Strategisk planlægning i rengøringssektoren - AMU-systemets bidrag til medarbejderudvikling. Gitte Holm og Bruno Clematide, DTI Arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk planlægning i rengøringssektoren - AMU-systemets bidrag til medarbejderudvikling. Gitte Holm og Bruno Clematide, DTI Arbejdsliv"

Transkript

1 Strategisk planlægning i rengøringssektoren - AMU-systemets bidrag til medarbejderudvikling Gitte Holm og Bruno Clematide, DTI Arbejdsliv Juni 1995

2 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 I Sammenfatning og konklusion 5 II Formål og projektdesign 13 III Arbejdets indhold og kvalifikationskrav 22 1 Fastholde arbejdskraften 23 - Skolerengøring 23 - Administrationsrengøring 26 - Kantineområdet 29 2 Nye grænseflader 32 - Hjemmeservice for pensionister 32 - Hospitals-servicemedarbejder 36 - Rengøring i transportområdet 40 3 Selvstyre 43 - Selvstyre inden for de administrative område 43 Arbejdsmiljø 46 - Skolerengøring 46 - Industrirengøring - foodservice 49 5 Konklusion vedrørende tendenser i rengøringsarbejdet 51 IV Udviklingstendenser 53 1 Udviklingstendenser 54 2 Jobprofiler i fremtiden 58 3 Konklusion vedrørende nye jobprofiler 62 V Kvalifikationskrav og AMU-kurser 63 VI Anbefalinger til handlingsplaner 83

3 Indledning Rengøringssektoren er inde i en rivende udvikling i disse år. Nye rengøringskoncepter og ydelser ser dagens lys i de private rengøringsselskaber og inden for det offentlige. Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg har derfor ønsket at analysere de tendenser inden for rengøringssektoren, der forventes at stille nye krav til medarbejdernes kvalifikationer. Resultatet af denne analyse er drøftet med repræsentanter fra virksomheder, institutioner, AMU-skolerne og Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg på et arbejdsseminar. Med udgangspunkt i undersøgelsens og arbejdsseminarets resultater er der opstillet en handlingsplan om de fremtidige uddannelsesbehov inden for sektoren, som AMU-centrene kan anvende ved planlægningen af rengøringskurser og temadage. Rapporten er opdelt i seks kapitler. Kapitel I sammenfatter undersøgelsens resultater og konklusioner. Kapitel II beskriver baggrunden for undersøgelsen. Herunder metoder anvendt under dataindsamlingen samt metoder og begreber anvendt i rapportens beskrivelser. Kapitel III præsenterer de ni forskellige spydspidsvirksomheder. Hovedvægten er lagt på at præsentere hovedideerne i de forskellige rengøringskoncepter, jobindhold og karakteristika ved udførelsen af arbejdet, arbejdsdeling og kvalifikationskrav. Endelig opgøres nye tendenser inden for rengøringssektoren, som allerede er slået igennem i de udvalgte spydspidsvirksomheder. Kapitel IV giver et bud på de væsentligste udviklingstendenser, som de opleves af ledere og ansatte. På baggrund af de overvejelser ledere og ansatte har gjort sig om fremtidens jobprofiler, beskrives tre personers arbejdsdage. Kapitel V beskriver undersøgelsesdeltagernes vurdering af intern og ekstern uddannelse. Desuden er de væsentligste kvalifikationskrav og AMU-centrenes relation til disse belyst gennem en analyse af uddannelsesplaner og pædagogiske vejledninger samt en høring på et arbejdsseminar. Kapitel VI opstiller handlingsplan for det videre arbejde i Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg. Undersøgelsen er gennemført af Arbejdsliv, Dansk Teknologisk Institut for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg. Undersøgelsen er finansieret af midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. I et bilag bag i rapporten er oplistet navnene på deltagere i projektets styregruppe og deltagere i workshoppen. Gitte Holm og Bruno Clematide DTI Arbejdsliv 3

4 I Sammenfatning og konklusion 4

5 I Sammenfatning og konklusion Formålet med undersøgelsen er at tegne et billede af de tendenser, der har betydning for ændringer i arbejdsopgaver og arbejdsdeling og hermed for kvalifikationskravene til medarbejderne i sektoren. I denne undersøgelse har projektets styregruppe, som er udpeget af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg, udvalgt ni spydspidsvirksomheder. Styregruppen har satset på at udpege spydspidsvirksomheder, hvor der er en udvikling i gang af arbejdet og arbejdets organisering, som bryder med de gængse og kendte former. Udvælgelsen er sket ud fra fire forskellige udviklingsretninger med følgende definitioner: * Satsning på at fastholde arbejdskraften: Traditionel rengøring, hvor der strategisk satses på at fastholde arbejdskraften og reducere personalegennemstrømningen. * Nye grænseflader: Organisationsformer, hvor nye grænseflader er afprøvet til andre fagområder eller hvor helt nye job er udviklet. * Selvstyre: Etablering og udvikling af selvstyrende grupper * Arbejdsmiljø: Satsning på at forbedre arbejdsmiljø med forandringer af job/metoder. Desuden er udvælgelsen af deltagende virksomheder sket inden for følgende virksomhedstyper: Private hjem, skole, administration, hospital, industri, transport og kantine. Arbejdets indhold og kvalifikationskrav Udviklingsretningen: Fastholdelse af arbejdskraften er blevet undersøgt på en skole, et administrationsområde og i en kantine. Mange ledere inden for det offentlige og private område arbejder med at fastholde arbejdskraften. Netop dette faktum gør, at der sker forandringer i rengøringsarbejdet. Udviklingen sker ikke på jobindholdsniveauet, hvor assistenterne stort set udfører de samme traditionelle rengøringsopgaver af de samme områder dagligt. Udviklingen sker ved at synliggøre rengøringen igennem flytning af rengøringen til dagtimerne og ændring af deltidsarbejde til fuldtidsarbejde. Desuden satses der på at styrke rekrutteringsproceduren, give de nyansatte en bedre introduktion og tilbyde uddannelse til de ansatte. Synliggørelsen af arbejdet er med til at skærpe kravene til samarbejde, information og kommunikation. De ansatte skal desuden være fleksible og hurtigt kunne omstille sig, idet belastningen på rengøringsfaciliteterne kan være meget svingende. Det medfører at de ansatte skal kunne overskue og planlægge arbejdet og løbende kunne justere arbejdsplaner. 5

6 Nye grænseflader er blevet undersøgt i et privat hjem, på et hospital og på et IC-3 tog. Undersøgelsen viser, at der hvor nye grænseflader opstår udvikles jobbene og som resultat heraf ændres kvalifikationskravene. De største forandringer sker i de områder, hvor faggrænser bliver nedbrudt, job bliver lagt sammen og nye arbejdsmæssige kontakter opstår. Særlig markant gør denne ændring sig gældende inden for hospitalsområdet, hvor sammenlægning af portør- og rengøringsarbejdet skaber en hel ny servicemedarbejderprofil, der først og fremmest er karakteriseret ved at variationen i arbejdet bliver langt større end tidligere. En anden type grænseflade opstår når bistandsklienter i et kommunalt projekt arbejder sammen med rengøringsprofessionelle fra et rengøringsselskab om hovedrengøring for pensionister i private hjem. Jobindholdet er velkendt, men udfordringerne og kontaktfladerne er nye og anderledes. Arbejdet i private hjem kræver, at assistenten kan planlægge arbejdet sammen med pensionisten, kan forstå aldringsprocessen og samtidig oplære bistandsklienter til rengøringsarbejdet. En tredje type grænseflade er set i forbindelse med et nyt servicekoncept inden for togrengøringen, som synliggør assistenternes arbejde. Resultatet er en tættere kontakt med togpersonalet og håndværkerne. Kravet om rullende planlægning er stort, og det er nødvendigt at kunne overskue arbejdssituationen og løbende træffe beslutninger om arbejdet. Fælles for de beskrevne forandringer er, at der opstår et tættere og mere forpligtende samarbejde imellem rengøringsassistenterne. Det resulterer i, at de hold eller grupper de er organiseret i, efterhånden får mere karakter af delvis selvstyre med flere planlægnings- og kontrolopgaver. Desuden er kontakten imellem hold/grupper styrket igennem flere arbejdsmøder om måneden. Selvstyre er blevet analyseret inden for det administrative område. Indførelse af selvstyrende grupper er ikke almindeligt i dag, men i de kommende år vil gruppeorganisering med hel eller delvis selvstyre udvikle sig i takt med, at der bliver færre arbejdsledere. Som rengøringsassistent i en selvstyrende gruppe får man overført en række planlægnings- og kontrolfunktioner fra arbejdslederne. Derved får de ansatte beriget og udviklet jobbet, så det bliver mere indholdsrigt og varieret. Ansatte der deltager i selvstyrende grupper har behov for at tilegne sig viden om planlægning, opmåling af arbejdet, projektstyring, gruppepsykologi herunder krise- og konfliktbearbejdning samt referat- og mødeteknik. Arbejdsmiljøudvikling er undersøgt på en skole og et slagteri. Indsatser overfor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har medvirket til, at forbedre jobindhold, organiseringen af arbejdet og de fysiske/kemiske arbejdsbetingelser. Dermed opstår der nye krav til kvalifikationerne. 6

7 Undersøgelsen har vist at forandringer af metoder og redskaber øger behovet for en specifik instruktion og undervisning, som opfølgning på de forandringer der gennemføres. Det vil sige, at en leverandørinstruktion eller kort vejledning af arbejdsleder ikke er tilstrækkelig. Der bør følges op med undervisning om dosering og sikkerhedsforanstaltninger omkring nye rengøringsmidler og gives en grundig undervisning og instruktion i arbejdsteknik ved indførelse af et nyt moppesystem. I eksempelvis levnedsmiddelbranchen er der en øget bevidsthed om ekstern miljø og dermed et behov for mere viden om, hvordan rengøringsmidler omsættes i naturen. Opsummering af udviklingstendenser De udviklingstendenser vi kan registrere på baggrund af denne undersøgelse er, at rengøringen vil blive mere synlig for brugerne i de kommende år. Synlig rengøring er slået igennem som tendens først og fremmest inden for det offentlige område. Men tendensen slår også igennem inden for det private område. Rengøringen vil i fremtiden foregå i dagtimerne. Synliggørelsen vil betyde at rengøringsassistenterne vil være i dialog med brugerne om rengøring og vedligeholdelsesopgaver. Jobudvidelse sker i et lille omfang, men vil i nær fremtid blive en mere markant udviklingstendens inden for rengøringssektoren. Inden for hospitalsområdet er flere jobudviklingsprojekter igangsat, hvor rengøringsfunktionen sammenlægges med portørfunktionen. Udviklingen vil især ske inden for social- og sundhedsområdet, men også inden for skoleområdet vil vi se en tendens til jobudvikling. Gruppeorganisering med forskellig grad af egenstyring vil slå igennem som tendens efterhånden, men først og fremmest på større arbejdspladser. Umiddelbart er der tegn på at to typer ledelsesstrategier vil slå igennem formuleret som et 'Totalkoncept' og et 'Servicekoncept'. 'Totalkonceptet' vedrører ren- og vedligeholdelsesopgaver på en virksomhed. Det medfører at rengøringsassistenterne er knyttet fast til rengøring, men får mulighed for at rotere til andre arbejdsfunktioner. 'Servicekonceptet' vil især slå igennem inden for social- og sundhedsområdet. Det medfører sammenlægning typisk af rengørings-, portør- og køkkenfunktioner for at fremme en så høj service, som mulig overfor patienterne og plejepersonalet. Kvalifikationskrav og AMU-kurserne De beskrevne udviklingstendenser stiller de ansatte overfor en række nye kvalifikationskrav, som er opsamlet og derefter analyseret. De væsentligste kvalifikationskrav er opsummeret i det følgende: 7

8 At kunne planlægge rengøringsarbejdet er relevant i hovedparten af casene. Der lægges allerede i dag meget vægt på planlægning på langt de fleste AMU-kurser og tilsyneladende mangler der ikke tid på AMU-kurserne til at beskæftige sig med planlægning af arbejdet. Det, der mangler er instrumenter til at kunne overføre kursusstoffet til egen virkelighed. Dette kan gøres ved deltagerdifferentieret undervisning f i forhold til delbrancher, dels ved at udbygge samspillet imellem virksomheder og skoler omkring dette tema. At kunne kommunikere og informere både skriftligt og mundtligt på dansk er et an- det væsentligt kvalifikationskrav. Der bliver rettet megen opmærksomhed på kommunikationsaspekter i rengøringen på en række AMU-kurser. Kurser kan dog kun bidrage begrænset, idet kommunikation også handler om selvværd, hvilket igen er meget afhængig af ledelsesstil og af kundernes adfærdsmønstre i forhold til rengøringsassistenterne. Underviserne på AMUkurserne arbejder kontinuerligt med skriftligt og mundtligt dansk. Forbedring af danskkundskaberne skal ikke varetages af AMU-systemet men af andre, f VUC. At kende stedets opbygning og organisation er nødvendig, hvor der er tale om meget fleksibelt arbejde og de steder, hvor rengøringsassistenterne selvstændigt skal planlægge og uddelegere arbejdet. Emnet tages ikke op i dag på AMU-kurserne eller på arbejdspladserne. Kvalitetsbevidsthed og ansvarsbevidsthed er et krav, som gælder i alle undersøgelsens cases, og er stærkere jo mere selvstændighed arbejdet kræver. AMU-kurset opleves som et udmærket kursus, som kunne vinde ved at være rettet specifikt imod de virksomhedstyper rengøringsassistenterne kommer fra. At kunne skrive mødereferat, styre et møde, viden om projektstyring, problem- og konfliktløsning. Disse kvalifikationskrav er nødvendige at få imødekommet for rengøringsassistenter, der arbejder i selvstyrende grupper. Der vil være behov for at udvikle særlige tilbud til grupper med selvstyre, og målrette det eksisterende problem- og konfliktløsningskursus til en gruppe fra samme virksomhed/institution. At kunne lære fra sig er væsentligt når en rengøringsassistent skal oplære en ny kollega. Instruktion eller oplæring vil indgå i flere af de nyudviklede kurser i AMU-systemet. Der kan være særlig behov for at udvikle instruktionsmateriale rettet imod forskellige målgrupper f langtidsledige, bistandsklienter og personer fra fremmede kulturer. Paratviden om rengøringsmidler, maskiner/redskaber, miljø og arbejdsteknik har rengøringsassistenterne behov for i forhold til rengøringsmidler og redskaber på den enkeltes arbejdsplads. Den viden AMU-kurserne giver er mere generel. Derfor kan der være behov for at gennemføre kortere halvdagsarrangementer enten på AMU-centrene eller på arbejdspladserne. Andre kvalifikationskrav, som er relevante i forhold til udviklingstendenserne er: paratviden om hygiejne, pensionisters rettigheder, aldringsprocessen, forståelse for etik i private hjem og på hospitaler, basisviden om enkelte sygdomme. Andre mere personlige krav til rengøringsassistenterne er: at kunne klare at gå alene, 8

9 selvstændighed, selvtillid, at kunne føle sig værdsat, at kunne sætte grænser, at være sig selv i forhold til brugerne, at kunne overvinde egne barrierer, at kunne omstille sig til noget nyt og være innovativ. Generel vurdering af AMU-kurserne: Deltagerne i undersøgelsen opfatter kurserne på AMU-centrene som et væsentligt tilbud i forhold til jobbet inden for rengøringsområdet. Imidlertid er der en væsentlig kritik, som først og fremmest går på, at kurserne skal have et indhold rettet imod de forskellige virksomhedstyper. Dette synspunkt markeres stærkest af rengøringen inden for food-service, som ikke benytter sig af AMU-centrenes kursustilbud. Men også inden for transport, rengøring i private hjem og kantineområdet op- lever arbejdsledere og ansatte at kurserne ikke er indholdsmæssigt i overensstemmelse med deres specifikke behov for viden. Anbefalinger til handlingsplan Der skal lægges mere vægt på synlig rengøring i relation til de eksisterende kurser. I første omgang skal undervisningsplanernes målsætning og de pædagogiske vejledninger gennemskrives for at sikre, at der på alle kurser arbejdes med synlig rengøring. Udvikling af forsøgskurser vedrørende gruppeorganisering Etablering af kurser om jobudvikling eller servicemedarbejderfunktioner - i første omgang rettet imod hospitalsområdet En større grad af deltagerdifferentiering i kursusgennemførelsen, f ved at arbejde caseorienteret ud fra de forskellige delbrancher som kursisterne kommer fra. Der skal være en formaliseret mulighed for at køre virksomhedsrettede kurser. Tilpasning af Metalindustriens kursus 'Instruktionsteknik', som er i gang, i forhold til f fremmedsprogede, langtidsledige og bistandsklienter. Udvikling af temadage eller andre kortvarige ajourføringsarrangementer Udvikling af et rengøringsorienteret kursus a la 'Produktionsgrupper', som fremmer deltagernes organisatoriske indsigt og forståelse. Opbygning af et forum for lærere vedrørende udveksling af gode erfaringer med deltagerdifferentieret, projektorienteret undervisning med hensyn til delbrancher. Eventuelt opbygning af regionale erfagrupper. Udvide planlægningshorisonten for lærerne. Det må indebære tilmeldingsprocedurer, som gør det muligt for lærerne at forberede sig med henblik på reel undervisningsdifferentiering. En differentiering alene på baggrund af en præsentationsrunde på kursets første dag er ikke 9

10 tilstrækkelig. Nogle data om deltageres virksomheder og dem selv et godt stykke tid forud før kurserne ville gøre differentieringen meget mere kvalificeret. Udbygge mulighederne/udnytte de eksisterende muligheder for virksomhedskontakt for lærerne med henblik på at få indsigt i forskellige virksomheders dagligdag, herunder f planlægningsmetoder. Virksomhederne i branchen bør i højere grad bruge kurserne som svar på reel uddannelsesplanlægning, og de bør bidrage selv med den nødvendige virksomhedsspecifikke opfølgning for eksempel angående tilrettelæggelsen af rengøringsarbejdet. Demoprojekt, hvor der vises, at den tid der f bruges på temaerne planlægning og kommunikation på et par udvalgte AMU-kurser, bliver nyttiggjort gennem systematisk forberedelse og opfølgning i virksomhederne. Afdækning af, hvorfor ikke flere assistenter deltager på andre kurser end 'Erhvervsrengøring' og 'Grundrengøring/Hovedrengøring'. At finde ud af barrierer i offentlige og private virksomheders brug af AMU-systemet, at finde ud af individuelle barrierer mod uddannelsesdeltagelse - specifikt for arbejdsstyrken i rengøringsbranchen. Afklaring af rengøringspersonalets kvalifikationsmæssige baggrund. Konklusion Undersøgelsen viser at udviklingstendenser vedrørende jobudvikling, gruppeorganisering, synlig rengøring og nye servicekoncepter vil medføre ændringer af arbejdsopgaver og arbejdsdeling og hermed få betydning for kvalifikationskravene til medarbejderne i rengøringssektoren. Derfor vil Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg skulle iværksætte en række initiativer, som kan kvalificere rengøringspersonalet til de fremtidige typer servicekoncepter og de beskrevne udviklingstendenser. Disse initiativer skal tages i forhold til AMU-systemets eksisterende kurser, men der er også behov for nyudvikling af kurser. Et særligt behov er der for at fremme kontakten imellem lærerne og virksomhederne for at undervisningen kan differentieres i forhold til forskellige delbrancher og for at virksomhederne bedre kan følge op på de kurser rengøringsassistenterne deltager i på AMUcentrene. 10

11 II Formål og projektdesign 11

12 12

13 II Formål og projektdesign Formålet med undersøgelsen er at levere et grundlag for AMU-systemets fremtidige uddannelsestilbud inden for rengøringssektoren, sådan at disse passer ind i private og offentlige virksomheders strategiske udviklingsplaner. Undersøgelsen skal tegne et billede af de tendenser, der har betydning for ændringer i arbejdsopgaver og arbejdsdeling og hermed for kvalifikationskravene til medarbejderne i sektoren. Formålet er desuden at belyse de centrale elementer for medarbejderudvikling og AMU-systemets bidrag til udviklingen af medarbejderkvalifikationer. Med dette formål er følgende problemstillinger blevet belyst: - udviklingstendenser i arbejdet - kvalifikationskrav til medarbejderne - AMU-kursernes bidrag til fremme af disse kvalifikationskrav - handlingsorienterede konklusioner Undersøgelsen blev tilrettelagt i følgende faser: - interviews og observationer i ni udvalgte spydspidsvirksomheder, med det formål at belyse udviklingstenser i arbejdet og kvalifikationskrav til medarbejderne - metoder i dataindsamlingen - analyse af udviklingstendenser og kvalifikationskrav - indholdsanalyse af undervisningsplaner og pædagogiske vejledninger med henblik på at belyse, i hvilken grad AMU-kurserne forholder sig til de afdækkede kvalifikationskrav - et arbejdsseminar med deltagere fra offentlige og private virksomheder, AMU-centre og styregruppen, med det formål at vurdere og diskutere resultaterne fra undersøgelsens hidtidige faser - udarbejdelse af handlingsorienterede konklusioner, sammen med styregruppen. I det følgende bliver de enkelte faser nærmere beskrevet. 13

14 Interviews og observationer i spydspidsvirksomheder Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg blev anmodet om at udpege spydspidsvirksomheder inden for forskellige virksomhedstyper, hvor der formodes at være en udvikling i gang af arbejdet og arbejdets organisering, som bryder med de gængse og kendte former. Virksomhederne blev udvalgt ud fra to kriterier: - Virksomhedstyper. De virksomhedstyper, der blev udvalgt var: private hjem, skole, administration, hospital, industri, transport og kantine. - Udviklingsretning. Disse blev fastlagt ud fra følgende definitioner: - Satsning på at fastholde arbejdskraften: Traditionel rengøring, hvor der strategisk satses på at fast- holde arbejdskraften og reducere personalegennemstrømningen. - Nye grænseflader: Organisationsformer, hvor nye grænseflader er afprøvet til andre fagområder eller hvor helt nye job er udviklet. - Selvstyre: Etablering og udvikling af selvstyrende grupper. - Arbejdsmiljø: Satsning på at forbedre arbejdsmiljø med forandringer af job/metoder. På baggrund af disse kriterier blev fem virksomheder/institutioner udpeget inden for det private område dvs. at rengøringen varetages af rengøringsselskaber. Det var Frederiksberg Tekniske Skole, Parken i København, Vestjyske Slagteri, IC-3-togene København og en bilforhandler ved Århus. Tre institutioner blev udpeget fra offentligt eller eget regi d.v.s at institutionerne selvstændigt varetager rengøringen. Det var Den grønne skole i Slagelse, Københavns Universitet og Odense Universitetshospital. Et enkelt område var forankret både i offentligt og privat regi, nemlig Gladsae Kommune. Følgende matri viser hvordan virksomheder og institutioner er fordelt på de fire udviklingsretninger: 14

15 Virksomhedstyper Udviklingsretning Fastholde arbejdskraft Nye grænseflader Arbejdsmiljø Selvstyre Private hjem Kommune - eget regi/iss Skole Teknisk skole Rentek Den grønne skole - eget regi Administration Idrætsanlæg ISS Universitet - eget regi Hospital Hospital - eget regi Industri Slagteri - JRS Transport IC-3-toge ISS Kantine Forretning - JRS Arbejdspladserne blev kontaktet med henblik på deltagelse i undersøgelsen. 8 ledere/chefer, 9 arbejdsledere, 6 sanitører, 13 rengøringsassistenter, 1 kantinemedarbejder og 8 servicemedarbejdere deltog i interviewende. Metoder i dataindsamlingen Alle ledere/chefer er blevet interviewet alene eller i mindre grupper - disse interviews har afklaret serviceområdet, konceptideerne og opbygningen af de organisatoriske forhold. Alle arbejdsledere har været igennem et kvalitativt interview af en times varighed - det samme har rengøringsassistenter, sanitører, servicemedarbejdere og kantinemedarbejdere. Den eneste undtagelse er, at fire medlemmer af en selvstyrende gruppe, har været igennem et to timers kvalitativt gruppeinterview. Et kvalitativt interview er systematiseret igennem en spørgeramme, som muliggør en meget intensiv dataindsamling, uden de begrænsninger et meget struktureret spørgeskema normalt sætter for et interview. Spørgerammerne var udarbejdet til de to målgrupper nemlig arbejdslederne og assistenterne og indeholdt følgende hovedtemaer: 15

16 Spørgeramme arbejdsledere Spørgeramme assistenter Virksomhed/institution Organisering af arbejdet - produktion - gruppe/område - serviceområde - arbejdsdeling Organisationen Jobindhold og udførelse - formelle rammer - arbejdsopgaver (gamle, nye) - arbejdsmetoder Rengøringsfunktionen - redskaber/teknologi - opbygning og personale Personalerekruttering Planlægning - procedure - arbejdsplaner/jobbeskrivelser - tilpasning af planer Rengøringskoncepter - koncepttyper nu og i fremtiden Kontrol og styring - egenstyring og kontrol Arbejdets organisering - arbejdsfunktioner Samarbejde og kommunikation - arbejdsdeling - samarbejde inden for rengøringen - samarbejde med klienter, kunder mm. Kvalifikationskrav - viden og færdigheder Oplevelser af kravene i arbejdet - holdningskrav - faglig viden og færdigheder - holdningskrav Uddannelse - ekstern/intern Omstillinger/forandringer - fremtidige jobprofiler Omstillinger/forandringer - fremtidsvisioner Uddannelse - ekstern/intern Desuden er der gennemført arbejdsobservationer på fire arbejdspladser - på de resterende fem arbejdspladser har der været mulighed for rundvisning i de områder, hvor rengøringen udføres. Under arbejdsobservationerne er der mulighed for at følge arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmetoder i forhold til redskaber, stoffer og materialer. Arbejdsobservationerne giver et godt udgangspunkt for at gennemføre et kvalitativt interview. Analyse af udviklingstendenser og kvalifikationskrav De indsamlede data er analyseret med henblik på at vurdere tendenser til ændringer af måden 16

17 arbejdet er organiseret og tilrettelagt på, samt med henblik på kvalifikationskrav til medarbejderne. Udviklingstendenserne blev i første omgang analyseret med udgangspunkt i de tidligere beskrevne kriterier for virksomhedsudvælgelse: - satsning på at fastholde arbejdskraften - nye grænseflader - satsning på bedre arbejdsmiljø - selvstyre Hver case inden for hvert kriterium blev analyseret med henblik på aktuel jobindhold og arbejdsdeling, samt en vurdering af forandringstendenser. På baggrund af alle casene kom vi desuden frem til en række udviklingstendenser, som kan blive relevante for store dele af rengøringsbranchen. For at gøre disse tendenser levende, har vi endvidere konstrueret portrætter af tre personer med for dem typiske arbejdsdage i fremtiden. Begreber om organisering og jobindhold I forbindelse med analysen af arbejdsorganisation og jobindholdet er anvendt en række begreber, som i det følgende defineres: Jobindhold: I et rengøringsjob indgår en række forskellige arbejdsopgaver. Vi har ikke i denne rapport skelnet imellem arbejdsfunktioner, opgaver og operationer, men udelukkende holdt os til ordet arbejdsopgaver eller opgaver. Jobudvidelse: Et job kan blive bredere eller udvides ved at tilføre arbejdsopgaver, på samme faglige niveau. Jobudvidelse sker f når rengøringsjobs bliver slået sammen med portørarbejde. Her er der tale om en reel jobudvidelse, hvor opgavespillerummet bliver større, hvorved arbejdet bliver mere fysisk varieret. Beslutningsspillerum Job - arbejdsopgaver opgavespillerum Jobberigelse: Jobbet tilføres opgaver, med større ansvar og kompetence. I rengøringsarbejdet 17

18 betyder det at rengøringsassistenterne selvstændigt kan planlægge og kontrollere eget arbejde. De overtager arbejdsledernes opgaver inden for det område, hvor de arbejder. F fordeler assistenterne arbejdet imellem sig ved fravær, udarbejder arbejds- og ferieplaner og omlægger selvstændigt arbejdet. I forbindelse med selvstyrende grupper vil rengøringsassistenterne få tilført disse opgaver og dermed vil de få en jobberigelse. Med andre ord får rengøringsassistenterne lov til at anvende deres intellektuelle ressourcer. Beslutningsspillerum Job - arbejdsopgaver opgavespillerum Jobudvikling: Et job kan udvikles enten ved jobudvidelse eller jobberigelse. Der behøver ikke både at være jobberigelse og jobudvidelse for at der tales om jobudvikling. Det er tilstrækkeligt, at der sker en udvikling i jobbet i forhold til en af dimensionerne. Jobrotation: Jobrotation består som regel i at rengøringsassistenterne bytter jobs efter en plan så man eksempelvis gør rent i en uge eller en dag ad gangen i samme område, der-efter skifter man til et andet rengøringsområde. Jobbets indhold bliver det samme, men det udføres i forskellige fysiske omgivelser. Der er sjældent tale om jobudvidelse i forbindelse med jobrotation. Gruppeorganisering: Gruppeorgansiering defineres i denne rapport, som rengøringsassistenter, der arbejder sammen omkring at udføre et fælles arbejde. De har et arbejdsmæssigt fællesskab, hvor de har selvstændige opgaver omkring planlægning, udførelse og kontrol af arbejdet. I denne undersøgelse er der fra to til 12 ansatte i grupperne eller på holdet. Der skelnes i rapporten imellem: - selvstyrende grupper - grupper/hold. Selvstyrende grupper: Den selvstyrende gruppe er karakteriseret ved at planlægge, udføre og kontrollere eget arbejde. De har ingen formelle ledere i gruppen. Gruppens deltagere skiftes til at gå til møder eksempelvis med den øverste rengøringsledelse eller styre interne møder. De styrer arbejdet inden for deres arbejdsområde på egen hånd og udfører selvstændigt alle ledelsesopgaver. Grupper/hold: Et hold er en lille gruppe og består som regel af to eller tre personer. Et større hold kaldes i denne undersøgelse for en gruppe. Grupperne kan bestå af fra tre til 12 ansatte. De har alle arbejdsledere tilknyttet, som udfører en del af planlægnings- og kontrolopgaverne. 18

19 Grupperne er dog karakteriseret ved at rengøringsassistenterne får indflydelse på planlægningen og kontrollen igennem møder og at de ansatte selvstændigt forandrer arbejdsplaner og uddelegerer arbejdet til hinanden uden indblanding fra arbejdsledere. Rengøringsassistenterne i gruppen eller på holdet har et job der er forskellig fra den traditionelle rengøringsassistents ved at de ikke kun gør rent i et bestemt arbejdsområde uden kendskab eller indblik i andres arbejdsområder. De har mere indflydelse og kompetence og et arbejdsmæssigt fællesskab med overblik over hinandens arbejde, så de kan skiftes til at udføre arbejdet inden for gruppens arbejdsområde. Gruppen eller holdet har udviklet en vis form for fleksibilitet. I modsætning til de selvstyrende grupper har de dog ikke en så klar og omfattende kompetence omkring de planlægnings- og kontrolopgaver de udfører. Man kan dog sige at disse grupper udvikler en egenstyring, som efterhånden kan føre til at de bliver selvstyrende grupper. Kategorisering af begreber om kvalifikationskrav I litteraturen om kvalifikationsanalyser findes der efterhånden et ganske betragteligt udvalg af kategoriseringer. Her skal kort redegøres for den kategorisering af begreber om kvalifikationskrav, der er anvendt i denne undersøgelse. Vi bygger videre på tidligere gennemførte analyser fra andre brancher og bruger en opdeling inden for procesafhængige kvalifikationer. (Opdelingen stammer tilbage fra SOFI-traditionen, Mickler m.fl.) Begrebet "procesuafhængige kvalifikationer" anvendes ikke, fordi der i nyere kvalifikationsforskning er sat en række spørgsmålstegn ved denne kategori, især når analysen foregår udenfor produktionsarbejde i fremstillingssektoren. De procesafhængige kvalifikationer opdeles i to dimensioner med tilhørende kategorier: Den første dimension har følgende kategorier: * Sensomotoriske krav * Paratviden om processer, hjælpemidler og materialer * Paratviden om organisations- og virksomhedsforhold * Kommunikative evner, herunder grundlæggende sprogfærdigheder * Tankekrav, herunder planlægningsevne, social intelligens. De sensomotoriske kvalifikationskrav, som gør sig gældende i den fysiske udførelse af arbejdet, og som er på et fast indøvet, "automatiseret" niveau, har traditionelt været nogle af de dominerende krav i rengøringsarbejdet, og er stort set fælles i alle delbrancher. Vi har ikke i undersøgelsen fundet nævneværdige ændringer på dette niveau, og undlader derfor at gengive disse krav i hver case. Den anden dimension gælder rækkevidden i de enkelte procesafhængige krav, hvor der kan skelnes imellem: 19

20 * Arbejdspladsspecifik * Gældende for delbranchen (f administrations- eller transportrengøring) * Gældende for hele rengøringsbranchen * Brancheoverskridende Matri over de procesafhængige kvalifikationskrav i to dimensioner: Arbejdsplads Delbranchespecifik Branchespecifik Brancheoverskridende Paratviden om processer, hjælpemidler og materialer Paratviden om organisations- og virksomhedsforhold Kommunikative evner, herunder sprogfærdigheder Tankekrav, herunder planlægningsevne, social intelligens Det skal desuden bemærkes, at man ikke direkte kan slutte fra et kvalifikationskrav til et kursusmodul eller dele af det. Oversættelsen fra kvalifikationskrav til kvalificering er en mere kompleks sag, hvor der blandt andet indgår menneskers forudsætninger, overvejelser om undervisningsformer, kvalificeringsfora - f virksomhed eller AMU-kursus. Dette er en af de afgørende grunde for at vi bevidst undlader at beskrive kvalifikationskrav med uddannelses- eller kursusbetegnelser. Indholdsanalyser af undervisningsplaner På baggrund af den detaljerede listning af kvalifikationskrav inden for hver enkelt case, udarbejdede vi en oversigt over en række kvalifikationskrav, som til en vis grad gør sig gældende for hele eller større dele af rengøringsbranchen. Denne oversigt var udgangspunkt for en indholdsanalyse af alle undervisningsplaner og pædagogiske vejledninger for de eksisterende AMU-kurser inden for branchen. På den måde blev det undersøgt, hvordan de eksisterende AMU-kurser bidrager til at fremme de opridsede kvalifikationskrav. Arbejdsseminar 20

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Serviceassistent - og hvad så?

Serviceassistent - og hvad så? Serviceassistent - og hvad så? Faglærte serviceassistenters behov for efteruddannelse Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Ida Bering Kubix Birgit Hjermov Oktober 2005 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Læring og arbejdsorganisering

Læring og arbejdsorganisering Læring og arbejdsorganisering - Læreprocesser i forbindelse med arbejdsorganisatoriske ændringer Lizzie Mærsk Nielsen (red.), Bente Elkjær, Christian Helms Jørgensen, Camilla Bruun, Mette Bock, Eva-Carina

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 1 Nye læringsformer i arbejdslivet Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 6WHHQ+ \UXS Forskningscenter for Voksenuddannelse Danmarks Lærerhøjskole

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere