Real-Time PCRs anvendelse til diagnostik af endometritis hos hopper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Real-Time PCRs anvendelse til diagnostik af endometritis hos hopper"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL Real-Time PCRs anvendelse til diagnostik af endometritis hos hopper Påvisning af Streptococcus equi subspecies zooepidemicus og Streptococcus equi subspecies equi i endometrieprøver fra hopper FOTO: COLOURBOX 20 DVT

2 Sammendrag Formålet med undersøgelsen var at evaluere den diagnostiske styrke af Real-Time Polymerase Chain Reaction (Real-Time PCR) til direkte påvisning af Streptococcus equi subspecies zooepidemicus og Streptococcus equi subspecies equi fra prøvemateriale fra hoppers endometrium uden en forudgående bakteriologisk dyrkning (BU). Prøvematerialet bestod af 53 sæt prøver af følgende: En endometriesvaberprøve, en lav-volumen uterusskylleprøve og en endometriebiopsi. Prøverne var udtaget parrede, hvilket muliggjorde sammenligning af prøvetyperne indenfor og imellem hopperne. Samtlige 159 prøver blev undersøgt for tilstedeværelse af Streptococcus equi subspecies zooepidemicus og Streptococcus equi subspecies equi, ved hjælp af SYBR Green Real-Time PCR og et primersæt specifikt for det bakterielle superoxid dismutase A gen, soda. Resultaterne viste 34 % positive svaberprøver, 38 % positive skylleprøver og 15 % positive biopsier. Til sammenligning var resultaterne for BU 17 % positive svaberprøver, 28 % positive skylleprøver og 15 % positive biopsier. Korrelation mellem Real-Time PCR og BU positive resultater var lav, hvilket gav sensitiviteter på mellem 0,25-0,56. Det kan konkluderes, at Real-Time PCR forøgede andelen af positive svaberprøver statistisk signifikant (p = 0,05) sammenlignet med BU. Andelen af positive skylleprøver blev numerisk, men ikke signifikant øget. Andelen af positive prøver var statistisk signifikant lavere for biopsier sammenlignet med de øvrige prøvetyper uafhængigt af påvisningsmetoden. Summary The aim was to investigate the diagnostic performance of Real-Time Polymerase Chain Reaction (Real-Time PCR) for direct detection of Streptococcus equi subspecies zooepidemicus and Streptococcus equi subspecies equi from sample material from mare endometrium without prior bacteriological culturing (BC). The sample material consisted of 53 sets of samples as follows, an endometrial swab, a low-volume uterine flush and an endometrial biopsy. The paired sampling enabled comparison of the different types of samples within and between mares. All 159 samples were examined for the presence of Streptococcus equi subspecies zooepidemicus and Streptococcus equi subspecies equi by means of SYBR Green Real-Time PCR and primers specific for the bacterial superoxide dismutase gene, soda. The results showed that 34 % of the swabs, 38 % uterine flushes and 15 % of the biopsies were positive. In comparison the results from BC of swabs, uterine flushes and biopsies were 17 %, 28 % and 15 % respectively. The correlation between Real-Time PCR positive results and BC positive results were low, and sensitivities ranged from The Real-Time PCR resulted in statistically significant (p = 0.05) increased number of positive swabs compared to BC. The number of positive uterine flushes was numerically but not significantly higher. On the biopsy material the number of positive samples was statistical significantly lower compared to the other types of samples independent of test method. bolette SKIvE 1 MORTEN RøNN PETERSEN 2 ANDERS MIKI bojesen 3 1 DYRLÆGE, RÄvEKULLEvÄGEN 10, SÄvE, GÖTEbORG, SvERIGE 2 DYRLÆGE, PH.D., INSTITUT FOR PRODUKTIONSDYR OG HESTE/ FAGGRUPPEN FOR REPRODUKTION OG ObSTETRIK, DET biovidenskabelige FAKULTET ved KøbENHAvNS UNIvERSITET, LIFE KU 3 DYRLÆGE, PH.D, LEKTOR, INSTITUT FOR veteriær SYGDOMSbIOLOGI/ FAGGRUPPEN FOR MIKRObIOLOGI, DET biovidenskabelige FAKULTET ved KøbENHAvNS UNIvERSITET, LIFE KU Indledning Bakteriel endometritis udgør et problem både for hesteavlen som industri og for den private hoppeejer. Lidelsen er anerkendt som en vigtig årsag til subfertilitet eller infertilitet hos hopper (1,2). Diagnosen stilles på baggrund af anamnese, kliniske tegn/undersøgelse og dyrkning af prøvemateriale fra hoppens endometrium på blodagarplader ofte suppleret med en udstrygning af prøvemateriale til evaluering af cytologi for at bekræfte eller afkræfte et inflammatorisk respons (2-7). Escherichia coli (E. coli) og ß-hæmolytiske streptokokker er de hyppigst isolerede bakterier fra patologiske tilstande i uterus (1,6), hvor det dominerende agens er Streptococcus equi subspecies zooepidemicus (1,8). Dyrkningsbaserede undersøgelser er tidskrævende, og resultaterne er ikke altid entydige. Der er tilfælde af falsk negative, især blandt kronisk inficerede hopper (2, 5). Det er derfor interessant at undersøge, om en molekylærbiologisk metode som Real-Time Polymerase Chain Reaction (Real-Time PCR) kan bruges til at påvise Streptococcus equi subspecies zooepidemicus og Streptococcus equi subspecies equi direkte fra klinisk prøvemateriale for derved at øge sensitiviteten, specificiteten og hastigheden, hvormed agens kan > DVT

3 ORIGINALARTIKEL påvises. Forkortelse for begge subspecies er fremover S. equi. Baggrund Diagnostiske udfordringer Aerob dyrkning af endometriesvaberprøver er blevet anvendt i årtier og er stadig en meget hyppig benyttet metode til påvisning af bakterier ved endometritis. Flere forfattere fremhæver imidlertid problematikken omkring falsk negative resultater ved denne diagnostiske metode bl.a. pga. det begrænsede areal af endometriet, svaberen kommer i kontakt med (3-7,9). Fx vil infektioner, der lokaliserer sig i foci i endometriet, som E.coli har en tendens til, være svære at diagnosticere (5,10). Det er desuden blevet vist, at S. equi subsp. zooepidemicus kan lejre sig under endometriets luminale epithel og i de uterine krypter (11). Svaberprøven har således vist sig mindre velegnet til diagnosticering af kronisk endometritis hos subfertile omløberhopper, hvor en lav-volumen skylleprøve fra uterus har vist sig at øge sensitiviteten af BU til det dobbelte sammenlignet med svaberprøven (5). Kontamineringsrisikoen ved udtagelse af skylleprøven er reduceret betydelig, efter det er blevet muligt at anvende en dækket metode (12). Ved tolkningen af skylleprøver benyttes både BU og cytologi for at øge metodens sensitivitet og specificitet. LeBlanc et al. benytter yderligere parametre som skyllevæskens klarhed og ph, for at mindske risikoen for falsk positive ved den semidækkede metode (5). Ved kroniske infektioner synes det ikke hensigtsmæssigt kun at lægge vægt på tilstedeværelsen af neutrofile granulocytter, da det inflammatoriske respons kan være forsvundet eller meget svagt til stede hos subfertile omløberhopper, især i forbindelse med E.coli infektioner (5,12). Nielsen sammenlignede eksfoliativ cytologi, dyrkning fra svaberprøver og dyrkning fra endometriebiopsier og konkluderede, at dyrkning fra en biopsi kombineret med eksfoliativ cytologi begge er væsentligt mere sensitive metoder (hhv. 0,82 og 0,77) ved diagnosticering af endometritis end dyrkning fra en svaberprøve (0,34). Neutrofile granulocytter i endometriebiopsien blev i det studie anvendt som»gold standard«(6). Et andet studie, som sammenlignede BU fra hhv. dækkede svaberprøver, semidækkede skylleprøver og biopsier, fandt ikke en signifikant forskel mellem svaberprøvens og biopsiens evne til at påvise bakterier. Derimod havde skylleprøven en signifikant større andel dyrkningspositive (13). Der skal dog tages forbehold, da der i det pågældende studie ikke sammenlignes med en»gold standard«, og antallet af falsk positive er ikke estimeret. Materialer og metoder Dette studie bygger på materiale fra endometriet af 30 hopper, hvoraf der fra 23 af disse er udtaget materiale i to omgange med fire ugers mellemrum i efteråret Der er udtaget en dobbeltdækket endometriesvaberprøve, en semidækket lav-volumen uterusskylleprøve og en endometriebiopsi fra hver enkelt hoppe hver gang (13). Af de inkluderede hopper var 24 blevet behandlet for endometritis med antibiotika i løbet af avlssæsonen Antallet af inseminationer pr. hoppe i avlssæson 2008 fremgår af tabel 1. Svaberprøven blev umiddelbart efter udtagning placeret i et rør med ca. 3 ml sterilt 0,9 % isotonisk NaCl. Ved ankomst til KU LIFE blev vatpinden brugt til udsæd på en blodagarplade og siden kasseret. Glasset blev herefter opbevaret ved -20 o C. Til skylleprøven deponeredes ml sterilt 0,9 % NaCl i uterus. Ca. 50 ml blev opsamlet og efterfølgende centrifugeret. Supernatanten blev kasseret, det bundfældede materiale genopslemmet og en mindre mængde blev sået ud på en blodagarplade. Resten blev fordelt i to eppendorfrør og opbevaret ved -20 o C. Der blev foretaget udsæd med biopsien på en blodagarplade, hvorefter biopsien blev fikseret i formalin i ét døgn og derefter overført til et reagensglas med låg indeholdende 70 % ethanol og opbevaret ved stuetemperatur. For yderligere detaljer vedrørende udtagelsesprocedurer, henvises til Harpøth (13). DNA blev ekstraheret fra prøvematerialet ved hjælp af en kombination af enzymatisk behandling og kogning. Metoden varierede alt efter, hvilket materiale der skulle ekstraheres DNA fra. Real-Time PCR teknikken var baseret på SYBR Green I, hvor frie fluorescensmolekyler ved inkorporering i dobbeltstrenget DNA øger deres emission ca gange, TABEL 1: Tabellen viser de 30 hoppers fordeling hvad angår antallet af inseminationer i avlssæsonen 2008 (13). Antal inseminationer ej oplyst Antal hopper TABEL 2: viser resultaterne fra de tre SYBR Green Real-Time PCR forsøg på de kliniske prøver med primere soda-alber. Prøverne er inddelt i postive og negative, med angivelse af antal, prævalens og 95 % konfidensinterval (KI) for prævalensen. Frekvens, N Prævalens (p) 95 % KI på p Real-Time positive Real-Time negative Total Svaberprøver (A) a Skylleprøver (B) b Biopsier (C) c % [21; 47] % [53; 79] % % [25; 51] % [49; 75] % 8 15 % [5; 25] % [75; 95] % 22 DVT

4 som efterfølgende kan detekteres (Maxima SYBR Green qpcr Master Mix (2x), Fermentas Life Sciences). Alle anvendte primere blev leveret af TAG Copenhagen. Primerdesign, blandingsforhold og øvrige detaljer findes i det veterinære speciale af Skive (14). I hvert af forsøgene indgik to positive kontroller Streptococcus equi subsp. zooepidemicus (S31A1) og Streptococcus equi subsp. equi (S31F1), begge fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi/Faggruppen Mikrobiologi. Den negative kontrol bestod af enten Water, Nuclease-free (Fermentas Life Sciences) eller steril filtreret Milli-Q vand (VWR - Bie & Berntsen, Denmark). Alle amplifikationsprodukterne blev verificeret ved hjælp af gelelektroforese. Resultater SodA-Alber på svaberprøverne (A), skylleprøver (B) og biopsier (C): Tabel 2 viser de endelige resultater. For udspecificering af hver enkelt prøves resultat henvises til specialet (14). Real-Time PCR versus bakteriologisk dyrkning (BU) I tabellerne 3, 4 og 5 er prøverne opdelt efter positivt eller negativt resultat ved hhv. Real-Time PCR og BU. Et positivt resultat betyder for Real-Time PCR påvisning af S. equi, mens det for BU betyder vækst af ß-hæmolytiske streptokokker. Der er fortaget sammenligning af de parrede resultater for de to diagnostiske metoder ved hjælp af McNemar s test. McNemar tester nul-hypotesen om ingen statistisk signifikant forskel på de to metoders sandsynlighed for at give et positivt resultat, på et 95 % konfidensniveau. I tabellerne vil sensitiviteten (Se) og specificiteten (Sp) også fremgå. Betragtes BU som det sande resultat,»gold standard«, fås Real-Time PCRs Se og Sp relativt til BU (RT/BU). Betragtes Real-Time PCR som»gold standard«fås BUs Se og Sp relativt til Real-Time PCR (BU/RT). Svaberprøver (A) I tabel 3 vises svaberprøvernes resultater for Real-Time PCR relativt til BU. McNemar testen har en p-værdi på 0,05, hvilket betyder, at Real-Time PCR metoden havde statistisk signifikant flere positive resultater sammenlignet med BU på svaberprøverne. Sensitiviteten for påvisning med Real- Time PCR relativt til BU var højere for svaberprøverne end for de øvrige prøvetyper. Sensitiviteten angiver, at andelen af prøver med vækst af ß-hæmolytiske streptokokker blev 56 % påvist ved Real-Time PCR. Sensitiviteten for BU relativt til Real- Time PCR var på 0,28, hvilket er et udtryk for, at mange af de Real-Time PCR positive resultater var BU negative. Korrelationen mellem Real-Time PCR og BU er således ringe, hvad angår positive prøver. TABEL 3: viser opgørelse af svaberprøvernes resultater fra Real-Time PCR relativt til BU. Tallene i parenteser angiver procent. RT + = Real-time PCR positiv; RT - = Real-Time PCR negativ; BU + = vækst af ß-hæmolytiske streptokokker; BU - = vækst af andre agens eller ingen vækst. McNemar: p > 0,05 indikerer ingen statistisk signifikant forskel mellem de to metoders andel af positive resultater på 95% konfidensniveau. RT/BU: Sensitivitet (Se) og specificitet (Sp) for Real-Time PCR relativt til BU som best standard. BU/RT: Se og Sp for BU relativt til Real-Time PCR som best standard. Svaberprøver BU + BU - Sum Svaberprøver RT + 5 (9) 13 (25) 18 (34) McNemar RT/BU BU/RT RT - 4 (8) 31 (58) 35 (66) p = 0,05 Se = 0,56 Se = 0,28 Sum 9 (17) 44 (83) 53 (100) Sp = 0,70 Sp = 0,88 TABEL 4: viser opgørelse af skylleprøvernes resultater fra Real-Time PCR relativt til BU på skylleprøverne. Se desuden teksten til tabel 3.7 ovenfor for symbolforklaring. Skylleprøver BU + BU - Sum Skylleprøver RT + 8 (15) 12 (23) 20 (38) McNemar RT/BU BU/RT RT - 7 (13) 26 (49) 33 (62) p = 0,36 Se = 0,53 Se = 0,40 Sum 15 (28) 38 (72) 53 (100) Sp = 0,68 Sp = 0,79 TABEL 5: viser opgørelse af biopsiresultater fra Real-Time PCR relativt til BU på biopsierne. Se desuden teksten til tabel 3.7 ovenfor for symbolforklaring. Biopsier BU + BU - Sum Biopsier RT + 2 (4) 6 (11) 8 (15) McNemar RT/BU BU/RT RT - 6 (11) 39 (74) 45 (85) p = 0,77 Se = 0,25 Se = 0,25 Sum 8 (15) 45 (85) 53 (100) Sp = 0,87 Sp = 0,87 Skylleprøver (B) I tabel 4 vises resultaterne for Real-Time PCR relativt til BU på skylleprøvematerialet. McNemar testen viser, at der ikke var statistisk signifikant forskel på Real-Time PCRs og BUs andel af positive skylleprøver. Skylleprøverne og svaberprøverne havde næsten samme sensitivitet for Real-Time PCR relativt til BU, trods det højere antal BU positive prøver for skylleprøverne. Sensitiviteten for BU relativt til Real- Time PCR var højere for skylleprøver sammenlignet med svaberprøver. Det er udtryk for, at en større andel af de Real-Time PCR positive prøver også var positive ved BU. Af de 53 parrede prøver var der flere dyrkningspositive skylleprøver (28 %) end dyrkningspositive svaberprøver (17 %), hvorimod forskellen mellem de to prøvetypers andel af positive var langt mindre markant for Real-Time PCR, henholdsvis 38 % og 34 %. Biopsier (C) I tabel 5 vises biopsiresultaterne for Real- Time PCR relativt til BU. Sensitiviteterne for begge tests var 0,25, hvilket indikerer ringe overensstemmelse mellem de to metoder. Det skal dog bemærkes, at datagrundlaget var lille. > DVT

5 ORIGINALARTIKEL Kun 15 % af prøverne blev fundet positive. Statistisk signifikant (p = 0,01-0,04) færre positive, hvad angår Real-Time PCR sammenlignet med de øvrige prøvetyper, mens andelen af dyrkningspositive svarede nogenlunde til andelen af dyrkningspositive ved svaberprøven (17 %). Diskussion Sensitivitet og specificitet Ud fra 2x2 tabellerne bestemmes der sensitivitet og specificitet for de to metoder. Et problem mht. Se- og Sp-udregningerne er, at resultaterne skal sammenholdes med en»gold standard«. BU er ikke ideel som»gold standard«, da der ikke kan forventes 100 % sensitivitet, og modsat kan kontamination også forekomme. PCR betragtes generelt som en meget sensitiv metode (16-20). Det er derfor forventet, at Real-Time PCR vil resultere i nogle positive resultater for BU negative prøver. Dette vil give sig til udtryk som en ringere specificitet for Real-Time PCR, når BU anvendes som»gold standard«, hvilket også fremgår af denne artikels resultater. Sammenlignes BU relativt til Real-Time PCR som»gold standard«, viser resultaterne ringe sensitivitet for BU pga. samme forhold som beskrevet ovenfor. Det er dog ikke undersøgt, om der forekommer falsk positive resultater ved denne Real-Time PCR metode. Man kunne fx have gensekventeret det dannede amplifikationsprodukt for at verificere, at det stemte overens med soda sekvensen for S. equi. Bemærkelsesværdigt ved resultaterne var, at mellem % af de BU positive prøver ikke blev påvist af SYBR Green Real-Time PCR en. Sensitiviteten for Real- Time PCR relativt til BU var således relativt lav. For svaberprøver 0,56, skylleprøver 0,53 og biopsier 0,25. Andre studier har sammenlignet PCR og/eller Real-Time PCR med konventionel BU og fundet sensitiviteten væsentligt højere. Et studie beskriver sensitiviteten for PCR på 0,83 (15/18) ved nasale svaberprøver og 0,90 (37/41) ved skylleprøver i forbindelse med påvisning af subsp. equi fra hestes luftposer sammenholdt med BU som»gold standard«(20). I pågældende studie blev de ß-hæmolytiske streptokokker yderligere karakteriseret ved fermentationstests, i modsætning til dette speciale, hvor nogle af de BU positive kunne repræsentere andre ß-hæmolytiske streptokokker. Det er vist, at andre ß-hæmolytiske streptokokker kan forekomme i hestens reproduktionsveje, omend ikke i stort omfang (1, 8), hvilket ikke gør det sandsynligt, at andre ß-hæmolytiske streptokokker udgør et større diagnostisk problem i denne sammenhæng. Et andet studie, som anvender PCR til påvisning af S. equi subsp. equi i nasale svaberprøver og nasale skylleprøver, finder en sensitivitet for PCR på 0,93 (14/15). Et kritikpunkt er dog det relativt lille datamateriale i dette studie (21). Et humant studie med sammenligning af Real-Time PCR og BU til påvisning af Lancefield gruppe A streptokokker direkte fra halssvaber finder ligeledes en sensitivitet på 0,93 [KI 0,82; 0,98] (22). Med andre ord kunne sensitiviteten i nærværende forsøg forventes højere. Oprensning af DNA direkte fra prøvemateriale stiller store krav til proceduren. Der udtages kun en lille del af prøvematerialet. Under DNA ekstraktionsprocessen kan target DNA blive ødelagt, og modsat kan der forekomme manglende lysering af S. equi, så DNA et ikke blev tilgængeligt. Af det behandlede materiale var det kun 3 µl, der anvendtes i Real-Time PCR reaktionen. Der var således flere trin, hvor fortynding og håndtering kunne bevirke, at target var til stede i så ringe antal, at det var under detektionsgrænsen, som ikke kendes for studiet. Dette er kun et problem, hvis antallet af bakterier i materialet som udgangspunkt er lavt, hvilket noget kunne tyde på var tilfældet for de 17 BU positive/real-time PCR negative prøver. Harpøth (13) har registreret ni prøver 5 kolonier ved BU. De øvrige fordelte sig med fem prøver 20 kolonier og tre prøver var ikke nærmere kvantificeret (14). En koloni på en agarplade repræsenterer i teorien én bakterie, som danner en koloni ved at opformere sig selv. Få kolonier betyder således, at materialet har indeholdt få bakterier som udgangspunkt, hvilket gør direkte påvisning sværere. I studier af Real-Time PCR til påvisning af Helicobacter pylori finder ét studie en påvisningsgrænse på 30 bakterier ved titrering fra en renkultur (23), mens et andet studie med SYBR Green Real-Time PCR finder grænsen ved 5 bakterier (18). Genetisk variation i soda i den region, hvor soda-alber primerne skal hybridisere, kan også være årsag til manglende amplifikation. Ligesom inhibition i Real- Time PCR ens kopieringsproces ofte forekommer i større eller mindre grad. Betragter man resultaterne anderledes, kan man dog også se, at Real-Time PCR metoden er sensitiv og finder S. equi i prøver, som ikke har kunnet påvises ved BU. Særligt er dette gældende for svaberprøverne, hvor Real-Time PCR metoden giver signifikant flere positive. Mulig klinisk anvendelse og perspektivering Det er nok ikke realistisk, at metoden beskrevet i denne artikel på nuværende tidspunkt kan erstatte BU. Et aspekt, der bevirker, at BU ikke kan erstattes, er, at S. equi ikke er de eneste bakterier, der kan give endometritis. E. coli isoleres fx ofte fra endometritis, specielt hos infertile/subfertile hopper. Desuden er blandingsinfektioner med ß-hæmolytiske streptokokker og E. coli ikke ualmindelig (12). Anvendes Real-Time PCR metoden alene, vil andre agenser ikke blive påvist. Anvendes BU alene vil S. equi i nogle tilfælde formentlig ikke blive påvist, da resultater i dette studie viser, at massiv E. coli vækst kan skjule S. equi (14). Blandingsinfektioner med Gram-negative og Grampositive bakterier vil have betydning for antibiotikavalget. Real-Time PCR ville i sådanne tilfælde kunne supplere BU i identifikation af S. equi. Real-Time PCR metoden vil desuden kunne anvendes på udvalgte hopper, hvor BU ikke kan påvise bakterier, men man stadig mistænker infektion. En mellemting mellem direkte påvisning og BU kunne være inkubation af prøven i bouillon ½-1døgn inden DNA ekstraktion, hvilket vil øge sandsynligheden for påvisning af S. equi, hvis agens er til stede. Det kunne desuden være en betydelig styrkelse af Real-Time PCR-metodens diagnostiske anvendelse, hvis der kunne designes specifikke primere for de E. coli 24 DVT

6 stammer der isoleres fra endometritis. En multiplex Real-Time PCR for S. equi og E. coli ville således være ideel. Real-Time PCR åbner muligheder for hurtig og sensitiv diagnostik. Dog bør man samtidigt forsøge at dyrke agens frem via BU, da resistensbestemmelse, særligt i forhold til E. coli, er vigtig i terapeutisk øjemed. Konklusion Det kan konkluderes, at det med primersættet soda-alber og SYBR Green Real- Time PCR er muligt at påvise S. equi fra alle tre prøvetyper direkte. Svaberprøverne og skylleprøverne var næsten ens i andelen af positive, hhv. 34 % og 38 %, mens andelen af positive biopsier på 15 % var statistisk signifikant lavere. Det kan konkluderes, at Real-Time PCR sammenholdt med BU øgede andelen af positive svaberprøver statistisk signifikant (p = 0,05). Andelen af positive skylleprøver blev numerisk, men ikke signifikant øget. Det kan ligeledes konkluderes, at der i dette studie ikke er stor korrelation mellem de to metoders positive resultater, hvilket kan skyldes, at antallet af kopier af target i prøverne var lavt og/eller at inhibition af Real-Time PCR en har fundet sted, hvorfor fortsat arbejde med optimering af processen bør foretages. Referencer (1)Albihn,- A.; Båverud, -V.; Magnusson, -U. (2003): Uterine Microbiology and Antimicrobial Susceptibility in Isolated Bacteria from Mares with Fertility Problems. Acta Veterinaria Scandinavica, vol. 44, pp (2)Riddle, -W.T.; LeBlanc, -M.M.; Stromberg, -A.J. (2007): Relationships between uterine culture, cytology and pregnancy rates in a Thoroughbred practice. Theriogenology, vol. 68, pp (3)Ball, -B.A.; Shin, S.J.; Patten, -V.H.; Lein, -D.H.; Woods, -G.L. (1988): Use of lowvolume uterine flush for microbiologic and cytologic examination of the mare s endometrium. Theriogenology, Vol. 26, No. 6., pp (4)Brook, -D. (1985): Cytological and bacteriological examination of the mare s endometrium. Therogenology, Vol. 5, pp (5)LeBlanc, -M.M.; Magsig, -J.; Stromberg -A.J. (2007): Use of a low-volume uterine flush for diagnosingendometritis in chronically infertile mares. Theriogenology, Vol. 68, pp (6)Nielsen, -J.M. (2005): Endometritis in the mare: A diagnostic study comparing cultures from swab and biopsy. Theriogenology, Vol. 64, pp (7)Waelchli, -R.O.; Känzig, -M.; Gygax, -A.; Corboz, L.; Rüsch, -P. (1993): The relationship between Cycle Stage and Results of Uterine Culture in the Mare. Journal of Veterinary Medicine Series A, Vol. 40, pp (8)Waelchli, -R.O.; Corboz, -L.; Winder, -N.C. (1988): Comparison of Histological, Cytological and Bacteriological Findings in the Endometrium of the Mare. Journal of Veterinary Medicine Series A, vol. 35, pp (9)Reiswig, -J.D.; Threlfall, -W.R.; Rosol, -T.J. (1993): A comparison of endometrial biopsy, culture and cytology during oestrus and dioestrus in the horse. Equine Veterinary Journal, vol. 25, no.3, pp (10)Petersen, -M.R. (2010): Endometritis en update omkring diagnostik og behandling. Symposium-proceedings Reproduktion hos hest Den drægtige hoppe. Dansk Veterinærforening for Husdyrreproduktion, s (11)Petersen, -M.R.; Nielsen,- J.M.; Lehn-Jensen, -H.; Bojesen,- A.M. (2009): Streptococcus equi subspecies zooepidemicus resides deep in the endometrium of the chronically infected mare. Clinical Theriogenology, vol. 1, no. 1, (12)Brandis,-L.; Christoffersen,-M.; Bojesen,-A M.; Petersen,-M.R. (2010): Endometritis hos hest cytologisk respons ved E. coli og ß-hæmolytiske streptokokinfektioner påvist efter udtagelse af lav volume skylleprøve. Dansk Veterinærtidsskrift, vol. 93, no. 12, s (13)Harpøth,-H. (2009): Sammenligning af 4 diagnostiske tests ved endometritis hos problemhoppen og evaluering af behandling. Veterinært speciale. Institut for Veterinær Sygdomsbiologi og Institut for Produktionsdyr og Heste, LIFE KU. (14)Skive,-B.; (2009): Anvendelse af Real-Time PCR til detektion af Streptococcus equi subspecies zooepidemicus og Streptococcus equi subspecies equi i kliniske endometrieprøver fra hopper. Veterinært speciale. Institut for Veterinær Sygdomsbiologi og Institut for Produktionsdyr og Heste, LIFE KU. (15)Båverud,-V.; Johansson,-S.K.; Aspan,-A. (2007): Real-time PCR for detection and differentiation of Streptococcus equi subsp. equi and Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. Veterinary Microbiology Vol. 124, pp (16)Cakilci,-B.; Gunduz,-M. (2006): Clinical Microbiology. In: Real-time PCR, Owen, -E (Editor), Taylor & Francis Group, Abingdon, UK. ISBN: X. Pp (17)Epsy,-M.J.; Uhl,-J.R.; Sloan,-L.M.; Buckwalter,-S.P.; Jones,-M.F.; Vetter,-E.A.; Yao,- J.D.C.; Wengenack,-N.L.; Rosenblatt,-F.R.; Cockerill III,-F.R.; Smith,-T.F. (2006): Real-Time PCR in clinical microbiology: Applications for Routine Laboratory Testing. Clinical Microbiolology Rewiews Vol. 19 No. 1, pp (18)Mikula,-M.; Dzwonek,-A.; Jagusztyn- Krynicka,-K.; Ostrowski,-J. (2003): Quantitative detection for low levels of Helicobacter pylori infection in experimentally infected mice by real-time PCR. Journal of Microbiological Methods, vol. 55, pp (19)Ke,-K.; Me nard,-c.; Picard,-F.J.; Boissinot,-M.; Ouellette,-M.; Roy,-P.H.; Bergeron,-M.G. (2000): Development of Conventional and Real-Time PCR Assays for the Rapid Detection of Group B Streptococci. Clinical Chemistry, vol. 46, No.3, pp (20)Newton,-J. R.; Verheyen,-K.; Talbot,-N.C.; Timoney,-J.F.; Wood,-J. L. N.; Lakhani,-K. H.; Chanter,-N. (2000): Control of strangles outbreaks by isolation of guttural pouch carriers identified using PCR and culture of Streptococcus equi. Equine Veterinary Journal, vol. 32, no. 6, pp (21)Timoney,-J.F.; Artiushin,-S.C. (1997): Detection of Streptococcus equi in equine nasal swabs and washes by DNA amplification. The Veterinary Record, vol. 141, pp (22)Uhl,-J.R.; Adamson,-S.C.; Vetter,-E.C.; Schleck,-C.D.; Harmsen,-W.C.; Iverson,-L.K., Santrach,-P.J.; Henry,-N.K.; Cockerill,-F.R. (2003): Comparison of LightCycler PCR, Rapid Antigen Immunoassay, and Culture for Detection of Group A Streptococci from Throat Swabs. Journal of Clinical Microbiology, vol. 41, No. 1, pp (23)Lascols,-C.; Lamarque,-D.; Costa,-J.; Copie- Bergman,-C.; Le Glaunec,-J.; Deforges,-L.; Soussy,-C.; Petit,-J.; Delchier,-J.; Tankovic,-J. (2003): Fast and Accurate Quantitative Detection of Helicobacter pylori and Identification of Clarithromycin Resistance Mutations in H. pylori Isolates from Gastric Biopsy Specimens by Real- Time PCR. Journal of Clinical Microbiology, vol. 41, no. 10, DVT

Introduktion. Endometritis er en hyppig årsag til infertilitet

Introduktion. Endometritis er en hyppig årsag til infertilitet ORIGINALARTIKEL Sammendrag Bakteriel endometritis er en af de hyppigste årsager til infertilitet hos hoppen og ofte betinget af de opportunistiske patogener, Streptococcus equi subspecies zooepidemicus

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer

Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer Disse retningslinjer er udarbejdet i et samarbejde mellem: SEGES Kvæg Århus Universitet KU-SUND Den Danske Dyrlægeforening November 2015

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU Respirationsvejslidelser - kalve Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU 2 Respirationsvejslidelser er multifaktorielle! Kenneth Krogh design 3 Luftvejs smitstoffernes

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder 16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder Marianne Voldstedlund Lisbeth Nørum Pedersen og Kurt Fuursted KMA, Skejby Sygehus Oversigt Indledning 16S PCR til klinisk brug. Generelle betragtninger.

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24 februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Agenda Baggrunden for sokkeprøverne Hvorfor er de som de er? Sygdommene de diagnosticerer

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Problemhoppen og endometritis Patogenese, diagnostik og terapi

Problemhoppen og endometritis Patogenese, diagnostik og terapi Problemhoppen og endometritis Patogenese, diagnostik og terapi Mette Christoffersen, DVM, PhD, adjunkt sektion for veterinær reproduktion og obstetrik. Institut for Produktionsdyr og Heste Endometritis

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

genetisk fingerprintning af Streptococcus equi subsp. zooepidemicus isoleret fra hoppens kønsorganer ved brug Pulsed Field Gel Electrophoresis

genetisk fingerprintning af Streptococcus equi subsp. zooepidemicus isoleret fra hoppens kønsorganer ved brug Pulsed Field Gel Electrophoresis ORIgINALARTIKEL genetisk fingerprintning af Streptococcus equi subsp. zooepidemicus isoleret fra hoppens kønsorganer ved brug af Pulsed Field gel Electrophoresis (PFgE) MARIA MAThILDE haugaard 1 morten

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24. februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Projektet formål var at tilvejebringe velbegrundede forslag til ændringer ved plucksudtagning, som kan reducere spredning af Salmonella.

Projektet formål var at tilvejebringe velbegrundede forslag til ændringer ved plucksudtagning, som kan reducere spredning af Salmonella. Rapport Reduktion af salmonellaspredning ved plucksudtagning Slut-rapport Jannie Bøegh-Petersen & Flemming Hansen 21. dec 2015 2003019-15 JBOE/FH Sammendrag Baggrund Mundhule og svælg er sammen med blindtarm

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d.

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. FØTAL RHD TYPNING ERFARINGER FRA DANMARK Frederik Banch Clausen frederik.banch.clausen@regionh.dk Biolog, ph.d. Blodgenetisk Laboratorium Klinisk Immunologisk

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Fødevarestyrelsens kortlægning af Ornitose (Chlamydophila psittaci) i dyrehandler 2012

Fødevarestyrelsens kortlægning af Ornitose (Chlamydophila psittaci) i dyrehandler 2012 Fødevarestyrelsens kortlægning af Ornitose (Chlamydophila psittaci) i dyrehandler 2012 Sammendrag Fødevarestyrelsen fortsatte i 2012 kortlægningen af Chlamydophila psittaci hos papegøjefugle og papegøjelignende

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

VALIDERING AF INSTRUMENT TIL FULDAUTOMATISK ANALYSE AF MORFOLOGI OG MORFOMETRI FOR ORNESÆD

VALIDERING AF INSTRUMENT TIL FULDAUTOMATISK ANALYSE AF MORFOLOGI OG MORFOMETRI FOR ORNESÆD VALIDERING AF INSTRUMENT TIL FULDAUTOMATISK ANALYSE AF MORFOLOGI OG MORFOMETRI FOR ORNESÆD MEDDELELSE NR. 965 Afprøvningen har vist, at et instrument til automatisk vurdering af sædcellernes normale udseende

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Børbetændelse hos køer

Børbetændelse hos køer Børbetændelse hos køer Jørgen Agerholm Professor i Veterinær Reproduktion og Obstetrik LVK Årsmøde 2014 Hvorfor får en ko børbetændelse?? Dias 2 Hvorfor får en ko børbetændelse???? Koens immunitet Forurening

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF ERFARING NR. 1701 Patogen coli (F4/F18) blev fundet ved PCR i 17 ud af 17 undersøgte besætninger med fravænningsdiarré. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES, DEN RULLENDE

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner. DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling

Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner. DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Introduktion Baggrund og formål med indlæg VSP-rapport 42 med samlede

Læs mere

Reducer smittespredningen ved robotmalkning

Reducer smittespredningen ved robotmalkning Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH). Reducer smittespredningen ved robotmalkning Ilka Klaas Lektor Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH) Reducer smittespredning ved robotmalkning

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Hyppigheds- og associationsmål Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Læringsmål Incidens Incidens rate Incidens proportion Prævalens proportion

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 2

Studieplan Bioanalyse Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Frøbårne sygdomme- Skadetærskler samt nye muligheder for diagnostik

Frøbårne sygdomme- Skadetærskler samt nye muligheder for diagnostik Frøbårne sygdomme- Skadetærskler samt nye muligheder for diagnostik Bent J. Nielsen DJF, Forskningscenter Flakkebjerg DanSeed Symposium Vissenbjerg 20. marts 2007 Baggrund Udsædsbårne sygdomme hyppige

Læs mere

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.:

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: 2009-20-64-00171 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet er at afklare håndteringens

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning s Kongres 2004 Lars Holst Pedersen, dyrlæge PhD, Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet, Det burde være så simpelt! Mastitis opstår når bakterier

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Professionsbachelorprojekt, Modul 14 University College Lillebælt. Udarbejdet af Sara Ismail Dallal Studienr.: 32109595, SB511

Professionsbachelorprojekt, Modul 14 University College Lillebælt. Udarbejdet af Sara Ismail Dallal Studienr.: 32109595, SB511 Sammenligning af Agardiffusionsmetoder for Vancomycin, E-test fra Biomerieux og Vancomycintablet fra Rosco, med en valgt Opsætning af Real time PCR, som Golden Standard, ved Detektion af vana, vanb og

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser?

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan klovregistreringer bruges for Digital Dermatitis vises på side 4. For at køre et scenarie, hvori en reduktion af hornrelaterede lidelser

Læs mere

Vi vil analysere effekten af rygning og alkohol på chancen for at blive gravid ved at benytte forskellige Cox regressions modeller.

Vi vil analysere effekten af rygning og alkohol på chancen for at blive gravid ved at benytte forskellige Cox regressions modeller. Løsning til øvelse i TTP dag 3 Denne øvelse omhandler tid til graviditet. Et studie vedrørende tid til graviditet (Time To Pregnancy = TTP) inkluderede 423 par i alderen 20-35 år. Parrene blev fulgt i

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet KvægInfo nr.: 1801 Dato: 19-11-2007 Forfatter: Kirstine F. Jørgensen Af Kirstine F. Jørgensen, Landscentret Økologi e-mail: kfj@landscentret.dk Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet Slagtekalve, der

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012.

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012. Rapport over prævalensregistrering, efterår 1. Infektionshygiejnisk Enhed har i ugerne 39-1/1 deltaget i den landsdækkende prævalensundersøgelse af de fire hyppigste nosokomielle infektioner (urinvejsinfektion,

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI)

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) 02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) Spørgsmål 4. En ejendomsmægler ønsker at undersøge om hans kunder får mindre end hvad de har forlangt, når de sælger deres bolig. Han har regisreret følgende:

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

Rapport. Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere 26. november 2013 Proj.nr. 2002277 Version 01 HCH/VHR/JUSS Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Huldændring i goldperioden og fedttræning

Huldændring i goldperioden og fedttræning Huldændring i goldperioden og fedttræning Vibeke Bjerre-Harpøth, Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg og Birthe M. Damgaard Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Indledning Vurdering af huld

Læs mere

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans university of copenhagen Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans Publication date: 2013 Document Version Peer-review

Læs mere

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Indkøb af basis apparatur og instrumenter til brug på AU s laboratorier, foretages på nærværende aftale. Aftalen indeholder 11 delaftaler

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere