SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan"

Transkript

1 SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest Efteråret 2014

2 Indhold Uddannelsens pædagogiske miljøer...4 Generelt om semesteret...5 Deltagerforudsætninger...5 Studieaktiviteter og læringstilbud...5 Semesterets evaluering og bedømmelser...6 Projektarbejdet:...7 Semesterets evaluering og bedømmelse...7 Introduktion til semesterets uddannelsesmål og bedømmelse...7 Midtvejsevaluering...8 Slutevaluering af undervisningsforløb...8 Semesterets Læringsmål...9 Semesterets indhold og form, herunder tværfaglige fokusområder Projektarbejdet: Andre studieelementer / aktiviteter ud over det gennemgående tværfaglige projekt Bygningsteknologirapport (BGT-rapport): Dokumentation af byggeriets lovlighed (JUB): Den fagorienterede undervisning Husbygning (HUS) Statik og Design (STD) Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) Kommunikation (KOM) Juridisk Byggemodning (JUB) Hovedemne: 1. semester - Husbygning (HUS) Arkitektur og Bygningsdesign (HUS/ABD) Bygningskonstruktion (HUS/BGK) Materialelære (HUS/MTR) IKT-området (HUS/IKT) Hovedemne: 1. semester - Statik og Design (STD) Statik og Design (STD) IKT-området (STD/IKT)) Hovedemne: 1. semester Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) IKT-området (TIN/IKT) Side 2 af 34

3 Hovedemne: 1. semester Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) IKT-området (BPS/IKT) Hovedemne: 1. semester Kommunikation (KOM) Kommunikation (KOM) IKT-området (KOM/IKT) Hovedemne: 1. semester Juridisk Byggemodning (JUB) og fysisk planlægning Juridisk Byggemodning (JUB) Undervisningens tilrettelæggelse og organisering Tidsplan for semesteret, vejledende Referencer og videngrundlag Tværfaglige referencer Fag-faglige referencer Side 3 af 34

4 Uddannelsens pædagogiske miljøer Fig:1 Studiemiljøet: I studiet forsøger vi at lægge op til gode og relevante miljøer for læring. Den fysiske tilstedeværelse på studiestedet prioriteres højt og dermed også de fysiske rammer og indretning. De pædagogiske metoder er tilrettelagt over 3 forskellige miljøer så der opnås en naturlig progression i læringen og i studieformen:( se fig.1 ) I lære og lære er der stor fokus på at tilegne dig fornuftige studie-og arbejdsvaner samt tilegne dig nogle af fagets grundlæggende arbejdsmetoder og værktøjer. I professionalisering øges fokus på krav til det faglige indhold i projekterne, samtidigt med at du som studerende lærer mere avancerede analysemetoder. I praktik og udslusning handler om at du gennem selvvalgt praktik, speciale og afgangsprojekt i afgrænsede områder fordyber dig yderligere teoretisk og praktisk. Som studerende har du din egen arbejdsplads fra 1. til 7. semester ganske vist i forskellige rum afhængig af holdstørrelser og valg af uddannelsestoning. Herudover har du adgang til studiestedets øvrige ressourcer og udstyr som varierer lidt efter den enkelte campusadresse. Side 4 af 34

5 Generelt om semesteret Det overordnede tema for 1. semester er grund og hus i 1 plan og sætter derved rammen for de projekter, du som studerende skal udføre. Projektarbejdet, hvor du hen over semestret hovedsageligt arbejder med et gennemgående projekt til et enfamiliehus er den valgte arbejdsform. Projektarbejdet gennemføres både med opgaver du skal løse individuelt og med opgaver du skal lave i gruppe på 2-4 andre studerende. Gennem hele uddannelsen lægges der vægt på gruppearbejde idet det er et vigtigt mål at du gennem netop denne uddannelse bliver god til samarbejde og koordinere med andre om at løse en fælles opgave. Samarbejdsevne, kommunikation, koordination og ledelse er vigtige kompetencer der er stærkt efterspurgt i byggebranchen og byggeerhvervene og derfor forsøger vi gennem hele uddannelsen at forbedre disse kompetencer gennem bl.a. gruppearbejde. En af forudsætningerne for at du kan tilegne dig disse kompetencer er at du er til stede i gruppen og i klassen derfor lægger vi også stærkt vægt på et højt tilstedevær på uddannelsen. 1. semester hører som det første semester under uddannelsens pædagogiske miljø, Lære at lære (se figur ovenfor). Der er især vægt på at du i 1. og 2. tilegner dig arbejds- og studiemetoder der passer til din læringsstil, men der er herudover også fokus på relevante og spændende byggefaglige emner. Der er som udgangspunkt opstillet fælles overordnede læringsmål for alle studerende i semesteret. Disse er beskrevet under afsnittet Semesterets læringsmål. I takt med at projekterne tager form i en bestemt retning, formulerer du som studerende, via din portfolio dine egne læringsmål, der udover de generelle mål bliver udgangspunktet for den endelige vejledende bedømmelse i slutningen af semesteret. I 1. semester gennemføres der en slutevaluering, hvor du og din gruppe fremlægger det gennemgående semesterprojekt og du vil efterfølgende få en vejledende bedømmelse for dit projekt individuelt og sammen med din gruppe. Kun i tilfælde af manglende studieaktivitet eller for store mangler i studieforudsætninger vil du blive vejledt til at gå semestret om, eller i værste tilfælde, droppe uddannelsen. Deltagerforudsætninger For optagelse på 1. semester skal du opfylde adgangsforudsætningerne som angivet i adgangsbekendtgørelsen for uddannelsen Studieaktiviteter og læringstilbud Studiets pædagogik er overvejende baseret på den projektorienterede læringsform Som det ses på Fig: 2 nedenfor er det arbejdet med husbygningsprojekter, der er omdrejningspunkt i studiet og styrer de fleste andre aktiviteter gennem hvert semesterforløb. Det er gennem løsningen af projekternes problemstillinger, at du som studerende demonstrerer din kompetenceudvikling til bygge- Side 5 af 34

6 tekniker eller bygningskonstruktør. Både teoriundervisning, gruppevejledning og selvstændigt projektarbejde er organiseret i relation til den enkelte klasse og de fleste aktiviteterne foregår i det samme klasserum. Herudover vil der være tilbud om diverse faglige foredrag med interne eller eksterne specialister eller firmaer der er relevante for semestrets tema (evt. som videooptagelser) og der vil evt. blive arrangeret ekskursioner til byggevareproducenter, byggepladser o.l. Hvis du som studerende føler behov for særlig støtte i dit studieforløb er der en række individuelle muligheder for dette på de forskellige studieadresser. Det kan evt. være støtte til matematik, IT, sprog eller andet. Støtten kan evt. modtages gennem særligt tilrettelagte småkurser eller gennem en studerende fra et senere klassetrin. Det er dit eget ansvar at gøre dine undervisere eller evt. uddannelsens studievejledere opmærksom på dine særlige behov og uddannelsens ledelse vil i hvert enkelt tilfælde afgøre i hvilket omfang du kan få støtte. Det er særligt vigtigt for dig men også skolen at du og dine studiekammerater gør opmærksom på evt. særlig studie/læringsbehov så vi kan give dig/jer den optimale uddannelse. HUS/ BGK BPS KOM Projektarbejde over semesterets tema Projektbedømmelse TIN/ FYS STD/ MAT JUB Fig:2 Principskitse over et semesterforløb. Blokpilene symboliserer, de enkelte fag som støtte til projektet. Koncentrationen af teoretiske oplæg fra underviserne er ofte størst i begyndelsen af forløbet og vil senere i højere grad være vejledning og konsulentbistand i forhold til projektet. Semesterets evaluering og bedømmelser Efter 1. semester afsluttes med en intern evaluering, hvor der primært lægges vægt på din evne til at lære. ( Portfolio /selvrefleksion ) Nedenstående tabel er en oversigt over de forskellige studieelementer og deres bedømmelse før eller i forbindelse med den interne prøve Side 6 af 34

7 Studieelement Bedømmes før prøven Bedømmes ved afsluttende prøve Projektarbejdet vedr. grund og hus i ét plan nej ja Rapporter ja nej Portfolio m.m. ja ja Dokumentation af byggeriets lovlighed Ja nej Projektarbejdet: Følgende bedømmelseskriterier lægges til grund: a) Metode og arbejdsproces - (viden, færdighed, kompetence) b) Tekniske løsninger og dokumentation - (viden, færdighed, kompetence) c) Mundtlig præsentation og forsvar - (viden, færdighed, kompetence) Væsentlige dele af projektet skal præsenteres digitalt af de studerende med opfølgende mundtlig eksamination fra lærere og evt. interne censorer. Når der på bygningskonstruktøruddannelsen anvendes digital præsentation i forbindelse med afvikling af evaluering/eksamen henvises til gældende vejledning. Semesterets evaluering og bedømmelse Introduktion til semesterets uddannelsesmål og bedømmelse Formålet med Introduktionsmødet er at sikre de studerendes medindflydelse på planlægning og gennemførelse af undervisningen, samt opnå forståelse for sammenhængen mellem semesterets læringsmål og den afsluttende evaluering og bedømmelse. Introduktionsmødet afholdes i forbindelse med semesterstart. På mødet orienteres om semesterindholdet, tidsplaner, undervisnings- og arbejdsformer samt forventninger til de studerendes roller. I en dialog med de studerende omkring dette afstem- Side 7 af 34

8 mes forventningerne, og eventuelle korrektioner til de øvrige emner noteres i et mødenotat, for derefter at blive implementeret i det aktuelle semesterforløb. Mødenotatet sendes til og opbevares af teamlederen. Midtvejsevaluering Formålet med midtvejsevaluering er, at den enkelte klasse giver underviserne en tilbagemelding på, hvordan de oplever undervisningens planlægning, gennemførelse, faglige indhold og pædagogiske tilgang. Deltagere er alle studerende i klassen Midtvejsevaluering gennemføres i hvert semesterforløb som et fællesmøde, hvor klasserepræsentanterne deltager, og fremlægger klassernes stillingtagen til ovennævnte. Resultaterne drøftes af undervisererne og de studerende. Drøftelserne afsluttes med at fastlægge om, og i givet fald hvilke ændringer, prioriteringer mv. der skal indarbejdes i resten af undervisningsforløbet. Evalueringsresultaterne og evt. korrektioner i undervisningsforløbet, på baggrund af resultaterne, opbevares af teamleder, og teamet sikrer at evt. ændringer indføjes i den kommende semesterorientering. Slutevaluering af undervisningsforløb Slutevaluering af et modul/semester gennemføres ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som omhandler følgende temaer: Undervisningens organisering og planlægning Læringsudbytte Indfrielse af læringsmål Samarbejdet omkring undervisningen Studieledelsen er ansvarlig for, at den elektroniske evaluering udsendes til studerende og at lærerteamet medvirker til dens gennemførelse. Evalueringen gennemføres elektronisk i SurveyXact. Evalueringsrapporter genereres automatisk, og ved åbne besvarelser erstattes personidentificerbart indhold og navne med NN før de frigives af studieledelsen. Evalueringsrapporten drøftes i teamet. Ved resultater der bør medføre ændringer her og nu inddrager teamet studieledelsen. Teamet fremlægger evalueringsresultaterne for de studerende og drøfter, om disse giver anledning til yderligere opfølgning med studenterinddragelse. Side 8 af 34

9 Ved mindre ændringer af semesterforløbet, sikrer lærerteamet at dette indføjes i den kommende semesterorientering. Semesterets Læringsmål Læringsmål (obligatorisk del 30 ECTS-point) hentet fra uddannelsens studieordning Viden: Ved udgangen af 1. semester skal den studerende: have viden om, samt kunne reflektere over professionens grundlæggende faglige tekniske discipliner samt den hertil hørende relevante dokumentation, have viden om og kunne reflektere over metoder og praksis til brug for planlægning og styring samt samarbejde og læring, have viden om almene matematiske principper af betydning for professionen, have viden om og forståelse for almindelige udførelsesmetoder i relation til semesterets tema, have viden om almindelige kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbindelse med semesterets tema, have viden om relevante love og regler, have viden om dataindsamling i forbindelse med projekteringsopgaver og myndighedsansøgning samt udarbejdelse af dokumentation.. Færdigheder: Ved udgangen af 1. semester skal den studerende: med kendskab til branchens parter og professionsområder kunne belyse byggeprocessen i relation til semesterets tema, kunne anvende projekteringsfaglige metoder til en bolig i 1 plan, samt anvende metoder vedrørende tilrettelæggelse af byggeprocessen, have opnået begyndende færdigheder i at anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information indenfor professionens område, kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger, der relaterer til semesterets tema, til relevante samarbejdspartnere Kompetencer: Ved udgangen af 1. semester skal den studerende: kunne udføre relevant konstruktions- og dokumentationsmateriale i relation til semesterets tema, kunne forstå sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til semesterets tema, kunne identificere eget læringsbehov med afsæt i den viden, de færdigheder og de kompetencer, der er tilegnet i løbet af semesteret Side 9 af 34

10 Semesterets indhold og form, herunder tværfaglige fokusområder Projektarbejdet vil omhandle det at projektere et enfamiliehus på en given grund. Alle fag vil være rettet mod dette projekteringsarbejde og vil medvirke til at du som studerende ved semestrets afslutning har viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet tidligere i denne semesterbeskrivelse. Der arbejdes mest i grupper på 3-4 studerende, dels fordi den arbejdsform er meget almindelig i byggebranchen, dels fordi det giver dig en god læring at skulle samarbejde med andre studerende med andre erfaringer og kompetencer om et konkret projekt. Selv om der arbejdes i grupper er det vigtigt at du som studerende er i stand til selvstændigt at kunne tilegne dig og anvende den viden du opnår igennem de enkelte fag. Du vil tidligt i semestret blive introduceret til et værktøj port folio der skal hjælpe dig med at få overblik over dine stærke og svage sider og dermed give dig overblik over hvor du bør øge din studieindsats og hvor du evt. kan mindske indsatsen. Tværfaglige fokusområder VIAs Bygningskonstruktøruddannelse gennemføres i et dynamisk læringsmiljø der til stadighed tilpasser sig omverdenens behov og krav. I den sammenhæng er der udpeget 3 aktuelle fokusområder, som tillægges særlig vægt. Energieffektivt bæredygtigt byggeri Industrialiseret Byggeri Ledelse og Kommunikation/Det Digitale Byggeri BIM Den tværfaglige undervisning i uddannelsens fokusområder består i en sammenkædning af flere fagområder, og behandler regler, teorier, metoder og tekniker indenfor disse. Arbejdet med fokusområderne skal være en integreret del af projektopgaven, og er nogenlunde jævnt fordelt gennem hele semesteret. Undervisningen indenfor de tværfaglige fokusområder tager udgangspunkt i de læringsmål som er udarbejdet for hvert fagområde. Fokusområdernes forslag til læringsmål er under udviklingen særskilt beskrevet, og kan tilgås på studienet og på følgende link tværfaglige fokusområder Fokusområdernes faglige input, placering og prioritering vil fremgå specifikt af teamets egne undervisningsplaner og case-beskrivelsen under punktet Undervisningens tilrettelæggelse og organisering sidst i semesterorienteringen. Side 10 af 34

11 Tværfaglige fokusområder Energieffektivt Bæredygtigt Byggeri Ledelse & Kommunikation / Det Digitale Byggeri - BIM Industrialiseret Byggeri HUS BGK BPS TIN STD KOM Fagområder Projektarbejdet: Under projektarbejdet hører arbejdet med at analysere byggetekniske problemstillinger og fremstille det nødvendige dokumentationsmateriale til og med projektforslagsniveau for enfamiliehuse i 1 plan. Projektet projekteres som BIM-model i Revit. DISPOSITIONSFORSLAG: Ud fra et oplæg fra en bygherre skal I som studerende - i grupper - skitsere et forslag til et enfamiliehus i ét plan på ca.160 m² med tilhørende garage på en tildelt grund. Projektet udføres i Revit og afleveres på plancher til godkendelse hos bygherren. Øvrige supplerende dokumenter femvises som selvstændige dokumenter på storskærm. Grupperne fremlægger resultatet for bygherren og hinanden på klassen. PROJEKTFORSLAG: I denne fase skal grupperne viderebearbejde et udleveret dispositionsforslag til projektforslagsniveau. Side 11 af 34

12 De enkelte teams skal arbejde med en ny grund. Projektforslaget skal dokumentere, at huset kan bygges inden for gældende love og regler ved hjælp af analyser - attester detaljer planer snit - og opstalter. FOR-/HOVEDPROJEKT Der udarbejdes ikke et færdigt for- og hovedprojekt men af hensyn til at udvikle digitale tegnefærdigheder viderebearbejder hver enkel studerende i Revit en snittegning, samt en nærmere defineret plantegning, til hhv. myndighedsniveau og udførelsesniveau efter aftale med underviserteamet. Andre studieelementer / aktiviteter ud over det gennemgående tværfaglige projekt Bygningsteknologi ygningsteknologirapport (BGT-rapport): Du skal som studerende udarbejder en rapport omkring et byggeteknisk emne, som er relevant for projektet. Emnet vælger du selv, og det godkendes af HUS-lærer. I samråd med KOM-lærer udarbejdes en problemformulering. Du fordyber dig derefter selv i emnet, som beskrives med både tekst og billeder. Rapporten rettes og kommenteres skriftligt af både KOM-lærer og HUS-lærer. BGT-rapporten godkendes af underviserne på semestertrinnet og er en del af grundlaget for at kunne fortsætte i 2.semester. Dokumentation af byggeriets lovlighed (JUB): Kurset Juridisk Byggemodning (JUB) evalueres sammen med projektforslaget sidst i semesteret. Da JUB-underviserne ikke deltager aktivt i evalueringen, skal kurset JUB godkendes af den enkelte underviser. Godkendelsen vil således indgå i den samlede vurdering. Godkendelse af kurset foregår ved, at du som studerende skal dokumentere, at det projekterede byggeri er i overensstemmelse med de i kurset gennemgåede gældende regler. Dokumentationen skal nærmere beskrevet ske i form af: a) en IBS-attest (som samler alle de juridiske aspekter for så vidt angår Identitet, Byggeliniebestemmelser og Servitutter), b) en afsætningsplan (som udover at vise, hvad der skal afsættes, også indeholder eventuelle afstandsbestemmelser og byggelinjer. c) en snittegning, som har til formål at illustrere overholdelse af det vandrette- og skrå højdegrænseplan og endelig, d) En situationsplan, som har til formål at illustrere overholdelsen af afstandsbestemmelserne, herunder byggelinjer og placering samt bebyggelsesprocent. Side 12 af 34

13 Dokumentationen skal afleveres analogt til JUB-underviseren senest en uge efter sidste kursusgang. Underviseren tiltræder IBS-attesten, såfremt punkterne a) d) kan godkendes. Det samlede dokumentationsmateriale indgår i præsentationen af projektforslaget, som foregår sidst i semesteret. Den fagorienterede undervisning Den enkeltfaglige undervisning behandler regler, teorier, metoder og tekniker indenfor hver sit specifikke faglige felt. De faglige oplæg vil i reglen være nogenlunde jævnt fordelt gennem hele semesteret. De enkelte emners tidsmæssige placering vil dog fremgå nærmere af teamets egne undervisningsplaner, der bliver tilgængelige i studienet. De enkelte fagområder beskrives særskilt i det følgende. Husbygning (HUS) 1. semester - Husbygning (HUS) opdelt i følgende områder: Arkitektur og bygningsdesign (HUS/ABD) Bygningskonstruktion (HUS/BGK) Materialelære (HUS/MTR) IKT-området (HUS/IKT) Statik og Design (STD) 1. semester Statik og Design (STD) opdelt i følgende områder: Statik og Design (STD) IKT-området (STD/IKT) Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) 1. semester Tekniske installationer (TIN) opdelt i følgende områder: Tekniske installationer (TIN) IKT-området ( TIN/IKT) Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) 1. semester Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) opdelt i følgende områder: Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) IKT-området (BPS/IKT) Kommunikation (KOM) 1. semester Kommunikation(KOM) opdelt i følgende områder: Kommunikation (KOM) IKT-området (KOM/IKT) Side 13 af 34

14 Juridisk Byggemodning (JUB) 1. semester Juridisk Byggemodning (JUB) og fysisk planlægning opdelt i følgende områder: Juridisk Byggemodning (JUB) Hovedemne: 1. semester - Husbygning (HUS) Arkitektur og Bygnings ygningsdesign (HUS/ABD) Varighed: 1 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: fagområdets vidensgrundlag, metoder og praksis, med særlig vægt på uddannelsens fokusområder (energieffektivt bæredygtigt byggeri, industrialiseret byggeri samt ledelse og kommunikation) enfamiliehusets stilhistorie, anvendte byggematerialer og -metoder grundlæggende arkitektoniske retningslinjer for husets æstetiske disponering Færdigheder (enkeltfaglige mål) Du skal kunne: disponerer et enfamiliehus gennem funktionsanalyser på begyndende niveau gennemføre informationssøgning og funktionsanalyse i forhold til fagområdet opnå tegningsforståelse gennem skitsering, frihåndstegning og 3D modellering Indhold: semesterets overordnede tema er enfamiliehuset med udgangspunkt i dansk arkitekturhistorie arkitekturens historie arkitektens arbejdsopgaver dispositions-, analyse og visualiseringsværktøjer udarbejdelse og præsentation af eget forslag Side 14 af 34

15 Hovedemne: 1. semester - Husbygning (HUS) Bygningskonstruktion (HUS/BGK) Varighed: 6 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: fagområdets vidensgrundlag, metoder og praksis Nutidige byggemetoder og bygningskonstruktioner funktions- og udfaldskrav for bygningskonstruktioner herunder viden om bæredygtigt og energieffektivt byggeri samt metoder og praksis lovgrundlag for opførelse af enfamiliehuse i et til to planer analog og digitale værktøjer ved projektering og formidling af byggeri Færdigheder (enkeltfaglige mål): Du skal kunne: analysere og vælge egnede bygningskonstruktioner til dit projekt opnå tegnings- og konstruktionsforståelse gennem skitsering og 3D modellering planlægge og udvikle et byggeri fra idé til endeligt forslagsniveau fremstille dokumentationsmateriale og formidle informationer om byggeriet ved anvendelse af 2D/3D tegninger, skriftlig- og mundtlighed Indhold: disponering af hus på grund jordarbejde, fundamenter og gulvkonstruktioner ydervægge og ydervægskomplettering tagværk og tagværkskomplettering præsentationer af ovenstående mundtlig, grafisk og digitalt Side 15 af 34

16 Hovedemne: 1. semester - Husbygning (HUS) Materialelære (HUS/MTR) Varighed: 2 ECTS Lærings mål Viden Du skal have viden om: fagområdets vidensgrundlag, metoder og praksis, med særlig vægt på uddannelsens fokusområder (Energieffektivt bæredygtigt byggeri, Industrialiseret byggeri samt Ledelse og kommunikation. byggematerialer og deres indbygning i konstruktioner funktion og ydeevne for gængse byggematerialer til enfamiliehusbygger bearbejdning af råmaterialer og fremstilling af byggematerialer livscyklusbegrebet i relation til holdbarhed, vedligeholdelse og bæredygtighed Færdigheder (enkeltfaglige mål): Du skal kunne: opnå begyndende færdigheder til analyse og valg af materialer begrunde og dokumentere materialevalg Indhold: udarbejdelse af materialebeskrivelse (Inden for træ, murværk, keramisk materiale og beton) videns-søgning inden for fagområdet tage (tagmaterialer) og isoleringsmaterialer besøg på produktionsvirksomheder og byggepladser Side 16 af 34

17 Hovedemne: 1. semester - Husbygning (HUS) IKT-området (HUS/IKT) Varighed: 3 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: de grundlæggende principper for formidlingsværktøjer, der gør sig gældende inden for Det Digitale Byggeri, herunder orientering om informationsniveauer Færdigheder (enkeltfaglige mål): Du skal kunne: udvikle skitseringsevner - og formidlingsfærdigheder, ved anvendelse af IKT Indhold: Delemner på IKT-området (HUS/IKT) Brug af Revit Architecture introduceres og anvendes i projekteringsfasen Der arbejdes med en simplificeret 3D model primært baseret på standard komponenter - Der oprettes udtræk af snit og detaljer, som detaljeres i forhold til det givne projekt - Der oprettes de nødvendige planer og facader tilhørende det givne projekt - Snit, detaljer og planer påføres de nødvendige 2D detaljer med Revit s Drafting værktøj - Oprettelse af Legends (signaturforklaringer) - Udtræk af diverse skemaer, herunder tegningsliste - Der oprettes mængdeudtræk til brug for manuel prisberegning - Alle studerende i gruppen udfører sin egen 3D model af gruppens projekt i Revit - Oprettelse af egen Detail Component Families. Side 17 af 34

18 Hovedemne: 1. semester - Statik og Design (STD) Statik og Design (STD) Varighed: 5 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: enheder og begreber som knytter sig til grundlæggende statik og matematik De statiske systemer og kunne identificere det for et enfamiliehus i 1 2 plan murværk mht. bæreevne, felter, teglbjælker i småhusbyggeri statisk dokumentation i henhold til Bygningsreglementet Færdigheder Du skal kunne: redegøre for laster og stabilitet for huset redegøre for det statiske system for et 1-2-plans hus anvende matematik og talbehandling i forhold til relevante opgaver (niveau C) ved projektering af enfamiliehuse! Indhold: grundenheder, densitet, tyngde og specifik tyngde aktion, reaktion, opløsning og sammensætning af kræfter beregningsforudsætninger og konstruktionsvalg lodrette laster vindlaster lastnedføring og fundamenter bærende og afstivende hovedsystem afstivninger, forankringer, loftskive og kraftoverførende samlinger understøtnings- og lasttyper murværk Murfelter, teglbjælker, forspændte bjælker og murbindere Side 18 af 34

19 Hovedemne: 1. semester - Statik og Design (STD) IKT-området (STD/IKT)) Varighed: Integreret i øvrige undervisning Læringsmål Viden Du skal have viden om: BIM modellering i forhold til statik og Design Færdigheder Du skal kunne: lave udtræk af tegningsplaner til brug for illustration af statiske systemer / konstruktioner Indhold: BIM i statik og design Side 19 af 34

20 Hovedemne: 1. semester Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) Varighed: 2,5 ECTS Lærings mål Viden Du skal have viden om: forskellige former for forsyningsledninger og deres placering på grunden i forhold til bygning og skel samt krav til forskellige lægningsdybder forskellige opvarmningssystemer for et enfamiliehus forskellige former for ventilering af et enfamiliehus forskellige former for afløbsledninger inde i bygningen og kloak-, regn og drænledninger i terræn på grunden og tilslutning til det offentlige system forskellige installationer for vand, varme, el og kommunikation Færdigheder Du skal kunne: disponere grund og hus i forhold til forsynings- og stikledninger udføre analyser og overslagsberegninger for ventilation i henhold til BR udføre analyser og overslagsberegninger for rumopvarmning disponere tekniske installationer på basis af analyser og overslagsberegninger beregne U-værdier for enkelte regulære konstruktioner Indhold: Ledninger og installationer på grund Krav, materialer, lægningsdybder og lægningsbetingelser for følgende forskellige forsyningsledninger: fjernvarme naturgas el vand spildevand regnvand kommunikation og TV Principper og føringsveje for vand-,, varme, ventilation, kommunikations og el-installationer føringsveje i gulve, vægge og tag / loft. (pladsforhold) bygningsreglementets krav til ventilation Side 20 af 34

21 signaturer til tegning Principper for afløb og kloak Energiregler om energirigtigt byggeri. beregning af U-værdier for enkelte regulære konstruktioner i projektet U-værdier for vinduer Side 21 af 34

22 Hovedemne: 1. semester Tekniske installationer og bygningsfysik (TIN) IKT-området (TIN/IKT) Varighed: Integreret i øvrige undervisning Læringsmål Viden Du skal have viden om: BIM modellering i forhold projektering af tekniske installationer Færdigheder: Du skal kunne: lave udtræk af tegningsplaner til brug for illustration af tekniske installationer. Indhold: BIM og tekniske installationer Side 22 af 34

23 Hovedemne: 1. semester Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) Varighed: 2,5 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: metoder til effektiv studieplanlægning planlægning og styring af projekteringsarbejde grundlæggende principper for planlægning af udførelse metoder til kalkulation af byggeomkostninger på overslagsniveau metoder og principper for kvalitetssikring (kvalitetsforståelse) Projektorganisationer og deres forskellige aktører - herunder projekteringsfaser og entrepriseformer grundlæggende principper for digital arkiv- og dokumentstruktur struktur og indhold i bygningsdelsjournal Færdigheder: Du skal kunne: planlægge studieforløbet på en hensigtsmæssig måde belyse byggeprocessen i relation til semesterets tema med kendskab til byggebranchens parter anvende gængse metoder til planlægning af projekteringsarbejde på semesterets tema kommunikere om projekt- og udførelsesplanlægning til relevante parter analysere enkle byggeaktiviteters udførelse og indbyrdes sammenhænge ved hjælp af netværksdiagram- og Gantt-metoden udtage mængder og kalkulere prisoverslag ved anvendelse af m2-priser og bygningsdelspriser opstille overslagsbudgetter for relevante parter (bygherre) anvende digital dokumentstruktur i eget projektarbejde på gruppebasis anvende bygningsdelsjournal som dokumentation for valg og beslutninger i projektet Indhold: studieplanlægning virksomhed og teknologi entreprise- og udbudsformer tidsplanlægning for byggeri Side 23 af 34

24 kalkulation og mængdeudtagning bygningsdelsjournal kvalitetssikring byggepladsindretning plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) affaldshåndtering produktions flow og arbejdsdeling samarbejde blandt byggepladsens aktører for minimering af fejl og mangler gruppesamarbejde og ressourcestyring udbudsmateriale transportlogistik Side 24 af 34

25 Hovedemne: 1. semester Byggeriets Planlægning og Styring (BPS) IKT-området (BPS/IKT) Varighed: Integreret i øvrige undervisning Læringsmål Viden Du skal have viden om: de grundlæggende IKT-værktøjer til personlig planlægning og projektplanlægning Færdigheder Du skal kunne: anvende arbejdsmetodikkerne i digital planlægning anvende metoder til digital overslagskalkulation (Excel) Indhold: Planlægningsprogram MS Project anvendes i forbindelse planlægning af semester opgaver. Programmet MS Excel anvendes i forbindelse med overslagskalkulation Side 25 af 34

26 Hovedemne: 1. semester Kommunikation (KOM) Kommunikation (KOM) Varighed: 3 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: betydningen af mundtlig (verbal) og skriftlig kommunikation inden for BK- professionen teamsamarbejde og metoder til læring i teams referaters struktur og betydning omkring beslutninger opbygning af kommunikationsstukturen i en digital præsentation BK-uddannelsens læringsmål for 1. semester Færdigheder Du skal kunne: opnå færdigheder i mundtlig formidling af faglige emner opnå færdigheder i problemformulering, dataindsamling og skriftlig formidling af faglige emner reflektere mundtligt og skriftligt over egen læring, herunder samarbejdet med andre referat som dokumentation af arbejde og stade anvende relevante studieteknikker Indhold: Samarbejde og læring Portfolio og herunder: selvrefleksion (målsætning, selvevaluering og vidensdeling ) emnerefleksion (målsætning, selvevaluering og vidensdeling ) læringsstile, vejledningsmøder, teamkontrakter, projektmøder introduktion til team/gruppe organiseret arbejde indarbejde praktiske elementer i gruppe / teamarbejde Studieteknikker herunder: informationsøgning læse- og notatteknik Mind Map på papir og digitalt Side 26 af 34

27 Formidling: mundtlig præsentationsteknik skrive beslutnings- og genfortællingsreferater problemformulering præsentationsteknik rapportskrivning Side 27 af 34

28 Hovedemne: 1. semester Kommunikation (KOM) IKT-området (KOM( KOM/IKT) Varighed: 2 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: BIM modellering i forhold til bygningskonstruktion og design incl. terrænmodellering de grundlæggende principper for formidlingsværktøjer, der gør sig gældende inden for Det Digitale Byggeri og IKT bekendtgørelsen, herunder orientering om informationsniveauer Færdigheder (enkeltfaglige e mål) Du skal kunne: udvikle skitseringsevner - og formidlingsfærdigheder, ved anvendelse af IKT foretage udtræk af tegningsmateriale til brug for formidling af relevante skitser og tegningsmateriale Indhold: Delemner på IKT-området (KOM/IKT) Brug af Revit Architecture introduceres og anvendes i projekteringsfasen: Der arbejdes med en simplificeret 3D model af bygningen,primært baseret på standard komponenter Modellering af terræn - Der oprettes udtræk af snit og detaljer, som detaljeres i forhold til det givne projekt - Der oprettes de nødvendige planer og facader tilhørende det givne projekt - Snit, detaljer og planer påføres de nødvendige 2D detaljer med Revit s Drafting værktøj - Oprettelse af Legends (signaturforklaringer) - Udtræk af diverse skemaer, herunder tegningsliste - Der oprettes mængdeudtræk til brug for manuel prisberegning - Alle studerende i gruppen udfører sin egen 3D model af gruppens projekt i Revit - Oprettelse af egen Detail Component Families. Side 28 af 34

29 Hovedemne: 1. semester Juridisk Byggemodning (JUB) og fysisk planlægning Juridisk Byggemodning (JUB) Varighed: 3 ECTS Læringsmål Viden Du skal have viden om: planlovssystemet situationsplaner og matrikelkortet de danske koordinat- og højdesystemer det matrikulære system og tinglysning byggelovgivningen og bygningsreglementet bygningsafsætningsmetoder Færdigheder: Du skal kunne: udføre et hovedpunktsnivellement med et nivelleringsinstrument læse lokalplaner samt vurdere, hvorvidt et konkret byggeri overholder en lokalplan indhente lokalplaner og andre plandokumenter for et givet område indhente, læse og forstå servitutter anvende byggelovens afstandsbestemmelser og bestemmelser om skrå byggelinjer samt planlovens zonebestemmelser disponere en given grund i forhold til en hensigtsmæssig placering af en bygning Indhold: byggelovens afstandsbestemmelser og bestemmelser om skrå byggelinjer planloven lokalplaner og kommuneplaners rammedel servitutter og tinglysning af servitutter nivellement og koter situationsplaner højdekurveplaner planloven bygningsafsætning Side 29 af 34

30 Undervisningens tilrettelæggelse og organisering Den første del af undervisningen vil bære præg af at mange faglige og metodiske emner skal introduceres og startes op. Primært vil undervisningen dog være bundet op omkring to tværfaglige projekter. Klasserummet skal i princippet danne tegnestue/arbejdsrum. De tværfaglige projekter gennemføres som gruppearbejde med 3-4 personer i hver gruppe. Undervisningen kan såvel fungere som oplæg grupperne kan tage udgangspunkt i eller være decideret undervisning i noget konkret. Undervisningen vil gradvis overgå til mere problembaseret, hvilket vil sige, at der ikke kun er én løsning, men at fordele og ulemper skal vurderes ved hvert løsningsforslag inden endelig løsning vælges. Ud over oplæg og undervisning vil underviserne også være at finde i klasserummet som konsulenter der kan trækkes på. Hver gruppe vil få tildelt en underviser som nærmere tilknyttet vejleder omkring det procesmæssige. Som udgangspunkt planlægges der to vejledningsmøder for hver gruppe. Cases Cases vil blive gennemgået i forbindelse med oplæg til de enkelte opgaver - jf. side Side 30 af 34

31 Tidsplan for semesteret, vejledende Side 31 af 34

32 Referencer og videngrundlag Tværfaglige referencer BIM Building Information Modelling: Implementering af BIM på VIA, Campus Horsens Fag-faglige referencer (HUS) Dansk Engelsk Illustreret byggeordbog / Illustratet Building Dictionary af Ulrik A. Hovmand Enfamiliehuset gennem 100 år (Hæfte udgivet af Nybolig). PowerPoint præsentationer (uv materiale) Biblioteket`s tidskriftsamlinger m.v. (HUS/ABD) (HUS/BGK) Bygningsreglementet SBI 216 Anvisning om Bygningsreglement 2010 SBI 189 Konstruktioner i småhuse By & Byg Vådrum Træ 54 Undertage Træ 58 Træspær 2 Træ 59 Træspær 1 Træ 65 Taglægter Tegl 36 Oplægning af tegltage Træ 64 Trægulve Murerhåndbogen Diverse håndbøger Isolering Beton m.v. BYG ERFA (digitalt via bibliotekets database) SBI 233 Radon (HUS/MTR) Byggeriets Materialer, Lasse Bengtson & Preben Selck (HUS/IKT) Side 32 af 34

33 BIM-guide - COBIM Revit Intro kompendie, diverse Revit vejledninger og Tips og Trix på Studienet. (STD/IKT) TRÆ 28 TRÆ 51 TRÆ 52 Teknisk Ståbi udg. 22 Teknisk Matematik af P. Madsen Erhvervsakademierne. Bygningsreglementet SBI 216 Anvisning om Bygningsreglement 2010 STATIK Bygningskonstruktøruddannelsen ONI - Januar 2006, rev. ETS 2010 STATIK - JST 2007 rev SBI anvisning 189 Småhuse (Isolering, Fugt, Lyd, Brand, Ventilation og Styrke) (TIN/IKT) DS normer Afløbsinstallationer i hovedpunkter (kompendium på studienet) Kloak og afløb (kompendium) U-værdier/varmtab, kompendium rev Er der plads nok kompendium Kloakmesterarbejde en håndbog. SBI anvisning 185 Afløbsinstallationer UPONOR VVS Håndbog UPONOR Teknisk Håndbog (BPS) Ydelsesbeskrivelser for byggeri (2012): Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed (AB 92) (BPS/IKT) (KOM) Stray Jørgensen, P. seneste udgave, Formalia i opgaver på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Frederiksberg Stray Jørgensen, P. seneste udgave, Klart sprog i opgaver på videregående uddannelse, Samfundslitteratur, Frederiksberg Side 33 af 34

34 Stray Jørgensen, P. seneste udgave, Notatteknik for studerende, lyt, læs, notér og skriv, Samfundslitteratur, Frederiksberg Stray Jørgensen, P., Rienecker, L. & Skov, S. 2011, Specielt om specialer - en aktivitetsbog, 4. udg., Samfundslitteratur, Frederiksberg Stray Jørgensen, P. seneste udgave, Talegaver mundtlig fremstilling for studerende, Samfundslitteratur, Frederiksberg Stray Jørgensen, P. & Rienecker, L. 2011, Studiehåndbogen, Samfundslitteratur, Frederiksberg Beck, S. & Beck, H.R. 2005, Gyldendals studiebog, Gyldendal, København (KOM/IKT) Nyhus, J. 2010, Word 2010, Libris (JUB) Lov om planlægning Byggeloven og bygningsreglement Landmåling en introduktion. Lars F. Matthiesen og Jørgen Ullvit, Ny Teknisk Forlag 2008, isbn Side 34 af 34

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Semesterorientering for. 1. semester. Grund og hus i 1-2 plan

Semesterorientering for. 1. semester. Grund og hus i 1-2 plan Semesterorientering for 1. semester Grund og hus i 1-2 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør, erhvervsakademiuddannelserne til byggetekniker AK og kort- og landmålingstekniker

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og hus i 2 3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER Industrialiseret byggeri Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. BK

Semesterbeskrivelse 1. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 1. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. BK

Semesterbeskrivelse 1. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 1. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Udførelsesprojektering

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Udførelsesprojektering SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Renovering og ombygning Udførelsesprojektering Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør Horsens INDHOLD UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE MILJØER... 3 GENERELT

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. BK

Semesterbeskrivelse 5. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 5. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016.

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Termin August 2015 juni 2016 Institution HANSENBERG GYMNASIUM Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Byggeri og energi A, (280 timer) Kim Ulrich og Svend Hansen 15hx3bbyg Oversigt

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2013 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 10-01-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Projektering

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER. Renovering og ombygning Projektering SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Renovering og ombygning Projektering Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør Holstebro INDHOLD UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE MILJØER... 3 GENERELT OM

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2013 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 10-01-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 4. SEMESTER Etageboligbyggeri med bolig og erhverv

SEMESTERORIENTERING 4. SEMESTER Etageboligbyggeri med bolig og erhverv . SEMESTERORIENTERING 4. SEMESTER Etageboligbyggeri med bolig og erhverv Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør Aarhus Efteråret 2014 Indhold Uddannelsens pædagogiske miljøer...2 Generelt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri og Energi (A)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Rekvisit og linkliste Efterår 2015

Rekvisit og linkliste Efterår 2015 Rekvisit og linkliste Efterår 2015 for uddannelsen til bygningskonstruktør og byggetekniker AK Nedenfor finder du vores rekvisit- og linkliste. Listen giver et overblik over relevante links samt computer

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Tinglev Indskoling Sag 01.13

Tinglev Indskoling Sag 01.13 Tinglev Indskoling Sag 01.13 BIMstuen V. Nicolai P. Lorentzen Cv Personlig Planlægning Personlig overblik Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Honorarberegning Dispositionsforslag

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Modul 15: Udvikling af praksis og profession

Modul 15: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 7. SEMESTER. Valgfrit Speciale og Bachelorprojekt. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 7. SEMESTER. Valgfrit Speciale og Bachelorprojekt. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 7. SEMESTER Valgfrit Speciale og Bachelorprojekt Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN)

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN) STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA University College Nordjylland (UCN) Gældende for studiestart august 2014 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015 STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktørr PBA Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved Gældende for studiestart januar 2015 Formål med studieordningen Fra

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

IKT i projektering og udførelse

IKT i projektering og udførelse IKT i projektering og udførelse 1. kursusgang Dagens program - Introduktion til kurset - Præsentation af dagens øvelse - Introduktion til IKT i byggeriet - Dagens øvelse i grupperummene - Kort præsentation

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere