Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008. til"

Transkript

1 2007/2 LSV 85 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2015 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2008/ Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde 1. Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) konvention af 26. september 1986 om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde (bistandskonventionen), jf. bilag 1 til denne lov, gælder her i landet. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om modtagelse af international katastrofebistand i Danmark i henhold til konventionens bestemmelser i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde. 3. Artikel 8, stk. 2, litra a, finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor den bistandsydende stats personel og det personel, der arbejder på vegne af den bistandsydende stat, har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 4. Den bistandsydende stats personel og det personel, der arbejder på vegne af den bistandsydende stat, fritages for pligten til at betale skat i Danmark af indkomst i forbindelse med udøvelsen af deres bistandsopgaver, medmindre de pågældende er omfattet af kildeskattelovens Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af konventionens artikel 8, stk. 2, litra b. 6. Forvolder den bistandsydende stat eller andre juridiske personer eller personer, der handler på vegne af denne, under udførelsen af bistand i Danmark skader eller dødsfald, som efter dansk ret medfører erstatningsansvar, udbetales erstatning af forsvarsministeren. Stk. 2. Ved dødsfald eller personskade på den bistandsydende stats personel eller personer, der handler på vegne af den bistandsydende stat, og ved tab eller skade på udstyr eller materialer, der ikke er til forbrug, og som anvendes til brug for bistanden, udbetales erstatning af forsvarsministeren, hvis der efter dansk ret er erstatningsansvar. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved dødsfald eller skade forvoldt ved grov uagtsomhed. 7. Loven træder i kraft den 15. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 1

2 Konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde DE STATER, DER TILSLUTTER SIG NÆRVÆRENDE KONVENTION, ER OPMÆRKSOMME PÅ, at der finder nuklear aktivitet sted i en række stater, Bilag 1 HAR KONSTATERET, at der er truffet og bliver truffet omfattende forholdsregler for at sikre et højt sikkerhedsniveau ved nuklear aktivitet, idet det tilstræbes at forhindre nukleare ulykker og minimere følgerne af en eventuel sådan ulykke, ØNSKER at styrke yderligere internationalt samarbejde omkring sikker udvikling og anvendelse af atomenergi, ER OVERBEVIST om behovet for en international ramme, der vil lette hurtig tilvejebringelse af bistand i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde for at mindske følgerne heraf, FINDER det nyttigt at indgå bilaterale og multilaterale aftaler om gensidig bistand på dette område, HAR KONSTATERET, at Det Internationale Atomenergiagentur udvikler retningslinjer for aftaler om gensidig bistand i krisesituationer i forbindelse med en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde, ER BLEVET ENIGE om følgende: Artikel 1 Almindelige bestemmelser 1. De konventionskontraherende stater samarbejder indbyrdes og med Det Internationale Atomenergiagentur (herefter benævnt»agenturet«) i overensstemmelse med denne konventions bestemmelser med henblik på at lette hurtig bistand i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde for at mindske følgerne deraf og for at beskytte liv, ejendom og miljø fra følgerne af radioaktive udslip. 2. For at lette samarbejdet kan de konventionskontraherende stater indgå bilaterale eller multilaterale aftaler eller, hvor det anses for hensigtsmæssigt, en kombination af sådanne aftaler for at forhindre eller mindske person- og tingsskader som følge af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde. 3. De konventionskontraherende stater anmoder Agenturet, der handler inden for rammerne af dets vedtægter, om i overensstemmelse med denne konventions bestemmelser at bestræbe sig mest muligt på at fremme, lette og støtte samarbejdet mellem de konventionskontraherende stater. Artikel 2 Bistandsydelse 1. Såfremt en konventionskontraherende stat har behov for bistand i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde, hvad enten ulykken eller krisesituationen opstår inden for eller uden for dens territorium, jurisdiktion eller myndighed, kan den anmode om bistand fra en hvilken som helst anden konventionskontraherende stat, enten direkte eller gennem Agenturet, samt fra Agenturet eller, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, fra andre internationale tværstatslige organisationer (herefter benævnt»internationale organisationer«). 2. En konventionskontraherende stat, der anmoder om bistand, skal specificere omfanget og beskaffenheden af den ønskede bistand samt, hvor det er muligt, give den bistandsydende part de nødvendige oplysninger for at kunne fastslå, i hvor stort omfang den er i stand til at imødekomme anmodningen. I tilfælde af at det ikke er muligt for den bistandssøgende stat at specificere omfanget og beskaffenheden af den ønskede bistand, skal den bistandssøgende stat og den bistandsydende stat i samråd fastlægge omfanget og beskaffenheden af den ønskede bistand. 2

3 3. Enhver konventionskontraherende stat, som modtager en anmodning om bistand, skal omgående beslutte sig og meddele den bistandssøgende konventionskontraherende stat, enten direkte eller gennem Agenturet, om den er i stand til at yde den bistand, der anmodes om, samt angive omfanget og betingelserne for den eventuelle bistand. 4. De konventionskontraherende stater skal så vidt muligt udpege og give Agenturet meddelelse om eksperter, udstyr og materialer, der kan stilles til rådighed for ydelse af bistand til andre konventionskontraherende stater i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde, samt betingelserne, herunder de økonomiske betingelser, for ydelsen af denne bistand. 5. Alle konventionskontraherende stater kan anmode om bistand i forbindelse med medicinsk behandling eller midlertidig flytning af mennesker, der er involveret i en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde, til en anden stats territorium. 6. Agenturet skal i overensstemmelse med vedtægterne og denne konventions bestemmelser besvare en konventionskontraherende stats eller en medlemsstats anmodning om bistand i tilfælde af nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde ved a) at stille passende ressourcer til rådighed til dette formål, b) øjeblikkelig at videresende anmodningen til andre stater og internationale organisationer, der i overensstemmelse med Agenturets oplysninger kan være i besiddelse af de nødvendige ressourcer, samt c) efter anmodning fra den bistandssøgende stat at koordinere bistanden på det internationale niveau, der således måtte blive tilgængeligt. Såfremt ikke andet er besluttet Artikel 3 Ledelse og anvisning af bistand a) skal ansvaret for den generelle ledelse, kontrol, koordination og styring af bistanden påhvile den bistandssøgende stat inden for dennes territorium. Den bistandsydende part bør, hvis bistanden involverer mandskab, i samråd med den bistandssøgende stat udpege den person, der skal lede og umiddelbart påtage sig at føre tilsyn med personalets arbejde og det til rådighed stillede udstyr. Den udpegede person skal føre tilsyn i samarbejde med de relevante myndigheder i den bistandssøgende stat; b) den bistandssøgende stat skal så vidt muligt stille lokalt udstyr og bistand til rådighed for at sikre en rigtig og effektiv administration af bistanden. Den skal endvidere sikre beskyttelse af mandskab, udstyr og materialer, der bringes ind på dens territorium af eller på vegne af den bistandsydende stat til dette formål; c) ejendomsretten til udstyr og materialer, der stilles til rådighed af parterne i løbet af bistandsperioden, forbliver uændret, og der skal ske tilbagelevering; d) en konventionskontraherende stat, der yder bistand som svar på en anmodning i henhold til artikel 2, stk. 5, skal koordinere denne bistand inden for dens territorium. Artikel 4 Kompetente myndigheder og kontaktadresser 1. Enhver konventionskontraherende stat forpligter sig til enten direkte eller gennem Agenturet at oplyse Agenturet og andre konventionskontraherende stater om dens kompetente myndigheder og kontaktadresse, der er bemyndiget til at fremsætte og modtage anmodninger og acceptere tilbud om bistand. Disse kontaktadresser og et centralt sted inden for Agenturet skal til enhver tid være tilgængelige. 2. Enhver konventionskontraherende stat skal straks informere Agenturet om eventuelle ændringer i de i stk. 1 omtalte oplysninger. 3

4 3. Agenturet skal regelmæssigt og hurtigt videregive de i stk. 1 og 2 omtalte oplysninger til konventionskontraherende stater, medlemsstater og vedkommende internationale organisationer. Artikel 5 Agenturets opgaver I overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, og uden præjudice for andre bestemmelser i denne konvention, anmoder de konventionskontraherende stater Agenturet om at: a) indsamle og udsende oplysninger til konventionskontraherende stater og medlemsstater om følgende: 1) eksperter, udstyr og materiale, der kan stilles til rådighed i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde; 2) metoder, teknikker og tilgængelige forskningsresultater i forbindelse med reaktioner på nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde; b) yde bistand til en konventionskontraherende stat eller en medlemsstat, når de anmodes herom i forbindelse med nedenstående eller andre relevante anliggender: 1) forberedelse af både beredskabsplaner i tilfælde af nukleare ulykker og radiologiske nødstilfælde samt den relevante lovgivning; 2) udvikling af hensigtsmæssige uddannelsesprogrammer for mandskabet, så det kan beskæftige sig med nukleare ulykker og radiologiske nødstilfælde; 3) videresendelse af anmodninger om bistand og relevante oplysninger i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde; 4) udvikling af hensigtsmæssige programmer, procedurer og standarder til overvågning af stråling; 5) undersøgelse af muligheden for at oprette hensigtsmæssige systemer til undersøgelse af stråling; c) stille behørige ressourcer til at foretage en indledende vurdering af ulykken eller krisesituationen til rådighed for en konventionskontraherende stat eller en medlemsstat, der anmoder om bistand i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde; d) tilbyde gode kontorer til de konventionskontraherende stater og medlemsstater i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde; e) oprette og opretholde forbindelse med de relevante internationale organisationer, med det formål at opnå og udveksle hensigtsmæssige oplysninger og data, samt udfærdige en liste over sådanne organisationer, der står til rådighed for konventionskontraherende stater, medlemsstater og de nævnte organisationer. Artikel 6 Fortrolighed og offentlige erklæringer 1. Den bistandssøgende stat og den bistandsydende stat skal beskytte fortroligheden af en hvilken som helst oplysning, der bliver tilgængelig for dem i forbindelse med bistand i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde. Sådanne oplysninger kan alene anvendes med det formål at yde den aftale bistand. 2. Den bistandsydende stat skal gøre sit yderste for at sikre koordination med den bistandssøgende stat, før den offentliggør oplysninger om bistand, der ydes i forbindelse med en nuklear ulykke eller et radiologisk nødstilfælde. Artikel 7 Refusion af omkostninger 1. En bistandsydende stat kan tilbyde bistand uden omkostninger for den bistandssøgende stat. Ved overvejelse om bistandsydelse på dette grundlag skal den bistandsydende stat tage følgende i betragtning: 4

5 a) beskaffenheden af den nukleare ulykke eller det radiologiske nødstilfælde; b) oprindelsesstedet for den nukleare ulykke eller det radiologiske nødstilfælde; c) behovene i udviklingslande; d) de specielle behov i lande uden atominstallationer; samt e) andre relevante faktorer. 2. Når der ydes enten hel eller delvis bistand mod refusion, skal den bistandssøgende stat refundere den bistandsydende stat omkostningerne i forbindelse med tjenesteydelser fra personer eller organisationer, der handler på vegne af den, samt udgifter i forbindelse med bistanden, i den udstrækning disse ikke afholdes direkte af den bistandssøgende stat. Medmindre andet er aftalt, skal refusion finde sted, umiddelbart efter at den bistandsydende stat har fremlagt sin anmodning om refusion til den bistandssøgende stat, og med hensyn til andre omkostninger end lokale omkostninger skal disse overføres frit. 3. Uanset det i stk. 2 anførte kan den bistandsydende stat til enhver tid helt eller delvis give afkald på eller aftale at udsætte refusionen. Ved overvejelse af afkald eller udsættelse skal bistandsydende stater tage udviklingslandes behov behørigt i betragtning. Artikel 8 Privilegier, immunitet og udstyr 1. Den bistandssøgende stat skal give den bistandsydende stats mandskab og det mandskab, der arbejder på vegne af den bistandsydende stat, de nødvendige privilegier, immunitet og udstyr til udførelse af deres bistandsopgaver. 2. Den bistandssøgende stat skal yde følgende privilegier og immunitet til den bistandsydende stats mandskab og det mandskab, der arbejder på vegne af den bistandsydende stat, som er blevet bekendtgjort for og godkendt af den bistandssøgende stat: a) immunitet over for anholdelse, tilbageholdelse og retsforfølgning, samt den bistandssøgende stats strafferetlige, civilretlige og administrative jurisdiktion, med hensyn til handlinger eller forsømmelser i forbindelse med udførelsen af deres pligter; og b) fritagelse for beskatning, afgifter o.l. bortset fra afgifter, der normalt er inkluderet i varepriser eller udførte tjenesteydelser, med hensyn til udførelsen af deres bistandsopgaver. 3. Den bistandssøgende stat skal: a) fritage den bistandsydende stat for beskatning, afgifter o.l. på udstyr og ejendele, som den bistandsydende stat bringer ind på den bistandssøgende stats territorium med det formål at yde bistand; samt b) give immunitet over for konfiskation, beslaglæggelse eller tvangsudlevering af dette udstyr og disse ejendele. 4. Den bistandssøgende stat skal sikre tilbageleveringen af dette udstyr og disse ejendele. Såfremt den bistandsydende stat anmoder herom, skal den bistandssøgende stat så vidt muligt sørge for den nødvendige rensning af udstyr, der anvendes i forbindelse med bistanden, før det leveres tilbage. 5. Den bistandssøgende stat skal lette adgangen til, ophold på og adgang fra dens nationale territorium for det i stk. 2 omtalte mandskab og for udstyr og ejendele, der anvendes i bistanden. 6. Det kræves intetsteds i denne artikel, at den bistandssøgende stat skal give sine statsborgere og permanente indbyggere de i de ovenstående stykker nævnte privilegier og immunitet. 7. Uden præjudice for privilegierne og immuniteten har alle, der nyder sådanne privilegier og immunitet i henhold til denne artikel, pligt til at respektere den bistandssøgende stats love og bestemmelser. De har ligeledes pligt til ikke at blande sig i den bistandssøgende stats indre anliggender. 8. Intet i denne artikel kan være til skade for rettigheder og pligter med hensyn til privilegier og immunitet, der følger af andre internationale aftaler eller almindelig international ret. 5

6 9. En stat kan, når den underskriver, ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne konvention, erklære, at den ikke betragter sig som helt eller delvis bundet af stk. 2 og En konventionskontraherende stat, som har afgivet en erklæring i overensstemmelse med stk. 9, kan til enhver tid trække denne tilbage ved at give depositaren meddelelse herom. Artikel 9 Transport af mandskab, udstyr og ejendele Alle konventionskontraherende stater skal efter anmodning fra den bistandssøgende eller bistandsydende stat søge at lette transporten af behørigt anmeldt mandskab, udstyr og ejendele, der anvendes ved udførelsen af bistanden, gennem deres territorier til og fra den bistandssøgende stat. Artikel 10 Krav og erstatning 1. De konventionskontraherende stater skal have et tæt samarbejde for at lette afgørelsen af tvistigheder og afviklingen af krav i henhold til denne artikel. 2. Medmindre andet er aftalt, skal en bistandssøgende stat i forbindelse med dødsfald eller personskade, skade på eller tab af ejendele eller skade på miljøet, som er indtruffet på dens territorium eller i et område underlagt dens jurisdiktion eller myndighed ved tilvejebringelsen af den anmodede bistand: a) ikke anlægge sag mod den bistandsydende stat eller personer eller andre juridiske personer, der handler på vegne af denne; b) påtage sig ansvaret for at behandle tvistigheder og krav, der er fremført af tredjemand mod den bistandsydende stat eller mod personer eller andre juridiske personer, der handler på vegne af denne; c) holde den bistandsydende stat eller personer eller andre juridiske personer, der handler på vegne af denne, uberørte af tvistigheder og krav som omtalt i litra b); og d) yde den bistandsydende stat eller personer eller andre juridiske personer, der handler på vegne af denne, erstatning: 1) ved dødsfald eller personskade på den bistandsydende stats mandskab eller personer, der handler på vegne af denne; 2) ved tab eller skade på udstyr eller materialer, der ikke er til forbrug, og som vedkommer bistanden; undtaget er tilfælde af forsætlig forseelse begået af de personer, som har forårsaget død, personskade, tab eller skade. 3. Denne artikel forhindrer ikke erstatning eller skadesløsholdelse i henhold til internationale aftaler eller en stats nationale lovgivning, der finder anvendelse i denne forbindelse. 4. Det fremgår ikke af denne artikel, at den bistandssøgende stat skal anmodes om at bringe stk. 2 helt eller delvis i anvendelse over for sine statsborgere eller permanente indbyggere. 5. En stat kan, når den underskriver, ratificerer, accepterer eller tiltræder denne konvention, erklære: a) at den ikke anser sig for bundet, helt eller delvis, af stk. 2; b) at den ikke, i tilfælde af grov uagtsomhed begået af personer, som har forårsaget død, personskade, tab eller skade, vil anvende stk. 2, hverken helt eller delvis. 6. En konventionskontraherende stat, der har fremsat en erklæring i overensstemmelse med stk. 5, kan til enhver tid tilbagekalde den ved at give depositaren meddelelse herom. 6

7 Artikel 11 Bistandens ophør Den bistandssøgende stat eller den bistandsydende stat kan til enhver tid efter hensigtsmæssig konsultation og skriftlig meddelelse anmode om ophør af bistand, der er modtaget eller ydet i henhold til denne konvention. Når anmodningen er fremsat, skal de involverede parter i samråd tilrettelægge en behørig afslutning af bistanden. Artikel 12 Forholdet til andre internationale aftaler Denne konvention berører ikke de konventionskontraherende staters gensidige rettigheder og pligter ifølge de eksisterende internationale aftaler, som vedrører anliggender, der er omfattet af nærværende konvention, eller ifølge fremtidige internationale aftaler, der er indgået i overensstemmelse med denne konventions målsætning og formål. Artikel 13 Bilæggelse af tvistigheder 1. I tilfælde af en tvistighed mellem konventionskontraherende stater eller mellem en konventionskontraherende stat og Agenturet om fortolkningen og anvendelsen af denne konvention skal tvistighedens parter konferere med det formål at bilægge tvistigheden ved forhandling eller på anden fredelig måde, som måtte være acceptabel for parterne. 2. Såfremt en tvistighed af denne art mellem konventionskontraherende stater ikke kan bilægges inden for et år fra anmodning om konsultation i henhold til stk. 1, vil den efter anmodning fra en af parterne i tvistigheden blive henvist til voldgiftsafgørelse eller til afgørelse ved Den Internationale Domstol. Hvis en tvistighed henvises til voldgiftsafgørelse og parterne ikke inden for seks måneder fra datoen for anmodning er enige om vilkårene for voldgiften, kan en part anmode præsidenten for Den Internationale Domstol eller De forenede Nationers generalsekretær om at udnævne en eller flere voldgiftsmænd. Hvis der foreligger modstridende anmodninger fra tvistighedens parter, skal anmodningen til De forenede Nationers generalsekretær have fortrinsret. 3. Når nærværende konvention underskrives, ratificeres, accepteres, godkendes eller tiltrædes, kan en stat erklære, at den ikke anser sig for at være bundet af den eller begge de i stk. 2 omtalte procedurer til bilæggelse af tvistigheder. De øvrige konventionskontraherende stater er da ikke bundet af en procedure til bilæggelse af tvistigheder, der er omtalt i stk. 2, og som omfatter en konventionskontraherende stat, som har afgivet en sådan erklæring. 4. En konventionskontraherende stat, som har fremsat en erklæring i overensstemmelse med stk. 3, kan til enhver tid trække den tilbage ved at give depositaren meddelelse herom. Artikel 14 Ikrafttrædelse 1. Denne konvention kan underskrives af alle stater samt Namibia, der er repræsenteret af De forenede Nationers»Council for Namibia«, i det Internationale Atomenergiagenturs hovedkvarter i Wien og i De forenede Nationers hovedkvarter i New York fra henholdsvis 26. september 1986 og 6. oktober 1986 indtil dens ikrafttræden eller inden for tolv måneder, idet den længste af disse perioder skal være gældende. 2. En stat og Namibia, repræsenteret af De forenede Nationers»Council for Namibia«, kan udtrykke deres samtykke til at være bundet af denne konvention enten ved underskrift eller ved deponering af et ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokument efter underskrift foretaget under forudsætning af ratifi- 7

8 kation, accept eller godkendelse eller ved deponering af et tiltrædelsesdokument. Ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesdokumenterne deponeres hos depositaren. 3. Denne konvention træder i kraft tredive dage efter, at tre stater har accepteret at være bundet af den. 4. Denne konvention træder i kraft for en stat, der accepterer at være bundet af den efter dens ikrafttræden, tredive dage efter den pågældende stats acceptdag. 5. a) Denne konvention er tilgængelig for tiltrædelse som anført i denne artikel for internationale organisationer og regionale integrationsorganisationer oprettet af suveræne stater, der har myndighed med hensyn til forhandling, indgåelse og gennemførelse af internationale aftaler om de i denne konvention omhandlende anliggender. b) I sager, der falder inden for sådanne organisationers kompetence, skal disse på egne vegne udøve de rettigheder og opfylde de forpligtelser, som denne konvention tillægger de konventionskontraherende stater. c) Når en organisation deponerer sit tiltrædelsesdokument, skal den til depositaren afgive en erklæring, der angiver omfanget af dens kompetence, for så vidt angår denne konventions anliggender. d) En sådan organisation har ikke flere stemmer end dem, den har i kraft af sin medlemsstatus. Artikel 15 Midlertidig anvendelse Ved underskrivelsen eller på et senere tidspunkt, før denne konvention træder i kraft, kan en stat erklære, at den vil bringe denne konvention i anvendelse midlertidigt. Artikel 16 Ændringer 1. En konventionskontraherende stat kan fremkomme med forslag til ændring af denne konvention. En foreslået ændring skal tilstilles depositaren, der straks vil lade den cirkulere til alle de øvrige konventionskontraherende stater. 2. Såfremt et flertal af de konventionskontraherende stater anmoder depositaren om at indkalde til en konference for at overveje de foreslåede ændringer, skal depositaren invitere alle konventionskontraherende stater til at deltage i sådan en konference, som tidligst må begynde tredive dage efter, at invitationerne er udsendt. En ændring, der vedtages på konferencen af mindst to tredjedele af alle de konventionskontraherende stater, nedskrives i en protokol, der er tilgængelig for underskrift i Wien og New York for alle konventionskontraherende stater. 3. Protokollen træder i kraft tredive dage efter, at tre stater har erklæret sig indforstået med at være bundet af den. For hver stat, der har erklæret sig indforstået med at være bundet af protokollen efter dens ikrafttræden, træder protokollen i kraft tredive dage efter denne tilkendegivelse. Artikel 17 Udtrædelse 1. En konventionskontraherende stat kan udtræde af denne konvention ved skriftlig meddelelse herom til depositaren. 2. Udtrædelsen vil få virkning et år efter, at depositaren har modtaget meddelelsen. 8

9 Artikel 18 Depositaren 1. Agenturets generaldirektør er denne konventionens depositar. 2. Agenturets generaldirektør skal uopholdeligt give meddelelse til de konventionskontraherende stater og alle andre stater om følgende: a) alle denne konventions underskrifter og enhver ændringsprotokol; b) alle deponeringer af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesdokumenter i forbindelse med denne konvention samt en hvilken som helst ændringsprotokol; c) erklæringer eller tilbagekaldelser deraf i overensstemmelse med artiklerne 8, 10 og 13; d) erklæringer om midlertidig anvendelse af denne konvention i overensstemmelse med artikel 15; e) ikrafttrædelse af denne konvention og af eventuelle ændringer hertil; samt f) udtrædelse i henhold til artikel 17. Artikel 19 Autentiske tekster og bekræftede genparter Denne konventions originaltekster, hvoraf den arabiske, kinesiske, engelske, franske, russiske og spanske tekst er lige autentiske, deponeres hos det Internationale Atomenergiagenturs generaldirektør, som skal sende bekræftende genparter til konventionskontraherende stater samt alle andre stater. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention, der er tilgængelig for underskrift i henhold til artikel 14, stk. 1. TILTRÅDT af det Internationale Atomenergiagenturs repræsentantsskabs ekstraordinære samling i Wien den seks og tyvende september nitten hundrede og seks og firs. 9

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

2007/2 LSV 166 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

2007/2 LSV 166 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til 2007/2 LSV 166 (Gældende) Udskriftsdato 15. marts 2017 Ministerium Folketinget Journalnummer Justitsmin., j.nr. 2008-702-0093 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at: Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS OG KONGERIGET DANMARKS REGERING REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER De Forenede Arabiske

Læs mere

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her):

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her): BKI nr 92 af 14/10/1977 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-1977 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 59 Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention af 14. december 1973

Læs mere

Forslag. Fremsat den 29. februar 2008 af forsvarsministeren (Søren Gade Jensen) til

Forslag. Fremsat den 29. februar 2008 af forsvarsministeren (Søren Gade Jensen) til 2007/2 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Fremsat den 29. februar 2008 af forsvarsministeren (Søren Gade Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi DE FORENEDE NATIONER 2000 Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 171 Offentligt AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER - 2 - Kongeriget

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. 2015/1 LSV 155 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2015-38533 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED Bekendtgørelse nr. 103 af 25. oktober 1973 af konvention af 23. september 1971 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed. 1) Ved kgl. resolution af 2. januar 1973 har Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984)

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) De i denne konvention deltagende stater, som finder, at i overensstemmelse med de i De forenede

Læs mere

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes: BEK nr 872 af 22/08/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-359-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE ISLANDS REGERING på den ene side og DANMARKS REGERING og FÆRØERNES LANDSSTYRE på den anden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 51 Offentligt Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatarsregering,

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager

Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager Skjal 2 L 199 (som fremsat): Forslag til lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af domstolens afgørelser i visse sager. Fremsat den 27. marts 2003 af justitsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Allerede den 22. september 1989 vedtog overenskomstparterne imidlertid en række ændringer til overenskomsten.

Allerede den 22. september 1989 vedtog overenskomstparterne imidlertid en række ændringer til overenskomsten. Nr. 86 12. september 1996 Bekendtgørelse af overenskomst af 13. september 1983 med ændringer af 22. september 1989 samt overenskomst af 25. januar 1994 om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt AFTALE MELLEM FOLKEREPUBLIKKEN KINAS SÆRLIGE ADMINISTRATIVE REGION HONG KONG OG KONGERIGET DANMARKS REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter CIR1H nr 9471 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-2571 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed Beslutningsforslag nr. B 60 Folketinget 2010-11 Fremsat den 18. januar 2011 af Søren Krarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Jesper Langballe (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Bruxelles, den COM(2015) 292 final ANNEX 1 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2015) 292 final ANNEX 1 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere