Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet."

Transkript

1 Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Lay-out:Tegnestuen,Thorsvej 7.Tryk:Trykkestedet, Århus 1. udgave 1. oplag ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøfondet.

2 BSR 8 Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser

3

4 Denne vejledning handler om arbejdsmiljø i svømmehaller. Den kan f. eks. anvendes, når - kemiske stoffer og materialer bruges - velfærdslokaler skal indrettes - personlige værnemidler er nødvendige - en sikkerhedsorganisation skal oprettes - arbejdet skal tilrettelægges Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Forbundet af Offentlige Ansatte, Dansk Funktionærforbund og Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser (BSR nr. 8). Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet og udgives med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. eller der opstår spørgsmål i forbindelse med hygiejniske forhold eller betjening af badegæster. Vejledningen henvender sig til badepersonalet, inspektører, arbejdsgivere og sikkerhedsorganisationer i svømmehaller, samt til de projekterende og rådgivende.vejledningen kan efter omstændighederne ligeledes anvendes i forbindelse med arbejdet i varmtvandsbassiner på sygehuse o.lign. 1

5 I svømmehaller, skal nedenstående faciliteter normalt være til rådighed. Faciliteterne må almindeligvis ikke være fælles med svømmehallens kunder. Garderobe omklædningsrum: Hvor omklædning finder sted, skal der anvises omklædningsrum. Til opbevaring kan, efter omstændighederne, benyttes garderobeskabe eller knager. Opbevaring må ikke finde sted i spiserum. Personlige værdigenstande skal kunne opbevares i aflåste rum, bokse eller garderobeskabe. Hvor arbejdstøj er særlig udsat for forurening, f.eks. ved påfyldning af filtreringsmidler og rensning af filteranlæg, skal det opbevares adskilt fra gangtøj, enten i et ekstra skab eller i særlig omklædningsrum for arbejdstøj (skabe eller stanggarderobe). Omklædningsrum skal kunne opvarmes og udluftes og skal holdes rene.vådt arbejdstøj skal kunne tørres. Mænd og kvinder skal kunne klæde om ugenert hver for sig. Vaskeindretninger: Der skal være et passende antal håndvaske. Er arbejdet ikke særligt tilsmudsende, og der ikke arbejdes med giftige eller sundhedsfarlige stoffer, bør der være 1 håndvask pr. 10 ansatte. Er arbejdet farligt eller tilsmudsende, og arbejdes der med giftige eller sundhedsfarlige stoffer, skal der være mindst 1 ikke håndbetjent håndvask pr. 3 personer. Der skal være koldt og varmt vand og sæbe ved håndvaskene. Arbejdstilsynet kræver brusebad med varmt vand, hvor sundhedshensyn eller arbejdets art kan gøre det påkrævet. Det kan undertiden være hen- 2

6

7 sigtsmæssigt, hvis badepersonalet kan benytte svømmehallens normale vaskeindretninger for kunderne. Toiletter: Der skal være tilstrækkeligt antal toiletter, der er passende placeret. Der skal være mindst 1 toilet for hver 15 personer.toiletterne skal holdes rene, og der skal være håndvaske i nærheden. Normalt skal der være særskilt toilet for hvert køn for sig, mindst et for mandlige og et for kvindelige ansatte. Der må ikke være adgang direkte fra spiserum eller arbejdsrum til toiletterne. beskæftiget mere end 3 ansatte samtidig og/eller, hvis der ved tilsmudsende arbejde ikke klædes om inden spisning. Der skal være tilstrækkeligt antal borde og siddepladser med ryglæn i forhold til antallet af ansatte. Spiserummet skal fremtræde lyst, venligt og hygiejnisk, og det skal holdes rent.vinduer skal sidde, så man kan se ud. Gulvarealet bør være mindst 1m 2 pr. spiseplads og rumhøjden mindst 2.20 m. Spiseplads: Der skal være passende plads til spisning i spiserum. Man skal kunne varme mad og drikke, og medbragt mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt, f.eks. i køleskab. Særlig spiseafdeling skal indrettes, når der i almindelighed er 4

8 Planlægning af arbejdet Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdet i svømmehallen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet bør tilrettelægges, så de ansatte har størst mulig indflydelse på eget arbejde. Den enkelte ansatte bør derfor inddrages direkte ved planlægningen af arbejdsopgaven inden for eget arbejdsområde. Arbejdet bør planlægges, så der er mulighed for variation i arbejdsopgaverne. F.eks. bør det undgås, at badepersonalet opholder sig for længe ved observation af de badende. Arbejdet kan opleves som monotont, hvor man i perioder bliver mindre opmærksom med risiko for uheld og ulykker blandt de badende. Endvidere kan det være relevant med variation i arbejdet når der arbejdes i rum uden dagslystilgang og ved alenearbejde. Kundebetjening Badepersonalets arbejde er i høj grad præget af service og betjening af kunder samt overvågning af de badende. Kunderne har krav på en korrekt og høflig betjening fra badepersonalets side, som led i en god kundebetjening. Selv om forholdet mellem kunder og badepersonalet normalt er godt kan der fremkomme episoder med besværlige kunder, som med deres optræden mobber, chikanerer eller truer badepersonalet med vold. Det er derfor vigtigt ved tilspidsede situationer at være opmærksom på følgende: - Vær altid venlig, rolig og neutral - Forsøg at berolige kunden og tal vedkommende til rette - Argumenter ikke med kunden og lad være med at spille helt, hvis en truende situation er ved at opstå.tilkald arbejdslede- 5

9 ren med henblik på at bortvise kunden - Fortsætter kunden med en aggressiv adfærd bør politiet omgående tilkaldes - Det kan være nødvendigt ved særlige kritiske situationer, at de ansatte arbejder 2 og 2 sammen og at de ansatte udstyres med personbåret alarmsystem el.lign. Overvågning Overvågning af de badende stiller store krav til badepersonalets opmærksomhed hele tiden. I tilfælde af tilløb til uheld eller ulykker eller hvor ulykker er sket forventes badepersonalets indgriben. Manglende muligheder eller kendskab for badepersonalet til at gribe ind ved ulykker eller

10 til at forebygge ulykker kan i kombination med de høje opmærksomhedskrav under et ofte højt støjniveau opleves som magtesløshed og dermed fremkalde stress. Det er derfor vigtigt, at badepersonalet instrueres i - overvågningsteknik (med henblik på forebyggelse af uheld/ulykker) - førstehjælp - genoplivnings-teknik - alarmering ved ulykker For at lette overvågningen af de badende er det af stor betydning, at bassin og hal indrettes hensigtsmæssigt, således at der tages hensyn til døde vinkler, lys-indfald og kunstig belysning samt støjniveau. Voldsepisoder, trusler om vold eller andre traumatiske oplevelser Det er naturligt at reagere voldsomt på voldsomme hændelser og reaktionerne kan på kort sigt vise sig som - indelukkethed - lammelse og følelse af uvirkelighed - kraftig og hurtig hjertebanken - svimmelhed - kvalme - svedtendens og kuldefornemmelser På længere sigt vil reaktionen vise sig som: - vrede og fortvivlelse - skyldfølelse og selvbebrejdelse - sårbarhed og hjælpeløshed - søvnløshed - angst og fortvivlelse Det er vigtigt at de ansatte som har været udsat for voldsepisoder eller andre traumatiske oplevelser, tilbydes mulighed for psykisk at bearbejde disse episoder, og samtlige ansatte bør have kendskab til psykisk krisehjælp. 7

11 Badepersonale udsættes kun lejlighedsvis for støjbelastninger, der kan skade hørelsen, men arbejdets karakter medfører, at selv relativt lave lydniveauer på afgørende måde spiller ind på vilkårene for arbejdets udførelse. Det kræver stor opmærksomhed og koncentrationsevne hos badepersonalet, at holde opsyn med de badende. Et arbejde der er vanskeligt at udføre ved høje lydniveauer. Man har i svømmehaller eksempler på målinger af den samlede støjpåvirkning på et lydniveau svarende til db(a) (lydniveau måles i decibel(db)). Ingen person må udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) over en 8 timers arbejdsdag. I svømmehaller er der en række støjkilder af forskellig art. Det drejer sig f.eks. om støj fra de badende og støj fra tekniske installationer. Ifølge Boligministeriets bygningsreglement 1995 bør efterklangstiden (tiden der går indtil lyden i et lokale er faldet med 60 db) for svømmehaller med et rumfang indtil 1500m 3 til undervisningsbrug ikke overstige 2,0 sekund, regnet som gennemsnit i frekvensområdet HZ. For at forbedre akustikken, (begrænse efterklangstiden) og dermed mindske støjen i store haller kan det være en fordel at anbringe en del af lydabsorptionen nede i højde med støjkilderne, f.eks. i form af lydabsorberende skærmvægge, som vægbeklædning, eller som nedhængte sektioner over særligt støjende områder. En anden måde at mindske støjen på kan være at afpasse antallet af badende til svømmehallens størrelse(rumfang). En dårlig rumakustik forstærker støjen i selve hallen. 8

12 Indeklimagener kan blandt andet vise sig ved, at mange ansatte klager over træk, kulde, for meget varme, dårlig belysning, for høj eller for lav luftfugtighed. Desuden kan der forekomme symptomer spændende fra hovedpine, unaturlig træthed, irritation af øjne eller slimhinder til kvalme og svimmelhed. Indeklimagener hos de ansatte i svømmehaller kan i mange tilfælde henføres til uheldige bygningskonstruktioner som kan være årsag til kondensdannelse og dermed fugtskader med risiko for gode vækstbetingelser for mikroorganismer f.eks. skimmelsvampe. Men dårligt indeklima skyldes ikke alene mikrosvampe, men kan også henføres til: - dårlig vandbehandling - stor fordampning fra bassiner - dårligt ventilationsanlæg - forkert måde at opnå energibesparelse på - solindfald - støj - træk - høje temperaturer Derfor er det vigtigt at vandbehandlingen er udført korrekt i.h.t. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 195 af 5. april 1988 om vandkvalitet i svømmebassiner samt miljøstyrelsens vejledning nr. 3 af 1988 om kontrol med svømmebade. Det er ligeledes vigtigt at svømmehallen ventileres rigtigt. Det drejer sig især om følgende områder: - svømmehalsrummet - bade- og omklædningsrum - kemikalierum Ventilationsanlægget i svømmehalsrum skal sikre: - en god luftkvalitet - god termisk komfort for brugere og personale - et indeklima og luftmønster, som minimerer fordampningen fra bassin(er) og våde gulve. - tilførsel af nødvendig varmeeffekt 9

13 - at kondens på vinduer og andre glasarealer mod det fri undgås - at svømmehalsrummet holdes på et statisk undertryk i forhold til omgivelserne. Svømmehalsrummets temperatur bør være ca. 2 grader C over bassinvandstemperaturen for at minimere fordampningen. De fleste svømmehaller har en rumtemperatur på 28 grader C og en vandtemperatur for svømmebassiner på 26 grader C (Eventuelle børne- og undervisningsbassiner har en vandtemperatur på grader C). I forbindelse med forhold der har betydning for indeklimaet gælder det også, at de ansattes påklædningen skal afpasses efter forholdene. F.eks. bør påklædningen ved arbejde i svømmehalsrummet være T- shirt, shorts, sokker i ren bomuld. Luftens relative fugtighed bør være ca. 70 % ved en udetemperatur på ca. 20 grader C og ca. 50 % ved en udetemperatur på ca. 0 grader C. Ved ventilation af bade- og omklædningsrum gælder samme generelle forhold som ved svømmehalsrum. 10

14 herunder OPBEVARING, HÅNDTERING, MÆRKNING.

15 I svømmebadsanlæg opbevares, håndteres og tilsættes farlige, kemiske stoffer. Det drejer sig om: - klorgas - natriumhypoklorit - calciumhypoklorit - saltsyre - kulsyre - natriumhydroxid - antiklor - flokningsmiddel - natriumklorid - analysekemikalier - diatomit - perlit Hver især kan disse kemikalier forvolde alvorlige personskader ved indånding af kemikaliedampe eller ved direkte kontakt med de ætsende kemikalier.ved sammenblanding af klorholdige kemikalier og syre vil der udvikles stærkt giftige klorgasforbindelser, som ikke alene vil skade de ansatte, men også kan forvolde skader på badegæster og personer uden for svømmeanlægget. Det er derfor vigtigt, at indretning og betjening af kemikalieanlæg samt opbevaring og håndtering af kemikalier er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. KEMIKALIEANLÆG Generelle forhold Kemikalieanlæg skal indrettes, så de kan oplagre og dosere kemikalier således, at der på trods af evt. lækager eller brud på rørledninger, beholdere og doseringsudstyr ikke kan ske en sammenblanding af kemikalier eller ske udslip til omgivelserne, herunder luft- og afløbssystemer. Kemikalierum Der skal indrettes separat kemikalierum for opbevaring og dosering/produktion af desinfektionsmidler og separat kemikalierum for opbevaring og dosering af ph-justeringsmidler. I tilfælde af lækage på lagersystem skal den samlede lagermængde kunne tilbageholdes i rummet. 12

16 Gulvafløb må ikke forefindes. Kemikalierummene skal placeres, så der er let adgang for påfyldning af kemikalier og for tilsyn og betjening. Kemikalierum må ikke samtidig bruges som arbejdsrum, depotrum eller gennemgangsrum. Kemikalierum, der indeholder trykflasker, skal indrettes, så der er en dør til det fri. Kemikalierum skal være velbelyste og være forsynede med effektiv mekanisk udsugning. Umiddelbart uden for kemikalierum skal opsættes egnede nødbrusere samt spuleslange. El- og vvs-installationer skal udføres i materialer, der kan modstå påvirkninger fra kemikalieholdig luft. Adgangsdøre skal være mærket med de respektive kemikalienavne og sikkerhedsforskrifter. Installationer Alle installationer til påfyldning, opbevaring og dosering/produktion skal udføres i materialer, der er egnede til at modstå kemiske påvirkninger fra anvendte kemikalier og mekaniske påvirkninger under brug og betjening. Systemer for påfyldning af kemikalier skal udføres, så der ikke kan ske forveksling mellem forskellige kemikalier og således, at påfyldningsanordninger er sikret mod klimapåvirkninger. Adgang for uvedkommende til installationerne er forbudt. Klorelektrolyseanlæg skal udføres, så brinten fra elektrolyseprocessen bortledes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Mellem kemikalieleverandør og svømmebadsanlæggets driftspersonale aftales de tekniske specifikationer for påfyldning skriftligt, så der sikres mod fejlpåfyldning. Det kan f.eks. dreje sig om udformning af særlige 13

17

18 og forskellige påfyldningsrørkoblinger og ved dobbelt nøglesystem. Inden påfyldning bør driftspersonalet ved en kemisk analyse sikre sig, at det pågældende kemikalie er korrekt. Området, hvor påfyldning foregår, bør afspærres og markeres på behørig vis, medens kemikaliepåfyldning pågår, så uvedkommende ikke har adgang. I påfyldningsområdet bør forefindes spuleslange, eltilslutning for evt. pumpe samt god belysning. Arealet indrettes i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen. Personlige værnemidler og særlig sikkerhedsudrustning som skal være placeret relevante steder kan bl.a. omfatte: - beskyttelsesbriller - ansigtsskærm - handsker - forklæde - fodtøj - åndedrætsværn i form af helmaske med egnet filter (mod klor) - øjenskyller eller øjeskylleflasker - nødbruser - spuleslange Personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr Til brug for personalet under arbejdet i kemikalieanlæg og med kemikalier, skal der forefindes de nødvendige egnede personlige værnemidler, som skal bruges under arbejdet. 15

19

20 BRUGSANVISNINGER OG MÆRKNING Brugsanvisninger Leverandører skal medlevere en forståelig brugsanvisning på dansk, til produkter som er mærket sundhedsskadelig (eller i forbindelse med diatomit, indeholder mindst 2 % respirabelt krystallinsk siliciumdioxid). Arbejdsgiverens brugsanvisning kan udarbejdes bl.a. på grundlag af leverandørens brugsanvisning og evt. tekniske datablade. I almindelighed vil leverandørbrugsanvisningen, suppleret med oplysninger beregnet for arbejdssituationen, kunne anvendes direkte som arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdsgiveren skal for hvert farligt stof eller materiale udarbejde en brugsanvisning tilpasset virksomhedens lokale forhold (Arbejdspladsbrugsanvisning). Brugsanvisningerne skal opbevares tilgængeligt for de ansatte. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte, der er beskæftiget med stoffet eller materialet vejledes i brugen heraf og ligeledes instrueres i anvendelsen af brugsanvisningen. 17

21 Brugsanvisninger skal indeholde følgende oplysninger på dansk: 1) identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR.nr.), tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, jf. 5, angives den producent, leverandør eller importør, der er anført på etiketten. 2) sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljø- og Energiministeriets regler, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler. 3) fareidentifikation 4) førstehjælpsforanstaltninger 5) brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand 6) forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden 7) håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden 8) eksponeringskontrol/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet og om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, samt eventuelt forbud mod enegang 9) fysiske og kemiske egenskaber 10) stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand 11) toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen 12) miljøoplysninger, jf. 16, stk. 1, sidste sætning 13) bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse 14) transportoplysninger 15) oplysninger om regulering, herunder oplysninger om f.eks. anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse,og særlige krav til alder m.v. og 16) andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden 18

22 Mærkning Miljøministeriets bekendtgørelse om stoffer og produkter kræver, at kemikalier, der kan udgøre en fare for brugeren, skal mærkes. Mærkningen der består af et faresymbol samt R og S sætninger, giver oplysning om akut risiko, På mærkningningens risikosætninger. Normalt vil det være nødvendigt at søge yder- 19

23 ligere oplysninger om langtidsvirkninger ad andre kanaler, f.eks. leverandørbrugsanvisninger. Brugsanvisningerne skal foruden de tidligere nævnte oplysninger, oplyse om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Ud over mærkning af beholdere og emballage bør de forskellige kemikalieinstallationer i form af påfyldningsanordninger, pumper, rør, slanger m.m. mærkes, så det tydeligt fremgår, hvilket kemikalie, der transporteres i de forskellige installationer. Substitution (erstatning af skadelige stoffer med mindre skadelige stoffer) Arbejdsministeriets bekendtgørelse om stoffer og materialer fastslår princippet om substitution, dvs. erstatning af mere sundhedsskadelige stoffer og materialer med mindre sundhedsskadelige stoffer og materialer. Arbejdsgiveren skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vurdere, om et stof kan erstattes med et mindre farligt eller mindre generende stof. Af betydning for denne vurdering er de tekniske og økonomiske konsekvenser set i forhold til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Metoden kan også gøres til genstand for vurdering af, om den kan erstattes med en mindre belastende metode. 20

24 Erstatning kan således omfatte: - erstatning af stoffet med mindre belastende stof - erstatning af metode med en mindre belastende metode - at der benyttes et mindre farligt stof og en anden metode Herudover kan et sammenspil mellem stoffer og metoder og andre foranstaltninger så som - ventilation - personlige værnemidler - indkapsling medvirke til at gøre den totale arbejdsmiljøbelastning mindre.

25 Formålet med rengøring i svømmeanlæg er at fjerne synligt og usynligt snavs og hindre dannelse af fedt- og kalkbelægninger. Et andet formål er at få fjernet eventuelle smittefarlige organismer. Mange rengøringsmidler kan give hudgener, eksem og andre allergiske reaktioner. Valg af rengøringsmidler sker ud fra vurdering af - karakteren af snavset - overfladens beskaffenhed - overfladens modstandsdygtighed over for kemikaliepåvirkning Rengøringsmidlernes antal bør holdes på et absolut minimum. Til rengøring i svømmeanlæg vil følgende hovedgrupper normalt være dækkende: 1. Universelt rengøringsmiddel 2. Grundrengøringsmiddel 3. Vaskeplejemiddel med eller uden voks 4. Kalkfjernende rengøringsmiddel 5. Toiletrensemiddel 6. Desinficerende rengøringsmiddel Ved valg af midler skal man sikre sig - at produkterne er så lidt farlige som muligt, dvs. uden faresymbol (orange mærke med sort tegning). 22

26 - at produkterne indeholder så få forskellige stoffer som muligt, herunder parfume og farvestoffer. - at der er brugsanvisninger på alle anvendte produkter. Der skal være en arbejdspladsbrugsanvisning på de produkter, der har et faresymbol eller indeholder opløsningsmidler. - Bland aldrig rengøringsmidler, syre og base (f.eks. dannes der giftige klordampe ved blanding af klorholdige og syreholdige produkter). Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte får en grundig og forståelig instruktion i arbejdet med rengøringsmidler, herunder korrekt dosering. De ansatte skal også have en grundig instruktion i brug af værnemidler (handsker, åndedrætsværn, fodtøj m.m.). I det følgende skema er der beskrevet forskellige hovedgruppers anvendelsesområde, arbejdsmiljømæssige gener, tilknyttede værnemidler m.m. - Brug som udgangspunkt kun rengøringsmidler direkte fra den originale emballage. - Overhold doseringsvejledninger. 23

27 Hovedgruppe/ rengørings- Universelle rengø- Vaskeplejemidler Grundrengøringsmidler ringsmidler med og uden voks midler Område ph 7-9 ph 7-9 ph 9-11 og arbejds- neutralt svagt neutralt svagt basisk miljømæssige basisk basisk forhold samt værnemidler Anvendelses- Daglig rengøring Daglig rengøring Periodisk rengøring område af overflader, og pleje af af specielt gulve, der kan tåle vand, gulvbelægninger fliser i våde rum f.eks. inventar, f.eks. linoleum, vægge, lofter stengulve Arbejdsmiljø- - udtørrer huden - udtørrer huden - irriterer huden mæssige forhold - irriterer øjne - irriterer øjne ved direkte ved stænk ved stænk kontakt - irriterer øjne ved stænk Værnemidler - brug egnede - brug egnede - brug egnede handsker handsker handsker - brug øjenværn Ved rengøring af diatomitfiltre o.lign. henvises til BSR 8 s vejledning om dette emne. 24

28 Kalkfjernende Toiletrense- Desinficerende rengøringsmidler midler rengøringsmidler ph 1-3 ph 1-3 ph 7-9 surt surt neutralt svagt basisk Periodisk rengøring Daglig rengøring Anvendes i.h.t. af syrefaste over- af WC-kummer stadsdyrlægens flader i våde rum, og urinaler anvisninger f.eks. porcelæn, glas, rustfri stål - ætsningsfare ved - som ved kalkfjer- - irriterer øjne, berøring af hud nende rengø- åndedrætsorgaog ved indtagelse ringsmidler ner og huden. - irritation af øjne - klorholdige midog luftveje ler udvikler gift- - må ikke blandes dampe ved kontakt med klorholdige med syre stoffer - brug egnede - brug egnede - brug egnede handsker handsker handsker - brug øjenværn - brug øjenværn - brug øjenværn - brug - brug evt. - brug åndeåndedrætsværn åndedrætsværn drætsværn - brug evt. overtræksdragt 25

29 Nogle eksempler på ph-værdi: Stærkt 0 surt 1 Kalkfjernende rengøringsmidler 2 Toiletrensemidler 3 4 Svagt 5 surt 6 Neutral 7 Desinficerende rengøringsmidler 8 Vaskeplejemidler Svagt 9 med og uden voks alkalisk 10 Universelle rengøringsmidler 11 Grundrengørings- 12 midler 13 Stærkt 14 alkalisk 26

30 Smitte Miljøstyrelsen har fastsat regler om hygiejniske forhold i svømmehaller, der bl.a. har til hensigt at hindre spredning af smittebærende stoffer. Begrundelsen for disse regler er, at svømmeanlæg er udsat for sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der kan overføres fra de badende. Mange af mikroorganismerne findes i badevandet, på gulve, bænke m.v. Undgå kontakt med blod, opkast, afføring, urin, kanyler og lignende. Anvend beskyttelseshandsker, der er egnede til at undgå kontakt med blod, opkast eller lignende. Hyppig vask af hænder og fødder formindsker risikoen for at blive smittet af forurening eller uhygiejniske forhold. Brug specielt fodtøj (f.eks. træsko med skridsikre såler), for at undgå direkte kontakt med gulve, hvor badegæster færdes barfodet. Det er vigtigt, at fodtøjet rengøres dagligt.

31 Personale ansat på sygehuse m.v. til arbejde med patienter i varmtvandsbassiner vil være udsat for mange af de samme arbejdsmiljøforhold, som findes i svømmehaller. hud- og slimhindeirritationer. Der bør derfor ved tilrettelæggelsen af arbejdet tages hensyn til dette. Udover disse forhold kan der ved længere ophold i varmtvandsbassiner, under behandling af patienter, være risiko for, at personalet udsættes for

32 Det er vigtigt, at arkitekter, ingeniører og teknikere samt andre projekterende kender arbejdsgangen og arbejdsmiljøforholdene i svømmehaller, og at man sikrer sig, at hensynet til et sikkert og sundt arbejdsmiljø bliver inddraget allerede på projekterings- og planlægningsstadiet. Som eksempel på rådgivning, der er af betydning for arbejdsmiljømæssige forhold i svømmehaller kan nævnes rådgivning om ventilation, akustiske forhold, om brugen af byggematerialer, om brugen af stoffer, materialer og filtreringsmidler i forbindelse med vandbehandlingsanlægget.

33 Den, der projekterer eller giver rådgivning om bygning og indretning af en svømmehal, skal i projektet/rådgivningen sikre, at den færdige hal og det hertil knyttede anlæg kan drives og vedligeholdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Den projekterende og rådgivende skal bl.a. sikre, - at svømmehallen og de dertil knyttede områder og anlæg kan rengøres på en forsvarlig måde, - at rørsystemer og andre installationer i tilknytning til bassinet kan efterses og vedligeholdes uden, at der skal arbejdes i unødigt belastende arbejdsstillinger, f.eks. krybekældre, ingeniørgange m.v., - at påfyldning på anlægget af nødvendige kemikalier kan ske på fuldt forsvarlig måde. 30

34 Arbejdet i svømmehaller kræver faglig viden om kundebetjening, de badendes sikkerhed, omgang med kemikalier, førstehjælp og forhold ved uheld og ulykker. Instruktion, oplæring og uddannelse er nødvendigt både af hensyn til svømmehallens drift og badepersonalets sikkerhed og sundhed. Der findes kurser, der specielt retter sig mod arbejde i svømmehaller. Der er f.eks. kursus om Svømmebadsteknik, Miljø- og sikkerhed, der afholdes af Dansk Teknologisk Institut-Svømmebadsteknologi. Kurset indeholder emner om Arbejdstilsynets regler og vejledninger samt kemikaliesikkerhed. Der findes også kursus for bade- og servicepersonale om svømmebadsteknik, der er bl.a.indeholder emner om arbejdsmiljø, hygiejne og rengøringsteknik. 31

35 Billetsalgsrum i forbindelse med svømmehaller er som oftest henlagt til forhal eller i umiddelbar nærhed af indgangsdørene, hvor der kan forekomme træk og store svingninger i rumtemperaturen. Når der indrettes billetsalgsluger, hvor der også i nogle tilfælde forefindes salg af kioskvarer i begrænset omfang, bør det sikres: at personalet i billetrummet ikke udsættes for træk at lokalet er opvarmet og ventileret, evt. et statisk overtryk i forhold til

36 omkringliggende rum (indblæsning med opvarmet friskluft til opretholdelse af en ønsket opholdstemperatur i rummet) at rummet bør have en sådan størrelse, så arbejdet i rummet ikke giver anledning til ulempe eller klaustrofobiske fornemmelser for personale, der arbejder i rummet at der er dagslystilgang at der er etableret mulighed for flugtvej

37 Sikkerhedsarbejdet skal tilrettelægges efter bestemmelserne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. I svømmehallen oprettes der sikkerhedsgruppe, hvis der er 10 eller flere ansatte (5 eller flere fra ) beskæftiget. En sikkerhedsgruppe består af en arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsentant valgt af medarbejderne.ved 20 eller flere ansatte, skal der dannes et sikkerhedsudvalg. Når der skal tages stilling til, om sikkerhedsarbejdet skal organiseres, medregnes alle ansatte, der ikke har arbejdsledende funktioner. I svømmehaller vil det sige badepersonale, kontorpersonale, rengøringspersonale m.fl. Hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation efter bekendtgørelsen, skal arbejdsgiveren sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet udføres ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og øvrige medarbejdere i svømmehallen. Sikkerhedsrepræsentanten skal snarest og inden 4 uger efter valget tilmeldes det lovpligtige 9 - sikkerhedskursus. Det samme gælder den arbejdsleder, der er medlem af sikkerhedsgruppen. Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at der gives effektiv instruktion, og at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler m.v. er indrettet og anvendes på en sikkerhedsog sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Endvidere skal der sørges for, at stoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de ansatte. Endelig skal sikkerhedsgruppen inddrages i planlægningen af 34

38

39 alle forhold, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, f.eks. - arbejdsgang, arbejdsmetode eller ændringer heri, - arbejdsstedets indretning, - anskaffelse og ændringer af tekniske hjælpemidler, - indkøb og brug af stoffer og materialer. Arbejdspladsvurdering (APV) har særlig betydning for det daglige såvel som det mere langsigtede arbejde for et godt arbejdsmiljø. APV skal fra den være skriftlige og udarbejdes med inddragelse af sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgruppen skal have den fornødne tid til at udføre sine opgaver, alt efter svømmehallens sikkerheds- og sundhedsmæssige standard. Sikkerhedsudvalget vurderer hvor megen tid, der skal stilles til rådighed for sikkerhedsgruppen. Ved oprettelse af en sikkerhedsorganisation for medarbejdere, der er ansat på arbejdssteder med få ansatte, kan man vælge mellem 2 modeller. Den første model består i, at der uanset antallet af medarbejdere, vælges en sikkerhedsrepræsentant og udpeges en arbejdsleder, der kan danne sikkerhedsgruppe på hvert arbejdssted. Den anden model indebærer, at man for flere arbejdssteder kan lade medarbejdere fra alle berørte arbejdssteder vælge sikkerhedsrepræsentant og lade udpege arbejdsleder til en fælles sikkerhedsgruppe. Vælges den sidste model, skal sikkerhedsrepræsentanten gives mulighed for at varetage sine sikkerhedsmæssige opgaver ved besøg på de arbejdspladser, som er omfattet af sikkerhedsgruppen. Besøg sker efter aftale med ledelsen. 36

HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8)

HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8) HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8) Indledning Ved hotelrengøring er man udsat for en lang række påvirkninger

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning for:

Arbejdspladsbrugsanvisning for: En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 16 punkter, hvis det teknisk og fagligt muligt. Teksten i kursiv anviser, hvordan arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes på grundlag

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

UNDGÅ MONOTONT ARBEJDE

UNDGÅ MONOTONT ARBEJDE UNDGÅ MONOTONT ARBEJDE BSR 4 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR TRANSPORT OG ENGROSHANDEL BSR 8 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER INDLEDNING Parterne på arbejdsmarkedet har efter en folketingsbeslutning

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1032718 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-02-2006 Udarbejdet den: 14-02-2006 / HBN Erstatter

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02--2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Varenummer 561200 Internt vare-nr. K3010 Betegnelse Låsvätskor National producent/importør Virksomhed Scania CV

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005, SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Sachtoklar 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Sachtoklar Varenr.: 4218 PR-nr.: Varetype: Sachtoklar Nødtelefon:

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : EP-V Gulvmaling PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Uni Clean Type: Universal rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Let parfumeret universalmiddel som anvendes til rengøring af alle overflader der tåler vand, f.eks. inventar, vinyl, linoleum, vægge,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 0--2005 / GPS Anvendelse: Spritbaseret glasrengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere