har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen"

Transkript

1 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn for Købnhavns Kommuns Skoludvalg, Mariann Holst (S), til Bryggbladt som kommntar til dn lokal vrd ovr, at Skoln på Islands Brygg ikk r md på listn ovr folkskolr, dr skal udvids i d kommnd år. En list, dr som omtalt i sidst nummr af Bryggbladt frmgår af dt forslag til "Handlplan 1996", som skolborgmstr Jns Johansn (SF) frmlagd for n månd sidn. Og slv om jg godt r klar ovr, at dr r pladsproblmr på Islands Brygg, r jg tmmlig sikkr på, at handlplanns forslagtil prioritring r rigtig. D andr skolr r ndnu mr trængt, sigr Mariann Holst md hnvisning til, at handlplann prioritrr de'.;kolr, som ikk har t k l <t~sværls til hvr klas ~. Mn når man tællr faglokalrn md, har d andr skolr dog allsammn flr undrvisningslokalr, nd d har klassr. Bryggsko ln har kun lig dt nødvn dig antal klasslokalr, mn ikk t nst faglokal. Gør dt ikk indtryk? Dt gør dt måsk nok, mn dt r jo sådan, at man sr på n hl rækk forhold, når dr skal prioritrs. Og dr hørr dt også md, at Skoln på Islands Brygg... Vi.!'.... ø 11]rr optagr usædvanligt mang lvr, som ikk bor i skolns gt distrikt. Og dt r skolns gt problm, dt kunn man jo bar lad vær md Marian n Holst undrstrgr dog, at hun findr dt for tidligt at sig nogt dfinitivt om dn ndlig prioritring af skoludbygningcrnr. før skoludvalgt 3 års fødslsdag søndag dn l. oktobr -- - ~: Ida og ~lan kommr og ~~ ::undrholdr os fra kl. 16 ~: Fra kl. 14 srvrr vi t glas fadøl til vor gæstr og god vnnr Vor sædvanlig billig prisr 11 Kom og hyg jr-hilsn fra os på Isbjørnn gældr HELE åbningstidn fra kl Elvr samlt i biblio tkt, EDB-værkstdt, biologilokalt, læs træningsrummt og gangaralt til sks klassr. Alt i t... har haft forslagt til bhandling. Og dt skr først dn 23. oktobr, fordi man r nødt til at afvnt vdtaglsn af kommunns samld budgt. Handlplan 1996 oprrr md t budgt for 1996 på 24 mio. kr., mn i ovrborgmstr J ns Kramr Mikklsns budgtforslag for Købnhavns Kommun r dr ikk afsat midlr til plann, så hvr n kron til skoludbygningr skal finds i d kommnd ugrs budgtforhandlingr ntn vd bsparlsr på andr områdr llr vd øgd indtægtr, f.ks. brugrbtaling. llr skattforhøjlsr. Så din fornmst opgav som udvalgsformand lig nu r altså at sikr, at dr ovrhovdt blivr png til udbygningrn og så s på prioritringn bagftr? Nj, jg vil ikk kald dt min fornmst opgav. Jg r jo samtidig formand for dn socialdmokratisk grupp på rådhust, så jg har også andr hnsyn at tag, sigr Mariann Holst. Mvisning af lvr Dt har ikk vært muligt for Bryggbladt at komm i kontakt md skolborgmstr Jns Johansn. Borgmstrn har dog sndt t indlæg (s s. 2), hvori han udtalr sig på lini md Mariann Holst: "Skoln på Islands Brygg optagr i diss år mllm % af sin lvr fra andr distriktr- hvad man ikk har pligt til. Jg r slvfølglig glad for, at forældrns fri skolvalg kan imødkomms i så stort t omfang, mn i dt omfang diss lvr mdførr for dårlig fysisk rammr for skolns lvr, bør man ovrvj at afvis dm. (... ) dt r min vurdring, at d skolr, som r omfattt af Handlplan 1996, også r dm, dr r mst prsst af dt stignd lvtal." Hrtil sigr formandn for skolbstyrlsn på Islands Brygg, Antt Sø-' rns n: Dt r nmt for borgmstrn at sig sådan, mn han snakkr udnom problmt. Md to spor på hvrt klasstrin har vi 12 klassr til d 12 lokalr, og dt kan vi ikk lav om på vd at afvis lvr fra andr distriktr. Vi afvisr allrd dm, dr ikk r plads til. - Næst år rgnr vi md at få ovr 40 børnhavklasslvr fra skolns gt distrikt, og vi har plads til omkring 50, så vi blivr formntlig nødt til at afvis i hvrt fald 20 lvr fra nabodistriktrn. Dt flyttr prsst ovr på Amagrfælld Skol, som hllr ikk har plads til mroptag, og så kan boldn snds vidr rundt på Amagr, som gnrlt r stærkt prsst. Dsudn har skolvæsnt jo gnnm årn ntop bdt os om at prøv at fasthold d lvr, dr søgr vors skol, for ikk at afgiv dm til privatskolrn. Dt r jo sådan, at d lvr og forældr fra andr distriktr, som søgr Bryggskoln, vælgr dn på grund af dns særlig pædagogisk kvalittr - dr r altså ikk bar tal om, a t d fravælgr skolrn i drs gt distrikt. Akutt problmr Mn slv om søgningn r stor nok til, at vi kunn oprtt tr spor - og dt vd borgmstrn udmærkt fra sin gn tal så r problmt hr og nu, at slv md vor to spor kan vi ikk 'tilbyd accptabl rammr for undrvisningn, og da slt ikk md d krav, dn ny folkskollov stillr. Som minimum må vi hav t musiklokal og t naturog tkniklokal. Borgmstr Jns Johansn kommntrr i sit indlæg dtt ønsk sålds: "Dr r bhov for at arbjd md n samlt plan for skoln. Skolbstyrlsns forslag lignr n lappløsning. Dt går jg ikk ind for." - Javl, sigr Antt Sørnsn, mn så går borgmstrn hllr ikk ind for skolvæsnts gn prspktivplan, som r grundlagt for Handlplan For dr forslår man lig præcis dn lappløsning - tilbygningr i , så vi kan hold dn gånd, indtil skoln blivr fuldt udbyggt. Og når borgmstrn konstatrr, at dr r bhov for at arbjd md n samlt plan for skoln, så må jg hav lov at konstatr, at dt r dr, fordi all hans forgængr nøjds md at sig ligsådan. max SIDE 2 Svar fra skolborgmstrn I sidst nummr bragt vi t intrviw md Antt Sørnsn, formand for skolbstyrlsn på Bryggskoln. Læs borgmstrns rplik, samt andr indlæg om skolforholdn. S/DE2 Lgplads på havnn Bryggbørn lavr slv drs lgplads. SIDE 3 Gimlattraktionr Børntatr, fordrag, musik, film m.m. SIDE4 Læsrdbat, ljrorintring SIDE S Gamldag Transport for bryggbor før og nu SIDE6-7 Sundby til Ejdrn Onsdag <;1.27/9 samls kommunns strukturudvalg for at afgør hvilk 4 bydl, dr skal indga i dt ny bydlsrådforslll!. Sundby lokalråd r ansogr til for søgt. I dn w1ldning har Bryggbladt l,dt sin særlig korrsponrlnt i Sundby om at s nærmr på baggrund og prspktivr i ansøgningn. Læs han ~ dvbdbornd artikl. S/DE l Kirkn Aflysning af koncrtn md Ccili Norby. Basar. SIDES Krydsord SIDE 9 Fagrgistr SIDE 10 Børnsidn SIDE 11 Børn og bilr Bryggns lkn":atlir invitrr børn og forældr til n andrlds t t. tikworkshop BAGSIDEN

2 2 BRYGGEBLADET 28. sptmbr BRYGGEBLADET udgivs a f BEBOERHJØRNET Lifsgad Købnhavn S.. tlf R 53. Dtt nr. r rd1grt af: Hans Ulnk Rits (ansv.), Karstn Poulsn. Jorgn Thyrgod. Thomas Kjær Jnsn. Torbn Hlsinghoff.. Sidsl Hansn og Hans Andfor?. tryk: M.A.J. Tryk i/s oplag: Lappløsning nu! Vi vd godt, at jrs skol r dn nst i kommunn, - dr kun går til5. klass, og vi mnr bstmt, at dr r bhov for, at dn blivr udbyggt til n fuld skol. Jo, vi vd skam også godt, at I ikk ngang har plads nok i dag, mn når vi nu lig r blvt nig om, at dr r bhov for n fuld udbygning, så kan I vl godt tag og klapp hstn lidt. Som man kunn læs i sidst nummr af Bryggbladt har prsonal, lvr og forældr vd Skoln på Islands Brygg ftrhåndn hørt dn mlodi nogl gang. Mn md skolborgmstr Jns Johansns ny plan for udbygningr af d købnhavnsk folkskolr, hvor Bryggskolns akut t bhov ndnu ngang forbigås i tavshd, var målt fuldt. Nu må borgmstrn sætts på plads, sagd skolns bstyrlssformand til Bryggbladt. Dt har imidlrtid ikk afholdt borgmstrn fra at aflir mlodin nok ngang i dtt nummr. ''Dr r bhov for at arbjd md n samlt plan for skoln", skrivr borgmstrn, og btgnr skolbstyrlsns forslag om at dækk d akutt lokalproblmr md n mindr, forløbig tilbygning som "n lappløsning". En lappløsning- puuhadada, bar ordt, ikk sandt? "Dt går jg ikk ind for", skrivr borgmstrn. Hva'bha'r? Er cykln punktrt? Så må vi sandlig s, om dr kan bliv råd til n ny. Hva' si' r du, rgnr dt nd gnnm tagt? Nånånånå! Ja, vi skal dælm ikk ha' no'n lappløsningr hr, dt ka' jg sgu' godt sig dig, du! lvsamm lappløsning- n forløbig tilbygning til S Bryggskoln - var llrs dt højst prioritrd byggprojkt i dt købnhavnsk skolvæsns prspktivplan fra 1994; n plan, som Borgrrpræsntationn bsluttd skull dann grundlag for dt vidr arbjd. Og som dt dokumntrs andtstds i dnn udgav afbryggbladt, vist planns statistisk grundlag da også klart, at Bryggskoln i lokalrnæssig hnsnd udn sammnligning r dn ringst stilld i Købnhavns Kommun. Alligvl sigr borgmstrn nu, at skolns prssd situation ikk r nstånd i kommunn. Og borgmstrn sigr, at skoln kan vælg at løs problmrn vd at afvis flr lvr. Også dnn mlding r, som dt frmgår af artikln på forsicln, imod såvl bdr vidnd som hidtidig mldingr fra skolvæsnt. Og så læggr borgmstrn llrs op til om- og tilbygningr på 6 andr kommunskolr. Om- og tilbygningr? Jamn, lugtr dt ikk af lapp..? Nj nj, forstå dt dog! Bryggskoln har ud ovr d akutt lokalproblmr også dt problm, at man manglr klass. D 6 skolr har kun d akutt lokalproblm r. På diss skolr kan hl problmt afl\iælps md tilbygningr, mn på Bryggskoln r problmrn flr, så hr villøsningn af d akutt problmr vær n lappløsning. Og dt går borgmstrn ikk ind for. Han vil hllr arbjd md n samlt plan for skoln. Ellr rttr, som han slv sigr: Han vil mn, at dr r bhov for at gør dt. prgsmålt r så, hvornår dr blivr råd. Udsigtrn r S dystr for d købnhavnsk folkskolr i d kommnd år: Ifølg prognosrn vil lvantallt i d købnhavnsk folkskolr stig md knap 50 'k i løbt af d næst 10 år, og i dnn priod skal dr tilvjbrings 335 ny klasslokalr C dt svarr til15 to- spord skolr), hvis hvr klass skal hav sit gt lokal. Anslåt udgift: 900 mio. kr. Og slv om borgmstrns handlplan for 1996 læggr forsigtigt ud md t forslag om byggri for søll 24 mio. kr., r dt ndnu usikkrt, om dr ovrhovdt afsætts n kron til plann i kommunns budgt. Pngn skal først finds a.ndtstds, for på skolområdt kan man jo ikk finansir n pladsgaranti gnnm størr brugrbtaling. ryggn har altid måttt nøjs md lappløsningr på B skolområdt. Skoln på Islands Brygg blv til som n lappløsning, og udvidlsn fra 3. til5. klass var n lappløsning. Dn diminutiv gymnastiksal var n lappløsning. Og trods lappløsningrns utilstrækklighd har d allsammn udgjort nødvndig og mærkbar forbdringr. Mn på grund af drs utilstrækklighd r dr brug for mr. Og sidn dr ikk r udsigt til n samlt. løsning indn for n rum tid, r dr ingn vj udnom: Lappløsning nu! Bryggskoln r n dl af hlhdn Sk olborgmstr Jns J ohansn (SF) afvisr at lav kortsigtd lappløsningr på skolområdt m n rkndr, at dr r pladsproblm r Skolbstyrlsn vd Skoln på Islands Brygg r blvt godt vrd ovr, at skoln ikk r md i dn først Handlplan 1996 for udbygning af folkskolrn i Købnhavn. Dt frmgår af Bryggbladt dn 14. sptmbr J g bsøgt sidst år skoln, før vi skull i gang md dn politisk bhandling af Prspktivplann for folkskoln i Købnhavn. Jg og Skoludvalgt fik hr t indtryk af t visionært, flot og trygt skolarbjd og n vn til at udnytt mulighdr og find løsningr til trods for snævr rammr. Opbakningn i n mgt ngagrt forældrkrds fuldndt billdt af n skol, hvor dt nklt barn r i cntrum i n fortsat udvikling af skoln. Skolns fysisk,rammr r snævr, mn skolns prssd situation r dsværr ikk nstånd i kommunn. En hl dl skolr har alvorlig pladsproblmr på grund af dn stignd lvtilgang. Skoln på Islands Brygg optagr i diss år mllm C af sin lvr fra andr distriktr-hvad man ikk har pligt til. Jg r slvfølglig glad for, at forældrns fri skolvalg kan imødkomms i så stort t omfang, mn i dt omfang diss flr lvr mdførr for dårlig fysisk rammr for skolns lvr, bør man ovrvj at afvis dm. Optagls af børn fra andr distriktr r også baggrundn for, at skol.n i n lang årrækk har kunnt indskriv lvr til2 klassr. Vd udarbjdls af d kommnd handlplanr for udbygning af d købnhavnsk folkskolr, vil Skoln på Islands Brygg slvsagt indgå i ovrvjlsrn. Mn som dt har vært tilfældt md dn aktull Handlplan 1996, må jg fortag n prioritring. Dt skr ftr trang, og dt r min vurdring, at d skolr som r omfattt afhandlplan 1996, også r dm, dr r mst prsst af dt stignd lvtal. Og jg vil hr mn, dt r bhov for at arbjd md n samlt plan for skoln. Skolbstyrlsns forslag lignr n lappløsning. Dt går jg ikk ind for. Er dt ikk nstånd? Skolborgmstr Jns Johansn skrivr i sit indlæg hr på sidn følgnd om Skoln på Islands Brygg: "Skolns fysisk rammr r snævr, mn skolns prssd situation r dsværr ikk nstånd i kommunn." Bryggbladt har st nærmr på dt statistisk grundlag for påstandn. Af bilagsmatrialt til "Prspktivplan for folkskoln i Købnhavn ", som Købnhavns skolvæsn udsndt i fbruar 1994, frmgår dt, hvor mang klassr, lvr, klasslokalr og faglokalr, dr var på hvr nklt af kommunns 62 folkskolr i skolårt Dt frmgår ikk af plann, om skolvæsnt har gjort sig dn uljlighd at rgn lidt på talln; i hvrt fald r man nødt til at gør dt slv, hvis man vil vid følgnd: Skoln på Islands Brygg har ifølg datamatrialt t faglokal. I virklighdn har miu\ ingn, mn træsløjd, skolkøkkn m.m. forgår i gangaralts fællsrum, dr r talt md som t lokal. D øvrig 61 skolr har mllm 6 og 20 faglokalr, md t gnnmsnit 11,3 faglokalr pr. skol. Opgørs antal indskrvn lvr i forhold til antal lt af faglokalr, findr man, at d øvrig 61 skolr har mllm 9,16 og 81,40 lvr pr. faglokal, md t gnnmsnit på 33,18. Skoln på Islands Brygg har 260 lvr pr. faglokal, hvis man da rgnr gangaralt som t faglokal. Sr man på lvantallt i forhold til dt samld antal undrvisningslokalr (båd klasslokalr og faglokalr), har d øvrig 61 skolr mllm 3,76 og 16,66 lvr pr. lokal, md t gnnmsnit på 10,79. Skoln på Islands Brygg har 20,00 lvr pr. lokal. når gangaralt mdrgns, og 21,67 hvis man kun mdrgnr gntlig undrvisningslokalr. Trækkr man antal klassr fra antal undrvisningslokalr på d nklt skolr, findr man, at d øvrig 61 skolr har mllm 4 og 29 "ovrskydnd" lokalr, md t gnnmsnit på 15,36 "ovrskydnd" lokalr pr. skol. Skoln på Islands Brygg har l, hvis gangaralt rgns md, llrs ingf!n. Er dt ikk nstånd?? Skoln skal md i Handlplan 96 Til: Skoludvalgts formand Mariann Holst samt Skoludvalgts øvrig mdlmmr fra: Laura Bjrring, formand for lsiands Bryggs Lokalrad Lokalrådt på Islands Brygg skal hrmd på dt kraftigst protstr imod at Skoln på Islands Brygg r blvt forbigåt i dn "Handlplan 96" som fornylig r kommr. Skoln har akutt lokalproblmr som ikk kan afvnt planrn om n fuldt udbyggt skol i år 2000/ Skoln manglr båd klasslokalr og faglokalr, Om skolns akutt lokalmangl Til: Skoludvalgts formand Mariann Holst samt Skoludvalgts øvrig mdlmmr fra: Antt Sørnsn Formand for skolbstyrlsn Vd skolborgmstrnsl Skoludvalgts bsøg på skoln i 1994 udtrykt vi vort ønsk om n fuld udbygning af skoln. Vi gjord samtidig opmærksom på vor akutt lokalproblmr. Vi har vd budgthøringrn gnnm d sidst 10 år gjort opmærksom på: l. At vi manglr t musiklokal. 2. At vi manglr t N a turog tkniklokal. 3. At vor n børnhavklass r katastrofalt for lill. Skoln har 12 klassr md pt. 27 til28 lvr i BH - og 1.- klassrn og 12 undrvisningslokalr- mn ingn faglokalr ovrhovdt. Skolns lokalproblmr vil kun kunn løss vd n mindr tilbygning - da gangaralrn mllm d 12 klassrs 12 lokalr bnytts til sløjd, billdkunst, bibliotk og EDB-værkstdr. Skolns børntal r stignd (pt.263) Vi r tilfrds md prspktivplanns udbygningsplanr for skoln - og r drfor på grund af vor akutt lokalproblmr hlt uforstånd ovrfor, at vi ikk r mdtagt i handlplann. Vi skal drfor anmod skoludvalgt om at bhandl ovrstånd i tilknytning til budgtbhandlingn. Lokalproblmrn gør dt vansklig for os at lv op til folkskolns krav. og har allrd i dag problmr md at lv op til folk~ skollovns krav. Lokalrådt skal drfor opfordr udvalgt til, ftr samråd md rpræsntantr for Skoln på Islands Brygg, at foranldig d mst akutt bhov for tilbygningr til skoln mdtagt i "Handlplan 96" før dn ndlig godkndls. Endvidr anmods udvalgt om at skaff n tilkndgivls af, hvor Skoln på Islands Brygg bfindr sig i tidsfølgplann for skoludbygningr, nu vor tidsfølgplann i prspktivplan ikk længr holdr. Juli's Kørskol! v/ J. Schmidt * MIK kørlærr * Spcial ordblind og nrvøs * Garanti og anknævn * Mdlm af Dansk Kørlærrunion * Egt torilokal på Bryggn * Egn ban og kørtknik på Amagr * Ring og få tilsndt n brochur TLF A-Z Gulvsrvic Din g ulvmand p å Bryggn BUTIK ABEN MAND. TORS Pljproduktr til gulv RÅD OG VEJLEDNING Gunløgsgad 35 kid, i l l

3 28. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET Bryggbørn lavr lgplads Et spændnd projkt startr snart i Havnparkn Dn rll bolighandl Snorrsgad Thorshavnsgad 3 Havnparkn liggr som bkndt undrdrjt og vansklig tilgænglig pga omlægningn. For n dl måndr sidn nåd arbjdt hn til lgpladsn, som så mått fjrns. Til stor sorg for d mang børn, dr dagligt lgd d~r og n smul vmod for d voksn bryggbor, dr i sin tid havd vært md til at bygg lgpladsn. Uanst smag og bhag var også lgpladsn t vidnsbyrd om at sammnhold og ngagmnt givr styrk og ovrskud- t synligt mind om d lgndarisk omvæltningr for år sidn, hvor bryggborn tog sk og spad i gn hånd og skabt n mass hrlighdr for båd voksn og børn. Dn gaml lgplads i Havnparkn r nu histori, mn åndn i dns oprindls svævr stadig vidr. Forandringns lgplads I dn ny Havnpark r dr afsat hl to områdr tillgplads hnholdsvis for små børn og for stor børn, bgg bliggnd på dt ny stykk lig ovr for dt gaml mdborgrhus, Islands Brygg 35. Indrtning og udstyr var kun løsligt skitsrt. Mn for godt t halvt år sidn invitrd chfn for parkafdlingn, Jon Pap Bryggskoln, Bryggns Børnatlir, Havn- parkns arkitkt, Poul J nsn til at vær md i t projkt Forandringns lgplads (udarbjdt af Grth Nymark, Børnns By). Dn cntral tank bag Forandringns lgplads r at giv børnn ljlighd til at virkliggør drs gn i ønskr og idr til indrtning af drs lgplads - i tæt samarbjd md lærr, arkitktr, kunstnr, håndværkr. Børnn som byghrr i gt hus. For d dltagnd børn og voksn liggr dr forud flr måndrs tæt samarbjd om at lav n lgplads - fra d først spæd id~r til dt færdig rsultat. Undrvjs vil børn og voksn sammn kunn tag på inspirations- udflugtr til ksistrnd lgpladsr, måsk bsøg værkstdr, måsk tag på arbjdswknd i n frihytt. Dr vil bliv indrttt modlværkstd, hvor idr på papirt kan afprøvs små og stor modllr.osv, osv. Når dn ndlig modl til Forandringns lgplads r færdig går håndværkr i gang md at dn byggtknisk ralisring af projktt. Projktts navn hntydr ikk aln til, at dt til n foran- d ring r børnn slv dr udformr drs gn lgplads, mn i ligså høj grad til, at lgpladsn ftr ca.3 å r fornys af andr børn. Projktt startr nu All invitrd sagd udn forbhold ja til at dltag i dt spændnd projkt skoln dltagr md 4. og 5 klassr og klasslærcrr, Børnatlirt md kunstnr, Havnparkn md arkitkt, stadsingniørn md landskabsarkitkt. En væsntlig forudsætning for hl projktt, png r ndlig dukkt op, idt Kulturby 96 og tildls kommunn forldn har givt tilsagn om financringn af udviklingsfasn. Ydrligr har magistratns 4. afdling afsat png i 1996 til slv bygningn af børnns plan. Så i løbt af få dag møds børn og voksn for at komm i gang md arbjdt om at få gntablrt n lg plads i Havnparkn. Dnn gang md bryggbørnn som hovdkræftr. kall På dtt områd i dn ny dl af Haunparkn skal dr i bgyndlsn af 1996 opførs dn lgplads, som bryggbørn nu skal i gang md at Lau modl til. Arbjdt skal bl.a. forgå på Skoln på Islands Brygg. Sagsnr Rigtig pæn 2 værlss ljlighd på 57 kvm. md bdst bliggnhd på lsiands Brygg. Ljlighdn, dr r n tagljlighd, har ntr, sovværls til gårdn, nyr pænt lyst køkkn. splintrnyt bruscbadvær. md hvid san ilt og grå flisr, stor lys opholdsstu md in ugnrt uds gt. lndilytmngsklar. Pris Brutto Sagsnr Rigtig pæn 2 værlss ljlighd på 53 kvm. md bdst bliggnhd på lsiands Brygg. Ljlighdn har ntr, sovværls til gårdn, pænt lyst lmntkøkkn, splintrnyt brusbadvær. md hvid sanitt. stor lys opholdsstu md in ugnrt uds gt ovr grønn aralr. Nymalt ovralt. lnclil} tnmgsklar. v/udb Pris v/udb Ntto Brutto Ntto Familin Kofod søgr hrskablig ljlighd på Bryggn md havnudsigt o. 20 FARVERIGE AR ~2 j~~.~~~~ H.C. Andrsns Boulvard Købnhavn V Tlf: Jacob Buss fra LLO siddr på Bborhjørnt hvr onsdag mllm klokkn 15 og 16. Har du ikk mulighd for at komm slv. så kan du ring på tlfon: _ l næst ug får du Sadolin Farvlands fødsl sdagsavis ind af brvsprækkn - sprængfyldt md tilbud til jubilæumsprisr. Hr r nogl af dm..... _ NYE HANDY luber FRA POIYFILLA SPAR 30% MultifiJI 90, normalpris 30, jubi pris 21,. Flksibl spartlmass, normalpris 48,50 jubi pris 34. Glat Ovrflad, ' normalpris 37,- jubi pris 26,. MATERlAL FARVE TAPET KUNSTNERARTIKLER Isatjordsgad 3 tlf

4 4 BRYGGEBLADET 28. sptmbr 1995 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgad 21 Kontor: t lf Caf: tlf Fax: tlf Søndag 1/10 kl.15 BØrnFilmklubbn visr Løvrns Kong Søndag d. 1/1 o, kl. 18,30 - ntr 20 kr. 11 A.tnrikansk Billdr.. af Jacob Holdt Torsdag 5/10 kl.19 VOksnFilmklubbn visr Ansigt til ansigt -om og md tologistudrn.d og drs kommnd arbjd som præst~r Frdag d. 6/10 kl. 21 SHERMAN ROBERTSON Entr 70 kr.+gbyr 10 kr. Mdlmmr af Gimls Musikforning: Entr 50 kr. + gbyr 10 kr. OBS! Kun 380 billttr - nst købnhavnroptrædn!. Forsalg: Gimls Caf Ol Mdlmsskab af Gimls Musikforning indtil 31/12-96: 20 kr. Indmldls skr i cafn,. SØNDAG 8/lO kl fri ntr Dt Hmmlig BigBand Onsdag 11/10 Danmark-Spanin på 46-tommr TV ira k L 18: Dagns Spansk Mnu Frdag 13/10 kl.17 -fri ntr W&ill&GDS\9 r;oo71 ~~ fra k/.18: Tatrmnufor børn OC; voksn FREDAG 20/10 kl.21 - fri ntr l'lllllillilll Andy Singr Anntt Brunbjrg Kaspar Lindhardt SaJ!O Ba~gura Åbnt hvr dag kl Søndag kl Amrikansk Billdr af Jacob Holdt' Søndag d. 1/ kl. 18,30 - ntr 20 kr. Jacob Holdts brømt multi-mdia show om hans rjs gnnm USA, hvor han i 5 år bod blandt alt fra d fattigst af d fattig ngr, til dt hvid, kstrm ovrklasssamfund. Gå ikk glip af mulighdn for at oplv t stykk amrikansk virkli'ghd, st gnnm Jacoæb Holdt's mgt udtryksfuld camra. NB:- ca. 25% afbilldrn bstår af hlt ny indtryk fra Jacob Holdts USA-ophold_ d sidst år. Panama mit Drø:nunlarid afja:nosch Børntatr frdag d. 13/10 kl. 17- fri ntr Panama mit Drømmland r n morsom forstilling md harmonikamusik og grydskviolin. Dtt r Gimls først forsøg på at lav ''fyraftns"-børntatr, hvor dr kan købs god og billig mad til båd børn og voksn ftr forstillingn. En dag findr dn lill bjørn n kass i flodn. Dn duftr djligt af bananr, og på dn står dr PANAMA. Så Panama lugtr åbnbart af bananr. "Panama r mit drømmland", sigr dn lill bjørn, og dagn ftr dragr dn afstd sammn md sin vn, dn lill tigr,for at find Panama. Musikkn spillr n cntral roll i forstillingn.. Dn undrbyggr stmningrn og skabr ANSIGT TIL ANSIGT En film af Ann Wivl VOF-Film i Giml Torsdag dn 5.10 kl. 19 slv pointr til historin. Dr r lagt vægt på, at musikkn, som r inspirrt af fransk harmonikamusik,'har humor. Musikrn spillr slv n vigtig roll i ~ forstillingn. Filmn r optagt på pastoralsminarit i Købnhavn, D har dt til fælls, at d raktr på n så lvnd og virklig liv. Ann Wivl:" s tankr om opgavns ka hvor d tologisk kandidatr ftr ndt studi gnsluttt sig til at bliv præsdr kan gnknd dm som har læst tologi og har b udtryksfuld måd, at vi annmgår t fir måndrs tr. Jg forstillr mig, at mnnskr, dr lignr os kursus i dn praktisk diss ung mnnskr, dr slv." Filmn viss som vido på stor skærm. Dn va præstgrning, som d om står ovr for sådan n livsopgav, må gør sig n masrr3 timr. t øjblik skal udfør i dt : Tilbudn gældr til og md 14/10 95 ~ OOlW! ~W~OO'ij!Jn~oo kilting~:~~~~~sgs':;dz,.

5 28. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET 5 Grønt lys for badværlsr Ljr i N ordns jndomm få r nu ndlig mulighd for at få badvæ rls 1\. Iv INSPIRATION j 'J TIL HELE GULVET Af Poul-Erik Jnsn, Ljrforningn lsiands Brygg Nu r chancn dr for at få t badværls. Dt skylds bl.a. lovn for "Privat Byfornyls", som givr t statstilskud til tablringn af modrnisringr ovr n 15 års priod. I d først 8 år vil man sålds få 40% i tilskud, hvorftr man i d rstrnd år vil få bløbt ndskrvt md 5% om årt, sålds når dt r færdigtablrt vil man i alt hav fåt t tilskud, dr svarr til 1/3 af tablingsudgiftrn. Ljrforningn Islands Brygg" og Ejndomsslskabt Nordn har forhandlt sig frm til n ordning som btydr, at hvr jndom får tildlt n årlig kvot af badværlsr md dt fuld statstilskud. Ordningn r ftr nuværnd forhold gældnd til dcmbr 1995, mn dt forvnts, at lovn vil bliv forlængt vd d igangværnd forhandlingr mllm Ljrorganisationrn og udljrorganisationrn, som rgringn md hnblik på n totalt rvidrt ljlov har tagt initiativ til. Frivillighd Privat byfornyls for tablring af badværlsr r n individul aftal mllm udljr og ljr, samt n uvildig opmand som r bisiddr for bgg partr. Dt skal gørs hlt klart, at dt r frivilligt at få tablrt badværlsrn, mn md t statstilskud på ialt 1/3 kan man nok ikk forvnt at få dt billigr i frmtidn. Dt r liglds vigtigt, at dt kan sikrs, at standardn af badværlsrn r i ordn, hvilkt dt tætt samarbjd mllm Nordn og Ljrforningn skal sørg for. Kronr og ørr Ejndomsslskabt Nordn kan tablr t badværls for kr. Ovn i skal dr btals 10% af dtt til konsulntn samt 5% i administration ialt kr. Ljrforningn Islands Brygg kan kun støtt op om idn. Hvis vi brugr lovn om privat byfornyls rigtigt, kan vi hæv standartn på Bryggn så mgt, at vi ikk, som f.ks. dl afvstrbro, får n påtvungn kollktiv byfornyls, dr kan btyd ljstigningr på op til100%. Ljrforningn støttr også idn fordi vi mnr, at md dn nuværnd inflation vil husljstigningn bliv ædt op, og dn vil drfor ikk få dn stor økonomisk btydning for ljrn. Slvom vi får forbdrt vors boligforhold. Ljrforningn har indgåt n aftal md Nordn, sålds at intrssd ljr vil kunn udfyld d nødvndig papirr, dr vil bliv sndt rundt md næst husljopkrævning llr før. Er du i tvivl om nogt vd tablringn af badværlsr llr andr sagr, r du vlkommn til at kontakt Ljrforningn Islands Brygg i kontortidn -hvr onsdag mllm kl og i Bborhjørnt, Lifsgad 7, hvor bstyrlssrpræsntantr fra ljrforningn vil vær tilstd. Kahrs Parkt Eg llr Bøg Stuttgart Ægt træ hl vjn ignnm. Svnsk topkvalitt. 15 mm tyk. 4 mm slidlag. Lakrt 5 gang. Formstabil kvalitt. Pr. kvm. M Svar til Hr Lyck i Ingolf Alt dt du brokkr dig ovr, r nogt du har skrvt undr på, da du fik ljlighdn (nmlig n Husordn), som din bstyrls nu vil håndhæv, nu, hvor I r blvt jr og slv skal btal for vntull skadr. Vi har cyklkældr, dr blivr rnovrt, hvad du også har fåt bskd om. Mn dr gidr I ikk at gå nd. Dt r nmmr at o smid cyklr og andt vd jrs dør, udn at tag hnsyn til dn pæn bplantning og for lidt plads til gånd, dr hnviss til at gå gnnm Skraldbøttrummt. Hvis du sr i din opgang og I går dn, har diss ting altid vært forbudt! Så hvorfor skal dt vær tilladt nu, hvor I r blvt jr. Vær du glad for, at bstyr!- sn nu ryddr op i gaml skadr. N.B. Hvor mang har hntt nøgl til cyklkældr. Nj vl! D r ligglad. Gør som dt passr dm. Så tak til Bstyrlsn, som tagr hnsyn til dårlig gånd- ældr - børn i gårdn. Abn t brv til Nils Busk Åbnt brv til formandn for LLO Hovdstadn Nils Busk fra Hinz Larsn Formand i Bborrpræsntationn i Njal A Bborrpræsntationn i Njal A har md intrss læst dit indslag i Bryggbladt d. 14.sptmbr Mn vi vil da ikk undlad at mind dig om, at dr hvrt år blivr sndt 114 million god dansk Brygg-kronr ind til LLO, hraf har Njal A ståt for d ,- kronr. Mn dn var, dr r blvt lvrt i d forgangn år, har ikk vært prisn værd. All d png kunn hav vært brugt bdr hrud på Bryggn. Som ksmpl kan nævns, at i forbindls md tablring af fjrnvarm i karrn Njal A og Njal L/Saga A blv dr d. 24 august 1994 mllm LLO og NORDEN "forhandlt" t kakklovnsfradrag til 3.200,- kronr pr bbolssljmål. Mn du var udmærkt klar ovr, at normn r 3.200,- kronr pr.' løbnd 50 m2 bruttotagaral. Så jrs såkaldt "aftal" har kostt Njal Ks ljr ,- kronr og for Njal L/Saga Ks vdkommnd t blil!b i samm størrlssordn. Angånd Njal Ks aktull boligrtssag har du til dls rt., mn for n pris på ,- god Njal A-kronr om årt kunn vi jo godt hav forvntt nogt mr profssionalism fra jrs sid. Hændlssforløbt r jo, at jg modtog n stævning fra Købnhavns Byrt Vnlig hilsn Lund og kontaktd LLO. Mn Njal Ks sagsbhandlr (Jacob Buss) var tagt på f ri udn at rdgør for, hvilk mulighdr dr i LLO r for at ansøg omtalt fond om hjælp til n rtssag og hvilk procdurr dr i øvrigt bnytts i lignnd sagr. Slvfølglig skal LLO hav dn ros, at d da har prøvt at før ljrns sag - mn dtt har kun vært på opfordring fra d rspktiv bborrpræsntationr. Dr har intt opsøgnd arbjd vært fra LLO's sid. r;otje SKO FORTJENER EN RIG"rtr; Si<OMAGER. ALADOIN'S SKOMAGERI TORVEGADE 24, KÆLDEREN TLF MANDAG-FREDAG KL ,30 MIDDAGSLUKKET E EDEKA EDEKA l HOLTE VINLAGER. V l Pr Toft Egilsgad 2 Tlf Fax Rørianddanunn Jo, vi fik mang raktionr på dn mgt kontant cyklaktion. Nogl var bgjstrd ovr, a t dr nd- Få råd til at lv som du gør! Få t nummr i Klasslottrit! Btal vt. via PBS og din gvinstr blivr sat ind på din bankkonto. Åbn t: Man.-tors Fr Lør lig blv tagt affær, ikk mindst da dr rnt faktisk slt ikk må vær cyklr i gårdn - dt var n btingls fra Gårdrydningskontort da vi fi k rnovrt vors gård. Andr følt sig forståligt nok stødt og svigtd, hvor skull d så gør af dn lskd tohjul d? Vi f17.r hurtigt frm. Slvfølglig kan man ikk forlang, at cyklistrn slv skal find ny mulighdr for parkring. Først og frmmst må vi sørg for ordntlig facilittr til dt cyklnd folk og vi r i fuld gang - dls md at søg Vjkontort om indragt~ls af nogl p-pladsr rundt 01~, blokkn, så vi kan få opstii lt cyklstativr i st i~ t. Når diss tiltag fo håbntlig lykks kan vor-: :=; cykl p-problm bliv løst. Altså: Vi arbjdr ihr digt på sagn - også dm. - og sigr dsudn tak!,il Nils Lyck for d pæn ord om bstyrlsns øvrig arbjd. Dt vannr og;.:a at få nogl positiv tilkndgivlsr. Vnlig h n bstyr.,. n i AB Ingolf

6 6 BRYGGEBLADET 28. sptmbr 1995 Sporvogn og busstop vd Langbro Transport forbryggbborn Dt først transportmiddl på Bryggn var lini 8, som kørt ovr Langbro og havd holdplads vd indgangn til Bryggn, ca Snr blv bhovt størr og vi fik i 1920 sporvognn lini 4, som kørt indtil 1954, da dn ny Langbro blv byggt. Drftr fik vi, som d først af d købnhavnsk sporvjslil'\ir, n omnibus som kom til at hdd linj40. Gnnm årn har dr vært mang planr om transport til Bryggn, da Univrsittt kom, fik vi flr bussr blandt andt dn mgt vlkomn bus 32, som gik lig til Lufthavnn. Ind i mllm r dr gnopståt båd sporvogn og gaml tog på Bryggn, ntn på grund af optagls af film llr at Amagrbann kørr ign. I 1984 planlagd Kollktiv Trafik Forbund, Amagr Byban kørnd fra Købnhavns Hovdbangård md station på Islands Brygg og ud til Lufthavnn - liglds i 1985 planlagd DSB også n byban md station på Islands Brygg ud til Lufthavnn og dn andn vj til Købnhavns Hovdbangård. Nu far vi "måsk" minimtron, mndtsr ud til at man planlæggr mtron udnom Islands Brygg, mn md stop på Univrsittt og ud til Ørstadn!!! Sussi Elmann Paddison Lini 8 kørr ovr Langbro ca E o bt)'dli Udvidls tf Kbtobavoa Havn r forltaa.tnd(', o1o ndnu r dt ikk bstmt. om d or Ha oaulæ kom mr til at har mod Nord. Øat llr Srd. Blivr dt 3idst Til: fældt. mu dr abtolut forindn t k n Forbdrior :af Trafik forholdn vd Hnotn. or Laoabro kommr da rnt for Tur. J d tldtt Aar r md Amaara norm Bbrrls or Auto. -uobilitmot Ud iklio Trafikkn mtd Motor-.. o.,-o o r Laoabro ttrt md 300 Procnt. og htr SkibiPattu for-aanaar lnc Afbu dclur or Tidsub. SpoTrtmaalt r ou: Hj ~ bro llr Tunnl. En Hibro. a.om all Skib kao pautr undr. r praktitk tt umull.r at bytt. Dr kan kuo ntr 1'al om n Bro i o HJd at 19 Mtr ovr dar1ir Vandt. aom n1lodr Skib fuo njl undr. Oo 11 rducr lt DUYRrtod Antal Optukoiorr ar Bron til r 11 Fjcrrl-dtl. Til n uadan Bro maa Oøkør~. l,.o imidlt>rtid btrynd,.t'd Raadhuapladun. o.: Ndnfor: Tgning fra Illustrrt Tidnd ca. 1920, hvorman lagd planrom frmtidns trafik til Amagr. Ndic~aln r:ul vd Sruminsli tutt. Dn vil mtd Omlærninatn af V trvotdrad kost 11 Millionr. En Tunnl mat bataa af to Rør, t tor hvr Trafikrttnint. mtd Korban oc tmall Forton. Paa Drns Sid maa Ndkrtln find Std vd Dants Plads, paa Amarrsfdn,.d Artillri~ vj. Dnn Tunot>l vil omlrnt kost 20 Millionr. Nu skal d aaakjndin i n nær Frmtid, mulirvis allrd i Aar trrft' dra Valr...'or(lvtn Kn!pp.cb bro. nur.uropn tr opp.., or Tutfn l1 af ~1.-n ru'l!lkf" t V<'n.tt r PIIA btat ShJr. l )lit.ll('n d t r.proj, klcr til Il l'l,' HN I~ UJvi~lc l~t rnoi.l Nord, 0."tt ('Ilr Srd. F'orncJ('n u~lk~tqt 1il f'n llojhrn.!!lom min drt! ~k 1b ).ll.n PU~ttl" un,lrr. o~ E<n Tunntl. l)cnn b<'st4gr a f t J ltur: A. tlt r tntt r TrMilchn fra Ih n til Amar,.r. Oi U. ll'r IOt;f'r lf'n mo.hhiit~ Tr filc. I ht('tt Ror r dr I< orlottn o.: to ~;mnll f:'mio\'c', o~~: u ndr Ror<'n~ blivr lr N Huru IJU til l'at..h r.,\fvondiur at T unuj('o or Lu(tforø)'tlt Ol('d JJurtl lll'lllllin.: af Lh ru:io\ltlmp>n fra Motorvorntn. OPRYDNINGSSALG! Vi har vært rundt i krogn og tømt skuffr og skab, så vi har fyldt vindurn md kamrar, optik, blitz, kikkrtr, stativr, taskr, vidotilbhør, vidordigringsudstyr, rammr, album og mgt mr. NJAL FOTO VIDEO NJALSGADE S TLF GIRO FAX

7 28. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET 7 Sundby Nord til Ejdrn Af P.Thomsn, Bryggbladts udnrigskorrspondnt, Sundby Foto fra Lokalhistorisk Fornings arkiv. Amagrban n! Kulturtogt - n andrlds rjs -sidst nyt Tirsdag d. 12. spt. var n grupp Bryggfolk samlt til t mød omkring Kulturtogsprojktt "Amagrbann - n andrlds rjs...". 1bgt som skal kør på Amagr i 976, har Bryggn som l. station på rutn. Mn ntr op hr hos os r dr n dl problmr, som brmsr for dt vidr forløb - bla. planlæggr Ørstadn nogl borprøvr på togstrækningn v/fast Battri i D folk dr dagligt arbjdr md Kulturtogt, r gnnm mang måndr sndt hid og did mllm d implicrd udn nogn rigtig afklaring! Thrsdag d. 14. spt. blv dr hr på Bryggn samlt undrskriftr fra institutionr, forrungr osv. md n skrivls om, at vi hr i vors bydl ikk vil find os i at bliv udlukkt fra rstn af Købnhavn og Amagr i Kulturbyårt. Ørstadn og andr implicrd må sørg for, at togt udn forhindring kan kør ind ovr togbron langs Langbro og vidr til d i alt 6 amagrkansk "Stationr"!!! Frdag d. 15. spt. sndt Amagrbann diss undrskriftr til d højr og afgørnd instansr!!! Eftr t mød d. 18. spt. går Trvor Davis fra Kulturby 96 nu 100% ind i sagn og sørgr for, at d rigtig talr sammn - dr arrangrs nu t mød md Ørstadn! Ovrborgmstr Jns Kramr Mikklsn har mldt at også han vil gør sit til at brikkrn faldr på plads! Dn afdling dr står for gravarbjdt v/fast Battri, har udtalt at dr r hip som hap hvornår dr gravs!!! Så nu skal dr bar krydss fingr - og så får vi forhåbntlig t svar i startn af oktobr! Følg md i næst Brygg Blad. Lig nu r Amagrbann i gang md at arrangr n Fut Caf Aftn i Gi m l Frdag d. 10 nov. kl. 18!!! Så sæt X på dnn aftn!!! Vnlig hilsn Bryggns "Stationsforstandr" Sign Bang Frmtidns byban Tgning af I s lands Brygg-stationn ovr jordn og undr jordn fra Ørstadsslskabts pjc "Ny byban i Kb h". For nogl hundrd år sidn var dt t par flækkr, markr og mindr gård, dr gmt t stolt og stout folkfærd i d lav hus midt ud på dt forblæst Amagr. Eftrhåndn var dt blvt lidt af n blandingsrac, stadig md n dominans fra syd for Danmarks græns - hollændr, tyskr, franskmænd og flr og flr danskr blandd blod, når var t lill hvil undr produktionn af kartoflr og grøntkål, svin og fdkalv til d købnhavnsk køkknr. Dt sund, karsk liv og d sultn købnhavnr r formodntlig årsagn til at dt lill bondfolk hurtigt blv flr og fik ovrskud til at bygg ud - ligsom drs øgd vlstand sugd håndværkr, kræmmr, dagljr og nklt drømmr til sig som n magnt. D stor åbn viddr, markr, græsaralr, strandng omkring d små flækkr blv langsomt prægt af dt voksnd antal individr. Som årn r gåt r flækkrn vokst ud ovr all brddr og nåt ud til bastionrn, strandkantn og Fælldn (som kun undgik indtagls p.g.a. gvær- og kanonskydri fra dt chauvinistisk Købnhavns dmarkationslinir). Sundborn, dr næpp vd hvilkn vj t gvær skal vnds, fik dog brudt divrs militær forskansningr md drs massiv kropp, som syns tildls styrt af kspansionstrang og tildls n dragning mod fjrn fortidrs hjmstavn. Mn i bgyndlsn af dtr t århundrd, nærmr i 1920'rn mødt dn naturdrvn udvidlsstrang ny forhindringr. Købnhavnrn fandt på at sætt n lvnd prop i flaskhalsn vd Langbro. D lavd simplthn t kompakt kvartr i Kalvbodsløbt og kaldt dt Islands Brygg - ligsom for at fortæll sigslv og all andr, hvor langt ud dt var. Ydrmr påtvang købnhavnrn sundborn n byplan - og bygglov, nogt af t imprialistisk ovrgrb på dt gæv bondfolks ritull byggskik. Og dt tilsammn satt n forløbig stoppr for sundborns næstn gntisk styrd frmmarch. Nyvåbn Svaghdn vd ny våbn r, at modpartn opdagr drs virkning - og ovrtagr dm, hvis d r god. Og byplansvåbnt - skønt dt stort st kun r lavt af papir og svulstig ord - havd gjort t lammnd indtryk på sundborn. Så ftr at hav brugt t par gnrationr på at komm til kræftr ovnpå dt ufin ovrfald, bgyndt nklt klarhjrnd sundbor at studr dt ny frygtlig våbnsystm, byplan- og bygglovgivning - og langsomt at tilgn sig dl af dt og tillær sig omgangn md dt komplicrd systm. Hr ss t kort som fonrwdntlig r Sundby Lokalrdds gnralskabskort for kspansionn af Sundby. For ikk at provokr dn stor nabo mod nord lagd man blødt ud md tilkndgivls af, at man havd gnvundt fodfæstt, idt man proklamrd oprttlsn af Sunclby lokalråd, Sundborn havd opmærksomt fulgt bryggborns skæbn i d ca. 20 år, dr var gåt sidn d havd fortagt samm dristig manøvr - og da købnhavnrn ikk havd fortagt nævnværdig rprssalir i dn anldning, slog sundborn ndlig til. Slvtillidn voksr Eftr 27 år oprustning og utrættlig mødksrsits kan Sundby lokalråd i dag opvis n imponrnd parad af vltrænd lokalpolitikr, kulturarbjdr og agntr af all slags. Flr vil sålds vid, at dt r sundby'sk agntrs værk, at WHO-projktt om forbyggnd sundhdsindsats i byr, i Købnhavn fik slogant Sund By år Tilsynladnd r købnhavnrn ndnu ikk hlt på dt rn md, hvilkn stratg man står ovr for mod syd. Godt nok forsøgt købnhavnrn i 1989 at sætt n stoppr for d ny kspansionistisk strømningr i dt urolig syd vd at fyr n såkaldt kommunplan af. Mn våbnt var dlvist dfkt pga manglnd vdligholdls og for komplicrd sigtsystmr. Købnhavnrns stratgi var at opdl og inddæmm d kspansionistisk strømningr i omkrdsn vd at slå nogl strgr på landkortt og rklær dm for bydl, som man lovd kiftvis indflydls på hlhdn og næstn slvstændighd - og - n hurtig bgravls. Sålds forsøgt man at pust til d nationalistisk kræftr vd jit slå n strg gnnm Sundbyrn og rklærd dm for to bydl: Sundby Syd og Sundby Nord. Vissalign r dr gaml konfliktr om områdr, navn, slægtskabr osv. i dt tmmlig ovrbfolkd områd, dr i dag forsøgs at hold sammn ignnm Sundby. fællsnavnt' Hlt udn tilsigtt ffkt var købnhavnrns opration dog ikk. Proppn vd Langbro, Islands Brygg, tilføjd man t næstn mnnsktomt landområd, Fælldn og dt mst afvstamagr. Dt var n alvorlig strg i sundborns planr. Islands Brygg, som købnhavnrn nu vil kald bydln Vstamagr, blv md dnn strg pludslig dn aralmæssigt størst bydl i Købnhavn, og storhdsfornmmlsr vill forvntlig giv konfliktr mllm sundbor og bryggbor. Og gansk rigtigt. Krativ strgr Indn læng bgyndt sundborn at flytt diskrt på strgrn i kommunplann. I bgyndlsn antog bryggborn, at dt blot var dn harmløs kluntthd, som d så godt kndt hos drs nabor. Mn bryggborn undlod dog ikk at nævn dt, når d n sjældn gang mødts i hygglig lag: Fælldn og Vstamagr r altså vors områd. Og d polisk sundbor undskyldt og bklagd drs ring færdighdr i strgtgning - og havd i øvrigt glmt visklædrt. Mn indn bryggborn havd fåt lt færdig, havd d fortagsomm sundbor flyttt om på strgrn ign. Ikk tilbag til Rød Mllmvj. Nj, dn "forkrt" vj, så grænsn mllm bydln nu var Artillrivj. Ups! Dn blyant - sundborn havd aldrig lært at fatt rigtigt om n blyant ftr d mang århundrdr vd plovn. Dt mått bryggborn virkligt undskyld. Bryggborns pandrynk voksd btragtlig, da d tilfældigt fik fingr i n ambitiøs publikation fra Sundby Lokalråd, Forslag til forsøgsprojkt: Bydlsrådt i Sundbyrn. Hri står dr bl.a. at læs: "Vi skal drfor forslå t forsøg, hvor dr oprtts t bydlsråd i Sundbyrn indnfor dt samm gografisk områd, som p.t. dækks af Sundby lokalråd, hvilkt frmgår af Dtt billd, som indgår i Sundby Lokalråds logo, fortællr tydligt, hvordan Sundbyrn i dag opfattr drs udstrækning på Amagr. Bmærk at Islands Brygg har mistt Fælldn og 'Vstamagr. følgnd tgning fra lokalrådts logo samt kortskitr s." Et blik på logot bkræftr til fuld sundborns sort hnsigtr. Mn for at ingn skal tro, at dt ign r manglnd færdighdr vd tgnbordt, forklars logot md stor slvbvidsthd: "Gografisk r bydln naturligt afgrænst af Sydhavnn mod vst, strandn mod øst, Købnhavns bygræns mod syd og Stadgravn mod nord." Og storhdsdrømmn sætts i grl rlif i næst afsnit: "Md hnsyn til Islands Brygg og Christianshavn oplvs bgg diss bydl af borgrn som s! vstændig bydl md gn lokalråd - som vi fra Sundby i øvrigt har t godt samarbjd md." Eftr at hav tilgnt sig nabons områdr, md n lt bmærkning om nabons ring ralittssans - "oplvs bgg diss bydl afborgrnsom slvstændig bydl" - fornøjr man sig ovr t godt samarbjd. Skiftr Købnhavn navn i år 2000? Sundby Nord arbjdr ihærdigt for at få proppn vd Langbro liminrt, som spærring mod d boblnd kræftr i sundborns blod. Bryggborn vntr snart at s Sundby lokalråd på bann i forbindls md diskussionrn omkring Univrsittt i Njalsgad, hvor univrsittsfolkn ønskr at forlad bygningr for at vnd tilbag til dt indr Købnhavn. Vdholdnd rygtr vil vid, at Sundby lokalråd sriøst ovrvjr at tilbyd at ovrtag bygningr til frmtidig admininstrationsformål. Dt r hllr ikk utænkligt at købnhavnrn i år 2000 vil s at Rådhust har flyttt adrss til Njalsgad. I så fald r dr mang på Bryggn, dr forvntr n ny opblomstring for bydln Islands Brygg - som n tak fra sundborn for dt god samarbjd, bryggborn r blvt bskårt.

8 ... 8 BRYGGEBLADET Aktult fra Hans Tausns Kirk Gudstjnstl is t Søndag d. 1. oktobr kl. 11: Fabritius Søndag d. 8. oktobr kl. 11 : Hans Ankr Jørgnsn. Børn- & familigudstj. Tirsdag d. 1 O. oktobr kl : Hans Ankr Jørgnsn. Studntrgudstj. Onsdag d. 11. oktobr kl. 14: Fabritius. Samvær. Sogn- og studntrpræst Hans Ankr Jørgnsn, Snorrsgad 9, s. Tlf TræfTs på bopæln: Torsdag kl Frdag kl På Købnhavns Univrsitt, Njalsgad 80, lokal 13 - l - 69 tirsdag og onsdag kl Tlf I øvrigt ftr aftal. Sognpræst Bjarn Fabritius Ptrsn, Æblts Kvt. 15, Nivrød, 2990 Nivå, tlf TræfTs i kirkn tirsd. torsd. og lørd. kl Mand. kl og onsd. kl Tlf Kirkkontor Kordgn Chr. Lind, Halfdansgad 6,1 tlf TræfTs dg!. kl , tirsd. til!. kl , lørd. kl Kirktjnr Anni Grundtvig. Træffs hvrdag kl på tlf Organist Britta Bugg Mads.JI, Puggårdsgad 15, Kbh. V. tlf , bdst kl undt. mand.- Mnighdsrådts formand Michal Riis, Rykjaviksgad 5, tlf Kommr familin på bsøg? Vifilbydr Købnhavns billigst ovrnotning på totoll nyrnovrt hotl særrobot til bryggbor tlf Egilsgad 33 Ny tidr i kirkn Måndlig børn- og familigudstjnst Som dt r gåt op for d flst r Børnklubbn ikk startt op ftr sommrfrin, og dt prøvr vi at råd bod på vd at indfør n måndlig Børn- og Familigudstjnst. Dn først løbr af stabln Søndag dn 8. oktobr kl. 11, og formr sig sålds, at båd børn og voksn bli vr aktivt ngagrt i Guds tjnstn. All børn og voksn, dr ønskr at mdvirk til n spændnd og sjov afvikling af dnn mssn, b ds mød op n 1/2 tim før, hvor dr skal producrs papirflyvmaskinr og dr skal øvs t par nmm børnsalmr. Ellrs vil dnn Gudstj- Samvær nst form sig som n "Træplantningsgudstjnst" hvor vi bagftr går ud i Kirkhavn og plantr t nyt træ, og vd Gudstjnstn vil dr vær indsamling til Folkkirkns Nødhjælps Træplantningspro jkt. Dr vil ndvidr vær kontinurlig altrgang md Brød og drusaft, så all kan vær md. Eftr Gudstjnstn vil dr vær n bskdn fro kost og diskussion om, hvordan vi får t mr aktivt og spændnd børn- og ungdomsarbjd vd Hans Tausns Kirk. Vl mødt søndag dn 8 oktobr - Vi håbr at s rigtig mang børn og Voksn! Onsdag d. 11 oktobr kl. 14 Vi bgyndr som sædvanlig. md n kort gudstjnst. Drftr r dr kaitbord i saln md lottri til 5 kr. pr. lod. Eftr kaffn blivr vi undrholdt af n gymna stikpædagog fra Hll Gotvds gymnastikinstitut. Hun fortællr os om, hvad vi kan gør for at hold os i Basar fysisk god form og vil dmonstrr sin ord md øvlsr, vi kan sidd på n stol og lav. Så indn ftrmiddagn r omm, vil vi garantrt allsammn hav opdagt nogl musklr, vi slt ikk vidst, vi havd. All r mgt vlkommn!!! Lørdag dn 4. novmbr kl Som dt allrd r nævnt i sidst nr. af Bryggavisn r basarlodsdln "Grisn" løs og klar til at bliv fangt i adskillig forrtningr hr på Bryggn. Btjn vnligst Dm slv og støt dt god formål: At mdvirk til, at dr kan fungr t godt og rart børn og ungdomsarbjd vd Hans Tausns kirk. Tag vl imod vors sælgr. Til slv basarn dn 4. Til fordl for dt friviltigogmnighdsatbjd Yd Hana T us.na kirk l lalandslllyggs Sogn novmbr r man mgt vlkommn til at aflvr ntn Loppmarkdsffktr llr brugt tøj til n nystartd Tøjbod. Man r også vlkommn til at kontakt Kirkkontort på tlf og aftal afhntning, hvis man ikk har mulighd for at aflvr dt slv, så vil vi sørg for afhntningn. På forhånd tak for vnlig intrss!!! ~._...,_...! ~ M,... bo,.. ~ - ""'""'-'-~... no -,,. '' c.-... w..._..,... """""""'..,_..._.. ). JIOO... :n a )._ - -"""..., Ni-- o ,. n n ~ ~~~~...,. ~..,_,.110.".,._... Ol'll -.._...,... n~~ a o--..._.,. '""..,. ~...,_~..., --"''"',._ ~ ""'--~.._...,.,. _<01...,._,..,. ki. H) t tndl9 1tl,..,.. 53 gvinstr til n samlt,~.':m. værdi af kr. =:= ~ -,. ~--~ ~.._--~ -- ''"'11 ~... ~~~... - o.-.,'cii:ioo... or.f - -a o..-.. M..,..._... '"' :;:::::::::=~..,.._~...,_ ::.. :_,_ :: :.~:::=:: _",_...,.... a..-.~ _...-._ ~- S vnligst bagsidn: STØTVORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS!!! Nyt fra Bibliotkt Så r dr film Børnbibliotkts filmklub invitrr onsdag d kl. 10 all børn fra 3 år på kattjagt og klovnri i Gi m l. "En mislykkt kattjagt" r n fstlig fortælling om to børn, dr bar lig tror d skal giv drs kat t bad. Så går dn vild kattjagt. "Cannonball - klovnn og hundn" handlr om n lill hund, dr stikkr af fra t hundintrnat og oplvr n mass ting. Samtidig har Trængr hjmmt til n omgang? Vinduspolring Rngøring Loftrydning Ring og aftal bsøg for t uforpligtnd tilbud. CAAROS RENGØRING ENTRUM VINOUESI'OLERI NC ArS t ~ AI 1 1 hiu()i~it l (o l l' l N 1'1 1 rj 'o....'\l, Købnhavn l i Holbæk ARBEJDE TILBYDES MEDARBEJDERE SØHS AF: Alcls-UIIIn, Aklioa B-hjlp, Aktioasbastt Sidtllalu, Albtr1Siuad Nrndio, Alzbti-rforrllia-. A..,..i Galbtvqd sa, AmDHty lalti1uidolllll, Aamoa Tultr, ASF - Dusk Folkbjlp, AssilitliS Kl.t.qAnll Formicliacs Caltr, Assodadoa ror Wodd EdKMioa, At-AIIt'llrortloaadt, Blllltnop Haaclicap ldnnt O ab, B kbllkhobbta Sita, Bl... j FriluflKta, Bat B tu Tatr, Bikla, Billid 01 Sv.. 1tyJOtcls Idnntrorrlli.., Bil Korw B-a, Bolig- Motol' og Hjlpllliddtludulgt, Boyd LydmMJ'ta, Boyøbllldt, Boyøas ø.-- oa U ~~&clo.-cør, Boyøas Vi~liglotd, Biltik Salam, Byt111 V... drdacl<, ø.- Kolltor, C.ri Offsidt, C.ft Vm, C111tr ror Kollllikdslliac, D-.t.s Mtairr-Forraiag/UIH, Da11.11trto-t, Dusk Arrika Caltr, Da~~~k Flygllliac~ja!Jp, Daask Haadicap Forbwod, D&~~~k ME/CFS Forrlli111, D-k a.d Korw, Da111k SaallllmiJsioa. Dusk Døvs Luodsrorbouocl, D Saøwi~adt Mniglodspljr, Da Gra11.11t Kaaal, Dtt D&lllkt CakrrorMaDtskrrlligbtdtr, Dt D&lllk Spjdotw.,., Doysl.ad Vrrsltd, DyiWDOtD, Familiul<ola, Fanun Kldtr Radio, FBU Forw:lclftludsrorrlli~~&tD, Fhbaltas Boldldub, Fiska V rosld ror bra & uc, A'iUG, Folkki~as Ndloja!Jp, Fortluødtt ar 1948, Forralacta 'lblmton-t 13', Forrlli111a ror Mllis Bvarrlst, Forralacta dl S llt ror Mdrr, Forrlli~~&u 'V rrskdtt, Fonluoiacsualtr ror Unkvlllikt, Frtlstas H~m Socllllljtaslt, Frit B-blvtrog Frilidsbjtm, Flluki~ligt Udvalg ror Flygt h t pol Nambro, F~t~~gstlsbtsgstjasko, Gutllri Offtid, Gladsu Haacliup.ldnltt, Grrapac, Gtwlldals PtiiSiollisddub, Gtw11t Fontm, Haas To as Kl~. Htrb'ltt Skihsporrt, HIKA, Hjlp Sanjtvos S.ra, Hovdcirida, Hvid Strud lisvildtltjt, Iad-Sam, ladvaaclrtlbilldtcaltrrt, llllltrulioaalt Fonom, IOF - l.,.lllidtrrcls Oplyslliags Forbouod, b... b.. mic Agacy, Karras Milldt Bbortous, KarMval l Maj. KruK. KFUM Kl~as Gabnlgscnltr, Ki~IIS Korwlur. Kjlltamas Gymustik Forrllidg, KLO, Kl bbta i 'Dt &alt Pol', Kolltkllv Koonliariacu KoKoo, KRIM, Kullllrbulsta DIICmar, Kulturby 96 Frrdtriksbtrc, Kvilldtbwts lllro-& G llnlc boolik, Købt"..., lattrulioaol Tultr, Købt"..., KvilldtdacMjsl<olt, Luodsrorrlli~~&ta A.~~~&igbtdssago, Luodsrorraiacu ar DliiUD&rtos Flygllllactvtll~~tr, LA VIA Kbt11Mv11. Ullt Skol ror VoksDt, Lyagby H.alldicapidnrts rorraiag, Lyspuakllrt, Manuna Mia, Mariatjaslta, Mtdbo'ltril tt pol Kaplvj, Mflltmrolkligt SIIJII\Ii~. MoMo's Hus, MlldtDts Hjm. Mdslirdt ror ladvaaclrrrr og Daaskrr, Mclrt~ja!Jpa ar 1983, Nobo-Cuttr A,...gr, Natur og Uacclom, NaturAnla liacbus~lnl, Ntl\lllfksltdtt, Noalo. Nyt i Da~~~k M ik, Nddluutkkrr-. O.Sis, PtiiSiout ror HIV, Pasioalstt-. s...,..;~, Projkt Bli Pon, Projkt ø.-m um, Projkt Morcacari, Projtktbutikka. Radio "--1 Stnop, Radio LoiiiS, Radio Ra.. tosk, Radio Vuttrtoro, Radiotl, Rtd BIU'IItt, Rtdta, Rtgasl<ongnoppa Ntpntbs, Run Mullimtlia ~uclioa, Rclovrr KrrstoiJ-Baskbllldub, Rø~~~~brto t, Siad Luodsrorrlliac, Sjaklds Sloop, Sokkluad Radio, s.. m.,_t, Stj-kasltrr-. StudattrSldt- ttt, Sltlkctakr mod Iaust, Tll&ts Hus, Tbt Missi.. Uak, Todsskrif'tsttaltrrt, Tjnoobyls V uar, TV -Stop, U-lalldsrorrlliacu Svalt-, U-lalldsb~p rra Folk til Folk's gtllbncscalft, U-ludsimpol1t., Uag pol Uai, Valby V~trrsltd, VtgttariJk lllrormalioa, Vuttrtoro Kultunoc<, Vsltrtlov Ltjrforrlliag, Vsllrrtoro Lokal TV, Vulltrtoro Onlblilldboodk, VokstilVD Budk Suad By, Vor F111t Ki~ V~trrsltdtt, Vrrslirdt Sr Aau, Vtrftsltdtt Stolpa, V~trrskdtt Åbtn Dr, VIHfst Hladbold Klub, J ;;j;~;~~a;,ms;; Mf/11/IISR/LD IUKSTIIfUf. l ØER Ø 1M 1ft FØI.K TIL VIDT Ffti&Wif ~m. HfMifHUf: B~,gns Fr1 orm TI,EIIfS ØIISNH Kl. " 11 H ~~~Umm lsiaids mør 28. sptmbr 1995 klovnn Hugo fiasko md sit klovnnummr i cirkus. Mn da klovnn og hundn møds og blivr vnnr, skr dt nogt. Børntatrforningn Ama'r Børnbibliotkt kan attr byd på mang god tatrforstillingr gnnm Børntatrforningn Ama'r. Eftrårssæsonn bydr på forstillingr for "Børn" fra! år. Dt nst dr krævs for at kunn s forstillingrn r, at man blivr mdlm af forningn og dt r gratis. Indmldls kan sk på børnbibli otkt, hvor man også kan køb billttr for 30,- kr pr. stk. for børn og voksn. Hnt udførligt program på bibliotkt og få mang god oplvlsr i tatrts vrdn. Forskudsskma På bibliotkt har vi nu modtagt forskudsskma r n fra skattforvaltningn. Dn automatisk forskudsrgistrring tagr udgangspunkt i årsopgørlsn for 1994 llr forskudsrgistrringn for 1995, så hvis din økonomi har ændrt sig væsntligt,- og du vil undgå rstskat, så kan dt btal sig at hnt t. Skmat skal indsnds snst "lo. oktobr Kartotk på EDB. Onsdag kl tilbydr vi ign undrvisning i brug af vors publi kumstrminalr. Vigivrn introduktion til søgsystmt. Drnæst blivr dr mulighd for at afprøv d nyrhvrvd færdighdr, for vi har lavt nogl opgavr, man kan løs vd hjælp av maskinrn. Hvisduslv har nogl bogtitlr, som du villd ftr i systmt, kan du slvfølglig tag dm md. Eftrårs-tilbud 3 pizza 100-, +nr. 22 & 24 Big Burgr 22.: ' Jumbo Burgr 25-, Udbringning kl l O,- kr. F o od Palac Lifsgad 5 Tlf

9 28. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET 9 Tn<Erkdag tak tillykk md dagn Byttljlighd Havs: Tr værlsr, 78 kvm., nær Sundbyvstr Plads og Kastrup. Måndlig huslj: 3400 kr. md altan og st. badværls. Ønsks: Halvandt til to værlsr, ca kvm., hr på Bryggn. Hnvndls: Hll G. tlf Andlsljlighd til salg i A/8 Gullfoss 58 kvm., to værlsr md bad, stor grøn gård, fælls vask og dørtlf. Kontant: kr. Vd hurtig ovrtagls ndslag i prisn. Huslj kr. ind. hybridnt og cntralvarm. Tlf Kær Karstn. Tillykk md fødslsdagn. Hilsn Ron, Carina, Frja, Thquila og Hll. Hjrtlig tillykk md fødslsdagn. Fra rdaktionn. Fn mly minj!: NoJ!It r inj! mt>d rwglt r furuh t vni Islands Bt"YI!!-W l B manlag d t n l H/9 kan aflwntt " i Bt bot t hjor nt t ('ft('t' fontdj!;h'n(h lwsk( d pa tt Jpfonsvm t t ('n pa nummt>t'pt :tl ~16 2H ;);{ Optagls af hilsnr til mær1<- og fødslsdag r gratis. D skal vær maskinskrvt llr md blokbogstavr. Stils, mgt grn md foto, t1l BRYGGEBLADET Lifsgad Købnhavn S Billdr md navn og adrss vil bliv rturnrt Bgravls Navn/gad/nr: O Bisættls All aftalr træffs grn hjmm hos Dm ~~ns Bgravlssforrtning Amagrbrogad 15 5 lsiands Brygg 1 3 TLF DØGNVAGT Løsning fra sidst nummr.. llfiiso#hft r~»h# tn6o~.r - _,, #- Løsning på krydsn kan aflvrs i Bborhjørnts postkass, Lifsgad 7, til og md søndag d. 8. oktobr 1995 kl. 19. Blandt d rigtig løsningr trækks lod om t gavkort på 1 oo kr. til EDEKA v/ Pr Toft, lsiands Brygg 25- hvor præmin i øvrigt kan afhnts. Vi offntliggør vindrn i næst nummr, som udkommr dn 12. oktobr. \-!~Ib S1llll ~ Gf!T IP~f S~NGE ll,f'lfl. NVND ~L R li~ SION.,. "" -l= ~ ~Pli!::.' p p [ R J) u f\/,5'.f).::1,.; c R f-r /.. R R. 1'7 m"'" ~ ln;r G )., o ~ p L{ D E, s ~ ri l~ ~ ~- f1... R L """ F-..s p l? ~ G Sif$.K r B R 3 ~ 6 lv.$ /( p R & N o R E f/ ~ f-l s 1-- ~ K p R F- {... E' - XT v~ R Il o T T f H u L L c: l"""_ l nu.....s ~.,., - T D,.S T f' ~ R ;r ~ J.. s -lv nu. ~ l l te tj ""' tw-loc.c s. R G- c ~ T E : [Z /N- 6 f1 R v ~ M l;; o E:' t;;;; l o... '""' r>..l T ~ R, o.s E. ~._ I r> E t: R i-' :- F' R R 16. E j) g j, ~Ir F FøL 'R Gl. -gjt. -l R /( Kryds& tværs-vindr.vindr afkrydsn i Bryggbladt nr. 15 blv: Michal Ptrsn, Gunløgsgad 54, 5. kv-el. No~ ØL Vl!.l;1) G~l<1 ~oet. '"'r D~NSK. S'Tl}F PIIJI! 'tone ~ sre'qe' Tlb!AtiKI ~~ 'j( l~- O L 'TE l> SN.'kiÆIL F IL ~~6T' t'ii.indf' PEl«T.,.,._ ti :J~ (/Al> - PlC. E' ~ (.::loa. T" 'ton FW:b l* PIMIr ur~ ~t,tf.,njt ~Fl ~/bl:. s 'R~; {Jcii4.TAL /,.f:ve/l IC.ON' HAP:SK ~ #<.ÆLF STI+T ~D' ~OOMT ~M Flt C. r DY l! Ff'UT'- f:lb06r 9tuN- IUPJT ~r T.W.. SLvr Tf""". STtiP J)RPfl. /= IJ'C2TW- l< " l- D~11c...SkiV* ~ k~u - r.' 'l. S1l)l"- f'4alj VM OG> 2.0 NC~ FA~uf' 8o4$TAV VNW-11.,.,...f'!>t!>.\ T' c /.ful l' TØ.7fT MO!l- '.t: t IIDIÅ8 RfT"'"' Folll(. Diss kun støtt-cd Daghladt Arn Wurglr Min kær J11111 larkdthl & Ptr A~rahamun & Bll Pppr Bys Vlhga"t Nils Haugard Saraj"o Ltn Kllrmann La' "ær' og pi" Ann Mrl Hlgr.:T.Ii~!!!! A~rahamcn & ann Lærkdahl l Pppr Boys Mu Frlag Snd mig CD'n»Når usynlig nævr knytts«. Btaling.n- 59,95 kr./stk. - r vdlagt i chck. i frimærkr, llr indsat på giro CD'n udkommr 15. oktobr. Navn: Adrss : Postnr./by: Snds til: Dagbladt Arbjdrn, Rysgad 3A, Købnhavn N.

10 10 BRYGGEBLADET 28. sptmbr 1995 Bryggns lokal fagrgistr Afspænding Dyrlæg Fødvarr forts. Isnkram Smd- & maskinfabrik Vaskrir forts. Hln Kondk Riis Bryggns Dyrklinik Bagr Brd. Sørnsn Arthur Thiim & Søn i/s Smd- og Masklofabrikkn Vaskri Kaja Hansn Afspænding Egilsgad 12 Egilsgad 35 Isafjordsgad 1 Harry Nilsn Eltr. 1/S Njalsgad 55 Thorshavnsgad 22. kld Storlasgad 14 C Kastrup Oyrldinik Bryggbagrn Kirkr og kirkkontorr Vinduspolring Saltværksvj 144, 2770Kastrup Lifsgad 17 Apotk kl. Nygards Rngøring 8~9& Hans Tausns Kirk Solcntr lsiands Bryggs Apotk Halldansgad 6 og Cntrum Vinduspolring Aps Bukttn Islands Brygg 3-5 Bryggns Viktualir & Smørrbrød Kirkkontor: HaHdansgad 6, 1. Egilsgad lsiands Brygg 5 Isafjordsgad 5 Ejndomsslskab. daglig kl : NORDEN NS tirsdag tillig: kl EDEKA Markd l Pr Toft Institutionr m.v. Auto Brdgad 34 Islands Brygg 25 Bryggns Børn- & Ungdoms- K.L. Auto Køkknmontring Spcialforrtningr cntr Isafjordsgad 9 1 t Frugtkældrn Tidns Form Amagr Køkkn Cntr Artillrivj 71 C Dansk Kunsthandværk Elktrikr Isafjordsgad 8 v /Vorup RasmussnApS Njalsgad 20 Kilting El-køb Amagrbrogad Bankr / Børnhav Isafjordsgad 4 Mjrit Thorshavn Gunløgsgad 65 AmagrBankn Thorshavnsgad lsiands Brygg Kørskolr Tandlægr Jørgn Frank Børnhav (dltid) Farvhandl Osthust Julls Kørskol Sørn Barstd Thorshavnsgad 28 Bgravlsr O. Nrbys Eftf. Vs Isafjordsgad 1 Gunløgsgad 31 lsiands Brygg lsaijordsgad Bryggns Bgravlssforrtning Amagrbrogad 155, Fritidshjm Krudtugln Artillrivj 71 A lsiands Brygg 13 Gnbrug lås l nøglr Trapautr m.m Flyttfirmar Gnbryggn Cntr las AIS Rykjaviksgad 2 Aura Vision Enrgi~rnt Falkonr All Fr.brg Intgrrt institution Sundby-Flyt Cntr for altrnativ bhandling Bibliotkt Artillrivj 71 D Snorrsgad 18 Vindut - Bgr & Blad Thorshavnsgad N~ sgad Egilsgad A nt man , lirs Malr ons.& tors , fr , Intgrrt institution tør Fornøjls l Motion Malrfirma AV-Byg Rød Kors-børnhavn Glarmstr Tæppr Egilsgad Langbrogad 2 Bryggns Motionscntr Jimmy Brgr Ultrup Tæppr Kigkurrn 6-8 opg. 8 Artillrivj Artillrivj Blikknslagr Malrfirma Nikanctr Intgrr! institution lifsgad 6 Snorrsgad 3 John Martinsn City Paintball Jørgn Sørnsn Gunløgsgad 21 Njalsgad 19 Egilsgad 1 O Tøj Malrmstr Harry Jnsn Bryggns Hrrmagasin Intgrrt institution Appldorn All~ 2, 2791 Dragør Thorshavnsgad 24 Thorshavnsgad 23 B Svan Pdrsn Eftf. Capnhagn K~kboxing Cntr Gulliossgad 4 Artillrivj 40 - bygn. 11 E Grafisk produktion Jsprsn Offst Pnlop Mdborgrhust Giml man- tr: lør: Grafisk produktion i all ld Murr Njalsgad 10 Thorsnavnsgad 21 Vd Langbro Blomstr Murrfirmat Lif Johnson AJS fax: Artillrivj 38 A Blomstrcirkln Fotografr Rubns Damkonfktion Skoln pa lsiands Brygg lifsgad 5 JAST Fotografi lifsgad 7 st. tv. Artillrivj lsiands Brygg 7 Grill l Pizza Bjrngrilln Møblr Bukttn Rykjaviksgad 1 Social- og Sundhdsforvaltningn Isafjordsgad EIFFEL Tømrr l Trælast Njalsgad Fotohandlr Egilsgad28 ACS Trælast AJS Njal Foto -Vido Crazy Pizza Amagr Fælldvj 50 Malou Blomstr Njalsgad 22 Amagr Boulvard Vuggstu Thorshavnsgad Artillrivj 71 B Radio& TV Jakobsn E & Sønnr ApS Frisø~:~alonr Mama's Pizza PinkRadio Øst-dtail l ngros Flair for Ha ir Lifsgad 9 Salg- rparation & udljning Artillrivj 75 Vuggstu Boghandl Njalsgad 22 Isafjordsgad Thorshavnsgad 23 A Bryggns bog og papirhandl Islands Brygg 21 K N Enlrpris AJS Gulvsrvic Ing Munk Artillrivj Forningr Snorrsgad 1 A-Z Gulvsrvic Rngøring Bryggns Pnsionisfforning Gunløgsgad 35, kld. (Bry~gns gulvmand) KSK Rngøring Vinduspolring pa Giml v/ ElVa Prulsn Brillr Gunløgsgad Klip21XX) Udljning Amagr Spcial-Optik lsiands Brygg 1 B Englandsvj 10 Bryggns Udljning Bryggns Pnsionistklub City Gulvafhøvling TS Rngøring v/ P. Jnsson Kongshøj 4 kld. Artillrivj 71 C Lini 121ig til dørn. Salon Anita 1675 Købnhavn V rngøring & vinduspolring Lilsgad Njalsgad Aykjaviksgad 3 kld Ops.: lsiands Bryg~s Lokalhistorisk Cyklr Vaskri Forning v l ussi Paddison Salon Brnhard Etik Hjmmsrvic Snorrsgad 3 Bryggns Cyl<lr v/ Jtt Eriksn Rstaurant l Hotl Møntvaskri Isafjordsgad 1 O Nygårds Rngøring Njalsl)adl lsaijordsgad og Cntrum Vinduspolring Aps Caf Mokkn lsiands Brygg 9 Islands Bryggs Lokalrad ~ilsgad36 Møntvaskri Lifsgad 7 Langbro Cyklr Salon Kath Njalsgad 24 a Amagr Boulvard 4 Brgthorasgad CO PENHAGEN Hundsålon Bd and Brakfast Bborforningn lsiands Brygg Møntvaskri Lifsgad 7 v/birlh Hindkjær B~~gns Hundsalon Thorshavnsgad Dinr Transportabl E~ilsgad 33 Fødvarr v l nwoldorff Kogkunstn Vaskrit Snhvid ABS Frugt og Grønt Gunløgsgad 21 kld. Optagis l fagrgltrt: Vstmannagad 2, 2. th. Njalsgad Rykjaviksgad 3 Ristorant La Coruna. ~ 200,~ kr. for 10 udgivt sr v/ Allan Bo Nilsn Lifsgad 2-4 vd forudbtaling, Prisrxcl. moms. Hnv.: BborhJørnt, tlfon:

11 28. sptmbr 1995 BRYGGEBLADET EDOK NE VAL!MBW FO LPEF! LALAVA V ENAM KAKODADE! Dt handlr om kodr, og dr står dt samm i all. 3 ovrskriftr. Er du træt af, at lillbror læsr din brv, llr vil du snd n bskd llr t kærstbrv til n i klassn, udn at lærrn llr drillpindn kan læs dt højt, så brug kod llr usynlig skrift. Til usynlig skrift kan du prss n citron llr hæld mælk i n kop. Dyp så n tandstik, tændstik llr lignnd i saftn og skriv md dn på t stykk papir. Tandstikkn skal vær godt våd hl tidn, llrs virkr dt ikk. Din bskd blivr synlig, når papirt snr Læsngodbog! Iva nbo Anmldt af Ask Så nu må dt vær tid til anmldls, da dt ikk kan vær andrlds. Dnn gang har jg skrvt om n bog, dr hddr "Ivanho". Dt startr md, at Gurth og Wamba r ud at pass svin. (Gurth var svinhyrd, og Wamba var nar). Da d r på vj hjm kommr dr nogl ridnd. Dt r n præst og n mgt fin hrr. Dn fin hrr kalds n tmplhrr. Dnn fin hrr var også dn bdst krigr i landt, tror man da. Mn Gurth og Wamba skal hurtigt hjm, for d r allrd for snt på dn. Drs hrr hddr Cdric. Dt stod sådan til, at dr skull vær turnring, hvor riddrn skull kæmp mod hinandn. Dn dag turnringn skull vær, startd dt først md, at prinsn kom ind og satt sig i dommrstoln. D først fm riddr vælgr, hvm d vil slås mod af d fm bdst krigr i landt. Mn n riddr tagr dn allrsværst, som var tmplhrrn, og vandt. Næst dag skal 50 riddr først kæmp mod andr 50 riddr. Til sidst skal dn riddr, dr vandt igår og tmplhrrn kæmp mod hinandn. Undr kampn mllm riddrn og tmplhrrn, kom 3 riddr og hjalp tmplhrrn. Riddrn var vd at fald af hstn, mn så kom n stort riddr, og væltd d 3 riddr af hstn, dr hjalp tmplriddrn. Mn så forsvandt han hlt ud af bann, og ingn fandt ud af, hvm han var. Mn man far at s, hvm riddrn var, som vandt dagn før og nu - nmlig l vanho og dn sort riddr, som kæmpr mod fjndr og til sidst... Dnn bog r mgt ligsom "Robin Hood", og Robin Hood r også md i historin. Dt r mgt sådan, at bogn skriftr hovdprson. Mn dt r n spændnd bog og mgt til trængnd. Anmldr r Ask Rask "Juanho" aflvaltr Scott Gyldmdnls udødlig blivr varmt op, f.ks. vd at man strygr på dt md t varmt strygjrn (husk varmfast undrlag). For at forvirr "fjndn" kan du skriv nogt liggyldigt øvrst på papirt. En nm kod r at skriv sætningrn bagfra (s ovrskriftn), mn dn r også rt nm at løs. Dt kan lyd rt sjovt hvis man snakkr "baglæns", mn du skal øv dig først. Du kan også indføj kstra ord i sætningrn, så dt f.ks. kun r hvrt 3. ord dr har btydning: Hvis du vil skriv ''kom i aftn" skrivr du i kodn"da jg kom var cykln i stykkr dn aftn". Du kan brug dt bogstav, dr står ntn før llr ftr dt rigtig bogstav i alfabtt, (s ign ovrskriftn), llr du kan lav n "kodmaskin" af 2 papskivr af forskllig størrls, som læggs ovr hinandn, så du kan drj dm. S tgningn. "Kodmaskinn" r tagt fra bogn "Hmmlig kodr" af Jim Højbjrg. Du kan lån dn og andr bøgr om kodr på børnbibliotkt. Et hundrd og toogtyvnd gang var dr n mand, hvis ti fingr var som ti muntr og uartig børn. Og n aftn da hændrn sov bgravt undr mærklig drømm, stak all ti fingr af hjmmfra. "For at s alt dt mærklig, dr r i vrdn!" hviskd d til hinandn, gik hvr sin vj og så aldrig hinandn ign. Hllr ikk d fingrløs hændr så d ign, mn dn vnstr langfingr skrv t brv hjm fra Brasilin til håndn. Dn dyppd fingrn i sit gt blod, og så fortalt dn om vjrt, d farvd mnnskr og om d hvid brasiliansk skyr, og så var dt slut. Louis Jnsn: Hundrd ny historir, Gyldndal, 1995 '>t 9~; '::.!~ o A s- LA I.Jb LE- l ~ Tot-JC ~.._-(j T; b Ti ~E N d r ti VER- 1 ~ :o..stav Fo- ~~Ml-IN& MA- LE.2. MJ TAL blsuplin l -- T.-;::. ~~.~ ~~~LG-iE E.S& Pi6t ;. -- VOKH. oc; - Å!!ENE STAV o. - l<& '5'1 BlO{)-... E.R ~ ~Ej'!. 11 6M1HELl o.b J._ o{- Løs kryds og tværsn og aflvr dn i Bborhjørnts postkass, Lifsgad 7, snst suadag dn 8. oktobr kl. 19. Husk at skriv dit navn og dtn adrss hr: Blandt d rigtig løsningr trækkr vi lod om t gavkort på 100 kr. til Bryggns Bogog PapirhandL Vindrn modtagr gavkortt md postn. ~BRYGGENS- IIQG. OG PAPIAiiAHOEl. ISlAN DS BRYGGE KØBENHAVN S TLF ot 05 1\1..oc:;., ~ viijrtl o o HARRYPAMANEN -FORTSAT AF WILLIAM REYNISH & IDE RIIS HANSEN, 1995

12 BRYGGEBLADET E!msyg p a Amagr l '~' ' I Købnhavns dl af Amagr blv dr i årn konstatrt ca. 30 lmsyg trær om årt. I 1993 var antallt 230, og nu i 1995 ca. 550 angrbn trær. Parkafdlingn vil på offntlig aralr {parkr og vj m.m.) i priodn primo sptmbr 1995 til ultimo april 1996 fæld lmtrær følgnd stdr: Kastrup Fort, Amagrbrogad, Engvj, Amagr Strandpark, Amagr Strandvj, Lrgravsparkn, Sundby Hospital, Grbrandskoln, Christianshavns Vold, Envloppparkn, Christianshavns Kanal, Anlæggt vd Glommnsgad, lgpladsn vd Gunløgsgad, Rmisparkn, Amagr Fælld, Artillrivj, dækningsgrav vd Amagr Fælld Skol, Majportn. Trærn r mærkt md rod farv. I parkrn vil d fældd trær, hvor dt skønns nødvndigt, bliv rstattt af ny træartr som lind, plantan løn og g, og i gadrn rstatts d fæ ldd trær i størst mulig omfang. Parkafdlingn skal samtidig gør opmærksom på, at død lmtrær md tidn kan bliv skør i vddt, hvilkn kan mdfør ndfald af grn. Privat grundjr og andr dr r ansvarlig for aralr. hvor dr finds lmsyg llr død trær, bør drfor sørg for, at trærn blivr fældt llr bskårt, så d ikk r til far for publikum. For at bgræns lmsygns udbrdls mst muligt, r dt bdst at udfør diss arbjdr i priodn l. sptmbr til l. maj. Ugnsgåd H vad r dtt? - Moonbvæglsns munkdragt? - Førsthjælps-bår? - Rigts spændtrøj? - Rygkorst for tykk mænd? - Rygsæk for kulminarbjdr? o.-o)\\{t UNDGÅ LAPPE LØSNINGER Bstyrlsn i Njal A opfordrr ljrn til at bnytt sig af drs rt til at hav n bborrpræsntant md vd syning af ljmålt. (Ny hdsbrv fra Njal AJ DE SKU' PASSE DERES RET STAVNING, SKU' DE! - Dt r irrlvant, hvad d mnr. Sprognævnt bstår jo af n grupp pæn dansk borgr, som ingn forudsætningr har får at sætt sig ind i føllsrn hos tnisk minorittr. (Politikn) MEN VI~TNOK KUN MASKE - Vi vil grn hav bgrænst dn kørnd trafik på Amagrbrogad. Så kunn gadn måsk bliv n forlængls af Strøgt, sådan som man har st dt md Vstrbrogad, sigr Asbjørn Honn-Simonsn. fattulgr Bladli Til ydrligr orintring kan dt oplyss, at dr i Syndbyvstr Park fælds ca. IO birktrær, som t ld i dn almindlig plj af tra'hcstandn. Bsvarls til Bryggbladt i konvolut mærkt GÅDE snst dn 8. oktobr kl. 19 i Bborhjørnt. Blandt d rigtig løsningr trækks lod om n god flask vin, som kan afhnts hos EDEKA v l Pr Thft, Islands Bryg- ~~-. Løsningn på gådn i nr. 15 var: En svnsk udluftnings- rist. Dt blv gættt af Rita Sjøgrn, Gunløgsgad 43, l. tv. Grøn by -grønn børn Undr dtt slogan har Parkafdlingn i Købnhavns kommun udskrvt n id~konkurrnc om forslag, dr kan urlvidd børns mulighdr for at få naturoplvlsr i byn. Dr r frit slag for all slags forslag, dog md dt krav, at forslagt skal kunn udførs i parkr llr andt offntlig områd, så all kan få glæd af dt. I oplæggt til konkurrnc opfordrr man til, "at forslagn indholdr ny idr, nogt vi ikk har st llr prøvt før-", og man nævnr nogl områdtypr, så som parkr, lgpladsr, strand og dyraral r, som mulig inspirationsmark for god idr. Konkurrncn r n invitation til båd børn og voksn om at snd forslag i fonn af tgningr, bskrivlsr, fotos - og grn md angivls af placringn d forslåd nyskablsr. D tr bdst forslag udvælgs, og dm. dr har lavt forslagn, får t diplom, og projktrn blivr udført. All forslag vil bliv udstillt i forbindls md offntliggørlsn af vindrforslagn. Jrs forslag til at gør naturn mr nærværnd i- byn skal snd til Parkafdlingn, Tomsgårdsvj 35, 2400 NV - mærkt.. Grøn By - Grønn Børn" - snst l. novmbr Dn udførlig bskrivls af konkurrncn Grøn By - Grønn Børn kan læss i n foldr, som kan hnts på bibliotkrn. Konkurrncn har tidligr vært nævnt i Bryggbladts undr Bibliotksnyt, mn vi findr dn fortjnr n særlig opmærksomhd. Rd Mns vi voksn vntr på på d trafikdæmpnd fo r anstaltningr, som r blvt lovt i Njalsgad, blivr til nogt, kørr bilrn som a ltid i Njalsgad og på all andr gadr - for hurtigt, for mang, for hnsynslost. Vi voksn r bk}, nrd og forsigtig når gadn skal krydss. Og r man forældr til mindr børn llr ung, følr man trafi.kkn som n af d størst farr i børnns liv. Mn hvad skal man gørud ovr at fortæll ungrn at d skal s sig for og kun gå ovr gadn i fodgængrfltt og vnt til bilrn r væk osv., osv.? Hvordan mon ungrn oplvr trafikkn, bilrn, farrn? Bryggns Bømatlir vil prøv at arbjd andrlds md trafik. D vigtig færdslsrglr, som vi all forsøgr at indskærp hinandn - og som i t vist omfang ovrholds- r nødvndig, mn hvad r trafikdæmpnd foranstaltningr gntlig for nogt? Enhjuld bilr, gånd bussr, knirknd vjblægning, mtrlang gumminæsr, slvlysnd fodgængr, vandfyldt politibtjnt?? Kan børn og voksn, ung og gaml sammn forstill sig trafikdæmpnd foranstaltningr i Njalsgad - lav billdr, skablonr, figurr, indrtningr af all tænklig slags, som kan inspirr båd bilistr og gånd, voksn og børn, trafikplanlæggr og tumlingr til at gør livt på gadn mr trygt og fornojligt? Bryggns Børncatlir invitrr all bryggbor, børn som voksn til at dltag i t åbnt værkstd, hvor fantasin og trafikkn møds på n andrlds måd. Uanst vjrt vil trafikværkstdt vær på lgpladsn i Gunløgsgad - og dr vil vær værktøj, matrialr og farvr, så børn og voksn sammn kan omsætt drs idr i synlig formr. Værkstdt findr std i ftrå rsfrin, i dagn onsr l Børn, bilr, bulr og billdr Bryggns Bømatlir invitrr til workshop om trafik Salg & rparation af TV-VIDEO-STEREO Gratis lån-rv undr rparationn TV- og Vidoudljning Battriskift på ur. Pink Radio Srvic Cntr Isafjordsgad 13 Tlf dag til frdag d oktobr fra kl Lørdag d. 21. oktobr mllm kl opstills (på btryggnd vis) rsultatrn af trafikværkstdt på fortorvt i Njalsgad. Og vi afsluttr md n fst, hvortil borgmstrn for bl.a. vjplanlægning, Bnt Frost blivr invitrt. Trafikværkstdt r åbnt for all- nogl timr llr all dag. Og dt r gratis. Vi håbr at s mang- forældr og børn, bilistr (udn biln) og cyklistr {udn cykln), hurtig og langsomm - til n andrlds trafikal komsammn. Md vnlig hilsn Bryggns Børna/.lir Prøv n profmonl dmqngtration af. Amologi- Clairvoyanc - H.aling- Tarotkort ~- Radirtasi = avancrt pndulring Shia~ - I<noglmaaag - l<ins"iologi Samtal og pgykotsrapi m.m. Hvr mandag kl 18' - 21 for kun SO, Aurafotografring md tydning kun 120,- Enrgitårnt Thorshavnsgad LandbrugslottrL~! VIND Trækning hvr månd Offntliggørs i dagsprssn og på DR-tkst-TV. Gvinstoplysning hl døgnt på tlf ~ la;,,... l gnnm! nlt {~~gvinst pa hvrt/ :~ ~ S. nummr -~ _...,... ' ~~~ Pris for 1. trækning. Hllodsddl kr. 25, Halv lodsddl kr. 13,- Lodsdlr købs hos: Landbrugslott~! Karin Larsn Egilsgad 4, kld. Tlf

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere