Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere"

Transkript

1 Thorsten Braun og Annemette Nielsen Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere spørgeskema- og interviewundersøgelse Sociologisk Analyse

2 Thorsten Braun og Annemette Nielsen: Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere spørgeskema- og interviewundersøgelse Sociologisk Analyse Rolighedsvej 45B, 8240 Risskov Omslag: Anne Solmer Layout: Juana Jacobsen Tryk: Arbejdsmarkedsstyrelsen ISBN: udgave, 1. oplag, Århus 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copydan. Enhver anden udnyttelse uden Sociologisk Analyses og Arbejdsmarkedsstyrelsens skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

3 Indhold Forord 10 Indledning 13 Læsevejledning 14 Opsamling Opsamling: Fakta Opsamling: Målsætninger Overordnede resultater Ordinært arbejde Opkvalificering Afklaring Personlig udvikling Andet Opsamling: Målgrupper Overordnede resultater Kvinder Unge Ældre Indvandrere/flygtninge Personer med personlige og/eller sociale problemer Manglende uddannelse Uafklarede Andre Opsamling: Foranstaltningstyper og grundmetoder Overordnede resultater Information og vejledning Jobtræning Særligt tilrettelagt uddannelse Jobrotation Ordinær uddannelse Opsamling: Tværgående problemstillinger Motivation Anvendelsen af individuelle handlingsplaner Opfølgning Evaluering 40

4 Undersøgelsesdesign Spørgeskemaundersøgelsen Skemabesvarelser fra regionerne Skemabesvarelser fra foranstaltningerne Observations- og interviewundersøgelsen Generelt Datagrundlaget Bearbejdning af data Begrebsafklaring Svagt stillede dagpengemodtagere Grundmetoder, metoder og redskaber Effekter 55 AF-regioner og foranstaltninger AF-regioner og deres opfattelse af svagt stillede dagpengemodtagere Aktiveringsindsatsen overfor svagt stillede dagpengemodtagere Samarbejde mellem AF, kommunerne, a-kasser, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger Foranstaltninger Udbyderstatus Antal deltagere/andel etnisk fremmede Andel svagt stillede dagpengemodtagere og effekter Varighed Omkostninger 68 Målsætninger Kategorisering og brug af målsætninger Fordelingen af svagt stillede dagpengemodtagere Anvendelse af metoder Målsætninger og effekter/udbytte Ordinært Arbejde Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte Opkvalificering Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte 99

5 4.4 Afklaring Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte Personlig udvikling Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte Andet Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte 130 Målgrupper Overordnet præsentation af data Målgrupper Målgrupper og svagt stillede dagpengemodtagere Målgrupper og anvendte grundmetoder Kvinder Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Unge Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Ældre/midaldrende Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Indvandrere/flygtninge Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Personer med personlige og/eller sociale problemer Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte 187

6 5.7 Personer med manglende uddannelse Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Uafklarede Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Andre Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte 211 Foranstaltningstyper og grundmetoder Information og vejledning Indhold Metoder Effekt og udbytte Jobtræning Indhold Metoder Effekt og udbytte Særligt tilrettelagt uddannelse Indhold Metoder Effekt og udbytte Jobrotation Indhold Metoder Effekt og udbytte Ordinær uddannelse Indhold Metoder Effekt og udbytte Betydningen af roller og relationer 253

7 Tværgående problemstillinger Motivation Visiteringen til foranstaltningen Foranstaltningernes indhold Foranstaltningens opbygning Personalets kompetence og motivation Anbefalinger Anvendelse af individuelle handlingsplaner Opfølgning Evaluering 279 Konklusion 282 Bilag 287 Bilag 1: REGIONSSKEMA 287 Bilag 2: FORANSTALTNINGSSKEMA 295 Litteratur 311

8 Tabeloversigt Tabel 2.1: Antal foranstaltningsskemaer fordelt på de 14 AF-regioner 46 Tabel 3.1: Opdeling mellem svagt stillede og ikke-svagt stillede dagpengemodtagere (antal AF regioner) 57 Tabel 3.2: Mangler I redskaber over for svagt stillede dagpengemodtagere? (antal AF-regioner) 58 Tabel 3.3: AF-regionernes samarbejdsforhold 59 Tabel 3.4: AF-regionernes samarbejde med andre regioner 59 Tabel 3.5: Udbyderstatus (antal foranstaltninger) 61 Tabel 3.6: Udbyderstatus og andel svagt stillede dagpengemodtagere 61 Tabel 3.7: Udbyderstatus og effekter (i %) 62 Tabel 3.8: Antal deltagere på de enkelte foranstaltninger (antal foranstaltninger) 63 Tabel 3.9: Antal deltagere og effekter (i %) 64 Tabel 3.10: Andel etnisk fremmede på de enkelte foranstaltninger (antal foranstaltninger) 65 Tabel 3.11: Andel svagt stillede dagpengemodtagere (antal foranstaltninger) 65 Tabel 3.12: Andel svagt stillede dagpengemodtagere og effekter (i %) 66 Tabel 3.13: Varighed i uger (antal foranstaltninger) 67 Tabel 3.14: Varighed i uger og effekter (i %) 68 Tabel 3.15: Pris for tilbudet pr. deltager/uge (antal foranstaltninger) 69 Tabel 3.16: Omkostninger pr. deltager/uge for AF og effekter (i %) 70 Tabel 4.1: Målsætninger og antal foranstaltninger 72 Tabel 4.2: Målsætninger og andel svagt stillede dagpengemodtagere (i %) 75 Tabel 4.3: Målsætninger og anvendte grundmetoder (i %) 76 Tabel 4.4: Målsætninger og pædagogiske principper (gns.) 77 Tabel 4.5: Målsætninger og effekter (i %) 78 Tabel 4.6: Målsætninger og deltagernes udbytte (gns.) 79

9 Tabel 5.1: Foranstaltningernes definition svagt stillede dagpengemodtagere 133 Tabel 5.2: Oversigt over foranstaltningernes målgrupper (antal besvarelser) 136 Tabel 5.3: Andel svagt stillede dagpengemodtagere fordelt på foranstaltninger rettet mod særlige målgrupper (i %) 137 Tabel 5.4: Målgrupper og foranstaltningstyper/grundmetoder (i %) 138 Tabel 5.5: Målgrupper og pædagogiske principper (gns.) 139 Tabel 5.6: Målgrupper og effekter (i %) 140 Tabel 5.7: Målgrupper og udbytte for deltagere (gns.) 141 Tabel 5.8: Målgrupper og motivation (gns.) 142 Tabel 6.1: Foranstaltningstyper 213 Tabel 6.2: Foranstaltningstyper og pædagogiske principper (gns.) 215 Tabel 6.3: Foranstaltningstyper og andel svagt stillede dagpengemodtagere (i %) 216 Tabel 6.4: Foranstaltningstyper og effekter (i %) 217 Tabel 6.5: Foranstaltningstyper og udbytte (gns.) 218 Tabel 7.1: Målgrupper og mødeprocent (i %) 257 Tabel 7.2: Andel svagt stillede dagpengemodtagere og mødeprocent (i %) 258 Tabel 7.3: Målsætninger og mødeprocent (i %) 259 Tabel 7.4: Udsagn vedrørende fravær og holdninger dertil (i %) 261 Tabel 7.5: Foranstaltningstyper og motivationsniveau (gns.) 263 Tabel 7.6: Kender I deltagernes individuelle handlingsplaner? (i %) 272 Tabel 7.7: Foranstaltningernes holdninger til individuelle handlingsplaner (i %) 273 Tabel 7.8: AF-regioner og udsagn vedrørende individuelle handlingsplaner (antal AF-regioner) 274 Tabel 7.9: Andel foranstaltninger med opfølgning (i %) 277 Tabel 7.10: Andel foranstaltninger med løbende effektevalueringer (i %) 280

10 Forord Det sociale sikringssystem for ledige består i Danmark ligesom i en række andre lande i to søjler: En søjle for dem, som forventes at stå umiddelbart til rådighed for arbejdsmarkedet, og som sikres via AUdagpengesystemet. En søjle for dem, som har eller kan forventes at have en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og som sikres via de kommunale socialforvaltninger. Denne opdeling har på mange måder været oplevet som hensigtsmæssig derved, at man har kunnet målrette indsatsen over for de to hovedgrupper, så den modsvarede gruppernes forskellige grad af tilknytning til arbejdsmarkedet og behov. I de senere år har man imidlertid erfaret, at der blandt AUdagpengemodtagerne 1 syntes at være en voksende gruppe af ledige, hvis problem ikke alene kunne ses som mangel på beskæftigelse. De har en række andre ledsageproblemer, som gør, at de vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller i jobtræning på det normale arbejdsmarked. Under et betegnes gruppen som svagt stillede ledige. En mulig forklaring på den vækst, som mange synes at have erfaret, kan være den selektion, som har fundet sted i løbet af 1990 erne i takt med det generelle fald i ledigheden. Den beskæftigelsesmæssigt mest attraktive del af arbejdsstyrken må antages i stort omfang at have fundet beskæftigelse, således at det nu er den mere belastede del, der dominerer restledigheden. 1 For læsevenlighedens skyld anvender vi fremover betegnelsen dagpengemodtagere om denne gruppe af ledige. 10 FORORD

11 Problemet herved forstærkes af, at længerevarende ledighed i sig selv ofte er en belastende faktor for de ledige jf. oversigten over forskningsresultater herom i Nygaard Christoffersen (1995, 1996) samt Berg Sørensen (1983, 1984). De lediges selvtillid påvirkes som tendens negativt, og det samme gælder med hensyn til de lediges helbred og livskvalitet generelt. Især for mænd er ledighed også forbundet med en øget risiko for skilsmisse, misbrugsproblemer og i sidste ende social deroute. Det kan derfor ikke anses som overraskende, at der viser sig en restgruppe af ledige, der har sådanne problemer, og som kun kan forventes at komme tilbage i beskæftigelse, dersom der gøres en særlig indsats. Traditionelt har ledige med særlige problemer imidlertid ikke været et naturligt arbejdsområde i AU-dagpengesystemet. Forudsætningen for dette system har netop været, at de ledige var fuldt til rådighed, hvilket de svagt stillede ledige ikke fuldt ud kan karakteriseres som. Det rejser en række problemer: Hvorledes passer de svagt stillede dagpengemodtagere ind i en foranstaltningssammenhæng, der normalt er gearet til at klare en anden målgruppes problemer? Hvilken indsats er bedst til at imødekomme de svagt stillede, så de får den yderligere hjælp, der må forventes at skulle til, dersom de skal bringes tilbage i beskæftigelse? Disse spørgsmål har det været undersøgelsens formål at belyse med udgangspunkt i den indsats, der finder sted i forbindelse med aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere. Formålet har været at beskrive aktiveringsindsatsen for de svagt stillede dagpengemodtagere. Formålet har også været at vurdere denne indsats med henblik på så vidt muligt at kunne svare på spørgsmålet om, hvilken indsats der fungerer bedst over for gruppen. Undersøgelsen er således i sit udgangspunkt tilrettelagt som en praksis- og anvendelsesorienteret undersøgelse, der skal skabe grundlag for at støtte og udvikle indsatsen for de svagt stillede dagpengemodtagere. Det formål vil imidlertid først kunne blive indfriet i forbindelse med den del, der afslutter det samlede undersøgelsesprogram, og som indebærer, at der udarbejdes en metodebog med konkret vejledning til praktikere. I forhold hertil tjener undersøgelsesde- FORORD 11

12 len, som denne rapport omhandler, til at tilvejebringe et vidensgrundlag, ud fra hvilket de praksisrettede vejledninger og anbefalinger i den kommende metodebog kan udarbejdes. I forbindelse med gennemførelse af undersøgelsen står vi i taknemmelighedsgæld til en række personer og institutioner. Det drejer sig for det første om alle de aktiveringsforanstaltninger og AF regionskontorer, som har været os behjælpelige med at udfylde spørgeskemaer og modtage os til observationsbesøg og interviews. I forbindelse med gennemførelsen af observations- og interviewundersøgelsen takker vi særligt alle deltagere og ansatte på aktiveringsforløbene, uden hvis medvirken og velvilje denne undersøgelse ikke havde været mulig. Endelig takker vi deltagerne i det midtvejsseminar, der blev gennemført i oktober, for deres konstruktive kommentarer til og perspektiver på undersøgelsen. Leif Chr. Hansen og Erik Tingsøe fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Henrik Christensen fra AF-Århus takkes desuden for deres gennemlæsning og kommentering af rapporten forud for udgivelsen. 12 FORORD

13 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra en undersøgelse udført af Sociologisk Analyse for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Undersøgelsen har til formål at beskrive de metoder, man anvender til aktiveringen af specielt svagt stillede AU-dagpengemodtagere. Med henblik på at løse denne opgave har vi undersøgt indhold, metoder og effekter i forhold til forskellige kategorier af foranstaltninger. Mere præcist søger vi med undersøgelsen at afdække, hvordan indhold, metoder og effekter forholder sig til specifikke målsætninger, målgrupper og grundmetoder, som man opererer med i AF-systemet særligt i tilknytning til gruppen af svagt stillede dagpengemodtagere. Resultaterne vil i relevant omfang blive sammenlignet med resultaterne fra to tidligere undersøgelser af aktiveringsmetoder på kontanthjælpsområdet. 2 Undersøgelsen er dog ikke kun en kortlægning af metoder, men indeholder også en analyse og fortolkning. Aktiveringsindsatsen i forhold til svagt stillede fører således naturligt to vigtige spørgsmål med sig, som rapporten også søger svar på: Hvad dækker betegnelsen svagt stillede ledige egentlig over i aktiveringssammenhæng, og på hvilket grundlag bygger den? Hvilken betydning har opfattelsen af svagt stillede ledige for den konkrete indsats? På den baggrund kommer vi frem til nogle registreringer og vurderinger med hensyn til, hvilke metodiske tilgange i forhold til gruppen af svagt stillede ledige, der synes hensigtsmæssige. 2 Berg Sørensen m.fl. og Mik-Meyer, og Berg Sørensen: Metoder i aktivering og forrevalidering (2000, a og b). INDLEDNING 13

14 Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse i samtlige AF-regioner med data fra både regionerne og de enkelte foranstaltninger i disse regioner. Spørgeskemaundersøgelsen har Sociologisk Analyse valgt at supplere med en observations- og interviewundersøgelse. I forbindelse med observations- og interviewundersøgelsen har i alt 8 medarbejdere medvirket. Det drejer sig om praktikant, stud. scient. adm. Trine Jacobsen; studentermedhjælp, Agnete Neidel; studentermedhjælp, Jeppe Keller; forskningsassistent, socialrådgiver Lis Thorbjørn Rasmussen; tidligere forskningsassistent og antropolog Nanna Mik-Meyer; forskningsassistent, cand. oecon., Thorsten Braun; forskningsassistent, etnograf Annemette Nielsen samt forskningschef, sociolog, Torben Berg Sørensen. Rapporten er udarbejdet af forskningsassistent, cand.oecon. Thorsten Braun og forskningsassistent, etnograf Annemette Nielsen, som også har fungeret som projektledere på henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og observations- og interviewundersøgelsen. Undersøgelse og rapportskrivning er foretaget under vejledning af forskningschef, sociolog, Torben Berg Sørensen, som også har skrevet forordet. Sekretær Pernille Rasmussen og forskningsassistenter Annie Nielsen og Lis Thorbjørn har fungeret som korrekturlæsere og har desuden bidraget med forslag til forbedringer. Læsevejledning Selve rapporten er opbygget således, at de enkelte kapitler kan læses selvstændigt med hjælp fra noteapparatet. Efter opsamlingen, som udgør første kapitel, gives i kapitel to en beskrivelse af undersøgelsens design. Kapitel tre har til formål at give et overblik over forskellige fakta vedrørende foranstaltninger og regioner, der indgik i spørgeskemaundersøgelsen. I kapitel fire afdækkes og analyseres indhold, metoder og effekter i forhold til forskellige kategorier af målsætninger som foranstaltningerne arbejdede med. I de efterfølgende to kapitler (fem og seks) er det henholdsvis målgrupper og 14 INDLEDNING

15 foranstaltningstyper/grundmetoder, der gøres til omdrejningspunktet for fremstillingen og analysen af indhold, metoder og effekter. I kapitel syv fremstilles og diskuteres nogle problemstillinger, som viser sig at være aktuelle på tværs af de forskellige kategorier af foranstaltninger. Kapitel otte indeholder konklusion og anbefalinger. Opsamlingen kan både læses som et samlet resume af rapporten og i enkeltafsnit som opsummeringer i forhold til rapportens enkelte kapitler. Vi har i rapporten anvendt to former for anførselstegn. Enkelte anførselstegn:.. anvendes i forbindelse med de kategorier, som undersøgelsen opstiller og gennemgående forholder sig til. Dobbelte anførselstegn: anvendes dels for at markere citater og dels for at markere en vendings eller et ords flertydige karakter. Nedenfor er opført en liste over de forkortelser af centrale begreber, der anvendes: I: Interviewer O: Observatør D: Deltager på forløbet A: Ansat V: Vejleder L: Leder INDLEDNING 15

16 Opsamling I 1.1 Opsamling: Fakta AF- regioner skelnede i altovervejende grad mellem svagt stillede dagpengemodtagere og ikke-svagt stillede dagpengemodtagere. Besvarelserne til spørgsmålet, om AF-regionerne har særlige tilbud til svagt stillede dagpengemodtagere bekræfter, at dette generelt var tilfældet hvilket viser, at man i AF-regionerne var bevidst om problemstillingen vedrørende aktiveringen af denne gruppe. Svarfordelingen siger dog ikke noget om aktiveringsindsatsen i praksis. Adspurgt om de mangler redskaber over for gruppen, svarede 10 AFregioner samtidig bekræftende. Disse tal afspejler således et behov for udviklingsarbejde vedrørende arbejdsmarkedspolitiske redskaber på dette område. Regionsbesvarelserne vedrørende samarbejdet viser, at der fandtes et større samarbejdsnetværk mellem de forskellige arbejdsmarkedspolitiske parter i de enkelte AF-regioner men også på tværs af AFregionerne. Generelt set kan man udfra vores data konkludere, at samarbejdet mellem regioner og de forskellige andre aktører, fra AFregionernes side blev opfattet som velfungerende og konstruktivt. Vedrørende udbyderstatus af de enkelte foranstaltninger kan det konstateres, at langt den største del af aktiveringstilbuddene i vores undersøgelse var selvejende, 41,5 % af foranstaltningerne tilhørte denne kategori. Andelen af privatejede foranstaltningerne var på 15,8 %. Det laveste antal foranstaltninger var i kommunalt regi. 3 3 Se tabel I OPSAMLING

17 Betragtningen af udbyderstatus og beskæftigelses- og uddannelseseffekter viser, at forskellene mellem foranstaltningernes selvvurderede gennemsnitlige beskæftigelses- og uddannelseseffekter var relativt store. Bundskraberen vedrørende den rene beskæftigelseseffekt var de kommunale foranstaltninger med kun 16,3 % af deres deltagere i ordinært arbejde. Til gengæld vurderede disse foranstaltninger, at over 40 % af deres deltagere fortsatte med en uddannelse. De højst vurderede beskæftigelseseffekter tegnede statslige og private foranstaltninger sig for. Statslige foranstaltninger vurderede, at 44,9 % af deres deltagere fortsatte i ordinært arbejde, efter at de deltog på aktiveringstilbudet. 39,5 % af deltagerne på private foranstaltninger kom efter deltagelsen i ordinært arbejde. 4 Med en vurderet andel på 32,7 % af deltagerne i ordinært arbejde, var det foranstaltningerne med deltagere, som havde den største beskæftigelseseffekt. Med hensyn til de bedste uddannelseseffekter efter deltagelsen, var det de store foranstaltninger med over 50 deltagere, der vurderede deres indsats som mest succesrig. 29,6 % af deltagerne fortsatte efter foranstaltningens egne vurderinger med en ordinær uddannelse. 5 Næsten hver anden foranstaltning havde en relativ lav andel svagt stillede dagpengemodtagere blandt deres deltagere (mellem 0 og 20 %). Lidt over 20 % af foranstaltningerne havde, efter deres egne vurderinger, udelukkende svagt stillede dagpengemodtagere som deltagere. 6 De kortvarige foranstaltninger, med en varighed på mindre end 5 uger, havde de relativt laveste beskæftigelseseffekter. Til gengæld fortsatte en forholdsvis stor andel af deltagere på disse foranstaltninger med en ordinær uddannelse (21,8 %). Foranstaltninger med en varighed på uger havde med hensyn til deres gennemsnitlige 4 Se tabel Se tabel Se tabel I OPSAMLING 17

18 andel deltagere i ordinært arbejde den største beskæftigelseseffekt (38,5 %). 7 Sammenhængen mellem den økonomiske indsats og udbytte i form af beskæftigelse var ret entydig. De foranstaltninger der brugte mere end kr. pr deltager/uge, vurderede deres beskæftigelseseffekt som højest med 36,4 % af deltagere, der kom i ordinært arbejde. Bundskraberen i forhold til den rene beskæftigelseseffekt var foranstaltninger med omkostninger lavere end kr. pr. deltager/uge. Her skal dog henvises til, at tallene som før nævnt indeholder en del usikkerhedsmomenter Opsamling: Målsætninger Overordnede resultater Udfra foranstaltningernes spørgeskemabesvarelser har vi defineret følgende målsætningskategorier: Ordinært arbejde. Opkvalificering. Afklaring. Personlig udvikling. Andet. Samtidig blev det konstateret, at tre typer af målsætningsopfattelser i praksis gjorde sig gældende på foranstaltningerne. Det drejede sig om eksplicitte, implicitte og individuelle målsætninger. Målsætningen opkvalificering blev anvendt på 223 af foranstaltningerne, der havde besvaret spørgeskemaet, og var således den hyppigst anvendte. Målsætningen afklaring forekom færrest gange (på 97 foranstaltninger). 9 7 Se tabel Se tabel og afsnit Se tabel I OPSAMLING

19 Andelen af svagt stillede dagpengemodtagere var efter foranstaltningernes egne vurderinger, med 45,7 % af deltagere, størst på de foranstaltninger, som vi kategoriserede under andet. Den næststørste andel svagt stillede dagpengemodtagere befandt sig, med 43,5 % af deltagerne, på foranstaltninger, der arbejdede med målsætningen afklaring. Den mindste andel af svagt stillede dagpengemodtagere befandt sig på forløb med målsætningen ordinært arbejde. 10 Generelt set fandtes en vist logisk overensstemmelse mellem målsætningerne og de anvendte grundmetoder. Uafhængig af målsætningen var det dog suverænt grundmetoden særligt tilrettelagt uddannelse der blev brugt hyppigst. 11 Angående foranstaltningernes vurderede beskæftigelses- og uddannelseseffekter viser tallene, at foranstaltningerne med målsætningen ordinært arbejde var de mest succesrige med 35,1 % af deres deltagere i ordinært arbejde. Med hensyn til den rene beskæftigelseseffekt var det foranstaltningerne med målsætningen afklaring, som klarede sig dårligst. 12 Deltagernes motivationsniveau blev gennemgående, uafhængig af målsætningerne, vurderet forholdsvist højt Ordinært arbejde Foranstaltningerne med målsætningen ordinært arbejde vurderede, at der gennemsnitlig var 38 % af deres deltagere, som tilhørte gruppen svagt stillede dagpengemodtagere. Efter særligt tilrettelagt uddannelsesforløb var det grundmetoden information og vejledning, der blev brugt oftest. Beskæftigelseseffekterne af disse foranstaltningerne blev vurderet til 35,1 % af deltagere, der kom i ordinært arbejde. Deltagernes udbytte var åbenbart præget af arbejdsmarkedsparathed, ordinært ustøttet arbejde og en forøgelse af jobsøgningsaktivitet. 13 Med hensyn til de mest succesrige foranstaltninger (hvad angik beskæftigelses- og uddannelseseffekt), der arbejdede med målsætningen ordinært arbejde, kan man skelne mellem meget specifikke indholdsbeskrivelser, med nogle helt klart afgrænsede 10 Se tabel Se tabel Se tabel Se tabellerne 4.5 og 4.6. I OPSAMLING 19

20 indholdsdele, og en mere generel oplæring i grundlæggende kvalifikationer. 14 I observations- og interviewundersøgelsen har vi fundet en høj grad af overensstemmelse mellem målsætninger blandt deltagere og ansatte på disse foranstaltninger. Især gav deltagerne udtryk for tilfredshed med og udbytte af de indholds- og metodeelementer, der blev brugt i forbindelse med vejledningen i jobsøgning. Samtidig fandt vi dog ofte eksempler på uoverensstemmelser mellem deltagernes og de ansattes opfattelse af relevansen af forløbets opbygning, hvilket medførte motivationsproblemer Opkvalificering Målsætningen opkvalificering er en af hovedstrategierne i den danske arbejdsmarkedspolitik. Opkvalificering søgtes især opnået via uddannelse af almen og specifik erhvervsrettet karakter. Andelen af svagt stillede dagpengemodtagere på disse forløb var gennemsnitligt 40 %. 15 Med hensyn til vurderingen af beskæftigelseseffekten var foranstaltninger med opkvalificering som målsætning, med 27,1% af deltagere i ordinært arbejde, lidt dårligere end foranstaltninger med målsætningen ordinært arbejde, hvorimod uddannelseseffekten lå højere. 16 Deltagernes udbytte var i høj grad skole- eller erhvervsuddannelse og faglig opkvalificering. 17 De mest succesrige opkvalificeringsforanstaltninger var i overvejende grad repræsenteret med grundlæggende EDB-undervisning som indhold. 18 I observations- og interviewundersøgelsen fandt vi, at deltagerne på forløb af denne type, var karakteriseret ved to grupper. Udsagnene fra den ene gruppe afspejlede stor overensstemmelse mellem egne og foranstaltningens målsætninger om opkvalificering. Dette gjaldt især på foranstaltninger, der repræsenterede de mest erhvervsrettede typer af opkvalificering. Den anden gruppe blev udgjort af ledige, der 14 Se afsnit Se tabel Se tabel Se tabel Se afsnit I OPSAMLING

21 forekom uafklarede omkring deres egne formål med at deltage på foranstaltningerne. Således fremstod afklaring ofte som en implicit målsætning fra foranstaltningens side. Metodisk kunne der konstateres problemer, dels når niveauforskellene blandt deltagerne var for store, dels når almen og specifik opkvalificering kombineredes på samme forløb. Samtidig var det på forløb med denne målsætning, at vi mødte de mest engagerede og motiverede deltagere Afklaring Andelen svagt stillede dagpengemodtagere blev på denne type af aktiveringsforløb vurderet til 43,5 %. 19 Efter særligt tilrettelagt uddannelse (39,5 %) blev grundmetoden information og vejledning oftest brugt (33,7 %). 20 De beskæftigelses- og uddannelsesmæssige effekter lå lidt under gennemsnittet. 19,6 % af deltagerne fortsatte i ordinært arbejde, 23,3 % i uddannelse. 21 Deltagernes udbytte blev beskrevet som skole-, erhvervsuddannelse eller afklaring med hensyn til erhvervs- og uddannelsesvalg. Afklaringsforløbene kunne deles op i tre indholdsgrupper: Afklaring i forhold til konkrete arbejdsområder, kompetenceafklaring og personlig udvikling og en kombination af afklaring og opkvalificering. Den observations- og interviewbaserede undersøgelse viste, at afklaring optrådte som mere eller mindre direkte målsætning på de fleste forløb. Dette giver anledning til en diskussion af indhold og metoder relateret til afklaring. Der ligges på denne baggrund op til, at målet om afklaring betragtes mere nuanceret i et samfundsmæssigt perspektiv frem for alene som et personligt problem. Undersøgelsen peger samtidig på behovet for, at målet med afklaringen i højere grad tydeliggøres og samstemmes mellem deltagerne og foranstaltningen. I forbindelse med metoder til afklaring viser de kvalitative data, at man især gjorde brug af pædagogiske strategier, der kombinerede omsorg/støtte og ansvar. Samtidig peger analysen på, at den 19 Se tabel Se tabel Se tabel 4.5. I OPSAMLING 21

22 individuelle vejledning især forekommer hensigtsmæssig samt at gruppevejledning kan være problematisk Personlig udvikling Andelen svagt stillede dagpengemodtagere vurderedes på disse foranstaltninger til at være 42 %. 22 Efter særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (49 %) blev grundmetoderne ordinær uddannelse (22,5 %) og information og vejledning (21,6 %) anvendt oftest. 23 Med hensyn til beskæftigelses- og uddannelseseffekten var disse foranstaltninger dårligst. 21,9 % af deltagere kom efter foranstaltningernes egne vurderinger i ordinært arbejde, 19,0 % af deltagere fortsatte med en uddannelse. Hele 36,4 % af deltagere befandt sig fortsat i ledighed. 24 Deltagernes udbytte blev vurderet til at være øget livskvalitet og selvtillid og personlig udvikling. 25 De mest succesrige foranstaltninger med målsætningen personlig udvikling var kendetegnet ved en indholdsbeskrivelse, der pegede i retning af personlig udvikling målrettet mod integration på arbejdsmarkedet. Observations- og interviewundersøgelsen peger på, at mange foranstaltninger og ansatte arbejdede udfra en målsætning om personlig udvikling, men at målsætningen ofte befandt sig på det implicitte eller individuelle plan. Metoderne til at opnå målsætningen om personlig udvikling havde oftest en arbejdsmarkedsrettet karakter. Metoder og redskaber baserede sig hovedsagligt på en blanding af konfrontation og omsorg/støtte som pædagogisk strategi. Analysen peger på, at specielt den konfronterende tilgang kombineret med målsætningens implicitte karakter medfører en risiko for grænseoverskridelser i forhold til deltagerne. At målsætningen frem for alt fremstod som implicit, medfører desuden en øget risiko for uoverensstemmelser mellem deltagernes og de ansattes mål med aktiveringen, der er uhensigtsmæssig i forhold til at opnå de eksplicitte målsætninger. 22 Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel I OPSAMLING

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen university of copenhagen Brugererfaringer Jöhncke, Steffen Publication date: 1997 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Jöhncke, S. (1997). Brugererfaringer:

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN?

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? THOMAS BREDGAARD, HANS HENRIK JØRGENSEN, RASMUS MADSEN, MARIA RYE DAHL & CHARLOTTE HANSEN SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Indhold 1. Sammenfatning og konklusioner...

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Rapport 9901 December 1999 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Handlingsplansamtaler en hån mod de arbejdsløse eller konstruktivt samspil med systemet?

Handlingsplansamtaler en hån mod de arbejdsløse eller konstruktivt samspil med systemet? Søren Peter Olesen Handlingsplansamtaler en hån mod de arbejdsløse eller konstruktivt samspil med systemet? Individuelle planer om aktivering og social integration er af voksende samfundsmæssig betydning.

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere