Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år"

Transkript

1 Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år

2 Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Sammendrag Vilkår Generelle forhold Anlæg Arealer Bedst tilgængelige teknik Tilsyn, kontrol og egenkontrol Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Generelle forhold Anlæg Arealer Bedst tilgængelige teknologi Tilsyn, kontrol og egenkontrol Øvrige oplysninger Retsbeskyttelse Offentliggørelse Tilsynsmyndighed Klage og søgsmål Underretning Bilagsliste

3 1 Afgørelse Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter 11 i husdyrbrugsloven til at udvide besætningen på husdyrbruget på Præstevejen 196, 9631 Gedsted. Bedriften har CVR nr (Per Bisgaard Korsvejen 102, Gedsted) med en besætning under CHR nr tilhørende lejer Ole Nannerup. Godkendelsen omfatter Godkendelsen omfatter udvidelse af husdyrholdet i forhold til det af Viborg Amt screenede i 2005 på Præstevejen 196, matr. nr. 21 a, Gedsted By, Gedsted. Samtlige arealer under denne ejendom og Korsvejen 102 indgår i denne godkendelse jfr. lovens 26 stk. 1. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til denne godkendelse. Godkendelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Vurdering Vesthimmerlands Kommune vurderer, at udvidelsen af svinebruget fra 97,1 til 169,57 DE, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes. Kommunen vurderer i øvrigt, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper såvel i som uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderes det derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter. Ansøgningsmaterialet er gennemgået, vurderet og fundet tilfredsstillende i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 3. Vesthimmerlands Kommune D. xx.xx.2014 Flemming Andersen Teamleder 1 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af

4 2 Sammendrag Viborg Amt screenede i 2005 et projekt med bygning af en ny smågrisestald og en årlig produktion på smågrise (7,2 32 kg) og 360 slagtesvin syd for Præstevejen og afgjorde d at det ikke krævede en VVM redegørelse. Per Bisgaard overtog ejendommen pr og udlejede stalden. Ejeren søger nu om miljøgodkendelse til at udvide produktionen til at omfatte en årlig produktion på smågrise (7,2 33 kg) og slagtesvin ( kg.). Der skal ikke foretages renoveringer af anlægget, der kræver godkendelse. Stalden udlejes til Ole Nannerup. Der er relativ lang afstand fra anlægget til nabobeboelse uden landbrugspligt, landsbyer og byzone ligesom følsom natur herunder habitatområder ligger langt fra anlægget. Alle arealerne under de 2 ejendomme, som Per Bisgaard ejer, bliver vurderet og godkendt i denne miljøgodkendelse. Det drejer sig om i alt 212,36 ha., som benyttes til udbringningsareal alle beliggende i nitratklasse III og i fosforklasse 0. Hele gødningsproduktionen fra Præstevejen 196 og gødningen fra 150 DE i kvæg på Korsvejen 102 tilføres arealerne. 4

5 3 Vilkår 3.1 Generelle forhold Årsproduktion - staldbelægning 1. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor. Dyr Gulvtype Årlig produktion Stipladser Vægt DE Smågrise Drænet gulv + spalter 50/ , ,57 Slagtesvin Drænet gulv + spalter 33/ ,01 Samlet 169,58 2. Den samlede produktion må ikke overstige 169,58 DE på årsplan. Inden for de 2 husdyrgrupper må der ske en afvigelse på 5 DE på årsplan under forudsætning af, at de maksimale DE ikke overskrides. 3.2 Anlæg Landskab 3. Der skal etableres en 3-rækket afskærmende beplantning på nord-, vest- og sydsiden af de 2 gyllebeholdere. Beplantningen skal bestå af de for egnen hjemmehørende buske og træer og skal vedligeholdes således at udgåede planter udskiftes med nye planter. Opbevaring af husdyrgødning og ensilage 4. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til rådighed for husdyrbruget. Transport af husdyrgødning mv. 5. Transport af gylle skal ske ad rute, som fremgår af bilag 4. Lugt 6. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes til at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Støj 7. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier: 5

6 Mandag fredag 7 18 Lørdag 7-14 Mandag fredag Lørdag Søn- og helligdage 7 22 Alle dage 22 7 Støjgrænse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Referencetidsrum (det mest støjbelastede tidsrum på X timer) 8 timer 1 time ½ time Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). 8. Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Skadedyr 9. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 10. Der skal til enhver tid være opsat bekæmpelsesstationer for rotter eller lignende på ejendommen efter aftale med autoriseret bekæmpelsesfirma. Uheld eller risici 11. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling Den udarbejdede beredskabsplan, der fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø, skal følges. Beredskabsplanen skal til enhver tid som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser på det eksterne miljø. 6

7 3.3 Arealer Udbringning og tør natur. 13. På egne og forpagtede arealer må der udbringes en gødningsmængde på maksimal 1,53 DE/ha. 14. På markerne 15-1, 21-1, 25-0, 28-0, 29,1, 60-0, 60,1 og 65-0 svarende til et areal på 38,6 ha skal der anvendes et kvægsædskifte, der ikke overstiger et udvaskningsindeks på 96 svarende til K På de øvrige arealer (173,8 ha) skal der anvendes et sædskifte, der svarer til K 4, og hvor udvaskningsindekset ikke overstiger 92. Overfladevand og grundvand 16. I sædskiftet skal der indgå 1 % efterafgrøder (beregnet ud fra efterafgrødegrundarealet) ud over det til enhver tid lovpligtige krav. 3.4 Bedst tilgængelige teknik Staldinventar- og drift 17. Staldgulvene skal til enhver tid søges holdt rene og tørre. 18. Efter tømning af hver sektion skal anlæg iblødsættes og vaskes grundigt med højtryksrenser. 19. Ventilations- og varmeanlæg skal rengøres jævnligt, således at de fungerer optimalt. 20. Gylleudslusning skal ske på hverdage i perioden 8.00 til Hvis det er nødvendigt på andre tidspunkter skal det noteres i logbogen. Fodring 21. Den samlede foderration til smågrisene må i gennemsnit maksimalt indeholde 1,84 gram råprotein pr. foderenhed (FE) på årsbasis. Ressourceforbrug 22. Bedriften skal gennemgås af energikonsulent 7 år efter, at der er meddelt godkendelse. De udarbejdede rapporter skal opbevares i 3 år og forevises kommunen på forlangende. 23. Der skal anvendes energisparepærer eller lysstofrør i driftsbygningerne. 7

8 3.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol 24. Dokumentation i form af foderanalyser, sædskifte- og gødningsplaner opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. 25. Efterafgrøderne skal fremgå af gødningsplan og regnskab, der skal opbevares i 5 år til forevisning på kommunens forlangende. 26. Beholdere skal mindst en gang om året tømmes således at inspektion og vedligeholdelse kan udføres. Dato for inspektion, samt reparation skal angives i logbog. 27. Udslusning af gylle uden for de fastsatte tider skal noteres i logbog jfr. vilkår Foderplanen skal indeholde oplysninger om indholdet af råprotein i foderet. 29. Beplantning i forbindelse med gyllebeholderen skal være etableret inden udgangen af Afvigelser jfr. vilkår 2 skal noteres i logbogen med angivelse af dyregruppe, antal og periode. 8

9 4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Vesthimmerlands Kommune modtog den 24. juni 2014 en ansøgning om udvidelse af svinebesætningen fra 97,1 til 169,57 DE. Udvidelsen skal ske i de eksisterende bygning, og bygningerne bygges ikke om. Udvidelsen forklares med, at såvel smågrisene som slagtesvinene har en hurtigere vækst, og at stalden oprindeligt blev bygget til en større besætning. 4.1 Generelle forhold Miljøgodkendelsen meddeles til ejeren af ejendommen, Per Bisgaard, hvor lejer Ole Nannerup vil være ansvarlig for den daglige drift. Ændring i lejeforholdet skal straks meddeles Vesthimmerlands Kommune med oplysning om navn, adresse CVR. nr. og CHR nr. Det er ejerens ansvar, at lejer og evt. driftsmedarbejder er bekendt med indholdet af denne miljøgodkendelse og efterkommer de vilkår, som er fastsat. Der er åbnet op for en lille fleksibilitet i forhold til dyreholdets sammensætning. Det er således muligt at eksempelvis producere lidt flere slagtesvin i stalden under forudsætning af, at der produceres tilsvarende færre smågrise opgjort i dyreenheder. Evt. valg af denne mulighed noteres i logbogen med angivelse af dyregruppe, antal indsatte dyr og periode for opholdet i stalden. 4.2 Anlæg Beliggenhed Anlægget ligger i det åbne land forholdsvis frit og fladt terræn uden nævneværdig bevoksning omkring sig. Præstevejen deler anlægget, idet stalden ligger syd for denne langs med Korsholmvejen, hvor der mod øst er et læhegn på den modsatte side af vejen. Oprindeligt lå staldbygningerne nord for Præstevejen mellem stuehuset og gyllebeholder. I forbindelse med ændring af besætningen fra kvæg til svin blev disse driftsbygninger nedrevet, og svinestalden blev opført i Nu ligger gyllebeholderne så for sig selv vest for halmhus og Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det landskabsmæssigt vil være godt for området, at der etableres afskærmende beplantning omkring gyllebeholderne. Dette fastholdes med vilkår. Nærmeste beboelsesejendom ligger syd for anlægget i en afstand på ca Lugtgenekriteriet for enkelt bolig er beregnet til 131 meter og er således overholdt med en god margen. For samlet bebyggelse er kriteriet beregnet til 233 meter og til byzone 415 meter. De faktiske afstande er opmålt til henholdsvis 1233 og 1282 meter. I en afstand af 725 meter ligger det nærmeste ammoniakfølsomme område i form af et overdrev i østsydøstlig retning. Nærmeste kategori 2 natur (større ammoniakfølsomme naturområder) ligger 3 km fra anlægget. Når denne form for natur ligger inden for Natura 2000 områder henføres den til kategori 1 natur. Afstanden hertil er ligeledes 3 km. Anlægget vil på ingen måde kunne påvirke den følsomme natur. De lovmæssige afstandskrav er overholdt jfr. nedenstående skema. 9

10 Afstandskrav (m) Afstand (m) Ikke-almene vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg 50 >> 50 Vandløb, dræn og søer (stalde) 15 >>15 Vandløb, dræn og søer (gyllebeholder) 100 >100 Offentlige vej og privat fællesvej Levnedsmiddelvirksomhed 25 >> 25 Beboelse på samme ejendom Naboskel Nabobeboelse 50 >> 50 Bygninger og opbevaringsanlæg Stalden er opført i 2006 og opvarmes ved halmfyr. Foderet opbevares i den nordlige del af bygningen i 4 indendørs siloer på hver 18 m 3. Ifølge BBR er stalden på 2228 m 2, opført i 2009, uden varmeinstallation og uden afledning af sanitært spildevand. Det skal bemærkes, at det er ejers ansvar at sikre sig, at oplysningerne i BBR er korrekte. For at reducere varmeforbruget er stierne til smågrisene overdækket. Halmen til fyret opbevares i halmhuset, hvilket vil reducere evt. røggener for omgivelserne. Bedriften producerer udelukkende gylle og vaskevand, som opbevares i de 2 gyllebeholdere på henholdsvis 2500 og 4000 m 3. De er opført i 1999 og 2006 og skal kontrolleres hvert 10. år. Den ældste er kontrolleret i Opbevaringskapaciteten vurderes til at være mere end et år og således tilfredsstillende. Begge gyllebeholdere er forsynet med naturligt flydelag eventuelt suppleret med lecanødder. Den store afstand til vandløb, søer og dræn gør, at der efter nugældende lovgivning ikke er krav om alarm til advisering af pludselig fald i niveauet i beholderne. Begge gyllebeholdere tømmes ved sugning fra gyllevognen og er således ikke forsynet med fastmonterede pumper. Medicin og desinfektion opbevares i køleskab i aflåst rum. Spildevand og overfladevand Vand fra vask af stalde ledes til gyllebeholder, mens sanitært spildevand er oplyst til at blive ledt til særskilt beholder. Tagvend ledes til faskiner. Vask af maskiner sker på Korsvejen

11 Affald Affald skal så vidt muligt bortskaffes løbende og må ved oplag på ejendommen ikke være til gene for miljø og omkringboende. Det vurderes muligt for driften af ejendommen. For at undgå uhygiejniske forhold opbevares døde dyr i lukket kølecontainer, indtil en snarlig afhentning sker. Opbevaring og afhændelse følger reglerne i bekendtgørelse nr. 558 om opbevaring af døde dyr 2. Hvis containere med de døde dyr flyttes til området ved gyllebeholdere, vil det være en god idé at opsætte en afskærmning ud mod vejen. De beskrevne forhold om affald, herunder opbevaring og bortskaffelse er i øvrigt vurderet tilfredsstillende. Gener fra husdyrbruget Til- og frakørsel anlægget sker dels fra den sydlige del af stalden, når det drejer sig om levering af dyr og den nordlige del, når det drejer sig om foder. Der regnes med henholdsvis 100 og 50 transporter om året. Transporten mellem anlæggene nord for Præstevejen og stalden sker i meget begrænset omfang. Kørsel med gylle til udbringningsarealerne kan ske ad offentlige veje uden at køre gennem byer og samlet bebyggelse. Geneafstandene for lugt fremgår af skemaet og omgivelserne synes således ikke at kunne blive generet i et omfang, der går ud over, hvad man må forvente, når man bor i et landbrugsland. Områdetype Beregnings -metode Ukorrigeret geneafstand (m) Aktuel afstand (m) Genekriteriet overholdt Byzone Ny Ja Samlet bebyggelse Ny Ja Enkelt bolig Ny Ja Når der er behov, leverer halmfyret varme til stalden. Der afbrændes kun tørt halm, der har været opbevaret i halmhuset, og det bør medføre, at driften ikke giver røggener for omgivelserne. Der forventes heller ikke væsentlige støv- og støjgener fra bedriften, ligesom lys ikke kan genere naboerne. I stalden anvendes rovfluer til bekæmpelse af fluer og gnavere forebygges ved gift udlagt af Mortalin. 2 Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring af døde dyr. 11

12 Ammoniakfordampning Ammoniaktabet fra anlægget stiger fra 1391 til 2474 kg N/år, men fodertiltaget for smågrisene med nedsættelse fra 1,96 til 1,84 FE/kg tilvækst reducerer stigningen med 444 kg til 2030 kg N/år. Det generelle ammoniakreduktionskrav er således overholdt. Afstanden til følsomme naturområder er meget stor og anlægget vil ikke såvel i sig selv som i kumulativ sammenhæng kunne påvirke disse arealer i negativ retning. Uheld og ricisi Ansøger har udarbejdet en beredskabsplan, og Vesthimmerlands Kommune vurderer, at denne varetager hensynet til miljøet i tilfælde af forskellige former for uheld. Det er vigtigt, at alle, der deltager i driften af bedriften er bekendt med planen og til enhver tid deltager i mulighederne for forbedringer. En årlig gennemgang af planen vil være med til at øge kendskabet til, hvad der skal ske i forskellige situationer. I halmhuset opbevares halm til afbrænding i halmfyret og her kan naturligvis skal antændelse. Det skal i den forbindelse nævnes, at brændselsmotorer ikke må hensættes i dette hus. Uheld i forbindelse med gyllebeholderen kan ske, og det er vigtigt at overpumpning sker under opsyn. Det er værd at bemærke, at der er langt til vandløb og søer. 4.3 Arealer Langt hovedparten af de 212,36 ha. udbringningsarealerne ligger i jordbrugsområde, udpeget i kommuneplanen. Alle arealerne afvander via Bystrup Bæk og Gørup Engesystemet til Lovns Bredning, som ifølge husdyrbrugloven betragtes som et meget kvælstofsårbart Natura 2000 område i Limfjorden. Lovns Bredning er en del EU-habitatområde nr. 30. Den reduktion af kvælstof, der sker fra rodzonen, er lav, og området er derfor kategoriseret som nitratklasse 3. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at der vil blive opretholdt et sædskifte med en øget andel af efterafgrøder på 1 % ud over det til enhver tid gældende generelle krav om efterafgrøder. Dette tiltag sikrer sammen med de valgte sædskifter ifølge beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen reduceres til et niveau, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug. Lovns Bredning betragtes endvidere som et område, der er overbelastet med fosfor. Derfor skal det sikres, at fosfor ikke kan påvirke området væsentligt. Alle arealerne ligger i område med sandjord på højbund, der har lav risiko for udledning af fosfor (fosforklasse 0). På den baggrund vurderes det, at udledning af fosfor fra bedriftens arealer vil være lav og ikke medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000 områder i Limfjorden. En mindre del af mark nr er omfattet af husdyrbekendtgørelsens 30 stk. 3 og 4. Det indebærer, at udbringning af flydende husdyrgødning er forbudt med mindre husdyrgødningen nedfældes i parallel retning i forhold til vandløbet. Ingen af arealerne ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. 12

13 På den sydøstlige del af mark nr er der registreret et overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Registreringen skal tilrettes, således at den flyttes uden for den dyrkede mark. Der er derfor ikke pålagt nogen restriktioner efter denne lov på mark nr Bedst tilgængelige teknologi BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder. På bedriften er der taget følgende forholdsregler: Der vil blive tilknyttet flere medarbejdere, der løbende uddannes efter behov igennem fx ERFAgrupper, kurser og efteruddannelse. Medarbejderen er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og er bevidst og informeret om det ansvar og de vilkår, der dermed følger. Fremadrettet forventes det, at der kan ansætte yderligere to medarbejdere på bedriften. Der føres løbende kontrol med foderforbruget til svinene og daglig kontrol med vand- og foderspild. Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug, men vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Der er lavet beredskabsplan, hvor forholdsregler i forbindelse med uheld er beskrevet. Der er en brandteknisk gennemgang af ejendommen af autoriseret person hvert 8. år. Efter tømning af hver sektion bliver staldsektionerne vasket, ventilations- og varmeanlæg bliver rengjort og funktionen kontrolleret. Ligeledes kontrolleres udfodringsanlægget og vandventilerne. Bygninger vedligeholdes løbende og ejendommen holdes ryddelig. Grise, der indsættes på ejendommen, flyttes så vidt muligt altid på hverdage i dagtimerne. Gylleudslusning foretages på ugens hverdage indenfor normal arbejdstid. Fodertransport til og fra ejendommens lager foretages normalt på ugens hverdage. I forbindelse med gylleudbringning vil der dog foregå arbejde ud over alm. arbejdstid. For smågrisene forventes et reduceret foderforbrug på 1,84 FE/kg. tilvækst. Tilsætning af benzoesyre er fravalgt, da det forventes at være for dyrt et tiltag. Brug af forsurende calciumsalte og øget fiberindhold er fravalgt pga. risiko for nedsatte produktionsresultater. Stalden er bygget i 2006 og indrettet med spalter og drænet gulv. Gyllekøling kan reducere fordampning af ammoniak væsentligt. Omkostningerne ved systemet kan indhentes hvis varmen kan genanvendes til staldopvarmning. Dette system etableres ikke da der på bedriften allerede er et halmfyr, hvorfor meromkostningen ikke anses at være proportionel. Desuden vil det ikke være rentabelt i eksisterende stalde. Emissionen af ammoniak kan desuden reduceres ved luftrensning. Ansøger anser denne teknologi for ustabil og er derfor fravalgt denne løsning. Etablering i en eksisterende stald vil kræve bygningsmæssige ændringer og ændringer på ventilationssystemet. Endelig er gylleforsuring fravalgt, da teknologien anses for at være for dyr. 13

14 Der vil ske en løbende udskiftning af lysstofrør i staldene til lavenergi lysstofrør. Lyset i staldene er tændt efter behov og styres af foderstyringssystemet. Ventilationssystemet rengøres jævnligt. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget. Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt i forhold til temperaturen i staldene og for at spare på elforbruget. Anlægget opvarmes med eksisterende halmfyr. Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende. Vandforbruget opgøres en gang årligt. Staldene kontrolleres dagligt og der udføres småreparationer med det samme eller der tilkaldes service, hvis der er behov for det. Gyllen opbevares i 2 gyllebeholdere med en lagerkapacitet på tilsammen 6500 m 3, hvilket giver gode muligheder for at planlægge en hensigtsmæssig udkørsel af gylle. Der køres således aldrig gylle ud på vandmættede, oversvømmede, frosne eller snedækkede arealer. Flydelaget etableres med lecanødder, hvis ikke det dannes naturligt. Beholderne er ikke forsynet med spjæld og pumper og andre indretninger, der kan medføre uheld. Samlet BAT vurdering Vesthimmerlands Kommune vurderer, at driften med de stillede vilkår og med henvisning til BAT- redegørelsen lever op til BAT. 4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol Bedriften og vilkårene i denne miljøgodkendelse vil løbende og mindst hvert 3. år ved tilsyn blive gennemgået af tilsynsmyndigheden sammen med ejeren eller lejeren. Sker der uregelmæssigheder, der har eller kan påvirke omgivelserne, skal tilsynsmyndigheden kontaktes. Tilsynsfrekvensen fastlægges på baggrund af en risikoscore, som udregnes efter forskellige parametre herunder f.eks. regelefterlevelse. Alle optegnelser om fodring, som er krævet gennem vilkår, skal opbevares i mindst 5 år og kunne fremvises eller fremsendes til tilsynsmyndigheden. De ekstra efterafgrøder skal fremgå af gødningsplaner. Der skal erindres om, at logbøgerne til flydelagskontrol til enhver tid skal være udfyldt. Logbogen skal endvidere indeholde oplysning om sammensætningen af dyreholdet, hvis det fraviger fra det normale. 14

15 5 Øvrige oplysninger 5.1 Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Vilkårene kan dog under særlige omstændigheder ændres inden efter reglerne i husdyrbruglovens 40 stk. 2. Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering 3. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest efter 8 år. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidlige. Offentliggørelse af en BAT-konklusion i EU-Tidende kan gøre, at vilkår tages op senest efter 4 år. 5.2 Offentliggørelse Udkastet til godkendelsen har været i høring i 3 uger, i perioden d. xx.xx.2014-xx.xx Der er indkommet bemærkninger fra. i forbindelse hermed (se bilag 7). Bemærkningerne er vurderet og indarbejdet i den endelige miljøgodkendelse. 5.3 Tilsynsmyndighed Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret og pligt til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes. 5.4 Klage og søgsmål Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse. Hvis vi modtager en klage, vil du blive orienteret. Klagen skal være skriftlig og sendes til kommunen, som videresender klagen til Natur- og miljøklagenævnet. Vi skal have modtaget klagen senest d. dd. måned 20XX kl.: xx.xx. Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis Kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 5.5 Underretning Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse. Ejer Per Bisgaard Lejer Ole Nannerup Korsvejen 102, Jungetvej 25, Selde, 7870 Roslev 3 17 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug 15

16 Konsulent Torben Ravn Pedersen Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til: Danmarks Naturfredningsforening DN Vesthimmerland Sundhedsstyrelsen, Nordjylland Det Økologiske Råd, Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Ornitologisk Forening DOF Nordjylland Danmarks Fiskeriforening Ferskvandsfiskeriforening Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag Stamoplysninger Projektbeskrivelse Beliggenhedsplan Udbringningssarealer Transportveje Beredskabsplan Udtalelse fra Viborg Kommune Indkomne bemærkninger IT ansøgningen (ikke vedlagt kan rekvireres) 16

17 Bilag 1 Stamdata Titel Miljøgodkendelse Sag: 14/ Godkendelsesdato xx. xx Husdyrbrugets navn Præstevejen 196 Adresse Husdyrbrugets ejere Præstevejen 196, 9631 Gedsted Per Bisgaard CVR-nr. Ejer: Lejer: CHR-nr Matr. Nr. Telefon og Ansøger Ansøgers konsulent Udarbejdet af 21 a Gedsted By, Gedsted Ejer: Lejer: Per Bisgaard Torben Ravn Pedersen Flemming Andersen 17

18 Sag nr L-621 Tekst til ansøgning om miljøgodkendelse Præstevejen 196 Per Bisgaard, Korsvejen 102, 9631 Gedsted Matrikel Gedsted By, Gedsted Glerup By, Vesterbølle Bystrup By, Gedsted Gedsted By, Gedsted 21g 4n 7f 21a Ejendomsnr.: CVR-nr: Ejendommen ejes af Per Bisgård cvr og udlejes til Ole Nannerup cvr Per Bisgård driver et kvæg- og planteavlsbrug fra adressen Korsvejen 102, 9631 Gedsted. Dyreholdet: Ejendommen er godkendt til et dyrehold på 360 slagtesvin ( kg) og smågrise (7,3-32 kg) iflg. VVM-screening i Ændringen: I forbindelse med ny lejeaftale på ejendommen øges produktionen til slagtesvin ( kg) og smågrise (7,2-33 kg) i eksisterende staldbygning. Beskrivelse af lokalisering -limfjord.dk

19 Ejendommen ligger i det åbne land i et primært jordbrugsområde ca m øst for Gedsted by og i et område med spredt landbrugsbebyggelse. Der er god afstand til naboer. Nærmeste 3-område er engområde ca. 650 m sydøst for anlægget. Der er ca. 2,3 km til Natura 2000-område (H30 Lovns Bredning/Lerkenfeld Å). Oplysninger om anlæg: 1. Der opføres ikke nye bygninger, og eksisterende bygning forbliver uændret. 2. Staldens eksisterende ventilation vil fortsat blive anvendt. 3. Belysningsforhold på facader og udenfor bygninger og anlæg: - Der vil være udendørsbelysning langs bygninger samt ved dyre- og læsserampe. 4. Årligt el-forbrug før/efter: Elforbrug før kwh efter kwh. Der vil blive foretaget elteknisk gennemgang. 5. Årligt olie/gas forbrug: intet Stalden opvarmes med halmfyr før ca. 300 ton efter ca. 125 ton. Reduktionen skyldes, at der laves overdækning af stier, således at rumtemperaturen kan reduceres. Desuden vil halm i ansøgt projekt lagres i hus og ikke i stak. Dermed vil der kun blive fyret med tørt halm, hvilket vil give et lavere forbrug og mindre røgudvikling. 6. Årlig egenproduktion af energi (vindmølle/biogas osv.) 0 7. Samlet årligt vandforbrug før/efter: - Vandforbrug før 4000 m3 efter 5000 m3 - WC-spildevand opsamles i separat tank - Tagvand afledes via faskine 8. Procedure for bortskaffelse af døde dyr: Døde dyr opbevares i lukket kølecontainer og afhentes af DAKA på befæstet areal. Placering fremgår af situationsplan. 9. Medicin/disinfection opbevares i køleskab i aflåst rum i stalden. Der er ingen opbevaring af kemikalier, da der ikke er markdrift på ejendommen. Rester af olie, kemikalier og medicin bortskaffes via kommunal ordning. Kvittering for levering til genbrugsstation gemmes som dokumentation. Brændbart affald opsamles i container med tømningsordning.

20 10. Vaskevand indgår i: - rengøringsvand fra vask af stalde tilføres gyllebeholder - sanitært spildevand fra driftsbygninger tilføres beholder for særskilt afhentning 11. Antal transporter: Antal før, traktor Antal før, lastbil Antal efter, traktor Husdyr 100 Døde dyr 50 Foder 50 Gylleudkørsel (25t/læs) Halm Total Antal efter, lastbil 12. Mulige driftsforstyrrelser eller uheld ved opførelse, indretning og drift, der kan medføre væsentligt øget forurening i fh. til normal drift: I forbindelse med håndtering af gylle kan der ske uheld som kan give forurening. 13. Tiltag for at minimere risiko for driftsforstyrrelser eller uheld (f.eks. min. af risiko for uheld ved omlastning af gylle). Ved pumpning af gylle vil der være overvågning af behandlingen. Læsning af gyllevogne sker med selvsugende kran eller ved læsning på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. 14. Tiltag for at bekæmpe gene- og forureningsmæssige konsekvenser af driftsforstyrrelser eller uheld: På bedriften er der en beredskabsplan, som klart beskriver placering af materiale til bekæmpelse af evt. brand eller udslip. 15. Driftsperioder for støjkilder: - Ventilationsanlæg: i døgndrift - Læsning af foder og dyr: Hverdage primært i dagtimer - Traktorer og transportudstyr: primært hverdage i dagtimer Beskrivelse af evt. støj- og vibrationsdæmpende tiltag: Alt transportudstyr og traktorer lever op til gældende krav for støj. Der anvendes færdigfoder, der aflæsses og lagres i bygningen. 17. Beskrivelse af generel skadedyrsbekæmpelse: Der anvendes rovfluer i stalden til bekæmpelse af fluer. Gnavere forebygges ved renholdelse af anlægget samt udlægning af gift (Mortalin). 18. Oplysninger om rengøring af marksprøjte: Der er ingen markdrift på ejendommen og sprøjte rengøres ikke på ejendommen.

Beredskabsplan. for. Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg

Beredskabsplan. for. Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Beredskabsplan Bilag 5 for Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 7 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS...8 OVERLØB AF GYLLE ELLER VASKEVAND... 9 KEMIKALIE-

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Bilag 2

Bilag 2 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Bygaden 42, 6440 Augustenborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 8 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS...

Læs mere

Beredskabsplan. for. Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg

Beredskabsplan. for. Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg Beredskabsplan for Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 3 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 4 OVERLØB AF GYLLE... 5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD... 6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...

Læs mere

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE... Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Beredskabsplan for.. Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER /

Læs mere

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47 1 of 11 Beredskabsplan for Tøstrupvej 47 Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...7 STRØMSVIGT...8 TRANSPORT

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Bilag 1a - Oversigt over beliggenhed eksisterende anlæg

Bilag 1a - Oversigt over beliggenhed eksisterende anlæg Bilag 1a - Oversigt over beliggenhed eksisterende anlæg 1/32 Bilag 1b Oversigt over beliggenhed ny stald 2/32 Bilag 2 Situations- og afløbsplan ny smågrisestald 3/32 Bilag 3 Tekniske installationer 4/32

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Beredskabsplan for Solbækgård

Beredskabsplan for Solbækgård Bilag 1 1/31 Bilag 2 2/31 Bilag 3 3/31 Bilag 4 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Solbækgård Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 6 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 7 OVERLØB AF GYLLE...8

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. Steen Stenskrog, Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup TELEFONNUMRE... 4 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 5

BEREDSKABSPLAN FOR. Steen Stenskrog, Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup TELEFONNUMRE... 4 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 5 BEREDSKABSPLAN FOR Truelsmosegård Steen Stenskrog, Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup INDHOLDSFORTEGNELSE TELEFONNUMRE... 4 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 5 OVERLØB AF GYLLE INSTRUKS... 6 Kemikalie- og oliespildsinstruks

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Beredskabsplan for. Peter Skau Ørby 2 6100 Haderslev Tlf.74579178 mobilnr. 40301728

Beredskabsplan for. Peter Skau Ørby 2 6100 Haderslev Tlf.74579178 mobilnr. 40301728 G:\Natur og landbrug\2 Landbrug\Miljøgodkendelser\Godkendelser og tilladelser\ 12 Godkendelse\Ørby 2, 6100 Haderslev\Version 12-39743\Skema 39743 - Bilagsfiler\20120309 ig Beredskabsplan.DOC 74579178,

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Overgård Svineproduktion på gården Overgård

BEREDSKABSPLAN. Overgård Svineproduktion på gården Overgård BEREDSKABSPLAN for Overgård Svineproduktion på gården Overgård Østermarksvej 11, Bjedstrup 8660 Skanderborg Indholdsfortegnelse TELEFONNUMRE... 3 BRAND- O EVAKUERIN... 4 OVERLØB AF YLLE... 5 KEMIKALIE-O

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1).

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1). Mogens Børsting Batumvej 12 Batum 7870 Roslev mogens.boersting@mail.dk Den 11. maj 2015 Batumvej 12 7870 Roslev - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 15. april

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Miljøtilladelse

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 30. juni 2014

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 30. juni 2014 Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev roslevvej@hotmail.com Den 30. juni 2014 Roslevvej 38 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldeordningen 29 - Etablering af gyllebeholder Uden nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

BILAG. Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals

BILAG. Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals BILAG Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 5 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Beredskabsplan Beredskabsplan for Jens Ole Bladt, Nr. Landevej 42-44,

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Indhold Er du i tvivl ring 1-1-2.

Indhold Er du i tvivl ring 1-1-2. Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Indhold 2 INDLEDNING TIL OG FORMÅL MED BEREDSKABSPLANEN... 6 3 SELVE BEREDSKABSPLANEN... 7 3.1 KORTMATERIALE... 7 3.2 TELEFONNUMRE...8 3.3 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS...

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016 Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup nikolajbjerrum@hotmail.com Den 24. juni 2016 Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup - 29 anmeldelse af opsamlingsplads til malkekøer - Uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.04 20151 Jammerbugt Kommunes afgørelse Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere