eller flere ansatte (5 eller flere fra ) beskæftiget. En sikkerhedsgruppe består af en arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsentant valgt af medarbejderne.ved 20 eller flere ansatte, skal der dannes et sikkerhedsudvalg. Når der skal tages stilling til, om sikkerhedsarbejdet skal organiseres, medregnes alle ansatte, der ikke har arbejdsledende funktioner. I svømmehaller vil det sige badepersonale, kontorpersonale, rengøringspersonale m.fl. Hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation efter bekendtgørelsen, skal arbejdsgiveren sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet udføres ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og øvrige medarbejdere i svømmehallen. Sikkerhedsrepræsentanten skal snarest og inden 4 uger efter valget tilmeldes det lovpligtige 9 - sikkerhedskursus. Det samme gælder den arbejdsleder, der er medlem af sikkerhedsgruppen. Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at der gives effektiv instruktion, og at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler m.v. er indrettet og anvendes på en sikkerhedsog sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Endvidere skal der sørges for, at stoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de ansatte. Endelig skal sikkerhedsgruppen inddrages i planlægningen af 34

38

39 alle forhold, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, f.eks. - arbejdsgang, arbejdsmetode eller ændringer heri, - arbejdsstedets indretning, - anskaffelse og ændringer af tekniske hjælpemidler, - indkøb og brug af stoffer og materialer. Arbejdspladsvurdering (APV) har særlig betydning for det daglige såvel som det mere langsigtede arbejde for et godt arbejdsmiljø. APV skal fra den være skriftlige og udarbejdes med inddragelse af sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgruppen skal have den fornødne tid til at udføre sine opgaver, alt efter svømmehallens sikkerheds- og sundhedsmæssige standard. Sikkerhedsudvalget vurderer hvor megen tid, der skal stilles til rådighed for sikkerhedsgruppen. Ved oprettelse af en sikkerhedsorganisation for medarbejdere, der er ansat på arbejdssteder med få ansatte, kan man vælge mellem 2 modeller. Den første model består i, at der uanset antallet af medarbejdere, vælges en sikkerhedsrepræsentant og udpeges en arbejdsleder, der kan danne sikkerhedsgruppe på hvert arbejdssted. Den anden model indebærer, at man for flere arbejdssteder kan lade medarbejdere fra alle berørte arbejdssteder vælge sikkerhedsrepræsentant og lade udpege arbejdsleder til en fælles sikkerhedsgruppe. Vælges den sidste model, skal sikkerhedsrepræsentanten gives mulighed for at varetage sine sikkerhedsmæssige opgaver ved besøg på de arbejdspladser, som er omfattet af sikkerhedsgruppen. Besøg sker efter aftale med ledelsen. 36

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

VINDUESPOLERERNES ARBEJDSMILJØ BSR 8 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

VINDUESPOLERERNES ARBEJDSMILJØ BSR 8 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VINDUESPOLERERNES ARBEJDSMILJØ BSR 8 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER FORORD En vinduespolerer er i sit arbejde udsat for arbejdsmiljøpåvirkninger fra blandt andet vejrlig, rengøringsmidler,

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Marts 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.7 af september 1995 Denne vejledning oplyser om Arbejdstilsynets krav til temperatur i arbejdsrum

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljøforhold i bunkere

Vejledning om arbejdsmiljøforhold i bunkere Vejledning om arbejdsmiljøforhold i bunkere BAR service- og tjenesteydelser BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Forord Forord Ved undersøgelse af arbejdsmiljøforhold i bunkere har

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere