SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri"

Transkript

1 SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

2 Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Nyhusprojektet Byggegrunden Hindringer på byggegrunden Entreprisesummen Byggekontrakten Overdragelse af rettigheder og forpligtelser... 4 ENTREPRISENS FINANSIERING 8. Byggelån Bygherrens sikkerhedsstillelse... 5 ENTREPRISENS UDFØRELSE 10. Entreprenørens ydelse Arbejdets forringelse Ændringer i arbejdet... 5 BETALING 13. Betaling... 5 STANDSNINGRET 14. Entreprenørenes ret til at standse arbejdet... 5 TIDSFRISTER 15. Tidsfrister Entreprenørenes ret til tidsfristforlængelse Entreprenørenes hæftelse ved forsinkelse... 6 AFLEVERING 18. Afleveringsforretning Afleveringsprotokol... 6 MANGLER 20. Mangler påvist ved afleveringen Mangler påvist efter aflevering Mangler efter afhjælpningsfristens udløb Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt Entreprenørens ansvar for følgeskader Mangelansvarets ophør ÅRS EFTERSYN års eftersyn... 7 HÆVERET 27. Entreprenørens hæveret Nyhussektionens salgs- og leveringsbetingelser (SL 97) Revision januar 2009

3 AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse er udarbejdet af Nyhussektionen og finder anvendelse ved dets medlemmers indgåelse af aftaler om opførelse af nyhuse og kan ikke anvendes af andre end Nyhussektionens medlemmer. Stk. 2. I det følgende betegnes køberen som bygherre og nyhusproducenten som entreprenør. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 4. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Juleaftensdag, nytårsaftensdag samt alle dage i industriferien regnes endvidere ikke som arbejdsdage. Stk. 5. Ved arbejdet forstås i disse betingelser også projektet, og ved underentreprenører også rådgivende teknikere antaget af entreprenøren. Stk. 6. Såvel bygherre som entreprenør er med de ændringer, som følger af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, ansvarlig over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, herunder for forsinkelse. 2. Nyhusprojektet Stk. 1. Byggekontrakten indgås på baggrund af tegninger og materialebeskrivelse for opførelse af et hus med et normalt fundament på en byggegrund som beskrevet i 3. Entreprisegrænsen er yderkanten af fundamentet. Stk. 2. Inden entreprenørens detailprojektering i henhold til byggekontrakten kan der som tillæg til kontrakten aftales ændringer i nyhusets omfang, indretning og materialer. Tillægget til kontrakten prissættes af entreprenøren og indgår som en del af byggekontrakten. Herefter kan der ikke foretages ændringer i nyhusprojektet. Stk. 3. Hvis nyhusprojektet ikke kommer til udførelse, kan entreprenøren forlange tegninger, beskrivelse og beregninger mv. tilbageleveret. 3. Byggegrunden Stk. 1. Medmindre andet er aftalt, forudsættes byggegrunden at a) være ryddet og med etableret byggevandstik og stik for byggestrøm, b) være plan hvorved forstås at terrænkoter ved fundamenthjørner og det derimellem liggende terræn ikke afviger mere end +/- 10 cm, c) have adgangsforhold for det til byggeriet anvendte materiel frem til byggefeltet, d) være bæredygtig for normal fundering, og e) være tilgængelig for arbejdets udførelse uden hindringer, herunder forurening, gamle fundamenter, træstubbe, store sten eller vandårer. Stk. 2. Inden detailprojekteringen iværksætter entreprenøren for bygherrens regning sædvanlig jordbundsundersøgelse på grunden samt forundersøgelse ved landinspektør, herunder afsætning af hovedlinier. Bygherren bærer risikoen for at skelpæle er synlige og rigtigt placeret. Stk. 3. Bygherren sørger for, at samtlige tilslutningsafgifter betales så betids at byggearbejdernes påbegyndelse ikke sinkes, samt at el- og vandforsyningen opretholdes i hele byggeperioden. 4. Hindringer på byggegrunden Stk. 1. Inden detailprojekteringens igangsætning har bygherren ret til at annullere byggekontrakten, såfremt jordbundsundersøgelsen påviser blødbund, forurening eller andre hindringer på byggegrunden, og de nødvendige foranstaltninger herimod skønnes at medføre en merudgift på mere end 5% af entreprisesummen. Hvis bygherren ønsker at annullere byggekontrakten, skal entreprenøren have skriftlig meddelelse herom inden 8 arbejdsdage efter bygherrens modtagelse af entreprenørens skøn over merudgiften. Har entreprenøren ved indgåelsen af byggekontrakten afgivet et overslag over udgiften til ovennævnte foranstaltninger, kan bygherren dog kun annullere byggekontrakten, hvis overslaget forøges som følge af jordbundsundersøgelsen med et beløb, der i sig selv udgør mere end 5% af entreprisesummen tillagt det oprindeligt afgivne overslag. Stk. 2. Konstateres det under arbejdets udførelse, at byggegrunden indeholder andre eller større hindringer end forudsat på baggrund af jordbundsundersøgelsen, iværksætter entreprenøren de nødvendige akutte foranstaltninger til imødegåelse heraf for bygherrens regning. Bygherren har herefter ret til at annullere byggekontrakten, såfremt den skønnede merudgift vil overstige 5% af entreprisesummen, jf. dog stk. 1, 3. pkt. Når bygherren har ret til at annullere byggekontrakten, skal entreprenøren hurtigst muligt standse arbejdet og meddele bygherren den skønnede merudgift. Hvis bygherren ønsker at annullere byggekontrakten, skal entreprenøren have skriftlig meddelelse herom inden 3 arbejdsdage efter bygherrens modtagelse af entreprenørens overslag over merudgiften. Stk. 3. Entreprenøren kan ophæve byggekontrakten, hvis bygherren ikke har forhøjet byggelånet og den i henhold til 9 stillede sikkerhed med et beløb svarende til den skønnede merudgift inden 3 arbejdsdage efter entreprenørens anmodning herom. 3

4 Stk. 4. Ved annullation efter stk. 1, og 2, og ophævelse efter stk. 3, har entreprenøren ret til dækning af samtlige udgifter, han har haft og får i forbindelse med byggesagen. Bygherren skal således ikke dække entreprenørens - og ej heller underentreprenørers og leverandørers - fortjeneste på ydelser, der ikke er kommet til udførelse. 5. Entreprisesummen Stk. 1. Entreprisesummen er den samlede sum ifølge byggekontrakten og tillægget til kontrakten, jf. 2. Stk. 2. Entreprisesummen omfatter a) projektering og udførelse af nyhusprojektet i henhold til gældende byggelov, bygningsreglement og andre offentlige forskrifter, b) udarbejdelse af finansieringsplan, driftsbudget, kontrakt samt eventuelt byggeregnskab, c) tegning af normal bygningskaskoforsikring med præmie betalt indtil bygherrens overtagelse af risiko for det udførte projekt, og d) ved opførelse af helårsbeboelse tegnes obligatorisk byggeskadeforsikring. Byggetilladelser ansøgt før den 1. april 2008 er ikke omfattet af bestemmelserne om byggeskadeforsikring. Stk. 3. Entreprisesummen omfatter således eksempelvis ikke a) udgifter til landinspektør og jordbundsundersøgelser, b) etablering og nedgravning af stikledninger, afgifter og indskud vedrørende kloak, vand, el, gas, fjernvarme og offentlige værker i øvrigt, c) gebyr til byggetilladelse, approbation af kloak, skorsten og lignende offentlige godkendelser, d) udgifter i forbindelse med byggeriets finansiering og sikkerhedsstillelse, jf. 8 og 9, e) øgede udgifter ved byggeri i vinterperioden (1. november marts), f) påfyldning af fyringsolie på nyhusets permanente anlæg, g) el, gas, varme og vand i opførelsestiden, h) retablering af fortov, vejanlæg og lignende, når skadeforvoldelsen ikke kan bebrejdes entreprenøren, i) øgede omkostninger som følge af ændring af merværdiafgiften (moms), byggeloven, bygningsreglementet eller andre offentlige forskrifter offentliggjort efter tilbudstidspunktet, j) øget sokkelhøjde, ekstrafundering og pilotering, k) hindringer, jf. 3, stk. 1, litra e, l) rydning af byggefelt, etablering af tilkørselsveje samt udlægning af jernplader, m) etablering af byggestrøm og byggevand, og n) etablering af afløbsledninger, drænledninger og faskine. Stk. 4. Ved opstart senere end det i byggekontrakten anførte tidspunkt sker der indeksregulering af entreprisesummen efter det af Danmarks Statistik udregnede reguleringsindeks for boligbyggeri i perioden indtil opstart. Medmindre andet aftales sker beregningen efter det samlede reguleringsindeks og med datoen for det i byggekontrakten aftalte starttidspunkt som begyndelsesindeks. 6. Byggekontrakten Stk. 1. Aftale om opførelse af et hus træffes ved et særligt dokument, byggekontrakten. Der skal henvises til de dokumenter, som danner grundlag for aftalen. Stk. 2. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. er bygherren berettiget til at annullere den indgåede aftale, såfremt entreprenøren modtager skriftlig meddelelse herom inden 6 hverdage efter aftalens indgåelse. Inden fortrydelsesfristen begynder at løbe, skal entreprenøren give bygherren oplysning om fortrydelsesretten i et særskilt dokument. 7. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Stk. 1. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 2. Entreprenøren kan lade arbejdet eller dele heraf udføre ved underentreprenør. Entreprenøren bevarer dog det fulde ansvar for arbejdets udførelse. ENTREPRISENS FINANSIERING 8. Byggelån Stk. 1. Bygherren skal i et pengeinstitut optage byggelån, som i det mindste er af en sådan størrelse, at det dækker entreprisesummen samt de byggeriet vedkommende udgifter, som falder uden for entreprisesummen, og som er nødvendige for byggeriets afslutning og endelige finansiering. 4

5 Stk. 2. Byggelånet må kun anvendes til dækning af entreprisesummen og udgifter der vedrører byggeriet. Bygherren meddeler entreprenøren primærtransport i byggelånet for entreprisesummen. Stk. 3. Bygherren er berettiget til at erstatte byggelånet helt eller delvist med forhåndslån. 9. Bygherrens sikkerhedsstillelse Stk. 1. Bygherren skal udstede et ejerpantebrev, hvis størrelse som minimum svarer til byggelånet, jf. 8, stk. 1. Stk. 2. Ejerpantebrevet håndpantsættes primært til sikkerhed for byggelånet og sekundært håndpantsættes det til sikkerhed for entreprenørens krav på entreprisesummens betaling og de byggeriet vedkommende udgifter, som falder uden for entreprisesummen. Stk. 3. Bygherren er berettiget til at stille bankgaranti i stedet for sekundær håndpant i ejerpantebrevet. ENTREPRISENS UDFØRELSE 10. Entreprenørens ydelse Stk. 1. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med byggekontrakten og fagmæssigt korrekt. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af projektet, foretager anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse. Bygherren underrettes i fornødent omfang herom. Stk. 5. Entreprenøren har ret til at opsætte sædvanlig skiltning under opførelsen. 11. Arbejdets forringelse Stk. 1. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Stk. 2. Ved indflytning inden afleveringsforretningen betragtes arbejdet som afleveret. 12. Ændringer i arbejdet Stk. 1. Ændringer i nyhusprojektets art og omfang kan normalt ikke foretages udover ændringer indeholdt i tillægget til byggekontrakten, jf. 2, stk. 2. Stk. 2. Såfremt ændringer aftales, indgås aftalen om ændringen og vederlaget herfor skriftligt. 3 gælder tillige for dette arbejde. Stk. 3. Entreprenøren kan for bygherrens regning iværksætte ydelser som er af akut karakter uden forudgående indhentelse af bygherrens accept. BETALING 13. Betaling Stk. 1. Betaling sker efter en rateplan, der indgår i byggekontrakten. Rateplanen angiver, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele heraf skal betales. Stk. 2. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves ved ekstraarbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Senest 40 arbejdsdage efter afleveringen fremsender entreprenøren en slutopgørelse. Efter at bygherren har modtaget slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Stk. 4. Betaling i henhold til stk. 1-3, er forfalden 10 dage efter fakturadato. Ved senere betaling forrentes entreprenørens tilgodehavende fra forfaldsdagen. Stk. 5. Ved uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. Stk. 6. Såfremt bygherren finder, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han meddele dette skriftligt til entreprenøren. STANDSNINGSRET 14. Entreprenørenes ret til at standse arbejdet Stk. 1. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde byggekontrakten. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - bankgaranti eller lignende betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af kontrakten. 5

6 TIDSFRISTER 15. Tidsfrister Stk. 1. Entreprenøren skal indgive byggeandragende inden en i byggekontrakten anført frist, efter at underskrevet entreprisekontrakt, skøde på grunden og matrikelkort med måleblad samt andre lignende dokumenter, hvis fremskaffelse påhviler bygherren, er entreprenøren i hænde. Stk. 2. Udførelsen af byggeriet skal være færdiggjort inden for det i byggekontrakten fastsatte antal arbejdsdage tillagt eventuel tidsfristforlængelse jf. 16. Bygherren må ikke tage huset og grunden i brug inden afleveringsforretningen, jf. 18, har været afholdt. 16. Entreprenørenes ret til tidsfristforlængelse Stk. 1. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1) ændringer i arbejdets art og omfang, 2) bygherrens forhold, herunder andre arbejder som bygherren selv udfører eller lader udføre ved anden entreprenør, og som griber forstyrrende ind i entreprenørens arbejde, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out, hærværk eller tyveri, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold, 6) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 20 arbejdsdage - eller indenfor den i byggekontrakten anførte frist - efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, eller 7) at byggeriets finansiering og bygherrens sikkerhedsstillelse, jf. SL 8 og 9, ikke foreligger inden en i byggekontrakten anført frist. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Stk. 4. Har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse for forhold nævnt i stk. 1, tilkommer der ham en sådan tidsfristforlængelse, at leverancen på rimelig vis kan indpasses i entreprenørens leveringsprogram. 17. Entreprenørenes hæftelse ved forsinkelse Stk. 1. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Stk. 2. I tilfælde af entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse har bygherren krav på en dagbod på 1 af entreprisesummen eksklusiv moms pr. arbejdsdag arbejdets færdiggørelse forsinkes. Stk. 3. Erstatningskrav for forsinkelse kan ikke rejses ud over dagboden. AFLEVERING 18. Afleveringsforretning Stk. 1. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Entreprenøren skal samtidig med fremsendelse af færdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning. Afleveringsforretningen finder sted på det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen gør indsigelse mod tidspunktet. I så fald afholdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse, medmindre der træffes aftale om et andet tidspunkt. Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretningen har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes en ny afleveringsforretning som efter stk. 1, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. 19. Afleveringsprotokol Stk. 1. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. Stk. 2. Der aftales ved afleveringen en frist for entreprenørens afhjælpning af mangler påvist ved afleveringen. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. 6

7 Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen. MANGLER 20. Mangler påvist ved afleveringen Stk. 1. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen inden for den aftalte frist, jf. 19, stk. 2. Stk. 2. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 21. Mangler påvist efter aflevering Stk. 1. Bygherren kan kun påberåbe sig mangler, som entreprenøren har fået skriftlig meddelelse om inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde have været opdaget. Stk. 2. Entreprenøren har i 10 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe skjulte mangler. Stk. 3. Der aftales en frist til entreprenørens afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, jf. 26, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. 22. Mangler efter afhjælpningsfristens udløb Stk. 1. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i 19, stk. 2, og 21, stk. 3, mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes. Stk. 2. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen. Stk. 3. Bygherren kan endvidere lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold. 23. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt Stk. 1. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter eller er umulig. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag i entreprisesummen. 24. Entreprenørens ansvar for følgeskader Stk. 1. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 25. Mangelansvarets ophør Stk. 1. Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler skal fremsættes senest 10 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 1-ÅRS EFTERSYN års eftersyn Stk. 1. Bygherren indkalder med en skriftlig angivelse af aktuelle mangler entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter afleveringen. Stk. 2. Indkaldelsen sker skriftligt og med minimum 20 arbejdsdages varsel. Stk. 3. Eftersynet gennemføres som afleveringsforretningen, jf. 18 og 19. HÆVERET 27. Entreprenørens hæveret Stk. 1. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed. 7

8 Nyhussektionen Postboks 2125, 1015 København K Tlf: , Fax:

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere