Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv"

Transkript

1 Kompetencer til turisme Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv September 01

2 Resumé New Insight har for Midtjysk Turisme gennemført en analyse af uddannelsesudbuddet og kompetencebehovet blandt turismevirksomheder i Region Midtjylland. Analysen består af to dele. Den første analysedel præsenterer en status på udbuddet af uddannelser inden for turisterhvervet i regionen samt en opgørelse af aktiviteten på uddannelserne. Opgørelsen viser, at regionens udbud af turismefaglige uddannelser er relativt stort, idet der findes både erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, lange videregående uddannelser samt efteruddannelser. Uddannelsesaktiviteten i det ordinære uddannelsessystem er generelt stigende, men det er vanskeligt nøjagtigt at afgøre, om uddannelsessystemet leverer et tilstrækkeligt kvalificeret arbejdsudbud til regionens virksomheder. Vurderingen fra de adspurgte ressourcepersoner og virksomhedsledere indikerer dog, at uddannelsesudbuddet under alle omstændigheder er til stede. Aktiviteten på de turismerettede efteruddannelser er derimod meget begrænset. I 011 var der kun aktivitet på to AMU-mål, og der blev i alt gennemført 69 kursusforløb af hver to dages varighed under FKB en Turist og rejse. Efteruddannelsesaktiviteten er således særdeles lav, og efteruddannelserne kan ikke forventes at bidrage substantielt til kompetenceudviklingen i regionen. Den anden analysedel identificerer erhvervets kompetencemæssige udfordringer og de midtjyske turismevirksomheders uddannelses- og kompetenceudviklingsmæssige behov. De grundlæggende udfordringer for erhvervet er: Stigende nationalt og internationalt konkurrencepres betyder skærpede krav til serviceniveauet Manglende tradition for uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere At arbejdsstyrken er kendetegnet ved mange ufaglærte med tidsbegrænsede ansættelser og en lille andel af kernemedarbejdere Analysen identificerer en række kompetencebehov, der på forskellig vis kommer til udtryk i erhvervets delbrancher. Regionens virksomheder peger på skærpede krav inden for følgende områder: Salg, service og kundebetjening Forretningsudvikling og innovation Helhedsforståelse Digitalisering af markedsføring Kommunikation og storytelling Den anden analysedel afdækker også virksomhedernes motivation samt evt. barrierer for videre- og efteruddannelse. Undersøgelsen viser, at en overvejende del af virksomhederne som udgangspunkt er motiverede for efteruddannelse, men at

3 motivationen ikke afspejler sig i aktiviteten på området. Den manglende aktivitet skyldes bl.a., at: Virksomhederne ikke kan/vil afsætte økonomiske og tidsmæssige ressourcer af til kompetenceudvikling Virksomhederne ikke gennemfører kompetenceafklaring eller systematisk uddannelsesplanlægning Virksomhederne mangler reel indsigt i relevante uddannelsestilbud Uddannelsesinstitutionerne i den opsøgende virksomhedsindsats kan blive bedre til at afdække virksomhedernes behov og indgå i dialog om relevante tilbud Flere større virksomheder selv gennemfører kompetenceudviklingsaktiviteter Sammenfattende tegner der sig et billede af, at Region Midtjylland har et relativt stort uddannelsesudbud med stigende aktivitet inden for det ordinære uddannelsessystem. Efteruddannelsesaktiviteten er meget lav selvom udbuddet under FKB en Turist og Rejse indeholder en række AMU-mål med relevans for medarbejdere i turisterhvervet. Samtidig stiller virksomhederne en række fremtidige kompetencekrav til medarbejderne, der betyder, at turismeaktørerne i regionen bør arbejde aktivt på en professionalisering af turismeerhvervet. I forbindelse med arbejdet er det bl.a. vigtigt, at virksomheder, uddannelsesinstitutioner og turismeorganisationer samarbejder om udvikling af et fælles sprog om kompetenceudvikling samt at der udvikles nye organiseringer og redskaber, der skal fremme dialogen om kompetenceudvikling. Fremadrettet er der i høj grad behov for at tilpasse og synliggøre de eksisterende kompetenceudviklingsmuligheder, frem for at udvikle helt nye kompetenceudviklingsmuligheder inden for erhvervet. 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé Indledning Status på uddannelser inden for turisterhvervet i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Danmark Kortlægning af uddannelsesudbuddet Opgørelsen af uddannelsesaktiviteten Opsamling på uddannelsesmulighederne i Region Midtjylland Turismeuddannelsernes bidrag til kompetenceudvikling Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører Gode erfaringer med kompetenceudviklingsaktiviteter Identifikation af turismevirksomhedernes behov for kompetenceudvikling Virksomhedernes primære udfordringer og kompetencebehov Kompetencebehov i delbrancherne Virksomhedernes motivation og barrierer for uddannelse Fremtidige forventninger til medarbejderne i turisterhvervet Metodegrundlag Desk research Kvantitativt dataudtræk Kvalitative interviews

5 1. Indledning Turisterhvervet i Region Midtjylland står over for række kompetencemæssige udfordringer i de kommende år. I bestræbelserne på, at det midtjyske turisterhvervet skal kunne erobre markedsandele i konkurrencen om de internationale turister, har Midtjysk Turisme sat fokus på udvikling af kompetencer i turisterhvervet. Under overskriften Det professionelle turisterhverv har Midtjysk Turisme i samarbejde med en række partnere igangsat et socialfondsprojekt, der indeholder en række forskellige aktiviteter, der skal sikre den nødvendige kompetenceudvikling. Denne analyse er en aktivitet i projektet, og analysens resultater har til formål at danne afsæt for Midtjysk Turismes videre arbejde med projektindsatsen Winter School i socialfondsprojektet. Analysens formål er todelt. Den første del af analysen har til formål at bidrage med overblik og viden om uddannelsesudbuddet i regionen og aktiviteten på de forskellige turismefaglige uddannelser. Anden del af analysen har til formål at identificere turisterhvervets kompetencemæssige udfordringer og de midtjyske turismevirksomheders uddannelses- og kompetenceudviklingsmæssige behov. Den første analysedel er primært beskrivende og indeholder oversigter med kvalitative beskrivelser af udbuddet samt kvantitative opgørelser over uddannelsesaktiviteten på de turismefaglige uddannelser i regionen. Desuden vurderes uddannelserne bidrag til kompetenceudvikling og samarbejdet omkring udviklingen af udbuddet. Til sidst præsenteres tre gode eksempler på kompetenceudviklingsaktiviteter. Første analysedel er baseret på desk research, kvantitative dataudtræk samt interview med 30 virksomheder, 6 uddannelsesinstitutioner og 5 udvalgte ressourcepersoner. Den anden analysedel indeholder en beskrivelse af de generelle kompetencemæssige udfordringer for turisterhvervet samt en præsentation af virksomhedernes kompetencebehov. Desuden beskrives virksomhedernes motivation og barrierer for brug af efteruddannelse. Til sidst præsenteres en række krav og forventninger til fremtidens medarbejdere i turisterhvervet. Denne analysedel er baseret på interview med 30 virksomheder, 6 uddannelsesinstitutioner og 5 udvalgte ressourcepersoner. Analysen afsluttes med en kort beskrivelse af de anvendte metoder. 5

6 . Status på uddannelser inden for turisterhvervet i Region Midtjylland Denne første delanalyse præsenterer udbuddet af turismefaglige uddannelser inden i Region Midtjylland og aktiviteten på uddannelserne. Formålet er at afdække og beskrive udbuddet af turismefaglige uddannelser, uddannelsesaktiviteten og uddannelsernes bidrag til kompetenceudviklingen i Region Midtjylland. Præsentationen tager afsæt i en kort beskrivelse af uddannelsesstrukturen. Delanalysen består af tre afsnit: Kortlægning af uddannelsesudbuddet i det ordinære uddannelsessystem og inden for voksen- og videreuddannelsesområdet Opgørelsen af uddannelsesaktiviteten inden for det ordinære uddannelsessystem og inden for AMU-systemet Beskrivelse af hvordan forskellige uddannelsesniveauer bidrager til kompetenceudviklingen i regionen Kortlægningen af uddannelsesudbuddet i det ordinære uddannelsessystem tager udgangspunkt i Midtjysk Turismes liste over de turismefaglige uddannelser i Region Midtjylland 1. Opgørelsen er suppleret med information om uddannelserne fra UddannelsesGuiden (www.ug.dk). I kortlægningen af uddannelsesudbuddet inden for voksen- og videreuddannelse fokuseres på udbuddet inden for AMU. Denne del af kortlægningen er baseret på data fra uddannelsesadministration.dk. Opgørelsen af uddannelsesaktiviteten inden for det ordinære uddannelsessystem og voksen- og videreuddannelse er baseret på udtræk fra Databanken, der er Ministeriet for Børn og Undervisnings offentlige database med nøgletal om uddannelser i Danmark. 1 6

7 .1 Uddannelsessystemet i Danmark Figuren nedenfor illustrerer uddannelsesstrukturen i Danmark. Grundlæggende findes der to uddannelsesveje til at henholdsvis kvalificere og opkvalificere medarbejdere inden for turismeerhvervet. Figur.1: Uddannelsessystemet i Danmark Kilde: Uddannelsesguiden Note: VD = Voksenerhvervsuddannelse, GVU = Grundlæggende VoksenUddannelse Det ordinære uddannelsessystem har til formål at forsyne turisterhvervet med medarbejdere med en kompetencegivende uddannelse. Dette gælder for personer med en erhvervsuddannelse (fx gastronom) eller en videregående uddannelse (fx serviceøkonom eller kandidat i oplevelsesøkonomi). En del medarbejdere i turisterhvervet har enten en grundskole eller en gymnasial uddannelse som højst fuldførte uddannelse. Denne gruppe betragtes som ufaglærte. Målgruppen for uddannelserne i det ordinære uddannelsessystem er primært unge, der har gennemført grundskolen eller en gymnasial uddannelse. Voksen- og videreuddannelser har til formål at opkvalificere ufaglærte eller personer med forudgående uddannelse eller erhvervserfaring. Herunder findes arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), der tilbyder kortere kursusforløb til beskæftigede og ledige. Målgruppen for Voksen- og efteruddannelse består af beskæftigede inden for turismeerhvervet og fx ledige, der har været beskæftiget i andre brancher. 7

8 . Kortlægning af uddannelsesudbuddet..1 Uddannelsesudbuddet i det ordinære uddannelsessystem Tabellen nedenfor beskriver de enkelte turismefaglige uddannelser i Region Midtjylland. For hver uddannelse præsenteres uddannelsesniveau, målgruppe, formål, indhold, uddannelsens varighed samt uddannelsessted. Tabel.1: Turismefaglige uddannelser i Region Midtjylland Navn Niveau Målgruppe og adgangskrav AU i oplevelsesøkonomi Hospitality and Tourism Management Gastronom Tjener Videregående voksenuddannelse (VVU) Kort videregående uddannelse (engelsk) EA Dania, Randers Erhvervsuddannelse (D) Erhvervsuddannelse (D) Gymnasial uddannelse/relevant D eller GVU + års erhvervserfaring Gymnasial uddannelse (enten dansk eller udenlandsk) eller erhvervsfagligt bevis + bevis for engelskkundskaber Afsluttet folkeskole eller tilsvarende Afsluttet folkeskole eller tilsvarende Formål Indhold Varighed Uddannelsessted Uddannelsen skal kvalificere til at udvikle, producere og levere oplevelser for kunden Uddannelsen skal kvalificere til at udvikle, planlægge og levere service til organisationer i service- og turistbranchen (inkl. hoteller og restauranter) Uddannelsen giver en grundlæggende viden om sundhed, ernæring og madlavning. Uddannelsen giver en grundlæggende viden om gastronomi og servicering. Uddannelsens obligatoriske fag er: Oplevelsesøkonomi og Serviceledelse Uddannelsens valgfri fag er: Event management Uddannelsens obligatoriske fag er: Metode, service organisation, organisation, planlægning og kommunikation. 13 ugers praktik Selvvagt specialisering Uddannelsen indeholder fag om ernæring, salg & service, køkkenpraktik, produktionshygiejne, engelsk, regning & kalkulation og læring, kommunikation & samarbejde. Praktikperioder. Ekstra fag alt efter specialisering. Uddannelsen indeholder fag som gastronomi, drikkevarer, menulære, konference- og selskabsservering og praktisk tjenerarbejde. Derudover Op til tre år på deltid. Optagelse to gange om året (dag/aftenh old). To år, Optagelse en gang om året Op til tre år og ni måneder alt efter specialisering. Optag flere gange om året (varierer på udd.sted). Tjener tager 3 år og 4 mdr., konference- og selskabstjener 1 år og 8 mdr. EA Dania, Randers Aarhus Tech, Teknisk Skole Silkeborg, Uddannelsescenter Holstebro, Mercantec Viborg Teknisk Skole Silkeborg Uddannelsesteknisk hører uddannelsen under voksen- og videreuddannelse, men er af praktiske årsager her medtaget under de ordinære uddannelser i Region Midtjylland. 8

9 EA Dania Randers, EA Dania Skive, EA MidtVest Holstebro Suppleringsudd. i begivenhedskultur Nordisk Institut, Humanistisk fakultet, Aarhus Universitet Suppleringsudd. i Museologiske studier Kandidat i oplevelsesøkonomi Kandidatuddannelse Kandidat i virksomhedskommunikation Kandidatuddannelse Serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse Tværfagligt BA-tilvalg Tværfagligt BA-tilvalg Relevant bacheloruddannelse + specifikke krav til fag. Relevant bacheloruddannelse + specifikke krav til fag. Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke krav til fag. Bestået 90 ECTS på hovedfag. Bestået 90 ECTS på hovedfag. Uddannelsen skal kvalificere til at analysere, udvikle, planlægge og afvikle oplevelsesorienterede aktiviteter. Uddannelsen giver en viden om, hvordan en virksomhed skal kommunikere med sine kunder (bl.a. strategisk kommunikationsplanlægning) og håndtere medier og presse, og hvordan man udfører informationsopgaver i praksis. Uddannelsen skal kvalificere til at arbejde med udvikling, drift, ledelse og markedsføring af serviceydelser i forskellige servicebrancher. Uddannelsen kvalificerer til at arbejde med medier, marked og kultur i praksis. På uddannelsen undervises i musealiseringsprocesser, dvs. den måde, hvorpå et samfund udvælger og forval- fag som arbejdsmiljø, salg & service og psykologi. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Uddannelsen indeholder fag som: medie- og teknologiforståelse, kulturantropologi og entrepreneurship. Uddannelsens obligatoriske fag er: Corporate communication og eksterne stakeholdere, Corporate communication og interne stakeholdere, Metode, Strategisk analyse, udvikling og implementering, Måling og organisering af kommunikation, Strategi og ledelse i et kommunikativt perspektiv. Ekstra fag alt efter specialisering. Uddannelsens obligatoriske fag er: Servicebranchen, Organisationsudvikling, Forretningsudvikling, Serviceøkonomi, Kommunikation og Metode. Uddannelsens specialer er: serviceledelse, turisme og hotelog restaurationsledelse. 3 måneders praktik. Uddannelsens obligatoriske fag er: Feltstudier, Moderne Identitet, Kultur & Marked, Globale kulturer og medier. Uddannelsens obligatoriske fag er: Institutioner, magt og samlinger, Kulturarv, betydning og To år, Optagelse en gang om året. To år, Optagelse to gange om året. To år, Optagelse 1- gange om året (varierer på udd.sted).s Knapt et år (45 ECTS) Udbydes en gang om året Knapt et år (45 ECTS) Udbydes en gang om året Nordisk Institut, Humanistisk fakultet, Aarhus Universitet Nordisk Institut, Humanistisk fakultet, Aarhus Universitet Institut for Æstetik og Kommunika- 9

10 ter kulturprodukter til bevarelse for eftertiden. bevaring, Udstillinger, formidling og publikum, Museologisk praktik. Evt. to måneders praktikophold. tion, Humanistisk fakultet, Aarhus Universitet Kilde: New Insight A/S Note 1: AU (akademiuddannelse) i oplevelsesøkonomi kan både læses i Silkeborg, Randers og Herning. Serviceøkonom kan både læses i Randers, Skive og Holstebro. Skolerne kan tilbyde forskellige specialer. Note : Information om suppleringsuddannelserne er fra Aarhus Universitets hjemmeside. I resten af Danmark findes der inden for det ordinære uddannelsessystem en række øvrige uddannelser, der retter sig mod turismeerhvervet. Uddannelserne er listet i tabellen nedenfor. En del af uddannelserne findes på Hotel- og Restaurationsskolen i København, ligesom en del af de lange videregående uddannelser findes i hovedstadsområdet. Uddannelserne er dog medtaget, idet der kan forventes en vis mobilitet blandt kandidaterne med en turismefaglig uddannelse. Desuden findes der en række uddannelser, der er placeret relativt tæt på Region Midtjylland, og som også kan være relevante i rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft til Region Midtjyllands turismevirksomheder. Det gælder fx uddannelserne som eventkoordinator (C Nord Hjørring), Hotel- og fritidskonsulent (C Nord Hjørring), European Master in Tourism Management (SDU), Hotelmanagement (SDU), International turisme og fritidsmanagement (SDU), Sport- og eventmanagement (SDU), Kandidatuddannelsen i Turisme (AAU). Tabel.: Øvrige turismefaglige uddannelser Uddannelse Akademigastronom (VVU, 3 år på deltid) 3 Bachelor of Leisure Management (prof.bach, 3½ år) Business Administration and Service Management (Bach., 3 år) Uddannelsesinstitution Hotel- og Restaurantskolen i København UCSJ. Campus Roskilde og UCSJ. Campus Storstrøm (Nykøbing Falster) Copenhagen Business School European Master in Tourism Management (Master, år) Eventkoordinator (D, 4 år) Hospitality Tourism Management (erhvervsakademi, 1 ½ år) Hotellederuddannelsen (Erhvervsakademi, år) Hotelmanagement (Negot) International Hospitality Management (Prof.bach, 1,5 år) International turisme og fritidsmanagement (BA, 3 år) Kandidatuddannelse i Moderne Kultur og Kulturformidling (Master, år) Kandidatuddannelse i Oplevelsesdesign (Master, år) Syddansk Universitet: Center for Turisme, Innovation og Kultur C Nord Hjørring Hotel- og Restaurantskolen i København Hotel- og Restaurantskolen i København Syddansk Universitet: Center for Turisme, Innovation og Kultur Hotel- og Restaurantskolen i København Syddansk Universitet: Center for Turisme, Innovation og Kultur København Universitet Aalborg Universitet 3 Uddannelsesteknisk hører uddannelsen under voksen- og videreuddannelse, men er af praktiske årsager her medtaget under de ordinære uddannelser. 10

11 Kandidatuddannelse i Turisme (Master, år) Professionsbachelor i natur- og kulturformidling (prof.bach, 3 år) Restaurantleder (Erhvervsakademi, år) Service, Hospitality and Tourism (Erhvervsakademi, år)) Service Management (Master, år) Serviceøkonom (Erhvervsakademi, år) Sports- og eventmanagement (BA, 3 år) Tjener, receptionist, kok, smørrebrødsjomfru, cater, ernæringsassistent, gastronomassistent, hotel- og fritidsassistent (D, -4 år) Turistføreruddannelsen 4 (Diplom, år på deltid, 1 år på heltid) Master i oplevelsesledelse 5 (Master, år på deltid) Master i kulturplanlægning 6 (Master, år på deltid) Hotel- og fritidskonsulent Kilde: Midtjysk Turisme Aalborg Universitet Hjørring Seminarium under CVU Nordjylland Hotel- og Restaurantskolen i København Hotel- og Restaurantskolen i København Copenhagen Business School Hotel- og Restaurantskolen i København Syddansk Universitet: Center for Turisme, Innovation og Kultur, Esbjerg Hotel- og Restaurantskolen i København Roskilde Universitet Roskilde Universitet Roskilde Universitet C Nord, Hjørring.. Uddannelsesudbuddet inden for voksen- og videreuddannelse Inden for voksen og videreuddannelse findes en lang række kurser og uddannelsesforløb, der er relevante for medarbejdere i turismebranchen. I denne opgørelse fokuseres primært på det uddannelsesudbud, der har direkte relevans for turismebranchen. Det præsenterede uddannelsesudbud er udvalgt på baggrund af en screening og en analyse af databasen på uddannelsesadministration.dk, der indeholder informationer om samtlige arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). For turismeerhvervet findes der en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), der hedder Turist og rejse. FKB en beskriver jobområdet og de tilhørende kompetencer. Til FKB en findes der en række tilkoblede AMU-mål, der er relevante for medarbejdere i erhvervet. Disse AMU-mål kan opnås gennem selvstændige uddannelsesforløb eller som et uddannelsesforløb med en kombination af flere AMU-mål. De enkelte kombinationer af kursusforløb kan som regel tilrettelægges individuelt, og systemet er fleksibelt i forhold til den enkelte virksomheds ønsker og behov. Desuden findes der inden for FKB en en række AMU-mål, der har relevans for medarbejdere i turismebranchen, men som også har relevans for andre brancher. Fx findes AMU-målet Overvågning af trends på det globale marked som en del FKB en Turist og rejse, men AMU-målet indgår også FKB erne for Handel og logistik samt Detailhandel. Denne type AMU-mål retter sig mod nogle mere 4 Uddannelsesteknisk hører uddannelsen under voksen- og videreuddannelse, men er af praktiske årsager her medtaget under de ordinære uddannelser. 5 Uddannelsesteknisk hører uddannelsen under voksen- og videreuddannelse, men er af praktiske årsager her medtaget under de ordinære uddannelser. 6 Uddannelsesteknisk hører uddannelsen under voksen- og videreuddannelse, men er af praktiske årsager her medtaget under de ordinære uddannelser. 11

12 grundlæggende merkantile kompetencer og er listet under øvrige relevante AMUmål i tabellerne nedenfor. 7 Nedenfor præsenteres en liste over samtlige AMU-mål under FKB en Turist og Rejse samt over AMU-mål, der gælder for medarbejdere i turismevirksomheder i virksomhedskategorierne Attraktioner, Overnatningssteder, Bespisning samt Event/Festivaler 8. De listede AMU-mål for de forskellige virksomhedskategorier er udvalgt med udgangspunkt i en søgning i databasen på uddannelsesadministration.dk. AMUmålene for de enkelte virksomhedskategorier er udvalgt med udgangspunkt i, at de skal være relevante for medarbejdere i netop denne gruppe af virksomheder, fx Bespisning. Samtidig gælder det, at de samme AMU-mål kan være relevante for medarbejdere i forskellige virksomhedskategorier. Tabel.3: AMU-mål under FKB en Turist og rejse Direkte relevante AMU-mål Varighed i dage Budgetkalkulationer i oplevelsesøkonomien Dækningsbidrag og indtjening i oplevelsesøkonomien 1 Pris og nøgletalsberegning i rejsebranchen 3 Øvrige relevante AMU-mål Globale økonomiske udviklingstendenser Varighed i dage Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 Udvikling af oplevelsesprodukter Markedsanalyse - det globale marked 3 Rejsejura for frontpersonale Branding af lokale oplevelsesprodukter Markedsføring af tematiserede oplevelsesprodukter Kulturafstemt komm. i salg- og servicesituationer Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen 3 Rådgivning til turister i Danmark - Incoming Målrettet mersalg i turist- og rejsebranchen Kunderådgivning i rejsebranchen - Outgoing Værdibaseret turisme 1 Kvalitet og kundeservice i turist og rejsebranchen Branchejura i hotel- og restaurationsbranchen Kilde: Databasen på uddannelsesadministration.dk Overvågning af trends på det globale marked Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-administration og betalingssystemer Netværksbaseret udvikl. af virksomhedens værdikæde 7 I forbindelse med kategoriseringen er der foretaget en pragmatisk vurdering af, om målet er særligt relevant for turisterhvervet eller om det også er relevant for andre erhverv. I så fald er det placeret under øvrige relevante AMU-mål. Målet kan dog stadig godt være relevant for medarbejdere i turisterhvervet og er derfor medtaget i tabellerne. 8 Virksomhedskategorierne Destinationer og Kulturinstitutioner er ikke medtaget, idet AMU-målene for disse grupper vil være meget generelle, fx marketing, kommunikation, regnskab mv. Disse kategorier er derfor dækket under FKB en Turist og rejse. 1

13 Tabel.4: AMU-mål inden for virksomhedskategorien Attraktioner Direkte relevante AMU-mål Varighed i dage Pasning af dyr i zoologiske anlæg 3 Fodring af dyr i zoologiske anlæg 3 Dyrevelfærd 3 Dyreværnsloven 3 Opstilling og montering af børneforlystelser 5 Kilde: Databasen på uddannelsesadministration.dk Øvrige relevante AMU-mål Varighed i dage Tabel.5: AMU-mål inden for virksomhedskategorien Overnatning (reception) Direkte relevante AMU-mål Varighed i dage Øvrige relevante AMU-mål Varighed i dage Konference- og mødekoncepter 7,5 Salg og markedsføring 7,5 Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen Branchejura i hotel- og restaurationsbranchen 3 Gastronomi,5 Bar og barista 7,5 Miljø- og energiarbejde i hotelbranchen Avanceret servering,5 Spa og wellness, kundevejledning i receptionen Gastronomi I 5 Menuvejledning ved gæstebetjening Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Servering ved a la carte 3 Administration i salg Servering Administration i indkøb Revenue Management ved gæstebetjening Kalkulation ved gæstebetjening Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation 1 Kommunikation og konflikthåndtering for vagter Alverdens vine og gæstebetjening 5 Introduktion til førstehjælp på jobbet 0,4 Ultimative vinoplevelser og gæstebetjening 3 Økonomistyring i virksomheder 4 Servering ved selskaber 3 Oprettelse af database til jobbrug Præsentation af menuer Baren 1 Indskrivning og formatering af mindre tekster 5 Standardisering af virksomhedens dokumenter Servering af øl i restaurationsbranchen Grafiske virkemidler til layout i tekst Online kommunikation til jobbrug Jobrelateret brug af styresystemer på pc Brug af pc på arbejdspladsen 3 Anvend informationer fra internettet til 1 jobbrug Kaffe og te inden for restaurationsbranchen 3 Personligt salg - kundens behov og løsninger I frontlinjen i receptionen Grundlæggende rengøringshygiejne 1 Data- og bookingsystemer i receptionen Dørmand i funktion 3 Branchejura og erstatning i hotelbranchen 1 Branchejura/myndighedskrav i restaurationsbranchen Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening Kilde: Databasen på uddannelsesadministration.dk

14 Tabel.6: AMU-mål inden for virksomhedskategorien Overnatning (rengøring) Direkte relevante AMU-mål Varighed i dage Øvrige relevante AMU-mål Varighed i dage Rengøring af rene rum 1 Kontorsupport 5 Hygiejnestandarden 5 Salg og administration 5 Vedligeholdelsesopgaver,5 Mad og kultur 5 Anretning, servering og brugerbetjening 7,5 Drift og omkostninger 5 Særlige specialbehandlinger 5 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Indeklima 5 Introduktion til det danske arbejdsmarked 3 (F/I) Planteservice 5 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3 Vask og efterbehandling af brugstekstiler 3 Jobrelateret brug af styresystemer på pc Rengøring af boligtekstiler 3 Kommunikation og konflikthåndtering - service Periode- og grundrengøring 3 Kunde/leverandørforhold for operatører 1 Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde 4 Etablering af selvstyrende grupper Rengøring af transportmidler 3 Teambuilding for selvstyrende grupper Vinduespolering 8 Kundeservice og kvalitetsstyring 5 God ergonomi i rengøringsarbejdet Fødevarehygiejne og egenkontrol 4,3 Rengøring med mikrofibre 1 Almen fødevarehygiejne for F/I 5 Rengøring af maskiner i non-food industrien Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat Daglig erhvervsrengøring 10 Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner Rengøring og skadeservice: Sikkerhed Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation Grundlæggende rengøringshygiejne 1 Måling og vurdering af rengøringskvalitet 3 Oliebehandlede gulve Polishbehandlede gulve Personlig planlægning af rengøringsarbejdet Rengøring af fødevarevirksomhed Rengøringsmidler og materialekendskab 3 Rengøringsudstyr og -metoder 3 Service i rengøringsarbejdet Højderengøring og industriservice 3 Kilde: Databasen på uddannelsesadministration.dk

15 Tabel.7: AMU-mål inden for virksomhedskategorien Bespisning Direkte relevante AMU-mål Varighed i dage Øvrige relevante AMU-mål Varighed i dage Produktionshygiejne 1 5 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Skolemad - et måltid i skolen 5 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Måltider tilpasset brugerens behov 5 Introduktion til førstehjælp på jobbet 0,4 Ernæringslære,5 Indskrivning og formatering af mindre tekster Det økologiske køkken 5 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 Menulære med drikkevarer 5 Grafiske virkemidler til layout i tekst Vinlære 5 Jobrelateret brug af styresystemer på pc Økologisk planlægning og produktion i cafeteria 5 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Diætetik 5 Etablering af selvstyrende grupper Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen 3 Kommunikation i teams 3 Innovativ gastronomi i hotel og restauration Videndeling og læring for medarbejdere 3 Smørrebrød - nu og i fremtiden 3 Online kommunikation til jobbrug Sushi - krav og kreativitet 3 Brug af pc på arbejdspladsen 3 Spakøkken Salgsstyring i detailhandlen 3 Molekylær gastronomi Energiopbyggende konferenceforplejning Personligt salg - kundens behov og løsninger Anvend informationer fra internettet til jobbrug Fødevarehygiejne og egenkontrol 4,3 Rengøringsmidler og materialekendskab 3 Det kreative kolde køkken 5 Kvalitetsstyring i køleproduktion 5 Råvarekvalitet i fødevareproduktion 5 Diæt- og allergikost 5 Ledelse af hygiejne og egenkontrol 4,3 Produktion af convenience food 3, Mad til børn på restaurant og café Det klimavenlige køkken Almen fødevarehygiejne for F/I 5 Oprettelse af database til jobbrug Menusammensætning 4 Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr,5 Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine 5 Produktionskøkkenets fonder, supper og 5 saucer Brød, kager og desserter i cafeteria og 5 kantine Anretning af mad i cafeteria og kantine 4 Drikkevarer i cafeteria og kantine 1,5 Grundtilberedning i restaurant og kantine 5 Sammensætning af menu i restaurant og kantine Søde sager i restaurant og kantine 4 Frugt og grønt i det varme køkken 3 Fisk og skaldyr i restaurant og kantine

16 Supper og saucer i restaurant og kantine 3 Bagværk i restaurant og kantine 4 Overskudsproduktion i restaurant og kantine Salat og salatbar i madfremstilling Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat Nyt nordisk køkken 3 Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder Kilde: Databasen på uddannelsesadministration.dk 3 3 Tabel.8: AMU-mål inden for virksomhedskategorien Event/festivaler Direkte relevante AMU-mål Riggeropgaver i bygninger til teaterformål Digital lysredigering til teaterformål Digital lydregulering til teaterformål Varighed i dage Øvrige relevante AMU-mål Varighed i dage 3 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 3 3 Planlægning og udarbejdelse af et projektregnskab 5 Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation 8 Opsætning af lydmålingsudstyr Events i detailhandlen Måling på komplekse lydsystemer Udarbejdelse af årsregnskabet Akustik for lydteknikere Virtuel lysdesign 3 Billedeffekt til teater-, udstillings- og 5 eventpro. Eventrigning indendørs 10 Eventrigning udendørs 5 Højderedning i teater, udstilling og eventbranchen Sikring i højden i teater, udstilling og 1 eventbranchen Nedrivning - praktisk tilrettelæggelse 3 Budgetkalkulationer i oplevelsesøkonomien Fastlæggelse af markedsføringsmål 1 Facilitering af udviklingen af en eventidé 1 Valg af eventtype i forhold til kundebehov 1 Økonomisk risikovurdering af events Regulering og kontraktindgåelse ifm. event Storytelling ifm. kommunikation af events Evaluering af events Grundlæggende crowd-control Kilde: Databasen på uddannelsesadministration.dk 3 Løbende revision og revision ved årsafslutningen 5 16

17 .3 Opgørelsen af uddannelsesaktiviteten I dette afsnit beskrives uddannelsesaktiviteten på de forskellige turismefaglige uddannelser i Region Midtjylland. Først præsenteres uddannelsesaktiviteten i det ordinære uddannelsessystem. Herefter følger uddannelsesaktiviteten inden for efteruddannelsessystemet..3.1 Aktiviteten inden for turismefaglige uddannelser i det ordinære uddannelsessystem Nedenstående figurer viser uddannelsesaktiviteten på uddannelserne gastronom, tjener, kandidat i oplevelsesøkonomi, serviceøkonom samt International hospitality management. De resterende fire uddannelser indenfor turisme i Region Midtjylland har det ikke været muligt at finde data for i Ministeriet for Børn og Undervisnings database. Det drejer sig om uddannelserne Kandidat i virksomhedskommunikation, AU i oplevelsesøkonomi og suppleringsuddannelse i hhv. begivenhedskultur og museulogiske studier.gastronom Figur.: Uddannelsesaktivitet for gastronomer Fordelt på tilgang til uddannelse og antal fuldførte Antal År Tilgang Fuldførte Kilde: New Insight A/S på baggrund af tal fra Databanken. 17

18 Figuren viser, at tilgangen til gastronomuddannelse har været faldende fra , men med en stigning i 010, der næsten bringer antallet tilbage på 004- niveauet igen. I 004 var tallet således 55, mens det i 010 var 34. Antallet af fuldførte har i de ti år varieret en del fra år til år med det højst antal fuldførte elever i 009 og det laveste i 00 og 003. Gastronomuddannelsen kan afsluttes som gastronomiassistent, kok, cater eller smørrebrødsjomfru. De forskellige specialer tager ikke lige lang tid, fx tager det 3 år og 9 måneder at blive uddannet kok, mens det kun tager 1 år og 6 måneder at blive gastronomassistent. Derfor kan det være svært at sige noget om gennemførselsprocenten fra år til år, da uddannelserne ikke tager lige lang tid, men er opgjort under samlebetegnelsen gastronom. Figur.3: Uddannelsesaktivitet for tjenere Fordelt på tilgang til uddannelse og antal fuldførte 70 Antal År Tilgang Fuldføte Kilde: New Insight A/S på baggrund af tal fra Databanken. Figuren viser en relativt svingende udvikling især starten af perioden. Således svinger både tilgang og antal fuldførte i perioden, med et højdepunkt i tilgangen i 005. Siden 005 er tilgangen og antallet af fuldførte imidlertid faldet, således at antallet i 010 var det laveste i hele perioden. 18

19 Kandidat i oplevelsesøkonomi Figur.4: Uddannelsesaktivitet for kandidater i oplevelsesøkonomi Fordelt på tilgang til uddannelse og antal fuldførte Antal År Tilgang Fuldførte Kilde: New Insight A/S på baggrund af tal fra Databanken. Som det fremgår af figuren er uddannelsen forholdsvis ny med de første studerende i 007 og de første fuldførte i 009 altså to år senere svarende til uddannelsens længde. Der er således kun data fra en kort periode. Antallet af både optagne og fuldførte har højst varieret med 11 personer i de tre år. 19

20 .3.1. Serviceøkonom Figur.5: Uddannelsesaktivitet for serviceøkonomer Fordelt på tilgang til uddannelse og antal fuldførte Antal År Tilgang Fuldførte Kilde: New Insight A/S på baggrund af tal fra Databanken. Serviceøkonom kan både læses både i Randers, Skive og Holstebro. Skolerne kan tilbyde forskellige specialer, men figuren viser en samlet oversigt over uddannede serviceøkonomer i regionen. De sidste tre år er der sket en markant stigning i tilgangen til uddannelsen, hvorimod antallet af fuldførte i samme periode er faldet, dog ikke helt så markant. Forventningen er dog, at det stigende antal optagne med stor sandsynlighed vil resultere en stor stigning i antallet af færdiguddannede serviceøkonomer. 0

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Tag en uddannelse som serviceøkonom

Tag en uddannelse som serviceøkonom Tag en uddannelse som serviceøkonom Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med speciale inden for hotel-, restaurant- og køkkenområdet. Herudover består

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Serviceøkonom. uddannelsen

Serviceøkonom. uddannelsen Serviceøkonom uddannelsen Adgangskrav Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx og hf): Specifikke adgangskrav: Matematik på C niveau eller Virksomhedsøkonomi på C niveau Adgangskrav Adgang via erhvervsuddannelse:

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring 45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat : Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion,

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Notat. Tre spor for turismeuddannelse i Helsingør Kommune. Hvilket uddannelseshul skal fyldes I Helsingør?

Notat. Tre spor for turismeuddannelse i Helsingør Kommune. Hvilket uddannelseshul skal fyldes I Helsingør? Notat Tre spor for turismeuddannelse i Helsingør Kommune Turismen i Danmark er i dag et betydeligt erhverv med en samlet omsætning på næsten 90 mia. kr. og 122.500 fuldtidsansatte. Det var imidlertid først

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

AMU-strukturforløb inden for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

AMU-strukturforløb inden for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet AMU-strukturforløb inden for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Analyserapport November 2012 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen Program 14.00-14.20 Velkomst og intro til Mobication 14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen 14.45-15.15 Programmet for de to dage ved skolekonsulent

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse

Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse På Erhvervsskolen Nordsjælland finder du et stort udbud af kurser om fx ernæring, hygiejne, fødevaretilberedning og rengøring. Vi gennemfører kurser

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere