Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere"

Transkript

1 Thorsten Braun og Annemette Nielsen Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere spørgeskema- og interviewundersøgelse Sociologisk Analyse

2 Thorsten Braun og Annemette Nielsen: Metoder i aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere spørgeskema- og interviewundersøgelse Sociologisk Analyse Rolighedsvej 45B, 8240 Risskov Omslag: Anne Solmer Layout: Juana Jacobsen Tryk: Arbejdsmarkedsstyrelsen ISBN: udgave, 1. oplag, Århus 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copydan. Enhver anden udnyttelse uden Sociologisk Analyses og Arbejdsmarkedsstyrelsens skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

3 Indhold Forord 10 Indledning 13 Læsevejledning 14 Opsamling Opsamling: Fakta Opsamling: Målsætninger Overordnede resultater Ordinært arbejde Opkvalificering Afklaring Personlig udvikling Andet Opsamling: Målgrupper Overordnede resultater Kvinder Unge Ældre Indvandrere/flygtninge Personer med personlige og/eller sociale problemer Manglende uddannelse Uafklarede Andre Opsamling: Foranstaltningstyper og grundmetoder Overordnede resultater Information og vejledning Jobtræning Særligt tilrettelagt uddannelse Jobrotation Ordinær uddannelse Opsamling: Tværgående problemstillinger Motivation Anvendelsen af individuelle handlingsplaner Opfølgning Evaluering 40

4 Undersøgelsesdesign Spørgeskemaundersøgelsen Skemabesvarelser fra regionerne Skemabesvarelser fra foranstaltningerne Observations- og interviewundersøgelsen Generelt Datagrundlaget Bearbejdning af data Begrebsafklaring Svagt stillede dagpengemodtagere Grundmetoder, metoder og redskaber Effekter 55 AF-regioner og foranstaltninger AF-regioner og deres opfattelse af svagt stillede dagpengemodtagere Aktiveringsindsatsen overfor svagt stillede dagpengemodtagere Samarbejde mellem AF, kommunerne, a-kasser, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger Foranstaltninger Udbyderstatus Antal deltagere/andel etnisk fremmede Andel svagt stillede dagpengemodtagere og effekter Varighed Omkostninger 68 Målsætninger Kategorisering og brug af målsætninger Fordelingen af svagt stillede dagpengemodtagere Anvendelse af metoder Målsætninger og effekter/udbytte Ordinært Arbejde Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte Opkvalificering Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte 99

5 4.4 Afklaring Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte Personlig udvikling Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte Andet Beskrivelse af målsætninger Metoder og indhold Effekt og udbytte 130 Målgrupper Overordnet præsentation af data Målgrupper Målgrupper og svagt stillede dagpengemodtagere Målgrupper og anvendte grundmetoder Kvinder Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Unge Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Ældre/midaldrende Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Indvandrere/flygtninge Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Personer med personlige og/eller sociale problemer Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte 187

6 5.7 Personer med manglende uddannelse Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Uafklarede Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte Andre Generel målgruppebeskrivelse Indhold og metoder Effekt og udbytte 211 Foranstaltningstyper og grundmetoder Information og vejledning Indhold Metoder Effekt og udbytte Jobtræning Indhold Metoder Effekt og udbytte Særligt tilrettelagt uddannelse Indhold Metoder Effekt og udbytte Jobrotation Indhold Metoder Effekt og udbytte Ordinær uddannelse Indhold Metoder Effekt og udbytte Betydningen af roller og relationer 253

7 Tværgående problemstillinger Motivation Visiteringen til foranstaltningen Foranstaltningernes indhold Foranstaltningens opbygning Personalets kompetence og motivation Anbefalinger Anvendelse af individuelle handlingsplaner Opfølgning Evaluering 279 Konklusion 282 Bilag 287 Bilag 1: REGIONSSKEMA 287 Bilag 2: FORANSTALTNINGSSKEMA 295 Litteratur 311

8 Tabeloversigt Tabel 2.1: Antal foranstaltningsskemaer fordelt på de 14 AF-regioner 46 Tabel 3.1: Opdeling mellem svagt stillede og ikke-svagt stillede dagpengemodtagere (antal AF regioner) 57 Tabel 3.2: Mangler I redskaber over for svagt stillede dagpengemodtagere? (antal AF-regioner) 58 Tabel 3.3: AF-regionernes samarbejdsforhold 59 Tabel 3.4: AF-regionernes samarbejde med andre regioner 59 Tabel 3.5: Udbyderstatus (antal foranstaltninger) 61 Tabel 3.6: Udbyderstatus og andel svagt stillede dagpengemodtagere 61 Tabel 3.7: Udbyderstatus og effekter (i %) 62 Tabel 3.8: Antal deltagere på de enkelte foranstaltninger (antal foranstaltninger) 63 Tabel 3.9: Antal deltagere og effekter (i %) 64 Tabel 3.10: Andel etnisk fremmede på de enkelte foranstaltninger (antal foranstaltninger) 65 Tabel 3.11: Andel svagt stillede dagpengemodtagere (antal foranstaltninger) 65 Tabel 3.12: Andel svagt stillede dagpengemodtagere og effekter (i %) 66 Tabel 3.13: Varighed i uger (antal foranstaltninger) 67 Tabel 3.14: Varighed i uger og effekter (i %) 68 Tabel 3.15: Pris for tilbudet pr. deltager/uge (antal foranstaltninger) 69 Tabel 3.16: Omkostninger pr. deltager/uge for AF og effekter (i %) 70 Tabel 4.1: Målsætninger og antal foranstaltninger 72 Tabel 4.2: Målsætninger og andel svagt stillede dagpengemodtagere (i %) 75 Tabel 4.3: Målsætninger og anvendte grundmetoder (i %) 76 Tabel 4.4: Målsætninger og pædagogiske principper (gns.) 77 Tabel 4.5: Målsætninger og effekter (i %) 78 Tabel 4.6: Målsætninger og deltagernes udbytte (gns.) 79

9 Tabel 5.1: Foranstaltningernes definition svagt stillede dagpengemodtagere 133 Tabel 5.2: Oversigt over foranstaltningernes målgrupper (antal besvarelser) 136 Tabel 5.3: Andel svagt stillede dagpengemodtagere fordelt på foranstaltninger rettet mod særlige målgrupper (i %) 137 Tabel 5.4: Målgrupper og foranstaltningstyper/grundmetoder (i %) 138 Tabel 5.5: Målgrupper og pædagogiske principper (gns.) 139 Tabel 5.6: Målgrupper og effekter (i %) 140 Tabel 5.7: Målgrupper og udbytte for deltagere (gns.) 141 Tabel 5.8: Målgrupper og motivation (gns.) 142 Tabel 6.1: Foranstaltningstyper 213 Tabel 6.2: Foranstaltningstyper og pædagogiske principper (gns.) 215 Tabel 6.3: Foranstaltningstyper og andel svagt stillede dagpengemodtagere (i %) 216 Tabel 6.4: Foranstaltningstyper og effekter (i %) 217 Tabel 6.5: Foranstaltningstyper og udbytte (gns.) 218 Tabel 7.1: Målgrupper og mødeprocent (i %) 257 Tabel 7.2: Andel svagt stillede dagpengemodtagere og mødeprocent (i %) 258 Tabel 7.3: Målsætninger og mødeprocent (i %) 259 Tabel 7.4: Udsagn vedrørende fravær og holdninger dertil (i %) 261 Tabel 7.5: Foranstaltningstyper og motivationsniveau (gns.) 263 Tabel 7.6: Kender I deltagernes individuelle handlingsplaner? (i %) 272 Tabel 7.7: Foranstaltningernes holdninger til individuelle handlingsplaner (i %) 273 Tabel 7.8: AF-regioner og udsagn vedrørende individuelle handlingsplaner (antal AF-regioner) 274 Tabel 7.9: Andel foranstaltninger med opfølgning (i %) 277 Tabel 7.10: Andel foranstaltninger med løbende effektevalueringer (i %) 280

10 Forord Det sociale sikringssystem for ledige består i Danmark ligesom i en række andre lande i to søjler: En søjle for dem, som forventes at stå umiddelbart til rådighed for arbejdsmarkedet, og som sikres via AUdagpengesystemet. En søjle for dem, som har eller kan forventes at have en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og som sikres via de kommunale socialforvaltninger. Denne opdeling har på mange måder været oplevet som hensigtsmæssig derved, at man har kunnet målrette indsatsen over for de to hovedgrupper, så den modsvarede gruppernes forskellige grad af tilknytning til arbejdsmarkedet og behov. I de senere år har man imidlertid erfaret, at der blandt AUdagpengemodtagerne 1 syntes at være en voksende gruppe af ledige, hvis problem ikke alene kunne ses som mangel på beskæftigelse. De har en række andre ledsageproblemer, som gør, at de vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller i jobtræning på det normale arbejdsmarked. Under et betegnes gruppen som svagt stillede ledige. En mulig forklaring på den vækst, som mange synes at have erfaret, kan være den selektion, som har fundet sted i løbet af 1990 erne i takt med det generelle fald i ledigheden. Den beskæftigelsesmæssigt mest attraktive del af arbejdsstyrken må antages i stort omfang at have fundet beskæftigelse, således at det nu er den mere belastede del, der dominerer restledigheden. 1 For læsevenlighedens skyld anvender vi fremover betegnelsen dagpengemodtagere om denne gruppe af ledige. 10 FORORD

11 Problemet herved forstærkes af, at længerevarende ledighed i sig selv ofte er en belastende faktor for de ledige jf. oversigten over forskningsresultater herom i Nygaard Christoffersen (1995, 1996) samt Berg Sørensen (1983, 1984). De lediges selvtillid påvirkes som tendens negativt, og det samme gælder med hensyn til de lediges helbred og livskvalitet generelt. Især for mænd er ledighed også forbundet med en øget risiko for skilsmisse, misbrugsproblemer og i sidste ende social deroute. Det kan derfor ikke anses som overraskende, at der viser sig en restgruppe af ledige, der har sådanne problemer, og som kun kan forventes at komme tilbage i beskæftigelse, dersom der gøres en særlig indsats. Traditionelt har ledige med særlige problemer imidlertid ikke været et naturligt arbejdsområde i AU-dagpengesystemet. Forudsætningen for dette system har netop været, at de ledige var fuldt til rådighed, hvilket de svagt stillede ledige ikke fuldt ud kan karakteriseres som. Det rejser en række problemer: Hvorledes passer de svagt stillede dagpengemodtagere ind i en foranstaltningssammenhæng, der normalt er gearet til at klare en anden målgruppes problemer? Hvilken indsats er bedst til at imødekomme de svagt stillede, så de får den yderligere hjælp, der må forventes at skulle til, dersom de skal bringes tilbage i beskæftigelse? Disse spørgsmål har det været undersøgelsens formål at belyse med udgangspunkt i den indsats, der finder sted i forbindelse med aktivering af svagt stillede dagpengemodtagere. Formålet har været at beskrive aktiveringsindsatsen for de svagt stillede dagpengemodtagere. Formålet har også været at vurdere denne indsats med henblik på så vidt muligt at kunne svare på spørgsmålet om, hvilken indsats der fungerer bedst over for gruppen. Undersøgelsen er således i sit udgangspunkt tilrettelagt som en praksis- og anvendelsesorienteret undersøgelse, der skal skabe grundlag for at støtte og udvikle indsatsen for de svagt stillede dagpengemodtagere. Det formål vil imidlertid først kunne blive indfriet i forbindelse med den del, der afslutter det samlede undersøgelsesprogram, og som indebærer, at der udarbejdes en metodebog med konkret vejledning til praktikere. I forhold hertil tjener undersøgelsesde- FORORD 11

12 len, som denne rapport omhandler, til at tilvejebringe et vidensgrundlag, ud fra hvilket de praksisrettede vejledninger og anbefalinger i den kommende metodebog kan udarbejdes. I forbindelse med gennemførelse af undersøgelsen står vi i taknemmelighedsgæld til en række personer og institutioner. Det drejer sig for det første om alle de aktiveringsforanstaltninger og AF regionskontorer, som har været os behjælpelige med at udfylde spørgeskemaer og modtage os til observationsbesøg og interviews. I forbindelse med gennemførelsen af observations- og interviewundersøgelsen takker vi særligt alle deltagere og ansatte på aktiveringsforløbene, uden hvis medvirken og velvilje denne undersøgelse ikke havde været mulig. Endelig takker vi deltagerne i det midtvejsseminar, der blev gennemført i oktober, for deres konstruktive kommentarer til og perspektiver på undersøgelsen. Leif Chr. Hansen og Erik Tingsøe fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Henrik Christensen fra AF-Århus takkes desuden for deres gennemlæsning og kommentering af rapporten forud for udgivelsen. 12 FORORD

13 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra en undersøgelse udført af Sociologisk Analyse for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Undersøgelsen har til formål at beskrive de metoder, man anvender til aktiveringen af specielt svagt stillede AU-dagpengemodtagere. Med henblik på at løse denne opgave har vi undersøgt indhold, metoder og effekter i forhold til forskellige kategorier af foranstaltninger. Mere præcist søger vi med undersøgelsen at afdække, hvordan indhold, metoder og effekter forholder sig til specifikke målsætninger, målgrupper og grundmetoder, som man opererer med i AF-systemet særligt i tilknytning til gruppen af svagt stillede dagpengemodtagere. Resultaterne vil i relevant omfang blive sammenlignet med resultaterne fra to tidligere undersøgelser af aktiveringsmetoder på kontanthjælpsområdet. 2 Undersøgelsen er dog ikke kun en kortlægning af metoder, men indeholder også en analyse og fortolkning. Aktiveringsindsatsen i forhold til svagt stillede fører således naturligt to vigtige spørgsmål med sig, som rapporten også søger svar på: Hvad dækker betegnelsen svagt stillede ledige egentlig over i aktiveringssammenhæng, og på hvilket grundlag bygger den? Hvilken betydning har opfattelsen af svagt stillede ledige for den konkrete indsats? På den baggrund kommer vi frem til nogle registreringer og vurderinger med hensyn til, hvilke metodiske tilgange i forhold til gruppen af svagt stillede ledige, der synes hensigtsmæssige. 2 Berg Sørensen m.fl. og Mik-Meyer, og Berg Sørensen: Metoder i aktivering og forrevalidering (2000, a og b). INDLEDNING 13

14 Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse i samtlige AF-regioner med data fra både regionerne og de enkelte foranstaltninger i disse regioner. Spørgeskemaundersøgelsen har Sociologisk Analyse valgt at supplere med en observations- og interviewundersøgelse. I forbindelse med observations- og interviewundersøgelsen har i alt 8 medarbejdere medvirket. Det drejer sig om praktikant, stud. scient. adm. Trine Jacobsen; studentermedhjælp, Agnete Neidel; studentermedhjælp, Jeppe Keller; forskningsassistent, socialrådgiver Lis Thorbjørn Rasmussen; tidligere forskningsassistent og antropolog Nanna Mik-Meyer; forskningsassistent, cand. oecon., Thorsten Braun; forskningsassistent, etnograf Annemette Nielsen samt forskningschef, sociolog, Torben Berg Sørensen. Rapporten er udarbejdet af forskningsassistent, cand.oecon. Thorsten Braun og forskningsassistent, etnograf Annemette Nielsen, som også har fungeret som projektledere på henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og observations- og interviewundersøgelsen. Undersøgelse og rapportskrivning er foretaget under vejledning af forskningschef, sociolog, Torben Berg Sørensen, som også har skrevet forordet. Sekretær Pernille Rasmussen og forskningsassistenter Annie Nielsen og Lis Thorbjørn har fungeret som korrekturlæsere og har desuden bidraget med forslag til forbedringer. Læsevejledning Selve rapporten er opbygget således, at de enkelte kapitler kan læses selvstændigt med hjælp fra noteapparatet. Efter opsamlingen, som udgør første kapitel, gives i kapitel to en beskrivelse af undersøgelsens design. Kapitel tre har til formål at give et overblik over forskellige fakta vedrørende foranstaltninger og regioner, der indgik i spørgeskemaundersøgelsen. I kapitel fire afdækkes og analyseres indhold, metoder og effekter i forhold til forskellige kategorier af målsætninger som foranstaltningerne arbejdede med. I de efterfølgende to kapitler (fem og seks) er det henholdsvis målgrupper og 14 INDLEDNING

15 foranstaltningstyper/grundmetoder, der gøres til omdrejningspunktet for fremstillingen og analysen af indhold, metoder og effekter. I kapitel syv fremstilles og diskuteres nogle problemstillinger, som viser sig at være aktuelle på tværs af de forskellige kategorier af foranstaltninger. Kapitel otte indeholder konklusion og anbefalinger. Opsamlingen kan både læses som et samlet resume af rapporten og i enkeltafsnit som opsummeringer i forhold til rapportens enkelte kapitler. Vi har i rapporten anvendt to former for anførselstegn. Enkelte anførselstegn:.. anvendes i forbindelse med de kategorier, som undersøgelsen opstiller og gennemgående forholder sig til. Dobbelte anførselstegn: anvendes dels for at markere citater og dels for at markere en vendings eller et ords flertydige karakter. Nedenfor er opført en liste over de forkortelser af centrale begreber, der anvendes: I: Interviewer O: Observatør D: Deltager på forløbet A: Ansat V: Vejleder L: Leder INDLEDNING 15

16 Opsamling I 1.1 Opsamling: Fakta AF- regioner skelnede i altovervejende grad mellem svagt stillede dagpengemodtagere og ikke-svagt stillede dagpengemodtagere. Besvarelserne til spørgsmålet, om AF-regionerne har særlige tilbud til svagt stillede dagpengemodtagere bekræfter, at dette generelt var tilfældet hvilket viser, at man i AF-regionerne var bevidst om problemstillingen vedrørende aktiveringen af denne gruppe. Svarfordelingen siger dog ikke noget om aktiveringsindsatsen i praksis. Adspurgt om de mangler redskaber over for gruppen, svarede 10 AFregioner samtidig bekræftende. Disse tal afspejler således et behov for udviklingsarbejde vedrørende arbejdsmarkedspolitiske redskaber på dette område. Regionsbesvarelserne vedrørende samarbejdet viser, at der fandtes et større samarbejdsnetværk mellem de forskellige arbejdsmarkedspolitiske parter i de enkelte AF-regioner men også på tværs af AFregionerne. Generelt set kan man udfra vores data konkludere, at samarbejdet mellem regioner og de forskellige andre aktører, fra AFregionernes side blev opfattet som velfungerende og konstruktivt. Vedrørende udbyderstatus af de enkelte foranstaltninger kan det konstateres, at langt den største del af aktiveringstilbuddene i vores undersøgelse var selvejende, 41,5 % af foranstaltningerne tilhørte denne kategori. Andelen af privatejede foranstaltningerne var på 15,8 %. Det laveste antal foranstaltninger var i kommunalt regi. 3 3 Se tabel I OPSAMLING

17 Betragtningen af udbyderstatus og beskæftigelses- og uddannelseseffekter viser, at forskellene mellem foranstaltningernes selvvurderede gennemsnitlige beskæftigelses- og uddannelseseffekter var relativt store. Bundskraberen vedrørende den rene beskæftigelseseffekt var de kommunale foranstaltninger med kun 16,3 % af deres deltagere i ordinært arbejde. Til gengæld vurderede disse foranstaltninger, at over 40 % af deres deltagere fortsatte med en uddannelse. De højst vurderede beskæftigelseseffekter tegnede statslige og private foranstaltninger sig for. Statslige foranstaltninger vurderede, at 44,9 % af deres deltagere fortsatte i ordinært arbejde, efter at de deltog på aktiveringstilbudet. 39,5 % af deltagerne på private foranstaltninger kom efter deltagelsen i ordinært arbejde. 4 Med en vurderet andel på 32,7 % af deltagerne i ordinært arbejde, var det foranstaltningerne med deltagere, som havde den største beskæftigelseseffekt. Med hensyn til de bedste uddannelseseffekter efter deltagelsen, var det de store foranstaltninger med over 50 deltagere, der vurderede deres indsats som mest succesrig. 29,6 % af deltagerne fortsatte efter foranstaltningens egne vurderinger med en ordinær uddannelse. 5 Næsten hver anden foranstaltning havde en relativ lav andel svagt stillede dagpengemodtagere blandt deres deltagere (mellem 0 og 20 %). Lidt over 20 % af foranstaltningerne havde, efter deres egne vurderinger, udelukkende svagt stillede dagpengemodtagere som deltagere. 6 De kortvarige foranstaltninger, med en varighed på mindre end 5 uger, havde de relativt laveste beskæftigelseseffekter. Til gengæld fortsatte en forholdsvis stor andel af deltagere på disse foranstaltninger med en ordinær uddannelse (21,8 %). Foranstaltninger med en varighed på uger havde med hensyn til deres gennemsnitlige 4 Se tabel Se tabel Se tabel I OPSAMLING 17

18 andel deltagere i ordinært arbejde den største beskæftigelseseffekt (38,5 %). 7 Sammenhængen mellem den økonomiske indsats og udbytte i form af beskæftigelse var ret entydig. De foranstaltninger der brugte mere end kr. pr deltager/uge, vurderede deres beskæftigelseseffekt som højest med 36,4 % af deltagere, der kom i ordinært arbejde. Bundskraberen i forhold til den rene beskæftigelseseffekt var foranstaltninger med omkostninger lavere end kr. pr. deltager/uge. Her skal dog henvises til, at tallene som før nævnt indeholder en del usikkerhedsmomenter Opsamling: Målsætninger Overordnede resultater Udfra foranstaltningernes spørgeskemabesvarelser har vi defineret følgende målsætningskategorier: Ordinært arbejde. Opkvalificering. Afklaring. Personlig udvikling. Andet. Samtidig blev det konstateret, at tre typer af målsætningsopfattelser i praksis gjorde sig gældende på foranstaltningerne. Det drejede sig om eksplicitte, implicitte og individuelle målsætninger. Målsætningen opkvalificering blev anvendt på 223 af foranstaltningerne, der havde besvaret spørgeskemaet, og var således den hyppigst anvendte. Målsætningen afklaring forekom færrest gange (på 97 foranstaltninger). 9 7 Se tabel Se tabel og afsnit Se tabel I OPSAMLING

19 Andelen af svagt stillede dagpengemodtagere var efter foranstaltningernes egne vurderinger, med 45,7 % af deltagere, størst på de foranstaltninger, som vi kategoriserede under andet. Den næststørste andel svagt stillede dagpengemodtagere befandt sig, med 43,5 % af deltagerne, på foranstaltninger, der arbejdede med målsætningen afklaring. Den mindste andel af svagt stillede dagpengemodtagere befandt sig på forløb med målsætningen ordinært arbejde. 10 Generelt set fandtes en vist logisk overensstemmelse mellem målsætningerne og de anvendte grundmetoder. Uafhængig af målsætningen var det dog suverænt grundmetoden særligt tilrettelagt uddannelse der blev brugt hyppigst. 11 Angående foranstaltningernes vurderede beskæftigelses- og uddannelseseffekter viser tallene, at foranstaltningerne med målsætningen ordinært arbejde var de mest succesrige med 35,1 % af deres deltagere i ordinært arbejde. Med hensyn til den rene beskæftigelseseffekt var det foranstaltningerne med målsætningen afklaring, som klarede sig dårligst. 12 Deltagernes motivationsniveau blev gennemgående, uafhængig af målsætningerne, vurderet forholdsvist højt Ordinært arbejde Foranstaltningerne med målsætningen ordinært arbejde vurderede, at der gennemsnitlig var 38 % af deres deltagere, som tilhørte gruppen svagt stillede dagpengemodtagere. Efter særligt tilrettelagt uddannelsesforløb var det grundmetoden information og vejledning, der blev brugt oftest. Beskæftigelseseffekterne af disse foranstaltningerne blev vurderet til 35,1 % af deltagere, der kom i ordinært arbejde. Deltagernes udbytte var åbenbart præget af arbejdsmarkedsparathed, ordinært ustøttet arbejde og en forøgelse af jobsøgningsaktivitet. 13 Med hensyn til de mest succesrige foranstaltninger (hvad angik beskæftigelses- og uddannelseseffekt), der arbejdede med målsætningen ordinært arbejde, kan man skelne mellem meget specifikke indholdsbeskrivelser, med nogle helt klart afgrænsede 10 Se tabel Se tabel Se tabel Se tabellerne 4.5 og 4.6. I OPSAMLING 19

20 indholdsdele, og en mere generel oplæring i grundlæggende kvalifikationer. 14 I observations- og interviewundersøgelsen har vi fundet en høj grad af overensstemmelse mellem målsætninger blandt deltagere og ansatte på disse foranstaltninger. Især gav deltagerne udtryk for tilfredshed med og udbytte af de indholds- og metodeelementer, der blev brugt i forbindelse med vejledningen i jobsøgning. Samtidig fandt vi dog ofte eksempler på uoverensstemmelser mellem deltagernes og de ansattes opfattelse af relevansen af forløbets opbygning, hvilket medførte motivationsproblemer Opkvalificering Målsætningen opkvalificering er en af hovedstrategierne i den danske arbejdsmarkedspolitik. Opkvalificering søgtes især opnået via uddannelse af almen og specifik erhvervsrettet karakter. Andelen af svagt stillede dagpengemodtagere på disse forløb var gennemsnitligt 40 %. 15 Med hensyn til vurderingen af beskæftigelseseffekten var foranstaltninger med opkvalificering som målsætning, med 27,1% af deltagere i ordinært arbejde, lidt dårligere end foranstaltninger med målsætningen ordinært arbejde, hvorimod uddannelseseffekten lå højere. 16 Deltagernes udbytte var i høj grad skole- eller erhvervsuddannelse og faglig opkvalificering. 17 De mest succesrige opkvalificeringsforanstaltninger var i overvejende grad repræsenteret med grundlæggende EDB-undervisning som indhold. 18 I observations- og interviewundersøgelsen fandt vi, at deltagerne på forløb af denne type, var karakteriseret ved to grupper. Udsagnene fra den ene gruppe afspejlede stor overensstemmelse mellem egne og foranstaltningens målsætninger om opkvalificering. Dette gjaldt især på foranstaltninger, der repræsenterede de mest erhvervsrettede typer af opkvalificering. Den anden gruppe blev udgjort af ledige, der 14 Se afsnit Se tabel Se tabel Se tabel Se afsnit I OPSAMLING

21 forekom uafklarede omkring deres egne formål med at deltage på foranstaltningerne. Således fremstod afklaring ofte som en implicit målsætning fra foranstaltningens side. Metodisk kunne der konstateres problemer, dels når niveauforskellene blandt deltagerne var for store, dels når almen og specifik opkvalificering kombineredes på samme forløb. Samtidig var det på forløb med denne målsætning, at vi mødte de mest engagerede og motiverede deltagere Afklaring Andelen svagt stillede dagpengemodtagere blev på denne type af aktiveringsforløb vurderet til 43,5 %. 19 Efter særligt tilrettelagt uddannelse (39,5 %) blev grundmetoden information og vejledning oftest brugt (33,7 %). 20 De beskæftigelses- og uddannelsesmæssige effekter lå lidt under gennemsnittet. 19,6 % af deltagerne fortsatte i ordinært arbejde, 23,3 % i uddannelse. 21 Deltagernes udbytte blev beskrevet som skole-, erhvervsuddannelse eller afklaring med hensyn til erhvervs- og uddannelsesvalg. Afklaringsforløbene kunne deles op i tre indholdsgrupper: Afklaring i forhold til konkrete arbejdsområder, kompetenceafklaring og personlig udvikling og en kombination af afklaring og opkvalificering. Den observations- og interviewbaserede undersøgelse viste, at afklaring optrådte som mere eller mindre direkte målsætning på de fleste forløb. Dette giver anledning til en diskussion af indhold og metoder relateret til afklaring. Der ligges på denne baggrund op til, at målet om afklaring betragtes mere nuanceret i et samfundsmæssigt perspektiv frem for alene som et personligt problem. Undersøgelsen peger samtidig på behovet for, at målet med afklaringen i højere grad tydeliggøres og samstemmes mellem deltagerne og foranstaltningen. I forbindelse med metoder til afklaring viser de kvalitative data, at man især gjorde brug af pædagogiske strategier, der kombinerede omsorg/støtte og ansvar. Samtidig peger analysen på, at den 19 Se tabel Se tabel Se tabel 4.5. I OPSAMLING 21

22 individuelle vejledning især forekommer hensigtsmæssig samt at gruppevejledning kan være problematisk Personlig udvikling Andelen svagt stillede dagpengemodtagere vurderedes på disse foranstaltninger til at være 42 %. 22 Efter særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (49 %) blev grundmetoderne ordinær uddannelse (22,5 %) og information og vejledning (21,6 %) anvendt oftest. 23 Med hensyn til beskæftigelses- og uddannelseseffekten var disse foranstaltninger dårligst. 21,9 % af deltagere kom efter foranstaltningernes egne vurderinger i ordinært arbejde, 19,0 % af deltagere fortsatte med en uddannelse. Hele 36,4 % af deltagere befandt sig fortsat i ledighed. 24 Deltagernes udbytte blev vurderet til at være øget livskvalitet og selvtillid og personlig udvikling. 25 De mest succesrige foranstaltninger med målsætningen personlig udvikling var kendetegnet ved en indholdsbeskrivelse, der pegede i retning af personlig udvikling målrettet mod integration på arbejdsmarkedet. Observations- og interviewundersøgelsen peger på, at mange foranstaltninger og ansatte arbejdede udfra en målsætning om personlig udvikling, men at målsætningen ofte befandt sig på det implicitte eller individuelle plan. Metoderne til at opnå målsætningen om personlig udvikling havde oftest en arbejdsmarkedsrettet karakter. Metoder og redskaber baserede sig hovedsagligt på en blanding af konfrontation og omsorg/støtte som pædagogisk strategi. Analysen peger på, at specielt den konfronterende tilgang kombineret med målsætningens implicitte karakter medfører en risiko for grænseoverskridelser i forhold til deltagerne. At målsætningen frem for alt fremstod som implicit, medfører desuden en øget risiko for uoverensstemmelser mellem deltagernes og de ansattes mål med aktiveringen, der er uhensigtsmæssig i forhold til at opnå de eksplicitte målsætninger. 22 Se tabel Se tabel Se tabel Se tabel I OPSAMLING

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Aktivering i Danmark effektmålinger

Aktivering i Danmark effektmålinger Henning Hansen Aktivering i Danmark effektmålinger Artiklen præsenterer en række målinger af effekterne af aktiveringsforanstaltninger, dels på de aktiveredes senere beskæftigelsessituation og dels på

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere