NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND IV HEFTE 4-5 KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND IV HEFTE 4-5 KØBENHAVN 1952-53"

Transkript

1 NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND IV HEFTE 4-5 KØBENHAVN

2 * INDHOLD Side Louis Harmsen: Merulius tignicola sp. nov. og dens Forekomst i Danmark. (Summary: Merulius tignicola sp. nov. A new wood-destroying fungus in Denmark) 243 Ernst Hellmers: Phoma solanicola Prill. et Del. iagttaget i Danmark. (Summary: Phoma solanicola Prill. et Del. in Denmark) 257 K. Gram & Erik Jørgensem An easy, rapid and efficient method of counter-staining plant tissues and hyphae in wood-sections by means of Fast green or Light Green and Safranin 262 Jens Stordal: Notater om Storsopp i Våle, Vestfold. (Summary: The Fungus Flora in the parish of Våle, Vestfold, in Norway) 267 M. P. Christiansen: Bidrag til Kendskabet af Danmarks resupinate Svampe. II. Hydnaceae resupinatae. Radulum Fr. og Grandinia Fr. (Summary : Contributions to the resupinate fungus-flora of Denmark. II. Hydnaceae resupinatae. Radulum Fr. and Grandinia Fr.) 296 Morten Lange: Coolia odorata (Cool) Huijsman f. bispora f. nov. found in Denmark 307 F. H. Møller: Russula viseida Kudr. (Knippe-Skørhat) i Danmark. (Summary: Russula viseida Kudr. in Denmark) M. P. Christiansen: Bidrag til Kendskabet af Danmarks resupinate Svampe. III. Hydnaceae resupinatae. Odontia Fr., Mycoleptodon Pat., Mycoacia Donk og Kavinia Pilåt, (Summary: Contributions to the resupinate fungus-flora of Denmark. III. Hydnaceae resupinatae. Odontia Fr., Mycoleptodon Pat., Mycoacia Donk and Kavinia Pilåt) 314 Notitser 339 Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme ( ) 352 * REDAKTION: N.F.BUCHWALD F.H.MØLLER * Udgivet af Foreningen til Svampekundskabens Fremme Rolighedsvej 23, København V. Trykningen afsluttet December ~ Mycoleptodon Pat., Mycoacia Donk and Kavinia Pilåt) Notitser. Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme ( ). PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 MERULIUS TIGNICOLA SP. NOV. OG DENS FOREKOl\1ST I DANMAR K. *) Af LOUIS HARMSEN Teknologisk Institut, København. Mange aars undersøgelser af skader paa bygningstømmer foraarsaget ved angreb af træødelæggende svampe har vist, at der jævnsides med den velkendte "æ g t e" H u s s v a m p, Merulius lacrymans (Wulf.) Schum. forekommer en anden Merulius-art, somefterhaanden er blevet kendt her i landet under navnet L i Il e H u s s v a m p. Den kan ved en overfladisk betragtning ofte forveksles med A l m. H u s s v a m p, men den er dog i de fleste tilfælde vel karakteriseret, baade makroskopisk og mikroskopisk, saa den med sikkerhed kan skelnes fra Merulius lacrymans. Den Lille Hussvamp's systematiske stilling har været omstridt. De første danske fund blev henført til Merulius pinastri (Fr.) Burt (P i g - A a r e s v a m p), væsentligst paa grundlag af dens tynde frugtlegemer og smaa sporer. P i g - A a r e s'v a m p danner frugtlegemer, der er resupinate, tynde (ca. 1 mm) og med de for slægten karakteristiske lave, labyrintisk bugtede folder, som senere vokser ud til spidse tænder. Frugtlegemet omgives af en tynd, ret bred, steril rand, som af flere forfattere angives at være gulfarvet, mens andre angiver den som hvid eller hvidlig. Blandt ca. 200 undersøgte træprøver med angreb af L i Il e H u s s v a m p fandtes ca. 75 med frugtlegemer, og ingen af disse havde gulfarvet rand eller spidse tænder. Frugtlegemerne var t ynde, omgivet af en tynd, hvid rand, og folderne lave, sj ældnere 2-3 mm høje og svarende til udviklingen hos M. lacrumans, men i alle dele spædere. Det maatte derfor dreje sig om en anden art end M erulius pinastri) og det føltes naturligt at henføre den til den af F a l c k opstillede art M. minor (1912, p ). Denne art synes i alminde- * ) Denne Afhandling er publiceret som Fortryk 1. Juli *

4 lighed ikke at være anerkendt af mykologerne, da F a l c k ikke har givet nogen egentlig di agnose af den. Usikkerheden over for M erulius minor beror sikkert dels paa, at F a l c k selv gør opmærksom paa (1912, p. 400), at M. minor sandsynligvis er identisk med M. hydnoides Hennings (1903, p. 178 og 183), der almindeligt antages at være identisk med M. pinastri (Fr.) Burt, dels paa, at arten ikke synes at have været ret kendt uden for Tyskland. R e a (1922) anfører M. minor som varietet af M. lacrumans, mens den ikke nævnes ho s B o u r d o t & G a l z i n (1928), og heller ikke hos L i n d a u - U l b r i c h (1928), der betragter M. pinastri som en Hydnum-art. U l b r i c h (1941) medtager den som synonym til M. pinastri. B u r t (1917) og Bu c h w a l d (1928) anfører med nogen tvivl M. minor som synonym til M. pinastri, mens F e r d i n a n d s e n & J ø r g e n s e n ( ) betragter dem som synonyme. Arten er ikke nævnt hos Cartwright & Findlay (1946). I de tekniske haandbøger om konservering af træ m. m. anfører L i e s e (1928) med nogen tvivl M. minor som synonym til M. lvudnouies, mens Fig. 1. M eruzius tignicola. Specimen typicum. Del af frugtlegeme. Nat. st. - Type specimen. Part of fruit-body. Nat. size.

5 svampen ikke nævnes h os B u b - B o d m a r & T i l g e r (1922) eller Kollmann (1936). Da F a l c k ikke har givet nogen egentlig diagnose af Merulius minor, og navnet stadig giver anledning til forskellige fortolkninger, maa det forkastes baade som et nomen nudum og et nomen ambiguum og dubium (B i s b y 1945, p. 91). Merulius tignicola * ) sp. n. Syn. Merulius minor Falck, 1912, Hausschwammforsch. VI, p , sine diagnosi. D i a g n o s i s: Fungus resupinatus, tenuis, carnosus, a substrato facile separabilis, longitudine usque ad cm, sed saepius cm, crassitudine ca. 1 mm. Pars hymenophora rugis humilibus, labyrintheo sinuosis, usque ad 2-3 mm altis, forma et habitu eis M. lacrymantis similibus, sed tenuioribus, instrueta. Hymenium primo flavidum, postea flavobrunneum vel rubiginosum, statu sicco sepiabrunneum. Sporae sub microscopio flavidae, leves, late ovales, saepe unilateraliter applanatae, 4 X 5-6p. Chordae mycelii ex hyphis teneris, 2-3p latis, pariete tenui, et numerosis hyphis perlaxis, vasiformibus, 10-15p latis, formatae. Fungus et chordae mycelii hyphis pariete crasso carentes. Fig. 2. M erulius tignicola. Del af tværsnit af ca. 2 mm tyk streng og hyfeelementer. - Transverse section af a strand and hyphæ elements. - X 500. * ) tignum 1. = bjælke, forarbejdet træ,»t ømm er«.

6 Ad lignum arborum coniferarum in aedificiis. In Dania (Germania, Britannia). Specimen typicum: nr. 1391, Fuglebjerg, Sjælland, 16 / Arten afviger fra M. lacrymans foruden ved sporestørrelsen og det tyndere frugtlegeme (fig. 1) med tynd rand derved, at frugtlegemet er opbygget af tyndvæggede, farveløse hyfer, uden de for M. lacrymans karakteristiske, tykvæggede, svagt farvede, mekaniske hyfer; disse mangler ogsaa i mycelstrengene (fig. 2). De er fine, hvide, noget affladede, ret bløde og skøre; undtagelsesvis kan de blive ca. 2 mm tykke og er da ret haarde. Sporeprøver fra 34 fund er blevet undersøgt og maalt (tabel 1 og fig. 3-5). Der er foretaget 50 maalinger af hver prøve, i enkelte tilfælde flere. Sporebredden viser sig ret konstant mellem 3.5 og 4.51-', med faa afvigelser til begge sider, mens længden er meget varierende, fra 4 til 91-', med flertallet af sporer mellem 5 og 71-'. Det er en betydelig større spredning end angivet hos F a l c k (1912, p.29, tab. VI). Den store spredning findes især inden for enkelte prøver, f. eks. nr. 607, Brædstrup; i præparatet herfra findes foruden de i tabellen anførte en del smaa, næsten kuglerunde sporer, ca. 31-' (fig. 4). Fore- Q(JO OOCJG O 0 0 (J 00 Fig. 3. M er u li us tignicola. Sporer af nr. 1391, speeimen typieum. - Spores of no. 1391, type specimen. - X o O O ~ o0000 CJ 0 0 O OOCJ Fig. 4. Merulius tignicola. Sporer af nr Spores of no X komsten af disse smaa sporer samtidig med usædvanlig store sporer kan maaske tyde paa uregelmæssigheder i kernedelingsprocesserne ved sporedannelsen. De største sporer kommer i samme størrelsesklasse som sporerne hos M. lacrumans, men da de er saa faatallige, vil de ikke give anledning til fejltagelse, især da frugtlegemet ogsaa har anden bygning.

7 TABEL 1 Sporemaalinger- af M e r u liu s ti g n i c o l a sp. nov. (n = 50) P r øve største br edde i Il L æn g de i Il Lokalitet n r. In I 3 I 3.5 I 4 I 4.5 I 5 IH I 4 I 4.5 I 5 I 5.5 I 6 I 6.5 I 7 I 7.5 I 8 I 8.5 I 9 57 K øbenha vn, S H8 L anges ø, F H elsing ør, S Dauga a r d, J H a rndrup, F *) B rædstrup, J Hvalpsund, J Br ønderslev, J København, S No rdenskov, J H a rndrup, F Faabor g, F Fovslet, J Ve sl øs, J Hinnerup, J Stryn ø Aalb org, J o.i Hundested, S H orsens, J Ry, J **) Fuglebjerg, S lj A r de n, J ***) F. L angeskov, Assens, F I Lumsa as, S F arsø, J Vemb, J J. Dybvad, Flemming, J Gamby, F Langholt, J H øjrup, F li H erlufma gl e, S H adsten, J I\:l t+> -J ( n = 1900) 4.0 I I I 1 I ' / 5 I I 1 F. = Fyn; J. = Jylland; S. = Sjælland. *) n = 150; spor er meget varierende. **) n = 100 ; sp eci m en typicum. ***) n = 100.

8 /0 100 Fig. 5. M eru li u s tignicola. Grafisk fremstilling af sporernes variation (p a a grundlag af tabel 1). - Graphs showing the variation af the spores. Basidierne (fig. 6) er 5-6p brede, med ca. 5p lange sterigmer, maalt paa et frugtlegeme dannet i kultur. Det angrebne træ bliver brunfarvet og mørnet, med sprækker paa langs og tværs (fig. 7). Sprækkestykkerne er normalt mindre end hos træ angrebet af M. lacrymans, og tværsprækkerne er kraftigere end ved angreb af Coniophora cerebella. I sprækkerne findes som regel tyndt, hvidt mycelium med fine strenge, ligesom ogsaa overfladen ofte er dækket af et Fig. 6. M er uli us tign i col a. Basidier og sporer fra frugtlegeme dannet i r enk ult ur (nr. 1565). - Basidia and spores from fruit-body formed in pure culture. X 1200.

9 - 249 Fig. 7. M erulius tignicola. Underside af gulvbræt med tyndt hindemycel, fine strenge og med karakteristisk sprækkedannels e. - A flooring board with thin mycelium sheets, minute strands and with the ch aracteristic cracking. Fig. 8. M er uliu s tignicola. Frugtlegemer dannet i to lag, det ældre kan skimtes gennem den tynde mycelhinde (nr. 1416). - F'ruitbodies formed in two layers, the older one can be seen through the thin mycelium sheet.

10 hvidt, hindeagtigt mycelium med strenge. Frugtlegemet udvikles paa det hindeagtige mycel, og ofte dannes et nyt frugtlegeme direkte oven paa det gamle (fig. 8); i kultur er det f. eks. sket med 1 å 2 maaneders mellemrum. Svampen synes at kræve ret stor og konstant fugtighed for at udvikle frugtlegemer. Væksten er langsom, mm pr. døgn i renkultur (M. lacrymans 5 mm i samtidige forsøg), men ødelæggelsen af træet kan blive lige saa fuldstændig som ved angreb af M. lacrymans; træet behøver i øvrigt ikke først at være mere eller mindre ødelagt af andre svampe. I forsøg med forskellige isolater er der hos gran konstateret et vægttab paa op til 31 % i løbet af 20 uger og i et 10 maaneders forsøg op til 41 % ; i samtidige forsøg med M. lacrymans ca. 50 %. Hyferne i veddet (fig.9) er fine, med talrige, simple øskendannelser, og ofte er de besat med kalk-krystaller. De kan ikke med sikkerhed skelnes fra hyfer af M. lacrymans. Fig. 9. M eruliu«tignicola. Hyfer i ved (gran i renkultur a f nr. 1565). - Hyphæ in wood of spruce in pure culture. X 475. Merulius tumicoui, der er paavist paa ca. 200 til Teknologisk Institut indsendte træprøver, synes at være udbredt over hele Danmark (fig. 10). Den forekommer navnlig i det nederste bjælkelag i ejendomme uden kælder, hvor den er en hyppig aarsag til den tilstand i træet, der almindeligvis betegnes som raad. Den angriber bjælker, gulvbrædder og fodpaneler, baade af gran og fyr. En enkelt gang er den ogsaa paavist i en gulvbjælke af eg, der var stærkt ødelagt, men angrebet stammer antagelig oprindeligt fra nærliggende fyrretræ, som var stærkt angrebet. I renkultur (1.5 % Maltekstraktagar) er myceliet hvidt, ret tyndt og uregelmæssigt (fig. 11). Væksten er ofte uregelmæssig, saaledes at "myceltunger" vokser stærkere frem end det omgivende mycel, og især paa kulturglassets vægge kan disse "tunger" naa langt frem foran det øvrige mycel. Hyferne er forsynet med talrige øskenceller (fig. 12). I ældre kulturer uddifferentieres fine strenge, og kulturerne bliver undertiden gulplettede ligesom kulturer af M. lacrymans. I

11 Fig. 10. M er u li ue tignicoza. Ko rt over udbr edels en i Danmark. - showing the distri bution in Denmark. Map modsætning til denne danner M. tignicola i kultur ret ofte frugtlegemer, især i større kulturglas. Frugtlegemerne dannes da hyppigt paa glasvæggen ; de er fremkommet paa alle aarstider, dels i renkulturer (fig. 13), dels i "r aakult ur er", d. v. s. paa angrebet træ i fugtigt kammer (fig. 14). Der er foretaget enkelte sporemaalinger til sammenligning med det oprindelige materiale; i det ene tilfælde er sporerne lidt smallere, men i de andre (nr og 2240) er sporerne noget længere end sporer fra det oprindelige materiale (tabel 2).

12 TABEL 2 Sporemaalioger ira frugtlegemer af M e r u l i u s t i g o i c o l a sp. o. fremkommet i kultur (0=50) Største bredde i Il Længde i I ' P røve I Lokalitet n r ml [ Is Lum saas, S I renk ult ur " 1565 Farsø, J raak ultur " 2240 Balle r up, S renkult ur " I Fig. 11. M erulius tignicola. F'ire uger gammel renk ult ur af forskellige isol ater : n r. 1477, isol er et fra mycel i raak ult ur, a ug. 1945; nr. 1549, isoleret f ra sporer, no v ; nr. 1565, isoleret f r a ungt frugtlegeme i raakultur, jan. 1946; nr. 1613, m ed frugtlegeme, isoleret fr a m yce l i raak ult ur, m a rts 1946; n r. 1642, isol er et fra ungt frugtlegeme i raak ult ur, aug ; nr. 1714, isoleret fra mycel i raa k ult ur, aug ; n r. 2118, som 171 4, juni 1948 ; nr. 2240, m ed frugtlegeme, isoleret f ra sporer af frugtlegeme i r a akultur, jan ; F.P.R.L. n r. 149, modta get fra For est P r oduets R esearch La bo r a t ory i Engl a nd 1947, 5 dage yn gre end de øvrige kultur er. 4 we ek s old cultures of differ ent isola tes: no. 1477, is ola t ed f rom mycelium, aug ; n o. 1549, polysporous culture, nov ; no. 1565, tissue cultur e from young fruit-body, jan. 1946; no. 1613, fruiting, isolated f rom mycelium, m arch 1946 ; no. 1642, tissue cult ur e from young fruit-body, aug. 1946; no. 1714, isolated from mycelium, a ug ; no. 2118, isolated from mycelium, june ; no. 2240, fruiting, polysporous cult ure, jan ; F.P.R.L. no. 149 rece ive d from Forest P roduets Research Laboratory, England, oct (5 days younger than the other cultures ).

13 Fig. 12. M erulius t ignicola. Hyfer fra luftmycel i renkultur (nr. 1565). - Hyphæ f rom aerial mycelium in pure culture. - X 500. Fig. 13. Merulius tignicola. Frugtlegeme dannet i renkultur (nr. 2240), podet 21/ ] , foto 9/ E. H ellm ers. - Fruit-body (no. 2240) formed in pure culture. inoculated 21 / , phot. 9/ E. H ellmers. Nat. size.

14 Dette er ikke overensstemmende med angivelserne hos F a l c k (1912, p.29, tab. VI), som finder, at sporerne fra frugtlegemer af M. minor i kultur er mindre end sporer fra "naturligt" forekommende frugtlegemer. Fig. 14. M erulius tignicola. Frugtlegeme (nr. 967) dannet i raakultur, x 3, startet 12/ , fot. 19/ Fruit-body formed on the wood in damp chamber, start ed 12 / , phot. 19 1t X 3. M erulius tignicola er paa grund af sin langsomme vækst og ret ringe udbredelsesevne ikke saa farlig en bygningssvamp som den med rette frygtede M erulius lacrymans. Dens krav til fugtighed gør ogsaa dens forekomst mere lokal, og foranstaltningerne ved dens bekæmpelse bliver derfor heller ikke saa omfattende. Utvivlsomt er den ofte blevet overset og negligeret, og til andre tider forvekslet

15 med M. lacrymans. I sin typiske udvikling er den let kendelig, ogsaa makroskopisk, men ved mindre typiske angreb er mikroskopiske undersøgelser nødvendige, helst i forbindelse med dyrkningsforsøg. Ved henlægning af det angrebne træ i fugtigt rum vil myceliet af M. lacrymans som regel bryde frem i løbet af 4-5 dage, mens det ofte varer dage, inden myceliet viser sig hos M. tignicola; den synes i øvrigt ikke at blive saa stærkt hæmmet af skimmelsvampe som M.lacryma ns. Til undersøgelser vedr ør ende tømmerødelæg gende svampe og til trykning af nærværende afhandling har»la urits Andersens Fond«givet økonomisk støtte, hvorfor jeg er fondet megen tak skyldig. SUMMARY Merulius tignicola sp. nov. A new wood-destroying fungus in Denmark. A wood-destroying fungus from timber in buildings in Denmark is deseribed as a new species: M erulius tignicola. A Latin diagnosis is given on page 245. As com pared with Merulius lacrymans the fruitbody is thinner, with thin margin and the spores are smaller, 4 X 5-6p. In the fruit-body and the strands there are no thickwalled fiber hyphæ as found in M. lacrymans. M. minor Falck may be considered as synonym. F a l c k has given no diagnosis of M. minor, and F a l c k himself is in doubt about the value of the species, which by several authors has been referred to M. hydnoides Henn. or M. pinastri (Fr.) Burt, but wrongly in the present author's opinion. Consequently M. minor Falck is to be rejected as a nomen nudum and a nomen ambiguum (dubium). In culture the growth is slow, the mycelium is white and rather irregular. The hyphæ are hyaline, thin-walled, 3-5p, and with numerous clamp connections. Fruit-bodies are not uncommon in cul tures and are formed at any time of the year. In table 1 spore-measurements of 34 specimens are given and in table 2 measurements of spores from fruit-bodies formed in culture are compared with spores from the original specimen. A slight difference is seen especiaily in the length.

16 M. tignicola needs rather high moisture-content in the wood. Even if the growth is slow, the wood is badly destroyed. In experiments the loss in weight of the wood (Norwegian spruce) was up to 31 % during 20 weeks and 41 % during 10 months. The hyphæ in the wood are delicate with numerous clamp connections and often with crystals. It prefers coniferous wood, only once seen on oak, and it is found on joists and boards in buildings all over the country. The map (fig. 10) shows the distribution of some 200 Danish specimens. Parts of the type specimen are deposited in the Department of Plant Pathology of the Royal Veterinary and Agriculture College, Copenhagen; the Herbarium in Royal Botanic Gardens, Kew, England; the Farlow Herbarium of Harvard University, U. S. A. and the Botanical Museum of Uppsala University, Sweden. LITTERATUR Bisby, G. R. (1945): An Introduetion to the Taxonomy and Nomenelature of Fungi. Bourdot, H. & Galzin, A. (1928): Hymenomycetes de France. Bub-Bodmar, F. & Tilger, B. (1922): Die Konservierung des Holzes. Buchwald, N. F. (1928): De danske Arter af Slægten Merulius (Hall.) Fr. Med en særlig Omtale af Gruppen Coniophori Fr. Dansk Bot. Arkiv, Bd. 5, Nr. 21. Burt, E. A. (1917): Merulius in North America. Ann. Miss. Bot. Gard. IV. Cartwright, K. St. G. & Findlay, W. P. K. (1946): Decay of Timber and its Prevention. Falck, R. (1907): Wachstumsgesetze (i Mimer: Hausschwammforschungen I). (1912): Die Merulius-Faule des Bauholzes (i Mimer: Hausschwammforschungen VI). Ferdinandsen, C. & Jørgensen, C. A. ( ): Skovtræernes Sygdomme. Hennings, P. C. (1903): tiber die in Gebauden auftretenden wichtigsten holzbewohnenden Schwamme, Hedwigia 42. Kol1mann, F. (1936): Technologie des Holzes. Liese, J. (1928): Zerstorung des Holzes durch Pilze (i Mahlke-Troschel: Handbuch der Holzkonservierung. 2. Aufl.). Lindau-Ulbrich (1928): Kryptogamenflora, Bd. 1, Die hoheren Pilze. 3. Aufl. Mez, C. V. (1908): Der Hausschwamm. Rea, C. (1922): British Basidiomycetes. Ulbrich, E. (1941): Hausschwamm, Nassfaulen (Trockenfåulenj und andere Zerstorer unseren Hauser und Bauten. København, Februar 1951.

17 PHOMA SOLANICOLA PRILL. ET IAGTTAGET I DANMARK D EL. Af ERNST HELLMERS Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Plantepatologisk Afdeling. Meddelelse N r. 36. Paa Statens Forsøgsstation ved Studsgaard bemærkede man i Juli 1949, at der i en Kartoffelkultur af Sorten "Up to date" fremkom brunsorte, uregelmæssige Skjolder paa den nedre Del af de grønne Stængler. Man antog straks Sy gdommen for at være Kartoflens Sortbensyge (Erw inia phytophthor a) *), men da Pletterne med Alderen blev lysere, og Sygdommen tillige bredte sig opefter paa Kartoffelstænglerne, opgav man Tanken om Sortbensyge og anmodede Landbohøjskolens plantepatologiske Afdeling om nærmere at undersøge Sygdommen. Der blev herefter til Undersøgelse indsendt 10 syge "Up to date"-planter og til Sammenligning 10 typisk sortbensyge " Bint je"-planter. Ved Undersøgels en viste det sig ganske rigtig, at Bintje-Planterne var stærkt angrebet af Sortbensyge. Alle de underjordiske Stængeldele og kun nogle faa cm af de overjordiske var sort vaadforraadnede paa den for Sortbensyge karakteristiske Maade. Alle Moderknoldene var fuldstændig opløst, og af Datterknolden e var ca. 25 % mere eller mindre vaadforraadnede. Fra disse vaadforraadnede Knolde isoleredes i alle Tilfælde Bakterien Erwinia phsitopiithora, der er Aarsag til Sortbensyge hos Kartofler. "Up to dat e"-plant erne frembød derimod et helt andet Skue. Planternes underjordiske Dele var fu ldstændig sunde, ja se lv Læggeknoldene var friske, omend en Del skrumpne, men paa de overjordiske *) Efter amerikanske Forfattere skal Bakterien hedde Erwinia atroseptica (van Hall) J ennison. F R IES IA I V

18 Fig. 1. Stængler af Solanum t ub erosum (»Dp to date«) m ed N ekroser, f ra hvilke P ho m a solanicola isoleredes. Nat. Størr. Stængeldele - især ved Basis af disse - fandtes en hel Del meget uregelmæssige, ofte langstrakte, purpurbrune eller lysere, mørktr andede Skjolder (Fig. 1) ; de syge Stængler var skøre og knækkede let, hvor der fandtes større Nekroser. Unge Pletter var ensfarvet purpurbrune og havde en vis Lighed med Kartoffelskimmelens Stængelangreb, medens ældr e og større, ofte stængelomfattende Skjolder efterhaanden fik et lyst, graagult til smudsig hvidt, spr ukkent og nekrotiseret Mid t erparti. He ri udvikledes ret hurtigt talrige, smaa, sor te P yknider ( p) (Fig. 2 og 3) med hya line, bredt elli psoidis ke, biguttulate Sporer, der F ig. 2. P ho m a solan i co la. Pyknider Stængelsaa r. X 30. et

19 259 - maalte 6-10 X 2,5-4,5/1 (Fig. 4). Fra baade unge og gamle Stængelpletter f or søgtes forgæves Isolation af plantepat og ene Bakterier; derimod fremkom der bestandig et først hvidt, siden grø n brunt Mycelium, hvori der efter 3-5 Døgns Forløb udvikledes sor t e, kuglefo rmede Pyknider med Sporer, der F ig. 3. P ho m a solanicola. Snit igennem en moden Pyknide. X 140. n øj e svarede t il de paa Kartoffelstænglerne fundne Spor er og til den i Litteraturen givne Beskrivelse af Phoma solani cola Prill. et Del. Phoma solanicola er, saa vidt Forf. kan se, ikke tidligere iagttaget Danmark. Svampen er først beskrevet fra Frankrig, hvor Prillieux & Delacroix i 1890 fandt en dengang helt ny Phoma-Art paa levende Kartoffelstængler af Sorten "Richters Imperator", som de beskrev under Navnet Phoma solanicola. Fig. 4. Konidier af Phoma solani cola. X 400. Senere er Svampen omtalt enkelte Gange fra andre Lande, saaledes fra Tyskland af E. Ko h l e r (1928), fra Holland af N. van Poeteren (1930) og fra Litauen af K. B r u n d z a (1937). De to franske Mykologer skriver om Phoma solanicola, at den paa Kartoffelstængler fremkalder først ensfarvet mørke, siden lyse, brun- eller sortrandede Pletter, og at Angrebet gør Stænglerne skøre og tilbøjelige til at knække. I Pletterne dannes talrige, rundagtige, sorte Pyknider med ellipsoidiske, hyaline og encellede Knopceller, der er forsynet med en Oliedraabe ved hver Ende, og som maaler 7,5 X 3/1. Denne Beskrivelse passer saa nøje paa det danske Mate- 17*

20 riale, at der næppe kan være Tvivl om, at den paa "Up to date" iagttagne Svamp er identisk med den af P r i Il i e u x & D e l a c r o i x beskrevne Phoma solanicola. Svampen betegnes af Prillieux & Delacroix som en alvorlig Snylter, der ved sit ødelæggende Angreb paa Kartoffelstænglerne standser Knoldenes Vækst alt for tidligt. I Tyskland har E. K 6 h l e r (1928) udført talrige Smitteforsøg med Phoma sol anicola, men imidlertid ikke kunnet afsløre nogen Patogenitet hos Svampen, idet samtlige Forsøg paa at smitte Kartofler med Renkulturer faldt ne gativt ud. Forf.s nylig udførte Smitteforsøg med de danske Isolat er fra "Up t o date" er ligeledes slaaet fejl. Det vilde derfor være interessant, om vi i Fremtiden maatte blive gjort opmærksom paa formodede Angreb af Pho ma solani cola, saaledes a t der kunde blive anstillet flere Smitteforsøg for derigennem at faa klarlagt, om Svampen virkelig kan optræde som primær Parasit. Foreløbig bør man vist betragte dens Parasitisme med nogen Reservation og antage, at Svampen højst er en Svækkelsesparasit, der - naar passende Lejlighed gives - kan gør e ondt værre. Der er i Litteraturen ikke angivet noget Bekæmpelsesmiddel mod Sygdommen, men det er vel overvejende sandsynligt, at en grundig udført Bekæmpelse af Kartoffelskimmel med gentagne Sprøjtninger med 2 % Bordeauxvædske og omhyggelig Destruktion af Toppen om Efteraaret vil kunne holde Angrebet af Phoma solanicola nede paa et betydningsløst Minimum. SUMMARY Phoma solanicola Prill. et Del. in Denmark Phoma solanicola Prill. et Del. has be en found in Denmark on living stems of the potato variety " Up to date". The fungus eauses large, darkbrown, irregular discolorations which later become necrotic and somewhat yellowish to dirty white in the middle (Fig. 1). Here numerous, roundish pycnidia appear (Fig. 2 and 3), at first immersed, later somewhat prominent. Conidia ovoid, hyaline, biguttulate, 6-10 X p (Fig. 4). All inoculation experiments have failed.

21 261 LITTERATUR Brundza, K.: Report of the Phytopatological Section of the Plant Protection Station in Lithuania for the year pp. Kaunas, Burkholder, W. H. & Smith, Wilson L.: Erwinia atroseptica (van Hall) Jennison and Erwinia carotovora (Jones) Holland. - Phytopathology 39: , Dowson, W. J.: Bacterial Plant Diseases. London Grove, W. B.: British stem- and leaf-fungi (Coelomycetes). - Vol. 1 : 106, Kobler, E.: Zu r Kenntnis von Phoma solan icol a P rill. et Del. - Angew. Bot. 10: , Prillieux, Ed.: Maladies de s plantes agr icoles et de s arbres f ruitiers et forestiers causees par des parasites veg etaux, Pp , Paris Prillieux & Delacroix: Sur une maladie de la Pomme de terre produite par le Phoma solanicola nov. sp. - Bull. Soc. Mycol. France 6: , Van Poeteren, N.: Verslag over de werkzaamheten van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar Versl. in Meded. Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen 62, 142 pp., København, Marts 1950.

22 AN EASY, RAPID AND EFF ICIENT METHOD OF COUNTER-STAINING PLANT TISSUES AND HYPHAE IN WOOD-SECTIONS BY MEANS OF FAST GREEN OR LIGHT GREEN AN D SAFRANIN By K. GRAM *) and ERIK J0RGENSEN **) Various methods of counter-staining hyphae in ve ss els and tracheids have been proposed and are, if successful of great importance t o the studie s of the f un gi causing decay in wood. The Safranin-Picroanilin counte r -staining by C art w ri gh t (1929) has, as far as the present authors know, been consider ed the best and hence the most us ed method. However it eannot be denied t hat certain difficulties occur, du e partly to t he ext re me ly short time for the various processes, partly t o the r at he r complicated s cheme, and partly to the uncertaint y in getting a suitable degree of ove r staining in Safranin. Safranin and Light green (or more recently Fast green) have been recommended fo r differential staining in nearly all microtechniques (s ee f. i. J o h a n s e n 1940, U Il s t r u p 1937 and M o o r e 1936). The two dyes have been used separately in rather complicated schedules of staining, and overstaining by on e of the colours may be difficult to avoid. An easier, or we may say "more foolproof" but, at least just as effective, method ought to be heartily welcomed by many investigators of decay in timber. In using a mixture of Fast green (or Light green) and Safranin in alcohol the present authors believe to have found out an easy, * ) Professor in Botany, Department of Systematic Botany, The Royal Veterinary- and Agricultural College, Copenhagen, Denmark. ** ) Assistant in Forest Pathology, Department of Plant Pathology, The Royal Veterinary and Agricultural College, Copenhagen, Denmark

23 rapid and nearly never dailing method for this purpose. This method was first worked out for plant anatomical purposes (G r a m 1936). The author in question then used Light green and Safranin without any acid in the solution, but recommended in some cases the sections should be washed in Hydrochloric acid before staining. Later he found that the acid might be added to the solution of dyes and that various amount of acid would give solutions suitable for various purposes. Next he tried Fast green instead of Light green, finding it just as go od and less inclined to fade. We now have tried the method an various types of mycelia, both in softwoods and in hardwoods, and have found it to work extremely well. Below we give first 3; thorough description of the technique and the colours to be obtained, then an abbreviated scheme of the procedure and finally a list af mycelia and woods stained in this way. L S o l u t i o 11 o fd y e s. 0.5 g Fast green FCF (or Light green SF) and 1.5 g Safranin o are dissolved by shaking in 200 ml 60 % alcohol; two drops ' of concentrated Hydrochloric acid are then added. The solution ':is not to be filtered and it should have a dark violet colour and' a turbid aspect; it may be used immediately, but will obtain its best. efficiency in a day or two and will keep for years. Some preliminary experiments have made it probable that several other acid dyes, f. i. Anilin blue and Picroanilin blue may be used in nearly the same way as the named '---+ E'vacuation green dyes, but the strength --- of the solution and of the alcohol have to be found empirically. II. Cutting of sec- n 96 % ethy/a/coho/ t i O n s o f wo o d may be made in several ways, but the authors prefer to put the dry wood pieces in alcon -p/eet? 0/ woo d hol of about 96 % strength and place the vial in vacuum Fig. 1. Diagram showing evacuation of air from a piece of wood. for some minutes (e. g. by means of a suction PumPI attached to a water faucet) in order to get rid of air in the tissues (fig. 1). Rence they simply may be put into water for a short time

24 and kept wet, while the sections are cut; this is very important to make the wood suitable for cutting fine s ections. The alcohol in the tissues may be substituted by water faster and better, if vacuum is us ed, and this procedure is the best t o 'apply to material for cutting on a freezing microtome, which it may be necessary t o use if the wood is hi ghly decomposed. In other cases s ect ions may be made free hand with a razor or better on a sliding mi crot ome with fixed clamp fo r the object, placing the knif e at.a very a cute angle t o its moving direction with its e dge nearly square t o t he annual rings or borders. III. S t a i n i n g. The section (if not t oo lar ge a few m ay be t reated t ogether) must not be too rich in water (if so, it is treated with alcohol of about 60 % of strength). It is placed in a few ml of t he solut ion of dyes for 3 minutes or m ore (overstaining is nearly im possible if evaporation from the dish is hindered). As a dish we prefer a watchglass, which is ea sy to handle. IV. Differentiation and dehydration. By means of a clean, dry needle the section is mo ved into another watchglass with absolute alcohol and stirred with t he needle. Here, and at all the foliowing moves a needle is used in order to bring as little as possibie of one fluid to the next. It is very important to note that no water must get into the alcohol neither from tihe glasses nor from the fingers and the needle. Move section into a new watchglass with absolute alcohol, stir; clean the first glass used for alcohol with a dry dish cloth and fill it with fresh absolute alcohol; move the.s ect ion into it. The duration of the section's stay in the dishes of alcohol may be about one minute, or longer if the absorption of water by the alcohol is prevented. This treatment has to be repeated until no red colour is extracted from the section. As a rule 3 changes of absolute alcohol will suffice if the section is not too thick or too large. V. Pre parati o n f o r m o u n ti n g. li mounting in Euparal is used t he section may be put directly into this f r om absolute alcohol. IT Dammar balsam or Canada balsam is t o be used the section is moved into xylol in a watchglass (f. i. the last but one used for alcohol wiped with a dry dish cloth). IT the s ect ion is' very tender -or its tissues are very heterogenous it m ay be necessary t o mix the xylol Iittle by little into the last dish with the section in absolute.alcohol, before placing it in pure xylol, where it has to stay at least.about one minute, stirred a little with the needle.

25 One or two further treatments in xylol will mostly suffice to remove all traces of alcohol, if the section is not very thick or large. VI. M o u n t in Canada balsam or Dammar balsam on slide. VII. The foliowing c o lou r s may be obtained: Red: Lignified walls, resins and - if acid is omitted from the solution of dyes - nuclei. Greenish-blue (or green if Li ght green is us ed) : Cellulose, protopla sm and hyphae (due to their plasm). Uncoloured : Cuticula, periderm without lignin a nd crystals. Mixed colour: Toa thick se ctions and - if acid is omitted from the solution of dyes - tannin and allie d substances. A b b r e v i a t e d s c h e m e o f t h e p r o c e d u r e. 1. Staining 3 minutes or more. 2. About 3 times of about 1 minute duration in absolut e alcohol. 3. About 3 times of about 1 minute duration in pure xylol. Or, in stead of this mount directly in Euparal. 4. Mount in balsam. We have tried this counter-staining on several objects representing 14 different fungi and 13 species of wood (see below). It was impossible to note any differ ences between the old (dry storage) and re cent material. Fungi A s c o m y c e t e s. Hypoxylon coccineum Bull. Ustulina maxima (Hall.) Species of wood Fagus silvatica A cer Pseudoplatomus Collect ed in y c a r B a s i d i o m y c e t e s. Armillaria mellea (Vahl) Daedalea quercina (L.) Fomes annosus (Fr.) Fomes annosus (Fr.) Eomes applanatus (Pers.) Fomes fomentarius (L.) Fomes fomentarius (L.) Fomes ful vus (Scop.) Fomes igniarius (L.) Crat aegus sp. Quercus Robur Abies alba Picea Abies A cer cam pestre Fag us silvatica Ulmus montana Cerasus avium Populus alba

26 Fungi Fomes pini (Thore) Schizophyllum alneum (L.) Stereum hirsutum (Willd.) Stereum purpureum Pers. Stereum rugosum Pers Species of wood Pinus silvestris Aesculus Hippocastaneum Fagus silvatica Fagus silvatica Alnus incana ' C o ll e c t e d inyear The authors owe Dr. W. P. K. Fi n d l ay and K. St. G. C a rt w r i g h t, Forest Produets Research Laboratory, Princes Risborough, England, a great debt of gratitude for having read this paper and corrected our English. REFERENCES K. St. G. Cartwright: A satisfact ory method of staining fungal mycelium in wood sections. Annals Bot. 43: London K. Gram: En simpel og holdbar Dobbelfarvningsmetode for planteanatomiske Snit (An easy and durable doublestaining method for sec tions used in plant anatomy). Botanisk Tidsskrift 43: København Donald A. Johansen: Plant Microtechnique, p. 59 and 62. New York and London John. Adam Moore: Staining with saf ranin and fast green FCF. Stain Technology 11: Geneva, N. Y Arnold J. VIlstrup: Histological studies on wilt of China aster. Phytopathology 27: Copenhagen, J anuary 1951.

27 NOTATER OM STORSOPP I VÅLE, VESTFOLD Av JENS STORDAL Dis se notater er et lite utdrag av min hovedoppgave til emb etseksamen. Den vesentlige delen var et forsøk på å sammenlikne soppvegetasjonen med den øvrige plantevegetasjonen. Herredet delte jeg inn i 31 lokaliteter (felter). På disse lokaliteter ble for hvert besøk antall fruktlegemer av hver art tellet opp, dessuten ble det gjort notater om den øvrige plantevegetasjonen, jordburmen og phbestemmelser, særlig i forbindelse med vegetasjonsanalyser. I det etterfølgende må jeg innskrenke meg til å lage en oversikt over plantevegetasjonen for store grupper av lokaliteter, mens det ikke blir anledning til en nøyere beskrivelse av hvert enkelt felt. Den vesentlige delen her blir en soppartsliste. Artene er ordnet alfabetisk innen hver familie. For hver art har jeg gjort rede for frekvensen og hvilke lokaliteter den vokser på, om den holder seg til bestemte træl', stubber, blad, gjødsel o. s. v. Dessuten er tidsperioden angitt. Hvis noen av soppene bare er funnet på enkelte steder, er disse finnesteder angitt særskilt. Når det ellers har vært noe å bemerke ved en art eller slekt, er dette tatt med i denne artsliste. Disse undersøkelsene foregikk i månedene juni-oktober 1943,1944 og Soppvegetasjonen varierte fra år til år og 1944 var bra soppår, det f ørst e noe bedre enn det siste. Derimot var soppvegetasjonen meget dårlig i Den gjennomgående sparsomme nedbør, særlig i juli og august, var sikkert en viktig årsak til det. Jeg hadde anledning til å oppholde meg i Våle det meste av denne tiden, og besøkte de 31 lokalitetene fra 2-5 ganger i løpet av hver sesong. Naturligvis noterte jeg også interessante arter som ble funnet utenfor disse feltene. Som det framgår avartslisten, er det nesten bare storsopp innen basidiomycetene som er tatt med, men også noen få ascomyceter er notert

28 Da dette pågikk under krigen, var enhver forbindelse med soppspesialister i utlandet av skåret. Flere arter som jeg på det tidspunkt ikke våget ta st andpunkt til, er derfor slø yfet i denne listen. Det gjelder sæ r lig mindre arter innen slekter som Mycena} N aucoria, Gale ra, Coprinus o. s. v., men ogs å enkelte stø rre, kritiske arter. Inge n kunne h eller lære me g moderne prep arering av sopp, og det mate ri ale t jeg har greidd å bevare, er m angelfullt. Det blir foreløbi g oppbevart i min private samling. Tall i parentes viser til dette herbariematerialet. Dagene juli 1950 f ikk jeg tilfeldigvis h øve til å be søk e Vål e igjen. Soppse songe n 1950 begynte uvanlig tidlig, og det var svær t r ike lig med sopp. Flere nye arter ble funnet, og ende l materiale samlet og t ørket. Disse prøvene fra 1950, som ble sen dt Bo tanisk Museum i Oslo, har nummer og er føyet til etter artene i listen. Hvis det er tatt med noen notater fra besøket 1950, er det spesielt angitt. Ellers er alle notater hentet fra de tre første undersøkelsesårene. J eg vil her nytte høvet til å bringe en takk til dem som har hjulpet meg med dette arbeidet. Først og fremst skylder jeg amanuensis K. H o r n en hjertelig takk. Han har stadig veiledet meg under arbeidet. Han var da soppkontrolør ved Oslo Helseråds Soppkont r oll, der jeg fikk a nledning til å være med på kontrollen og fikk nyte godt av hans store kunnskaper i matsopp. Etter krigen fikk jeg forbindelse med den kjente svenske mykolog fil. dr. S e t h L u n d e Il, som har vært enestående vennlig og hjelpsom mot meg. Han har bestemt en del tørket materiale fra Våle. Statsmykolog dr. I. J ø r s t a d og dosent F. R o Il - H a n s e n har også stadig stått til tjeneste, særlig med bestemmelser av PoZyporus-arter. Nomenklaturenfølgervesentlig Seth Lundell & J. A. Nannf e l d t: "Fungi Exsiccati Suecici". Våle er et herred i Vestfold fylke. Det grenser i nord like inn til Holmestrand og strekker seg fra kysten ved Mulåsen og Snekkestad ca. 10 km inn i landet. De 31 undersøkte lokalitene ligger jevnt fordelt over herredet og er valgt i forskjellig slags skog og på kulturbeiter. Størrelsen av felten e varierte fra Y2 til 3 dekar. F ørst og fremst er det treskiktet i skogene jeg har tatt hensyn til ved plaseringen av feltene. Det er for det meste granskog i V åle, men så og si over alt er granskogen mere eller mindre oppblandet med løvtrær. Jeg ville forsøke å gi et mest mulig riktig bilde av soppvegetasjonen i herredet, og har derfor undersøkt best i den slags

29 Våle hoved sokn.r: I l 1, _ - \ }~, ~ ~ cli.ho K.... /~;, ~ \ \ i j i i i r \ is \118.{R""".I \./ '1 i \i N ( i " ItO.i! ~. ' l ~G R; 'r N.5:' i.i i- 1. i l I: ", ;_ ' l.1 f 1 6~ ~ / : \ I /. I ~ 8 l Ø~!: / I.-'. - '.., RU ~T " D " N. 1.! >--"f, \,... I " J,I Fig.LVåle hovedsokn. Hoved- og bygdevei. G årdsvel. O Gård. Felt. skog som er typisk her, nemlig granskog og blandingsskog med gran og forskjellige slags løvtrær. For å forenkle angivelser av finnesteder etterfølgende artsliste, vil jeg her beskrive nærmer e beliggenheten av de enkelte feltene. De har oftest f ått navn etter den gården de ligger på.

30 Fig. 2. Skog-feltet i granskogen i bakgrunden midt på bildet. A. GRANSKOG (med få spredte løvtrær). a. Glissen skog. 1. Bjørke. Ca. 250 m N. for T. Hillestads gård ved veien Bjørke- Haugtuft. 2. Skag (fig. 2). 200 m NV. for gården like ved veien til Kirkevoll. 3. Haugtuft. 200 m SV. for Lars Bugges gård. 4. Grytnes. 300 m N. for den nordre Grytnesgården. 5. Haga I. Omfatter den de len av skogen som ligger øst for fylkesveien ca. 300 m NØ. for gården. 6. Kalsrud L 200 m ø. for Ole Kalsruds gård mellom bygdeveien og bekken. 7. Ryksåsen. Oppe på Ryksåsen ved Helgerosletta. 8. Valtersborg L 200 m N. for gården. 9. Baski (fig. 3). Like NV. for A. Holms gård. 10. Kirken. Like syd for Våle kirke på vestsiden av veien til Kirkevoll. Dette feltet ble snauhugget av tyskerne vinteren og i 1945 var all storsopp forsvunnet. b. Telt skog. 11. Siltvet. Ligger på Sibberns eiendom i den tette granskogen ved villaen til A. Gjelstad. 12. Borge L På åsen 100 m V. for gården til Jørgen Borge. 13. Torp. Ca. 400 m S. for S. Torp inn til veien. 14. Lur. 300 m SV. for Vittingsruds gård.

31 F ig. 3. Parti fra Ba sld-feltct. B. BLANDINGS~KOG med gran og furu. 15. Sand. Like N. for badestedet Sandsletta helt nede ved fjorden. C. BLANDINGSSKOG m ed gr an og løvtrær. 16. Rustaden. Ca. 300 m N. for går den der No reledningen krysser veien. 17. Mulåsen. Oppe på Mulåsen ca. 200 m ø. for Hverven. 18. Reggestad. 500 m NV. for Paul Reggestads gård nær veien. 19. Håkestad. Skogflekken mellom N. Håkestad og Kr. Asens eiendom. 20. Bakke. 200 m N. for Anestads gård. 21. Kalsrud II. I Ole Kalsruds skag ca. 300 m S. for Grytemørk. D. LØVSKOG. 22. Ho lm. Bøkeskog 400 m V. for Kopperuds gård. 23. Hundsal (fig. 4). Bjørkehalt 300 m NØ. for gården. 24. Snekkestad. Løvskog med mest hassel 200 m NV. for Store Sn ekkestad gård. 25. Nålen L Løvskog med mest hassel like ved Skinnene-veiskillet. 26. Valtersborg II. Glissen eikeskog på fjellknaus 200 m V. for gården. E. KULTURBEITE. 27. Valtersborg Hl. Like ved Valtersborg n. 28. Haga II. I bakkene 100 m ø. for Haga gård.

32 Nålen II. Like ved Nålen I. 30. KaIsrud III. Like N. for KaIsrud I på andre siden av bekken. 31. Borge II. Like V. for Borge I. A. I granskog har jeg undersøkt 14 felter. De løvtrær som forekom spredt, var sæ rlig Bei ula odorata, B. oerrucosa, Sorbus Aucuparia) Alnus incana) Salix caprea, men ogs å Fagus siioatica (Haugt uft, Ryk såsen), Populus tremula (Grytnes, Baski, Torp), Quercus (Kirken, Lur), A cer plata noides (Torp) og Prunus Padus (Lur). P å noen lokaliteter fantes også enkelte Pinus silvestris (Haga I, Ryksåsen, Valtersborg I, Borge I) og Juniperus comsnumis. Bunnvegetasjonen i granskogene varierte naturligvis mye. Oftest var det rikelig V accinium Myrtillus ) men også V. vi tis-iåaea. Av saftige urter kan jeg nevne noen : Pot entilla erecta, Oxalis acetosella, Melampyrum pratense, M. silvaticum) Ma janthemum bijolium, flere V eronica- og Viola-arter, Antennaria dioica, Ranun culus repens) Fragaria v esca o. m. fl. og grasartene Agrostis tenuis, Deschampsia [lexuosa, D. caespitosa, L uzula pilosa, Eestuca ovina) F. ru bra, Poa prate ns is og flere Carex-arter. De fleste steder var det et tett mosedekke som særlig bestod av Polytrichum com mume, P. juniperinum ) Sphagnum Girqensohnu, Dicranum umdulatum, D. scoparium, Hylocomium Schreberi, H. eplendene. H. squarrosum; Ptilium crista-castrensis o. fl. Det er gjennomgående mye mere storsopp i granskog enn i løvskog og på kulturbeite. I alt har jeg notert 140 arter fra granskogene. Følgende arter forekom nesten over alt i granskog (på felter): Amanitopsis v aqimata, Boletus edulis, B. subiomeniosus, Gomphidius glutinosus) Hypholoma capnouies, Leecaria laccata, Lactarius deliciosus, Marasmius perforans og Paxillus in volutus. Vanlig er også (på felter) Amanita muscaria +:. reqalis, A. porphyria) A. rubescens, A rmillaria mellea, Boletus piperatue, B. oersipelli«, Calocera viscosa, Cantharellus auminiiacus, C. cibarius, Clitocybe clavipes, Clitopilus Prumulus, Collybia butyracea) Cortinarius cinnamorneus, Hygrophorus olioaceo-olbus, Lactarius gly ciosmus) L. ruju«, L. thejogalus ) L epiota amianthwu», Pluteus cervinus) Russula ni gricans) Stropharia aeruginosa og s. semiglobata. Ganske vanlig var også (på 7-9 felter): Amanita muscarui, Amanitopsis [ulva, Clitocybe infundibuliformis) Flammula penetroms, Hydnum ruiescens, Hyqrophorue c.qathosmus, Lactarius mitissvmu», L. jle xuosus, L. triviali«, L. necator, L epiota Cærcharuis, Marasmius scorodonius, Russula

33 [oetens, R. vesca og Tricholoma ruiilom«, og videre mere sjelden (på 4-6 felter) : Boletus badius, B. luteus, B. scaber, Oanthareiius iubaejormis, Olavaria Liqula, Collybia platyphylla) Hydnum repandum, Hypholoma [asciculare, Lactarius ccmphoratue, L. fuliginosus) L. helvus, L. vietus, Paæilhu: airotomentosus, Russule decolorans, Tricholoma [lavobrusvaeum, T. nudum, T. saponaceum og T. vaccinum. Endelig er det 69 arter som bare forekommer mere tilfeldig. Innen granskoglokalitetene er det en forskjell i soppveksten i glissen (feltene 1-10) og tett (11-14) s kog. Antallet arter er større i den glisne (130) enn i den tette (80) granskogen. Flere arter som Amanita muscarui * reqalis, Flammula peneirame, Laciarius mitissimus, L. necator, Tricholoma nudum, Bol etus badius m. fl., er vanlig i glissen skog, men i tett skog mangler de eller forekommer hare en enkelt gang. Det modsatte ser derimot ikke ut til å være tilfelle: De arter som er vanlig i tett skog, er også vanlige i glissen. Ser vi på soppvegetasjonen i granskog til forskjellige tider av undersøkelsestiden, byr den på mye interessant. r sin bok beskriver T h e s l e f f (1919) soppvegetasjonen for hver måned. r V åle varierer også vegetasjonen i de forskjellige måneder. Således er det bare funnet 7 arter i juni, i juli 30, i august 70, i september 112 og i oktober 88. Det er naturlig å sette et skille omkring 15. august. Om sommeren er det lite sopp, og i denne sommerperiode, 15. juni 15. august, har jeg noteret 54 arter, særlig rikelig i siste del av perioden. Omkring 15. august blir det en sterk økning i artsantallet og mengden av hver art. Noen arter vokser hare i denne tidlige periode og mangler senere, men de fleste finner vi også senere på høsten. Arter som bare finnes i den senere høstperiode, har vi mange av. Etter 15. august har jeg notert 129 arter. Sammenlikner vi disse funn fra granskog med det E. H e n n i n g (1887) fant i Vestra Hårjedalen, er det en pen overenstemmelse. r Finland er det ifølge T h e s l e f f nokså store avvikelser. Mange arter stemmer overens, men han nevner mange arter som ikke jeg har sett, og jeg har med mange som han ikke fører opp. Det er jo heller ikke merkelig at det er divergens her, for natur- og klimaforhold for de to land er så forskjellig. B. r blandingsskog med Picea Abies og Pinus siloestris, mest gran, hadde jeg et felt ved Sand. Feltet består av skogkledte fjellrabber med noen jordfylte kløfter mellom. Bunnvegetasjonen var dårlig, og jeg kan nevne Festuco rubra, Viola Riviniana) Antennaria F R IESIA I V 18

34 dunca, Hieracium-arter o. fl. Her fant jeg 43 arter. Denne lokaliteten var eneste finnested for Lactarius scrobicuzatus. C. Fra blandingsskog med gran og løvtrær forekom 6 lokaliteter. Den første, Rustaden, var temmelig fuktig, de andre m ere t ørre med små fjellknauser iblandt med jord full av stein og sand. P å førstnevnte fo rekom løvtrærne Fagus siloaiica, Beiul a odorata, Sor bue Aucuparia og CoryZus aoelloma. Bunnvegetasjonen domin er t es av mose sæ r lig Sphagnum Girgensohnii og PoZytrichum commune. Vaccinium Myrti ZZus f antes kraftig og bl adrik f lere steder, elle rs var det liten vegetasjon. P å Mul åsen-feltet har vi løvtrærne Betuta odoraia, Cory Zus av ezzana og Sorbus Aucupari a og på Re ggestad-feltet, foruten de nevnte, A lnus in cana, Fr axinus exe isi or, Fagus sizvatica og Que rcus. P å disse to feltene er det et tett dekke av mose (HyZocomium Schreberi, H. splendens, H. squarrosum) og blomsterplanter. Her nevnes særlig R amumculus repens) TrijoZium re pens, AZchemiZZa vulqaris, Pot entizza erecia, OxaZis acetosella, Vaccinium MyrtiZZus ) V eronica officinalis) V. chaanaedru«, Anemone hepatica og grasene Agrostis tenuis, Luzula pilosa, Deschampsia caes pit osa og Anthoxanthum odoratum. Lokalitetene ved Håkestad og KaIsrud hadde en meget høy og kraftig bunnvegetasjon. I motsetning til de andre felter, ble det ikke beitet her. Rubus idaeus foruten små løvtrebusker florerte sammen med høyt gras av Deschampsia caes pitosa. Foruten de arter som er nevnt, har jeg notert Vaccinium MyrtiZZus ) V. vi tis-idaea, MeZampyrum pratense, M. sizvaticum) PotentiZZa erecta, Veronica chamaeårus, AchiZZea piarmica, Hypericum maculatum., AZchemiZZa oulqario, Oxa Zis acetosella, ConvaZZaria majazis) Lysimachia vuzgaris) Festuca rubra) LuzuZa pilosa, Deschampsia [leæuosa og Pteridium aquizinum og Dryopteris Linnaeana. Foruten de tidligere under C. nevnte løvtrær, finnes her SaZix caprea, PopuZus tremulo., Acer pzatanoides og enkelte Prunus avium. På Bakkefeltet er det foruten gran særlig mye AZnus incana) men også Fraxinus excelsior, Beiula, SaZix. Bunnvegetasjonen er dårlig, de viktigste plantene er OxaZis acetosella, Veronica ciuimaedrus, Fragaria vesca) Geranium silvaiicum, Viola Riviniana. På åpne plasser dominerte Agrostis tenuis. På disse blandingsskogfeltene er det tilsammen funnet 113 arter. De mest alminnelige er Laccaria laccata og Paxillus moolutu«, som også er meget vanlig i granskog, dessuten Amanita muscaria, A. rubescens, Amanitopsis vaginata) ArmiZZaria mellea, Boletus edulie,

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark

Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark Steen Lykke Nielsen & Tina Tønnersen, AU, DJF Lars Bødker, Videncenter for Landbrug 1 Erwinia-komplekset Tidligere navn Nye navn Erwinia

Læs mere

Restoration management in Lille Vildmose:

Restoration management in Lille Vildmose: Restoration management in Lille Vildmose: Little Wild Bog Finland Norge Sverige Estland Danmark Letland Kaliningrad Litauen Tyskland Polen Geology and landscape Lindenborg å Kongerslev Kongstedlund Smidie

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere