Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år"

Transkript

1 Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år

2 Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Sammendrag Vilkår Generelle forhold Anlæg Arealer Bedst tilgængelige teknik Tilsyn, kontrol og egenkontrol Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Generelle forhold Anlæg Arealer Bedst tilgængelige teknologi Tilsyn, kontrol og egenkontrol Øvrige oplysninger Retsbeskyttelse Offentliggørelse Tilsynsmyndighed Klage og søgsmål Underretning Bilagsliste

3 1 Afgørelse Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter 11 i husdyrbrugsloven til at udvide besætningen på husdyrbruget på Præstevejen 196, 9631 Gedsted. Bedriften har CVR nr (Per Bisgaard Korsvejen 102, Gedsted) med en besætning under CHR nr tilhørende lejer Ole Nannerup. Godkendelsen omfatter Godkendelsen omfatter udvidelse af husdyrholdet i forhold til det af Viborg Amt screenede i 2005 på Præstevejen 196, matr. nr. 21 a, Gedsted By, Gedsted. Samtlige arealer under denne ejendom og Korsvejen 102 indgår i denne godkendelse jfr. lovens 26 stk. 1. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til denne godkendelse. Godkendelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Vurdering Vesthimmerlands Kommune vurderer, at udvidelsen af svinebruget fra 97,1 til 169,57 DE, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes. Kommunen vurderer i øvrigt, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper såvel i som uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderes det derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter. Ansøgningsmaterialet er gennemgået, vurderet og fundet tilfredsstillende i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 3. Vesthimmerlands Kommune D. xx.xx.2014 Flemming Andersen Teamleder 1 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af

4 2 Sammendrag Viborg Amt screenede i 2005 et projekt med bygning af en ny smågrisestald og en årlig produktion på smågrise (7,2 32 kg) og 360 slagtesvin syd for Præstevejen og afgjorde d at det ikke krævede en VVM redegørelse. Per Bisgaard overtog ejendommen pr og udlejede stalden. Ejeren søger nu om miljøgodkendelse til at udvide produktionen til at omfatte en årlig produktion på smågrise (7,2 33 kg) og slagtesvin ( kg.). Der skal ikke foretages renoveringer af anlægget, der kræver godkendelse. Stalden udlejes til Ole Nannerup. Der er relativ lang afstand fra anlægget til nabobeboelse uden landbrugspligt, landsbyer og byzone ligesom følsom natur herunder habitatområder ligger langt fra anlægget. Alle arealerne under de 2 ejendomme, som Per Bisgaard ejer, bliver vurderet og godkendt i denne miljøgodkendelse. Det drejer sig om i alt 212,36 ha., som benyttes til udbringningsareal alle beliggende i nitratklasse III og i fosforklasse 0. Hele gødningsproduktionen fra Præstevejen 196 og gødningen fra 150 DE i kvæg på Korsvejen 102 tilføres arealerne. 4

5 3 Vilkår 3.1 Generelle forhold Årsproduktion - staldbelægning 1. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor. Dyr Gulvtype Årlig produktion Stipladser Vægt DE Smågrise Drænet gulv + spalter 50/ , ,57 Slagtesvin Drænet gulv + spalter 33/ ,01 Samlet 169,58 2. Den samlede produktion må ikke overstige 169,58 DE på årsplan. Inden for de 2 husdyrgrupper må der ske en afvigelse på 5 DE på årsplan under forudsætning af, at de maksimale DE ikke overskrides. 3.2 Anlæg Landskab 3. Der skal etableres en 3-rækket afskærmende beplantning på nord-, vest- og sydsiden af de 2 gyllebeholdere. Beplantningen skal bestå af de for egnen hjemmehørende buske og træer og skal vedligeholdes således at udgåede planter udskiftes med nye planter. Opbevaring af husdyrgødning og ensilage 4. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til rådighed for husdyrbruget. Transport af husdyrgødning mv. 5. Transport af gylle skal ske ad rute, som fremgår af bilag 4. Lugt 6. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes til at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Støj 7. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier: 5

6 Mandag fredag 7 18 Lørdag 7-14 Mandag fredag Lørdag Søn- og helligdage 7 22 Alle dage 22 7 Støjgrænse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Referencetidsrum (det mest støjbelastede tidsrum på X timer) 8 timer 1 time ½ time Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). 8. Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Skadedyr 9. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 10. Der skal til enhver tid være opsat bekæmpelsesstationer for rotter eller lignende på ejendommen efter aftale med autoriseret bekæmpelsesfirma. Uheld eller risici 11. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling Den udarbejdede beredskabsplan, der fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø, skal følges. Beredskabsplanen skal til enhver tid som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser på det eksterne miljø. 6

7 3.3 Arealer Udbringning og tør natur. 13. På egne og forpagtede arealer må der udbringes en gødningsmængde på maksimal 1,53 DE/ha. 14. På markerne 15-1, 21-1, 25-0, 28-0, 29,1, 60-0, 60,1 og 65-0 svarende til et areal på 38,6 ha skal der anvendes et kvægsædskifte, der ikke overstiger et udvaskningsindeks på 96 svarende til K På de øvrige arealer (173,8 ha) skal der anvendes et sædskifte, der svarer til K 4, og hvor udvaskningsindekset ikke overstiger 92. Overfladevand og grundvand 16. I sædskiftet skal der indgå 1 % efterafgrøder (beregnet ud fra efterafgrødegrundarealet) ud over det til enhver tid lovpligtige krav. 3.4 Bedst tilgængelige teknik Staldinventar- og drift 17. Staldgulvene skal til enhver tid søges holdt rene og tørre. 18. Efter tømning af hver sektion skal anlæg iblødsættes og vaskes grundigt med højtryksrenser. 19. Ventilations- og varmeanlæg skal rengøres jævnligt, således at de fungerer optimalt. 20. Gylleudslusning skal ske på hverdage i perioden 8.00 til Hvis det er nødvendigt på andre tidspunkter skal det noteres i logbogen. Fodring 21. Den samlede foderration til smågrisene må i gennemsnit maksimalt indeholde 1,84 gram råprotein pr. foderenhed (FE) på årsbasis. Ressourceforbrug 22. Bedriften skal gennemgås af energikonsulent 7 år efter, at der er meddelt godkendelse. De udarbejdede rapporter skal opbevares i 3 år og forevises kommunen på forlangende. 23. Der skal anvendes energisparepærer eller lysstofrør i driftsbygningerne. 7

8 3.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol 24. Dokumentation i form af foderanalyser, sædskifte- og gødningsplaner opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. 25. Efterafgrøderne skal fremgå af gødningsplan og regnskab, der skal opbevares i 5 år til forevisning på kommunens forlangende. 26. Beholdere skal mindst en gang om året tømmes således at inspektion og vedligeholdelse kan udføres. Dato for inspektion, samt reparation skal angives i logbog. 27. Udslusning af gylle uden for de fastsatte tider skal noteres i logbog jfr. vilkår Foderplanen skal indeholde oplysninger om indholdet af råprotein i foderet. 29. Beplantning i forbindelse med gyllebeholderen skal være etableret inden udgangen af Afvigelser jfr. vilkår 2 skal noteres i logbogen med angivelse af dyregruppe, antal og periode. 8

9 4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Vesthimmerlands Kommune modtog den 24. juni 2014 en ansøgning om udvidelse af svinebesætningen fra 97,1 til 169,57 DE. Udvidelsen skal ske i de eksisterende bygning, og bygningerne bygges ikke om. Udvidelsen forklares med, at såvel smågrisene som slagtesvinene har en hurtigere vækst, og at stalden oprindeligt blev bygget til en større besætning. 4.1 Generelle forhold Miljøgodkendelsen meddeles til ejeren af ejendommen, Per Bisgaard, hvor lejer Ole Nannerup vil være ansvarlig for den daglige drift. Ændring i lejeforholdet skal straks meddeles Vesthimmerlands Kommune med oplysning om navn, adresse CVR. nr. og CHR nr. Det er ejerens ansvar, at lejer og evt. driftsmedarbejder er bekendt med indholdet af denne miljøgodkendelse og efterkommer de vilkår, som er fastsat. Der er åbnet op for en lille fleksibilitet i forhold til dyreholdets sammensætning. Det er således muligt at eksempelvis producere lidt flere slagtesvin i stalden under forudsætning af, at der produceres tilsvarende færre smågrise opgjort i dyreenheder. Evt. valg af denne mulighed noteres i logbogen med angivelse af dyregruppe, antal indsatte dyr og periode for opholdet i stalden. 4.2 Anlæg Beliggenhed Anlægget ligger i det åbne land forholdsvis frit og fladt terræn uden nævneværdig bevoksning omkring sig. Præstevejen deler anlægget, idet stalden ligger syd for denne langs med Korsholmvejen, hvor der mod øst er et læhegn på den modsatte side af vejen. Oprindeligt lå staldbygningerne nord for Præstevejen mellem stuehuset og gyllebeholder. I forbindelse med ændring af besætningen fra kvæg til svin blev disse driftsbygninger nedrevet, og svinestalden blev opført i Nu ligger gyllebeholderne så for sig selv vest for halmhus og Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det landskabsmæssigt vil være godt for området, at der etableres afskærmende beplantning omkring gyllebeholderne. Dette fastholdes med vilkår. Nærmeste beboelsesejendom ligger syd for anlægget i en afstand på ca Lugtgenekriteriet for enkelt bolig er beregnet til 131 meter og er således overholdt med en god margen. For samlet bebyggelse er kriteriet beregnet til 233 meter og til byzone 415 meter. De faktiske afstande er opmålt til henholdsvis 1233 og 1282 meter. I en afstand af 725 meter ligger det nærmeste ammoniakfølsomme område i form af et overdrev i østsydøstlig retning. Nærmeste kategori 2 natur (større ammoniakfølsomme naturområder) ligger 3 km fra anlægget. Når denne form for natur ligger inden for Natura 2000 områder henføres den til kategori 1 natur. Afstanden hertil er ligeledes 3 km. Anlægget vil på ingen måde kunne påvirke den følsomme natur. De lovmæssige afstandskrav er overholdt jfr. nedenstående skema. 9

10 Afstandskrav (m) Afstand (m) Ikke-almene vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg 50 >> 50 Vandløb, dræn og søer (stalde) 15 >>15 Vandløb, dræn og søer (gyllebeholder) 100 >100 Offentlige vej og privat fællesvej Levnedsmiddelvirksomhed 25 >> 25 Beboelse på samme ejendom Naboskel Nabobeboelse 50 >> 50 Bygninger og opbevaringsanlæg Stalden er opført i 2006 og opvarmes ved halmfyr. Foderet opbevares i den nordlige del af bygningen i 4 indendørs siloer på hver 18 m 3. Ifølge BBR er stalden på 2228 m 2, opført i 2009, uden varmeinstallation og uden afledning af sanitært spildevand. Det skal bemærkes, at det er ejers ansvar at sikre sig, at oplysningerne i BBR er korrekte. For at reducere varmeforbruget er stierne til smågrisene overdækket. Halmen til fyret opbevares i halmhuset, hvilket vil reducere evt. røggener for omgivelserne. Bedriften producerer udelukkende gylle og vaskevand, som opbevares i de 2 gyllebeholdere på henholdsvis 2500 og 4000 m 3. De er opført i 1999 og 2006 og skal kontrolleres hvert 10. år. Den ældste er kontrolleret i Opbevaringskapaciteten vurderes til at være mere end et år og således tilfredsstillende. Begge gyllebeholdere er forsynet med naturligt flydelag eventuelt suppleret med lecanødder. Den store afstand til vandløb, søer og dræn gør, at der efter nugældende lovgivning ikke er krav om alarm til advisering af pludselig fald i niveauet i beholderne. Begge gyllebeholdere tømmes ved sugning fra gyllevognen og er således ikke forsynet med fastmonterede pumper. Medicin og desinfektion opbevares i køleskab i aflåst rum. Spildevand og overfladevand Vand fra vask af stalde ledes til gyllebeholder, mens sanitært spildevand er oplyst til at blive ledt til særskilt beholder. Tagvend ledes til faskiner. Vask af maskiner sker på Korsvejen

11 Affald Affald skal så vidt muligt bortskaffes løbende og må ved oplag på ejendommen ikke være til gene for miljø og omkringboende. Det vurderes muligt for driften af ejendommen. For at undgå uhygiejniske forhold opbevares døde dyr i lukket kølecontainer, indtil en snarlig afhentning sker. Opbevaring og afhændelse følger reglerne i bekendtgørelse nr. 558 om opbevaring af døde dyr 2. Hvis containere med de døde dyr flyttes til området ved gyllebeholdere, vil det være en god idé at opsætte en afskærmning ud mod vejen. De beskrevne forhold om affald, herunder opbevaring og bortskaffelse er i øvrigt vurderet tilfredsstillende. Gener fra husdyrbruget Til- og frakørsel anlægget sker dels fra den sydlige del af stalden, når det drejer sig om levering af dyr og den nordlige del, når det drejer sig om foder. Der regnes med henholdsvis 100 og 50 transporter om året. Transporten mellem anlæggene nord for Præstevejen og stalden sker i meget begrænset omfang. Kørsel med gylle til udbringningsarealerne kan ske ad offentlige veje uden at køre gennem byer og samlet bebyggelse. Geneafstandene for lugt fremgår af skemaet og omgivelserne synes således ikke at kunne blive generet i et omfang, der går ud over, hvad man må forvente, når man bor i et landbrugsland. Områdetype Beregnings -metode Ukorrigeret geneafstand (m) Aktuel afstand (m) Genekriteriet overholdt Byzone Ny Ja Samlet bebyggelse Ny Ja Enkelt bolig Ny Ja Når der er behov, leverer halmfyret varme til stalden. Der afbrændes kun tørt halm, der har været opbevaret i halmhuset, og det bør medføre, at driften ikke giver røggener for omgivelserne. Der forventes heller ikke væsentlige støv- og støjgener fra bedriften, ligesom lys ikke kan genere naboerne. I stalden anvendes rovfluer til bekæmpelse af fluer og gnavere forebygges ved gift udlagt af Mortalin. 2 Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring af døde dyr. 11

12 Ammoniakfordampning Ammoniaktabet fra anlægget stiger fra 1391 til 2474 kg N/år, men fodertiltaget for smågrisene med nedsættelse fra 1,96 til 1,84 FE/kg tilvækst reducerer stigningen med 444 kg til 2030 kg N/år. Det generelle ammoniakreduktionskrav er således overholdt. Afstanden til følsomme naturområder er meget stor og anlægget vil ikke såvel i sig selv som i kumulativ sammenhæng kunne påvirke disse arealer i negativ retning. Uheld og ricisi Ansøger har udarbejdet en beredskabsplan, og Vesthimmerlands Kommune vurderer, at denne varetager hensynet til miljøet i tilfælde af forskellige former for uheld. Det er vigtigt, at alle, der deltager i driften af bedriften er bekendt med planen og til enhver tid deltager i mulighederne for forbedringer. En årlig gennemgang af planen vil være med til at øge kendskabet til, hvad der skal ske i forskellige situationer. I halmhuset opbevares halm til afbrænding i halmfyret og her kan naturligvis skal antændelse. Det skal i den forbindelse nævnes, at brændselsmotorer ikke må hensættes i dette hus. Uheld i forbindelse med gyllebeholderen kan ske, og det er vigtigt at overpumpning sker under opsyn. Det er værd at bemærke, at der er langt til vandløb og søer. 4.3 Arealer Langt hovedparten af de 212,36 ha. udbringningsarealerne ligger i jordbrugsområde, udpeget i kommuneplanen. Alle arealerne afvander via Bystrup Bæk og Gørup Engesystemet til Lovns Bredning, som ifølge husdyrbrugloven betragtes som et meget kvælstofsårbart Natura 2000 område i Limfjorden. Lovns Bredning er en del EU-habitatområde nr. 30. Den reduktion af kvælstof, der sker fra rodzonen, er lav, og området er derfor kategoriseret som nitratklasse 3. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at der vil blive opretholdt et sædskifte med en øget andel af efterafgrøder på 1 % ud over det til enhver tid gældende generelle krav om efterafgrøder. Dette tiltag sikrer sammen med de valgte sædskifter ifølge beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen reduceres til et niveau, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug. Lovns Bredning betragtes endvidere som et område, der er overbelastet med fosfor. Derfor skal det sikres, at fosfor ikke kan påvirke området væsentligt. Alle arealerne ligger i område med sandjord på højbund, der har lav risiko for udledning af fosfor (fosforklasse 0). På den baggrund vurderes det, at udledning af fosfor fra bedriftens arealer vil være lav og ikke medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000 områder i Limfjorden. En mindre del af mark nr er omfattet af husdyrbekendtgørelsens 30 stk. 3 og 4. Det indebærer, at udbringning af flydende husdyrgødning er forbudt med mindre husdyrgødningen nedfældes i parallel retning i forhold til vandløbet. Ingen af arealerne ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. 12

13 På den sydøstlige del af mark nr er der registreret et overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Registreringen skal tilrettes, således at den flyttes uden for den dyrkede mark. Der er derfor ikke pålagt nogen restriktioner efter denne lov på mark nr Bedst tilgængelige teknologi BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder. På bedriften er der taget følgende forholdsregler: Der vil blive tilknyttet flere medarbejdere, der løbende uddannes efter behov igennem fx ERFAgrupper, kurser og efteruddannelse. Medarbejderen er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og er bevidst og informeret om det ansvar og de vilkår, der dermed følger. Fremadrettet forventes det, at der kan ansætte yderligere to medarbejdere på bedriften. Der føres løbende kontrol med foderforbruget til svinene og daglig kontrol med vand- og foderspild. Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug, men vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Der er lavet beredskabsplan, hvor forholdsregler i forbindelse med uheld er beskrevet. Der er en brandteknisk gennemgang af ejendommen af autoriseret person hvert 8. år. Efter tømning af hver sektion bliver staldsektionerne vasket, ventilations- og varmeanlæg bliver rengjort og funktionen kontrolleret. Ligeledes kontrolleres udfodringsanlægget og vandventilerne. Bygninger vedligeholdes løbende og ejendommen holdes ryddelig. Grise, der indsættes på ejendommen, flyttes så vidt muligt altid på hverdage i dagtimerne. Gylleudslusning foretages på ugens hverdage indenfor normal arbejdstid. Fodertransport til og fra ejendommens lager foretages normalt på ugens hverdage. I forbindelse med gylleudbringning vil der dog foregå arbejde ud over alm. arbejdstid. For smågrisene forventes et reduceret foderforbrug på 1,84 FE/kg. tilvækst. Tilsætning af benzoesyre er fravalgt, da det forventes at være for dyrt et tiltag. Brug af forsurende calciumsalte og øget fiberindhold er fravalgt pga. risiko for nedsatte produktionsresultater. Stalden er bygget i 2006 og indrettet med spalter og drænet gulv. Gyllekøling kan reducere fordampning af ammoniak væsentligt. Omkostningerne ved systemet kan indhentes hvis varmen kan genanvendes til staldopvarmning. Dette system etableres ikke da der på bedriften allerede er et halmfyr, hvorfor meromkostningen ikke anses at være proportionel. Desuden vil det ikke være rentabelt i eksisterende stalde. Emissionen af ammoniak kan desuden reduceres ved luftrensning. Ansøger anser denne teknologi for ustabil og er derfor fravalgt denne løsning. Etablering i en eksisterende stald vil kræve bygningsmæssige ændringer og ændringer på ventilationssystemet. Endelig er gylleforsuring fravalgt, da teknologien anses for at være for dyr. 13

14 Der vil ske en løbende udskiftning af lysstofrør i staldene til lavenergi lysstofrør. Lyset i staldene er tændt efter behov og styres af foderstyringssystemet. Ventilationssystemet rengøres jævnligt. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget. Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt i forhold til temperaturen i staldene og for at spare på elforbruget. Anlægget opvarmes med eksisterende halmfyr. Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende. Vandforbruget opgøres en gang årligt. Staldene kontrolleres dagligt og der udføres småreparationer med det samme eller der tilkaldes service, hvis der er behov for det. Gyllen opbevares i 2 gyllebeholdere med en lagerkapacitet på tilsammen 6500 m 3, hvilket giver gode muligheder for at planlægge en hensigtsmæssig udkørsel af gylle. Der køres således aldrig gylle ud på vandmættede, oversvømmede, frosne eller snedækkede arealer. Flydelaget etableres med lecanødder, hvis ikke det dannes naturligt. Beholderne er ikke forsynet med spjæld og pumper og andre indretninger, der kan medføre uheld. Samlet BAT vurdering Vesthimmerlands Kommune vurderer, at driften med de stillede vilkår og med henvisning til BAT- redegørelsen lever op til BAT. 4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol Bedriften og vilkårene i denne miljøgodkendelse vil løbende og mindst hvert 3. år ved tilsyn blive gennemgået af tilsynsmyndigheden sammen med ejeren eller lejeren. Sker der uregelmæssigheder, der har eller kan påvirke omgivelserne, skal tilsynsmyndigheden kontaktes. Tilsynsfrekvensen fastlægges på baggrund af en risikoscore, som udregnes efter forskellige parametre herunder f.eks. regelefterlevelse. Alle optegnelser om fodring, som er krævet gennem vilkår, skal opbevares i mindst 5 år og kunne fremvises eller fremsendes til tilsynsmyndigheden. De ekstra efterafgrøder skal fremgå af gødningsplaner. Der skal erindres om, at logbøgerne til flydelagskontrol til enhver tid skal være udfyldt. Logbogen skal endvidere indeholde oplysning om sammensætningen af dyreholdet, hvis det fraviger fra det normale. 14

15 5 Øvrige oplysninger 5.1 Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Vilkårene kan dog under særlige omstændigheder ændres inden efter reglerne i husdyrbruglovens 40 stk. 2. Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering 3. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest efter 8 år. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidlige. Offentliggørelse af en BAT-konklusion i EU-Tidende kan gøre, at vilkår tages op senest efter 4 år. 5.2 Offentliggørelse Udkastet til godkendelsen har været i høring i 3 uger, i perioden d. xx.xx.2014-xx.xx Der er indkommet bemærkninger fra. i forbindelse hermed (se bilag 7). Bemærkningerne er vurderet og indarbejdet i den endelige miljøgodkendelse. 5.3 Tilsynsmyndighed Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret og pligt til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes. 5.4 Klage og søgsmål Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse. Hvis vi modtager en klage, vil du blive orienteret. Klagen skal være skriftlig og sendes til kommunen, som videresender klagen til Natur- og miljøklagenævnet. Vi skal have modtaget klagen senest d. dd. måned 20XX kl.: xx.xx. Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis Kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 5.5 Underretning Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse. Ejer Per Bisgaard Lejer Ole Nannerup Korsvejen 102, Jungetvej 25, Selde, 7870 Roslev 3 17 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug 15

16 Konsulent Torben Ravn Pedersen Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til: Danmarks Naturfredningsforening DN Vesthimmerland Sundhedsstyrelsen, Nordjylland Det Økologiske Råd, Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Ornitologisk Forening DOF Nordjylland Danmarks Fiskeriforening Ferskvandsfiskeriforening Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag Stamoplysninger Projektbeskrivelse Beliggenhedsplan Udbringningssarealer Transportveje Beredskabsplan Udtalelse fra Viborg Kommune Indkomne bemærkninger IT ansøgningen (ikke vedlagt kan rekvireres) 16

17 Bilag 1 Stamdata Titel Miljøgodkendelse Sag: 14/ Godkendelsesdato xx. xx Husdyrbrugets navn Præstevejen 196 Adresse Husdyrbrugets ejere Præstevejen 196, 9631 Gedsted Per Bisgaard CVR-nr. Ejer: Lejer: CHR-nr Matr. Nr. Telefon og Ansøger Ansøgers konsulent Udarbejdet af 21 a Gedsted By, Gedsted Ejer: Lejer: Per Bisgaard Torben Ravn Pedersen Flemming Andersen 17

18 Sag nr L-621 Tekst til ansøgning om miljøgodkendelse Præstevejen 196 Per Bisgaard, Korsvejen 102, 9631 Gedsted Matrikel Gedsted By, Gedsted Glerup By, Vesterbølle Bystrup By, Gedsted Gedsted By, Gedsted 21g 4n 7f 21a Ejendomsnr.: CVR-nr: Ejendommen ejes af Per Bisgård cvr og udlejes til Ole Nannerup cvr Per Bisgård driver et kvæg- og planteavlsbrug fra adressen Korsvejen 102, 9631 Gedsted. Dyreholdet: Ejendommen er godkendt til et dyrehold på 360 slagtesvin ( kg) og smågrise (7,3-32 kg) iflg. VVM-screening i Ændringen: I forbindelse med ny lejeaftale på ejendommen øges produktionen til slagtesvin ( kg) og smågrise (7,2-33 kg) i eksisterende staldbygning. Beskrivelse af lokalisering -limfjord.dk

19 Ejendommen ligger i det åbne land i et primært jordbrugsområde ca m øst for Gedsted by og i et område med spredt landbrugsbebyggelse. Der er god afstand til naboer. Nærmeste 3-område er engområde ca. 650 m sydøst for anlægget. Der er ca. 2,3 km til Natura 2000-område (H30 Lovns Bredning/Lerkenfeld Å). Oplysninger om anlæg: 1. Der opføres ikke nye bygninger, og eksisterende bygning forbliver uændret. 2. Staldens eksisterende ventilation vil fortsat blive anvendt. 3. Belysningsforhold på facader og udenfor bygninger og anlæg: - Der vil være udendørsbelysning langs bygninger samt ved dyre- og læsserampe. 4. Årligt el-forbrug før/efter: Elforbrug før kwh efter kwh. Der vil blive foretaget elteknisk gennemgang. 5. Årligt olie/gas forbrug: intet Stalden opvarmes med halmfyr før ca. 300 ton efter ca. 125 ton. Reduktionen skyldes, at der laves overdækning af stier, således at rumtemperaturen kan reduceres. Desuden vil halm i ansøgt projekt lagres i hus og ikke i stak. Dermed vil der kun blive fyret med tørt halm, hvilket vil give et lavere forbrug og mindre røgudvikling. 6. Årlig egenproduktion af energi (vindmølle/biogas osv.) 0 7. Samlet årligt vandforbrug før/efter: - Vandforbrug før 4000 m3 efter 5000 m3 - WC-spildevand opsamles i separat tank - Tagvand afledes via faskine 8. Procedure for bortskaffelse af døde dyr: Døde dyr opbevares i lukket kølecontainer og afhentes af DAKA på befæstet areal. Placering fremgår af situationsplan. 9. Medicin/disinfection opbevares i køleskab i aflåst rum i stalden. Der er ingen opbevaring af kemikalier, da der ikke er markdrift på ejendommen. Rester af olie, kemikalier og medicin bortskaffes via kommunal ordning. Kvittering for levering til genbrugsstation gemmes som dokumentation. Brændbart affald opsamles i container med tømningsordning.

20 10. Vaskevand indgår i: - rengøringsvand fra vask af stalde tilføres gyllebeholder - sanitært spildevand fra driftsbygninger tilføres beholder for særskilt afhentning 11. Antal transporter: Antal før, traktor Antal før, lastbil Antal efter, traktor Husdyr 100 Døde dyr 50 Foder 50 Gylleudkørsel (25t/læs) Halm Total Antal efter, lastbil 12. Mulige driftsforstyrrelser eller uheld ved opførelse, indretning og drift, der kan medføre væsentligt øget forurening i fh. til normal drift: I forbindelse med håndtering af gylle kan der ske uheld som kan give forurening. 13. Tiltag for at minimere risiko for driftsforstyrrelser eller uheld (f.eks. min. af risiko for uheld ved omlastning af gylle). Ved pumpning af gylle vil der være overvågning af behandlingen. Læsning af gyllevogne sker med selvsugende kran eller ved læsning på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. 14. Tiltag for at bekæmpe gene- og forureningsmæssige konsekvenser af driftsforstyrrelser eller uheld: På bedriften er der en beredskabsplan, som klart beskriver placering af materiale til bekæmpelse af evt. brand eller udslip. 15. Driftsperioder for støjkilder: - Ventilationsanlæg: i døgndrift - Læsning af foder og dyr: Hverdage primært i dagtimer - Traktorer og transportudstyr: primært hverdage i dagtimer Beskrivelse af evt. støj- og vibrationsdæmpende tiltag: Alt transportudstyr og traktorer lever op til gældende krav for støj. Der anvendes færdigfoder, der aflæsses og lagres i bygningen. 17. Beskrivelse af generel skadedyrsbekæmpelse: Der anvendes rovfluer i stalden til bekæmpelse af fluer. Gnavere forebygges ved renholdelse af anlægget samt udlægning af gift (Mortalin). 18. Oplysninger om rengøring af marksprøjte: Der er ingen markdrift på ejendommen og sprøjte rengøres ikke på ejendommen.

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

BILAG. Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals

BILAG. Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals BILAG Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 5 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Beredskabsplan Beredskabsplan for Jens Ole Bladt, Nr. Landevej 42-44,

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Fordeling af dyr Antal, alder, staldsystem Planlagt 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv 74506417, I/S Skovgård Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Miljørådgiver Marina Berndt Opdateret, den 25. august 2014 Bygning Stald 1 ST-235154 Nu 875- søer (244 stipladser), farestald, kassestier, delvis spaltegulv

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

12-miljøgodkendelse af svineproduktion

12-miljøgodkendelse af svineproduktion Jørgen Dalgaard Petersen Brovejshøjvej 27 4673 Rødvig Stevns Dato Journal nr. KS 4. juli 2013 8/4360 AnnLun Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Godkendelsen efter Natur- og Miljøklagenævnets

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne MILJØGODKENDELSE Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne 29. Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse Ikke-teknisk resumé... 3 Meddelelse af miljøgodkendelse... 4 Vilkår... 4 Generelle vilkår... 4 Indretning og drift...

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej. Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Saltoftevej 2 og 3, 4295 Stenlille Udvidelse af svineproduktionen fra 445,9 dyreenheder til 637,9 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse.

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere