Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011

2 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger 2

3 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr Forsikringsgiver og forsikringstager Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Telefon (+45) CVR-nr Forsikringstager er SEB Kort Park Allé Brøndby Telefon (+45) CVR-nr Anmeldelse af skade Enhver skade anmeldes straks til SOS International a/s, Nitivej Frederiksberg Telefon (+45) Telefax (+45) Ved anmeldelse af skade bedes du opgive følgende: Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på dit MasterCard. Sted og telefonnummer, hvor du kan træffes. En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Når du anmelder flybagageforsinkelse, skal du sende: Skadeanmeldelsen. Flybilletten. Ved elektroniske billetter sendes rejseplanen med bookingnummer og navne på de rejsende. Flyselskabets rapport om forsinkelse (P.I.R.). Tidspunkt for bagagens udlevering. Når du anmelder en afbestilling: Skal du hurtigst muligt kontakte rejsearrangøren og få afbestilt rejsen. Lægeerklæring udfyldes af lægen. Lægeerklæringen, rejsebevis, billetter og kvittering for rejsen sendes straks til SOS. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet, indsendes til SOS. SOS kan forlange, at skadelidte fremstilles til undersøgelse hos speciallæge. SOS betaler de hertil forlangte attester. 3

4 Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, erstattes maksimalt det beløb, der svarer til de udgifter, Chartis/SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for formidlingen af transporten eller hjemrejsen. 2.1 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker, så længe forsikrede er indehaver af et gyldigt MasterCard udstedt af SEB Kort under aftalen med Forbrugsforeningen. Forsikringen bliver automatisk forlænget ud over de 60 dage, når forsikrede uforskyldt bliver tilbageholdt på destinationen på grund af sygdom eller anden påbudt tilbageholdelse fra en offentlig myndighed på ubestemt tid. Ved forsinkelse af hjemrejsen af anden årsag end ovennævnte gælder en automatisk forlængelse på 48 timer, ved f.eks. flyforsinkelse. Forsikringen ophører, når kortet opsiges. 2.2 Udbetaling Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som påføres skadeanmeldelsen. I tilfælde af død sker udbetalingen til begunstigede. Begunstigede er, hvis intet andet er meddelt SOS/Chartis skriftligt, nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås forsikredes ægtefælle, eller hvis forsikrede ikke er gift, fast samlever, med hvem forsikrede har haft fælles bopæl i mindst 6 måneder. Er forsikrede ugift og uden fast samlever, anses forsikredes arvinger i henhold til arveloven for begunstigede. Begunstigelse af ægtefælle bortfalder ved separation, medmindre andet er meddelt Chartis skriftligt. 2.3 Kroniske og eksisterende lidelser Kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: Været hospitalsindlagt. Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg). Været underkastet ændringer i medicinering. Hvis forsikrede har været ustabil inden for 2 måneder før afrejse, er det endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer, at der er udsigt til forværring under rejsen. En sådan forhåndsgodkendelse indhentes via SOS Rejseservice. 3.0 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 3.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 3.2 Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. 4

5 3.3 Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin. 3.4 Deltagelse i kriminelle handlinger. 3.5 Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. 3.6 Deltagelse i professionel sport, dog dækkes transport til og fra destinationerne samt under opholdet i sin egenskab af privatperson. 3.7 Deltagelse i motorløb af enhver art. 3.8 Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel eller scooter. 3.9 Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs vil ikke være dækket Forsikringsbegivenheder, der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader. Desuden er strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før planlagt afgang ekskluderet Forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed, er ekskluderet Forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner til polarområder og uudforskede steder Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af toldvæsenet eller anden myndighed Rejser foretaget, mens forsikrede ikke opfylder betingelserne i Sektion B, afsnit Rejser i bopælslandet Udgifter til advokatbistand, undtagen under retshjælpsdækningen Rejser, hvor det primære formål er medicinsk behandling Udgifter som dækkes af Den offentlige Rejsesygesikring (sundhedskortet). 4.0 Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer, ikke være dækket. Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold, som nævnt ovenfor, indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af, at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, og at konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radio- 5

6 aktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvist at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 5.0 Maksimal erstatning pr. forsikrede Besiddelse af to eller flere kort udstedt af SEB Kort kan aldrig forpligte Chartis til at udbetale erstatning mere end én gang for samme skade. 6.0 Dobbelt forsikring Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker Chartis kun i det omfang, forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. Ved rejseulykke (Sektion B, afsnit 5) dækker forsikringen fuldt ud, uanset om forsikrede opnår dækning andetsteds jf. dog ovenstående. 7.0 Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget i betingelserne. 8.0 Ankenævn for forsikring Chartis er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og Chartis om forsikringens dækning, og en fornyet henvendelse til Chartis ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (+45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (+45)

7 SEKTION B 1.0 Hvem dækker forsikringen 1.1 Enhver indehaver af et gyldigt MasterCard udstedt af SEB Kort under aftalen med Forbrugsforeningen samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever. Kortindehavers ægtefælles/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortindehaveren: Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn under 18 år dækkes. Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn mellem 18 og 24 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortindehaver. 1.2 Forsikringen dækker også indehavere af MasterCard udstedt af SEB Kort under aftalen med Forbrugsforeningen med bopæl i udlandet. 1.3 Ved samlever forstås person, der lever sammen med kortindehaveren under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortindehaveren. Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles særbørn. 2.0 Hvor og hvornår dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker private ferierejser i hele verden af en varighed på indtil 60 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed på mere end 60 dage dækkes kun de første 60 dage af rejsen. For rejser med en varighed på mere end 60 dage kan forsikrede ved henvendelse til Chartis købe tillæg. Kontaktinformation: eller telefon (+45) Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til sin bopæl/arbejdsplads (det, der sker først). Såfremt rejsens varighed overstiger 60 dage på grund af: en igangværende medicinsk behandling, forlænges dækning for sygdom og hjemtransport, til forsikrede kan udskrives eller hjemtransporteres. en uforskyldt forlængelse af hjemrejsen, forlænges dækningen automatisk i op til 48 timer. 7

8 3.0 Forsikringen dækker: 3.1 Afbestillingsforsikring (4.0). 3.2 Rejseulykke ( 5.0). 3.3 Sygdom, sygeledsagelse og hjemtransport (6.0). 3.4 Flybagageforsinkelse (7.0). 3.5 Privatansvar (8.0). 3.6 Retshjælp og sikkerhedsstillelse (9.0). 3.7 Evakuering. 3.8 Erstatningsrejse og feriekompensation. 4.0 Afbestilling Forsikringssum DKK ,00 pr. skade, maksimalt DKK ,00 pr. forsikrede. Forsikringen dækker i perioden fra den dato, hvor rejsen bestilles og depositum betales og indtil påbegyndelse af afrejsen fra bopælslandet. 4.1 Forsikringen dækker, når kortholder eller kortholders ægtefælle/samlever og børn ikke kan påbegynde rejsen på grund af dødsfald eller alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst. Årsagen skal dokumenteres ved en lægeerklæring eller hospitalsindlæggelse. Den lægelige vurdering skal bekræfte, at det helbredsmæssigt er uforsvarligt at gennemføre rejsen. SOS læge vil ud fra lægeattesten vurdere sygdommens/tilskadekomstens karakter, og om det er helbredsmæssigt forsvarligt at gennemføre rejsen. 4.2 Endvidere dækker forsikringen, når kortholder eller kortholders ægtefælle/samlever og børn ikke kan påbegynde rejsen som følge af dødsfald, akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos kortholder eller kortholders ægtefælles/samlevers: Forældre/svigerforældre, stedforældre/stedsvigerforældre Børn/svigerbørn eller børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn Søskende, stedsøskende Svoger/svigerinde Bedsteforældre 4.3 Derudover dækker forsikringen ved: Arbejdsgivers inddragelse af forsikredes planlagte ferie for at erstatte en kollega, som er afgået ved døden. Dækningen træder kun i kraft, såfremt hændelsen sker mindre end 30 dage før rejsens påbegyndelse. Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Politirapport skal foreligge. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en i virksomheden ansat person inden afrejsen. Politirapport skal foreligge. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. 8

9 Hvis forsikrede er omfattet af strejke og derfor ifølge overenskomsten ikke må holde ferie jf. ferielovens 13, stk. 3. Offentlig indgriben grundet epidemi eller naturkatastrofer inden afrejsen. Forsikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten. 4.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Hvis årsagen til afbestillingen er en anden end de i afsnit 4 nævnte årsager. Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder. Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser. Hvis sygdommen var til stede ved rejsens bestilling, og et behandlingsbehov med stor sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen. Udgifter, som refunderes af rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller andre arrangører. 4.5 Særlige vilkår Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren ikke refunderes, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Sammen med lægeerklæringen indsendes relevante dokumenter afhængig af den konkrete situation, eksempelvis: Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav og vilkår for købet af rejsen. Originale transportbilletter. Dødsattest. Politirapport. Faktura/rejsebevis. Dokumentation for betalte arrangementer i forbindelse med rejsen. Andre relevante dokumenter. 4.6 Det er en betingelse, at: Depositum for rejsen er betalt efter forsikringens ikrafttrædelse (efter anskaffelse af MasterCard), og at udgiften til lægeerklæringen afholdes af kortholder. 4.7 Afbestillingsforsikringens ophør Dækningen på afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede er ankommet til afgangshallen i lufthavnen eller sidder i det transportmiddel, som benyttes til at foretage rejsen, jævnfør rejseplanen. Ved rejser i egen bil ophører dækningen, når forsikrede sidder i sin bil for at påbegynde sin rejse. 9

10 Ved henvendelse til Chartis kan forsikrede forhøje summen på afbestillingsforsikringen. Kontaktinformation: eller telefon (+45) Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A FÆLLES BETIN- GELSER. 5.0 Rejseulykke 5.1 Forsikringssum ved dødsfald DKK ,00 pr. forsikrede. Forsikringssum ved varigt mén DKK ,00 pr. forsikrede. Forsikringssum ved dødsfald for forsikrede under 18 år DKK ,00 pr. forsikrede. Forsikringssum ved tandskade DKK ,00 pr. forsikrede. Forsikringen dækker ved død eller medicinsk invaliditet som følge af ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade 5.2 Erstatning Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når et ulykkestilfælde har medført døden inden 1 år fra skadedatoen. Ved død udbetales DKK ,00. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt méngradserstatning, fratrækkes dette beløb dødsfaldsudbetalingen Når et ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5%, og tilstanden er stationær, udbetales méngradserstatning. Erstatningen udbetales senest 3 år fra skadedatoen. Er tilstanden på dette tidspunkt ikke stationær, fastsættes erstatningen på grundlag af tilstanden på dette tidspunkt Forsikringssummen udgør DKK ,00. Erstatningen udbetales med den del af forsikringssummen, der svarer til méngraden. Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditet. Grundlaget for fastsættelsen sker ud fra Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Den medicinske invaliditet fastsættes uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Tab af erhvervsevne dækkes ikke Méngraden kan ikke overstige 100% En invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, beret tiger ikke til erstatning. Méngraden vil derfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan bestående invaliditet. 10

11 5.2.6 Behandling af en akut på rejsen opstået tandskade som følge af et ulykkestilfælde med op til DKK ,00. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 5.3 Undtagelser Undtaget fra rejseulykkesforsikringen er: Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde Dækning for tab af erhvervsevne, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling Personskade som følge af smitte med bakterier eller virus eller andre mikroorganismer samt forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) Enhver udgift til efterbehandling af en tandskade betalt af Chartis. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLES BETINGELSER. 6.0 Sygdom og hjemtransport Forsikringssum ved sygdom og hjemtransport DKK ,00 pr. forsikrede. 6.1 Dækning Forsikringen dækker følgende nødvendige og rimelige udgifter med op til DKK ,00 forårsaget af akut opstået sygdom, dødsfald og/eller tilskadekomst under rejse. 6.2 Sygetransport/hjemtransport Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst: Ambulancefly, som skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes. Transporten dækkes til nærmeste egnede behandlingssted. Lægeordineret ruteflytransport til bopælslandet samt transport til hjemmet eller til et behandlingssted i bopælslandet i tilfælde, hvor transport er lægeligt forsvarlig. 11

12 Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges. Transporten gælder udelukkende den person, som har været syg. Såfremt den syge person ikke er fyldt 18 år, dækkes ligeledes transport for en af de voksne personer, der har været med på rejsen. Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til lægeordineret hotelophold og fortæring på hotel for skadelidte, hvis behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. Dækningen gælder desuden efter endt hospitalsbehandling og indtil hjemrejse, hjemtransport, eller indhentning af den forud planlagte rejserute kan finde sted. I tilfælde af forsikredes død på rejsen: lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet samt udgifter til transportkiste Behandling af autoriseret læge Lægeordineret ophold på hospital Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling Tandlægebehandling som følge af en akut opstået tandlidelse I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, dækkes sædvanlige rimelige og nødvendige udgifter til: Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige årsager hos forsikrede, såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til sygeledsagelse ved akut opstået sygdom og tilskadekomst der kræver hospitalsindlæggelse i minimum 3 døgn, ved hjemtransport eller dødsfald, når det medfører at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. Forsikringen dækker rejse-, transport- og opholdsomkostninger for 1 medrejsende forsikrede person - over 18 år. Udgifter til ophold og fortæring erstattes med op til DKK pr. døgn i max. 10 døgn. Endvidere dækker forsikringen udgiften til indhentning af rejserute for den forsikrede, alternativt udgiften til genoptagelse af rejsen, hvis der ved genoptagelsen af rejsen minimum er 7 døgn tilbage af rejsens varighed i henhold til rejseplanen. Forsikringen dækker max. ordinært rutefly - økonomiklasse. 12

13 Endvidere dækkes ekstra udgifter for forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme klasse som forsikrede (ikke ambulancefly), hvis forsikrede rejser hjem som følge af en dækket hjemtransport eller sygeledsagelse. 6.3 Erstatning Forsikringen dækker nødvendige og rimelige udgifter med indtil DKK ,00 pr. forsikrede i forbindelse med hospitalsophold samt behandling og operationer, lægebehandling, lægeordineret medicin, hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfælde iht. til afsnit Behandling af en akut på rejsen opstået tandlidelse med op til DKK ,00 pr. forsikrede. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 6.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter ved: Behandling af sygdomme eller tilskadekomst opstået før rejsen, hvor behandlingen måtte påregnes at ske under rejsen Ambulanceflytransport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, medmindre SOS læge har godkendt ambulanceflytransporten Anden transport til og fra behandlingssted, medmindre transporten må sidestilles med en ambulancetransport Hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, eller som følge af forsikringstagers frygt for smittefare Ikke lægeordineret medicin Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed Skønhedspleje, rekreations- og kurophold Kosmetiske operationer eller plastikkirurgi, medmindre det er en del af medicinsk behandling som følge af tilskadekomst, sygdom eller andet skadetilfælde, som dækkes af forsikringen Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel Behandling efter hjemkomst til bopælslandet. 13

14 Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning/hjemtransport er forsvarlig Behandling og ophold i udlandet, når SOS læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til hjemlandet Udgifter, der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af behandlende læge og/eller SOS læge Tandbehandling, dersom forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssig eftersyn og behandling Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) Enhver udgift til efterbehandling af en tandskade betalt af Chartis Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælsland. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLES BETINGELSER. 7.0 Flybagageforsinkelse Forsikringssum DKK 1.000,00. pr. hændelse efter 4 timer. 7.1 Dækning Såfremt forsikredes bagage forsinkes i minimum 4 timer til slutdestinationen, jf. rejseplanen, i forhold til den forsikredes eget ankomsttidspunkt, dækker forsikringen udgifter til nødindkøb af beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 1.000,00. Erstatningen kan ikke overstige DKK 1.000,00 uanset, hvor mange personer der rammes af forsinkelsen. For bagageforsinkelser opstået inden for en periode på 12 på hinanden følgende måneder kan der maksimalt udbetales i alt DKK 2.000, Erstatning Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 1.000,00 uanset antallet af forsikrede personer. Erstatningen udbetales blot på baggrund af luftfartsselskabets bekræftelse på min. 4 timers bagageforsinkelse. Der kræves ikke specificerede kvitteringer for det indkøbte. Det er en forudsætning, at bagagen er indskrevet og taget i forvaring af et kommercielt luftfartsselskab, og at forsikrede rejser ifølge den planmæssige rute. Forsinkelsen skal dokumenteres af en original PIR-rapport fra luftfartsselskabet. 14

15 7.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Tab eller ekstraudgifter som følge af konfiskering eller beslaglæggelse af Toldvæsnet, lufthavnsmyndigheden eller anden offentlig myndighed. Krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt på rejsen. Indkøb af flere beklædningsgenstande end, hvad der med rimelighed kan anses for nødvendige til brug i den periode, hvor bagagen er forsinket. Den værdi af de indkøbte effekter, der må antages at ligge ud over nødvendig og absolut påkrævet ud fra genstandens funktionsværdi. Alle former for sportsudstyr, dog er sportsbeklædning og sko dækket. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, der anvendes erhvervsmæssigt. IT-udstyr. Elektronisk udstyr samt foto- og videoudstyr, radio og TV-apparater samt tilbehør hertil. Cykler og lignende. Hvis bagagen er forsinket på hjemrejsen ved ankomsten til sidste destination i henhold til rejseplanen, uanset om dette er i eller uden for bopælslandet. Indkøb foretaget efter, at bagagen er udleveret. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLES BETINGELSER. 8.0 Privatansvarsforsikring Forsikringssum DKK ,00, samlet forsikringssum for både personskade- og tingskadeforsikring. Forsikringssum på DKK ,00 for hotelinventar. 8.1 Dækning Forsikringen dækker det erstatningskrav, den forsikrede som privatperson pådrager sig på rejsen ved beskadigelse af personer og ting i henhold loven om erstatningsansvar i det land, forsikrede opholder sig i. 8.2 Erstatning Samlet forsikringssum for både personskade og tingsskade DKK ,00. Hotelansvar op til DKK ,00. For hotelansvar dækkes skader på lejet feriebolig/hotel samt indbo heri. De angivne beløb er det højeste, Chartis kan udbetale under et f orsikringsår inkl. renter og omkostninger. 15

16 8.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar: Forsikrede pådrager sig i forbindelse med udførelse af sit erhverv Pådraget som følge af forsikredes benyttelse af motorkøretøj For skade på ting, som forsikrede ejer, har til låns, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund, og For skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøj eller skade forvoldt af hunde. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLES BETINGELSER. 9.0 Retshjælp og sikkerhedsstillelse/kaution Forsikringssum ved retshjælp DKK ,00 og forsikringssum ved sikkerhedsstillelse/kaution DKK , Hvad dækkes? Forsikringen dækker sagsomkostninger, der med rimelig grund er betalt i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, udsprunget af tvister, som er opstået under rejsen. Endvidere dækker forsikringen: - Rimelige udgifter til transport, hotelophold og forplejning, hvis forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet, forudsat at disse udgifter ikke bliver dækket fra anden side. - Sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for frigivelse af forsikrede eller dennes ejendele efter tilbageholdelse af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Chartis efter frigivelse eller påkrav. - Transportudgifter for én person efter forsikredes valg dog maks. økonomiklasse til det sted, hvor forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. 9.2 Forsikringen dækker ikke tvister: - I forbindelse med erhvervsudøvelse. - I forbindelse med familie- eller arveretslige spørgsmål. - I forbindelse med straffesager. - Mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. - Vedrørende erstatninger, bøder eller bodslignende krav. - Mellem AIG og forsikrede. - Vedrørende skatter og afgifter. 16

17 9.3 Hvordan erstattes? Forsikringssum: - Retshjælp DKK ,00. - Kaution/sikkerhedsstillelse DKK ,00. For retshjælp gælder en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger dog mindst DKK 2.500,00. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLES BETINGELSER Evakuering Forsikringssum: DKK ,00 til ophold og transport inklusiv forplejning Dækning Forsikringen dækker udgifter til evakuering af forsikrede, hvis der udbryder eller er overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstand og naturkatastrofe Det er en betingelse for erstatning: At Det Danske Udenrigsministerium eller den lokale myndighed anbefaler evakuering eller hjemrejse, og at transporten finder sted ved første givne lejlighed efter Det Danske Udenrigsministerium eller den lokale myndigheds anbefaling At forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Det Danske Udenrigsministerium eller den lokale myndigheds opfordring til at lade sig evakuere At den krigsligende tilstand eller naturkatastrofen er opstået efter, at forsikrede er rejst ind i området Transportmuligheder kan være begrænset i lande, der er i krig eller er i krigslignende tilstande. Selskabet er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med Det Danske Udenrigsministerium Erstatning Forsikringen dækker ekstra udgifter til hjemrejsen Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne, dækkes dokumenterede og afkrævede ekstra udgifter i indtil 3 måneder til: Forplejning med indtil DKK 500,00 pr. forsikrede pr. påbegyndt døgn Ophold, transport og forplejning med indtil DKK ,00 pr. forsikrede. 17

18 12.4 Undtagelser Forhold, som er kendte og/eller til stede på rejsebestillingsdatoen, og som man med rimelighed kunne have forventet ville medføre tvungen evakuering, eller for hvilke Det Danske Udenrigsministerium eller den lokale myndighed, hvor forsikrede er hjemmehørende, på rejsebestillingstidspunktet havde frarådet rejse til et givet område Hjemtransporten af og omkostninger for et køretøj. Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLES BETINGELSER Erstatningsrejse og Feriekompensation. Forsikringssummen er rejsens pris pr. dag, dog maksimalt DKK ,00 pr. hændelse pr. rejse. Hvad dækkes? 13.1 Forsikringen yder erstatningsrejse til alle de forsikrede personer på rejsen, når følgende betingelser er opfyldt: Forsikringen dækker udgifter til køb af erstatningsrejse for alle de forsikrede på rejsen, hvis en af de forsikrede, på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst hjemtransporteres jvf. punkt 6. eller hjemkaldes. Ved hjemkaldelse forstås at forsikrede er nødt til at afbryde sin rejse i første halvdel af rejseperioden jvf. rejseplanen grundet dødsfald eller hospitalsindlæggelse blandt forsikredes nærmeste pårørende. (Nærmeste pårørende er følgende personer: Forældre/svigerforældre, stedforældre/ stedsvigerforældre, børn/svigerbørn eller børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn, søskende, stedsøskende, Svoger/svigerinde, bedsteforældre) Forsikringen yder erstatningsrejse kun til den forsikrede person som er blevet akut syg eller kommet til skade, når følgende betingelser er opfyldt: Forsikrede skal have været hospitalsindlagt på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst jvf. punkt 6.0. Indlæggelsens varighed skal minimum være i 3 døgn, regnet fra det tidspunkt hvor forsikrede blev indlagt til forsikrede udskrives igen Forsikringen yder feriekompensation kun til den forsikrede person som er blevet akut syg eller kommet til skade, når følgende betingelser er opfyldt: Forsikringen udbetaler rejsens dagspris pr. dag til den forsikrede person som er blevet akut syg eller kommet til skade for de feriedage, der ikke kan nydes som følge af en dækningsberettiget skade. Der skal være tale om en diagnose som kræver lægeordineret ro og hvile i min. 3 dage. Lægeordineret ro og hvile regnes tidligst fra det tidspunkt hvor forsikrede havde første 18

19 dokumenterede lægebesøg. Ved lægebesøg forstås at forsikrede konsulterer personligt en læge, eller lægen kommer personligt ud til forsikrede. I tilfælde af at diagnosen fra behandlende læge ikke direkte anviser ro og hvile, vurderer SOS læge, på baggrund af diagnosen, om forsikrede er berettiget til ersatning og i bekræftende fald, hvor mange dage Endvidere yder forsikringen feriekompensation til forsikrede, når denne bliver minimum 24 timer forsinket frem til sin slutdestination, i henhold til den forhåndsreserverede officielle rejseplan. Årsagen til forsinkelsen skal skyldes en af følgende årsager: Strejke og arbejdskonflikt hos transportøren, ekstreme vejrforhold, mekanisk nedbrud på transportmidlet eller overbooking. Ved transportør forstås en officiel transportør med koncession til personbefordring. Forsinkelsen skal dokumenteres i form af transportørs rapport med beskrivelse af årsagen til forsinkelsen. Erstatning: 13.5 Forsikringen dækker op til rejsens pris pr. dag pr. person, samlet dog max DKK uanset antallet af forsikrede personer Erstatning beregnes på baggrund af dokumenterede udgifter til transport, ophold, ubrugte aktiviteter (f.eks. liftkort, skileje, greenfee, koncertbilletter, sportsarrangementer, etc.). Erstatning for måltider erstattes kun i de tilfælde hvor der indgår udgifter til måltider i rejsens pris: kvart-, halv- eller helpension Erstatning for udgifter til transport ved kør selv ferie. Erstatningen for kilometergodtgørelse beregnes på baggrund af korteste vej fra hjem/arbejde til rejsemålet og retur og på baggrund af statens laveste kilometersats Dækningen ophører på den planlagte hjemkomstdag (det vil sige ingen dækning på hjemkomstdagen), dog senest ved forsikringsperiodens udløb. Forsikringen dækker ikke: 13.9 Forsikringen dækker ikke tabt ferieformål I forbindelse med dødsfald beregnes og udbetales ingen erstatning til afdøde Endvidere henvises til afsnittet SEKTION A - FÆLLES BETINGELSER. 19

20 SEB Kort Park Allé Brøndby Telefon (+45) Telefax (+45) GlobeCard/MasterCard udstedes og drives af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. PI0W_G

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C

Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C Quintessentially MasterCard Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C 1 SEKTION A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01Q,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 03 EG, juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Police nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Læs om Forsikringsbetingelser for 0215 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4335D Propellant Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion A

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 02EPL, juni 2010, police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelser nr. 03EPL, juli 2013, police nr. 5814260226 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B. Betingelser nr. 04EPL, august 2014 Police nr: Eurocard Platinum - 5814710361

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Policenummer Jyske MasterCard Gold 5814710418 Jyske MasterCard Firmakort Gold 5814712844 Gældende

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld (Police nr. 85001188.0013) - MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656 9.601.200.005 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere