Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Udkast af 25. september Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Udkast af 25. september 2013. Forslag. til"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Udkast af 25. september 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Ændringer som følge af ny pædagoguddannelse) 1 I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 27. februar 2013, foretages følgende ændring: 1. I 49, stk. 4, 1. pkt., udgår», og af 16 i lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog«. 2 I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2010, som ændret ved 3 i lov nr af 18. december 2012, foretages følgende ændring: 1. I bilag 1 ophæves nr. 3. Nr bliver herefter nr Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ophæves. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler for studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor som pædagog før den 1. juni 2014, om gennemførelse af uddannelsen. Ministeren kan bemyndige uddannelsesinstitutionerne til at fastsætte regler herom i studieordningen.

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og formål Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet om øget social mobilitet i befolkningen. Den negative sociale arv skal brydes via en tidlig indsats, så flere unge får forudsætninger for at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der skal skabes bedre rammer for det enkelte menneskes udvikling, så alle kan leve et værdigt liv, og i realiseringen af den ambition spiller det pædagogiske arbejde i velfærdsinstitutionerne en stadig større rolle. Vuggestue- og børnehavealderen er det tidspunkt, hvor børn er både mest sårbare og mest modtagelige for støtte og indflydelse, der kan understøtte dem i deres udvikling. Alle skal sikres mulighed for et godt liv blandt andet via en forebyggende indsats på det sociale område. Dette indebærer øgede krav til både dybden og bredden af de professionskompetencer, som en pædagog bør besidde. Pædagoguddannelsen skal reformeres på dette grundlag. Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog foreslås ophævet med henblik på at opnå den nødvendige fleksibilitet, der kan sikre den løbende tilpasning af pædagoguddannelsen i forhold til de krav omverdenen, og herunder pædagogernes arbejdsmarked, stiller. Pædagoguddannelsen vil herefter blive reguleret i en bekendtgørelse, der udstedes med hjemmel i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Loven om uddannelse til professionsbachelor som pædagog trådte i kraft 1. januar Der er siden nedsat en følgegruppe, der skulle følge lovens effekt. I 2011 blev der gennemført en evaluering af pædagoguddannelsen. Følgegruppens anbefalinger på baggrund af evalueringen koncentrerede sig om syv temaer: deregulering og kompetencemål, faglig fordybelse og bedre rammevilkår, revision af praktik, øget specialisering, ændring af linjefagene, en mere fleksibel uddannelse samt fortsat styrkelse af uddannelsens vidensgrundlag. Det er hensigten, at reformen skal styrke pædagoguddannelsen på fire områder: A) Højere faglighed og kvalitet. B) Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis. C) Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans. D) Styrkede tværprofessionelle kompetencer. Reformen fastholder pædagoguddannelsen som en enhedsuddannelse, hvor godt og vel det første år af den 3½-årige uddannelse er fælles (Grundfagligheden). Derefter kan den studerende vælge mellem tre specialiseringer: 1) Dagtilbudspædagogik (0-5-årige). 2) Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige). 3) Social- og specialpædagogik, som tilrettelægges, så den retter sig mod tre målgrupper: a) Børn og unge med særlige behov, b) mennesker med sociale vanskeligheder som f.eks. misbrug, hjemløshed og prostitution og c) mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Uddannelsen styrkes endvidere med et tværprofessionelt element, som skal understøtte øget samarbejde mellem blandt andet pædagoger og lærere i folkeskolen samt mellem pædagoger og socialrådgivere, sygeplejersker m.v. Fokus skal være på det hele menneske og på det enkelte menneske. Endelig skal uddannelsens internationale dimension styrkes, således at pædagogstuderende i fremtiden eksempelvis får bedre mulighed for at gennemføre en del af uddannelsen udlandet. Fællesdel Fællesdelen består af grundfag (60 European Credit Transfer System (ECTS)) og 1. praktikperiode (10 ECTS). Der vil i særlige tilfælde blive mulighed for at forlænge fællesdelens grundfag med 10 ECTS, såle-

3 des at fællesdelens grundfag i omfang kan strække sig til 70 ECTS. Denne mulighed vil kunne anvendes, hvis der ud fra faglige hensyn er behov for at tilrettelægge forløb med en særlig profil. Grundfagene vil indeholde elementer af de obligatoriske fag i den nuværende uddannelse: pædagogik, dansk, kultur og kommunikation samt institution, individ og samfund samt linjefagene. Grundfagene vil skulle indeholde aspekter af fagligheder fra de nuværende grundfag samt en basisviden om kendskab til processer vedrørende værksted, natur, teknik, idræt m.m. fra de nuværende linjefag, som i høj grad anvendes i arbejdet med tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter. I Grundfagligheden vil der derfor indgå viden om: Pædagogik Psykologi (udviklingspsykologi). Sundhed. Sprog (dansk) og Kommunikation. Samfund. Æstetiske lærings- og udtryksformer. It- og mediepædagogik. Det sikres, at kønsdimensionen indgår i de relevante vidensområder i grundfagligheden. Desuden sikres det, at alle studerende har kompetencer til at gennemføre»den svære samtale«, eksempelvis med forældre. Endelig sikres det, at viden om etik og værdier indgår i grundfagligheden. Specialiseringsdel Øgede specialiseringsmuligheder skal give de studerende mulighed for at tilegne sig en mere specialiseret viden og kompetencer, der matcher behovet på henholdsvis småbørnsområdet, børne- og ungeområdet samt det socialpædagogiske område. Den studerende vælger specialisering efter at have gennemført 1. praktikperiode på fællesdelens 2. semester. Specialiseringsdelen består af specialiseringsfag på 60 ECTS, 2., 3., og 4. praktikperiode på henholdsvis 30, 30 og 5 ECTS samt bachelorprojektet på 15 ECTS. Som nævnt vil der i særlige tilfælde blive mulighed for at forlænge fællesdelens grundfag med 10 ECTS, således at specialiseringsfagene i omfang kan reduceres til 50 ECTS. Sådanne forløb skal være begrundet i faglige hensyn eller særlige aftagermæssige behov. I alle tilfælde skal uddannelsen have et samlet omfang på 210 ECTS. Overordnet indholdsbeskrivelse af specialiseringerne 1. Dagtilbudspædagogik Pædagoger med denne specialisering opnår særlige kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der retter sig mod 0-5-årige. Formålet er at uddanne pædagoger, der har særlige kompetencer til at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. Pædagoger med denne specialisering vil særligt opnå viden herunder specialpædagogisk viden - om bl.a. 0-5-åriges udviklingsbehov, opsporing og forebyggelse af mistrivsel, sprogtilegnelse og -stimulering, herunder i forhold til tosprogede børn, inklusionsarbejde, herunder i forhold til udsatte børn, forældresamarbejde, leg og bevægelser samt pædagogisk udvikling og læring. Specialiseringen målrettes især vuggestuer og børnehaver. 2. Skole- og fritidspædagogik Pædagoger, der har valgt at gennemføre denne specialisering, opnår særlige kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der retter sig mod skolebørn og unge i 6-18 års alderen. Formålet er at uddanne pædagoger, der har særlige kompetencer både til at indgå i det pædagogiske arbejde med børn og unge inden for det fritids- og ungdomspædagogiske område, herunder skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber. Desuden vil pædagogerne få kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområder, herunder i en understøttende rolle i forhold til undervisningen generelt samt i afgrænsede undervisningsopgaver i indskolingen.

4 Pædagoger med denne specialisering vil særligt opnå viden herunder specialpædagogisk viden - om bl.a åriges udviklingsbehov, dannelsesprocesser i forhold til børn og unge, udvikling af børns og unges lærelyst samt kreativitet og sociale kompetencer, forebyggelse og sundhed for børn og unge, sprogtilegnelse og -stimulering, forældresamarbejde, inklusionsarbejde, herunder i forhold til udsatte børn og unge samt pædagogik og didaktik. 3. Social- og specialpædagogik Pædagoger, der har valgt denne specialisering, opnår særlige kompetencer til at opspore, støtte og udvikle børn med særlige behov, f.eks. fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Specialiseringen skal desuden give pædagoger kompetencer til at sikre omsorg, læring og udvikling for unge og voksne. Formålet er at uddanne pædagoger, der har særlige kompetencer til at indgå i det pædagogiske arbejde i forhold til tre overordnede målgrupper: a) Børn og unge med særlige behov. b) Mennesker med sociale vanskeligheder som f.eks. misbrug, hjemløshed og prostitution. c) Mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Pædagoger med specialisering i social- og specialpædagogik vil særligt opnå viden om bl.a. lovgivningen på det sociale område, målgruppens karakteristika og behov, forebyggelse af marginalisering og udstødelse, etik og værdier, iværksættelse af processer, der understøtter borgerens motivation, udvikling og evne til at danne relationer m.m. Kompetencemål Der udvikles fælles kompetencemål for uddannelsen. Kompetencemålene fastsættes i den kommende bekendtgørelse. I fællesdelen forventes at indgå følgende kompetencemål: 2 kompetencemål med afsluttende prøver for grundfagene. 1 kompetencemål med afsluttende prøve for 1. praktik. I specialiseringsdelen forventes at indgå følgende kompetencemål: 1-2 obligatoriske kompetencemål med afsluttende prøver (herunder monofaglige kompetencer). 1-2 valgfrie kompetencemål med afsluttende prøver (herunder tværgående kompetencer). 1 kompetencemål med afsluttende prøve for det tværprofessionelle element. 2 kompetencemål med afsluttende prøver for 2. og 3. praktik. 1 kompetencemål med afsluttende prøve for bachelorprojektet (hvori 4. praktik er tilknyttet). Antallet af kompetencemål vil kunne blive justeret i samspil med sektorens faglige eksperter. Studerende på de tre specialiseringer skal bestå i alt tre afsluttende prøver i obligatoriske og valgfri kompetencemål som en del af deres specialisering. I de obligatoriske kompetencemål vil der kunne indgå monofaglige elementer, som kun har relevans for den pågældende specialisering. Et eksempel kunne være diagnoser og medikamenters virkning inden for social- og specialpædagogik. De valgfri kompetencemål skal som udgangspunkt indeholde tværfaglige elementer. Et eksempel kunne her være sundhed, krop og bevægelse, men også elementer som afspejler aktuelle behov på arbejdsmarkedet, f.eks. i forhold til udsatte børn og unge. De valgfri kompetencemål skal som udgangspunkt indeholde tværfaglige elementer med henblik på stadig at sikre de studerende tværfaglige, specialiserede kompetencer. Udgangspunkt for indholdet af de valgfrie kompetencemål er, at de særligt tager afsæt i de praktiske elementer af de nuværende linjefag/aktivitetsfag (sundhed, krop og bevægelse, udtryk, musik og drama samt værksted, natur og teknik), herunder tilrettelæggelse af udviklings-/læringsaktiviteter der tager afsæt i aspekter af idræt, biologi, viden om kost og hygiejne, musik, drama, billedkunst, håndværk, natur og fritidsliv, it og medier. Der skal igangsættes et fagligt funderet udviklingsarbejde med henblik på udvikling af kompetencemålene. I dette arbejde skal det sikres, at de praktisk-musiske fagområder bliver stærkt repræsenteret i forbindelse med de valgfri kompetencemål. Den enkelte professionshøjskole får en forpligtelse til at udbyde fagmoduler, der skal sikre, at de studerende er fagligt forberedt på at gå til afsluttende prøver i samtlige kompetencemål på pædagoguddannelsen,

5 herunder også de valgfrie kompetencemål. Af hensyn til sikringen af det nødvendige studentergrundlag og faglige niveau vil det enkelte uddannelsessted imidlertid ikke være forpligtet til at udbyde fagmoduler og gennemføre afsluttende prøver i samtlige kompetencemål. Derfor skal professionshøjskolen sikre, at en studerende, der ønsker et kompetencemål, som ikke udbydes på det pågældende uddannelsessted, har mulighed for at gennemføre dette på et af professionshøjskolens øvrige uddannelsessteder. Det tværprofessionelle element og bachelorprojektet Som en del af uddannelsens specialiseringsdel indgår det tværprofessionelle element, der giver muligheder for en styrkelse af de studerendes viden om og kompetencer til at samarbejde på tværs af fag- og professionsgrænser og indgå i fleksibel opgavevaretagelse om eksempelvis udsatte børn eller samarbejde med lærere i folkeskolen. Den faglige skærpelse af det tværprofessionelle vil sikres i kompetencemålet herfor. Også bachelorprojektet vil indgå som en del af specialiseringen. Forøgelsen af bachelorprojektet fra 12 ECTS til 15 ECTS skal styrke fagligheden. For at øge uddannelsens kobling til praksis, skal der indgå praksiselementer i projektet bl.a. gennem øgede krav om selvstændig indsamling af empiri i sidste praktikperiode. Tilrettelæggelse af praktikken Praktikken omlægges, så størstedelen af den samlede praktik afvikles i relation til specialiseringen. I stedet for de nuværende 3 praktikperioder vil der i den ny uddannelse indgå 4 praktikperioder, hvoraf den første ligger inden for rammerne af fællesdelen, og de øvrige tre perioder indgår som en del af uddannelsens specialiseringsdel. Udvidelsen fra 3 til 4 praktikperioder skal bidrage til bedre dynamik og en hyppigere vekselvirkning mellem teori og praksis. Praktikforløbet Første praktikperiode: Grundpraktik på 10 ECTS: Ulønnet prøvepraktik på 2. semester, hvor den studerende oplever hverdagen i et praktiksted som et led i fællesdelen. Anden praktikperiode: Specialiseringspraktik på 30 ECTS (6 måneder): Lønnet praktik med start i 3. semester, som skal foregå på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Tredje praktikperiode: Specialiseringspraktik på 30 ECTS (6 måneder): Lønnet praktik med start i 5. semester, som skal foregå på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Fjerde praktikperiode: Undersøgende praktik på 5 ECTS: Ulønnet praktik i 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet, som vil foregå på praktikstedet i tilknytning til specialiseringen. Praktikken er en observationspraktik, hvor den studerende indhenter empiri med henblik på en større praksisdimension i bachelorprojektet. Med henblik på en bedre kobling mellem teori og praktik og for at øge de studerendes læringsudbytte skal der stilles centrale krav til studiedage under praktikken. Der indføres en bestemmelse i bekendtgørelsen, som beskriver formålet med studiedagene og de krav, der stilles til gennemførelsen af studiedagene som en central del af praktikken. Hensigten er, at de studerende kan opnå den viden og de færdigheder, som beskrives i kompetencemålene (slutmålene) for praktikken. De afsluttende prøver i kompetencemål for 1., 2. og 3. praktik bedømmes Bestået henholdsvis Ikke bestået. 4. praktik er tilknyttet bachelorprojektet. Hvis den studerende bedømmes Ikke bestået, afholder professionshøjskolen en afklarende samtale om det videre studieforløb med den studerende inden reeksamen. Udbud og dimensionering Professionshøjskolen skal inden for institutionens samlede dimensionering for pædagoguddannelsen vægte de tre specialiseringer efter arbejdsmarkedets efterspørgsel inden for de tre områder, herunder sikre at der er specialiserede praktikpladser nok til alle studerende på hver specialisering. Alle professionshøjskoler, der udbyder den nuværende pædagoguddannelse, skal som udgangspunkt udbyde alle tre specialiseringer. Den enkelte professionshøjskole skal dog dokumentere den nødvendige faglige kapacitet og studentergrundlag som forudsætning for udbud af specialiseringerne. En professionshøjskole vil

6 kunne søge Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om dispensation til udelukkende at udbyde to specialiseringer. Professionshøjskolerne får tilsammen en national forsyningsforpligtelse i forhold til at sikre et samlet udbud og en samlet volumen af de tre specialiseringer, der sikrer arbejdsmarkedets behov over hele landet. Sammenligning af den nuværende og den foreslåede nye pædagoguddannelse Nuværende struktur ECTS-point Ny struktur ECTS-point Obligatoriske fag (Grundfag) 89 Grundfag 60 /(70) Specialisering 5 (30*) Specialiseringsfag 60 /(50) Praktik 74 Praktik 75 Linjefag 30 Bachelorprojekt 15 Tværprofessionelt element 0 (8**) Bachelorprojekt 12 I alt 210 I alt 210 *I den nuværende uddannelse udgør specialiseringen i alt 35 ECTS-point, sammensat af 10 ECTS-point fra pædagogikfaget, 5 ECTS-point fra linjefaget og 15 ECTS-point fra praktikken. Der er afsat 5 selvstændige ECTS-point, der ikke er bundet op på de øvrige fag eller praktikken. **Uddannelsens tværprofessionelle element er bundet op på de øvrige fag og sammensættes af elementer svarende til 8 ECTS. Der er ikke afsat selvstændige ECTS-point til det tværprofessionelle element. Den nye pædagoguddannelse vil blive evalueret i 2020, som er to år efter uddannelsens første gennemløb. 2. Gældende ret Professionsbacheloruddannelsen til pædagog reguleres ved lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog og bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. De øvrige professionsbacheloruddannelser reguleres ved hver sin bekendtgørelse med hjemmel i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 3. Lovforslagets indhold Lovforslaget er en konsekvens af ønsket om deregulering, hvorefter regelstyringen af pædagoguddannelsen foreslås ændret. Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog foreslås ophævet, og pædagoguddannelsen vil på linje med de øvrige professionsbacheloruddannelser fremover blive reguleret ved en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Lovforslaget indeholder endvidere konsekvensændringer i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og i lov om Danmarks Evalueringsinstitut. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

7 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Akademikernes Centralorganisation, BUPL, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Censorformandskabet for Pædagoguddannelsen, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Magisterforening, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det Centrale Handicapråd, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, KL, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lærernes Centralorganisation, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Professionshøjskolernes Bestyrelsesforening, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Rådet for Socialt Udsatte, Skole og Forældre, Socialpædagogernes Landsforbund. 10. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser eller mindre udgifter Negative konsekvenser eller merudgifter Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 (Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser) Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser hjemmel til ved bekendtgørelse at ophæve 16 i lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Da lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i det hele foreslås ophævet, jf. lovforslagets 3, stk. 2, foreslås ministerens hjemmel til alene at ophæve 16 i lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog at udgå af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Til 2 (Lov om Danmarks Evalueringsinstitut) Efter 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) systematiske evalueringer af læring og uddannelser og undervisning ved offentlige og private institutioner, der er omfattet af de love, der er nævnt i lovens bilag 1, hvilket lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog er. Da lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i det hele foreslås

8 ophævet, jf. lovforslagets 3, stk. 2, foreslås henvisningen til denne lov i bilag 1 i lov om Danmarks Evalueringsinstitut tilsvarende ophævet. Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog kan dog stadig evalueres af EVA, da lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der fremadrettet er den retlige ramme for pædagoguddannelsen, er omfattet af EVA s kompetence, jf. bilag 1, nr. 1, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut. Til 3 Det foreslås i bestemmelsens stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juni Ikrafttrædelsestidspunktet skal sikre, at iværksættelse af ændringerne af pædagoguddannelsen kan træde i kraft så hurtigt som muligt med henblik på optagelse august Den foreslåede bestemmelse i stk. 2, ophæver lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Pædagoguddannelsen skal fremover reguleres ved en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i lighed med andre professionsbacheloruddannelser. Målet er bedre sammenhæng og fleksibilitet med henblik på et samlet løft af de videregående uddannelser. Med den foreslåede bemyndigelse i stk. 3, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætte bestemmelser i den kommende bekendtgørelse om pædagoguddannelsen for studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor som pædagog før 1. juni 2014, om gennemførelse af uddannelsen. Det kan herunder bestemmes, at de studerende kan fortsætte uddannelsen efter de hidtidige regler eller skal fortsætte uddannelsen efter de nye regler. Ministeren kan bemyndige uddannelsesinstitutionerne til at fastsætte regler herom i studieordningen.

9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering 49. Loven træder i kraft den 15. juni 2007, jf. dog stk. 2 og 3. Stk Stk Stk. 4. Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen eller dele heraf af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, og af 16 i lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Efter den 15. juni 2007 kan der ikke oprettes nye institutioner efter lovgivningen nævnt i 1. pkt. 1) Stk Bilag1 1) Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 2) Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 3) Lov om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. 4) Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. 5) Lov om medie- og journalisthøjskolen. 6) Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. 7) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 8) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. 9) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 10) Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 11) Lov om uddannelse til studentereksamen (stx) (gymnasieloven). 12) Lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven). Lovforslaget 1 I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 27. februar 2013, foretages følgende ændring: 1. I 49, stk. 4, 1. pkt., udgår», og af 16 i lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog«. 2 I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2010, som ændret ved 3 i lov nr af 18. december 2012, foretages følgende ændring: 1. I bilag 1 ophæves nr. 3. Nr bliver herefter nr

10 13) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 14) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). 15) Lov om erhvervsuddannelser. 16) Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. 17) Lov om produktionsskoler. 18) Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 19) Lov om ungdomsskoler. 20) Lov om almen voksenuddannelse. 21) Lov om specialundervisning for voksne. 22) Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). 23) Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven). 24) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 25) Lov om folkeskolen, for så vidt angår evalueringer, der ikke alene omfatter folkeskolen. 26) Lov om friskoler og private grundskoler m.v. 27) Lov om social service. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ophæves. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler for studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor som pædagog før den 1. juni 2014, om gennemførelse af uddannelsen. Ministeren kan bemyndige uddannelsesinstitutionerne til at fastsætte regler herom i studieordningen.

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard. Forslag. til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 208 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Forslag til Lov om ændring af lov om professionshøjskoler

Læs mere

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til 2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Att. Kirsten Lippert 27. august 2013 Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen og om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Forslag. Lov om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen og om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 272 Offentligt Udkast Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Forslag til Lov om ophævelse af lov om uddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Bring ideas to life VIA University College. Velkommen til dialogmøde om praktik i ny pædagoguddannelse.

Bring ideas to life VIA University College. Velkommen til dialogmøde om praktik i ny pædagoguddannelse. Bring ideas to life VIA University College Velkommen til dialogmøde om praktik i ny pædagoguddannelse. 1 Bring ideas to life VIA University College Dagsorden 15.30 17.30 - Velkomst og præsentation - Ny

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

8. juni 2011 Sags nr.: 186.62H.261. Projektbeskrivelse for evaluering af uddannelsen til professionsbachelor

8. juni 2011 Sags nr.: 186.62H.261. Projektbeskrivelse for evaluering af uddannelsen til professionsbachelor Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail udst@udst.dk www.udst.dk CVR nr. 16691909 8. juni 2011 Sags nr.: 186.62H.261 Projektbeskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2013-14 OMTRYK 2. omtryk: Dato indsat i 2. afsnit i punkt 1 i bemærkningerne. Forslag. til

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2013-14 OMTRYK 2. omtryk: Dato indsat i 2. afsnit i punkt 1 i bemærkningerne. Forslag. til Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2013-14 OMTRYK 2. omtryk: Dato indsat i 2. afsnit i punkt 1 i bemærkningerne Fremsat den 2. oktober 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr. 1746

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service Side 1 af 8 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn) 1 I lov om social service, jf. bekendtgørelse af lov om social service nr. 764 af 26.

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 211 af 06/03/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 08-03-2014 Uddannelses- og Forskningsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1122 af 27/09/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Notat Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med virkning fra sommeren 2016 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har truffet beslutning om en justeret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk

Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 127 Offentligt (03) 28. februar 2014 Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk Pædagoguddannelsen,

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid

Læs mere

Høringssvar. Vejle/København, 28.08.2013

Høringssvar. Vejle/København, 28.08.2013 Vejle/København, 28.08.2013 SSM/MHK/bha_Prof3-Høringssvar Høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere