Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport Hospitalsenheden Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest"

Transkript

1 Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning r i Hospitalsenheden Vest Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 social- og sundhedsassistent Ambulanceassistent Ambulancebehandler Lægesekretær Assistent med speciale i offentlig administration Hospitalsserviceassistent Neurofysiologiassistent Audiologiassistent Ernæringsassistent Farmakonom Fotograf Lager- og logistikmedarbejder Elektronikfagtekniker Elektriker Fokusområder i Aktiviteter i Rekruttering Aktiviteter i Rekruttering Udvikling af praktikuddannelse Initiering af vejlederuddannelse Danmarks bedste læringshospital Erhvervspraktikanter i Hospitalsenheden Vest Oversigt over uddannelsesopgaven i Oversigt over uddannelsesopgaven ved Hospitalsenheden Vest 2009 bilag

3 1. Indledning De erhvervsfaglige grunduddannelser ved Hospitalsenheden Vest (HEV) omfatter en række forskelligartede uddannelser, hvor nogle er tilknyttet hospitalsenheden gennem hele uddannelsen og andre alene har et enkelt praktikforløb ved hospitalsenheden. Fælles for erhvervsuddannelserne er, at det er lønnede uddannelser samt at den enkelte uddannelse hører under en af 12 erhvervsfaglige fællesindgange, jf. Lov om r. Der er etableret et Pædagogisk Forum for disse uddannelser, Pædagogisk Forum for r ved HEV. Medlemmer af Det Pædagogiske Forum er uddannelsesansvarlige indenfor faggrupper, der har elever ansat og/eller har elever i praktikuddannelse. Det Pædagogiske Forum er nedsat af Hospitalsledelsen og refererer organisatorisk til HR chefen. Det Pædagogiske Forum skal overordnet: Medvirke ved implementering af Region Midtjyllands og Hospitalsenheden Vests uddannelsespolitik Udveksle erfaringer og skabe et ensartet højt kvalitetsniveau i grunduddannelserne Drøfte tværgående uddannelsesfaglige og pædagogiske problemstillinger Udvikle gode uddannelsesvilkår for elever og praktikanter Udvikle tværfaglige undervisningsmiljøer på regionshospitalerne i Hospitalsenheden Vest Være et forum, hvor ledere og vejledere kan hente råd og vejledning samt få opdateret information om uddannelserne Understøtte uddannelsesmiljøet generelt på Hospitalsenheden Vest i samarbejde med ledelserne Udvikle og tilrettelægge et ensartet tilbud til erhvervspraktikanter Konkrete opgaver, som Pædagogisk Forum skal varetage: Beskrive de nuværende grunduddannelsers struktur og organisering Analysere fordele og ulemper indenfor faglige/kvalitetsmæssige, aktivitetsmæssige, rekrutteringsmæssige, kulturelle, økonomiske og organisatoriske forhold ved koordineringen og/eller hel eller delvis samling af forskellige grunduddannelsesaktiviteter Vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige modeller for organisering af grunduddannelserne Fremsætte forslag til den videre proces, herunder tids-/handlingsplan Side 3

4 Det Pædagogiske Forums medlemmer: Uddannelseskonsulent Birgit Meldgaard, lægesekretæruddannelsen Uddannelsesansvarlig Kate Gahner Larsen, assistent med speciale i offentlig administration Uddannelsesansvarlig Martin Johansen, hospitalsserviceassistentudd. Uddannelsesansvarlig René Edslev Rasmussen, elektronikfagtekniker udd. Uddannelsesansvarlig Else-Cathrine Ladefoged, audiologiassistentudd. Uddannelsesansvarlig Ida Kamp Nyborg, ernæringsassistentuddannelsen Uddannelseskonsulent Erna Leth, social- og sundhedsassistentudd., ambulanceassistent- og ambulancebehandleruddannelsen Der har været afholdt 2 møder i Pædagogisk Forum i r i Hospitalsenheden Vest Jf. indholdsfortegnelsen er der i alt 14 erhvervsuddannelser med elever i praktikuddannelse ved HEV. I dette afsnit er uddannelserne (undtagen farmakonom, fotograf, lager- og logistikmedarbejder samt elektriker) beskrevet med blandt andet nøgletal vedrørende antal elever i uddannelse, uddannelsesindhold og organisering af praktikvejledning. Bagerst i årsrapporten er der en oversigt over de 14 erhvervsuddannelser, en oversigt over praktiksteder, uddannelsesniveau, antal praktik uger, antal elever pr. år, hvem der er samarbejdende uddannelsesinstitution samt elevernes bopælsområde. 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 social- og sundhedsassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik, hvor uddannelsen er en overbygning på social- og sundhedsuddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. Uddannelsen varer et år og otte måneder og veksler mellem fire skoleperioder og tre praktikperioder i henholdsvis en somatisk, en psykiatrisk og en kommunal praktik. Hver praktikperiode varer omkring 15 uger, hvilket betyder at der kontinuerligt er elever i praktik på kirurgiske, neurologiske og medicinske sengeafsnit på regionshospitalerne Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig. Side 4

5 Der samarbejdes med social- og sundhedsskolen i Herning, som optager eleverne på uddannelsen og hvor eleverne får undervisning i skoleperioderne. Eleverne indgår en uddannelsesaftale med en ansættende myndighed, som enten er Region Midtjylland (HEV) eller en af de seks kommuner i den vestlige del af regionen. Hospitalsenheden Vest indgår uddannelsesaftale med godt og vel halvdelen af eleverne, i alt omkring 96 elever om året. Da alle elever har deres somatiske praktik på et hospital, betyder det, at der kommer ca. 165 elever i praktik om året. Aktuelle tal 2009 Aktuelle tal 2009 Aktuelle tal 2009 Antal aftalte praktikelever Antal faktiske praktikelever Afvigelse i tal og procenter 165 elever 165 elever 0 elever ~ 0 % I praktikforløbet får eleven blandt andet mulighed for at lære og udvikle kompetencer indenfor den grundlæggende sygepleje, observation, kommunikation samt sundhedsfremme og forebyggelse. Ligesom der er mulighed for at opleve patientforløb eksempelvis i samarbejde med andre faggrupper og mellem sengeafsnit, ambulatorium, dagafsnit og operationsafdeling. Eleven indgår i praksisfællesskabet på praktikstedet, hvor eleven gennem deltagelse i arbejdsopgaver og refleksion oplever at være en del af og medansvarlig for praktikstedets samlede opgaver. Eleven er tilknyttet en uddannet praktikvejleder, som sammen med eleven er ansvarlig for elevens praktikforløb. Eleven arbejder på praktikstedet sammen med andre social- og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale, som er medansvarlige for elevens uddannelse i forbindelse med de daglige vejledningsopgaver. I praktikforløbet er der udover vejledning og undervisning på praktikstedet fælles undervisning indenfor: genoplivning brandinstruktion forflytningsvejledning klinikundervisning Praktikforløbene bliver tilrettelagt ud fra praktikperiodens faglige mål og personlige kompetencemål, elevens forudsætninger og de gensidige forventninger. Side 5

6 2.2 Ambulanceassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik. Ambulanceassistentuddannelsen er en speciale uddannelse under redderuddannelsen. Eleverne er ansat ved en Falck station, hvor de har base gennem hele uddannelsen. Uddannelsen varer 2 år og 7 måneder. Den teoretiske del af uddannelsen foregår dels på en teknisk skole, dels på en social- og sundhedsskole. De elever, vi får i praktik på HEV, er tilknyttet socialog sundhedsskolen i Esbjerg. Eleverne er i hospitalspraktik to gange i uddannelsesforløbet, begge gange i 7 uger. Den første hospitalspraktik foregår på medicinske og kirurgiske sengeafsnit, henholdsvis i 4 og 3 uger. Den anden hospitalspraktik foregår på anæstesiafdeling (1 uge), i akutmodtagelsen (4 uger), på fødegang og børneafdeling (1 uge) samt på psykiatrisk afdeling (1 uge). Der er et vekslende antal elever i praktik om året, i 2009 var der 11 elever i praktik ved HEV. I den første praktik får eleverne blandt andet indblik og øvelse i grundlæggende sygepleje, hygiejniske principper og kommunikation med patienter. I den anden praktik får eleverne indblik og øvelse i forhold til det akutte område, med udgangspunkt i ABCDE-principper. Eleverne er tilknyttet en uddannet praktikvejleder, men følger også øvrige kolleger i vagterne. 2.3 Ambulancebehandler Uddannelsen er en overbygning på ambulanceassistentuddannelsen. Eleverne skal have erhvervet mindst 1 ½ års erfaring som ambulanceassistent. Uddannelsen varer 5 uger med 3 ugers teoriperiode og 2 ugers praktik, fordelt med 1 uges ambulancepraktik og 1 uges hospitalspraktik. Den teoretiske uddannelse foregår på social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Hospitalspraktikken foregår på henholdsvis en skadestue og en anæstesiafdeling i Holstebro eller Herning. Side 6

7 Uddannelsens fokus er observation, overvågning samt iværksættelse af behandling i forbindelse med den præhospitale indsats. Der er et vekslende antal elever i praktik om året, i 2009 var der 4 elever i praktik ved HEV. 2.4 Lægesekretær Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Lægesekretæreleverne indgår en uddannelsesaftale med Hospitalsenheden Vest. Uddannelsen varer 2 år, og den teoretiske del af uddannelsen, i alt 15 uger, foregår på Handelsfagskolen i Odder. I skoleperioderne bor eleverne på skolehjemmet. Uddannelsens teoretiske del afsluttes med en fagprøve med udgangspunkt i følgende emner/fag: faglig kommunikation og informationsteknologi sundhed og sygdom samarbejde og service drift, økonomi og kvalitet. Uddannelsen skal kvalificere eleven til at varetage lægesekretærfunktioner indenfor hospitalets administrative arbejdsområde. Eleven skal selvstændigt kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende kontorfunktioner tilegne sig viden og erfaring indenfor blandt andet strategisk planlægning og udvikling, journalbehandling, kommunikation og korrespondance samt administration og sagsbehandling, hvorfor der udarbejdes individuel uddannelsesplan for praktikperioden med ophold i 5-6 forskellige afdelinger med mulighed for læring indenfor ovennævnte områder. I afdelingerne tilrettelægges og evalueres elevens ophold og kompetenceudvikling af en elevvejleder ud fra målene i uddannelsesordningen samt en fast evalueringsstruktur og i samarbejde med den enkelte elev. Foruden elevvejlederen og eleven er alle ansatte medansvarlige for elevens uddannelse. Aktuelle tal 2009 Lægesekretærelever, 1. års...16 Lægesekretærelever, 2. års...15 Lægesekretærelever, 2. års (ekstra pga barselorlov)...3 Lægesekretærelever, 1. års (kontorassistenter m. kontrakt)...4 Side 7

8 Antal erhvervspraktikanter ( klasse/handelsskoler) Lægesekretærelever i korte praktikker fra praksis....2 Gennemførselsprocenten har de senere år ligget på 100%, men i 2009 blev 1 elev opsagt i prøvetiden. I Hospitalsenheden Vest har vi i 2009 benyttet os af bekendtgørelsens mulighed for at supplere skoleundervisningen med 4 ugers påbygningsfag, som er gennemført på Holstebro Handelsskole: personlig kommunikation & service, konflikthåndtering jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd kvalitet & service teambuilding for selvstyrende grupper I uddannelsesforløbet deltager alle elever endvidere i diverse introduktioner, elevmøder, konferencer, splitbesøg på andre afdelinger samt individuelle evalueringssamtaler med den uddannelsesansvarlige, og praktikuddannelsen er i 2009 blandt andet suppleret med undervisning i: genoplivning frit og udvidet frit sygehusvalg kvalitetssikring, utilsigtede hændelser, Den Danske Kvalitetsmodel DRG, takststyring den politiske organisation - herunder MED- og SI-organisationen videndeling med fremlæggelse af fagprøverne for de uddannede lægesekretærer i HEV. 2.5 Assistent med speciale i offentlig administration Der er kontinuerligt ansat 4 kontorelever i administrationsafdelingen. Der ansættes 2 elever hvert år pr. 1. september. Uddannelsen er 2-årig med speciale i offentlig administration. I løbet af de to års uddannelse er eleven på skole på Mercantec i Viborg, hvor der gennemføres 13 ugers teoretisk undervisning og afsluttes med en 2 ugers fagprøve. Den praktiske del af uddannelsen foregår i administrationen ved Hospitalsenheden Vest. Fordelt med 1 år i økonomi/drift, 9 måneder i HR og 3 måneder i sekretariatet. Der er specifikke mål for hvert område. Som noget nyt har to af eleverne i 2009 haft mulighed for at være på et 9 ugers praktikophold i Wales. Side 8

9 Tilbuddet giver indsigt i globalisering, internationalisering, sprog- og interkulturelle kundskaber samt internationalt samarbejde. Det er alt sammen noget, der får mere og mere betydning for os alle også for regionale medarbejdere og arbejdspladser. Under opholdet har eleverne arbejdet 4 dage om ugen og gået i engelsk skole 1 dag om ugen. For deltagelse i projektet har vore elever fået et Europass som dokumentation for deltagelsen. Ligeledes har de fået dokumentation for beståelse af en engelskprøve. Vi har fået nogle supermotiverede, endnu mere engagerede og dygtige elever tilbage. 2.6 Hospitalsserviceassistent Uddannelsen som serviceassistent hører under erhvervsuddannelserne. Uddannelsen består af 4 linjer, hvoraf den ene er Hospitalsservice. Det er indenfor denne linje, Serviceområdet uddanner medarbejdere. Uddannelsen kan tages på to måder: Enten som en 2-årig uddannelse som voksenlærling (VGU), eller som ungdomsuddannelse. Serviceområdet bestræber sig på kontinuerligt at have et hold af 2-årige, bestående af 5 elever. Det seneste hold var undervejs blevet reduceret til kun 2 elever, som afsluttede deres uddannelse i januar Eller uddannelsen kan tages som en 1-årig merituddannelse. Kravene for deltagelse er minimum 2 års erhvervserfaring indenfor området (rengøring, service, portør). Serviceområdet satser entydigt på at efter- og videreuddanne personalet af denne vej. Således sender HEV hvert halvanden år medarbejdere på HSA-uddannelsen. Det seneste hold startede i november Hospitalsenheden har i 2009 indgået aftale med Skive Tekniske Skole om at forestå uddannelsen af de ansatte. Det har været et krav fra HEV, at uddannelsen kunne foregå i et samarbejde med Social- og sundhedsskolen i Herning, dels ud fra ønsket om nærhed til uddannelsesstedet, dels for at højne uddannelsesniveauet på en række af fagene. Uddannelsen består, både for de 2-årige elever og meriteleverne, af næsten lige dele skoleophold og praktik på hospitalerne. Der er mange forskellige fag i uddannelsen, fx: praktisk erhvervsrengøring arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse kvalitetssikring rengøringshygiejne Side 9

10 dansk og engelsk rengøring og samfundet patienttransport og forflytning tilberedning og servering samt diæter hvad fejler den syge? Arbejde på patienthotel Praktikperioderne ligger primært på regionshospitalerne i Herning og Holstebro, med mulighed for enkelte uger i Lemvig eller Ringkøbing. I Herning og Holstebro er en serviceleder uddannelsesansvarlig for eleverne. Den uddannelsesansvarlige laver blandt andet arbejdsplaner for eleverne, der sikrer at eleverne kommer rundt og prøver flest mulige af de funktioner og opgavetyper, som serviceområdet løser. Midtvejs- og slutevaluering foretages ligeledes af den uddannelsesansvarlige, med afsæt i de evalueringer, som kollegerne har givet eleven i løbet af praktikken. 2.7 Neurofysiologiassistent Uddannelsen foregår i Klinisk Neurofysiologisk Afsnit, der er et afsnit under Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro - Lemvig. Afsnittet har kontinuerligt 1 elev under uddannelse. Eleven har en praktikvejleder i afsnittet, som udover den konkrete vejledningsopgave deltager i kurser/møder for praktikvejledere til neurofysiologiassistentelever på landsplan. Uddannelsen varer 2 år. Inden ansættelse i et uddannelsesforløb skal eleven have gennemgået og bestået erhvervsskolernes grundforløb i Sundhed, Omsorg og Pædagogik på 20 uger. Den øvrige del af uddannelsen veksler mellem praktisk uddannelse i afdelingen og teoretisk uddannelse med 4 skoleophold af henholdsvis 9, 9, 5 og 2 ugers varighed på Teknisk Skole i Odense. Arbejdsområder neurofysiologiassistenteleven skal erhverve kompetencer til: Uddannede neurofysiologiassistenter udfører undersøgelser af funktionsforstyrrelser i centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Arbejdet består hovedsageligt i udførelse af elektroencefalografi (eeg), epoked potentials (ep), elektroneuronografi (eng) samt specialiserede eegundersøgelser. 2.8 Audiologiassistent Uddannelsen foregår i Høreklinikken, der er et afsnit under Øre-, Næse- og Halsafdelingen. Høreklinikken har oftest har 1 elev i uddannelse, dog er der i elever i uddannelse. Side 10

11 Uddannelsen varer 2 1/2 år. Langt de fleste af eleverne har forinden uddannelsesstart været på grundforløbet i Sundhed, Omsorg og Pædagogik, og dermed er elevansættelsen ved Høreklinikken på 2 år. Uddannelsesforløbet er bygget op med 4 praktikperioder og 3 skoleperioder på hver 10 uger. Skoleperioden varetages af Teknisk Skole i Odense. I praktikforløbet har eleven en praktikvejleder, og de øvrige audiologiassistenter er medansvarlige for elevens uddannelse. Eleven fører logbog gennem uddannelsen, og får blandt andet mulighed for at lære og udvikle kompetencer indenfor høreapparats området. Eleven indgår i praksisfællesskabet, og deltager i arbejdsopgaver og refleksion over praktikstedet samlede opgaver. 2.9 Ernæringsassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige indgang Mad til mennesker. Uddannelsen varer 2½ år og uddannelsesforløbet er bygget op med fire praktikperioder og tre skoleperioder, hvor skoleperioderne alle har en varighed på 10 uger, mens praktikperioderne er af varierende længde. I Hospitalsenheden Vest er eleverne under uddannelse på regionshospitalerne i Herning og Holstebro. Elevernes skoleperioder gennemføres på Uddannelsescenter Holstebro. Regionshospitalet i Herning Centralkøkken: Aktuelle tal 2009 Antal aftalte praktikelever Aktuelle tal 2009 Antal faktiske praktikelever Aktuelle tal 2009 Afvigelse i tal og % 5 elever 4 elever 1 elev = 20 % Centralkøkkenet i Herning har et optag på 2 elever pr. 1. september hvert år Regionshospitalet i Holstebro Centralkøkken: Aktuelle tal 2009 Antal aftalte praktikelever Aktuelle tal 2009 Antal faktiske praktikelever Aktuelle tal 2009 Afvigelse i tal og % Side 11

12 5 elever 5 elever 5 elever = 0 % Centralkøkkenet i Holstebro har et optag på 1 elev pr. 1. marts og 1 elev pr. 1. september hvert år. I praktikforløbet har eleven en praktikvejleder. Foruden praktikvejlederen er alle ansatte i køkkenerne medansvarlige for elevernes praktiske uddannelse. I praktikforløbet vil eleverne bl.a. gennemgå følgende områder: Kold- og varm produktion herunder diæter i de 2 områder Bageri Håndtering af frugt og grønt herunder varemodtagelse Kundekontakt i kantine Afdelingspraktik som bl.a. omfatter modtagelse af madvogn, servering og afrydning for patienter, interview af plejepersonale og patienter. Praktikforløbene er tilrettelagt ud fra de faglige mål, der i uddannelsesbekendtgørelsen stilles krav om eleven skal gennemgå i praktikforløbet. Uddannelsesbekendtgørelsen stiller desuden krav om, at eleven i det praktiske forløb udarbejder forskellige opgaver, for på den måde at kombinere den teoretiske viden med de praktiske færdigheder der er opnået i praktikken. Praktikvejlederen inddrager den enkelte elev i planlægning af uddannelsen, så eleven altid har mulighed for selv at præge sin uddannelse. Det vil sige, der er klare mål for det praktiske forløb og hvilke forventninger vi har til eleven. Men også hvilke forventninger eleven har til praktikken og hvilke forudsætninger eleven har for at må samtlige mål. Uddannelsens teoretiske del afsluttes på 3. skoleperiode med en svendeprøve Farmakonom Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Fotograf Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Lager- og logistikmedarbejder Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Elektronikfagtekniker Teknisk Afdeling, medicoteknisk afsnit, er bemandet med 2 elektronikfagtekniker elever, 1 elev i Holstebro og 1 elev i Herning. Side 12

13 Uddannelsen er på 3½ år, hvor de 60 uger er forbundet med skolegang. Uddannelsen der hos os har afsæt i hospitalets behov og problemstillinger, er et godt udgangspunkt for elektronikfagtekniker eleven, idet faggrenen inden for medicoteknik generelt er under både ekspansion og en rivende udvikling. Uddannelsen er blandt andet også et godt fundament til et videre studie som elektronikingeniør eller lignende. Det er hensigten i 2010, at medicoteknisk afsnit i HEV får tilrettelagt et mere målrettet uddannelsesforløb for eleven, således at eleven sikres et endnu bedre forløb med afsæt i definerede delmål. Dette for at sikre en optimal uddannelse for eleven, således de er bedst muligt rustet til elektronikjobbet ved uddannelsens afslutning. Medicoteknisk Afsnit er i dialog med Mercantec (Viborgs tekniske skole), om blandt andet en decideret medicoteknisk uddannelse, og bidrager også med brugt udstyr for at eleverne får et dybere kendskab til, samt øget interesse for fagets specialegren. Vi ønsker at profilere medicoteknikken, hvor muligheden byder sig, for derigennem at synliggøre specialet og Hospitalsenheden Vest som arbejdsplads Elektriker Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Fokusområder i 2009 Pædagogisk Forums særlige fokusområde i 2009 har været at genetablere Pædagogiske Forum samt at drøfte emner og opgaver, der er relevante at udvikle fælles for erhvervsuddannelserne. Det Pædagogiske Forum er repræsenteret i Hospitalsenheden Vests Innovationsteam. I uddannelsesprojektet Danmarks bedste læringshospital har innovationsteamet vendt blikket mod tværfaglige indsatser med to eksperimenter tværfaglig refleksion uden vejleder og tværfaglig vejleder refleksion. Social- og sundhedsassistentelever og praktikvejledere på udvalgte afsnit har deltaget i disse eksperimenter. Side 13

14 4.0 Aktiviteter i 2009 Pædagogisk Forum har i 2009 deltaget i forskellige arrangementer og har arbejdet med flere udviklingstiltag for 2010 og årene fremover. Arrangementer og udviklingstiltag nævnes i dette afsnit Rekruttering Enkelte af de erhvervsfaglige uddannelser har et par år deltaget i Åbent Hus arrangement på Regionshospitalet Holstebro i forbindelse med Åben Holstebro. Dette var også tilfældet i 2009, hvor erhvervsuddannelserne sammen med de mellemlange videregående uddannelser havde en fælles stand ved rådhuset med henblik på at profilere uddannelserne og synliggøre uddannelsesopgaven. Social- og sundhedsassistentuddannelsen deltog i 2009 sammen med hospitalspsykiatrien og kommunerne i Vestklyngen i uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser i Herning kongrescenter. Der deltog praktikvejledere og uddannelseskonsulenter på tværs af sektorerne. Deltagelsens formål var at profilere den praktiske del af social- og sundhedsuddannelsen og styrke det tværsektorielle samarbejde. Medicoteknisk afsnit er aktiv i de faglige fora, så som eksempelvis medicoteknisk landsmøde, hvor vi i 2009 leverede et fagligt indslag på scenen. Dette er blandt andet for at stadfæste fagets eksistens ved Hospitalsenheden Vest. Deltagelse i personalepolitisk messe Medlemmer af Pædagogisk Forum havde i efteråret travlt med at planlægge deltagelse i Personalepolitisk Messe i Bellacentret i København, den 12. januar Fokus for Hospitalsenheden Vests deltagelse var Hvordan motiverer vi de unge til erhvervspraktik? Pædagogisk Forum vil være opmærksom på fremtidige relevante temaer på messen med henblik på deltagelse. 5.0 Aktiviteter i 2010 I dette afsnit beskrives de aktiviteter, det Pædagogiske Forum har planlagt at arbejde med i Side 14

15 5.1. Rekruttering Deltagelse i Åben Hus I 2010 vil Pædagogisk Forum være deltagende i Åben Hus i forbindelse med Åben Holstebro den 4. september. Uddannelserne vil igen i år være sammen med de mellemlange videregående uddannelser, og det vil være på Regionshospitalet Holstebro, uddannelsesstanden vil være at finde. Formålet er dels profilering af de forskellige uddannelser, men i lige så høj grad at synliggøre den store uddannelsesopgave, der er en del af Hospitalsenhedens kerneydelse. Deltagelse i Uddannelse Uden Grænser Social- og sundhedsuddannelsen vil igen i 2010 være at finde på en tværsektoriel uddannelsesstand ved uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser i Herning Kongrescenter den 3. og 4. februar. Denne gang vil der være deltagelse af elever og uddannelseskonsulenter på tværs af sektorerne Udvikling af praktikuddannelse Det Pædagogiske Forum for erhvervsuddannelserne vil i 2010 arbejde med at beskrive uddannelsesforløb med baggrund i uddannelsesmål og læringsmuligheder i hospitalsenheden. Opgaven har flere formål, blandt andet at strukturere og synliggøre uddannelsesopgaven, men også at finde eventuelle muligheder for fælles undervisning og vejledning på tværs af uddannelserne. Den 23. marts 2010 hørte flere medlemmer af Pædagogisk Forum i forbindelse med en temadag for praktikvejledere for social- og sundhedsassistentuddannelsen et oplæg: Om de kære unge elever til fascination og forundring med uddannelsesvejleder Hanne K. Paustian Initiering af vejlederuddannelse Der blev i 2009 påbegyndt et arbejde med at få etableret en vejlederuddannelse i samarbejde med regionens Koncern, HR, Efter- og videreuddannelse. Arbejdet fortsættes i Danmarks bedste læringshospital Pædagogisk Forum vil i 2010 drøfte konceptet omkring det fremadrettede innovationsprojekt Hospitalsenheden Vest som Danmarks bedste læringshospital, og hvordan erhvervsuddannelserne kan blive involveret i dette projekt. Side 15

16 6.0 Erhvervspraktikanter i Hospitalsenheden Vest Gennem flere år har der været elever fra 9. og 10. klasse i erhvervspraktik på Hospitalsenheden Vest. Erhvervspraktikanterne kommer i praktik i ugerne 9 og 40 hvert år. I 2009 var der i alt 69 i erhvervspraktik på Hospitalsenheden Vest. I forlængelse af deltagelsen ved Den Personalepolitiske Messe i januar måned er der sat forskellige initiativer i gang. For eksempel er der blevet udarbejdet en pjece til de afsnit, der modtager erhvervspraktikanter. Pjecen indeholder anbefalinger til såvel praktiske som pædagogiske forhold. Siden 2003 har Hospitalsenheden Vest inviteret elever fra de gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Vestjylland på en uges ulønnet praktikophold på afsnit i regionshospitalerne i Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig. Eleverne er meget glade for at få mulighed for at få afprøvet tanker og ideer om fremtidig studievalg. Praktikken er i elevernes ferie i ugerne 7 og 42. I 2009 var der i alt 56 unge i praktik på HEV. Erhvervspraktikanterne evaluerer praktikforløbene. Der arbejdes i 2010 på at evalueringerne bliver elektroniske. 7.0 Oversigt over uddannelsesopgaven i 2009 På vedlagte bilag 1 følger en samlet oversigt over erhvervsuddannelserne ved HEV i Side 16

17 Oversigt over uddannelsesopgaven ved Hospitalsenheden Vest 2009 bilag 1. r Uddannelse Praktiksteder Uddannelsesniveau og antal uger Social- og sundheds- Assistent Ambulanceassistent Ambulancebehandler Medicinske og kirurgiske sengeafsnit ved regionshospitalerne i Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig Sengeafsnit i Ringkøbing, Herning og Holstebro Behandlingsafsnit i Herning og Holstebro Behandlingsafdelin - ger som anæstesi, skade/modtagelse, hjertemedicinsk afdeling og kliniskbiokemisk afdeling Uddannelsen varer 1 år og 8 måneder og den somatiske praktik i varer 15 uger Praktik 6 = 3 uger i kirurgisk sengeafsnit og 4 uger i medicinsk sengeafsnit Praktik 7= 1 uge anæstesi, 4 uger skade/modtagelse, 1 uge børn/fødegang, 1 uge psykiatri 1 uges hospitalspraktik Antal elever pr. år 174 fordelt på 3 optag, dvs 58 elever 3 gange årligt Vekslende, men i gennemsnit 10 elever årligt Vekslende, i 2008 var der 5 elever Samarbejdende uddannelses- Institutioner Social- og sundhedsskolen i Herning Social- og sundhedsskolen i Esbjerg Falck uddannelsescenter Århus Social- og sundhedsskolen i Silkeborg Falck uddannelsescenter Århus Elever bopælsområde Vestjylland Eleverne kommer hovedsagelig fra Vestjylland, men også fra Ålborg og Århus Midt - og Vestjylland Side 17

18 Lægesekretær Regionshospitalern e i Holstebro, Herning og Ringkøbing Elever ansættes i HEV x 1 årligt. Praktikken varer 2 år med rotation mellem 5-7 afdelinger/specialer på regionshospitalerne. 15 (+ 4 stk. ansattekontora ssistenter pr. 1/9-2008*) 7/8 elever med primær tilknytning til hhv. regionshospitalerne Holstebro/ Herning Uddannelseskontrakter udarbejdes med hhv Herning og Holstebro Handelsskoler. Obligatorisk undervisning foregår på Odder Handelsfagskole. Påbygningsfag gennemføres på Holstebro Handelsskole. Geografi for elever, ansat (postnumre):5 Holstebro: 9 Struer: 5 Hjerm: 2 Ulfborg: 1 Viborg: 1 Herning: 11 Nr. Snede: 1 Sunds: 1 Videbæk: 1 Ikast: 1 Ringkøbing:1 *I 2008 opstart for 4 kontorassistent er, ansat i HEV, med oprettelse af uddannelseskontrakt inkl praktikforløb på forskellige afdelinger. *Kontorassistenterne gennemfører obligatorisk undervisning på Viborg Handelsskole. Side 18

19 Assistent med speciale i offentlig administration Regionshospitalet Holstebro Elever ansættes i HEV x 1 årligt. Uddannelsen varer 2 år, herunder 15 ugers skolegang og resten i praktikken. I praktikken er eleven i rotation mellem sekretariat, HR og økonomi/drift 2 elever ansættes hvert år, dvs der er altid 4 elever i praktik, 2 første års og 2 andet års elever Mercantec i Viborg Det tidligere Ringkbing amt, med overvægt fra Holstebro og omegn. Hospitalsserviceassistent Serviceafdelingen HEV med praktik på regionshospitalerne Herning og Holstebro og delpraktik i Ringkøbing og Lemvig 1) 2 årig uddannelse 2) 1 årig merituddannelse for elever med min. 2 års erhvervserfaring 1) 2 elever 2) p.t. 0 elever Tidligere og det ønskes igen et hold på 25 elever 1+2) Teknisk skole i Herning. Fra 1/1 09 teknisk skole i Skive. Det er uafklaret om udd. institutionen fremover bliver SOSU Herning eller Teknisk skole i Skive 1) Holstebro og Sunds Neurofysiologiassistent Regionshospitalet Holstebro 2 ½ årig uddannelse heraf 2 år i praktik og ½ år på skole 1 elev Teknisk skole i Odense Vestjylland Side 19

20 Audiologiassistent Øre/næse/hals afdelingen Regionshospitalet Holstebro En to-årig uddannelse vekslende mellem praktik og skole 1 elev Teknisk skole i Odense Fremover evt. Syddansk Universitet Hele landet Ernæringsassistent Køkkenet, Regionshospitalet Holstebro 2 ½ årig uddannelse vekslende mellem praktik og skole Eleverne ansættes i HEV 2 gange årligt, 1 elev forår og 1 efterår 5 elever i systemet hele tiden Teknisk skole, Holstebro Midt- og Vestjylland Farmakonom Fotograf Hospitalsapoteket, Regionshospitalet Herning Kommunikation, Regionshospitalet Herning Elever er udstationeret i 1 uge fra private apoteker 4 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 6-8 elever Private apoteker i det tidligere Ringkøbing Amt 2 elever Medieskolerne i Viborg Vestjylland Midt- og Vestjylland Lager- og logistikmedarbejder Regionshospitalet Holstebro 3 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 1 elev Teknisk skole i Holstebro Vestjylland Elektronikfagtekniker Teknisk afdeling, Regionshospitalern e Herning og Holstebro 3,5 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 2 elever Mercantec i Viborg Vestjylland Side 20

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 10 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere