LOKALPLAN NR. 1. Herlev kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 1. Herlev kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 1 i Herlev kommune

2 Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 1 vedrører kædehusbebyggelsen ved Rørløkken og Vingetoften. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen - som tilfældet er - kun må bestå af række-, kæde- og gårdhuse og lignende tæt, lav bebyggelse, tillader lokalplanen, at de enkelte huse udvides dels med en udvidelse af stuen og dels med en udvidelse af udhuset. De tilladte udvidelser skal, ligesom det eksisterende, gives et ensartet udseende. Da udvidelsen af husene er ulovlig i henhold til bestemmelser i den for området gældende "Retningsplan, jfr. landsbyggelovens 25 og deklaration" ophæver lokalplanen visse bestemmelser heri. Andre retningsplanbestemmelser ophæves, da de kan erstattes af lokalplanens tilsvarende bestemmelser. Ophævelsen af bestemmelserne i retningsplanen om adgang til at drive visse erhverv, er ikke ensbetydende med, at man afskærer enhver erhvervsudøvelse, idet f.eks. indehaverens egen udøvelse af liberalt erhverv uden ansat medhjælp normalt vil være lovlig. For gårdhusbebyggelsen ved Vingetoften vedrører lokalplanen de fællesarealer, der er fælles med kædehusbebyggelsen. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området. Lokalplan nr. I er i overensstemmelse med de 15-rammer der er aftalt mellem Miljøministeriet og Herlev kommune i henhold til kommuneplanloven. 15 rammerne for området bestemmer bl.a., at en lokalplan skal sikre, at området anvendes til boligformål, og at bebyggelsen ikke må opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage og med en bebyggelsesprocent på højst 30 for det pågældende areal, taget under ét for områder til rækkehuse og kædehuse og lignende. Den nuværende bebyggelse er fastlagt i en retningsplan og deklaration, tinglyst den 21. marts 1969, som også omfatter de 51 gårdhuse, der ligger sydvest for lokalplanens område. Området vest for Grønsvinget ned mod den fredede Sømose er - selv om det nu ejes af kommunen og som sådan offentligt tilgængeligt - udlagt til fællesareal for bebyggelsen, incl. de 51 gårdhuse. En mindre del af dette fællesareal er omfattet af fredningen af Sømosen ved overfredningsnævnets kendelse af 8. juni 1951, tinglyst 12. juli Det fredede område er pålagt følgende bestemmelser:

3 Tilstanden på arealet må ikke forandres. Det er navnlig forbudt: a. at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder og skure eller anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende - herunder ledningsmaster og lignende. b. uden fredningsmyndighedernes tilladelse at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer, buske og levende hegn, c. uden fredningsmyndighedernes tilladelse at foretage beplantning af arealet udover vedligeholdelse af den eksisterende, d. at foretage ud- eller afgravning, påfyldning på det naturlige jordsmon eller at henkaste affald på dette, e. at opfylde vandarealer eller at benytte disses bredder til henkastning af affald, f. uden fredningsmyndighedernes tilladelse at tilstå trediemand vejrettigheder over arealet. Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Lokalplanforslaget indeholder herudover i 8 en bestemmelse om, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves og i 9 en bestemmelse om ophævelse af retningsplan. HERLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 1 for et område ved Rørløkken og Vingetoften. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål. 1.1 Lokalplanen har til formål: at fastlægge den eksisterende udnyttelse med ensartede kædehuse, at fastlægge en mulighed for at udvide de eksisterende huse ensartet, at ophæve de bestemmelser i "Retningsplan, jfr. landsbyggelovens 25, og deklaration", lyst 21. marts 1969, på ejendommene, som er til hinder for, at husene udvides.

4 2 Område. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. I og omfatter følgende matr. nr.: 16 ms, 16 pe, 16 pf, 16 pg, 16 ph, 16 pi, 16 pk, 16 pl, 16 pm, 16 pn, 16 po, 16 pp, 16 pq, 16 pr, 16 ps, 16 pt, 16 pu, 16 pv, 16 px, 16 py, 16 pz, 16 pæ, 16 pø, 16 qa, 16 qb, 16 qc, 16 qd, 16 qe, 16 qf, 16 qg, 16 qh, 16 qi, 16 qk, 16 ql, 16 qm, 16 qn, 16 qo, 16 qp, 16 qq, 16 qr, 16 qs, 16 qt, 16 qu, 16 qv, 16 qx, 16 qy, 16 qz, 16 qø, 16 qæ, 16 ra, 16 rb, 16 rc, 16 rd, 16 re, 16 rf, 16 rg, 16 rh, 16 ri, 16 rk, 16 rl, 16 rm, 16 rn, 16 ro, 16 rp, 16 rq, 16 rr, 16 rs, 16 rt, 16 ru, 16 rv, 16 rx, 16 ry, 16 rz, 16 ræ, 16 rø, 16 sa, 16 sb, 16 sc, 16 sd, 16 se, 16 sf, 16 sg, 16 sh, 16 si, 16 sk, 16 sl, 16 sm, 16 sn, 16 so, 16 sp, 16 sq, 16 sr, 16 ss, 16 st, 16 su, 16 sv, 16 sx, 16 sy, 16 sz, 16 sæ, 16 sø, 16 ta, 16 tb, 16 tc, 16 td, 16 te, 16 tf, 16 tg, 16 th, 16 ti, 16 to, 17 k, 17 np, 17 nq, 17 nr, 17 ns, 17 nt, 17 nv, 17 nx, 17 ny, 17 nz, 17 næ, 17 nø, 17 oa, 17 ob, 17 oc, 17 od, 17 oe, 17 of, 17 og, 17 oh, 17 oi, 17 ok, 17 ol, 17 om, 17 on, 17 oo, 17 op, 17 oq, 17 or, 17 os, 17 ot, 17 ou, 17 ov, 17 ox, 17 oy, 17 oz, 17 oæ, 17 oø, 17 pa, 17 pb, 17 pc, 17 pd, 17 pe, 17 pf, 17 pg, 17 ph, 17 pi, 17 pk, 17 pl, 17 pm, 17 pn, 17 po, 17 pp, 17 pq, 17 pr, 17 ps, 17 pt, 17 pu, 17 pv, 17 px, 17 py, 17 pz, 17 pæ, 17 pø, 17 qa, 17 qb, 17 qc, 17 qd, 17 qe, 17 qf, 17 qg, 17 qh, 17 qi, 17 qk, 17 ql, 17 qm, 17 qn, 17 qo, 17 qp, 17 qq, 17 qr, 17 qs, 17 qt, 17 qu, 17 qv, 17 qx, 17 qy, 17 qz, 17 qæ, 17 qø, 17 ra, 17 rb, 17 rc, 17 rd, 17 re, 17 rf, 17 rg, 17 rh, 17 ri, 17 rk, 17 rl, 17 rm, 17 rn, 17 ro, 17 rp, 17 rq, 17 rr, 17 rs, 17 rt, 17 ru, Herlev by, Lindehøj sogn, samt alle parceller, der efter den 13. april 1977 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 3 Områdets anvendelse. 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af række-, kæde- og gårdhuse og lignende tæt, lav bebyggelse. 3.2 På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig. 3.3 Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets for syning, når de ikke har mere end 30 m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4 Udstykninger. 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted. 5 Bebyggelsens omfang og placering. 5.1 Udover eksisterende bebyggelse kan kun tillades opført en udvidelse som vist på kortbilag 1 og 2. *) Tilbygninger benævnt udhus, må kun benyttes til vindfang, bryggers og udenomsrum. 5.2 Der kan tillades opført fællesantenne, redskabshus og lignende mindre fælles bygninger på fællesarealet (jfr. 7). *) Under udhuset på matr. nr. 16 rc og 16 rr ligger en hovedkloakledning og på matr. nr. 16 pr og 16 rk henholdsvis et KTAS-kabel og et NESA-kabel, som der skal tages hensyn til ved opførelse af den tilladte udvidelse.

5 6 Bebyggelsens ydre fremtræden. 6.1 Tilbygningerne skal udføres som vist på kortbilag Tilbygningernes tag skal holdes under det niveau, der dannes af eksisterende bjælkers overkant. 6.3 Havestuens facade mod syd skal foroven bibeholde eksisterende bjælke, forneden udføres af plader i samme farve som pladen i den nuværende facade, og herimellem udføres af partier i ufarvet glas med rammer af ufarvet aluminium el. lign. udseende. Havestuens facade mød øst skal øverst gives et bånd i samme farve som bjælken og med underkant i samme højde som bjælkens. Østfacaden skal i øvrigt udføres som sydfacaden, dog med døren helt i glas med ramme tilsvarende vinduernes. 6.4 Udhusets facade skal træbeklædes som eksisterende udhus og have samme mørkebrune farve, idet dog eksisterende bjælke skal indgå i facaden. Hoveddøren skal dog som vist på kortbilag 2 udføres i glas med et glasparti på hver side, hvor rammer og lodrette ribber udføres i træ med samme farve som træbeklædningen, og glasset er ufarvet. 6.5 Tagoverdækning af terrasse og carport må kun foretages med farveløse gennemskinnelige plader på spær af træ i samme farve som udhuset. Overdækning må kun foretages indenfor feltet, der begrænses af de fritgående bjælker, og spærene må ikke placeres under bjælkernes underkant. På matr. nr. 16 qq og 16 rn, hvor bjælker ved carporten mangler, må tagoverdækning af carporten foretages indenfor et tilsvaren de felt i det omfang, det kan godkendes af NESA i henhold til deklaration for højspændingsledning. Taget skal være fladt med vandret sternbræt i samme farve som udhuset. 7. Fællesarealer. 7.1 De med priksignatur viste arealer udlægges til fælles opholdsarealer for bebyggelserne henholdsvis nord og syd for Højslettestien. 7.2 Matr. nr. 17 nv udlægges til fælles opholdsareal for bebyggelsen syd for Højslettestien i fællesskab med de 51 gårdhuse vest for arealet (jfr. deklaration lyst 21. marts 1969). 7.3 Matr. nr. 16 to, 17 k og 17 nr udlægges som fælles opholdsareal *) for bebyggelsen indenfor området i fællesskab med ovennævnte 51 gårdhuse (jfr. deklaration lyst 21. marts 1969 og servitutbestemmelse i 6 i skøder til Herlev kommune lyst 12. juli 1972). Offentlige stier kan tillades lagt igennem arealet. *) En del af arealet er fredet ifølge kendelse tinglyst den 12. juli 1951.

6 8 Servitutter. (ophævelse) 8.1 De under 21. marts 1969 tinglyste servitutter i "Retningsplan, jfr. landsbyggelovens 25, og deklaration" afsnit 8, pkt. 1 (side 10)med følgende ordlyd, ophæves: "og tilbygninger må selv i så fald kun opføres i henhold til Industrielt Bygge Compagni - IBYCO A/S's tegninger og kun med materialer, som specificeret på tegningerne beroende hos dette selskab" og "Overdækning af terrasse og etablering af carport er tilladt, for så vidt det sker i overensstemmelse med Industrielt Bygge Compagni's tegninger, og kommunal byggetilladelse er opnået, og skal udføres i nøje overensstemmelse med den tinglyste bebyggelsesplan og bygningstegninger samt vedhæftede skitser, hvoraf et eksemplar beror i Herlev kommunes bygningsarkiv". 9 Ophævelse af retningsplan. 9.1 Indenfor lokalplanens område ophæves retningsplanbestemmelserne i "Retningsplan, jfr. landsbyggelovens 25, og deklaration" tinglyst 21.marts Bestemmelserne har følgende ordlyd: Fra indledningsafsnittet (side 2) " Arealerne skal udstykkes og bebygges i overensstemmelse med vedhæftede udstykningsog bebyggelsesplan. Yderligere udstykning og bebyggelse må ikke finde sted uden kommunalbestyrelsens samtykke". Fra afsnit A, pkt 2 (side 7) "Planen omfatter vinkelhuse og kædehuse, som kun må benyttes til beboelse. Det skal dog være ejeren tilladt at have privat kontor, atelier eller tegnestue og lignende fredsommeligt præget virksomhed, når det efter de påtaleberettigede skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelseshus forvanskes, eller kvarterets præg af beboelseskvarter ændres, samt under forudsætning af, at det ikke medfører ulemper for de omboende. Der må ikke på parcellerne haves nogen som helst virksomhed, nogen installation, indretning, oplag, dyrehold eller andet, som ved ilde lugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde efter de påtaleberettigedes skøn kan være til gene for de omboende". Fra afsnit B, pkt. 1 (side 10) "Opstilling af skure og vogne til bygningsmæssig udnyttelse såsom til bolig, værksted, udhus eller lignende såvel som" "Tilbygninger i øvrigt må ikke foretages, medmindre forudgående skriftlig tilladelse er meddelt af de påtaleberettigede". "Det er endvidere forbudt at indklæde rammeværket med facade og tag". Således vedtaget af Herlev kommunalbestyrelse, den 13. april P.k.v. Ib Juul /H. Iversen

7 I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 7. september P.k.v. Ib Juul /H. Iversen El/jw TF T Fremsendes til tinglysningskontoret for Ballerup retskreds, idet man begærer foranstående tinglyst og noteret på samtlige nævnte ejendomme. Bekendtgørelse har fundet sted. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 19.SEP 1977 P.k.v. Ib Juul /H. Iversen INDFØRT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN 20/ LYST

8 Lokalplan nr. 1-1 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1 i Herlev kommune

9 Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 1-1 vedrører et kædehusområde ved Vingetoften (sydlig del af lokalplan nr. 1). Lokalplanen øger byggemuligheden, idet den tillader opførelse af glastilbygninger og den giver retningslinier for disse tilbygningers udseende. Endvidere tillader lokalplanen visse ændringer i udseendet af tidligere tilladt bebyggelse. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning i området. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for enkeltområde B9, og den har ingen indflydelse på områdets planlægning i øvrigt. HERLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 1-1, der er et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1, vedrører et område nord for Vingetoften og vest for Højsletten. I henhold til lov om planlægning lov nr. 388 af 6. juni 1991 fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål. Lokalplanens formål er: at muliggøre opførelse af udestuer og at fastlægge retningslinier for deres udseende, at give mulighed for visse ændringer i eksisterende bebyggelses udseende. 2 område. Lokalplanen vedrører den sydlige del af lokalplan nr. l's område (syd for Højslettestien) og omfatter matrikelnumrene: 17 nv, 17 nx, 17 ny, 17 nz, 17 næ, 17 nø, 17 oa, 17 ob, 17 oc, 17 od, 17 oe, 17 of, 17 og, 17 oh, 17 oi, 17 ok, 17 ol, 17 om, 17 on, 17 oo, 17 op, 17 oq, 17 or, 17 os, 17 ot, 17 ou, 17 ov, 17 ox, 17 oy, 17 oz, 17 oæ, 17 oø, 17 pa, 17 pb, 17 pc, 17 pd, 17 pe, 17 pf, 17 pg, 17 ph, 17 pi, 17 pk, 17 pl, 17 pm, 17 pn, 17 po, 17 pp, 17 pq, 17 pr, 17 ps, 17 pt, 17 pu, 17 pv, 17 px, 17 py, 17 pz, 17 pæ, 17 pø, 17 qa, 17 qb, 17 qc, 17 qd, 17 qe, 17 qf, 17 qg, 17 qh, 17 qi, 17 qk, 17 ql, 17 qm, 17 qn, 17 qo, 17 qp, 17 qq, 17 qr, 17 qs, 17 qt, 17 qu, 17 qv, 17 qx, 17 qy, 17 qz, 17 qæ, 17 qø, 17 ra, 17 rb, 17 rc, 17 rd, 17 re, 17 rf, 17 rg, 17 rh, 17 ri, 17 rk, 17 rl, 17 rm, 17 rn, 17 ro, 17 rp, 17 rq, 17 rr, 17 rs, 17 rt, 17 ru, Herlev. 3 Bebyggelsens omfang og placering. Uanset bestemmelsen i 5.1 i lokalplan nr. 1 vedr. tilladt bebyggelse, kan der opføres lette glastilbygninger inden for det på kortbilag nr. 3 angivne areal. Glastilbygningerne kan erstatte eller supplere de i lokalplanens 5.1 tilladte tilbygninger.

10 4 bebyggelsens ydre fremtræden. 4.1 Eksisterende bjælke skal indgå i glastilbygningens facade. 4.2 Fundamentshøjden må højst være 20 cm. 4.3 Resten af facaden skal være i glas*) i mindste størrelse på 60 x 60 cm sat i rammer, der er højst 10 cm brede med nødvendigt tillæg til døre og vinduer. 4.4 Glasset skal være ufarvet. 4.5 Rammerne skal udføres i aluminium eller i træ. Træet skal farves som udhuset. Rammer i aluminium kan farves tilsvarende eller være ufarvede. 4.6 Vinduer og døre (der skal udføres med glas) kan placeres frit. 4.7 Taget skal holdes under niveau af eksisterende bjælkers overkant, mod oprindeligt hus kan det dog hæves til dettes evt. højere tagniveau. Taget skal være gennemsigtigt, ufarvet eller hvidt. 4.8 Bestemmelsen i 4.5 udvides til også at gælde for de i lokalplan nr omtalte rammer i havestue. 4.9 I de oprindelige huse tillades vinduespartier udskiftet med dørpartier af samme udseende, som dørpartiet mellem stue og terrasse. Bestemmelsen gælder ikke for nordfacader mod vej eller sti. 5 Retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Herlev kommunalbestyrelse, den 14. april P.k.v. Ib Juul /Ib Skovgaard *)I skel skal væg dog opføres som BS 60/BD 90 væg til tagdækning. i forbindelse med eksisterende mur

11 Fremsendes til Tinglysningskontoret for Ballerup retskreds, idet man begærer foranstående tinglyst og noteret på ejendommene. Bekendtgørelse har fundet sted. Herlev kommunalbestyrelse, den 4 maj P.k.v. Ib Juul /Ib Skovgaard INDFØRT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN 6 MAJ 1993 LYST Henning Hansen dfm.

12

13

14

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 34 vedrører et område øst for Grønsvinget og nord for Vingetoften. Området er udnyttet til boligbebyggelse i form af ens gårdhuse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 07-006 BOLIGOMRÅDE, GODSKE LINDENOVS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUG 1983

LOKALPLAN 07-006 BOLIGOMRÅDE, GODSKE LINDENOVS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUG 1983 LOKALPLAN 07-006 BOLIGOMRÅDE, GODSKE LINDENOVS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING \ AUG 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------- - ---------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 28 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 28 vedrører et boligområde ved Herlev Hovedgade, Gåseholmvej og Sønderlundvej mellem Engløbet og Stumpedal og fastlægger, at området

Læs mere

T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5

T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5 T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 5 vedrører et areal syd for Gammel Klausdalsbrovej vest for eksisterende center ved Dildhaven og fastlægger, at området kun

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev 1 Foreningens navn og område Foreningens navn er: Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev. Dens hjemsted er Herlev Kommune. Foreningens område er matr.nr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 22 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 22 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 22 vedrører Birkholm kirkegård, som ligger øst for Hjortespringvej og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for BAUNEVEJENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for BAUNEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for BAUNEVEJENS GRUNDEJERFORENING 1 Navn og område Foreningens navn er Dens område er matr. nr.: Baunevejens Grundejerforening 8bq, 8nx, 8nz, 8næ, 8nø, 8oa, 8ob, 8oc, 8od, 8oe, 8of, 8og, 8oh,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT Partiel byplan nr. 9 NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF JOHS. HØIRUPSVEJ JERNBANEN OG CHRISTIANSLUNDSVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 37 vedrører et område mellem Herlev Torv og Herlev Ringvej, nord for Herlev Hovedgade. Lokalplanen fastlægger en udvidelse af butiksbebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. f e- bruar l97o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 33 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 33 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 33 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplanen vedrører en mindre del af Hjortespringkilen nord for Klausdalsbrovej og vest for kommunegrænsen mod Gladsaxe kommune og fastlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 36 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 36 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 36 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 36 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Kantatevej/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes til

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag Partiel byptan nr. 4 NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER med tilhørende kortbitag I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2. februar 197) fastsættes følgende

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område.

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område. SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.197o) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 13 For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED BAGSVÆRDVEJ RØNNE ALLE 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 160

Læs mere

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Lokalplan nr. 76 for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Maj 1992 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge størstedelen

Læs mere

Lokalplan 1.33 Rækkehusbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården m.v.

Lokalplan 1.33 Rækkehusbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården m.v. Ishøj Kommune 2004 forslag til: Lokalplan 1.33 Rækkehusbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården m.v. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

forslag til: Lokalplan 1.33 Rækkehusbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården m.v. Forslag

forslag til: Lokalplan 1.33 Rækkehusbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården m.v. Forslag forslag til: Lokalplan 1.33 Rækkehusbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården m.v. Forslag Ishøj Kommune 2004 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN GL 41 KOMMUNE GLOSTRUP ET OMRÅDE ØST FOR ØSTBROVEJ SYD FOR ORNEBJERGVEJ.

LOKALPLAN GL 41 KOMMUNE GLOSTRUP ET OMRÅDE ØST FOR ØSTBROVEJ SYD FOR ORNEBJERGVEJ. LOKALPLAN GL 41 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE ØST FOR ØSTBROVEJ OG SYD FOR ORNEBJERGVEJ. LOKALPLAN GL 41 FOR ET OMRÅDE OST FOR ØSTBROVEJ OG SYD FOR ORNEBJERGVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV B I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 2 OG 3

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV B I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 2 OG 3 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV B I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 2 OG 3 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere