Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport Hospitalsenheden Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest"

Transkript

1 Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning r i Hospitalsenheden Vest Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 social- og sundhedsassistent Ambulanceassistent Ambulancebehandler Lægesekretær Assistent med speciale i offentlig administration Hospitalsserviceassistent Neurofysiologiassistent Audiologiassistent Ernæringsassistent Farmakonom Fotograf Lager- og logistikmedarbejder Elektronikfagtekniker Elektriker Fokusområder i Aktiviteter i Rekruttering Aktiviteter i Rekruttering Udvikling af praktikuddannelse Initiering af vejlederuddannelse Danmarks bedste læringshospital Erhvervspraktikanter i Hospitalsenheden Vest Oversigt over uddannelsesopgaven i Oversigt over uddannelsesopgaven ved Hospitalsenheden Vest 2009 bilag

3 1. Indledning De erhvervsfaglige grunduddannelser ved Hospitalsenheden Vest (HEV) omfatter en række forskelligartede uddannelser, hvor nogle er tilknyttet hospitalsenheden gennem hele uddannelsen og andre alene har et enkelt praktikforløb ved hospitalsenheden. Fælles for erhvervsuddannelserne er, at det er lønnede uddannelser samt at den enkelte uddannelse hører under en af 12 erhvervsfaglige fællesindgange, jf. Lov om r. Der er etableret et Pædagogisk Forum for disse uddannelser, Pædagogisk Forum for r ved HEV. Medlemmer af Det Pædagogiske Forum er uddannelsesansvarlige indenfor faggrupper, der har elever ansat og/eller har elever i praktikuddannelse. Det Pædagogiske Forum er nedsat af Hospitalsledelsen og refererer organisatorisk til HR chefen. Det Pædagogiske Forum skal overordnet: Medvirke ved implementering af Region Midtjyllands og Hospitalsenheden Vests uddannelsespolitik Udveksle erfaringer og skabe et ensartet højt kvalitetsniveau i grunduddannelserne Drøfte tværgående uddannelsesfaglige og pædagogiske problemstillinger Udvikle gode uddannelsesvilkår for elever og praktikanter Udvikle tværfaglige undervisningsmiljøer på regionshospitalerne i Hospitalsenheden Vest Være et forum, hvor ledere og vejledere kan hente råd og vejledning samt få opdateret information om uddannelserne Understøtte uddannelsesmiljøet generelt på Hospitalsenheden Vest i samarbejde med ledelserne Udvikle og tilrettelægge et ensartet tilbud til erhvervspraktikanter Konkrete opgaver, som Pædagogisk Forum skal varetage: Beskrive de nuværende grunduddannelsers struktur og organisering Analysere fordele og ulemper indenfor faglige/kvalitetsmæssige, aktivitetsmæssige, rekrutteringsmæssige, kulturelle, økonomiske og organisatoriske forhold ved koordineringen og/eller hel eller delvis samling af forskellige grunduddannelsesaktiviteter Vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige modeller for organisering af grunduddannelserne Fremsætte forslag til den videre proces, herunder tids-/handlingsplan Side 3

4 Det Pædagogiske Forums medlemmer: Uddannelseskonsulent Birgit Meldgaard, lægesekretæruddannelsen Uddannelsesansvarlig Kate Gahner Larsen, assistent med speciale i offentlig administration Uddannelsesansvarlig Martin Johansen, hospitalsserviceassistentudd. Uddannelsesansvarlig René Edslev Rasmussen, elektronikfagtekniker udd. Uddannelsesansvarlig Else-Cathrine Ladefoged, audiologiassistentudd. Uddannelsesansvarlig Ida Kamp Nyborg, ernæringsassistentuddannelsen Uddannelseskonsulent Erna Leth, social- og sundhedsassistentudd., ambulanceassistent- og ambulancebehandleruddannelsen Der har været afholdt 2 møder i Pædagogisk Forum i r i Hospitalsenheden Vest Jf. indholdsfortegnelsen er der i alt 14 erhvervsuddannelser med elever i praktikuddannelse ved HEV. I dette afsnit er uddannelserne (undtagen farmakonom, fotograf, lager- og logistikmedarbejder samt elektriker) beskrevet med blandt andet nøgletal vedrørende antal elever i uddannelse, uddannelsesindhold og organisering af praktikvejledning. Bagerst i årsrapporten er der en oversigt over de 14 erhvervsuddannelser, en oversigt over praktiksteder, uddannelsesniveau, antal praktik uger, antal elever pr. år, hvem der er samarbejdende uddannelsesinstitution samt elevernes bopælsområde. 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 social- og sundhedsassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik, hvor uddannelsen er en overbygning på social- og sundhedsuddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. Uddannelsen varer et år og otte måneder og veksler mellem fire skoleperioder og tre praktikperioder i henholdsvis en somatisk, en psykiatrisk og en kommunal praktik. Hver praktikperiode varer omkring 15 uger, hvilket betyder at der kontinuerligt er elever i praktik på kirurgiske, neurologiske og medicinske sengeafsnit på regionshospitalerne Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig. Side 4

5 Der samarbejdes med social- og sundhedsskolen i Herning, som optager eleverne på uddannelsen og hvor eleverne får undervisning i skoleperioderne. Eleverne indgår en uddannelsesaftale med en ansættende myndighed, som enten er Region Midtjylland (HEV) eller en af de seks kommuner i den vestlige del af regionen. Hospitalsenheden Vest indgår uddannelsesaftale med godt og vel halvdelen af eleverne, i alt omkring 96 elever om året. Da alle elever har deres somatiske praktik på et hospital, betyder det, at der kommer ca. 165 elever i praktik om året. Aktuelle tal 2009 Aktuelle tal 2009 Aktuelle tal 2009 Antal aftalte praktikelever Antal faktiske praktikelever Afvigelse i tal og procenter 165 elever 165 elever 0 elever ~ 0 % I praktikforløbet får eleven blandt andet mulighed for at lære og udvikle kompetencer indenfor den grundlæggende sygepleje, observation, kommunikation samt sundhedsfremme og forebyggelse. Ligesom der er mulighed for at opleve patientforløb eksempelvis i samarbejde med andre faggrupper og mellem sengeafsnit, ambulatorium, dagafsnit og operationsafdeling. Eleven indgår i praksisfællesskabet på praktikstedet, hvor eleven gennem deltagelse i arbejdsopgaver og refleksion oplever at være en del af og medansvarlig for praktikstedets samlede opgaver. Eleven er tilknyttet en uddannet praktikvejleder, som sammen med eleven er ansvarlig for elevens praktikforløb. Eleven arbejder på praktikstedet sammen med andre social- og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale, som er medansvarlige for elevens uddannelse i forbindelse med de daglige vejledningsopgaver. I praktikforløbet er der udover vejledning og undervisning på praktikstedet fælles undervisning indenfor: genoplivning brandinstruktion forflytningsvejledning klinikundervisning Praktikforløbene bliver tilrettelagt ud fra praktikperiodens faglige mål og personlige kompetencemål, elevens forudsætninger og de gensidige forventninger. Side 5

6 2.2 Ambulanceassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik. Ambulanceassistentuddannelsen er en speciale uddannelse under redderuddannelsen. Eleverne er ansat ved en Falck station, hvor de har base gennem hele uddannelsen. Uddannelsen varer 2 år og 7 måneder. Den teoretiske del af uddannelsen foregår dels på en teknisk skole, dels på en social- og sundhedsskole. De elever, vi får i praktik på HEV, er tilknyttet socialog sundhedsskolen i Esbjerg. Eleverne er i hospitalspraktik to gange i uddannelsesforløbet, begge gange i 7 uger. Den første hospitalspraktik foregår på medicinske og kirurgiske sengeafsnit, henholdsvis i 4 og 3 uger. Den anden hospitalspraktik foregår på anæstesiafdeling (1 uge), i akutmodtagelsen (4 uger), på fødegang og børneafdeling (1 uge) samt på psykiatrisk afdeling (1 uge). Der er et vekslende antal elever i praktik om året, i 2009 var der 11 elever i praktik ved HEV. I den første praktik får eleverne blandt andet indblik og øvelse i grundlæggende sygepleje, hygiejniske principper og kommunikation med patienter. I den anden praktik får eleverne indblik og øvelse i forhold til det akutte område, med udgangspunkt i ABCDE-principper. Eleverne er tilknyttet en uddannet praktikvejleder, men følger også øvrige kolleger i vagterne. 2.3 Ambulancebehandler Uddannelsen er en overbygning på ambulanceassistentuddannelsen. Eleverne skal have erhvervet mindst 1 ½ års erfaring som ambulanceassistent. Uddannelsen varer 5 uger med 3 ugers teoriperiode og 2 ugers praktik, fordelt med 1 uges ambulancepraktik og 1 uges hospitalspraktik. Den teoretiske uddannelse foregår på social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Hospitalspraktikken foregår på henholdsvis en skadestue og en anæstesiafdeling i Holstebro eller Herning. Side 6

7 Uddannelsens fokus er observation, overvågning samt iværksættelse af behandling i forbindelse med den præhospitale indsats. Der er et vekslende antal elever i praktik om året, i 2009 var der 4 elever i praktik ved HEV. 2.4 Lægesekretær Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Lægesekretæreleverne indgår en uddannelsesaftale med Hospitalsenheden Vest. Uddannelsen varer 2 år, og den teoretiske del af uddannelsen, i alt 15 uger, foregår på Handelsfagskolen i Odder. I skoleperioderne bor eleverne på skolehjemmet. Uddannelsens teoretiske del afsluttes med en fagprøve med udgangspunkt i følgende emner/fag: faglig kommunikation og informationsteknologi sundhed og sygdom samarbejde og service drift, økonomi og kvalitet. Uddannelsen skal kvalificere eleven til at varetage lægesekretærfunktioner indenfor hospitalets administrative arbejdsområde. Eleven skal selvstændigt kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende kontorfunktioner tilegne sig viden og erfaring indenfor blandt andet strategisk planlægning og udvikling, journalbehandling, kommunikation og korrespondance samt administration og sagsbehandling, hvorfor der udarbejdes individuel uddannelsesplan for praktikperioden med ophold i 5-6 forskellige afdelinger med mulighed for læring indenfor ovennævnte områder. I afdelingerne tilrettelægges og evalueres elevens ophold og kompetenceudvikling af en elevvejleder ud fra målene i uddannelsesordningen samt en fast evalueringsstruktur og i samarbejde med den enkelte elev. Foruden elevvejlederen og eleven er alle ansatte medansvarlige for elevens uddannelse. Aktuelle tal 2009 Lægesekretærelever, 1. års...16 Lægesekretærelever, 2. års...15 Lægesekretærelever, 2. års (ekstra pga barselorlov)...3 Lægesekretærelever, 1. års (kontorassistenter m. kontrakt)...4 Side 7

8 Antal erhvervspraktikanter ( klasse/handelsskoler) Lægesekretærelever i korte praktikker fra praksis....2 Gennemførselsprocenten har de senere år ligget på 100%, men i 2009 blev 1 elev opsagt i prøvetiden. I Hospitalsenheden Vest har vi i 2009 benyttet os af bekendtgørelsens mulighed for at supplere skoleundervisningen med 4 ugers påbygningsfag, som er gennemført på Holstebro Handelsskole: personlig kommunikation & service, konflikthåndtering jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd kvalitet & service teambuilding for selvstyrende grupper I uddannelsesforløbet deltager alle elever endvidere i diverse introduktioner, elevmøder, konferencer, splitbesøg på andre afdelinger samt individuelle evalueringssamtaler med den uddannelsesansvarlige, og praktikuddannelsen er i 2009 blandt andet suppleret med undervisning i: genoplivning frit og udvidet frit sygehusvalg kvalitetssikring, utilsigtede hændelser, Den Danske Kvalitetsmodel DRG, takststyring den politiske organisation - herunder MED- og SI-organisationen videndeling med fremlæggelse af fagprøverne for de uddannede lægesekretærer i HEV. 2.5 Assistent med speciale i offentlig administration Der er kontinuerligt ansat 4 kontorelever i administrationsafdelingen. Der ansættes 2 elever hvert år pr. 1. september. Uddannelsen er 2-årig med speciale i offentlig administration. I løbet af de to års uddannelse er eleven på skole på Mercantec i Viborg, hvor der gennemføres 13 ugers teoretisk undervisning og afsluttes med en 2 ugers fagprøve. Den praktiske del af uddannelsen foregår i administrationen ved Hospitalsenheden Vest. Fordelt med 1 år i økonomi/drift, 9 måneder i HR og 3 måneder i sekretariatet. Der er specifikke mål for hvert område. Som noget nyt har to af eleverne i 2009 haft mulighed for at være på et 9 ugers praktikophold i Wales. Side 8

9 Tilbuddet giver indsigt i globalisering, internationalisering, sprog- og interkulturelle kundskaber samt internationalt samarbejde. Det er alt sammen noget, der får mere og mere betydning for os alle også for regionale medarbejdere og arbejdspladser. Under opholdet har eleverne arbejdet 4 dage om ugen og gået i engelsk skole 1 dag om ugen. For deltagelse i projektet har vore elever fået et Europass som dokumentation for deltagelsen. Ligeledes har de fået dokumentation for beståelse af en engelskprøve. Vi har fået nogle supermotiverede, endnu mere engagerede og dygtige elever tilbage. 2.6 Hospitalsserviceassistent Uddannelsen som serviceassistent hører under erhvervsuddannelserne. Uddannelsen består af 4 linjer, hvoraf den ene er Hospitalsservice. Det er indenfor denne linje, Serviceområdet uddanner medarbejdere. Uddannelsen kan tages på to måder: Enten som en 2-årig uddannelse som voksenlærling (VGU), eller som ungdomsuddannelse. Serviceområdet bestræber sig på kontinuerligt at have et hold af 2-årige, bestående af 5 elever. Det seneste hold var undervejs blevet reduceret til kun 2 elever, som afsluttede deres uddannelse i januar Eller uddannelsen kan tages som en 1-årig merituddannelse. Kravene for deltagelse er minimum 2 års erhvervserfaring indenfor området (rengøring, service, portør). Serviceområdet satser entydigt på at efter- og videreuddanne personalet af denne vej. Således sender HEV hvert halvanden år medarbejdere på HSA-uddannelsen. Det seneste hold startede i november Hospitalsenheden har i 2009 indgået aftale med Skive Tekniske Skole om at forestå uddannelsen af de ansatte. Det har været et krav fra HEV, at uddannelsen kunne foregå i et samarbejde med Social- og sundhedsskolen i Herning, dels ud fra ønsket om nærhed til uddannelsesstedet, dels for at højne uddannelsesniveauet på en række af fagene. Uddannelsen består, både for de 2-årige elever og meriteleverne, af næsten lige dele skoleophold og praktik på hospitalerne. Der er mange forskellige fag i uddannelsen, fx: praktisk erhvervsrengøring arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse kvalitetssikring rengøringshygiejne Side 9

10 dansk og engelsk rengøring og samfundet patienttransport og forflytning tilberedning og servering samt diæter hvad fejler den syge? Arbejde på patienthotel Praktikperioderne ligger primært på regionshospitalerne i Herning og Holstebro, med mulighed for enkelte uger i Lemvig eller Ringkøbing. I Herning og Holstebro er en serviceleder uddannelsesansvarlig for eleverne. Den uddannelsesansvarlige laver blandt andet arbejdsplaner for eleverne, der sikrer at eleverne kommer rundt og prøver flest mulige af de funktioner og opgavetyper, som serviceområdet løser. Midtvejs- og slutevaluering foretages ligeledes af den uddannelsesansvarlige, med afsæt i de evalueringer, som kollegerne har givet eleven i løbet af praktikken. 2.7 Neurofysiologiassistent Uddannelsen foregår i Klinisk Neurofysiologisk Afsnit, der er et afsnit under Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro - Lemvig. Afsnittet har kontinuerligt 1 elev under uddannelse. Eleven har en praktikvejleder i afsnittet, som udover den konkrete vejledningsopgave deltager i kurser/møder for praktikvejledere til neurofysiologiassistentelever på landsplan. Uddannelsen varer 2 år. Inden ansættelse i et uddannelsesforløb skal eleven have gennemgået og bestået erhvervsskolernes grundforløb i Sundhed, Omsorg og Pædagogik på 20 uger. Den øvrige del af uddannelsen veksler mellem praktisk uddannelse i afdelingen og teoretisk uddannelse med 4 skoleophold af henholdsvis 9, 9, 5 og 2 ugers varighed på Teknisk Skole i Odense. Arbejdsområder neurofysiologiassistenteleven skal erhverve kompetencer til: Uddannede neurofysiologiassistenter udfører undersøgelser af funktionsforstyrrelser i centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Arbejdet består hovedsageligt i udførelse af elektroencefalografi (eeg), epoked potentials (ep), elektroneuronografi (eng) samt specialiserede eegundersøgelser. 2.8 Audiologiassistent Uddannelsen foregår i Høreklinikken, der er et afsnit under Øre-, Næse- og Halsafdelingen. Høreklinikken har oftest har 1 elev i uddannelse, dog er der i elever i uddannelse. Side 10

11 Uddannelsen varer 2 1/2 år. Langt de fleste af eleverne har forinden uddannelsesstart været på grundforløbet i Sundhed, Omsorg og Pædagogik, og dermed er elevansættelsen ved Høreklinikken på 2 år. Uddannelsesforløbet er bygget op med 4 praktikperioder og 3 skoleperioder på hver 10 uger. Skoleperioden varetages af Teknisk Skole i Odense. I praktikforløbet har eleven en praktikvejleder, og de øvrige audiologiassistenter er medansvarlige for elevens uddannelse. Eleven fører logbog gennem uddannelsen, og får blandt andet mulighed for at lære og udvikle kompetencer indenfor høreapparats området. Eleven indgår i praksisfællesskabet, og deltager i arbejdsopgaver og refleksion over praktikstedet samlede opgaver. 2.9 Ernæringsassistent Uddannelsen hører under den erhvervsfaglige indgang Mad til mennesker. Uddannelsen varer 2½ år og uddannelsesforløbet er bygget op med fire praktikperioder og tre skoleperioder, hvor skoleperioderne alle har en varighed på 10 uger, mens praktikperioderne er af varierende længde. I Hospitalsenheden Vest er eleverne under uddannelse på regionshospitalerne i Herning og Holstebro. Elevernes skoleperioder gennemføres på Uddannelsescenter Holstebro. Regionshospitalet i Herning Centralkøkken: Aktuelle tal 2009 Antal aftalte praktikelever Aktuelle tal 2009 Antal faktiske praktikelever Aktuelle tal 2009 Afvigelse i tal og % 5 elever 4 elever 1 elev = 20 % Centralkøkkenet i Herning har et optag på 2 elever pr. 1. september hvert år Regionshospitalet i Holstebro Centralkøkken: Aktuelle tal 2009 Antal aftalte praktikelever Aktuelle tal 2009 Antal faktiske praktikelever Aktuelle tal 2009 Afvigelse i tal og % Side 11

12 5 elever 5 elever 5 elever = 0 % Centralkøkkenet i Holstebro har et optag på 1 elev pr. 1. marts og 1 elev pr. 1. september hvert år. I praktikforløbet har eleven en praktikvejleder. Foruden praktikvejlederen er alle ansatte i køkkenerne medansvarlige for elevernes praktiske uddannelse. I praktikforløbet vil eleverne bl.a. gennemgå følgende områder: Kold- og varm produktion herunder diæter i de 2 områder Bageri Håndtering af frugt og grønt herunder varemodtagelse Kundekontakt i kantine Afdelingspraktik som bl.a. omfatter modtagelse af madvogn, servering og afrydning for patienter, interview af plejepersonale og patienter. Praktikforløbene er tilrettelagt ud fra de faglige mål, der i uddannelsesbekendtgørelsen stilles krav om eleven skal gennemgå i praktikforløbet. Uddannelsesbekendtgørelsen stiller desuden krav om, at eleven i det praktiske forløb udarbejder forskellige opgaver, for på den måde at kombinere den teoretiske viden med de praktiske færdigheder der er opnået i praktikken. Praktikvejlederen inddrager den enkelte elev i planlægning af uddannelsen, så eleven altid har mulighed for selv at præge sin uddannelse. Det vil sige, der er klare mål for det praktiske forløb og hvilke forventninger vi har til eleven. Men også hvilke forventninger eleven har til praktikken og hvilke forudsætninger eleven har for at må samtlige mål. Uddannelsens teoretiske del afsluttes på 3. skoleperiode med en svendeprøve Farmakonom Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Fotograf Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Lager- og logistikmedarbejder Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Elektronikfagtekniker Teknisk Afdeling, medicoteknisk afsnit, er bemandet med 2 elektronikfagtekniker elever, 1 elev i Holstebro og 1 elev i Herning. Side 12

13 Uddannelsen er på 3½ år, hvor de 60 uger er forbundet med skolegang. Uddannelsen der hos os har afsæt i hospitalets behov og problemstillinger, er et godt udgangspunkt for elektronikfagtekniker eleven, idet faggrenen inden for medicoteknik generelt er under både ekspansion og en rivende udvikling. Uddannelsen er blandt andet også et godt fundament til et videre studie som elektronikingeniør eller lignende. Det er hensigten i 2010, at medicoteknisk afsnit i HEV får tilrettelagt et mere målrettet uddannelsesforløb for eleven, således at eleven sikres et endnu bedre forløb med afsæt i definerede delmål. Dette for at sikre en optimal uddannelse for eleven, således de er bedst muligt rustet til elektronikjobbet ved uddannelsens afslutning. Medicoteknisk Afsnit er i dialog med Mercantec (Viborgs tekniske skole), om blandt andet en decideret medicoteknisk uddannelse, og bidrager også med brugt udstyr for at eleverne får et dybere kendskab til, samt øget interesse for fagets specialegren. Vi ønsker at profilere medicoteknikken, hvor muligheden byder sig, for derigennem at synliggøre specialet og Hospitalsenheden Vest som arbejdsplads Elektriker Ikke beskrevet i dette afsnit. Se bilag Fokusområder i 2009 Pædagogisk Forums særlige fokusområde i 2009 har været at genetablere Pædagogiske Forum samt at drøfte emner og opgaver, der er relevante at udvikle fælles for erhvervsuddannelserne. Det Pædagogiske Forum er repræsenteret i Hospitalsenheden Vests Innovationsteam. I uddannelsesprojektet Danmarks bedste læringshospital har innovationsteamet vendt blikket mod tværfaglige indsatser med to eksperimenter tværfaglig refleksion uden vejleder og tværfaglig vejleder refleksion. Social- og sundhedsassistentelever og praktikvejledere på udvalgte afsnit har deltaget i disse eksperimenter. Side 13

14 4.0 Aktiviteter i 2009 Pædagogisk Forum har i 2009 deltaget i forskellige arrangementer og har arbejdet med flere udviklingstiltag for 2010 og årene fremover. Arrangementer og udviklingstiltag nævnes i dette afsnit Rekruttering Enkelte af de erhvervsfaglige uddannelser har et par år deltaget i Åbent Hus arrangement på Regionshospitalet Holstebro i forbindelse med Åben Holstebro. Dette var også tilfældet i 2009, hvor erhvervsuddannelserne sammen med de mellemlange videregående uddannelser havde en fælles stand ved rådhuset med henblik på at profilere uddannelserne og synliggøre uddannelsesopgaven. Social- og sundhedsassistentuddannelsen deltog i 2009 sammen med hospitalspsykiatrien og kommunerne i Vestklyngen i uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser i Herning kongrescenter. Der deltog praktikvejledere og uddannelseskonsulenter på tværs af sektorerne. Deltagelsens formål var at profilere den praktiske del af social- og sundhedsuddannelsen og styrke det tværsektorielle samarbejde. Medicoteknisk afsnit er aktiv i de faglige fora, så som eksempelvis medicoteknisk landsmøde, hvor vi i 2009 leverede et fagligt indslag på scenen. Dette er blandt andet for at stadfæste fagets eksistens ved Hospitalsenheden Vest. Deltagelse i personalepolitisk messe Medlemmer af Pædagogisk Forum havde i efteråret travlt med at planlægge deltagelse i Personalepolitisk Messe i Bellacentret i København, den 12. januar Fokus for Hospitalsenheden Vests deltagelse var Hvordan motiverer vi de unge til erhvervspraktik? Pædagogisk Forum vil være opmærksom på fremtidige relevante temaer på messen med henblik på deltagelse. 5.0 Aktiviteter i 2010 I dette afsnit beskrives de aktiviteter, det Pædagogiske Forum har planlagt at arbejde med i Side 14

15 5.1. Rekruttering Deltagelse i Åben Hus I 2010 vil Pædagogisk Forum være deltagende i Åben Hus i forbindelse med Åben Holstebro den 4. september. Uddannelserne vil igen i år være sammen med de mellemlange videregående uddannelser, og det vil være på Regionshospitalet Holstebro, uddannelsesstanden vil være at finde. Formålet er dels profilering af de forskellige uddannelser, men i lige så høj grad at synliggøre den store uddannelsesopgave, der er en del af Hospitalsenhedens kerneydelse. Deltagelse i Uddannelse Uden Grænser Social- og sundhedsuddannelsen vil igen i 2010 være at finde på en tværsektoriel uddannelsesstand ved uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser i Herning Kongrescenter den 3. og 4. februar. Denne gang vil der være deltagelse af elever og uddannelseskonsulenter på tværs af sektorerne Udvikling af praktikuddannelse Det Pædagogiske Forum for erhvervsuddannelserne vil i 2010 arbejde med at beskrive uddannelsesforløb med baggrund i uddannelsesmål og læringsmuligheder i hospitalsenheden. Opgaven har flere formål, blandt andet at strukturere og synliggøre uddannelsesopgaven, men også at finde eventuelle muligheder for fælles undervisning og vejledning på tværs af uddannelserne. Den 23. marts 2010 hørte flere medlemmer af Pædagogisk Forum i forbindelse med en temadag for praktikvejledere for social- og sundhedsassistentuddannelsen et oplæg: Om de kære unge elever til fascination og forundring med uddannelsesvejleder Hanne K. Paustian Initiering af vejlederuddannelse Der blev i 2009 påbegyndt et arbejde med at få etableret en vejlederuddannelse i samarbejde med regionens Koncern, HR, Efter- og videreuddannelse. Arbejdet fortsættes i Danmarks bedste læringshospital Pædagogisk Forum vil i 2010 drøfte konceptet omkring det fremadrettede innovationsprojekt Hospitalsenheden Vest som Danmarks bedste læringshospital, og hvordan erhvervsuddannelserne kan blive involveret i dette projekt. Side 15

16 6.0 Erhvervspraktikanter i Hospitalsenheden Vest Gennem flere år har der været elever fra 9. og 10. klasse i erhvervspraktik på Hospitalsenheden Vest. Erhvervspraktikanterne kommer i praktik i ugerne 9 og 40 hvert år. I 2009 var der i alt 69 i erhvervspraktik på Hospitalsenheden Vest. I forlængelse af deltagelsen ved Den Personalepolitiske Messe i januar måned er der sat forskellige initiativer i gang. For eksempel er der blevet udarbejdet en pjece til de afsnit, der modtager erhvervspraktikanter. Pjecen indeholder anbefalinger til såvel praktiske som pædagogiske forhold. Siden 2003 har Hospitalsenheden Vest inviteret elever fra de gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Vestjylland på en uges ulønnet praktikophold på afsnit i regionshospitalerne i Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig. Eleverne er meget glade for at få mulighed for at få afprøvet tanker og ideer om fremtidig studievalg. Praktikken er i elevernes ferie i ugerne 7 og 42. I 2009 var der i alt 56 unge i praktik på HEV. Erhvervspraktikanterne evaluerer praktikforløbene. Der arbejdes i 2010 på at evalueringerne bliver elektroniske. 7.0 Oversigt over uddannelsesopgaven i 2009 På vedlagte bilag 1 følger en samlet oversigt over erhvervsuddannelserne ved HEV i Side 16

17 Oversigt over uddannelsesopgaven ved Hospitalsenheden Vest 2009 bilag 1. r Uddannelse Praktiksteder Uddannelsesniveau og antal uger Social- og sundheds- Assistent Ambulanceassistent Ambulancebehandler Medicinske og kirurgiske sengeafsnit ved regionshospitalerne i Ringkøbing, Herning, Holstebro og Lemvig Sengeafsnit i Ringkøbing, Herning og Holstebro Behandlingsafsnit i Herning og Holstebro Behandlingsafdelin - ger som anæstesi, skade/modtagelse, hjertemedicinsk afdeling og kliniskbiokemisk afdeling Uddannelsen varer 1 år og 8 måneder og den somatiske praktik i varer 15 uger Praktik 6 = 3 uger i kirurgisk sengeafsnit og 4 uger i medicinsk sengeafsnit Praktik 7= 1 uge anæstesi, 4 uger skade/modtagelse, 1 uge børn/fødegang, 1 uge psykiatri 1 uges hospitalspraktik Antal elever pr. år 174 fordelt på 3 optag, dvs 58 elever 3 gange årligt Vekslende, men i gennemsnit 10 elever årligt Vekslende, i 2008 var der 5 elever Samarbejdende uddannelses- Institutioner Social- og sundhedsskolen i Herning Social- og sundhedsskolen i Esbjerg Falck uddannelsescenter Århus Social- og sundhedsskolen i Silkeborg Falck uddannelsescenter Århus Elever bopælsområde Vestjylland Eleverne kommer hovedsagelig fra Vestjylland, men også fra Ålborg og Århus Midt - og Vestjylland Side 17

18 Lægesekretær Regionshospitalern e i Holstebro, Herning og Ringkøbing Elever ansættes i HEV x 1 årligt. Praktikken varer 2 år med rotation mellem 5-7 afdelinger/specialer på regionshospitalerne. 15 (+ 4 stk. ansattekontora ssistenter pr. 1/9-2008*) 7/8 elever med primær tilknytning til hhv. regionshospitalerne Holstebro/ Herning Uddannelseskontrakter udarbejdes med hhv Herning og Holstebro Handelsskoler. Obligatorisk undervisning foregår på Odder Handelsfagskole. Påbygningsfag gennemføres på Holstebro Handelsskole. Geografi for elever, ansat (postnumre):5 Holstebro: 9 Struer: 5 Hjerm: 2 Ulfborg: 1 Viborg: 1 Herning: 11 Nr. Snede: 1 Sunds: 1 Videbæk: 1 Ikast: 1 Ringkøbing:1 *I 2008 opstart for 4 kontorassistent er, ansat i HEV, med oprettelse af uddannelseskontrakt inkl praktikforløb på forskellige afdelinger. *Kontorassistenterne gennemfører obligatorisk undervisning på Viborg Handelsskole. Side 18

19 Assistent med speciale i offentlig administration Regionshospitalet Holstebro Elever ansættes i HEV x 1 årligt. Uddannelsen varer 2 år, herunder 15 ugers skolegang og resten i praktikken. I praktikken er eleven i rotation mellem sekretariat, HR og økonomi/drift 2 elever ansættes hvert år, dvs der er altid 4 elever i praktik, 2 første års og 2 andet års elever Mercantec i Viborg Det tidligere Ringkbing amt, med overvægt fra Holstebro og omegn. Hospitalsserviceassistent Serviceafdelingen HEV med praktik på regionshospitalerne Herning og Holstebro og delpraktik i Ringkøbing og Lemvig 1) 2 årig uddannelse 2) 1 årig merituddannelse for elever med min. 2 års erhvervserfaring 1) 2 elever 2) p.t. 0 elever Tidligere og det ønskes igen et hold på 25 elever 1+2) Teknisk skole i Herning. Fra 1/1 09 teknisk skole i Skive. Det er uafklaret om udd. institutionen fremover bliver SOSU Herning eller Teknisk skole i Skive 1) Holstebro og Sunds Neurofysiologiassistent Regionshospitalet Holstebro 2 ½ årig uddannelse heraf 2 år i praktik og ½ år på skole 1 elev Teknisk skole i Odense Vestjylland Side 19

20 Audiologiassistent Øre/næse/hals afdelingen Regionshospitalet Holstebro En to-årig uddannelse vekslende mellem praktik og skole 1 elev Teknisk skole i Odense Fremover evt. Syddansk Universitet Hele landet Ernæringsassistent Køkkenet, Regionshospitalet Holstebro 2 ½ årig uddannelse vekslende mellem praktik og skole Eleverne ansættes i HEV 2 gange årligt, 1 elev forår og 1 efterår 5 elever i systemet hele tiden Teknisk skole, Holstebro Midt- og Vestjylland Farmakonom Fotograf Hospitalsapoteket, Regionshospitalet Herning Kommunikation, Regionshospitalet Herning Elever er udstationeret i 1 uge fra private apoteker 4 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 6-8 elever Private apoteker i det tidligere Ringkøbing Amt 2 elever Medieskolerne i Viborg Vestjylland Midt- og Vestjylland Lager- og logistikmedarbejder Regionshospitalet Holstebro 3 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 1 elev Teknisk skole i Holstebro Vestjylland Elektronikfagtekniker Teknisk afdeling, Regionshospitalern e Herning og Holstebro 3,5 årig uddannelse med vekslende praktik og skole 2 elever Mercantec i Viborg Vestjylland Side 20

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2012 Hospitalsenheden Vest Indhold 1. Indledning...4 2.0 Erhvervsuddannelser i Hospitalsenheden Vest...5 2.1 Assistent med

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012.

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012. Forord Dette er anden udgave af dokumentet Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje. Somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri. Dokumentet beskriver de overordnede rammer og

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration UDGIVER OPLAG LAYOUT TRYK UDGIVET VARENR. DL PATIENT ADMINISTRATION KOMMUNIKATION 3000 STINE LINDBORG DESIGN KLS GRAFISK HUS JUNI 2013 4409030725

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG Rev. 0108 2006/AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole Neurofysiologi Navn: Hospital: LOGBOG Indholdsfortegnelse:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Adresser:...3 Skolekalender...4 Retningslinier

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1.

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Til stede: Afbud fra: Herning kommune: Bente Schleicher og

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere