Strategisk planlægning i rengøringssektoren - AMU-systemets bidrag til medarbejderudvikling. Gitte Holm og Bruno Clematide, DTI Arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk planlægning i rengøringssektoren - AMU-systemets bidrag til medarbejderudvikling. Gitte Holm og Bruno Clematide, DTI Arbejdsliv"

Transkript

1 Strategisk planlægning i rengøringssektoren - AMU-systemets bidrag til medarbejderudvikling Gitte Holm og Bruno Clematide, DTI Arbejdsliv Juni 1995

2 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 I Sammenfatning og konklusion 5 II Formål og projektdesign 13 III Arbejdets indhold og kvalifikationskrav 22 1 Fastholde arbejdskraften 23 - Skolerengøring 23 - Administrationsrengøring 26 - Kantineområdet 29 2 Nye grænseflader 32 - Hjemmeservice for pensionister 32 - Hospitals-servicemedarbejder 36 - Rengøring i transportområdet 40 3 Selvstyre 43 - Selvstyre inden for de administrative område 43 Arbejdsmiljø 46 - Skolerengøring 46 - Industrirengøring - foodservice 49 5 Konklusion vedrørende tendenser i rengøringsarbejdet 51 IV Udviklingstendenser 53 1 Udviklingstendenser 54 2 Jobprofiler i fremtiden 58 3 Konklusion vedrørende nye jobprofiler 62 V Kvalifikationskrav og AMU-kurser 63 VI Anbefalinger til handlingsplaner 83

3 Indledning Rengøringssektoren er inde i en rivende udvikling i disse år. Nye rengøringskoncepter og ydelser ser dagens lys i de private rengøringsselskaber og inden for det offentlige. Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg har derfor ønsket at analysere de tendenser inden for rengøringssektoren, der forventes at stille nye krav til medarbejdernes kvalifikationer. Resultatet af denne analyse er drøftet med repræsentanter fra virksomheder, institutioner, AMU-skolerne og Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg på et arbejdsseminar. Med udgangspunkt i undersøgelsens og arbejdsseminarets resultater er der opstillet en handlingsplan om de fremtidige uddannelsesbehov inden for sektoren, som AMU-centrene kan anvende ved planlægningen af rengøringskurser og temadage. Rapporten er opdelt i seks kapitler. Kapitel I sammenfatter undersøgelsens resultater og konklusioner. Kapitel II beskriver baggrunden for undersøgelsen. Herunder metoder anvendt under dataindsamlingen samt metoder og begreber anvendt i rapportens beskrivelser. Kapitel III præsenterer de ni forskellige spydspidsvirksomheder. Hovedvægten er lagt på at præsentere hovedideerne i de forskellige rengøringskoncepter, jobindhold og karakteristika ved udførelsen af arbejdet, arbejdsdeling og kvalifikationskrav. Endelig opgøres nye tendenser inden for rengøringssektoren, som allerede er slået igennem i de udvalgte spydspidsvirksomheder. Kapitel IV giver et bud på de væsentligste udviklingstendenser, som de opleves af ledere og ansatte. På baggrund af de overvejelser ledere og ansatte har gjort sig om fremtidens jobprofiler, beskrives tre personers arbejdsdage. Kapitel V beskriver undersøgelsesdeltagernes vurdering af intern og ekstern uddannelse. Desuden er de væsentligste kvalifikationskrav og AMU-centrenes relation til disse belyst gennem en analyse af uddannelsesplaner og pædagogiske vejledninger samt en høring på et arbejdsseminar. Kapitel VI opstiller handlingsplan for det videre arbejde i Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg. Undersøgelsen er gennemført af Arbejdsliv, Dansk Teknologisk Institut for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg. Undersøgelsen er finansieret af midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. I et bilag bag i rapporten er oplistet navnene på deltagere i projektets styregruppe og deltagere i workshoppen. Gitte Holm og Bruno Clematide DTI Arbejdsliv 3

4 I Sammenfatning og konklusion 4

5 I Sammenfatning og konklusion Formålet med undersøgelsen er at tegne et billede af de tendenser, der har betydning for ændringer i arbejdsopgaver og arbejdsdeling og hermed for kvalifikationskravene til medarbejderne i sektoren. I denne undersøgelse har projektets styregruppe, som er udpeget af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg, udvalgt ni spydspidsvirksomheder. Styregruppen har satset på at udpege spydspidsvirksomheder, hvor der er en udvikling i gang af arbejdet og arbejdets organisering, som bryder med de gængse og kendte former. Udvælgelsen er sket ud fra fire forskellige udviklingsretninger med følgende definitioner: * Satsning på at fastholde arbejdskraften: Traditionel rengøring, hvor der strategisk satses på at fastholde arbejdskraften og reducere personalegennemstrømningen. * Nye grænseflader: Organisationsformer, hvor nye grænseflader er afprøvet til andre fagområder eller hvor helt nye job er udviklet. * Selvstyre: Etablering og udvikling af selvstyrende grupper * Arbejdsmiljø: Satsning på at forbedre arbejdsmiljø med forandringer af job/metoder. Desuden er udvælgelsen af deltagende virksomheder sket inden for følgende virksomhedstyper: Private hjem, skole, administration, hospital, industri, transport og kantine. Arbejdets indhold og kvalifikationskrav Udviklingsretningen: Fastholdelse af arbejdskraften er blevet undersøgt på en skole, et administrationsområde og i en kantine. Mange ledere inden for det offentlige og private område arbejder med at fastholde arbejdskraften. Netop dette faktum gør, at der sker forandringer i rengøringsarbejdet. Udviklingen sker ikke på jobindholdsniveauet, hvor assistenterne stort set udfører de samme traditionelle rengøringsopgaver af de samme områder dagligt. Udviklingen sker ved at synliggøre rengøringen igennem flytning af rengøringen til dagtimerne og ændring af deltidsarbejde til fuldtidsarbejde. Desuden satses der på at styrke rekrutteringsproceduren, give de nyansatte en bedre introduktion og tilbyde uddannelse til de ansatte. Synliggørelsen af arbejdet er med til at skærpe kravene til samarbejde, information og kommunikation. De ansatte skal desuden være fleksible og hurtigt kunne omstille sig, idet belastningen på rengøringsfaciliteterne kan være meget svingende. Det medfører at de ansatte skal kunne overskue og planlægge arbejdet og løbende kunne justere arbejdsplaner. 5

6 Nye grænseflader er blevet undersøgt i et privat hjem, på et hospital og på et IC-3 tog. Undersøgelsen viser, at der hvor nye grænseflader opstår udvikles jobbene og som resultat heraf ændres kvalifikationskravene. De største forandringer sker i de områder, hvor faggrænser bliver nedbrudt, job bliver lagt sammen og nye arbejdsmæssige kontakter opstår. Særlig markant gør denne ændring sig gældende inden for hospitalsområdet, hvor sammenlægning af portør- og rengøringsarbejdet skaber en hel ny servicemedarbejderprofil, der først og fremmest er karakteriseret ved at variationen i arbejdet bliver langt større end tidligere. En anden type grænseflade opstår når bistandsklienter i et kommunalt projekt arbejder sammen med rengøringsprofessionelle fra et rengøringsselskab om hovedrengøring for pensionister i private hjem. Jobindholdet er velkendt, men udfordringerne og kontaktfladerne er nye og anderledes. Arbejdet i private hjem kræver, at assistenten kan planlægge arbejdet sammen med pensionisten, kan forstå aldringsprocessen og samtidig oplære bistandsklienter til rengøringsarbejdet. En tredje type grænseflade er set i forbindelse med et nyt servicekoncept inden for togrengøringen, som synliggør assistenternes arbejde. Resultatet er en tættere kontakt med togpersonalet og håndværkerne. Kravet om rullende planlægning er stort, og det er nødvendigt at kunne overskue arbejdssituationen og løbende træffe beslutninger om arbejdet. Fælles for de beskrevne forandringer er, at der opstår et tættere og mere forpligtende samarbejde imellem rengøringsassistenterne. Det resulterer i, at de hold eller grupper de er organiseret i, efterhånden får mere karakter af delvis selvstyre med flere planlægnings- og kontrolopgaver. Desuden er kontakten imellem hold/grupper styrket igennem flere arbejdsmøder om måneden. Selvstyre er blevet analyseret inden for det administrative område. Indførelse af selvstyrende grupper er ikke almindeligt i dag, men i de kommende år vil gruppeorganisering med hel eller delvis selvstyre udvikle sig i takt med, at der bliver færre arbejdsledere. Som rengøringsassistent i en selvstyrende gruppe får man overført en række planlægnings- og kontrolfunktioner fra arbejdslederne. Derved får de ansatte beriget og udviklet jobbet, så det bliver mere indholdsrigt og varieret. Ansatte der deltager i selvstyrende grupper har behov for at tilegne sig viden om planlægning, opmåling af arbejdet, projektstyring, gruppepsykologi herunder krise- og konfliktbearbejdning samt referat- og mødeteknik. Arbejdsmiljøudvikling er undersøgt på en skole og et slagteri. Indsatser overfor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har medvirket til, at forbedre jobindhold, organiseringen af arbejdet og de fysiske/kemiske arbejdsbetingelser. Dermed opstår der nye krav til kvalifikationerne. 6

7 Undersøgelsen har vist at forandringer af metoder og redskaber øger behovet for en specifik instruktion og undervisning, som opfølgning på de forandringer der gennemføres. Det vil sige, at en leverandørinstruktion eller kort vejledning af arbejdsleder ikke er tilstrækkelig. Der bør følges op med undervisning om dosering og sikkerhedsforanstaltninger omkring nye rengøringsmidler og gives en grundig undervisning og instruktion i arbejdsteknik ved indførelse af et nyt moppesystem. I eksempelvis levnedsmiddelbranchen er der en øget bevidsthed om ekstern miljø og dermed et behov for mere viden om, hvordan rengøringsmidler omsættes i naturen. Opsummering af udviklingstendenser De udviklingstendenser vi kan registrere på baggrund af denne undersøgelse er, at rengøringen vil blive mere synlig for brugerne i de kommende år. Synlig rengøring er slået igennem som tendens først og fremmest inden for det offentlige område. Men tendensen slår også igennem inden for det private område. Rengøringen vil i fremtiden foregå i dagtimerne. Synliggørelsen vil betyde at rengøringsassistenterne vil være i dialog med brugerne om rengøring og vedligeholdelsesopgaver. Jobudvidelse sker i et lille omfang, men vil i nær fremtid blive en mere markant udviklingstendens inden for rengøringssektoren. Inden for hospitalsområdet er flere jobudviklingsprojekter igangsat, hvor rengøringsfunktionen sammenlægges med portørfunktionen. Udviklingen vil især ske inden for social- og sundhedsområdet, men også inden for skoleområdet vil vi se en tendens til jobudvikling. Gruppeorganisering med forskellig grad af egenstyring vil slå igennem som tendens efterhånden, men først og fremmest på større arbejdspladser. Umiddelbart er der tegn på at to typer ledelsesstrategier vil slå igennem formuleret som et 'Totalkoncept' og et 'Servicekoncept'. 'Totalkonceptet' vedrører ren- og vedligeholdelsesopgaver på en virksomhed. Det medfører at rengøringsassistenterne er knyttet fast til rengøring, men får mulighed for at rotere til andre arbejdsfunktioner. 'Servicekonceptet' vil især slå igennem inden for social- og sundhedsområdet. Det medfører sammenlægning typisk af rengørings-, portør- og køkkenfunktioner for at fremme en så høj service, som mulig overfor patienterne og plejepersonalet. Kvalifikationskrav og AMU-kurserne De beskrevne udviklingstendenser stiller de ansatte overfor en række nye kvalifikationskrav, som er opsamlet og derefter analyseret. De væsentligste kvalifikationskrav er opsummeret i det følgende: 7

8 At kunne planlægge rengøringsarbejdet er relevant i hovedparten af casene. Der lægges allerede i dag meget vægt på planlægning på langt de fleste AMU-kurser og tilsyneladende mangler der ikke tid på AMU-kurserne til at beskæftige sig med planlægning af arbejdet. Det, der mangler er instrumenter til at kunne overføre kursusstoffet til egen virkelighed. Dette kan gøres ved deltagerdifferentieret undervisning f i forhold til delbrancher, dels ved at udbygge samspillet imellem virksomheder og skoler omkring dette tema. At kunne kommunikere og informere både skriftligt og mundtligt på dansk er et an- det væsentligt kvalifikationskrav. Der bliver rettet megen opmærksomhed på kommunikationsaspekter i rengøringen på en række AMU-kurser. Kurser kan dog kun bidrage begrænset, idet kommunikation også handler om selvværd, hvilket igen er meget afhængig af ledelsesstil og af kundernes adfærdsmønstre i forhold til rengøringsassistenterne. Underviserne på AMUkurserne arbejder kontinuerligt med skriftligt og mundtligt dansk. Forbedring af danskkundskaberne skal ikke varetages af AMU-systemet men af andre, f VUC. At kende stedets opbygning og organisation er nødvendig, hvor der er tale om meget fleksibelt arbejde og de steder, hvor rengøringsassistenterne selvstændigt skal planlægge og uddelegere arbejdet. Emnet tages ikke op i dag på AMU-kurserne eller på arbejdspladserne. Kvalitetsbevidsthed og ansvarsbevidsthed er et krav, som gælder i alle undersøgelsens cases, og er stærkere jo mere selvstændighed arbejdet kræver. AMU-kurset opleves som et udmærket kursus, som kunne vinde ved at være rettet specifikt imod de virksomhedstyper rengøringsassistenterne kommer fra. At kunne skrive mødereferat, styre et møde, viden om projektstyring, problem- og konfliktløsning. Disse kvalifikationskrav er nødvendige at få imødekommet for rengøringsassistenter, der arbejder i selvstyrende grupper. Der vil være behov for at udvikle særlige tilbud til grupper med selvstyre, og målrette det eksisterende problem- og konfliktløsningskursus til en gruppe fra samme virksomhed/institution. At kunne lære fra sig er væsentligt når en rengøringsassistent skal oplære en ny kollega. Instruktion eller oplæring vil indgå i flere af de nyudviklede kurser i AMU-systemet. Der kan være særlig behov for at udvikle instruktionsmateriale rettet imod forskellige målgrupper f langtidsledige, bistandsklienter og personer fra fremmede kulturer. Paratviden om rengøringsmidler, maskiner/redskaber, miljø og arbejdsteknik har rengøringsassistenterne behov for i forhold til rengøringsmidler og redskaber på den enkeltes arbejdsplads. Den viden AMU-kurserne giver er mere generel. Derfor kan der være behov for at gennemføre kortere halvdagsarrangementer enten på AMU-centrene eller på arbejdspladserne. Andre kvalifikationskrav, som er relevante i forhold til udviklingstendenserne er: paratviden om hygiejne, pensionisters rettigheder, aldringsprocessen, forståelse for etik i private hjem og på hospitaler, basisviden om enkelte sygdomme. Andre mere personlige krav til rengøringsassistenterne er: at kunne klare at gå alene, 8

9 selvstændighed, selvtillid, at kunne føle sig værdsat, at kunne sætte grænser, at være sig selv i forhold til brugerne, at kunne overvinde egne barrierer, at kunne omstille sig til noget nyt og være innovativ. Generel vurdering af AMU-kurserne: Deltagerne i undersøgelsen opfatter kurserne på AMU-centrene som et væsentligt tilbud i forhold til jobbet inden for rengøringsområdet. Imidlertid er der en væsentlig kritik, som først og fremmest går på, at kurserne skal have et indhold rettet imod de forskellige virksomhedstyper. Dette synspunkt markeres stærkest af rengøringen inden for food-service, som ikke benytter sig af AMU-centrenes kursustilbud. Men også inden for transport, rengøring i private hjem og kantineområdet op- lever arbejdsledere og ansatte at kurserne ikke er indholdsmæssigt i overensstemmelse med deres specifikke behov for viden. Anbefalinger til handlingsplan Der skal lægges mere vægt på synlig rengøring i relation til de eksisterende kurser. I første omgang skal undervisningsplanernes målsætning og de pædagogiske vejledninger gennemskrives for at sikre, at der på alle kurser arbejdes med synlig rengøring. Udvikling af forsøgskurser vedrørende gruppeorganisering Etablering af kurser om jobudvikling eller servicemedarbejderfunktioner - i første omgang rettet imod hospitalsområdet En større grad af deltagerdifferentiering i kursusgennemførelsen, f ved at arbejde caseorienteret ud fra de forskellige delbrancher som kursisterne kommer fra. Der skal være en formaliseret mulighed for at køre virksomhedsrettede kurser. Tilpasning af Metalindustriens kursus 'Instruktionsteknik', som er i gang, i forhold til f fremmedsprogede, langtidsledige og bistandsklienter. Udvikling af temadage eller andre kortvarige ajourføringsarrangementer Udvikling af et rengøringsorienteret kursus a la 'Produktionsgrupper', som fremmer deltagernes organisatoriske indsigt og forståelse. Opbygning af et forum for lærere vedrørende udveksling af gode erfaringer med deltagerdifferentieret, projektorienteret undervisning med hensyn til delbrancher. Eventuelt opbygning af regionale erfagrupper. Udvide planlægningshorisonten for lærerne. Det må indebære tilmeldingsprocedurer, som gør det muligt for lærerne at forberede sig med henblik på reel undervisningsdifferentiering. En differentiering alene på baggrund af en præsentationsrunde på kursets første dag er ikke 9

10 tilstrækkelig. Nogle data om deltageres virksomheder og dem selv et godt stykke tid forud før kurserne ville gøre differentieringen meget mere kvalificeret. Udbygge mulighederne/udnytte de eksisterende muligheder for virksomhedskontakt for lærerne med henblik på at få indsigt i forskellige virksomheders dagligdag, herunder f planlægningsmetoder. Virksomhederne i branchen bør i højere grad bruge kurserne som svar på reel uddannelsesplanlægning, og de bør bidrage selv med den nødvendige virksomhedsspecifikke opfølgning for eksempel angående tilrettelæggelsen af rengøringsarbejdet. Demoprojekt, hvor der vises, at den tid der f bruges på temaerne planlægning og kommunikation på et par udvalgte AMU-kurser, bliver nyttiggjort gennem systematisk forberedelse og opfølgning i virksomhederne. Afdækning af, hvorfor ikke flere assistenter deltager på andre kurser end 'Erhvervsrengøring' og 'Grundrengøring/Hovedrengøring'. At finde ud af barrierer i offentlige og private virksomheders brug af AMU-systemet, at finde ud af individuelle barrierer mod uddannelsesdeltagelse - specifikt for arbejdsstyrken i rengøringsbranchen. Afklaring af rengøringspersonalets kvalifikationsmæssige baggrund. Konklusion Undersøgelsen viser at udviklingstendenser vedrørende jobudvikling, gruppeorganisering, synlig rengøring og nye servicekoncepter vil medføre ændringer af arbejdsopgaver og arbejdsdeling og hermed få betydning for kvalifikationskravene til medarbejderne i rengøringssektoren. Derfor vil Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg skulle iværksætte en række initiativer, som kan kvalificere rengøringspersonalet til de fremtidige typer servicekoncepter og de beskrevne udviklingstendenser. Disse initiativer skal tages i forhold til AMU-systemets eksisterende kurser, men der er også behov for nyudvikling af kurser. Et særligt behov er der for at fremme kontakten imellem lærerne og virksomhederne for at undervisningen kan differentieres i forhold til forskellige delbrancher og for at virksomhederne bedre kan følge op på de kurser rengøringsassistenterne deltager i på AMUcentrene. 10

11 II Formål og projektdesign 11

12 12

13 II Formål og projektdesign Formålet med undersøgelsen er at levere et grundlag for AMU-systemets fremtidige uddannelsestilbud inden for rengøringssektoren, sådan at disse passer ind i private og offentlige virksomheders strategiske udviklingsplaner. Undersøgelsen skal tegne et billede af de tendenser, der har betydning for ændringer i arbejdsopgaver og arbejdsdeling og hermed for kvalifikationskravene til medarbejderne i sektoren. Formålet er desuden at belyse de centrale elementer for medarbejderudvikling og AMU-systemets bidrag til udviklingen af medarbejderkvalifikationer. Med dette formål er følgende problemstillinger blevet belyst: - udviklingstendenser i arbejdet - kvalifikationskrav til medarbejderne - AMU-kursernes bidrag til fremme af disse kvalifikationskrav - handlingsorienterede konklusioner Undersøgelsen blev tilrettelagt i følgende faser: - interviews og observationer i ni udvalgte spydspidsvirksomheder, med det formål at belyse udviklingstenser i arbejdet og kvalifikationskrav til medarbejderne - metoder i dataindsamlingen - analyse af udviklingstendenser og kvalifikationskrav - indholdsanalyse af undervisningsplaner og pædagogiske vejledninger med henblik på at belyse, i hvilken grad AMU-kurserne forholder sig til de afdækkede kvalifikationskrav - et arbejdsseminar med deltagere fra offentlige og private virksomheder, AMU-centre og styregruppen, med det formål at vurdere og diskutere resultaterne fra undersøgelsens hidtidige faser - udarbejdelse af handlingsorienterede konklusioner, sammen med styregruppen. I det følgende bliver de enkelte faser nærmere beskrevet. 13

14 Interviews og observationer i spydspidsvirksomheder Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg blev anmodet om at udpege spydspidsvirksomheder inden for forskellige virksomhedstyper, hvor der formodes at være en udvikling i gang af arbejdet og arbejdets organisering, som bryder med de gængse og kendte former. Virksomhederne blev udvalgt ud fra to kriterier: - Virksomhedstyper. De virksomhedstyper, der blev udvalgt var: private hjem, skole, administration, hospital, industri, transport og kantine. - Udviklingsretning. Disse blev fastlagt ud fra følgende definitioner: - Satsning på at fastholde arbejdskraften: Traditionel rengøring, hvor der strategisk satses på at fast- holde arbejdskraften og reducere personalegennemstrømningen. - Nye grænseflader: Organisationsformer, hvor nye grænseflader er afprøvet til andre fagområder eller hvor helt nye job er udviklet. - Selvstyre: Etablering og udvikling af selvstyrende grupper. - Arbejdsmiljø: Satsning på at forbedre arbejdsmiljø med forandringer af job/metoder. På baggrund af disse kriterier blev fem virksomheder/institutioner udpeget inden for det private område dvs. at rengøringen varetages af rengøringsselskaber. Det var Frederiksberg Tekniske Skole, Parken i København, Vestjyske Slagteri, IC-3-togene København og en bilforhandler ved Århus. Tre institutioner blev udpeget fra offentligt eller eget regi d.v.s at institutionerne selvstændigt varetager rengøringen. Det var Den grønne skole i Slagelse, Københavns Universitet og Odense Universitetshospital. Et enkelt område var forankret både i offentligt og privat regi, nemlig Gladsae Kommune. Følgende matri viser hvordan virksomheder og institutioner er fordelt på de fire udviklingsretninger: 14

15 Virksomhedstyper Udviklingsretning Fastholde arbejdskraft Nye grænseflader Arbejdsmiljø Selvstyre Private hjem Kommune - eget regi/iss Skole Teknisk skole Rentek Den grønne skole - eget regi Administration Idrætsanlæg ISS Universitet - eget regi Hospital Hospital - eget regi Industri Slagteri - JRS Transport IC-3-toge ISS Kantine Forretning - JRS Arbejdspladserne blev kontaktet med henblik på deltagelse i undersøgelsen. 8 ledere/chefer, 9 arbejdsledere, 6 sanitører, 13 rengøringsassistenter, 1 kantinemedarbejder og 8 servicemedarbejdere deltog i interviewende. Metoder i dataindsamlingen Alle ledere/chefer er blevet interviewet alene eller i mindre grupper - disse interviews har afklaret serviceområdet, konceptideerne og opbygningen af de organisatoriske forhold. Alle arbejdsledere har været igennem et kvalitativt interview af en times varighed - det samme har rengøringsassistenter, sanitører, servicemedarbejdere og kantinemedarbejdere. Den eneste undtagelse er, at fire medlemmer af en selvstyrende gruppe, har været igennem et to timers kvalitativt gruppeinterview. Et kvalitativt interview er systematiseret igennem en spørgeramme, som muliggør en meget intensiv dataindsamling, uden de begrænsninger et meget struktureret spørgeskema normalt sætter for et interview. Spørgerammerne var udarbejdet til de to målgrupper nemlig arbejdslederne og assistenterne og indeholdt følgende hovedtemaer: 15

16 Spørgeramme arbejdsledere Spørgeramme assistenter Virksomhed/institution Organisering af arbejdet - produktion - gruppe/område - serviceområde - arbejdsdeling Organisationen Jobindhold og udførelse - formelle rammer - arbejdsopgaver (gamle, nye) - arbejdsmetoder Rengøringsfunktionen - redskaber/teknologi - opbygning og personale Personalerekruttering Planlægning - procedure - arbejdsplaner/jobbeskrivelser - tilpasning af planer Rengøringskoncepter - koncepttyper nu og i fremtiden Kontrol og styring - egenstyring og kontrol Arbejdets organisering - arbejdsfunktioner Samarbejde og kommunikation - arbejdsdeling - samarbejde inden for rengøringen - samarbejde med klienter, kunder mm. Kvalifikationskrav - viden og færdigheder Oplevelser af kravene i arbejdet - holdningskrav - faglig viden og færdigheder - holdningskrav Uddannelse - ekstern/intern Omstillinger/forandringer - fremtidige jobprofiler Omstillinger/forandringer - fremtidsvisioner Uddannelse - ekstern/intern Desuden er der gennemført arbejdsobservationer på fire arbejdspladser - på de resterende fem arbejdspladser har der været mulighed for rundvisning i de områder, hvor rengøringen udføres. Under arbejdsobservationerne er der mulighed for at følge arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmetoder i forhold til redskaber, stoffer og materialer. Arbejdsobservationerne giver et godt udgangspunkt for at gennemføre et kvalitativt interview. Analyse af udviklingstendenser og kvalifikationskrav De indsamlede data er analyseret med henblik på at vurdere tendenser til ændringer af måden 16

17 arbejdet er organiseret og tilrettelagt på, samt med henblik på kvalifikationskrav til medarbejderne. Udviklingstendenserne blev i første omgang analyseret med udgangspunkt i de tidligere beskrevne kriterier for virksomhedsudvælgelse: - satsning på at fastholde arbejdskraften - nye grænseflader - satsning på bedre arbejdsmiljø - selvstyre Hver case inden for hvert kriterium blev analyseret med henblik på aktuel jobindhold og arbejdsdeling, samt en vurdering af forandringstendenser. På baggrund af alle casene kom vi desuden frem til en række udviklingstendenser, som kan blive relevante for store dele af rengøringsbranchen. For at gøre disse tendenser levende, har vi endvidere konstrueret portrætter af tre personer med for dem typiske arbejdsdage i fremtiden. Begreber om organisering og jobindhold I forbindelse med analysen af arbejdsorganisation og jobindholdet er anvendt en række begreber, som i det følgende defineres: Jobindhold: I et rengøringsjob indgår en række forskellige arbejdsopgaver. Vi har ikke i denne rapport skelnet imellem arbejdsfunktioner, opgaver og operationer, men udelukkende holdt os til ordet arbejdsopgaver eller opgaver. Jobudvidelse: Et job kan blive bredere eller udvides ved at tilføre arbejdsopgaver, på samme faglige niveau. Jobudvidelse sker f når rengøringsjobs bliver slået sammen med portørarbejde. Her er der tale om en reel jobudvidelse, hvor opgavespillerummet bliver større, hvorved arbejdet bliver mere fysisk varieret. Beslutningsspillerum Job - arbejdsopgaver opgavespillerum Jobberigelse: Jobbet tilføres opgaver, med større ansvar og kompetence. I rengøringsarbejdet 17

18 betyder det at rengøringsassistenterne selvstændigt kan planlægge og kontrollere eget arbejde. De overtager arbejdsledernes opgaver inden for det område, hvor de arbejder. F fordeler assistenterne arbejdet imellem sig ved fravær, udarbejder arbejds- og ferieplaner og omlægger selvstændigt arbejdet. I forbindelse med selvstyrende grupper vil rengøringsassistenterne få tilført disse opgaver og dermed vil de få en jobberigelse. Med andre ord får rengøringsassistenterne lov til at anvende deres intellektuelle ressourcer. Beslutningsspillerum Job - arbejdsopgaver opgavespillerum Jobudvikling: Et job kan udvikles enten ved jobudvidelse eller jobberigelse. Der behøver ikke både at være jobberigelse og jobudvidelse for at der tales om jobudvikling. Det er tilstrækkeligt, at der sker en udvikling i jobbet i forhold til en af dimensionerne. Jobrotation: Jobrotation består som regel i at rengøringsassistenterne bytter jobs efter en plan så man eksempelvis gør rent i en uge eller en dag ad gangen i samme område, der-efter skifter man til et andet rengøringsområde. Jobbets indhold bliver det samme, men det udføres i forskellige fysiske omgivelser. Der er sjældent tale om jobudvidelse i forbindelse med jobrotation. Gruppeorganisering: Gruppeorgansiering defineres i denne rapport, som rengøringsassistenter, der arbejder sammen omkring at udføre et fælles arbejde. De har et arbejdsmæssigt fællesskab, hvor de har selvstændige opgaver omkring planlægning, udførelse og kontrol af arbejdet. I denne undersøgelse er der fra to til 12 ansatte i grupperne eller på holdet. Der skelnes i rapporten imellem: - selvstyrende grupper - grupper/hold. Selvstyrende grupper: Den selvstyrende gruppe er karakteriseret ved at planlægge, udføre og kontrollere eget arbejde. De har ingen formelle ledere i gruppen. Gruppens deltagere skiftes til at gå til møder eksempelvis med den øverste rengøringsledelse eller styre interne møder. De styrer arbejdet inden for deres arbejdsområde på egen hånd og udfører selvstændigt alle ledelsesopgaver. Grupper/hold: Et hold er en lille gruppe og består som regel af to eller tre personer. Et større hold kaldes i denne undersøgelse for en gruppe. Grupperne kan bestå af fra tre til 12 ansatte. De har alle arbejdsledere tilknyttet, som udfører en del af planlægnings- og kontrolopgaverne. 18

19 Grupperne er dog karakteriseret ved at rengøringsassistenterne får indflydelse på planlægningen og kontrollen igennem møder og at de ansatte selvstændigt forandrer arbejdsplaner og uddelegerer arbejdet til hinanden uden indblanding fra arbejdsledere. Rengøringsassistenterne i gruppen eller på holdet har et job der er forskellig fra den traditionelle rengøringsassistents ved at de ikke kun gør rent i et bestemt arbejdsområde uden kendskab eller indblik i andres arbejdsområder. De har mere indflydelse og kompetence og et arbejdsmæssigt fællesskab med overblik over hinandens arbejde, så de kan skiftes til at udføre arbejdet inden for gruppens arbejdsområde. Gruppen eller holdet har udviklet en vis form for fleksibilitet. I modsætning til de selvstyrende grupper har de dog ikke en så klar og omfattende kompetence omkring de planlægnings- og kontrolopgaver de udfører. Man kan dog sige at disse grupper udvikler en egenstyring, som efterhånden kan føre til at de bliver selvstyrende grupper. Kategorisering af begreber om kvalifikationskrav I litteraturen om kvalifikationsanalyser findes der efterhånden et ganske betragteligt udvalg af kategoriseringer. Her skal kort redegøres for den kategorisering af begreber om kvalifikationskrav, der er anvendt i denne undersøgelse. Vi bygger videre på tidligere gennemførte analyser fra andre brancher og bruger en opdeling inden for procesafhængige kvalifikationer. (Opdelingen stammer tilbage fra SOFI-traditionen, Mickler m.fl.) Begrebet "procesuafhængige kvalifikationer" anvendes ikke, fordi der i nyere kvalifikationsforskning er sat en række spørgsmålstegn ved denne kategori, især når analysen foregår udenfor produktionsarbejde i fremstillingssektoren. De procesafhængige kvalifikationer opdeles i to dimensioner med tilhørende kategorier: Den første dimension har følgende kategorier: * Sensomotoriske krav * Paratviden om processer, hjælpemidler og materialer * Paratviden om organisations- og virksomhedsforhold * Kommunikative evner, herunder grundlæggende sprogfærdigheder * Tankekrav, herunder planlægningsevne, social intelligens. De sensomotoriske kvalifikationskrav, som gør sig gældende i den fysiske udførelse af arbejdet, og som er på et fast indøvet, "automatiseret" niveau, har traditionelt været nogle af de dominerende krav i rengøringsarbejdet, og er stort set fælles i alle delbrancher. Vi har ikke i undersøgelsen fundet nævneværdige ændringer på dette niveau, og undlader derfor at gengive disse krav i hver case. Den anden dimension gælder rækkevidden i de enkelte procesafhængige krav, hvor der kan skelnes imellem: 19

20 * Arbejdspladsspecifik * Gældende for delbranchen (f administrations- eller transportrengøring) * Gældende for hele rengøringsbranchen * Brancheoverskridende Matri over de procesafhængige kvalifikationskrav i to dimensioner: Arbejdsplads Delbranchespecifik Branchespecifik Brancheoverskridende Paratviden om processer, hjælpemidler og materialer Paratviden om organisations- og virksomhedsforhold Kommunikative evner, herunder sprogfærdigheder Tankekrav, herunder planlægningsevne, social intelligens Det skal desuden bemærkes, at man ikke direkte kan slutte fra et kvalifikationskrav til et kursusmodul eller dele af det. Oversættelsen fra kvalifikationskrav til kvalificering er en mere kompleks sag, hvor der blandt andet indgår menneskers forudsætninger, overvejelser om undervisningsformer, kvalificeringsfora - f virksomhed eller AMU-kursus. Dette er en af de afgørende grunde for at vi bevidst undlader at beskrive kvalifikationskrav med uddannelses- eller kursusbetegnelser. Indholdsanalyser af undervisningsplaner På baggrund af den detaljerede listning af kvalifikationskrav inden for hver enkelt case, udarbejdede vi en oversigt over en række kvalifikationskrav, som til en vis grad gør sig gældende for hele eller større dele af rengøringsbranchen. Denne oversigt var udgangspunkt for en indholdsanalyse af alle undervisningsplaner og pædagogiske vejledninger for de eksisterende AMU-kurser inden for branchen. På den måde blev det undersøgt, hvordan de eksisterende AMU-kurser bidrager til at fremme de opridsede kvalifikationskrav. Arbejdsseminar 20

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen Det rummelige arbejdsmarked værktøj2002 Med i bagagen Med i bagagen er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte som et supplement til FOA-værktøjet Med på vognen. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

FOA KONFERENCEN RENGØRING ET GODE VI SKAL VÆRNE OM ODENSE KONGRESCENTER 6. MARTS 2001 LONE DYBKJÆRS INDLÆG KL. 10.20 10.50

FOA KONFERENCEN RENGØRING ET GODE VI SKAL VÆRNE OM ODENSE KONGRESCENTER 6. MARTS 2001 LONE DYBKJÆRS INDLÆG KL. 10.20 10.50 FOA KONFERENCEN RENGØRING ET GODE VI SKAL VÆRNE OM ODENSE KONGRESCENTER 6. MARTS 2001 LONE DYBKJÆRS INDLÆG KL. 10.20 10.50 Hvordan bliver rengøring et sundt og udviklende arbejde? Tak for indbydelsen til

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads KOMBIJOB Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads MANGE FORDELE VED KOMBIJOB Et kombijob er et arbejde, hvor forskellige opgaver er samlet

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Pernille

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere