MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder

2 Velkommen ved formanden Formandens beretning Et stille men travlt år Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI), som påbegyndte sin virksomhed den 1. november 2012 udgiver hermed sin første årsberetning. MKI har som OECD s nationale kontaktpunkt i Danmark til opgave at informere om OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder og at behandle sager, hvor retningslinjerne kan være overtrådt. MKI skal være et hurtigt og effektivt udenretligt redskab til løsning af sådanne tvister. Ved oprettelsen af MKI lever Danmark op til forpligtelsen i FN s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og i OECD s retningslinjer om at give krænkede mulighed for genoprejsning ( remedy ). MKI tilstræber at opnå dette ved gennem mægling at medvirke til løsninger, som eliminerer krænkelser af retningslinjerne og samtidigt tilgodeser parternes interesser. MKI udøver sin virksomhed med henblik på også at bidrage til at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd med hjælp og vejledning til virksomheder. Selvom der har været relativt få klager det første år, har det været et travlt år. MKI har de seneste 14 måneder haft jævnlige møder. Udover klagebehandlingen har de højest prioriterede opgaver været at organisere sig, tilrettelægge sagsbehandlingen, få mere viden om mægling og udarbejde mæglingsmanual, udarbejde informationsmateriale og afholde informationsmøder. Vi har i MKI vurderet, at disse indledende tiltag er afgørende for vores virke og behandling af sager fremadrettet. Herudover har MKI besvaret en række forespørgsler fra virksomheder, NGO er, fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og myndigheder om institutionen, om indholdet af OECD-retningslinjerne og betydningen af dem i praksis. Det gælder især forpligtelsen til at udvise nødvendig omhu ( due dilligence ) samt om hvordan processen for klagesager vil være i MKI. Særligt har mange interesseret sig for kravene til dokumentation fra klager, fortrolighed og selve mæglingsforløbet. Det har bl.a. ført til udarbejdelsen af en udførlig sagsbehandlingsguide, som løbende vil blive opdateret. MKI vil arbejde med størst mulig åbenhed, og materialet er derfor fuldt offentligt tilgængeligt på MKI s hjemmeside. Dialogen og informationsindsatsen præger denne første årsberetning fra MKI. Med årsberetningen er det første gang, at institutionen får mulighed for at kommunikere samlet om årets aktiviteter. Vi har tilstræbt at formidle dette arbejde i en enkel form og håber, at vores interessenter finder beretningen nyttig. På vegne af institutionen Mads Øvlisen, formand 2

3 Præsentation af MKI Om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Hovedopgaven for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) er at behandle klager om mulige overtrædelser af OECD-retningslinjerne og udbrede kendskabet til retningslinjerne og virksomhedernes samfundsansvar. Behandling af klager Mæglings- og klageinstitutionen er sat i verden for at behandle sager, hvor OECD s retningslinjer kan være overtrådt. Formålet er at bidrage til, at virksomhederne efterlever OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Mæglings- og klageinstitutionen er en ikke-juridisk institution, hvor virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kan løse tvister om overtrædelse af for eksempel arbejdstager- og menneskerettigheder, internationale miljøstandarder og korruption. Brud på retningslinjerne skal kunne rejses og dokumenteres af dem, der føler sig krænket af danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Det er vanskelige problemstillinger, der ofte ikke findes enkle løsninger på. For det første er der ofte tale om krænkelser, der foregår langt uden for landets grænser. For det andet kan der være tale om forhold, for eksempel blandt underleverandører, som den enkelte virksomhed kan have svært ved at påvirke direkte. OECD-retningslinjerne skaber et vigtigt udgangspunkt, der skal hjælpe alle parter til løse konflikter på en tilfredsstillende måde. Medlemmer: Mæglings- og klageinstitutionen består af fem medlemmer: Fra venstre: Sagkyndigt medlem Jonas Christoffersen, direktør ved Institut for Menneskerettigheder, Jens Erik Ohrt, Konsulent i LO, indstillet af LO, Formand: Mads Øvlisen, tidligere erhvervsleder og nuværende rådgiver for FN Global Compact udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren, Karin Buhmann, lektor ved CBS, indstillet af 92-gruppen og Kim Haggren, chef for erhvervsjura og CSR i DI, indstillet af DI. 3

4 Præsentation af MKI MKI er oprettet ved dansk lov MKI blev oprettet ved dansk lov i 2012, jf. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd nr. 546 af 18. juni Loven udstikker reglerne for MKI s virke, herunder hvilke klager institutionen kan behandle, hvordan sagsbehandlingen skal forløbe og hvem der skal sidde i institutionen. Derudover er der udarbejdet en bekendtgørelse, der udstikker reglerne for beslutningsprocessen i MKI, for tidsfrister i forbindelse med sagsbehandlingen samt for udpegningen af bisiddere, jf. Bekendtgørelse om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd nr. 936 af 18. september Formålet med at oprette MKI ved lov var for det første at sikre institutionen den nødvendige legitimitet og autoritet i forhold til at kunne varetage en effektiv klagebehandling. For det andet blev det muligt at tildele MKI kompetencer som ellers ikke er en del af OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Særligt to ting bør fremhæves i denne sammenhæng. For det første giver loven mulighed for at MKI kan tage en sag op på eget initiativ, hvis MKI bliver opmærksom på en mulig krænkelse. MKI er dermed ikke afhængig af, at der indsendes en klage, hvis MKI af andre veje bliver gjort opmærksom på en mulig overtrædelse af OECD s retningsliner. For det andet udstikker loven regler om, at MKI kan behandle klager over offentlige myndigheder og private organisationer, som f.eks. interesseorganisationer, mv. Det er således ikke alene private virksomheder, som skal overholde OECD s retningslinjer. Loven om MKI er udformet på baggrund af Rådet for Samfundsansvar anbefalinger fra 2011; Nævnet for OECD s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd - anbefalinger til en ikke-retlig mæglings- og klagemekanisme (12. oktober 2011). Rådet for Samfundsansvar har 17 medlemmer, der repræsenterer erhvervsorganisationer, NGO ere, civilsamfundet, kommuner, regioner og fagbevægelsen, som alle har bidraget til oprettelsen af MKI. 4

5 OECD s Retningslinjer OECD s Retningslinjer for multinationale virksomheder og deres implementering I 2011 lancerede OECD reviderede globale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd: OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Retningslinjerne er en række anbefalinger fra mere end 40 OECD-lande til virksomheder. Retningslinjerne omhandler en række emner inden for samfundsansvar; dvs. menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljø, anti-korruption, forbrugerinteresser, videnskab og teknologi, konkurrence og skat. Retningslinjerne har til formål at sikre, at virksomheder, uanset hvor de opererer, driver deres forretningsaktiviteter i overensstemmelse med principperne om ansvarlig virksomhedsadfærd (virksomheders samfundsansvar). Ønsket er at styrke grundlaget for den gensidige tillid mellem virksomheder og de samfund, hvor de opererer, og virksomheders bidrag til bæredygtig udvikling. Konkret skelner retningslinjerne mellem virksomheders positive bidrag til økonomisk, social og miljømæssig fremgang, og minimering af den negative påvirkning virksomhedernes aktiviteter kan give anledning til. OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder forpligter de lande, der har tilsluttet sig at oprette såkaldte nationale kontaktpunkter. OECD s retningslinjer udstikker desuden rammerne for de nationale kontaktpunkters virke, herunder hvordan de sammensættes og hvordan klagebehandlingen skal forløbe. De fleste landes kontaktpunkter arbejder alene ud fra disse forskrifter. Indtil videre er det danske kontaktpunkt deet eneste, der er oprettet ved en selvstændig lov, der udvider desuden reglerne for institutionens virke ud over hvad der er beskrevet i OECD s retningslinjer. I OECD foregår arbejdet med implementeringen af retningslinjerne i regi af Investeringskomitéens såkaldte Working Party on Responsbile Business Conduct. Det er også i dette samarbejde mellem de nationale OECDkontaktpunkter, at MKI deltager. Fra OECD s side er der især fokus på fortsat effektivisering af de nationale kontaktpunkter samt at udbrede retningslinjerne til flere lande, også uden for OECD. Derudover er der igangsat en række konkrete projekter om anvendelsen af retningslinjerne. Projekterne vedrører bl.a. den nødvendige omhu i den finansielle sektor, leverandørkæder i landbruget, i tekstilsektoren og leverandørkæder i konfliktområder. Læs mere: 5

6 Præsentation af institutionens hjemmesider Virksomhedsadfærd.dk / businessconduct.dk Mæglings- og klageinstitutionen lægger stor vægt på åbenhed og transparens i institutionens arbejde. Derfor tilstræber institutionen, at information om institutionen findes på dansk og engelsk ligesom institutionen offentliggør referater fra møder i institutionen på MKI s hjemmeside. MKI har sin egen hjemmeside på såvel dansk ( som engelsk ( Her kan både virksomheder og potentielle klagere finde relevant information om klageadgang og institutionens sagsbehandling, herunder: Hvordan man indsender en klage. Hvilke dokumentationskrav der er til en klage. Hvordan sagsbehandlingen forløber. Hvordan man som virksomhed skal forholde sig, hvis der bliver klaget over en. Hvilket ansvar man som virksomhed har i din egen virksomhed og hos sine leverandører. Hvilket lovgrundlag der gælder for MKI. Tilsvarende information på engelsk findes på 6

7 Institutionens informationsaktiviteter Institutionens informationsaktiviteter MKI har udover at behandle klager også en forpligtelse til at informere om institutionen og OECD s retningslinjer overfor virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder i Danmark. Institutionen har gennem en målrettet kommunikationsindsats søgt at fremme, at virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder får kendskab til og udviser en adfærd, der er i overensstemmelse med de forventninger om ansvarlighed, der følger af internationalt anerkendte retningslinjer. På møder, konferencer og gennem dialog og vejledning har MKI intensivt arbejdet med udbredelse af information og kendskab til både retningslinjerne og institutionen for derved at bidrage til en effektiv implementering af OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder i Danmark. Informationsindsatsen er både nationalt og internationalt orienteret med fokus på danske virksomheder, organisationer og myndigheder samt potentielle klagere. MKI har afholdt en række dialogmøder med danske virksomheder og konsulenthuse, erhvervs- og brancheorganisationer, NGO er og fagbevægelse og andre interessenter. Herudover har MKI deltaget i møder på universiteter og højere læreanstalter samt arrangeret og deltaget i workshops ved CSR Awards i både 2012 og Institutionen lægger vægt på en løbende dialog med Rådet for Samfundsansvar, og deltager mindst en gang om året i Rådets møder. Udenrigsministeriet er en vigtig samarbejdspartner og har bl.a. bistået MKI i at udbrede kendskabet til institutionen og har via de danske ambassader i udlandet formidlet kontakt og information til bl.a. danske datterselskaber i udlandet, handelskamre og erhvervsorganisationer, lokale NGO er og fagforeninger, menneskerettighedsorganisationer og lokale myndigheder. Internationalt indgår MKI aktivt i samarbejdet mellem de øvrige nationale kontaktpunkter i OECD. I 2013 deltog MKI i NCP-møderne i OECD i juni og december MKI har desuden deltaget i internationale konferencer om mægling samt i FN's Forum on Business and Human Rights i Geneve i december 2013, hvor medlem af MKI Karin Buhmann deltog og holdt oplæg i en paneldebat om ikke-juridiske klagemekanismer og deltog i den efterfølgende diskussion. 7

8 CSR kompasset CSR Kompasset: Kom godt i gang med nødvendig omhu i leverandørkæden CSR Kompasset er et gratis online-værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at udvise nødvendig omhu i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring. CSR Kompasset har eksisteret siden 2005 og er oprindeligt udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, DI og Institut for Menneskerettigheder. I 2013 blev CSR Kompasset opdateret på foranledning af Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, så det nu tager højde for de nyeste internationale retningslinjer for samfundsansvar blandt andet FN s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. På CSR Kompasset kan virksomheder blive klogere på hvilke forventninger til CSR de skal følge i deres egen virksomhed, og hvilke krav de bør stille til deres underleverandører. CSR Kompasset indeholder konkrete værktøjer til arbejdet med ansvarlig leverandørstyring i praksis. Virksomhederne kan for eksempel downloade en Code of Conduct, som beskriver de krav virksomheden stiller til deres leverandørers CSR-indsats, og som dermed er udgangspunktet for ansvarlig leverandørstyring. Når virksomheden har kommunikeret deres Code of Conduct til alle leverandører, bør de udvælge hvilke underleverandører, som de ønsker at gå i tættere dialog med om CSR. Til det kan leverandørerne bruge et selvevalueringsskema, som der også findes en skabelon til på CSR Kompasset. Selvevalueringsskemaet giver leverandørerne mulighed for at reagere på de krav, der er blevet stillet til dem i Code of Conduct en. Næste trin i evalueringen er at følge op på de selvevalueringsskemaer, som leverandørerne returnerer. For nogle leverandører kan opfølgningen klares over telefon eller mail. Ved andre leverandører kan det være nødvendigt med et besøg. På CSR Kompasset kan virksomhederne downloade en tjekliste til brug ved leverandørbesøg. En tjekliste vil støtte virksomhederne i at have en fokuseret dialog i den sparsomme tid, de har hos leverandøren. CSR Kompasset kan både bruges af virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, der gerne vil stille krav om samfundsansvar til sine leverandører, men kan også benyttes af virksomheder, der bliver mødt af krav fra de virksomheder, de selv leverer til. Værktøjet indeholder derudover gode råd, cases og nyttige links m.v., som er målrettet små og mellemstore virksomheder, men større virksomheder og organisationer kan også finde inspiration til arbejdet. CSR Kompasset giver virksomhederne overblik over forventninger og muligheder i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring. 8

9 Overblik over MKIs sagsbehandlingsproces Offentliggørelse: Klage Indledende vurdering Er de formelle kriterier opfyldt? Nej Afvises Ingen offentliggørelse eller aktindsigt Ja Max 2 uger fra henvendelsen indgives* Løsning på egen hånd Institutionen opfordrer parterne om at prøve at løse uoverensstemmelsen Hvis parterne løser uoverensstemmelsen Afsluttes Ingen offentliggørelse eller aktindsigt Max 2½ måneder fra henvendelsen indgives* Forundersøgelse Hvis parterne ikke løser uoverensstemmelsen, afslutter institutionen en forundersøgelse mhp. at beslutte om uoverensstemmelsen skal behandles i institutionen Afvises Kort udtalelse offentliggøres uden benævnelse af parternes navne Accepteres Mægling Hvis institutionen tilbyder mægling, indkaldes parterne til møde mhp. at afgøre om der kan mægles i sagen eller om sagen skal undersøges Undersøgelse Der foretages en undersøgelse af sagen Max 3 måneder fra henvendelsen indgives* Mægling faciliteres af formanden Hvis mæglingen ikke lykkes Påstanden kan ikke dokumenteres Hvis mæglingen lykkes Max 6 måneder fra henvendelsen indgives* Afsluttes Udtalelse om at klagen ikke er begrundet Offentliggørelse om mægling eller undersøgelse med parternes navne Mæglingsresultat offentliggøres med parternes navne Udtalelse om manglende begrundelse offentliggøres med parternes navne Klagen kan dokumenteres Udtalelse på baggrund af undersøgelse Institutionen kommer med en udtalelse og forslag til forbedringer Udtalelse offentliggøres med parternes navne *Vejledende tidsfrister Max 9 måneder fra henvendelsen indgives* 9

10 Mægling Mægling i mæglings- og klageinstitutionen MKI har en ambition om, at institutionen ikke kun skal være en klageinstitution, men mindst lige så meget en mæglingsinstitution. Mægling kan være et hurtigt og effektivt redskab til at løse tvister om påståede overtrædelser af internationale standarder og principper om ansvarlig virksomhedsadfærd. MKI tilbyder parterne mægling, hvis de ikke har kunnet finde en løsning på sagen på egen hånd. Mægling er frivilligt og er alene et tilbud fra institutionens side. Det er en vigtig forudsætning for succesfuld mægling, at begge parter forstår, at mægling kun virker, hvis parterne ønsker at nå frem til en løsning. Tager parterne imod tilbuddet om mægling, vil institutionen bidrage til at skabe en konstruktiv og meningsfuld dialog mellem parterne. MKI har i det forgangne år udarbejdet retningslinjer for, hvordan mægling foregår. Formålet er at bidrage til, at parterne føler sig trygge ved at forsøge at løse en konflikt ved mægling. I tillæg hertil har MKI udarbejdet et mæglingsmandat, som udstikker reglerne for mæglingen ved MKI, og som parterne tilslutter sig ved det første mæglingsmøde. Hvis det lykkes at finde en løsning gennem mægling, offentliggør institutionen mæglingsresultatet. Mæglingsresultatet skal dog være i overensstemmelse med OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder for, at MKI kan godkende det. Efter et år følger MKI op på, om mæglingsaftalen er blevet efterlevet af parterne. På hjemmesiden kan man finde mere information om mægling i MKI bl.a.: MKI s retningslinjer for mægling Standard mæglingsmandatet OECD s mæglingsmanual - overordnede retningslinjer for, hvordan MKI og andre nationale kontaktpunkter varetager mægling Inspiration til konfliktløsning på virksomhedsniveau MKI har desuden udarbejdet informationen om konflikthåndtering og klagemekanismer, der kan benyttes af virksomheder, der ønsker at kunne håndtere konflikter på egen hånd. Der er mange fordele ved at etablere en klagemekanisme i virksomheden. For det første kan en effektiv klagemekanisme betyde at negativ indflydelse på CSR-principper identificeres tidligt og håndteres hurtigt. Dermed kan virksomheden afværge, at mindre sager udvikler sig til uhåndterbare konflikter, dyre retssager eller negativ presseomtale. På kan du læse mere om: Fordelene ved at etablere en klagemekanisme Hvordan man etablerer en klagemekanisme Eksempler på klagemekanismer 10

11 Konkrete sager Konkrete sager Mæglings- og klageinstitutionen har ved udgangen af 2013 modtaget i alt 6 klager om påståede brud på OECD s retningslinjer. Tre klager vedrørte spørgsmål, der faldt uden for OECD retningslinjernes rammer. I en af klagerne var det ikke klart, hvad de påståede overtrædelser bestod i, og der var ikke henvist til, hvilke bestemmelser eller hvilke områder af OECD retningslinjerne, der blev anset for overtrådt. Ved henvendelse til klager, var det ikke muligt at få oplysninger om de pågældende forhold. En klage vedrørte æreskrænkelser. Mæglings- og klageinstitutionen fandt, at arten af udtalelserne ikke var en tilsidesættelse af OECD retningslinjernes kapitel om menneskerettigheder, og sagen blev derfor afvist. En klage vedrørte en mindre dansk virksomheds manglende efterlevelse af den del af OECD retningslinjerne, der vedrører arbejdstagerforhold og menneskerettigheder. Mæglingsinstitutionen vurderede, at klagen opfyldt de formelle krav, herunder dokumentationskravet, og sagen blev godkendt til videre behandling. Institutionen opfordrede herefter parterne til at løse sagen indbyrdes. Kort tid efter meddelte parterne institutionen, at der var indgået forlig i sagen. Sagen er endnu ikke afsluttet. Endelig har institutionen modtaget endnu en klage ved årets udgang. Sagen vil blive behandlet i Du kan læse mere på virksomhedsadfaerd.dk, som bliver løbende opdateret med information om sager samt institutionens udtalelser. 11

12 Kontakt Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Telefon Andre nyttige links Svanemærket tryksag

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Formandens forord Mæglings- og

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2014

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2014 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2014 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Formandens forord Vigtige problemstillinger

Læs mere

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017.

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. 09-03-2017 /marbay Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2016

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2016 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2016 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder 2 Formandens forord Et år med fokus

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 10. december 2013 /elmajo Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 1. Informationsmøder mv. i Danmark CSR Awards

Læs mere

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7.

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. oktober 2015 Hvad er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder?

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Foreningen Verdens Skoves bemærkninger til udkast til forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Foreningen Verdens Skoves bemærkninger til udkast til forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk oki@eogs.dk 22. januar 2012 Foreningen Verdens Skoves bemærkninger til udkast til forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013.

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013. 14. august 2014 Endelig udtalelse Mæglings- og klageinstitutionen Klager 3F Indklagede - Greenpeas Enterprise ApS Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer Marts 2018 Forord ved erhvervsminister Brian Mikkelsen Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til at arbejde med samfundsansvar både lokalt og

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI)

Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) Dette er anden version af sagsbehandlingsvejledningen. Det er muligt, at der kan komme ændringer til

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI)

Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) Dette er første version af sagsbehandlingsvejledningen. Det er muligt, at der kan komme ændringer til

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Vestforsyning

Indkøbspolitik. for. Vestforsyning Indkøbspolitik for Vestforsyning 1. Overordnede mål Det er Vestforsynings overordnede mål med denne indkøbspolitik at skabe rammerne for køb af varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige vilkår.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Bilag 1 Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om mæglings- og klageinstitutionen

Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om mæglings- og klageinstitutionen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 L 125 Bilag 1 Offentligt NOTAT 27. marts 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere