Ordinært møde. Dato 6. maj Tid 15:00. Kastaniegården NB. Stedfortræder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 6. maj 2015. Tid 15:00. Kastaniegården NB. Stedfortræder"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 6. maj 2015 Tid 15:00 Sted Kastaniegården NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle Madsen (V) Bent H. Pedersen (A) Lars Oldager (O) Karl Falden (A) Irene Hjortshøj (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på Kastaniegården Orientering om afslutning af senhjerneskadeprojektet Godkendelse af Socialpsykiatriplan Socialudvalget - Budget Forslag om udviklings- og forskningsprojekt mellem CSP og UCN om boliger til udadreagerende demente Opfølgning på statusmøde med de frivillige d Udbud på hjælpemiddeldepotet - Præsentation af tidsplan Anvendelse af ledige ældreboliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge Orientering om forebyggelse af brand i plejeboliger Forventninger til fremadrettet køb af ydelser på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Status - Kvalitetsopfølgning på fritvalgsområdet Formanden orienterer...33 Underskrifter: Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 2 af 32

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Hjerneskadepjece /15 Åben Poster til international kongres /15 Åben SOU Socialpsykiatriplan pdf /15 Åben P Procedure for beredskabsplaner /15 Åben Actioncards brand /15 Åben I Instruks for forebyggelse af brand /15 Åben Brandsikker bolig - Screeningsliste til hjemmeplejen inklusive vejledning /15 Åben Brev til kommunerne fra klima-, energi- og bygningsministeren /15 Åben Bilag: Afrapportering fra den tværkommunale arbejdsgruppe vedrørende højt specialiserede ydelser i regi af Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 3 af 32

4 1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på Kastaniegården Sagsfremstilling Udover plejecenterleder Gitte V. Olesen deltager AMR, TR, 1 plejepersonale og en fysioterapeut, - udvalget bliver vist rundt på afdelingerne og vi ser også på træningsrummet/forholdene her. Åben sag Sagsnr: 13/25008 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Som opfølgning på Socialudvalgets besøg på Kastaniegården vil Susanne Thaarup, områdeleder for Aktivitet og Træning i Frederikshavn Kommune fortælle om struktureringen af genoptræningsop-gaverne i kommunen. Susanne Thaarup vil fortælle om genoptræning efter såvel sygehusindlæggelse (Sundhedsloven 140) og efter henvisning fra egen læge (Lov om Social Service 86). Her vil hun komme ind på samarbejdet med Caspershus og Kastaniegården. Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Programmet gennemført, og orienteringen taget til efterretning. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 4 af 32

5 2. Orientering om afslutning af senhjerneskadeprojektet Sagsfremstilling Senhjerneskadeprojektet har løbet i perioden 2012 til januar Projektet er nu afsluttet og målene er indfriet. Projektets formål har været at kompetenceudvikle nøglemedarbejdere på senhjerneskadeområdet i hele Frederikshavn Kommune. Alle aktiviteterne i projektet, har tilsammen løftet hjerneskadeindsatsen i Frederikshavn Kommune på alle områder, lige fra den direkte træning og pleje af borgerne, til styrkede samarbejdsrelationer mellem forskellige afdelinger i Kommunen. Åben sag Sagsnr: 11/8499 Forvaltning: CSP Sbh: mank Besl. komp: SUU Frederikshavn Kommune vil inden for den eksisterende økonomiske ramme, bestræbe sig på at opretholde og styrke det opnåede kompetenceløft, og det opbyggede netværk blandt nøglemedarbejderne på området. De næste år skal bruges på implementere den nye viden, nøglemedarbejderne har erhvervet sig gennem uddannelsesforløbet. Der er påbegyndt et arbejde, med at lave procedure for træning på hjerneskadeområdet, ud fra de nationale kliniske retningslinjer og best practice på området. I det følgende gives en orientering, om de overordnede aktiviteter og resultater i projektet. Kompetenceudvikling På professionsuddannelsesniveau har 29 nøglemedarbejdere i form af fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker som arbejder med rehabilitering af borgere med hjerneskade gennemført diplomuddannelse i neurorehabilitering, samt 1 nøglemedarbejder fra Visitationsenheden. Dette har været en del af det tværkommunale nordjyske uddannelsesprogram på hjerneskadeområdet. På SOSU-niveau har 41 nøglemedarbejdere fra ældreplejen og 12 nøglemedarbejdere Jobcentret deltaget i kurser, som har været afholdt i Frederikshavn med deltagere fra Hjørring Kommune. Nøglemedarbejderne på professionsuddannelsesniveau giver udtryk for, at de er blevet fagligt stærkere til at vurdere og behandle funktionsnedsættelser hos borgere med erhvervet hjerneskade. Der er blevet dannet højtspecialiserede neuroteams på træningscentrene som forstår genoptræningen af hjerneskade borgere med behov for avanceret genoptræning. Dette har givet et fagligt kvalitetsløft. og medført mere målrettede og effektive genoptræningsforløb. På SOSU-området giver nøglemedarbejderne udtryk for, at kompetenceudviklingen har givet dem et større fokus og konkrete værktøjer til plejen af senhjerneskadede borgere. Nøglemedarbejderne har løbende videreformidlet den opnåede viden til kolleger både i egen afdeling og i andre afdelinger f.eks. gennem faglig sparring, diskussioner og oplæg. Samtidig har de naturligvis anvendt viden, i det daglige arbejde med borgere med hjerneskade. Samarbejde med Hjørring Kommune Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 5 af 32

6 I projektet er der i oktober 2012, igangsat samarbejde med Hjørring Kommune om i undervisning på afasiområdet. Dette samarbejde fortsættes, idet der er opnået gode resultater ved, at de enkelte forløb er rykket tættere på borgeren, og koordineringen med den ergoterapeutiske træning er forbedret. Forløbsbeskrivelse for borgere med senhjerneskade I et samarbejde mellem medarbejdere fra visitationen og træningsområdet er der udarbejdet en forløbsbeskrivelse, som nøje beskriver en hjerneskadet borgers vej igennem det kommunale system. Forløbsbeskrivelsen og implementeringen af denne, har givet bedre koordinerede forløb på tværs af Kommunen. I forbindelse med udarbejdelse af forløbsbeskrivelsen, er der blevet udarbejdet informationsmateriale (pjece, se bilag 1) om rehabilitering og tilbud i Frederikshavn Kommune, som bliver uddelt til alle nye borgere med hjerneskade, som Frederikshavn Kommune kommer i kontakt med. Dysfagiprojekt I forskningsprojektet om dysfagi, har der være fokus på identifikation og behandling af borgere med dysfagi (fejlsynkning). I netop dette projekt har Frederikshavn Kommune styrket sin indsats på et område, som mange borgere med hjerneskade lider af. Store dele af Center for Sundhed og Plejes personale er blevet undervist i dysfagi, hvorigennem der er blevet skabt opmærksomhed på et problem, som tidligere har været overset. Derved kan der nu i større grad laves forbyggende tiltag herunder reduktion i indlæggelser pga. gentagende lungebetændelser. Dysfagiprojektet har givet et godt tværsektorielt samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Sygehus Vendsyssel, samt et godt tværkommunalt samarbejde med Hjørring Kommune. De 3 parter skal sammen deltage i en international konference om Dysfagi (se bilag 2). Susanne Thaarup deltager på mødet for at præsentere sagen. Sagen sendes til orientering i Handicapråd og Ældreråd. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller at hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådet tager sagen til efterretning. Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015 Taget til efterretning, idet Handicaprådet formoder, at opkvalificeringen fortsætter, Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 6 af 32

7 når der kommer nye medarbejdere ind, så viden ikke tabes. Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder. Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Orienteringen taget til efterretning. Bilag Hjerneskadepjece (dok.nr.70160/15) Poster til international kongres (dok.nr.70159/15) Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 7 af 32

8 3. Godkendelse af Socialpsykiatriplan Sagsfremstilling Den seneste Socialpsykiatriplan i Frederikshavn Kommune blev udarbejdet i 2010, og da der siden dengang er sket en stor udvikling på området, er det nu tid til at udarbejde nye rammer for indsatsen i de kommende år. Et udkast til en ny Socialpsykiatriplan fremlægges derfor for Socialudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/21051 Forvaltning: CHP Sbh: nikn Besl. komp: SOU Socialpsykiatriplanen er et udviklingsdokument, som kortlægger psykiatriområdet som det ser ud i dag, og identificerer de vigtigste indsatsområder i de kommende år. Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål: - Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det ser ud i dag. - Angive retningen for de næstkommende års udvikling af området i kommunen. - Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Et udkast til en ny Socialpsykiatriplan fremlægges nu for Socialudvalget med henblik på, at udvalgets kommentarer kan indarbejdes i det endelige dokument. Socialpsykiatriplanen markerer et paradigmeskifte på socialpsykiatriområdet. Paradigmeskiftet tager udgangspunkt i den politiske udmelding om, at de borgere, der kan selv, skal selv, og det gennemgående tema i Socialpsykiatriplanen er selvhjulpenhed. Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt højere grad ser borgeren som en aktiv medspiller i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens indsats, i forlængelse heraf, bliver at levere hjælp til selvhjælp. Det overordnede formål med tilgangen er at øge borgernes evne til at mestre eget liv, idet vi har en forventning om, at dette vil føre til øget livskvalitet. Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem indsatsområder for de kommende år. De fem indsatsområder er: - Recovery og rehabilitering - Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen - Velfærdsteknologi - Sundhed - Samskabelse Indsatsområderne er beskrevet i Socialpsykiatriplanen. Planlægger Nikolaj Nørregård deltager under punktet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget afgiver kommentarer til udkastet til Socialpsykiatriplan , samt at planen, med Socialudvalgets kommentarer indarbejdet, sendes til høring i Handicaprådet. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 8 af 32

9 Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015 Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger, idet udvalget udover høring i Handicaprådet tillige ønsker at sende Socialpsykiatriplanen til høring i Ældrerådet. Fraværende: Pia Karlsen. Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2015 Handicaprådet hilser velkommen til tiltaget og det store forararbejde, der er lagt i det, og finder det særdeles positivt at borgerne i høj grad bliver medinddraget. Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015 Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet støtter den nye linje i indsatsen indenfor socialpsykiatrien. Ældrerådet mener endvidere: at der bør sættes større fokus på pårørendeinddragelse i Socialpsykiatriplanen. at der ved henvisning til andre dokumenter som Rammer for pårørendesamarbejde og Kvalitetskataloget beskrives, hvor borgeren kan finde disse. at der ved brug af fremmedord som Recovery, gives en forklaring med det samme, med den danske betydning. Supplerende sagsfremstilling Socialudvalget blev på møde den 4. februar 2015 præsenteret for et udkast til en ny Socialpsykiatriplan. Efterfølgende har Socialpsykiatriplanen været i høring i Handicaprådet, Ældrerådet samt MED-organisationen i Socialpsykiatrien. En endelig udgave af Socialpsykiatriplanen ligger dermed klar til Socialudvalgets godkendelse. De indkomne høringssvar er indarbejdet i den endelige udgave af Socialpsykiatriplanen. Ændringerne præciserer de eksisterende pointer, men ændrer ikke på fokusområderne i planen. De fem primære indsatsområder for de kommende år i Socialpsykiatrien er dermed: - Recovery og rehabilitering - Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen -Velfærdsteknologi -Sundhed Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 9 af 32

10 - Samskabelse Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender Socialpsykiatriplan Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Indstillingen godkendt. Bilag SOU Socialpsykiatriplan pdf (dok.nr.76194/15) Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 10 af 32

11 4. Socialudvalget - Budget 2016 Sagsfremstilling Socialudvalgets budgetoplæg for 2016 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2015 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel produktivitetsstigning på 1 % i alle udvalg fra og med Åben sag Sagsnr: 15/14026 Forvaltning: cøp Sbh: bohn Besl. komp: SOU For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en produktivitetsstigning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 9,1 mio. kr. i 2016, og ligeledes i overslagsårene (fra 2017 og frem). De indregnede besparelser/omstillinger i 2015 blev effektueret ud fra følgende vision og strategi: Visionen: - er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år. Den overordnede strategi - er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen både i borgerens hjem og i den øvrige drift. Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder direktøren for Social og Sundhed udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i Maj Budgetforslaget sendes til høring i respektive fora. Indstilling Direktøren for Social og Sundhed indstiller budget 2016 til drøftelse. Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015 Drøftelserne fortsættes i næste møde. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 11 af 32

12 Fraværende: Bent H. Pedersen Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Behandlingen fortsættes. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 12 af 32

13 5. Forslag om udviklings- og forskningsprojekt mellem CSP og UCN om boliger til udadreagerende demente Sagsfremstilling CSP ønsker at SOU drøfter og tager stilling til om der skal arbejdes videre med, nedenstående oplæg til et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med UCN pædagoguddannelsen i Hjørring. Projektet skal, med afsæt i evidensbaseret forskning, udvikle et koncept til etablering af et demensafsnit for udad-reagerende demente i de tomme fritliggende boliger, i tilknytning til Ankermedet i Skagen. Boligernes beliggenhed er umiddelbart idéelle til projektets koncept. Åben sag Sagsnr: 15/15337 Forvaltning: CSP Sbh: mank Besl. komp: SOU Projektet skal inddrage tværfaglighederne der bringes i spil af UCNs pædagoguddannelse, CSPs plejepersonale, den ledende demenskoordinator, Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Center for Social og Sundhedsmyndighed og Arkitektur og Design studiet på Aalborg Universitetet. Idéen til projektet er netop blevet født, og allerede ses følgende fordele ved projektet: - Udad-reagerende demente borgere plejes internt i Kommunen, i stedet for i specialiserede tilbud i andre kommuner, og er derved tættere på de - pårørende Styrke og udvikle samarbejdet med de pårørende - Inddragelse af en ny faggruppe (pædagoger) med særligt fokus på kommunikations- og relationskompetencer og ældrepædagogik - Etablering af et videnscenter for borgere med udad-reagerende demens, hvor det øvrige personale i kommunen kan trække på viden og erfaring - Fokus på arbejdsmiljøet for personalet i arbejdet med udad-reagerende demente - Nye udviklingsorienterede - arbejdspladser i Skagen - Tomme bygninger anvendes tomgangshuslejen mindskes - Udvikling af et indretningskoncept, som kan anvendes fremadrettet i tomme bygninger i kommunen ved øget behov - Udviklingsopgaver flyttes fra Frederikshavn til Skagen Idéen er, at projektet kan hedde noget i stil med rum og demens. Ordet rum rummer mange kontekster, fx rum til: - at være udad-reagerende som dement i Frederikshavn Kommune - deres pårørende - kriser - livets afslutning - faglighed - alle faggrupper og tværfaglighed - indretning af fysiske rum inde og ude - nye teknologier - udvikling Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 13 af 32

14 - elever og studerende CSP ser dette projekt som en mulighed, hvor vi får lov til virkeligt at bringe værdierne i de strategiske fokuspunker i spil, idet der arbejdes med udsyn og nysyn på området, hvor kommunen er garant for de svage og umælende, fordi disse borgere kræver en helt særlig indsats. Det forventes at skabe robuste mennesker og et robust lokalsamfund, samtidigt med at borgermes selvhjulpenhed og netværk sættes i spil, idet evnen til at opbygge relationer styrkes. Disse indsatser forventes at kunne skabe mere for mindre gennem, effektiv værdiskabelse, idet ressourcerne forbliver i Frederikshavn Kommune. Samtidig kan vi udvikle samarbejdet med UCN og Aalborg Universitetet yderligere. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter projektoplægget og tager stilling til, om der skal arbejdes videre med projektidéen. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådet støtter forslaget om igangsætning af projekt Rum og Demens. Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015 Handicaprådet bakker op om, at der arbejdes videre med projektideen. Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder. Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Socialudvalget bakker op omkring projektideen. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 14 af 32

15 6. Opfølgning på statusmøde med de frivillige d Sagsfremstilling Der gives i det følgende en kort orientering om statusmødet for frivillige, der blev afholdt d på Rådhuscentet. Der deltog ca. 60 personer i alt i mødet. Statusmødet er det første møde af sin art, der afholdes i relation til Politik for frivilligt socialt arbejde Åben sag Sagsnr: 15/15417 Forvaltning: CSÆ Sbh: mank Besl. komp: SUU Sundhedsudvalgsformand Anders Broholm indledte mødet, hvorefter områdeleder Susanne Thaarup gav en præsentation af formålet med statusmøderne. Her blev det brede frivillighedsbegreb drøftet, samt hvordan det sikres at invitationen til et sådan arrangement tilgår så mange relevante frivillige som muligt. Efter præsentationen blev deltagerne fordelt i 5 grupper, hvor man valgte sig ind på 1 af de 5 fælles pejlemærker fra Politik for frivilligt socialt arbejde : - Samskabelse - Relationer - Fællesskab - Klare rammer - Synlighed I grupperne var der en dialog om, hvad der forstås ved netop det pejlemærke, samt om konkrete udfordringer og ønsker i relation til pejlemærket. I dialogen blev der præsenteret igangværende tiltag og aktiviteter, samt udtrykt ønsker til tiltag og aktiviteter i Kommunen. Gruppearbejdet gav anledning til god dialog. Der blev samlet op i plenum. Efter pausen valgte deltagerne en ny gruppe, og dialogen fortsatte med efterfølgende opsamling i plenum. På mødet fremkom flere idéer til samarbejde, bl.a. idéen om, et stort årlig event for frivillige, hvor de enkelte frivillige foreninger og andre med tilknytning til de frivillige foreninger, kan mødes og præsentere netop deres arbejde. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådet tager sagen til efterretning. Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015 Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 15 af 32

16 Taget til efterretning. Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder. Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget henstiller til, at der sættes mere fokus på området. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 16 af 32

17 7. Udbud på hjælpemiddeldepotet - Præsentation af tidsplan Sagsfremstilling På baggrund af Socialudvalgets beslutning pr. 4. marts 2015 har administrationen udformet en tidsplan for udarbejdelse udbudsmateriale i forhold til depotdriften i Frederikshavn Kommune. Tidsplanen for udarbejdelsen af materialet og de enkelte delelementer i selve processen fremgår af nedenstående, hvor tidsplanen overordnet er inddelt i 5 faser: Åben sag Sagsnr: 14/18160 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Indsamling af viden Besøg ved andre depoter Maj 2015 Udarbejdelse og behandling af udbudsmaterialet Udarbejdelse af udbudsmateriale 1. maj til 10. september 2015 og sagsfremstilling til politisk behandling Udbudsmateriale til høring i Handicaprådet 21. september 2015 Udbudsmateriale til høring i Ældrerådet 21. september 2015 Godkendelse af udbudsmateriale i SOU 30. september 2015 Tilbudsperiode Annoncering af udbud og eller fremsendelse af udbud 5. oktober 2015 Spørgsmål til udbudsmaterialet 28. oktober 2015 Afholdelse af spørgemøde 2. november 2015 Fremsendelse/offentliggørelse af spørgsmål og svar 6. november 2015 Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål og 18. november 2015 supplerende spørgsmål Tilbudsfrist 24. november 2015 Evaluering af de indkomne tilbud Tilbudsevaluering 25. nov. til 20. dec Sagsfremstilling til SOU 21. december 2015 Godkendelse i SOU Januar 2016 Godkendelse i ØU Januar 2016 Godkendelse i BR Januar 2016 Orientering til Handicaprådet Februar 2016 Orientering til Ældrerådet Februar 2016 Implementering Hensigtserklæring om tildeling af kontrakt Ultimo februar 2016 Stand still periode 10 dage (ikke lovpligtig) frem til ca.10 marts 2016 Kontraktindgåelse Ca. 10 marts 2016 Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 17 af 32

18 Kontraktimplementering 2016 fra marts til udgangen Supplerende bemærkes, at administrationen for øjeblikket er ved at planlægge en besøgsrunde ved flere depoter, hvor Socialudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og repræsentanter fra administrationen skal besigtige disse depoter for inspiration til udarbejdelse af selve udbudsmaterialet. Programmet for turen er endnu ikke fastlagt, men selve besigtigelsesturen vil blive afholdt i maj måned 2015 og indbefatte besøg både ved et depot drevet af en privat leverandør og minimum et depot drevet af en kommune. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller tidsplanen til orientering. Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Der deltager 3 repræsentanter fra Ældrerådet (ÆR) i det planlagte besøg på depoter i andre kommuner. ÆR har ingen bemærkninger til tidsplanen. Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Taget til orientering. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 18 af 32

19 8. Anvendelse af ledige ældreboliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge Sagsfremstilling Integrationsteamet anmoder om at anvende ledige ældreboliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge Åben sag Sagsnr: 11/2211 Forvaltning: LS Sbh: mepd Besl. komp: SOU Frederikshavn Kommune modtager på nuværende tidspunkt et stort antal flygtninge. Integrationsteamet er i den forbindelse under et stort pres i forhold til at finde egnede boliger til flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Kommunen har pligt til at anvise flygtninge til en permanent bolig. Det er en udfordring i mange kommuner, og der er nu skabt mulighed for at anvise flygtninge til en midlertidig bolig først, idet kommunerne ikke råder over et tilstrækkeligt antal passende boliger (økonomi og størrelse jf. der kommer mange enlige, som har en lav indtægt) i forhold til det antal flygtninge, som modtages på nuværende tidspunkt. Muligheden for at lave midlertidige opholdssteder for flygtninge er beskrevet i skrivelse fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold: Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge dateret den 6. februar For at løse udfordringen i Frederikshavn Kommune er der derfor behov for at oprette et antal midlertidige boliger for flygtninge, hvor de kan have ophold imens der søges efter en permanent bolig. Når kommunen kan anvise en permanent bolig har flygtningen pligt til at tage imod tilbuddet. Integrationsteamet afsøger alle muligheder for at finde egnede boliger til flygtninge. Det er også undersøgt, hvilke muligheder kommunen selv har i forhold til ledige lejemål. Der er i den forbindelse forespurgt om muligheden for at leje enkelte af de ledige ældreboliger, som kommunen har anvisningsret (og dermed betalingspligt) til med henblik på at anvende dem som midlertidigt opholdssted for flygtninge. Mulige bolig-løsninger og lovhjemmel til at anvende ledige ældreboliger til andre end målgruppen Kommunen har som det er beskrevet i andre sags-sammenhænge anvisningsret til en del ledige ældreboliger, som der i gennem en længere tidsperiode ikke har været efterspørgsel på. Kommunens hjemmel til at udleje de ledige ældreboliger til andre end den berettigede personkreds (ældre- og personer med handicap) fremgår af almenlejelovens 54 stk. 1: Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds ( ) Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 19 af 32

20 Kommunen arbejder på at løse udfordringen med mange ledige ældreboliger på forskellige måder, bl.a. ved salg og ommærkning af boliger. Hvor det har været muligt og nødvendigt pga. mange ledige ældreboliger er der også truffet beslutning om, at andre end målgruppen for ældreboliger kan leje boligerne. Det har ikke medført udfordringer i de eksisterende ældreboligmiljøer, hvor mange af beboerne i dag er mere raske og rørige, og hvor kommunen som nævnt oplever en meget vigende efterspørgsel. Integrationsteamet er på nuværende tidspunkt ved at indgå aftale (med Frederikshavn Boligforening som har overtaget anvisningen) om boliger på B.H. Vej i Frederikshavn. Der er derfor ikke umiddelbart behov for flere boliger i Frederikshavn. Men der er behov for boliger andre steder i kommunen som Skagen og Ravnshøj. Der kan i den forbindelse peges på, at kommunen har en del ledige ældreboliger på fx Chr. X Vej i Skagen (6 ud af 20 ledige kommunale ældreboliger) samt på Mejerivej i Ravnshøj (6 ud af 15 boliger). Det foreslås, at Integrationsteamet får mulighed for at anvende (to hvert sted) af disse boliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Løbende evaluering og tidshorisont I henhold til ovennævnte midlertidige anvendelse stilles der samtidigt forslag om, at anvendelsen af ledige ældreboliger løbende evalueres med henblik på at vurdere, om flere boliger med fordel kan anvendes til formålet. Der skal i den forbindelse også være opmærksomhed på, hvordan anvendelsen fungerer i sammenhæng med det eksisterende ældreboligmiljø og selvfølgeligt på at kommunen fortsat kan opfylde sine forpligtigelser i forhold til at kunne anvise til ældreboliger. Der er afholdt møde med Integrationsteamet, hvor det er aftalt, at der løbende vil være dialog samt opfølgning på, hvilke flygtninge der får midlertidig bolig i ældreboligmiljøerne. Integrationsteamet kan ikke umiddelbart fastsætte deres tidshorisont i forhold til behovet for de midlertidige boliger, da det afhænger af perspektiverne i forhold til at finde egnede permanente boliger i Frederikshavn Kommune. Men der arbejdes på alle kanaler dvs. i forhold til almene boligorganisationer, private og kommunen i forhold til at finde egnede permanente boliger til flygtningene. Flygtningene forventes derfor ikke at skulle have langvarigt ophold i de midlertidige boliger. Ministeriet har ikke fastsat en bestemt tidshorisont for, hvor længe flygtninge kan være i et midlertidigt opholdssted. Med henblik på at sikre, at kommunen fortsat kan opfylde sin forsyningspligt vedrørende ældreboliger skal der være opmærksomhed på, at der er tale om midlertidig anvendelse af boligerne. Der vil således være mulighed for, at kommunen kan opsige lejeaftalerne med Integrationsteamet, såfremt der bliver behov for pågældende ældreboliger til målgruppen. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 20 af 32

21 Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller: 1. At Integrationsteamet får mulighed for at anvende to ledige ældreboliger på Chr. X Vej i Skagen og to ledige ældreboliger på Mejerivej i Ravnshøj som midlertidige boliger for flygtninge. 2. At Integrationsteamet og Visitationsenheden løbende evaluerer om anvendelsen fungerer i det eksisterende ældreboligmiljø og på det grundlag vurderer, om flere boliger kan anvendes til formålet. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådets (ÆR) høringssvar: ÆR støtter forslaget. ÆR foreslår endvidere, at man inden ordningen iværksættes, inviterer borgere i de omkringliggende boliger samt deres pårørende til et orienteringsmøde, så man undgår utryghed og misforståelser i forbindelse med ordningen. ÆR anbefaler, at man primært placerer små familier med børn i disse boligområder. Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder. Beslutning Integrationsrådet den 4. maj 2015 Spørgsmål om anvendelse af ledige ældreboliger til midlertidigt opholdssted for flygtninge har været sendt til administrativ høring i Frederikshavn Kommunes Integrationsråd. Integrationsrådet støtter op om forslag og indstilling med følgende kommentarer: Det giver god mening med en gangbar løsning på boligsituationen til afhjælpning af en akut problemstilling på boligområdet. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 21 af 32

22 Integrationsrådet ser frem til en midlertidig og positiv beslutning på forslaget. Forslaget ses som en win-win situation, (boligsituation og økonomi) Godt at tænke alle muligheder ind. Synliggørelse af samarbejde på tværs af de faglige udvalg. Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at det er for en 3 årig periode. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 22 af 32

23 9. Orientering om forebyggelse af brand i plejeboliger Sagsfremstilling I det følgende gives en orientering om, hvordan vi forebygger brand i Kommunens plejeboliger, på baggrund af en anmodning fra socialudvalgsmedlem Irene Hjortshøj. Åben sag Sagsnr: 15/15411 Forvaltning: CSP Sbh: mank Besl. komp: SOU Jf. Center for Sundhed og Plejes procedure for beredskabsplaner (bilag 1) omfatter den halvårlige arbejdsmiljørundering at sikre, at der forefindes brandslukningsmateriel, frie flugtveje og overholdelse af instruks for forebyggelse af brand (bilag x). Runderingen foretages af arbejdsmiljøgruppen for den enkelte plejeboligenhed. Proceduren for beredskabsplaner foreskriver, at beredskabsplanen skal være kendt af og tilgængelig for alle medarbejdere. Beredskabsplanen består af en række actioncards for forskellige områder. Der er 2 actioncards vedr. brand, hhv. Brand med ABA-anlæg (plejeboligerne) og Brand uden ABA-anlæg (hjemmeplejen), se bilag 2. De 2 actioncards beskriver hvordan personalet skal handle, i tilfælde af brand. Til orientering er der ABA anlæg i alle Frederikshavn Kommunes plejeboliger. I Center for Sundhed og Pleje er der konstant fokus på forebyggelse af brand. Det sker bl.a. ved at følge instruks for forebyggelse af brand (bilag 3), som bl.a. foreskriver at: - Vær forsigtig med anvendelse af åben ild - Da vi har ansvaret for at forebygge risiko for brand i plejeboligerne, skal personalet vurdere om det er sikkert, at borgeren ryger uden opsyn - Hvis der vurderes, at der er risiko for brand, skal personalet undersøge eventuelle muligheder for brug af hjælpemidler (fx rygeforklæde og rygerobot) - Alternativt kan det blive nødvendigt at fratage borgeren mulighed for at ryge og dermed gøre brug af magtanvendelse - Tobaksrygning må kun finde sted på anviste steder udenfor egen bolig - Opmæksomhed på placering af levende lys, som kun må være tændte under opsyn. - Generel opmærksomhed på, at brandslukningsmateriel skal holdes frit tilgængelig - Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper Jf. procedure for beredskabsplaner, skal alle medarbejdere på plejecentrene, i Hjemmeplejen, køkkener og aktivitetscentre én gang årligt modtage instruktion i alarmering og placering af brandslukningsmateriel. Instruktionen foretages af boligforeningen eller arbejdsmiljørepræsentanten/-koordinatoren. Ca. 30 % af alle fastansatte på plejecentrene, i hjemmeplejen, køkkener og Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 23 af 32

24 aktivitetscentre har et brandslukningskursus fra Bandskolen i Vims. Der samarbejdes i dag med Beredskabet om brandslukningskurser. Pt er Center for Sundhed og Pleje ved at planlægge et møde for centrets arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentant fra Beredskabscenteret, hvor materialet Brandsikker Bolig skal præsenteres (se bilag 4). Viser resultatet af en screening, at hjemmet er usikkert så kan arbejdsmiljørepræsentanten kalde på en brandinspektør, og enten besøge hjemmet sammen eller brandinspektøren kan komme med råd til plejepersonalet om mulige løsninger. Dette arbejde forventes at starte op i sensommeren/efteråret På baggrund af den seneste tids mediedækning af brandtilsyn i plejeboligerne, har klima-, energi- og bygningsministeren udsendt et brev til landets kommuner d Brevet er vedlagt denne sag til orientering, se bilag 5. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015 Ældrerådet tager sagen til efterretning. Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015 Taget til efterretning. Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder. Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Orienteringen taget til efterretning, der tages kontakt til boligforeningen vedr. manglende ABA-anlæg Bilag P Procedure for beredskabsplaner (dok.nr.70158/15) Actioncards brand (dok.nr.70157/15) I Instruks for forebyggelse af brand (dok.nr.70156/15) Brandsikker bolig - Screeningsliste til hjemmeplejen inklusive vejledning (dok.nr.70155/15) Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 24 af 32

25 Brev til kommunerne fra klima-, energi- og bygningsministeren (dok.nr.69095/15) 10. Forventninger til fremadrettet køb af ydelser på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Sagsfremstilling Sagsresume Åben sag Sagsnr: 11/1388 Forvaltning: LS Sbh: mepd Besl. komp: SOU/BUU Den 1. januar 2014 overtog Aalborg Kommune driften af det regionale Taleinstitut nu Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet. For at sikre tilbuddets faglige bæredygtighed forpligtede de nordjyske kommuner sig i den sammenhæng til en finansiering på 21,1 mio. kr. i henholdsvis 2014 og De nordjyske kommuner under ét har ikke efterspurgt ydelser svarende til det samlede forpligtigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Med henblik på at sikre tilbuddenes fremadrettede faglige bæredygtighed, og dermed opretholdelse af dette højt specialiserede tilbud til samtlige borgere i Nordjylland, er der derfor drøftet forskellige finansieringsmodeller, der kan understøtte centrenes fortsatte drift og dermed forsyningssikkerhed i forhold til specialiserede ydelser på området til borgerne i Nordjylland. Den nye finansieringsmodel giver kommunerne mulighed for at vælge mellem tre forskellige abonnementer, hvor der i hver abonnementstype er indeholdt et antal timer, der kan leveres ydelser for. Den valgte finansieringsmodel tager afsæt i en tværkommunal faglig afdækning af, hvilke højt specialiserede ydelser, de nordjyske kommuner efterspørger på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Det er en forudsætning for finansieringsmodellen, at tilbuddene formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel, herunder også at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i borgerens nærmiljø. I nedenstående redegøres nærmere for det abonnement og dermed forbrug som Frederikshavn Kommune fremadrettet forventer at have på det specialiserede område for borgere med erhvervet hjerneskade og området for tale/sprogvanskeligheder. Udviklingen efter Aalborg Kommunes overtagelse af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Opgørelsen over kommunernes forbrug i 2014 viser store forskelle på de enkelte kommuners forbrug af ydelser fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Flere kommuner (Vesthimmerland, Mariagerfjord, Thisted, Morsø, Hjørring og Frederikshavn) har selv været i stand til at varetage dele af de højt specialiserede opgaver på området (pga. kompetenceudvikling og/eller i samarbejde med enkelte andre kommuner). Øvrige kommuner (Brønderslev, Jammerbugt og Rebild) har købt ydelser på tilbuddene nogenlunde svarende til det forventede forbrug i 2014 og Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 25 af 32

26 På grund af det vigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har Aalborg Kommune i december 2014 afholdt møde med de nordjyske kommuner. Formålet med møderne har været at føre en dialog om, hvorledes driften af tilbuddene skal tilrettelægges fra 2016, når den gældende aftale udløber. Dialogen har taget udgangspunkt i de enkelte kommuners aktuelle forbrug i 2014 og forventninger til det fremtidige forbrug. Tilbagemeldingerne vedrørende det fremtidige samarbejde har fra kommunernes side været forskellige. Men samlet har der dog været enighed om, at der på de højt specialiserede ydelser, herunder de små specialer, hvor antallet af borgerforløb på et år er begrænset, er behov for at opretholde et forpligtende samarbejde. Med henblik på at få en nærmere beskrivelse af de højt specialiserede ydelser på området, har der desuden været nedsat en tværkommunal faglig arbejdsgruppe, som har kortlagt og beskrevet de højt specialiserede ydelser på henholdsvis området for erhvervet hjerneskade og tale-/sprogområdet (Se bilag) Frederikshavn Kommune har også iværksat egen arbejdsgruppe, som har udredt behovet for højt specialiserede ydelser på området. Den interne afdækning af behovet for ydelser på området er i overensstemmelse med konklusionerne i den tværkommunale afrapportering. Ny finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Som nævnt giver den nye finansieringsmodel kommunerne mulighed for, at der kan vælges mellem tre forskellige abonnementer. Abonnementerne dimensioneres efter kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2015, og svarer til henholdsvis 75 %, 50 % og 25 % af kommunens andel af takstberegningsgrundlaget. Hver abonnementstype indeholder et antal Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 26 af 32

27 timer, der kan leveres ydelser for. Modellen er opbygget på den måde, at jo højere abonnement en kommune forpligter sig på, jo lavere timepris ligger til grund for udmålingen af de indeholdte timer. Kommuner, der ikke ønsker at indgå en abonnementsforpligtelse, vil få mulighed for at købe enkeltydelser i det omfang, tilbuddet har kapacitet til at varetage opgaven. For at sikre, at kapaciteten i de højt specialiserede enheder kan tilpasses inden den 1. januar 2016, er det aftalt, at kommunerne inden 1. maj 2015 giver en administrativ indmelding om, hvilket abonnement kommunen ønsker. Indmeldingerne gives under forudsætning af den politiske godkendelse, som skal foreligge inden 1. juni Med den godkendte finansieringsmodel for 2016 kan de nordjyske kommuner selv fastlægge et serviceniveau, når det kommer til højt specialiserede ydelser indenfor området for erhvervet hjerneskade og på tale-/sprogområdet. Model: Udgifter pr. kommune ved forskellige abonnementer: Frederikshavn Kommunes fremadrettede forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Frederikshavn Kommunes forventede fremadrettede forbrug på området svarer nogenlunde til abonnement B, hvor kommunen kan få ydelser i timer til en samlet pris af kr. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 27 af 32

28 Det forbrug er væsentligt over Frederikshavn Kommunes nuværende aktuelle forbrug i Forventninger til det fremadrettede forbrug skal derfor ses i forhold til finansieringsmodellens forudsætning om, at Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel. Det gælder særligt i forhold til at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i borgerens nærmiljø. Det er ydelser, som Frederikshavn Kommune tidligere forgæves har efterspurgt, men som der samtidigt vurderes at være et behov for af hensyn til at give borgerne det mest kvalificerede tilbud. Det gælder eksempelvis i forhold til, at kommunens træningsteams fremadrettet skal have mulighed for at inddrage neuropsykologiske kompetencer fra Hjerneskadecenter Nordjylland i forbindelse med genoptræning og rehabilitering af borgere med sammensatte og særligt komplekse funktionsnedsættelser. Bedre mulighed for supervision og sparring i disse komplekse sager vil være med til at understøtte, at borgerne bedst muligt kan genvinde og opretholde deres funktionsniveau og dermed understøtte at borgeren kan blive mest muligt selvhjulpen og evt. kan genoptage sit arbejdsliv mv. Det valgte abonnement fordrer også, at der internt i kommunen er fokus på at sikre sammenhængende forløb og indsatser på området, så kommunen kan få mest muligt ud af det valgte abonnement. I den forbindelse bør det således fremadrettet tilstræbes, at særlige rehabiliterende udredningsforløb og neuropsykologiske undersøgelser til borgere med erhvervet hjerneskade skal leveres af Hjerneskadecenter Nordjylland med mindre andre hensyn i borgerens udredningsforløb taler væsentligt imod det. Sagen sendes til høring i Handicaprådet og til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Social- og sundhedsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller: 1. At Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Frederikshavn Kommune vælger abonnement B i den skitserede finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, som medfører, at kommunen kan få leveret ydelser på området svarende til timer til en samlet pris af kr. 2. At kommunen har et fortsat blik for at udvikle det interne samarbejde med henblik på at sikre sammenhængende forløb og indsatser af høj kvalitet på området for borgere med erhvervet hjerneskade og tale/sprog vanskeligheder. Beslutning - Handicaprådet den 4. maj 2015 Spørgsmålet har været sendt til administrativ høring i Handicaprådet. Handicaprådet tiltræder indstilling fra Social og Sundhedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren med følgende bemærkninger: Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 28 af 32

29 Handicaprådet ser det som en væsentlig værdi for de berørte borgere og pårørende, at de specialiserede ydelser i væsentlig grad kan gives i nærområdet. Ligeledes hilser Handicaprådet det velkommen, at Frederikshavn Kommune har givet kompetenceløft til personale i de områder, der arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade. Dette tiltag vil give sikkerhed for det faglige samarbejde med TI og HCN, på de specialiserede ydelser. Handicaprådet må dog udtrykke bekymring om, at der tilsyneladende ikke er samme forhold på de specialiserede ydelser for børn og ungeområdet. Det fremgår ikke klart, hvorledes denne meget lille men sårbare gruppe indgår i den fremtidige køb på de specialiserede ydelser. Handicaprådet anbefaler derfor, at de samme kompetenceløft, og deraf følgende samarbejder med TI og UCH, ligeledes kan foregå på samme niveau som for voksenområdet. Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Indstillingen tiltrædes. Bilag Bilag: Afrapportering fra den tværkommunale arbejdsgruppe vedrørende højt specialiserede ydelser i regi af Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet (dok.nr.74850/15) Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 29 af 32

30 11. Status - Kvalitetsopfølgning på fritvalgsområdet 2015 Sagsfremstilling På baggrund af Socialudvalgets beslutning pr. 3. december 2014 vedr. et målrettet og fokuseret tilsyn på hjemmeplejen jf. SEL 83 følger her en status for denne proces. Åben sag Sagsnr: 15/5118 Forvaltning: CSSM Sbh: suko Besl. komp: SOU Det valgte eksterne konsulentfirma Revas, der udfører tilsynet på vegne af Frederikshavn Kommune, har nu afsluttet de indledende besøg hos alle leverandørerne. Efterfølgende har Revas den 24. april 2015 afholdt planlægningsmøde med de involverede medarbejdere og udarbejdet nedenstående tidsplan for det resterende forløb af tilsynet. April 2015: Besøg hos leverandørerne og gennemgang af materialer. Maj og august/september 2015: Kontakt til de udvalgte brugere med efterfølgende interviewbesøg. I løbet af denne periode vil Revas afgive en delrapport. Denne foreløbige rapport bliver udarbejdet på grundlag af besøg hos halvdelen af de udvalgte brugere hos hver af leverandørerne. Det forventes, at rapporten foreligger medio juni Det betyder, at Socialudvalget får en ny orientering med opfølgning på tilsynet på mødet i august. September/oktober 2015: Afsluttende bearbejdning af resultater og slutrapportering. Forinden den endelige rapportering kan der foretages faktuel høring hos leverandørerne. Ovenstående tidsplan for processen er opstillet på baggrund af, at Revas finder det uhensigtsmæssigt, hvis kvalitetsopfølgningen skal ske i en periode, der typisk er præget af ferie og dermed større brug af afløsere. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller status vedr. tilsynet til Socialudvalgets orientering. Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Taget til efterretning. Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 30 af 32

31 12. Formanden orienterer Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015 Taget til efterretning. Lukket sag Sagsnr: 13/25008 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 31 af 32

32 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Jørgen Tousgaard Pia Karlsen Helle Madsen Bent H. Pedersen Lars Oldager Karl Falden Irene Hjortshøj Socialudvalget - Referat maj 2015 Side 32 af 32

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. maj 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 2.77 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Fraværende Dorthe Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 09:00. Sted ML 2.77

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 09:00. Sted ML 2.77 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 27. april 2015 Tid 09:00 Sted ML 2.77 Gæster kl.10.45-11.45 Under pkt. 12 deltager Hans Ole Steffensen samt Lars Leen fra Myndighedsafdelingen. kl. 12.00-12.30 under

Læs mere

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 2.77 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Fraværende Dorthe Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. december 2015. Tid 15:00. Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54. Fraværende. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 2. december 2015. Tid 15:00. Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54. Fraværende. Stedfortræder. Medlemmer Dagsorden Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. december 2015 Tid 15:00 Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54 Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 7. maj 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Pia Karlsen (V) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2014 Tid 15:00 Sted Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2014 Tid 15:30 Sted Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Fraværende Flemming Rasmussen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V)

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. november 2014 Tid 15:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Helle Madsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil 15.40. Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl. 16.00 Mogens Brag Stedfortræder

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. maj 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Carsten Sørensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start.

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 3. april 2013 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Oda Kajgaard Stedfortræder

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 1. september 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Afbud: stedfortræder for Rikke - Dorthe Smidt Jette Christensen mødte kl. 15:20 og deltog ikke i behandling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Ole Flemming Lyse, Minna Olesen, Kirsten Bitsch Kristensen,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19.

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19. Dagsorden Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. oktober 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Irene Hjortshøj, Rikke Løgtved Bruus. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse VI SAMLER KRÆFTERNE Overordnet indsatsbeskrivelse 1 Overordnet indsatsbeskrivelse 1. Titel Overordnet indsatsbeskrivelse for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere