Rådet for Bæredygtig Trafik Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København. Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Bæredygtig Trafik Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København. Tlf. 35361212 www.baeredygtigtrafik.dk"

Transkript

1 Rådet for Bæredygtig Trafik Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København. Tlf NOTAT VEDRØRENDE LANGSGÅENDE HAVNETUNNEL Forslag om forskellige typer biltunneller i Københavns havn har verseret gennem mange år. De har primært været fremført af firmaer og organisationer, der har økonomiske interesser i grundsalg og byggeri af tunneller og parkeringsanlæg. Fortalerne har derfor ofte store økonomiske ressourcer til rådighed for påvirkningsindsats. I 2004 fremkom en gruppe ved navn Københavnertunnelgruppen med et forslag om en 12,5 kilometer 8- sporet (6 vejbaner plus 2 nødspor) langsgående havnetunnel med tilslutningsanlæg og parkeringspladser I Københavns havn. Se planen her: På foranledning af Sund & Bælt Partner foreligger der nu en indledende undersøgelse af en langsgående havnetunnel fra Nordhavn til Sjællandsbroen. Undersøgelsen er udført af CO- WI,Tetraplan og SLA. Undersøgelsen kan ses her: Rådet for Bæredygtig Trafik har gennemgået det foreliggende materiale og begrunder her hvorfor vi ikke mener, at man skal bygge en havnetunnel En havnetunnel er ikke egnet til at løse Københavns trafikproblemer København lider under en kraftig biltrafik både i byen og ind og ud af byen. Indfaldsvejene er også fyldt med biler. For at dæmpe denne belastning er der bred enighed om at det ville være formålstjenligt at få flere bilister til at lade bilen blive hjemme og i stedet bruge den kollektive trafik. Der er derfor brug for en udvidelse af kapaciteten i den kollektive trafik til og fra København. En havnetunnel i det indre København bidrager ikke til at løse nogen af disse problemer. Presset på indfaldsvejene fra nord og syd vil således blive forøget efter anlæg af en havnetunnel. 1

2 Det sker ofte, at der på trafikområdet fremkommer fikse ideer, som postuleres at være et vidundermiddel, der kan løse mange problemer på én gang. Det er også tilfældet i denne sag, hvor en langsgående havnetunnel af nogle opstilles som løsningen på Københavns trafikproblemer. På det seneste er der tilsvarende fremkommet et forslag om en bro hen over Køge-bugt til København for at skaffe mere kapacitet til København. Ifølge det uafhængige Transportrådet, der blev nedlagt efter regeringsskiftet i 2001, analyserer man i Danmark sjældent hvilket problem der skal løses, men går straks i gang med at diskutere hvilket anlægsarbejde der kan udføres. Der er ikke i Danmark tradition for en samlet politisk strategi for og planlægning af transportsektoren. Dette til trods for transportsektorens store samfundsmæssige betydning og de åbenlyse afhængigheder mellem de forskellige transportformer Kilde: Transportrådet. Dansk Transportpolitik. Rapport nr Problemet er ikke, at der er for få biler i København - tværtimod. Holdningsundersøgelser foretaget i forbindelse med udarbejdelse af en Trafik- og miljøplan for København viser klart, at et flertal ønsker mindre biltrafik og bedre forhold for cyklister og kollektive trafikanter og mindre støj- og luftforurening. Kun få ønsker bedre forhold for personbiler. Se nærmere her: Det er derfor i strid med borgernes ønsker, at anlægge store vejanlæg, der vil gøre det ekstra attraktivt at tage bilen med til Københavns centrale dele. Tunneltilhængere bruger i udstrakt grad plusord som aflastning når de argumenterer for en havnetunnel. I denne forbindelse er det vigtigt at kigge på hvordan en havnetunnel ligger i forhold til de store biltrafikstrømme. Ved at sammenligne de to kort nedenfor kan man se, at der ikke er sammenfald mellem havnetunnelens placering og de store biltrafikstrømme. En havnetunnel vil skabe nye store trafikstrømme på steder, der i dag ikke er hårdt belastet. Argumentet om aflastning er derfor hult. Der vil kun ske en mindre aflastning få steder og denne aflastning kunne opnås langt bedre med andre midler. Rapporten Kørselsafgifter i København viser således, at alle veje i København effektivt kan aflastes ved brug af kørselsafgifter i en eller anden form. Det er også vigtigt at gøre sig klart, at ingen bilister har ærinde i en havnetunnel. Bilerne skal altså op igen et sted. For de fleste bilister vil selve tunnelstrækningen være en lille del af den samlede tur. Det er derfor forkert når tunneltilhængerne postulerer, at med en havnetunnel kommer bilerne under jorden og er derfor væk. De kommer op igen og i langt større tal end i dag. 2

3 Tegning, der viser forslag om en 12 kilometer havnetunnel med tilslutningsanlæg og motorvej fra Lyngbyvejen til Strandvænget Kilde: Færdselstællinger og andre undersøgelser Københavns Kommune Ved at sammenligne de to kort ovenfor kan man se, at tunnelen og en motorvejsforbindelse fra Lyngbyvejen til Nordhavnen, vil gøre det yderst attraktivt at køre i bil fra den østlige del af Nordsjælland ( Whiskybæltet ) til centrum og Amager. Samtidig vil en havnetunnel gøre det nemt at komme fra Amager Motorvejen til centrum. 3

4 Tunnelen vil derfor stimulere folk til at vælge bil frem for andre transportmidler både fra nord og vest/sydvest. Hvis andre trafikanter skal bruge tunnelen vil de være nødt til tage store omveje gennem andre kvarterer i København for at komme til tunnelen. Det vil derfor belaste disse kvarterer med ny trafik. Totalt set vil tunnelbyggeriet og de ekstra parkeringspladser forøge biltrafikbelastningen og dermed miljøbelastningen i København. Den vil også suge passagerer ud af den kollektive trafik. Oplandet for en havnetunnel beskrives sådan i analysen fra Tetraplan: "Det ses af optegningerne, at oplandet for havnetunnelen (strækningen nord for Langebro ) mod nord primært udgøres af områderne omkring Helsingørmotorvejen og Kongevejen, af Gentofte kommune samt af Østerbro. Mod syd udgøres oplandet af områderne omkring Køge Bugt - og Holbækmotorvejene, samt af områderne omkring Frederikssundsmotorvejen/ Frederikssundsvej" Kilde: Trafikmodelberegninger fra Tetraplan. Konsulentfirmaet Tetraplan opererer med en meget stor vækst i biltrafikken fra Nord. Man regner således med en trafik på ca biler i døgnet på Lyngbyvejen i år 2045 uden en havnetunnel og ca flere med en havnetunnel. Det skal ses i sammenhæng med, at motortrafikken på Lyngbyvejen (n.f. Emdrupvej - motorvej og lokalvej) nu udgør køretøjer (2004) En havnetunnel og parkeringsanlæg vil ikke dæmpe biltrafikken, men derimod forøge den kraftigt. Der er tale om trafikgeneratorer. Tetraplan har udført trafikmodelberegninger vedrørende en evt. havnetunnel fra Nordhavn til Sjællandsbroen. Se den her: På basis af mekaniske fremskrivninger af trafikken til 2030 og 2045 vurderer man effekten af en havnetunnel. Der regnes med en årlig trafikvækst og færre og færre personer i hver bil. I sin sine trafikberegninger opererer Tetraplan således med, at der om 25 år i gennemsnit for alle turformål kun er 1,11 person pr. bil. Det er et fald på 22,5 % i forhold til år 2000 og et fald på 60 % set i forhold til 1981, hvor man begyndte at tælle hvor mange personer, der er i bilerne. I morgenmyldretiden var belægningen i bilerne på motorveje i Københavnsområdet allerede i 2001 nede på 1,18 person pr. bil. Den ekstra vejplads bruges altså i stor udstrækning til at skaffe plads til flere biler med færre personer i hver. Ikke just nogen ønskværdig udvikling for byen og miljøet. I modelberegningerne analyseres ingen former for trafikbegrænsende tiltag som kørselsafgift eller klimaforpligtelser eller lignende. Den anvendte trafikmodel tager heller ikke højde for, at der ikke er plads i byen til den voldsomme vækst i biltrafikken på 36 % indtil år 2045, som fremskrivningerne viser. Tetraplans modelberegninger kommer frem til, at den samlede biltrafik i København yderligere vil stige med 4 % hvis der anlægges en havnetunnel. Det er galt nok, men effekten kan let bliver 4

5 endnu større. Trafikmodellerne regner som nævnt med rigeligt med plads på vejene i byen uanset trafikvækst. I praksis er der allerede nu fyldt kraftigt op på mange veje. I det øjeblik der åbnes en ny stor ekstra trafikkanal til Københavns centrum vil man opleve en trafikeksplosion. Derfor vil den trafikstigning som havnetunnelen medfører formentlig være langt større end trafikmodellerne tilskriver. Man kan med rette kalde et sådant anlæg for en trafikpumpe eller en trojansk hest, der årligt vil pumpe millioner af ekstra biler ind til centrum af København og til Amager. Flere parkeringspladser I centrum vil også tiltrække masser af ekstra biltrafik Man regner normalt med at en parkeringsplads I City udløser 6 kørsler I døgnet. Med nye pladser må man derfor påregne omkring ekstra bilkørsler i døgnet til Københavns centrale dele. Den ekstra trafik vil påvirke store dele af vejnettet i København og indfaldsvejene. Tværsnit af parkeringsanlæg til biler i Københavns havn Uafhængige trafikforskere kritiserer anlæg af en havnetunnel J.P. København bragte den 8. oktober 2004 udtalelser fra 2 trafikforskere: Lise Drewes Nielsen, professor i trafik og byplanlægning på Roskilde Universitet udtalte: Jeg ser ikke det store perspektiv i at bygge store infrastrukturanlæg som en havnetunnel. På sigt fjerner det ikke trafikproblemer, men flytter dem blot til andre steder i byen, og hvis man gør det lettere at køre i byen, genererer man mere trafik. Roadpricing, som man med stor succes har indført i London, kunne være en mulighed. En tunnel under havnen er i mine øjne derimod en nødløsning. Linda Christensen, der er seniorforsker hos Danmarks Transportforskning siger, at en havnetunnel skaber mere trafik og vil flytte trafikanter fra den kollektive trafik til privatbilisme: De, der siger, at en havnetunnel aflaster Indre By, har ret. Og de, der siger, at en havnetunnel vil belaste brokvartererne mere, har også ret. De biler, der kører gennem tunnelen, skal køre på Østerbro og Amager for at komme til tunnelen. De vil ikke som i dag køre ad f.eks. Nørrevold, Bremerholm eller H.C. Andersens Boulevard Professor Otto Anker Nielsen fra Center for Trafik og Transport på Danmarks Tekniske Universitet har også vendt sig mod tankerne om en havnetunnel. Til MetroXpress udtalte han den 9. november 2005 bl.a. : Den effektive metode til at nedbringe biltrafikken og 5

6 forureningen er, at det skal koste penge at køre ind i byen. Indtægten skal bruges til bedre kollektiv trafik. En havnetunnel vil flytte rundt på trafikken, men den vil ikke fjerne den. En bilhavnetunnel med tilslutningsanlæg og parkeringsanlæg koster ifølge COWI mindst 20 milliarder kr. Den indledende undersøgelse viser bl.a,. at de økonomiske skøn for en langsgående havnetunnel- og parkeringsanlæg med plads til biler og motorvej til Lyngbyvejen, som Københavnertunnelgruppen har fremført, er uden hold I virkeligheden. Claus Larsen Jensen fra gruppen fremførte så sent som den 5. oktober 2004, at projektet ville koste et sted mellem seks og syv milliarder. Senere har tunnelgruppen dog sat skønnet nogle milliarder op. Rådet for Bæredygtig trafik skønnede i oktober 2004, at prisen ville ligge på omkring 20 milliarder kr. Se indsigelse her: Rapporten fra COWI kommer frem til et beløb på omkring 20 milliarder kr. for en havnetunnel og 3000 parkeringspladser. I denne pris indgår end ikke den forudsatte forbindelse fra Nordhavnen til Lyngbyvejen. Denne forbindelse skønnes af Trafikministeriet at koste omkring 1,8 mia. kr. Denne vej vil efter vores opfattelse åbne sluserne for er voldsom stigning i biltrafikken fra Nordsjælland. Denne trafikstigning er ikke ønsværdig for København, hvorfor vi heller ikke ønsker denne vej bygget. 6

7 Den indledende undersøgelse har også prissat andre varianter af tunnelanlæg til mellem 17,4 og 18,5 milliarder kr. Disse er uden parkeringsanlæg og med færre tilslutningsanlæg. Et parkeringsanlæg til 3000 biler er af COWI prissat til 2,7 milliarder kr. Dette prisskøn stemmer ikke overens med prisskøn i rapport fra Rambøll Nyvig, Undersøgelse af trafik- og parkeringsforholdene i forbindelse med placering af et operahus på Dokøen fra november Her blev et parkeringsanlæg i samme område i havnen vurderet til at koste 794 millioner kr. for p-plads til ca. 500 biler. Det svarer til en pris pr. p-plads på 1,58 mio. kr.. Efter dette prisskøn ville pladser koste millioner altså ca. 2 milliarder mere end skønnet af COWI. Selvom stykprisen vil falde med et større anlæg så er det alligevel en stor difference. Den indledende undersøgelse afdækker, at 49 ledningsanlæg eksisterende ledningsanlæg skal flyttes. Det er bl.a. 30 hovedanlæg, der er af vital betydning. Som det kan ses af skemaet ovenfor vurderes flytning at koste 3,1 milliard inkl. et par andre poster. Det ville være godt at få flytningen af ledninger særskilt prissat. Det må formodes at prisskønnet er meget usikkert. Det er i øvrigt penge som ingen nytte afføder. Erfaringen viser at store infrastrukturanlæg altid bliver dyrere end forventet. Der er derfor god grund til at antage, at prisen for en havnetunnel med parkeringsanlæg, motorvejsforbindelse til Lyngbyvejen, tilslutningsanlæg, vejombygninger, flytning af 49 ledningsanlæg i havnen nok snarere vil beløbe sig til op mod 30 milliarder kr. 7

8 Bygning af en havnetunnel vil give store tekniske og miljømæssige problemer. Brand i tunnelen er ikke analyseret. Tunneltype I den indledende undersøgelse har man taget udgangspunkt i disse tunneltyper: Komplicerede forhold Det fremgår klart af undersøgelsen, at der er tale om et meget kompliceret projekt: Sikkerhedsaspekter ikke analyseret til bunds Det er stærkt bekymrende at vigtige sikkerhedsproblemer ikke er indgående vurderet og at der ikke påtænkes særlige restriktioner for farligt gods. 8

9 Brand i vejtunneller er et enorm problem, hvad der bl.a. på tragisk vis blev åbenbaret ved branden i Mont Blanc-tunnelen. Her var der end ikke tale om farligt gods, men en lastbil med mel, der brød i brand på grund af overophedning af motoren. Det er derfor ikke betryggende at dette afgørende sikkerhedsproblem ikke er afklaret i den foreliggende undersøgelse. I selve Mont-Blanc-tunnelen, der er af samme længde som en evt. havnetunnel, har man nu 3 døgnbetjente brandstationer. I tunnelen skal der være 150 meter mellem køretøjerne og alle lastbiler skal undersøges med en varmedetektor inden de får lov til at køre ind i tunnelen. Dertil kommer at trafikken er meget lavere end forventet i en havnetunnel. Se mere på Mont BlancTunnelens hjemmeside: Der er også et nyt EU-direktiv af 29. april 2004 om tunnelsikkerhed, som stiller store krav til sikkerheden. 9

10 Forurenet slam Bygning af en havnetunnel vil betyde at store mængder forurenet havneslam vil frigøres til skade for miljøet både lokalt og i nærliggende farvande. Øresund og Østersøen er i forvejen et meget sårbart område. Omfattende forurening. Afgravning og deponering af jord Aktiviteter i anlægsfasen giver omfattende miljøproblemer 10

11 Grundvandssænkninger kan skade pælefunderede bygninger Tilslutningsanlæg og udluftningssystemer til en havnetunnel vil være ødelæggende på mange måder Tilslutningsanlæg Tilslutningsanlæg vil være voldsomt dominerende og trafikgenererende. Her et forslag om et tilslutningsanlæg ved Langebro. 11

12 Her forslag om et ødelæggende og dominerende tilslutningsanlæg på Østerbro, som vil smadre et boligområde, et grønt område og en planlagt strand (se nedenfor). Dertil kommer den visuelle forurening samt støj og luftforurening. 12

13 Et af de initiativer som vil blive ødelagt af en havnetunnel er planerne om en offentlig badestrand ved Strandpromenaden i Svanemøllebugten. Der er arbejdet med planerne i mange år og realiseringen rykker nærmere. Tilpasning i Strandvænget mildt sagt 13

14 Store problemer når metroen skal krydses og ved Knippelsbro Kæmpe udfletning i Sydhavnen 14

15 Bygning af havnetunnel vil sætte en stopper for badning, skibsfart og fiskeri I Københavns havn i en meget lang årrække Bygning af tunneler og parkeringsanlæg medfører et yderst omfattende gravearbejde Her en tegning der viser tunneldimensionerne: Parkeringsanlægget har en samlet længde 600 meter og en bredde på op til 120 meter. Her en tegning over udgravningsområde til parkeringsanlæg. 15

16 Omfattende gener for skibstrafikken i lang periode Kilde: Bilag fra rapport fra COWI En havnetunnel vil ødelægge Københavns muligheder for at blive Europas miljøhovedstad. Milliarderne kunne anvendes til at sikre et bedre miljø En havnetunnel vi fastlåse København til en ekstrem bilafhængig trafikplanlægning. Derved vil det blive umuligt for København fortsat at slå på sin selvudnævnte status som Europas Miljøhovedstad. Vi mener ikke, at det er ønskværdigt og nødvendigt at eventuelle nye byudviklingsområder såsom Nordhavnen, Refshaleøen, Nordøstamager og Sydhavnen skal tilsluttes store motorvejsanlæg og en havnetunnel. Rapporterne forudsætter dog metro til byudviklingsområder foruden havnetunnel. Vi foreslår byudvikling uden havnetunnel, men med fremragende letbanebetjening. Der bør tænkes nyt dersom de nævnte områder skal byudvikles. Der skal satses på at nedbringe bilafhængigheden I stedet for at stimulere den. Rapporterne fra COWI og Tetraplan forudsætter at der er bygges en ringmetro, men yderligere dette: Der forudsættes en yderligere udbygning af Metroen til betjening af de nye byområder omkring havnen. Dette omfatter en linie fra Østerport station til Nordhavnen med 2 stationer I Nordhavnsområdet, en linie fra Østerport station via Refshaleøen og Kløvermarken til Øresund station på Metroens etape 3 samt en linie fra Københavns Hovedbanegård via Sydhavnsområdet (stationer på Enghave Brygge, Teglholmen og Sluseholmen) og Mozarts Plads til Ny Ellebjerg station. Vi vil i stedet foreslå at der vælges en løsning med lette bybaner på eget sporareal. Vi vil foreslå tillige at byudviklingsområder som Refshaleøen, Nordhavnen og Sydhavnen udover letbaneforbindelse også forsynes med cykel/gangbroer og intensiv havnebustrafik. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), PFA, PKA og KP, der har økonomiske interesser I Refshaleøen, bør gå I front for at sikre at det bliver en bæredygtig bydel med begrænset parkering og generelt lille bilafhængighed. I LD s blad LD Puljer 2005 er en artikel om, at LD har ambitiøse planer om at udvikle en levende kreativ og grøn bydel på Refshaleøen. En sådan ambition kan ikke kombineres med en miljøødelæggende havnetunnel. I stedet for en havnetunnel vil vi foreslå dette letbanenet, som er foreslået af folkene bag 16

17 17

18 Mere luftforurening Bygning af havnetunnel vil forøge den samlede luftforurening i København Eftersom en tunnel vil forøge biltrafikken vil den samlede luftforurening også stige. Der er ikke regnet med nogen form for luftrensning, hvilket nok også er ret så urealistisk trafikmængderne taget I betragtning. Der anvises kun muligheden for at lave nogle udluftningstårne. Eksempel på ventilationstårn med højde på 27 meter Med venlig hilsen Kjeld A. Larsen Ivan Lund Pedersen 18

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København den 20. februar 2007. Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GRØN. Der er god plads til at gøre København

GRØN. Der er god plads til at gøre København Der er god plads til at gøre København GRØN København har af siden 1990 er været i gang med en stor byudvikling, og den fortsætter de næste årtier. Det er en udvikling, der markant vil omforme København.

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Havnetunnel i København?

Havnetunnel i København? Havnetunnel i København? Af JENS HANSEN PETERSEN Kronikøren er civilingeniørstuderende på BYG DTU. Han har for nylig skrevet rapport om Københavnertunnelen. Københavnertunnelen er et nyt enormt infrastrukturprojekt

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

I Kommissoriet for VVM-undersøgelsen var anført, at der også skulle udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af udvalgte løsningsforslag.

I Kommissoriet for VVM-undersøgelsen var anført, at der også skulle udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af udvalgte løsningsforslag. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N noahtrafik@noah.dk København den 27. august 2016 Vejdirektoratet Københavns Borgerrepræsentation Folketingets partier Vedrørende Nordhavnstunnel, VVM- redegørelse

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ingen udsigt til Nordhavn som en bæredygtig bydel, hvad trafik angår.

Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ingen udsigt til Nordhavn som en bæredygtig bydel, hvad trafik angår. Kbh. den 30. september 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan Rådet for Bæredygtig

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Vej & Park, Københavns Kommune Trafikstyret programvalg er en overordnet signalstyring, der automatisk

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på

Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-03 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan NOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplankontoret Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail kpb.bkf@odense.dk Kvarterplan

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

De seneste dage vælter det frem med allehånde natur- og miljøødelæggende vejkrav.

De seneste dage vælter det frem med allehånde natur- og miljøødelæggende vejkrav. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 8. februar 2014 Til redaktionen Flere motorveje f.eks. i Nordsjælland - vil forringe miljøet, undergrave

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Mere Metro. Af Øystein Leonardsen Cand.techn.soc. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V +4533662288 oel@okf.kk.

Mere Metro. Af Øystein Leonardsen Cand.techn.soc. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V +4533662288 oel@okf.kk. Mere Metro Af Øystein Leonardsen Cand.techn.soc. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V +4533662288 oel@okf.kk.dk Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 Resumé I dette paper

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 NOTAT 9. august 2012 1. Ansøgning Scandinavian Property Development (SPD) ønsker at opføre en Netto på A.C. Hansensvej mellem Lidl og rundkørslen.

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Bemærkninger til Lokalplan 1043.

Bemærkninger til Lokalplan 1043. Bemærkninger til Lokalplan 1043. Med de planlagte by forandring i lokalplan 1043 og 1045, vil området omkring Blomstervej, blive kraftigt forandret, og trafikken på Blomstervej vil blive yderligere belastet.

Læs mere