TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Frigivelse af anlægsmidler Signalanlæg - Rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej Konsekvenser af kontrakt med ny privat leverandør Udvikling i antallet af visiterede timer til hjemmehjælp Vedtægtsændring for Seniorrådet Økonomiske konsekvenser ved udmøntning af Kommunalbestyrelsens beslutning omkring rammeaftalen for folkeskolereformen Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal Nedlukning af tandklinikker - LUKKET SAG Tilskud til DHL-stafetten Ansættelse af 7 kontorelever pr LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Køb af ejendommen Blåklokkevej 4 - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6023 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6023 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Frigivelse af anlægsmidler Åben sag Sagsnr.: 09/9269 Sagsansvarlig: lma.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger hermed om frigivelse af anlægsbevilling på 3,8 mio. til fortsat renovering af Birkegården. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af bygningsforbedringerne på Birkegården i 2013 er der stadigvæk en del arbejder i hovedbygningen, der er nødvendige, førend bygningen kan anvendes til kontor og erhverv. For at dette anvendelsesformål kan realiseres, bør bl.a. følgende bygningsforbedringer nævnes: 1. Udskiftning af bjælkelag og gulv i stueetagen, herunder bortfjernelse og udrensning af eksisterende etageadskillelse. 2. Omfangsdræn + pumpebrønd. 3. Nyt gulv på 1. sal. 4. Mur reparation af loft og vægge i stueetagen. 5. Maling af stueetagen. 6. Maling af 1. sal. 7. Indlægning af naturgasstik. 8. Rådgivning til centralvarmeanlæg. 9. Installation af varmeprojekt. 10. Elektricitet i stueetagen. 11. Elektricitet på 1. sal. 12. Glasvægge på 1. sal. Personaleopdeling, administration. 13. Nyt køkken i stueetagen med hårde hvidevarer. 14. Rådgivning til ventilationsanlæg. 15. Nyt ventilationsanlæg. 16. Nyt toilet og bad i stueetagen. 17. Nedtagning og opbygning af trappe og trappe hul til 1. sal. 18. Udskiftning af vvs installationer. 19. Uforudsete udgifter. ØKONOMI I henhold til investeringsoversigten 2014 er der afsat 3,8 mio. til Renovering, Birkegården. Fordelingen af de afsatte foreslåede økonomiske midler for år 2014 er præciseret under afsnittet uddybende bemærkninger. 4

6 PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives ,00 kr. til anlægskonto Birkegården, renovering. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Birkegården - Byggetekniske opgaver /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tilbagesendes forvaltningen, idet der udbedes en tilbagemelding på, hvad det ville koste, hvis der kun udføres det mest nødvendige, idet ejendommens fremtidige benyttelses ikke kendes. Der ønske herudover en vurdering af hvad økonomien vil være såfremt Schæfers Gård, Ved Diget 26 30, skal kunne leve op til Lokalplanens bestemmelser. 5

7 4. Signalanlæg - Rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej Åben sag Sagsnr.: 14/5475 Sagsansvarlig: asa.tf RESUMÉ I forbindelse med renovering af lyssignal Englandsvej/Tårnbyvej har Teknisk Forvaltning undersøgt muligheden for at opnå særlige trafikale gevinster ved at ombygge rundkørslen til T- kryds for at forbedre trafikafviklingen samt trafiksikkerheden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med renovering af signalanlæg Englandsvej/Tårnbyvej, har Teknisk Forvaltning undersøgt lyssignalkablernes og masternes tilstand. Teknisk Forvaltning vurderer på den baggrund, at alle signalkabler og de fleste master og styreapparatet skal skiftes. Signalleverandøren skønner en pris på kr. Masternes placering skal også ændres for at optimere lyssignalet i rundkørslen. Der skønnes en pris på kr. for optimering af masternes placering. Asfalten i rundkørslen står til udskiftning i de kommende år. Asfalt, afstribning og kørebanens indretning skønnes til kr. Teknisk Forvaltning har i 2007 undersøgt muligheden for at ombygge rundkørslen til T- kryds. Efter gennemgang af undersøgelsen anbefaler Teknisk Forvaltning, at ombygge rundkørslen til T-kryds. Den tekniske begrundelse er, at rundkørslen ikke vil kunne afvikle trafikken i 2022, efter de kapacitetsberegninger, som blev udført dengang. Trafikanalyserne viste, at rundkørslen kan ombygges til et signalreguleret T-kryds, og at trafikken kan afvikles mere effektivt og trafiksikkert. Teknisk Forvaltning har i 2007 udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 93, som omfatter ombygning af rundkørslen til T-kryds og inddragelse af areal ved vandtårnet til at være en del af Byparken, samt muligheden for at bygge et hotel på stedet. Ved omdannelse til T-Kryds vil det være naturligt, at ombygge Englandsvej mellem vandtårnet og Bygrænsen til ét spor og bygge parkeringsplads og kys- og køranlæg ved Nordregårdsskolen. Hastigheden kan nedsættes til 50 km/t, når vejen bygges om. De vedlagte bilag viser, hvordan Teknisk Forvaltning forventer, at området kan komme til at se ud. Fordelen med T-Kryds i forhold til rundkørsel: 1. Bedre trafikafvikling/fremkommelighed. 6

8 1.1. Flere biler kan køre igennem Bedre mulighed for at cykle igennem uden forsinkelse Bedre mulighed for at fodgængere kan krydse vejen Bussen kan komme hurtigere igennem krydset Bedre mulighed for samordning med de andre kryds. 2. Bedre trafiksikkerhed og mere simpelt Færre ulykker (biler og cyklister) Mere sikkert for fodgængere, når de krydser vejen. 3. Nemmere at overskue for bilister i forhold til rundkørslen Mindre trafikareal medfører bedre overblik over krydset Signaler bliver mere tydelige Færre kabler som forbinder signaler og mindre styreapparat. 4. Færre signalfaser (3 i forhold til 5) Mindre ventetid Programmet bliver kortere Mere trafikstyret anlæg Bedre mulighed for at overvåge krydset. LOVGRUNDLAG I henhold til Vejloven 10 skal vejbestyrelserne holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. ØKONOMI Teknisk Forvaltning har skønnet omkostninger for ombygningen til mio. kr. Udskiftning af signalanlægget alene koster ca ,- kr. der finansieres af driftsmidler. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at renovere lyssignalet Englandsvej/Tårnbyvej, som vil koste ca kr. Teknisk Forvaltning forelægger herefter en indstilling, med anbefalinger mht. optimering af signalet i rundkørslen. 7

9 2. alternativt indstiller Teknisk Forvaltning, a. at rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej omdannes til T Kryds i 2015, hvor renovering af lyssignalet udskydes til b. at opdatering af tidligere projektudkast udføres, og forelægges udvalget medio c. at projektomkostninger på ca. 15 mio. kr. søges indarbejdet i budgetårene /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rundkørsel: Kort tegnet af Carl Bro.pdf 30893/14 2 Åben Bilag /14 3 Åben Bilag /14 4 Åben Bilag /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Oversendes til Økonomiudvalget. Brev fra Jørgen Clausen indgik i behandlingen af sagen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget, idet Økonomiudvalget ikke har til sinds at afsætte beløb på anlægsbudgettet til en omlæggelse af rundkørslen. 8

10 5. Konsekvenser af kontrakt med ny privat leverandør Åben sag Sagsnr.: 14/8990 Sagsansvarlig: pfr.as RESUMÉ Der fremlægges sag af konsekvenserne af, at kontrakten med den nye private leverandør på hjemmehjælpsområdet indgås en måned senere end forudsat i budgettet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af udbud på hjemmehjælpsområdet blev de nuværende private leverandører opsagt med udgangen af marts måned 2014, da kontrakt med den nye leverandør skulle træde i kraft pr. 1. april Kontraktindgåelsen blev pr. 1. maj 2014, hvilket vil få en række afledte konsekvenser: Da den nye leverandørs priser er lavere end de hidtidige, vil alle de private leverandører således i april måned blive afregnet til end højere pris. (0,2 mio. kr.) De opsagte leverandører blev tilbudt at forlænge deres kontraktperiode april måned ud, hvilket 2 leverandører ikke ønskede. Derfor må 218 borgere som en del af kommunens forsyningspligt - overføres til den kommunale hjemmepleje pr. 1. april 2014, så de sikres den nødvendige hjemmehjælp. Disse borgere vil blive tilbudt at vælge den private leverandør pr. 1. juni Det var (oprindeligt) forventet, at 80% af alle de 396 borgere med privat leverandør fortsætter med en ny privat leverandør, mens 20% vil vælge den kommunale hjemmepleje. Denne forventning ændres dog for de 218 borgere, som overføres til den kommunale hjemmepleje. Erfaringer vidner om, at mange borgere bliver hos den leverandør de overflyttes til, hvorfor halvdelen af de 218 borgere skønnes at blive i den kommunale hjemmepleje. (0,7 mio. kr.) Ovenstående forhold medfører en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. ØKONOMI Samlet set medfører den forsinkede kontraktindgåelse med den nye private leverandør en merudgift på kr. i 2014 på serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje Artskonto /Omkostningssted I lyset af udviklingen i de visiterede timer på hjemmehjælpsområdet og presset på den aktivitetsbestemte medfinansiering, kan forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt pege på modgående foranstaltninger, som ikke er serviceforringende. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, anbefaler: 9

11 1. at udvalget drøfter situationen og anviser indenfor hvilke områder at forvaltningen (til næste udvalgsmøde) skal finde de nødvendige serviceomlægninger, som sikrer budgetbalancen. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Drøftelse foretaget og udvalget bad forvaltningen om oplæg til at sikre budgetbalancen. Sagen sendes til orientering til Økonomiudvalget fordi udvalget finder, at aktivitetsudviklingen på ældre- og sundhedsområdet som følge af den demografiske udvikling og accelererende patientforløb udgør en væsentlig fremadrettet udfordring på udvalgsområdet. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 10

12 6. Udvikling i antallet af visiterede timer til hjemmehjælp Åben sag Sagsnr.: 14/8610 Sagsansvarlig: mta.sf RESUMÉ Der fremlægges særskilt budgetopfølgning på hjemmehjælpsområdet, da fremskrivninger efter de første 2½ måneder viser et merforbrug af visiterede timer til hjemmehjælp i 2014 på timer. Ubalancen kan i vid udstrækning håndteres ved interne budgetomplaceringer i Fortsætter udviklingen imidlertid ind i 2015 er der behov for at nedjustere serviceniveauet eller tilføre området penge. Aktivitetsudviklingen indgår i budgetlægningen for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er flere budgetforudsætninger, der har ændret sig, hvilket er årsag til en forventet merforbrug: Udviklingen i visiterede timer: Der var i budgetlægningen en forventning om, at hospitalsaktiviteten i forhold til udskrivning af borgere med behov for pleje ville være på samme niveau i 2014 som i Det kan dog konstateres, at udskrivningsaktiviteten fra hospitalerne har været markant stigende. Hvor denne aktivitet genererede 214 plejekrævende udskrivelser fra januar til medio februar 2013, genererede dette 393 i samme periode Mængden af borgere, der modtager hjemmehjælp, er stabil på ca borgere. En øget udskrivningsaktivitet fra hospitalerne genererer hermed et merbehov for personlig pleje. Dels er borgerne kortere tid på hospitalet end før, og skal således hurtigere have hjemmehjælp, og dels er borgernes funktionsniveau svagere, så hjælpen er mere omfattende. De flere indlæggelser må ligeledes forvente at give en øget meraktivitet på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet og generere flere liggedage end budgetteret med, hvilket følges nøje under serviceområdet Sundhedsordninger og genoptræning. En anden årsag til at budgetforudsætningen har ændret sig markant er, at aktiviteten på ledige plejeboliger har været atypisk i de første måneder af I de første 2 måneder af 2013 kunne der disponeres over 45 plejeboliger. Antallet i samme periode i 2014 har været 25. Når de mest plejekrævende borgere ikke kan tilbydes plejebolig ydes der i stedet omfattende hjemmehjælp og sygepleje. Den lavere aktivitet i ledige plejeboliger har medført, at ventetiden for godkendte borgere i de ovenstående perioder er mere end fordoblet. Det vil sige, at hvor de i gennemsnit fik hjemmehjælp i 13 dage før de kom i plejebolig i 2013, er antallet af dage steget til 32 i samme periode i Disse faktorer medfører således, at der må påregnes et behov for ca timers (direkte timer) hjemmehjælp yderligere ved et uændret serviceniveau. Merudgiften, som følge af udviklingen i visiterede timer i 2014, søges imødekommet med interne 11

13 budgetomplaceringer under servicedriftsområderne Plejehjem, daghjem mv. samt hjemmehjælp og primærsygepleje. I forbindelse med budgetlægning for 2015 vil der blive stillet forslag om ændringer af serviceniveauet for at sikre budgetbalancen, da udviklingen i antallet af visiterede timer forventes tilsvarende i 2015 eller sigende. Senere kontrakt med den nye private leverandør: Kontraktindgåelsen med den private leverandør blev forsinket en måned, og derfor må den kommunale hjemmepleje som en del af forsyningsforpligtigelsen overtage en række borgere, jf. særskilt dagordenspunkt om Konsekvenser af kontrakt med ny privat leverandør. ØKONOMI En samlet budgetopfølgning for dette område udviser at en merudgift til hjemmehjælp i 2014 skønnes at blive på ca. 3,6 mio. kr. Merudgiften dækker over stigning i de visiterede timer. Merudgifterne på kr. som følge af udviklingen i visiterede foreslås dækket ved følgende budgetomplaceringer: kr. dækkes ved mindreudgift på betaling til/fra kommuner. Kontoen bruges til at dækkes udgifter til hjemmehjælpstimer i andre kommuner. - Artskonto /PSP-element XG kr. dækkes af pulje til fremtidig visitation. Hermed er puljen afviklet. Artskonto /PSP-element XG kr. dækkes ved mindreforbrug på udgifter på kørsel til Travbanehusets daghjem. Artskonto /Omkostningssted kr. dækkes ved mindreforbrug på udgifter på kørsel til Irlandsvejs daghjem. Artskonto /Omkostningssted Konsekvenserne af, at kontrakten med den nye private leverandør på hjemmehjælpsområdet træder i kraft en måned senere behandles i særskilt dagsordenspunkt. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at godkende omplaceringerne på 3,0 mio. kr. vedrørende betalinger til/fra kommuner samt pulje til fremtidige visitationer til merudgifter til hjemmehjælp. 2. at godkende omplaceringerne på 0,6 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til kørsel fra serviceområdet plejehjem, daghjem mv. til merudgifter til hjemmehjælp. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Beregning - konsekvenser af udskydelse 55314/14 2 Åben Beregning - udgifter hvis udbuddet ikke var blevet udskudt 55319/14 12

14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning budgetomplaceringerne godkendt. 13

15 7. Vedtægtsændring for Seniorrådet Åben sag Sagsnr.: 14/8865 Sagsansvarlig: tja.of RESUMÉ Seniorrådet har anmodet om, at vedtægterne for Seniorrådet revideres. Der er dels tale om ændringer på baggrund af lovændringer, samt ændringer ønsket af Seniorrådet. Der skal træffes beslutning om ændringsforslag til vedtægten for Seniorrådet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Nedenfor gennemgås de af Seniorrådet ønskede ændringer samt ændringer på baggrund af ændret lovgivning, sproglige tilrettelser med videre i vedtægten for Seniorrådets virke. 1, 2, 3,fremstår uændrede. I 4 står følgende: I stk.2 fremgår: 2. Rådet skal holde sig orienteret om de ældres ønsker og behov gennem kontakt til de ældre, i bruger- og pårørenderåd, pensionistforeninger, ældreklubber m.m.. Det forslås at bruger- og pårørenderåd udgår, da plejehjemmene organiserer kontakten med bruger- og pårørende forskelligt, således at der i stedet står: 2. Rådet skal holde sig orienteret om de ældres ønsker og behov gennem kontakt til de ældre, f.eks. pensionistforeninger, ældreklubber m.m. I 5 står følgende: I stk. 3 fremgår det, at: 3. Der vælges 5 stedfortrædere. Suppleanterne er ikke personlige stedfortrædere. Indtræden i rådet følger højeste stemmetal. Der forslås følgende ændring: 3. For hvert medlem kan der vælges en stedfortræder. Suppleanterne er ikke personlige stedfortrædere. Indtræden i rådet følger højeste stemmetal. Jf. Socialministeriets vejledning om ældreråd 30, stk.2, er der ikke krav om, at der skal være 5 stedfortrædere. 14

16 I stk. 4 står der følgende: 4. En stedfortræder skal ikke træde til, blot fordi et medlem er forhindret i at deltage i et eller flere møder i rådet. Kun hvis et medlem fx i forbindelse med flytning til en anden kommune udtræder af rådet, skal en stedfortræder indtræde og der udpeges en ny stedfortræder. Det forslås af Seniorrådet, at stk. 4 ændres til: En stedfortræder skal ikke træde til, blot fordi et medlem er forhindret i at deltage i et eller flere møder i rådet. Kun hvis et medlem i forbindelse med en flytning til en anden kommune, udtræder af rådet eller hvis et medlem er syg i en længere periode mere end 3 måneder, skal en stedfortræder indtræde. I stk. 5 står følgende: 5. Udtræden af rådet af særlige personlige grunde i løbet af en valgperiode kan ske efter kommunalbestyrelsens godkendelse, f.eks. af helbredsmæssige årsager, arbejdsbyrde eller en særlig personlig grund. Seniorrådet forslår, at stk. 5 slettes på baggrund af, at det i 6, stk. 7 fremgår, at: deltagelse i rådet er frivilligt og ulønnet..seniorrådet er derfor ikke, af den opfatttelse, at det er nødvendigt at kommunalbestyrelsen skal godkende, hvis et medlem ønsker at udtræde af Seniorrådet. I stk. 6 står følgende: 6. Rådet udpeger for en 4-årig periode 3 af sine medlemmer til Klagerådet, jfr.lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 34, samt fastsætter rækkefølgen på suppleanter. Det forslås, at stk.6 udgår, da Klagerådene er nedlagt ved lovændring. I 6 står følgende: 1. Sundhedsforvaltningen bistår med sekretariatsbistand. Det forslås, at Sundhedsforvaltningen udgår, da sundhedsforvaltningen er lagt sammen med Arbejdsmarkedsforvaltningen således at der nu står: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen bistår med sekretariatsbistand. I stk. 3 står følgende: 3. Rådet fastlægger selv sin forretningsorden i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedsloven og de af Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægter. Det forslås, at stk. 3 ændres til: Rådet fastlægger selv sin forretningsorden i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedsloven og den af Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægt. 15

17 LOVGRUNDLAG Retssikkerhedsloven INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget at 1. Seniorrådets forslag til vedtægtsændringer godkendes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vedtægt for Seniorrådet januar Document.pdf 65251/14 2 Åben Socialministeriets Vejledning om ældreråd 65255/14 3 Åben Vedtægt for Seniorrådet 66086/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 8. Økonomiske konsekvenser ved udmøntning af Kommunalbestyrelsens beslutning omkring rammeaftalen for folkeskolereformen Åben sag Sagsnr.: 12/7964 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Forvaltningen fremsender indstilling til Økonomiudvalget om godkendelse af ændrede driftsudgifter i forbindelse med Kommunalbestyrelsens rammebeslutning den omkring implementeringen af Folkeskolereform. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2014 beslutning om rammebeslutninger for folkeskolereformen. På baggrund heraf har Børne- og Kulturforvaltningen beregnet den økonomiske ramme i forhold til implementeringen af folkeskolereformen og skal nedenfor redegøre for personalereduktion i fritidsordninger, lønudgifter til den understøttende undervisning, nyoprettede områdelederstillinger og endelig nedsættelse af forældrebetalingstaksten. Det skal oplyses, at planlægningsgrundlaget for skolerne fremsendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget den 14. maj Forvaltningen skal endvidere oplyse udvalget om status i forbindelse med ikke uddannet personale på Daginstitutionsområdet, der jf. kommunens personalepolitik sikres ansættelse i forbindelse med personalenormeringsreduktioner i fritidsordninger. Den økonomiske ramme På grund af en længere skoledag med udvidet undervisning er det besluttet, at der skal ske en personalereduktion i fritidsordningerne efter den eksisterende normeringsaftale. Det blev samtidigt besluttet, at personalereduktionen alene sker for ikke uddannet personale. På fritidshjem/sfo betyder dette en samlet personalereduktion på 45,12 stillinger. (FOA) I fritidsklubber udgør den samlede personalereduktion 15,61 stillinger. (BUPL) De frigivne lønmidler skal herefter finansierer følgende: 7,00 nyoprettede fuldtidsstillinger som (SFO-leder) områdeleder. 22,56fuldtidsstillinger til understøttende undervisning (lektioner) 17

19 8,00 øvrige fuldtidsstillinger til øvrige arbejde, herunder vikartimer Færre indtægter i forbindelse med nedsættelse af SFO/fritidsklub forældrebetalingstakster på grund af personalereduktion i forbindelse med en længere skoledag. De samlede nettodriftsudgifter for ovennævnte udgør ca kr. (samlet set en udgiftsstigning - se under punktet økonomi for samlet beregning). SFO/områdeledere Der oprettes 7 fuldtidsstillinger til ansættelse af områdeledere (SFO-leder). Områdelederen indgår som en del af skolens ledelse og placeres fysisk på skolen. Områdelederen har det overordnede ansvar for de enkelte matrikler/personaler tilknyttet det enkelte skoledistrikt. På hvert enkelt matrikel vil der være en pædagogisk daglig leder. Understøttende undervisning De samlede lektioner, fastsat af Undervisningsministeriet, på Folkeskoleområdet i Tårnby Kommune omregnet til fuldtidsstillinger udgør 22,56 stillinger. Der er besluttet følgende procentfordeling til varetagelse af den understøttende undervisning mellem pædagoger/andet personale og lærere. Indskoling: 75 % pædagoger/andet personale & 25 % lærere Mellemtrin: 50 % pædagoger/andet personale & 50 % lærere Udskoling: 60 % pædagoger/andet personale & 40 % lærere Det betyder at 14,24 stillinger varetages af pædagoger/andet personale og 8,32 stillinger varetages af lærere. For at understøtte Folkeskolereformens intentioner, om en styrkelse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger, tillægges der yderligere 8,00 fuldtidsstillinger til pædagoger/andet personale til øvrige arbejder i forbindelse med den understøttende undervisning og det forpligtende samarbejde. Forældrebetalingstakst Der har i Tårnby Kommune i mange år været både SFO og fritidshjem. Pr skifter fritidshjemmene status til SFO og henhører under lov om folkeskolen. I SFO er der ikke fastsat noget loft i forhold til forældrenes egenbetaling. Der er imidlertid ikke truffet beslutning om ændret beregningsmetode og grundlag, hvorfor forældrenes egenbetaling i SFO og Fritidsklub stadig udgør 25 % af budgetterede bruttodriftsudgifter med henvisning til Dagtilbudsloven. Som følge af personalereduktionen i fritidsordninger skal forældrebetalingen nedsættes som følger. Forældrebetalingen pr SFO/fritidshjem udgør kr. 18

20 Fritidsklubber udgør 458 kr. Forældrebetalingen pr (Nye takster) SFO udgør 984 kr. Fritidsklubber udgør 394 kr. En væsentlig ændring af forældrebetalingstaksten skal varsles 3 måneder før ny takst, hvorfor varsling skal ske i april måned 2014 med ændring med virkning pr Kommunens personalepolitik og oprettelse af korps på Daginstitutionsområdet De ansatte sikres ansættelse ifølge kommunens personalepolitik. Forvaltningen skal i den sammenhæng oplyse udvalget om status og samtidig ansøge om godkendelse af principbeslutning om oprettelse af et korps af ansatte medarbejdere, der skal fungere ved længerevarende sygdom og ved ansattes barsel på Daginstitutionsområdet. Forvaltningen kan meddele, at der løbende er arbejdet på at bevare så mange medarbejdere som muligt indenfor Daginstitutionsområdet. Det foreslås derfor, at der oprettes og ansættes et korps af medarbejdere, der fungerer under langtidssygdom og barsel på Daginstitutionsområdet. På Daginstitutionsområdet er der en sygdomspulje på godt 2 millioner kroner til ansøgning af vikartimer til de institutioner, der måtte have langtidssygdom. Derudover modtager Daginstitutionsområdet årligt mellem 4-5 millioner kroner fra Organisations- og Personaleafdelingens barselspulje. Beløbet udgjorde 4 millioner i 2013, men har været højere årene inden. Forvaltningen foreslår permanent ansættelse af op til 10 fuldtidsstillinger svarende til en lønudgift på ca. 3 millioner kroner årligt. Korpset skal i første omgang bestå af ikke uddannede medarbejdere. Dette som følge af kommunens personalepolitik om sikring af ansættelse i kommunen. Fremadrettet ønsker Forvaltningen at korpsets medarbejdere består af uddannet personale. Forvaltningen vil nøje følge og administrere ordningen og evaluere ordningen efter en tid. Oprettelse af korpset skal forhandles med de faglige organisationer. Forvaltningen vil efter endt forhandling fremsende udgiftsneutrale tillægsbevillinger til godkendelse i Økonomiudvalget i forbindelse med driftsmæssige budgetændringer ved oprettelse af korps. Varsling af medarbejdere ved jobskifte og status herfor I forbindelse med eventuelt jobskifte, er der udarbejdet kompetenceskemaer på alle ikke uddannede medarbejdere og det har derfor været muligt for den enkelte medarbejder, at give en tilbagemelding til Forvaltningen i forhold til ønsker. Der er naturligt mange medarbejdere, der ønsker at forblive på nuværende institution eller i kommende distrikt. En del medarbejdere har dog givet udtryk for at 0-5 års 19

21 området eller andet pædagogisk arbejde også er en mulighed. Endelig har nogle få medarbejdere også ønsket andet arbejdsområde som værende en mulighed. Det er aftalt med Organisations- og Personaleafdelingen, at ikke uddannede medarbejdere skriftligt varsles denne måned i forhold til ændret ansættelse. Forvaltningen er i den forbindelse tilfredse med at kunne meddele Økonomiudvalget, at langt hovedparten af medarbejdere kan beholdes indenfor Daginstitutionsområdet. Dette skyldes, at der over en længere periode har været ansættelsesstop for ikke uddannede på FOAs område, herunder Daginstitutionsområdet og at der desuden er flere fritidsordninger, der er blevet opnormeret med yderligere børn og dertil yderligere stillinger på grund af et større pres fra kommende børnehaveklassebørn i indeværende år. Endelig skal Forvaltningen efter denne langvarige proces tilføje, at der har været et meget tilfredsstillende samarbejde med ledergruppen i forhold til hele processen og planlægningsarbejdet. Status er nu, at omkring 5 medarbejdere må varsles ud af området. Heraf har 2 medarbejdere ønskes andet arbejde hvilket er muligt at opfylde. Øvrige medarbejdere varsles til at få ansættelse i skoledistrikterne, herunder SFO"er og i fritidsklubber samt på 0-5 års området. En håndfuld medarbejdere starter på pædagoguddannelse og resterende medarbejdere ansættes i ovennævnte korps, såfremt dette besluttes i Økonomiudvalget. På baggrund heraf kan Forvaltningen meddele, at alle ikke uddannede medarbejdere sikres ansættelse i Tårnby Kommune, hvoraf hovedparten forbliver på Daginstitutionsområdet. Der vil således ikke være nogle "overtallige" medarbejdere og lønudgifterne finansieres derfor indenfor budget LOVGRUNDLAG Lov 409 (Folkeskolereform) og Dagtilbudsloven. ØKONOMI Almindelig undervisning Almindelig undervisning kr I alt kr Daginstitutioner og klubber Fritidshjem kr Fritidsklubber kr I alt kr SFO 20

22 SFO kr I alt kr I alt kr Forældrebetalingstakster til godkendelse Fritidshjem / SFO 1166 kr. 984 kr. Fritidsklubber 463 kr. 398 kr. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at de reducerede personalenormeringer på fritidshjem/sfo og klubber udgør 16 millioner kroner. Forældre andelen har tidligere udgjort 25 %, hvilket betyder en reduceret forældrebetalingsindtægt på ca. 4 millioner kroner årligt. Det betyder, at de samlede nettodriftsudgifter for ovenstående er på kr. (udgift) PÅTEGNING Påtegning den 14. april 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der til beregningerne er benyttet lønoplysninger udleveret fra Organisations- og personaleafdelingen. Samtidig vil der, såfremt der oprettes korps af medarbejdere til brug ved langtidssygdom og barsel på Daginstitutionsområdet på sigt, kunne ske reduktion af barselspuljen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at: 1. økonomiske budgetmæssige ændringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens rammebeslutning om Folkeskolereformen godkendes (se punktet økonomi), 2. beregnede forældrebetalingstakster på SFO og Fritidsklubområdet godkendes, 3. oprettelse af korps på op til 10 fuldtidsstillinger, der skal fungere ved længere varende sygdom og barsel på Daginstitutionsområdet principgodkendes, 21

23 4. sagen efter behandling fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 9. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/861 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. april 2014 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at Jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen 4317/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 23

25 10. Nedlukning af tandklinikker - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/7438 Sagsansvarlig: yvk.of 24

26 11. Tilskud til DHL-stafetten 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/11193 Sagsansvarlig: EHH.OF RESUMÉ Lonnie Eriksen søger, på vegne af Tårnby Kommunes personale, om tilskud til DHLstafetten Der er tilmeldt 13 hold med medarbejdere fra Tårnby Kommune til DHLstafetten fredag den Udgiften inkl. telte m.v. forventes at blive ,00 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tidligere, gennem ITR, givet tilskud til at personalet deltager i DHL-stafetten. Selvom ITR er nedlagt pr er kommunens personalets interesse for DHLstafetten fortsat stor, hvorfor Lonnie Eriksen har påtaget sig opgaven at koordinere tilmeldinger m.v. Tilskuddet på kr ,00 foreslås bevilliget fra artskonto , Tilskud til sociale arrangementer PSP-element XG ØKONOMI 13 hold á 620,- kr. = 8.060,00 kr. Ordregebyr = 12,50 kr. Telt(e) til 80 pers. = 9.200,00 kr. Moms = 2.300,00 kr. Udgifter i alt = ,50 kr. Opstilles færre end 13 hold, får kommunen penge retur for de hold, som ikke stilles. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. tilskud på kr ,50 bevilges fra Tilskud til sociale arrangementer PSPelement XG BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Ansøgning om betaling af DHL-Stafeten _v1_Ans. om Betaling af DHL-Stafeten 2014.doc 66765/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 25

27 12. Ansættelse af 7 kontorelever pr LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33683 Sagsansvarlig: men.of 26

28 13. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/500 Sagsansvarlig: MHY.OF 27

29 14. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/707 Sagsansvarlig: jhd.of 28

30 15. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/67 Sagsansvarlig: mbv.of 29

31 16. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/67 Sagsansvarlig: mbv.of 30

32 17. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/67 Sagsansvarlig: mbv.of 31

33 18. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/3747 Sagsansvarlig: khn.of 32

34 19. Køb af ejendommen Blåklokkevej 4 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/3019 Sagsansvarlig: cni.of 33

35 20. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/9429 Sagsansvarlig: cel.of 34

36 21. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/11220 Sagsansvarlig: mli.of 35

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 1. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere