Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber"

Transkript

1 For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber Hjemmeside: Side 1 af 11

2 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at der opstilles visse regler for at skabe et godt klima i afdelingen. HUSK, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og ejendommen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne så lavt som muligt. Husk at I selv gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det, som ødelægges. Føler du dig generet at dine medbeboere, er det bedst, hvis du af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem kan henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionærerne eller til afdelingsbestyrelsen. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldsposer. Poserne skal være lukkede, inden de smides i affaldscontainer. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således at de ikke er til fare for renovationsfolkene. Storskrald skal anbringes i de på ejendommen opstillede containere. Containerne må ikke anvendes til køkkenaffald. Aviser og ugeblade skal anbringes i de dertil opsatte papircontainere. Pap- og kartonaffald skal anbringes i de opstillede pap- og kartoncontainere med lås. Batterier lægges i de opsatte beholdere. Hjemmeside: Side 2 af 11

3 Miljøaffald/farligt affald (f.eks. maling, rengøringsartikler mærket som farlige, sparepærer og lysstofrør) samt elektronikaffald henstilles ved skuret ud for vaskeriet i blok B. Haveaffald anbringes i aflukkerne ved storskraldscontainerne i blok B og blok C. Flasker må ikke smides i affaldscontaineren. De skal anbringes i de opstillede flaskecontainere. ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. PARABOLER: Se under Installationsretten. BAD OG TOILET Vis hensyn, hvis der bades i tidsrummet mellem kl For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være forsigtig med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind, køkkenrulle, avispapir og lignende bør aldrig kommes i toiletkummen. Håndvask og gulvafløb bør jævnlig renses. Utætheder i installationer skal straks meddeles til ejendomskontoret. BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M. For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.m. ikke henstilles i opgangen. Disse skal i stedet henstilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet til dette formål. Indkøbsvogne må ikke hjembringes og henstilles på afdelingens område. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstierne. Børn under 6 år må dog gerne bruge børnecykler. BILVASK Det er ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand. Hjemmeside: Side 3 af 11

4 BRANDDØRE Branddøre skal holdes lukkede. DØRSKILTE For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af ejendomskontoret. Reklamer, malerier m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed. FORURENING Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. HAVEGRILL Grillning på udearealerne skal foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. I pergolaerne i blok B og C ligger der fliser til optænding af engangsgrill, således at græsplæne og haveborde ikke beskadiges. HAVER OG TERRASSER A. VEDLIGEHOLDELSE Haver og terrasser skal holdes i forsvarlig stand, ellers vil de blive retableret på beboernes regning. Ejendomskontoret klipper udvendig hæk og toppen af hækken, mens beboeren selv skal klippe indvendig hæk og slå evt. græsplæne. Hækken skal i udvokset stand være maksimalt 1, 80 meter i højden, målt fra beboerens grund. Der må i haven ikke være større træer og buske, der er til gene for de omkringboende. Plantning af træer må kun ske i en afstand af 4 meter fra bygninger og bygningsdele, herunder kloakbrønde. Der må ikke plantes træer og buske med en Hjemmeside: Side 4 af 11

5 færdig væksthøjde på over 2,5 meter. Eksisterende høje træer og buske skal beskæres til en maksimal højde på 2,5 meter. Hvis beboeren ikke har tid eller kræfter til f.eks. beskæring af træer, kan man henvende sig til ejendomskontoret. Ejendomsfunktionærerne kontakter gerne en gartner, der mod en rimelig betaling udfører arbejdet Beboeren må ikke beskadige murværket ved at plante vækster, der vokser direkte op ad muren ved at suge sig fast til den. Klatrende planter skal vokse op ad et opført espalier og må ikke være til gene for overboen. B. SKURE, HALVTAGE OG LIGNENDE Det er tilladt at opføre mindre skure, huse, halvtage og lignende med en maksimal højde på 1,80 meter og en bredde på 2,5 meter. C. TØJTØRRING Beboeren har tilladelse til at tørre tøj i haven eller på terrassen i det omfang, det ikke er til gene for de omkringboende. D. FODRING AF DYR OG FUGLE Af hensyn til rottefaren er fodring af dyr eller fugle ikke tilladt i haver eller på terrasser. Overtrædelse af denne regel vil medføre anmeldelse til. Der må dog gerne hænges mejsekugler op i træer i fællesområder. HUSDYR A. GENERELT Der må holdes 2 husdyr pr. husstand: Enten 1 hund eller 2 katte eller 1 hund og 1 kat. Husdyret skal øremærkes eller have chipnummer. Der kræves en skriftlig tilladelse. Ansøgningsskemaet fås på ejendomskontoret og skal afleveres her med alle fyldestgørende oplysninger senest 14 dage efter anskaffelsen af dyret. Nytilkommende beboere skal have indhentet husdyrtilladelsen, inden indflytningen finder sted. B. REGLER, DER SKAL OVERHOLDES Følgende regler skal overholdes: 1. Hunde og katte skal føres i snor overalt på ejendommens arealer. 2. Hunde og katte må ikke besørge på ejendommens arealer. Hvis det skulle ske, er ejeren forpligtet til omgående at gøre rent efter husdyret. Dette Hjemmeside: Side 5 af 11

6 gælder også for beboernes haver og terrasser. 3. Hunde og katte må ikke gøre sig bemærkede ved unødig støj. 4. Det er ikke tilladt at have fremmede dyr i pleje. Pasning af 1 kat eller 1 hund pr. husstand er dog tilladt i højst 3 uger pr. år. Der skal forinden gives skriftlig information til ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen. C. FORBUDTE HUNDERACER OG/ELLER BLANDINGER AF DISSE 1. Forbudte hunderacer i Jyllandshuse, jf. vedtagelse på afdelingsmødet den 8. april a. Bullmastiff b. Bullterrier c. Dogo canarian d. Dogue de Bordeaux e. Engelsk bulldog 2. Hunderacer og/eller blandinger af disse, som er forbudt i Danmark, jf. Justitsministeriets vejledning om hundelovens forbudsordsordning. Vejledningen kan ses på ejendomskontoret eller på hjemmesiden Det drejer sig om: a. Pittbull terrier b. Tosa inu c. Amerikansk staffordshire terrier d. Fila brasileiro e. Dogo argentino f. Amerikansk bulldog g. Boerboel h. Kangal i. Centralasiatisk ovtcharka j. Kaukasisk ovtcharka k. Sydrussisk ovtcharka l. Tornjak m. Sarplaninac Hvis man senest den 17. marts 2010 har erhvervet en hund, som er omfattet af forbuddet, må den beholdes. Man skal dog overholde følgende krav: 1. Hunden skal altid føres i en fast line/snor med en maksimal længde på 2 meter, når den befinder sig på gader, veje, stier, pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel. 2. Den skal være forsynet med en forsvarlig, lukket mundkurv. 3. Hunden må ikke overdrages, dvs. den må ikke sælges, gives bort m.v. Hjemmeside: Side 6 af 11

7 HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. INDEKLIMA Det er vigtigt at lufte ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved ca. 20 grader, og der dagligt luftes ud, helst 2-3 gange i minutter. Der må ikke lukkes helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. KÆLDERRUM Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. LEG OG BOLDSPIL Børn må ikke lege eller opholde sig på trapper, i kældre, ved gadedøre og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt og må derfor ikke finde sted på afdelingens område. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg. Det er ikke tilladt at kaste eller sparke med bold mod husfacaderne. Boldspil på udearealerne må ikke være til gene for de andre beboere. MASKINER OG VÆRKTØJ Støjende arbejde med f.eks. el-boremaskine og plæneklipper må kun finde sted i tidsrummet: mandag fredag: kl lørdage, søn- og helligdage: kl Hjemmeside: Side 7 af 11

8 MUSIK OG FEST Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal altid ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer bør man vise særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at de øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl , eventuelt i form af en meddelelse i opgangen om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser eller i ejendommens garager. SKADEDYR Hvis man ser mus eller rotter på ejendommen, skal det straks meddeles til ejendomskontoret. SKILTNING Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. TELT Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område. TRAPPER OG AFSATSER Beboerne skal selv sørge for rengøring under måtter. Der må ikke anbringes fodtøj, legetøj, flasker, reklamer eller lignende i opgange og på afsatser. VANDFORBRUG Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe, eller en vandhane ikke længere lukker tæt. VASK OG TØRRING Der forefindes fællesvaskeri i ejendommen. Dette er udelukkende til rådighed for Hjemmeside: Side 8 af 11

9 ejendommens beboere. Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra vinduerne eller på trapperne. Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler, må kun benyttes i tidsrummet kl Tilslutning af vand og afløb skal udføres af leverandør eller autoriseret håndværker på beboerens regning. VINDUER OG DØRE Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. VI HJÆLPER DIG GERNE Som det fremgår af det, du netop har læst, vil du i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning på ejendomskontoret. I den nedenstående træffetid er ejendomsfunktionærerne til disposition for beboerne. Det er også dem, der vil påtale, hvis du eller dine børn kommer til at overtræde reglerne. Tag dem det ikke ilde op - det er en del af deres arbejde. EJENDOMSKONTORET FOR JYLLANDSHUSE / HOLMEHUSENE Ålekistevej 103, st. tv. Telefon og telefonsvarer: Ejendomskontorets åbningstid Personlig henvendelse: Dag: Alle hverdage undtagen onsdag kl Aften: Onsdag kl Telefonisk henvendelse: Dag: Alle hverdage undtagen onsdag kl Aften: Onsdag kl Hjemmeside: Side 9 af 11

10 Henvendelse uden for åbningstiderne Der kan døgnet rundt indtales besked på ejendomskontorets telefonsvarer. Telefonbeskeder, der bliver modtaget inden kl , tilstræbes besvaret samme dag. Nødnumre til håndværkere uden for normal arbejdstid Bemærk der er tale om nødnumre! Hvis det ikke er et akut problem, vil regningen blive sendt til den lejer, der har bestilt håndværkeren. Hvis der pludselig springer et vandrør, eller strømmen forsvinder, kan nedenstående håndværkere kontaktes: VVS: Blikkenslagerfirmaet Østblik VVS. Tlf Elektriker: Dansk El-service. Tlf Tv-signalerne: YouSee. Tlf Internet og dørtelefon: ComX. Tlf GENEREL INFORMATION FORSIKRING Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomskontoret (og/eller naboen) om det. Ejendomskontoret har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. Hjemmeside: Side 10 af 11

11 FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der giver ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om godkendelse af fremleje skal ske til s udlejningsafdeling, inden fremleje finder sted, da der skal skrives en særlig kontrakt. Hjemmeside: Side 11 af 11

12 Hjemmeside: Side 12 af 11

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere