Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling"

Transkript

1 Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens navn Sagsnr /4 Inden skemaerne udfyldes, læses Vejledning til ansøgning for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares.

2 Skema 1: Ansøgningsskema til puljen Familieorienteret alkoholbehandling 1. Titel: Ansøgning om støtte til styrkelse af familieorienteret alkoholbehandling i Københavns Kommune 2. Ansøger: Københavns Kommune Adresse: Navn på projektleder: Stillingsbetegnelse: c/o Center for misbrugsbehandling og pleje Regnbuepladsen 7 2. sal 1550 København V Henrik Velin Nielsen Leder af Københavns Kommunes Alkoholenhed Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Tina Wils Centerchef Henrik Velin Nielsen Ansøgers personlige underskrift: Sted: Underskrift: Dato: /

3 3. Samarbejdspartnere: Københavns Kommune er Danmarks største kommune. Som følge heraf har Alkoholenheden en stor kapacitet og det har derfor ikke været relevant at etablere samarbejde i forhold til behandling af den enkelte borger med øvrige kommuner. Der pågår dog en stadig erfaringsudveksling med de omkringliggende kommuner, særligt Frederiksberg Kommune. Alkoholenheden har en bred flade af kommunale samarbejdspartnere internt i Socialforvaltningen, i de øvrige forvaltninger og i forhold til eksterne parter, der besidder ekspertviden indenfor særlige målgrupper. Samarbejde med henvisende instanser beskrives under 4. Ansvarlig kontaktperson: Henrik Velin Nilsen (se ovenfor) 4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat 1/ og afsluttet 31/ Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen til alkoholbehandling Projekttitel/årstal/bevilget beløb: 1. Børn i familier med alkoholproblemer ( ) 3

4 Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen og alkoholbehandlernes uddannelsesmæssige baggrund Københavns Kommunes Alkoholenhed er organisatorisk placeret i Center for misbrugsbehandling og pleje og er geografisk fordelt på fire mindre enheder beliggende henholdsvis i City, København NV, København S og Valby. Der arbejdes med en normering på 1050 unikke borgere i behandling. Alkoholenheden beskæftiger i alt 19 alkoholbehandlere hvoraf 15 er sundhedsfagligt uddannet og 5 har en socialfaglig uddannelse. Ud over alkoholbehandlerne råder Alkoholenheden over en tilbudsleder, to afdelingsledere, en behandlingsansvarlig overlæge samt seks sekretærer. Behandlerne i Alkoholenheden har som det fremgår nedenfor oftest videreuddannelse indenfor motiverende Samtaler, kognitiv terapi samt systemisk og/eller familieorienteret efteruddannelse: Stillingsbetegnelse Afdelingslæge Reservelæge Reservelæge Reservelæge Pædagog/ børnefamiliesagkyndig Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Efteruddannelse / videreuddannelse 3-årig systemisk uddannelse med familiefokus 2 dages MI kursus 2 dages MI kursus 2 dages MI kursus 4-årig kognitiv efteruddannelse Tilmeldt grundkurset for alkoholbehandling i efteråret 1-årig kognitiv efteruddannelse, tilmeldt 1-årig familieuddannelse 2-årig kognitiv efteruddannelse Cand.soc, tilmeldt 1-årig familieuddannelse Ingen Under 4-årig kognitiv uddannelse 3-årig systemisk uddannelse med familiefokus 1-årigt kursus i Familieorienteret Alkoholbehandling 1-årig kognitiv grunduddannelse 1-årig kognitiv grunduddannelse 1-årigt kursus i Familieorienteret Alkoholbehandling 4-årig psykoterapeut uddannelse Under uddannelse på den 4-årige kognitive terapeutuddannelse. 3-årig systemisk uddannelse samt 1-årigt kursus i Familieorienteret Alkoholbehandling Basisår i narrativ terapi. Tilmeldt grundkurset til efteråret. 2 dages MI kursus 4

5 2. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbud til familier med alkoholproblemer Behandlingen i Københavns Kommunes alkoholenheder bygger på anbefalingerne beskrevet i Alkoholbehandling, en Medicinsk Teknologivurdering, Metoder i Familieorienteret Alkoholbehandling samt NICE guidelines Alkoholenheden tilbyder ambulant behandling, hvor nedenstående er kerneydelser: Behandling af abstinenstilstande Udredning for comorbiditet og medicinsk behandling af psykiske lidelser og alkoholtilstande Individuelle samtaleforløb på kognitivt og systemisk grundlag Kontrolforløb Brugerens målsætning afdækkes ved behandlingsstart og beskrives i individuel behandlingsplan tillige med behandlingstiltag. Brugeren indgår i et af følgende behandlingsmoduler alt efter målsætning og motivation: Startmodul: Et forløb på fire måneder. Der udredes for evt. psykiske lidelser og opstartes medicinsk behandling hvis nødvendigt. Motivation og mestringsstrategier afdækkes og brugeren undervises i konsekvenser af alkoholforbrug og misbrug. Ultimo 2013 påbegyndte Alkoholenheden et mere systematisk tilrettelagt forløb med inddragelse af partner og også gerne børn. Vedligeholdelsesmodul: Et forløb på måneder. Det er en forudsætning for indskrivning i vedligeholdelsesmodulet, at brugeren har gennemgået startmodulet. Der arbejdes med justering og evaluering af de værktøjer, som brugeren er præsenteret for i startmodulet. Familien inddrages fortsat. Palliativt modul: Et ikke tidsafgrænset modul. Brugere indskrives i palliativt modul, hvis øvrige behandlingstiltag ikke har haft effekt på brugerens alkoholvaner og afhjælpning af alkoholproblematikker. Der arbejdes med stabilisering, således at alkoholproblematikkerne ikke forværres. Antabusmodul: Et forløb på fire måneder, hvor bruger møder til antabusudlevering eller alkoholtest. Det er en forudsætning for indskrivning i antabusmodulet at brugeren ikke udviser psykiatrisk comorbiditet. Det er muligt for bruger at afbryde og senere genoptage behandlingen. Familieorienterede indsatser: Indenfor de enkelte moduler inddrages familie og eventuelt børn i behandlingen. Det er Alkoholenhedens ambition at inddragelse af familie og pårørende skal in- 5

6 tensiveres og udbredes yderligere i behandlingskonceptet, hvilket kan sikres gennem målrettet supervision på sagsniveau. Alkoholenheden planlægger derudover snarest udvikling af et egentligt pårørendetilbud i gruppeformat. 3. Antal gennemførte alkoholbehandlingsforløb i perioden Alkoholenheden har opgjort nedenstående på baggrund af data fra NAB. Der har imidlertid flere gange indenfor perioden 2010 til 2013 været tekniske problemer i forhold til indberetning, hvorfor data skal tages med forbehold. Alkoholenheden har opgjort antal udskrevne borgere indenfor årene og opdelt efter afslutningsårsag registreret i NAB. 1 Indskrevne borgere, som ikke er udskrevet de pågældende kalenderår, fremgår ikke i nedenstående: År Gennemført behandling Udskrevet til andre aktører Udeblevet I alt Alkoholbehandlingens samspil med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser Med baggrund i Københavns Kommunes størrelse er de kommunale opgaver opdelt i en række forvaltninger og enheder indenfor forvaltningerne. Opdelingen af opgaver giver en række fordele, idet de enkelte enheder har mulighed for en høj grad af specialisering. Indenfor alkoholområdet ser man dog også, at opdelingen stiller krav til et kontinuerligt fokus på de mange samarbejdsflader. Alkoholenheden har en fortsat opmærksomhed på at udbrede kendskabet til behandlingstilbuddet blandt samarbejdspartnere i og udenfor Socialforvaltningen. Samarbejde internt i Socialforvaltningen: Internt i forvaltningen samarbejdes med: Rådgivningscenter København(RCK), der er myndighedscenter for stofmisbrugsbehandling med visitationskompetence til bevilling af dag- og døgnbehandling af stof- og alkoholafhængige. Socialcenter København (SCK), der er myndighedscenter for øvrige udsatte voksne med visitationskompetencen til forvaltningens botilbud for borgere med misbrug og psykiske lidelser. De Drikker Derhjemme, der tilbyder rådgivning til børn i alkoholfamilier samt undervisning af frontpersonale, der møder disse børn. Børnefamiliecenter København (BFCK), der er myndighedscenter for ud- 1 Indenfor kategorien gennemført behandling medregnes afslutningsårsagerne færdigbehandlet, afsluttet efter eget ønske, fraflyttet, død og andet. Indenfor kategorien udeblevet medregnes alene borgere, hvor afslutningsårsagen er udeblevet. Indenfor kategorien henvist til andre aktører medregnes henvisning til hhv. anden institution, egen læge og hospital. 6

7 satte børn og disses familier. Alkoholenheden oplever fx, at forældre i alkoholfamilier henvises af BFCK til behandling og kontrol. Samarbejde med øvrige forvaltninger: Forebyggelsescentrene i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: I forhold til tidlig opsporing indenfor sundhedsforhold samarbejder Alkoholenheden med kommunens 5 forebyggelsescentre. Børne- og Ungeforvaltningen: Endnu har Alkoholenheden intet konkret samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen, men begge parter er involveret i samme netværk om alkoholforebyggelse, hvilket giver god grobund for fremtidigt samarbejde. Samarbejdet med eksterne aktører: Gravide alkoholafhængige henvises til Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, da man her har ekspertviden indenfor behandling af denne målgruppe Børn og voksne børn af alkoholafhængige henvises til TUBA, da Alkoholenheden (endnu) ikke kan tilbyde denne gruppe et tilstrækkeligt specialiseret tilbud. Alkoholenheden indskriver ofte brugere med eller uden børn, henvist af egen læge eller det øvrige sundhedsvæsen. 7

8 Beskrivelse af ønsker til kvalitetsudvikling af alkoholbehandlingen og kompetenceudvikling: 5. Ønsker kommunen støtte til at vurdere egne styrker og svagheder og til at lave en udviklingsplan for alkoholbehandlingen? Københavns Kommune rummer en række aktører indenfor rådgivning og behandling af alkoholproblematikker på tværs af flere forvaltninger. Den nuværende samarbejdsflade og koordinering varetages af et samarbejdsforum bestående af repræsentanter fra de enkelte enheder. Med kommunens ansøgning om puljemidler til ansættelse af en koordinator indenfor alkoholområdet vil dette samarbejde kunne løftes. Koordinator, arbejdsgruppen og styregruppen for projektet vil i projektperioden afsøge barrierer for samarbejdet enhederne imellem og forslå konkrete løsninger, der kan optimere det samlede tilbud på alkoholområdet til gavn for borgerne. Projektets vægt på samarbejde på tværs af forvaltninger taler ind i de seks grundlæggende principper i Københavns Kommunes sundhedspolitik, som forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen i foråret 2015: 1. Københavneren og hverdagslivet i centrum 2. Særlig støtte til de københavnere, som har de største behov 3. Ligestilling af psykisk og fysisk sundhed 4. Bredt samarbejde for at sikre løsninger af høj kvalitet for københavnerne 5. Styrkelse af den sammenhængende sundhedsindsats 6. Afsæt i den bedste viden og afsøgning af nye veje for at sikre københavnerne et sundt liv Se endvidere besvarelse under pkt Er der behov for øget behandlerkapacitet i alkoholbehandlingen og hvordan ønskes denne tilvejebragt? 7. Samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling, samarbejde med kommunens familiebehandlingstilbud - andet? Alkoholenheden vil med et øget familiefokus forventeligt modtage flere borgere i behandling end den nuværende normering på 1050 borgere. Det vurderes dog, at en forøget søgning umiddelbart kan imødekommes indenfor den nuværende kapacitet. Ved behov for opskrivning af normeringen på baggrund af en større søgning end den forventede vil Alkoholenheden fremlægge forslag til finansiering af større kapacitet i den kommunale budgetproces. Under punkt 4 er Alkoholenhedens samarbejdsflader både indenfor Socialforvaltningen, i forhold til øvrige forvaltninger og i forhold til eksterne aktører beskrevet. I 2013 tog Center for misbrugsbehandling og pleje initiativ til et samarbejdsforum om forebyggelse og tidlig opsporing af alkoholproblemer i Københavns Kommune. Samarbejdet involverer repræsentanter fra enheder på tværs af kommunens forvaltninger, som alle arbejder med alkoholproblematikker: 8

9 Forebyggelsescentrene (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) Center for Sundhed (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) Arbejdsmiljø København (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) De Drikker Derhjemme (Socialforvaltningen) Rådgivningscenter København (Socialforvaltningen) Sundhed og Indkøb (Børne- og Ungeforvaltningen) Dette samarbejdsforum mødes med jævne mellemrum og koordinerer blandt andet: Indsatser i forbindelse med uge 40 Fælles informationsmateriale Samarbejdet giver en god grobund for yderligere udvikling. Med mulighed for puljemidler til Familieorienteret Alkoholbehandling vil dette samarbejde kunne løftes videre til at afprøve: Inklusion af flere samarbejdspartnere (f.eks. i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen) Egentlig kompetenceudvikling af frontpersonale 8. Ønskes en kompetenceudvikling af alkoholbehandlerne? Hvor mange ønskes på de forskellige kurser: Alkoholenheden ønsker at kompetenceudvikle en række medarbejdere via Sundhedsstyrelsens udbudte kurser: 4 medarbejdere ønskes opkvalificeret via grunduddannelse for alkoholbehandlere 6 medarbejdere ønskes opkvalificeret via kursus i familieorienteret alkoholbehandling 9. Ønsker kommunen uddannelse af nøglepersoner til at uddannelse af frontpersonaler i samtalen om alkohol og børns trivsel som skal tages i socialforvaltningen, daginstitutioner, skoler og jobcentre med henblik på at kunne henvise til alkoholbehandlingen? Trods tilstedeværelsen af kompetencer indenfor systemisk og/eller familieorienteret behandling kan det være en udfordring for alkoholbehandlerne at motivere borgerne til at familie og pårørende inddrages i behandlingen. Det er derfor Alkoholenhedens vurdering, at undervisning i familieorienteret alkoholbehandling bør understøttes af et intensivt supervisionsforløb ved en supervisor med solid erfaring indenfor emnet, der støtter den enkelte behandler og behandlergruppen som helhed i at omsætte den teoretiske viden til praksis. I ovennævnte samarbejdsforum på tværs af enheder og forvaltninger ses allerede nu en række kompetencer indenfor familieorienteret alkoholbehandling og tidlig opsporing. Uddannelse af nøglepersoner Fire medarbejdere fra Forebyggelsescentrene og en medarbejder fra De Drikker Derhjemme har deltaget i Sundhedsstyrelsens kursus for undervisere, der skal kompetenceudvikle frontmedarbejdere. Det vil være oplagt, at disse medarbejdere deltager på Sundhedsstyrelsen kursus i samtalen om alkohol og børns trivsel, som udbydes i forbindelse med puljemidlerne. Derudover foreslås det at uddanne 1-2 medarbejdere i Alkoholenheden indenfor Sundhedsstyrelsens nøglepersonuddannelse, så undervisningskorpset har en god volumen samt bredt repræsenterer kommunens tilbud indenfor alkoholom- 9

10 rådet. Forskningsprojekt om barrierer blandt frontmedarbejdere: SFI udarbejder i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en analyse af barrierer for tidlig opsporing af alkoholproblemer hos borgere og familier. Analysen vil være færdig november Analysen sætter fokus på barrierer både blandt frontpersonale og i forbindelse med koordination og samarbejde mellem forvaltningsenheder. I forbindelse med analysen gennemføres interviews med frontpersonale og ledere inden for skoler, fritidstilbud, dagtilbud, ungerådgivning og København Kommunes ressourceteam samt jordmødre og praktiserende læger. Resultaterne fra analysen følges op af konkrete indsatser og indarbejdes i København Kommunes handleplan mod misbrug af alkohol og hash, som er en del af kommunens sundhedspolitik for , som forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen i foråret Opfølgning på undersøgelsen er dog ikke finansieret. Koncept for undervisning af frontmedarbejdere: Forebyggelsescentrene og De Drikker derhjemme har udarbejdet et koncept for undervisning af frontmedarbejdere til understøttelse af kommunens implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke. Konceptet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens guide om systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale og tilbyder undervisning i: Kort opsporende samtale relevant for personale med udredende opgaver fx medarbejdere i jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitation ved hjemmeplejen og aktiveringstilbud eller forebyggende opgaver som samtaler om livsstil fx medarbejdere i den kommunale sundhedstjeneste, tandplejen, forebyggende hjemmebesøg hos ældre eller livsstilssamtaler i Sundhedshusene. Bekymringssamtale relevant for alt personale som kommer i kontakt med borgere, der viser tegn på alkoholoverforbrug, eller hvor medarbejderen formoder, at borgeren har alkoholproblemer, og hvor denne bekymring bør drøftes med borgeren og evt. pårørende. Undervisningskonceptet er beskrevet men aktuelt ikke finansieret. Under forudsætning af, at Københavns Kommunes ansøgning om puljemidler imødekommes, vil det blive muligt for kommunen at: videreudvikle undervisningskonceptet ved hjælp af de nye informationer, der fremkommer i SFIs forskningsprojekt samt på Sundhedsstyrelsens særlige kurser om børn og alkohol få mulighed for at tilbyde en meget målrettet undervisning, der direkte adresserer medarbejdernes barriere for henvisning til alkoholbehandling uddanne et underviserkorps, der vil gøre det muligt at kompetenceudvikle 500 frontmedarbejdere 10

11 10. Ønsker kommunen støtte til proceskonsulentopgaver, der vedrører fx sammenlægning af alkoholbehandlingsenheder, samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehandling, plan for kompetenceudvikling af diverse frontpersonaler, støtte til at lave samarbejdsaftaler med diverse sociale og sundhedsfaglige instanser som skal opspore alkoholproblemer og henvise til alkoholbehandling? Andet? 1. Ansøgning om lønmidler til tværgående koordinator til planlægning af kompetenceudvikling af frontmedarbejdere: Københavns Kommunes størrelse betyder, at der er tilstrækkelig volumen og kompetencer indenfor de forskellige forvaltninger til at tilbyde kvalificeret og effektiv alkoholbehandling. Opdelingen i store forvaltninger og enheder skaber dog komplekse samarbejdsflader. Det allerede eksisterende samarbejdsforum vedrørende forebyggelse og behandling af alkoholafhængige og disses børn har til en vis grad imødekommet disse udfordringer ved at skabe et egentligt praksisorienteret samarbejde, der letter henvisninger af borgere forvaltninger og enheder imellem. Det er ønsket i samarbejdsgruppen at samarbejdet kan løftes yderligere, så flere familier med alkoholproblematikker kan opspores tidligere og tilbydes rådgivning og behandling. På grund af kommunens størrelse vil en opkvalificering af frontmedarbejdere imidlertid være en stor opgave, som skal koordineres en opgave, som vanskeligt kan løses indenfor den eksisterende drift af de enkelte enheder. Der søges derfor midler til finansiering af en fuldtids akademisk koordinator, der skal: Afsøge udfordringer og barrierer for samarbejdet på det samlede alkoholområde I samarbejde med arbejdsgruppen forslå konkrete løsninger, der kan optimere det samlede tilbud på alkoholområdet til gavn for borgerne. Planlægge undervisning i samarbejde med undervisere (jf. pkt. 9) Udarbejde informationsmateriale og afholde planlægningsmøder med relevante ledere 2. Ansøgning om frikøb af undervisere til kompetenceudvikling af frontmedarbejdere: Organiseringen indenfor alkoholområdet i Københavns Kommune er kompleks. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at ansætte undervisere indenfor en afgrænset projektperiode, men anbefales at benytte fire til fem allerede tilknyttede medarbejdere, der kender til kommunens organisering og tilbud. De fire til fem medarbejdere dækker til sammen undervisningsopgaven svarende til to hele årsværk i 2015 og ét årsværk i 2016, således at de samtidig fastholder deres forankring på deres nuværende ansættelsessted. Undervisningen af frontmedarbejdere vil blive planlagt af koordinator og underviserkorps primo 2015 og vil blive afløbet i løbet af året. I 2016 vil medarbejderkorpset blive reduceret til samlet set ét årsværk, der vil få til opgave at bistå frontmedarbejderne ved fx sagssupervision mm. Der søges derfor midler til frikøb af medarbejdere fra henholdsvis Forebyggelsescentrene, De Drikker Derhjemme og Alkoholenheden svarende til 2 årsværk i 2015 og ét årsværk i 2016 fordelt på fire medarbejdere i projektperioden. 11

12 3. Ansøgning om midler til afholdelse af undervisning for frontmedarbejdere Det synes oplagt, at målgruppen for opkvalificering af frontpersonale, der kommer tidligt i kontakt med børn i alkoholfamilier i høj grad inkluderer frontmedarbejdere i Børne- og Ungeforvaltningen. Målgruppen for undervisningen vil være ca. 500 medarbejdere fra henholdsvis Børne- og ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen. Undervisningen kan indeholde følgende elementer: Forberedende møde med ledere af institutionen med henblik på kortlægning af særlige lokale forhold og rammer Undervisning af frontmedarbejdere over 2 dage. Undervisningen kan i samarbejde med lokal ledelse og forhold afvikles med større eller mindre hold. Opfølgning på undervisningen i form af fx sagsupervision. Det anslås, at der skal afholdes i alt ca. 200 undervisningsdage. De ansøgte midler dækker leje af undervisningslokaler, forplejning og undervisningsmateriale. 4. Ansøgning om intensivt supervisionsstøtte til implementering af familiefokuseret alkoholbehandling i Alkoholenheden Som det fremgår under punkt 1 har flere behandlere i Alkoholenheden allerede nu kompetencer indenfor familieorienteret alkoholbehandling. Det kan dog være en udfordring at udvide disse indsatsers omfang. Et koncentreret supervisionsforløb af en varighed på 12 måneder med en supervisor med solid erfaring indenfor familieorienteret behandling vil understøtte implementering af metoderne i det allerede eksisterende behandlingskoncept. Se endvidere budgetark. 11. Organisering og bemanding i puljeperioden: Forslag til organisering af indsatsen i projektperioden er beskrevet under punkt 10: Projektleder: Leder af Alkoholenheden Henrik Velin Nielsen Styregruppe: Socialforvaltningen: Centerchef Tina Wils Alkoholenheden: Henrik Velin Nielsen De Drikker Derhjemme: Dan Orbe Sundheds- om omsorgsforvaltningen: Center for sundhed: Susanne Rohmann Forebyggelsescentrene: Annette Kahn 12

13 Følgegruppe: Akademisk koordinator ifm. projektet (jf. pkt. 10) Det eksisterende samarbejdsforum (jf. pkt. 7) Nøgleperson: Akademisk koordinator, ansat i projektperioden (jf. pkt. 10) Bemanding i projektperioden: 1 akademisk koordinator Relevante fagpersoner til udvikling af undervisningskoncept og varetagelse af undervisning svarende til 1-2 årsværk Supervisor til støtte til implementering af familieorienteret alkoholbehandling i projektperioden 12. Det beskrives, hvordan indsatsen tænkes forankret som et fast tilbud efter periodens ophør: Forankring som et fast tilbud anslås at have særdeles gode muligheder i Københavns Kommune, da: Midlerne søges med udgangspunkt i det eksisterende samarbejdsforum, der kan dele opgaverne mellem sig og overtage, hvor koordinatoren slipper Videreuddannelse af medarbejdere i Alkoholenheden sikrer at kompetencerne forbliver i organisationen Supervision af behandlerne i Alkoholenheden sikrer at systematisk familieorienteret behandling bliver en naturlig del af det eksisterende behandlingskoncept Frontmedarbejdernes kompetenceudvikling forbliver en naturlig del af deres kontakt med borgeren. Frikøb af undervisere internt i alkoholtilbuddene sikrer at frontmedarbejdere har en permanent kontaktperson, selv når projektet slutter En skærpet indsats mod alkoholoverforbrug og misbrug er en del af Københavns Kommunes Sundhedspolitik for , som forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen i foråret 2015 En tidligere indsats i forhold til borgere med et alkohol- og eller stofmisbrug er et pejlemærke for Socialudvalgets plan for misbrugsområdet. Der er således i flere af kommunens forvaltninger bred opbakning og opmærksomhed på en sufficient og tidlig indsats i forhold til alkoholproblematikker. Det forventes, at indsatsen kan aflæses i et øget antal henvendelser med ønske om rådgivning og behandling i henholdsvis Forebyggelsescentrene og Alkoholenheden, hvilket også vil kunne anspore disse til at fortsætte kompetenceudviklingen af frontmedarbejdere efter projektets ophør som et led i deres generelle rekrutteringsstrategi. Ansøgningen af puljemidler er under forudsætning af politisk godkendelse, hvilket på grund af sommerperioden ikke har været muligt forud for ansøgningsfrist. 13

14 Skema 3: Budget for puljen Familieorienteret alkoholbehandling 1. Regnskabsansvarlig: Navn: Kim Pedersen Tlf. nr.: Revisor: Københavns Kommunens revisionsselskab 3. År 2015 (beløb) 2016 (beløb) 4. Implementeringsstøtte: Akademisk koordinator kr kr. Supervisionsforløb kr kr. 5. Kompetenceudvikling af frontpersonale Frikøb af undervisere kr kr. Udgifter til afholdelse af kr kr. undervisning ANSØGT BELØB I KR. I ALT: kr kr. Eventuelle bemærkninger til ansøgningen: 14

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. I det følgende beskrives kort

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre Kursus i den korte opsporende samtale Målgrupper Frontpersonale med : udredningsopgaver ex. ansatte i socialforvaltninger, familieafsnit, jobcentre, aktiveringstilbud, visitationen i hjemmeplejen : Forebyggelsesopgaver

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling 10:00 Velkomst v. Sundhedsstyrelsen 10:30 Kort præsentation af projekterne Gruppeopdelt efter geografi 11:25 Oplæg om familieorienteret alkoholbehandling

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling - evaluering

Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling - evaluering Sundhedsstyrelsen Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling - evaluering Kamilla Bolt, COWI 1 Agenda Formål med satspuljen Projekterne og støtteforanstaltninger I hvilken

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Til Socialudvalget. Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017

Til Socialudvalget. Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 07-02-2017 Til Socialudvalget Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017 Sagsnr. 2017-0049194

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Anita Hjort Rasmussen Alkoholforebyggende medarbejder i Silkeborg De våde årgange født mellem 1940-1960 (især 50-59 erne) Fokus

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt hjemløse Frist for indsendelse af ansøgning

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Antidoping-kommuner

Antidoping-kommuner Ansøgningsskema for SATS-pulje Antidoping-kommuner 2015-2017 1. ANSØGER Kommunens navn: Aalborg Kommune Navn på projektleder: Bettina Bisp Jensen Projektleders stillingsbetegnelse: Konsulent Kontakt: Tlf.

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Politik Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik 1. Indledning I aftalen om budget 2011 for Københavns Kommune vedtog forligspartierne,

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Kort og godt Den korte opsporende samtale

Kort og godt Den korte opsporende samtale Kort og godt Den korte opsporende samtale Den korte opsporende samtale - hvis du har Udredningssamtaler Jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen, aktiveringstilbud m.fl.

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere