Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter"

Transkript

1 Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3: /fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet har indgået med 102 (hovedsageligt) lokale og regionale pengeinstitutter. Samarbejdsaftalen omfatter en hovedsamarbejdsaftale med tilhørende garantiaftale. 2. Anmelder har anmodet om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse efter 8, stk Aftalen omhandler en arbejdsdeling mellem Totalkredit og det enkelte pengeinstitut omkring formidling af realkreditlån. 4. Pengeinstitutterne modtager provision for formidling af et Totalkredit-lån. Ved formidling af Totalkredit-lån er pengeinstituttet forpligtet til at stille en 8-årig selvskyldnergaranti for den del af lånet, der overstiger 60\% af ejendommens kontante belåningsværdi. Pengeinstituttet modtager garantiprovision herfor samt et engangsbeløb ved fejlfri sagsbehandling. 5. Samarbejdsaftalen indeholder ikke bestemmelser om eksklusivitet for pengeinstitutterne. Pengeinstitutterne er således ikke afskåret fra at formidle lån fra andre realkreditinstitutter, hvis dette ønskes af låntager. Aftalen forhindrer ikke det enkelte pengeinstitut i at indgå aftaler om samarbejde med andre realkreditinstitutter, men pengeinstitutterne er forpligtet til at underrette Totalkredit om samarbejde, der forpligter penge- institutterne til at formidle et bestemt antal lån. 6. Samarbejdsaftalen indeholder ikke efter de forhold, styrelsen er bekendt med, bestemmelser, der falder ind under konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan således meddeles en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9. Afgørelse 7. Det meddeles Totalkredit A/S, at 8. Konkurrencerådet i henhold til konkurrencelovens 9 kan give en erklæring om, at Samarbejdsaftalen ikke efter de forhold, Konkurrencerådet er bekendt med, falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Sagsfremstilling

2 Sagens anledning 9. Totalkredit A/S har den 7. november 2001 anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet har indgået med 102 (hovedsageligt) lokale og regionale pengeinstitutter. Samarbejdsaftalen omfatter en hovedsamarbejdsaftale med tilhørende garantiaftale. 10. Anmelder har anmodet om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse efter 8, stk Den anmeldte aftale, der trådte i kraft den 16. maj 2001, er ifølge anmelder principielt en fortsættelse af tidligere indgåede aftaler, der oprindeligt blev indgået i 1990 med 45 pengeinstitutter. Rådet meddelte den 17. juni 1998 Totalkredit en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 for den daværende standardsamarbejdsaftale, der dengang var indgået mellem Totalkredit Realkreditfond og 68 pengeinstitutter. 12. Som noget nyt bestemmer den nu anmeldte samarbejdsaftale, at pengeinstitutterne skal stille en 8-årig selvskyldnergaranti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af belåningsværdien mod tidligere 40 pct. Der er indført en bestemmelse om, at pengeinstitutter ved tiltrædelsen af aftalen skal tegne sig for en andel af en garantiramme på Totalkredits låneportefølje. Siden rådets behandling af den tidligere aftale er antallet af deltagende pengeinstitutter øget med ca. 50 pct., og Totalkredits markedsandel er øget væsentligt. Parterne 13. Totalkredit A/S, der er en videreførsel af Provinsbankernes Reallånefond og fra 1990 Totalkredit Realkreditfond, blev, da realkreditloven gav mulighed herfor, stiftet som et aktieselskab i sommeren Selskabet ejes af de pengeinstitutter, der har indgået samarbejdsaftalen. Største aktiebesidder er Jyske Bank med 26 pct. 14. Totalkredits aktionærer har indgået en overenskomst, hvis formål er at regulere pengeinstitutternes samarbejde indbyrdes. Aktiefordelingen ajourføres hvert 3. år med det formål, at det enkelte pengeinstituts andel af aktiekapitalen skal svare til dets andel af låneporteføljen. Pengeinstitutterne er forpligtet til at deltage i omfordeling/nytegning af aktier i Totalkredit. Der kan kun optages nye aktionærer i Totalkredit på bestyrelsens anbefaling og med tiltrædelse af 2/3 af stemmerne i Totalkredit. 15. I 2000 udgjorde Totalkredits omsætning knap 5,6 mia. kr. (renteindtægter, udbytte af kapitalandele, gebyrer og provisionsindtægter, kursreguleringer og andre ordinære indtægter) 16. Totalkredit har indgået enslydende samarbejdsaftaler med 102 pengeinstitutter, hvoraf hovedparten er medlemmer af brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter. Blandt de større pengeinstitutter, der har indgået samarbejdsaftale med Totalkredit, kan derudover nævnes Jyske Bank A/S, A/S Arbejdernes Landsbank, Sydbank A/S og Amagerbanken Aktieselskab. Markedsbeskrivelse

3 17. Realkreditlån adskiller sig fra andre lån bl.a. ved sin særlige lovgivning. Lån må kun ydes mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer. Der er her i landet 8 registrerede realkreditinstitutter, der driver realkreditvirksomhed efter realkreditloven. 18. Realkreditlån er den primære boligfinansieringsform. Realkreditlån adskiller sig fra pengeinstitutlån ved længere varighed og lavere rente. Der er forskellige regler for realkreditlån, alt efter til hvilket formål lånet ydes. Der ydes lån til forskellige kategorier af bolig, landbrug, industri, kontor og forretning m.v. 19. Realkreditlån med pant i ejerbolig, der er langt den største ejendomskategori til udlån, udbydes i dag af 5 realkreditinstitutter. Det er Nykredit A/S, BRFkredit A/S, Realkredit Danmark A/S, Totalkredit A/S og Unikredit (Nordea Kredit). Realkredit Danmark og Unikredit er datterselskaber af henholdsvis Danske Bank og Unibank (Nordea). 20. Nedenstående oversigt over realkreditinstitutternes markedsandele omfatter bruttoudlån og obligationsrestgæld på ejerbolig og fritidshuse. Tabel 1 viser den aktuelle udvikling for bruttoudlån. Tabel 2 angiver fordelingen af den samlede udestående lånemasse 1. Tabel 1.: Realkreditinstitutternes markedsandele opgjort på bruttoudlån til ejerboliger og fritidshuse i perioden i pct. Inst. /År BRFkredit Nykredit Realkredit Danmark +) Totalkredit ,9 24,2 37,4 14,2 15, ,7 22,4 39,4 15, , , ,0 21,8 35,0 19,0 15,0 +) Inklusive Danske Kredit og BG Kredit Unikredit (Nordeakredit) Tabel 2.: Realkreditinstitutternes markedsandele opgjort på obligationsrestgæld for ejerboliger og fritidshuse i perioden i pct. Inst. /År BRFkredit Nykredit Realkredit Danmark +) Totalkredit ) Inklusive Danske Kredit og BG Kredit Unikredit (Nordeakredit)

4 21. Totalkredit har haft en væsentlig fremgang i markedsandel og sidder nu på 19 pct. målt på bruttoudlån. 22. Realkreditlån formidles ved direkte henvendelse fra kunden til realkreditinstituttet, men også via pengeinstitutter eller ejendomsmæglere. Flere af realkreditinstitutterne er pengeinstitutbaserede eller har samarbejdsaftaler med pengeinstitutter om formidling af realkreditlån. De fleste har også et samarbejde med en eller flere ejendomsmæglerkæder. 23. Realkreditinstitutterne har tilrettelagt deres distribution af lån helt forskelligt 2. For Realkredit Danmarks og Unikredits/Nordeakredits vedkommende er der tale om samarbejde med de respektive moderselskaber Danske Bank og Unibank/Nordea om formidling af lån. Dertil kommer, at begge ejer/har tæt samarbejde med mæglerkæder. Nykredit har flest direkte distribuerede lån, men også nogen formidling af lån gennem pengeinstitutter og ejendomsmæglerkæder. BRFkredit har ingen væsentlig låneformidling gennem pengeinstitutter, men har via aftaler en del formidling gennem ejendomsmæglere. Totalkredit har samarbejde med pengeinstitutter andre end Danske Bank og Nordea, og dette er klart Totalkredits vigtigste fødekanal. 24. Konkurrencestyrelsen vurderede i 2000, at formidling af realkreditudlån omfatter pct. gennem pengeinstitutter og pct. gennem ejendomsmæglere. Udviklingen i tabel 1 tyder på, at pengeinstitut-andelen er øget siden. 25. Samarbejdsaftalerne mellem realkreditinstitutterne og pengeinstitutterne omfatter formidling af realkreditlån og garantistillelse for en periode af realkreditlånets løbetid. I 2000 udgjorde det samlede bruttoudlån til alle ejendomskategorier 183,8 mia. kr. Heraf udgjorde bruttoudlån til ejerbolig 110,5 mia. kr. Totalkredits samarbejdsaftale 26. Samarbejdsaftalen mellem Totalkredit og 102 pengeinstitutter omfatter en hovedsamarbejdsaftale og en garantiaftale. Samarbejdsaftalen omfatter formidling af Totalkreditlån til de formål og ejendomskategorier, som Totalkredits bestyrelse har fastlagt. Formålet med samarbejdet er at styrke pengeinstitutternes position i lokalområdet ved at sætte pengeinstitutterne i stand til at formidle realkreditlån på konkurrencedygtige vilkår. 27. Det fremgår af det anmeldte, at kredsen af samarbejdsparter er lokale og regionale pengeinstitutter, der i kraft af deres fysiske tilstedeværelse i lokalområdet, har kendskab til områdets særlige forhold. Det er Totalkredit, der fastlægger betingelser for hvilke typer af pengeinstitutter, der kan indgå i samarbejdet. Der er ikke faste regler herfor i aftalen. Ansøgninger om optagelse afgøres af bestyrelsen. Det er oplyst, at pengeinstitutter, der selv ejer et realkreditinstitut, eller har en størrelse, hvor de selv er i stand til at oprette et realkreditinstitut, ikke kan tilsluttes. Det samme gælder andre realkreditinstitutter. 28. Således er pengeinstitutterne i Totalkredit i færd med at forhandle med Midtbank om udfasning af samarbejdet, efter at banken er opkøbt af Svenska Handelsbanken. 29. Aftalen omhandler en arbejdsdeling mellem Totalkredit og det enkelte pengeinstitut. Ved aftalen fastlægges den generelle ansvars- og opgavefordeling mellem Totalkredit og

5 pengeinstitutterne med filialer. Efter realkreditloven er det Totalkredit, der har det overordnede ansvar over for Finanstilsynet. 30. Det er det enkelte pengeinstitut, der foretager lånesagsbehandlingen, herunder den personlige kreditvurdering af kunden. Det er desuden pengeinstituttet, der foretager eller foranlediger foretaget en vurdering af ejendommen. Pengeinstituttet kan opkræve gebyr af kunden. Ejendomsvurderingen er baseret på instrukser fra Totalkredit. 31. Samarbejdet mellem pengeinstituttet og Totalkredit er betinget af en direkte online-tilslutning af pengeinstituttets edb-system til Totalkredits edb-system. EDB-systemet anvendes til overførsel af alle nødvendige data, og Totalkredit-systemet kan i pengeinstituttet udskrive tilbud og fuldmagt til kunden. Lånetilbud er forbeholdt Totalkredits endelige godkendelse. 32. Ved formidling af Totalkredit-lån er pengeinstituttet forpligtet til at stille en 8-årig selvskyldnergaranti for den del af lånet, der overstiger 60\% af ejendommens kontante belåningsværdi. Pengeinstituttet modtager garantiprovision herfor samt et engangsbeløb på maksimalt kr. ved fejlfri sagsbehandling. Bestyrelsen kan beslutte, at den fastsatte garantiprovision kan reduceres for visse lånetyper for at skabe grundlag for fremme af afsætningen og/eller optimere kursdannelsen på de omhandlede låns obligationer. Bortset fra misligholdelse og debitorskifte er selvskyldnergarantien uopsigelig. 33. Pengeinstituttet skal ved tiltrædelsen af aftalen tegne sig for en andel af en garantiramme på 1 pct. af Totalkredits låneportefølge. Garantirammen udgjorde i 2001 ca. 850 mio. kr., og størrelsen reguleres hvert år. Andelen af garantirammen svarer til pengeinstituttets til enhver tid forholdsmæssige andel af Totalkredits aktiekapital og er det maksimale et pengeinstitut kan hæfte for. Garantiprovisionen på 0,50 pct. af garantirammen, der udbetales 1 gang om året før fradrag af eventuelle tab kan som eksempel resultere i, at et pengeinstitut med 4 pct. aktieandel i Totalkredit modtager kr. i provision jf. tabel 3. Tabel 3: Beregning af garantiramme og garantiprovision til pengeinstitut med 4 pct. aktieandel (mio. kr.) Garantiramme maj 2001 (1 pct. af låneportefølje) 850 Pengeinstituttets andel (4 x 850 : 100) 34 Garantiprovision (0,50 pct. af garantiramme på 850 mio. kr.) 4,25 Pengeinstituttets andel (4 x 4,25 :100) 0, Lånesagsgebyret aftales mellem det låneformidlende pengeinstitut og kunden, afhængig af lånesagens karakter og omstændigheder i øvrigt inden for en ramme på kr. 3 Totalkredit modtager i alle tilfælde i første omgang kr., og beløb derudover tilfalder pengeinstituttet som engangsbeløb. Hvis lånesager er behandlet fejlfrit af det formidlende pengeinstitut, tilbagebetaler Totalkredit de modtagne kr. Konstateres der fejl, tilbagebetales kun dele af beløbet til pengeinstituttet. 35. Hertil kommer eventuelle gebyrer, der ikke omtales i samarbejdsaftalen, men som pengeinstitutterne opkræver direkte af kunden for deres ydelser. Totalkredit giver ikke nogen

6 vejledning for disse gebyrer, der ifølge anmelder er rene pengeinstitutforretninger ved formidling af Totalkredit-lån. Pengeinstitutternes gebyrer for hjemtagelse/formidling (ekspeditionsgebyr) udgør fra til kr., typisk ca kr. Hertil kommer eventuelle yderligere gebyrer, hvis låntager fx ønsker kurssikring, konvertering af sælgerpantebreve, fremrykkelse af lånudbetaling etc. Pengeinstitutternes gebyrer er med få undtagelser de samme for lån fra andre realkreditinstitutter som for lån fra Totalkredit. Et typisk lån indbringer således kr. til pengeinstituttet ved formidling af Totalkredit-lån udover garantiprovisionen. 9 større pengeinstitutter har oplyst følgende beløb for ekspedition/formidling af et lån på 1 mio. kr. Tabel 4: Pengeinstitutgebyrer for formidling af et Totalkredit-lån på 1 mio. kr. Gebyr kr kr kr kr kr. 3 Antal pengeinstitutter 36. Pengeinstitutterne må i markedsføringen ikke give indtryk af, at Totalkredit er et af pengeinstituttet ejet realkreditinstitut. Relationen mellem Totalkredit og det enkelte pengeinstitut må ikke fremhæves på bekostning af andre pengeinstitutter i aftalen, og kunden må ikke bibringes det indtryk, at det er pengeinstituttet, der bevilger Totalkreditlån. 37. Samarbejdsaftalen indeholder ikke bestemmelser om eksklusivitet for pengeinstitutterne. Pengeinstitutterne er således ikke afskåret fra at formidle lån fra andre realkreditinstitutter, hvis dette ønskes af låntager. Aftalen forhindrer ikke det enkelte pengeinstitut i at indgå aftaler om samarbejde med andre realkreditinstitutter. Det forudsættes dog, at Totalkredit underrettes, hvis det drejer sig om realkreditlån inden for samme udlånsområde, med angivelse af, om karakteren af aftalen er sådan, at det forpligter pengeinstituttet til at formidle et givet volumen af fremmede realkreditlån, eller forpligter pengeinstituttet til passivitet vedrørende rådgivning om flere muligheder for realkreditfinansiering. 38. Totalkredit er ikke forpligtet til alene at yde lån via tilsluttede pengeinstitutter, men kan i givet fald betjene en låntager, der har rettet henvendelse direkte til Totalkredit. Ifølge Totalkredit bliver dette dog aldrig praktiseret. 39. Boligxperten er et ikke-direkte Totalkredit-relateret rådgivningssystem, der i fællesskab ejes af Totalkredit og de samarbejdende pengeinstitutter. Såvel pengeinstitutter i som uden for Totalkreditsamarbejdet kan få adgang til Boligxperten. Boligxperten kan rådgive med hensyn til budgetter, amortforløb, skatteberegning, institutionstakster etc. Totalkredits bestyrelse afgør, hvem der kan få adgang til Boligexperten og fastsætter vilkårene herfor. Pengeinstitutter, der indgår i samarbejdet med Totalkredit, har automatisk adgang til Boligxperten. Deltagerne skal betale et engangsvederlag. Pengeinstitutter, der ikke indgår i samarbejdsaftalen, betaler et indskud ved indtrædelse i

7 Boligxperten. Indskuddet beregnes forholdsmæssigt på baggrund af balancen og svarer til den balancemæssige andel gange faktor 2,5 af de samlede udviklingsomkostningeromkostninger. Herudover deltager disse pengeinstitutter i afholdelsen af løbende udviklings- og vedligeholdelsesomkostninger. 40. Pengeinstitutterne kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse opsige samarbejdet med Totalkredit. Opsigelsen får virkning fra det tidspunkt igangværende lånesager optaget via det pågældende pengeinstitut er afsluttet. Totalkredit kan opsige aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra pengeinstituttets side. Høring 41. Notatet har i medfør af konkurrencelovens 15a, været forelagt Totalkredit A/S til høring. Selskabets bemærkninger er indarbejdet i det foreliggende notat. Vurdering 42. Totalkredit og pengeinstitutterne som parter i det anmeldte udøver erhvervsvirksomhed, og aftalen er derfor omfattet af konkurrenceloven, jf. 2. Samarbejdet er ikke en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. 2, stk. 2, og der gælder ikke undtagelser eller fritagelser i henhold til konkurrencelovens 4. Der er heller ikke tale om en aftale omfattet af konkurrencelovens 5, da deltagerne ikke indgår i samme koncern. 43. Samarbejdsaftalen kan tages til vurdering efter konkurrencelovens 6, idet der er tale om en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, jf. konkurrencelovens 6, stk. 3. Aftalens parter har tilsammen en omsætning, der overstiger 1 mia. kr., og er derfor ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrencelovens 7. Det relevante marked 44. Der er tale om realkreditlån til ejerboliger og garantier, der knytter sig hertil. Der foreligger et særligt marked for realkreditlån i Danmark. 45. Lån til ejerbolig kan ske enten ved realkreditlån eller lån fra et pengeinstitut. Pengeinstitutlån er dyrere og mere kortvarige end realkreditlån. Antallet af pengeinstitutlån til bolig såvel som den samlede beløbsydelse er da også minimal set i forhold til realkreditlån. 46. Garantistillelse for dele af lånet i en flerårig periode kan stilles af andre end pengeinstitutter, fx forsikringsselskaber. 47. Samarbejdet berører også pengeinstitutmarkedet, jf. at formålet med samarbejdsaftalen er at styrke pengeinstitutterne i konkurrencen. Der er 184 pengeinstitutter i Danmark. 130 af disse er medlem af Lokale Pengeinstitutter, 11 af Regionale Pengeinstitutter. Dertil kommer de to store pengeinstitutter Danske Bank og Nordea. Resten er meget små pengeinstitutter og repræsentationer af udenlandske banker. 48. De pengeinstitutter i Danmark, der ikke samarbejder med Totalkredit, er således meget store, fx Danske Bank og Nordea, eller meget små andelskasser eller sparekasser. Dertil kommer udenlandsk

8 ejede pengeinstitutter (fx Citibank og Dresdner Bank ) og specialbanker (fx BRF Bank og Alm. Brand Bank). Lån & Spar, SEB samt internetbankerne Basisbank og Skandiabank står ligeledes uden for. 49. Det geografiske marked er Danmark. Andre lande yder andre typer af lån til finansiering af fast ejendom baseret på anden lovgivning. Danske realkreditlån spiller ikke nogen rolle i udlandet. På denne baggrund fastlægges det relevante marked som ydelse af realkreditlån til ejerbolig i Danmark. Konkurrencelovens 6, stk Der er tale om vedtagelser inden for den sammenslutning af pengeinstitutter, der ejer Totalkredit, jf. 6, stk. 3, omfattende den samarbejdsaftale, der består af en hovedsamarbejdsaftale og en garantiaftale. Det er de samarbejdende pengeinstitutter i Totalkredit, der alle er aktionærer i selskabet, der står bag samarbejdsaftalen. 51. Samarbejdsaftalen er vertikal, idet den fokuserer på formidling af realkreditlån og garantier. Samarbejdsaftalen indeholder dog enkelte bestemmelser, som har en vis betydning i den horisontale konkurrence mellem pengeinstitutter. Det fremgår således af markedsføringsbestemmelserne, at det enkelte pengeinstitut ikke må fremhæve sig selv på bekostning af andre pengeinstitutter i aftalen i forbindelse med salg af Totalkredit-lån. Der er også vejledende bestemmelser om lånesagsgebyrer. Derimod omtaler aftalen ikke pengeinstitutternes egne gebyrer for formidling/ekspedition af Totalkredit-lån. 52. På realkreditmarkedet må Totalkredit tillægges en markedsandel på ca. 19 pct. De samarbejdende pengeinstitutter har en andel af detailbankmarkedet på noget over 30 pct. 53. Samarbejdsaftalen indeholder ikke bestemmelser om eksklusivitet eller mestbegunstigelsesklausuler for pengeinstitutterne. Bestemmelsen om at pengeinstitutterne har pligt til at underrette Totalkredit, hvis der indgås formaliseret samarbejdet med andre realkreditinstitutter, giver dog en vis fortrinsstilling for Totalkredit. Der gælder ingen begrænsninger, hvis låntager ønsker realkreditlån fra andre end Totalkredit. Hvis låntager ikke har sådanne præferencer viser udviklingen imidlertid, at pengeinstitutterne i praksis fortrækker Totalkredit. 54. Når bortses fra store banker som Danske Bank og Nordea, der selv ejer realkreditinstitutter, er der ingen begrænsninger for, hvem der kan deltage i samarbejdet. Det fremgår overordnet, at deltagerne er lokale og regionale pengeinstitutter, der til enhver tid kan opsige samarbejdet med Totalkredit. Det fremgår dog, at der er en vis forståelse mellem deltagerne om, hvem der kan deltage i samarbejdet. Der er således ikke oplyst andre begrundelser for at Midtbanks medlemskab skulle udfases, end at der ved uændret samarbejdsrelation ville blive tale om, at en storbank (Svenska Handelsbanken), der i sig selv har den fornødne størrelse til at starte eget realkreditinstitut, herved ville komme ind i Totalkredit-samarbejdet. En sådan forståelse begrænser nye aktionærers muligheder for at komme ind på markedet. Der findes imidlertid andre realkreditinstitutter at samarbejde med, fx BRF og Nykredit og der er ingen tegn på, at de skulle nægte evt. samarbejde med nye pengeinstitutter. 55. Styrelsen har ikke modtaget nogen henvendelser fra pengeinstitutter over at være holdt ude af noget samarbejde.

9 56. Samlet fører det til at optagelsesbestemmelsen ikke kan anses for at indebære nogen mærkbar begrænsning af konkurrencen. 57. Pengeinstitutterne fastsætter selv efter aftale med låntager lånesagsgebyret inden for en ramme på kr. Denne prisangivelse, der er en af Totalkredit fastsat maksimal pris for oprettelse af lånesag, må vurderes i sammenhæng med pengeinstitutternes øvrige opkrævning af gebyrer for formidling/ekspedition. 58. Der er tale om et vejledende maksimalt gebyr på kr. Pengeinstituttet kan godt opkræve mindre. Der skal mindst opkræves kr. Pengeinstitutterne kan få tilbagebetalt de kr. af Totalkredit ved fejlfri lånesagsbehandling. 59. Et mindstegebyr på kr. for at behandle en lånesag er principielt betænkeligt i forhold til konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. Lånesagsgebyret dækker imidlertid kun en del af pengeinstituttets arbejde med at formidle lån til Totalkredit. Gebyrerne for formidling er gennemgående højere. Pengeinstitutterne fastsætter egne gebyrer for formidling/ekspedition af lånet typisk i intervallet kr., og gennemsnitligt kr. Der er ikke noget i aftalen, der forhindrer pengeinstitutterne i at opkræve lavere - eventuelt ingen ekspeditionsgebyrer, ligesom der heller ikke gælder bestemmelser om, at de kr. ikke må gives videre til låntager. På den baggrund kan gebyret ikke anses for at være i strid med konkurrencelovens 6, stk Endelig spiller det en rolle, at Totalkredits markedsandel ikke overstiger 19 pct. 61. Garantireglen indeholder efter styrelsens vurdering ingen begrænsninger, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk Samarbejdsaftalen indeholder således ikke efter de forhold, styrelsen er bekendt med, bestemmelser, der falder ind under konkurrencelovens 6, stk. 1. Der er derfor ikke grundlag for at meddele påbud efter konkurrencelovens 6, stk Der kan således meddeles en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9. 1 Kilde: Realkreditrådet 2 Konkurrencestyrelsens rapport, 2000: Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark, 3 Ifølge Totalkredits prisoversigt er lånesagsgebyret kr.

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere