Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2008. CVR nr. 26 08 65 31"

Transkript

1 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2008 CVR nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Fund Governance...10 Anvendt regnskabspraksis...12 Global High Yield Bonds...15 Forhold vedrørende ledelsen...19 Nærværende årsrapport 2008 for Specialforeningen TRP-Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgiver havde medio februar Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens investeringsunivers løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i årsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Specialforeningen TRP-Invest 1

4 Foreningsoplysninger Specialforeningen TRP-Invest blev stiftet den 20. juni Ultimo 2008 omfattede foreningen afdelingen Global High Yield Bonds. Specialforeningen TRP-Invest Otto Mønsteds Plads København V Tlf.: Fax: FT. reg. nr CVR-nr.: Bestyrelse Hans Ejvind Hansen, formand Niels Elmo Jensen Hasse Nilsson Per Pedersen Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Depotselskab Nordea Bank Danmark A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Porteføljerådgiver T. Rowe Price Global Investment Services 2 Specialforeningen TRP-Invest

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 for Specialforeningen TRP-Invest med en afdeling. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. februar 2009 Bestyrelse Hans Ejvind Hansen Niels Elmo Jensen Hasse Nilsson Per Pedersen formand Direktion Tage Fabrin-Brasted Peter Jørn Jensen Specialforeningen TRP-Invest 3

6 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Specialforeningen TRP-Invest Vi har revideret årsrapporten for Specialforeningen TRP-Invest med en afdeling for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, der indeholder ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Ledelsens ansvar for årsrapporten Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger m.v. København, den 19. februar 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab John Ladekarl Per Rolf Larssen Statsautoriserede revisorer 4 Specialforeningen TRP-Invest

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt Årets afkast i procent Global High Yield Bonds -23,87 1,97 6,81 2,76 9,58 Indre værdi pr. andel Global High Yield Bonds , , , , ,00 Udlodning pr. andel (i kr.) Global High Yield Bonds , Omkostningsprocent Global High Yield Bonds 0,62 0,59 0,54 0,59 0,60 Sharpe ratio Global High Yield Bonds -0,45 1,18 1, Årets nettoresultat (i kr.) Global High Yield Bonds Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Global High Yield Bonds Andele ultimo (i stk.) Global High Yield Bonds Værdipapiromsætning (i kr.) Global High Yield Bonds Kursværdi af køb Kursværdi af salg Omsætningshastighed Global High Yield Bonds 0,56 0,59 0,53 0,55 0,64 ÅOP Global High Yield Bonds 0,78 0, Specialforeningen TRP-Invest 5

8 Ledelsesberetning Specialforeningen TRP-Invest i 2008 Foreningens afdeling Global High Yield Bonds gav i 2008 et afkast på -23,9%, hvilket er væsentligt lavere end ventet primo Resultatet skyldes en meget negativ markedsudvikling. Foreningens formue udgjorde mio. kr. ved udgangen af Den økonomiske udvikling i 2008 Global recession Den begyndende afmatning i den globale økonomi, som opstod mod slutningen af 2007, blev i 2008 forværret markant. Udviklingen blev meget værre end forventet, og der tales nu om den værste recession siden 1930 erne. Væksten i den amerikanske økonomi blev dæmpet af den kraftige afmatning i ejendomssektoren, hvor ejendomspriserne fortsatte med at falde markant året igennem. Sammen med kreditkrisen og sammenbruddet i dele af den amerikanske finansielle sektor begyndte den økonomiske aktivitet at falde, da såvel forbrug som investeringer udviste faldende tendens. Som konsekvens steg arbejdsløsheden markant i 2008 og forventes at stige yderligere i Ovennævnte udvikling skete trods skattelettelser og hjælpepakker til den finansielle sektor. Den økonomiske udvikling i Europa i 1. halvår 2008 var forholdsmæssigt positiv. I 2. halvår oplevede Europa imidlertid også en kraftig afmatning, hvor især Storbritannien, Spanien og Italien blev hårdt ramt. Faldende priser på ejendomsmarkedet og nedgearing i bankerne var de drivende årsager til den negative udvikling i England og Spanien. Fra inflationsfrygt til deflationsfrygt De finansielle markeder blev i de første seks måneder af 2008 præget af en frygt for inflation. Inflationstallene i USA havde været opadgående, ligesom inflationen i Europa lå højere end Den Europæiske Centralbanks (ECB) målsætning på 2% p.a. I juli lå detailpriserne i såvel USA som Europa mere end 4% over samme måned året før. Fortsat stigende priser på olie og fødevarer var hovedårsagen til stigningen. Udviklingen i råvarepriserne samt den kraftige opbremsning i verdensøkonomien i 2. halvår bevirkede, at inflationen faldt kraftigt i 4. kvartal i såvel USA som Europa. Inflationen i december udgjorde henholdsvis 0,1% og 1,6% i forhold til december året forinden. Den kraftige reduktion i inflationen har medført, at en negativ prisudvikling i 2009 ikke er utænkelig. Globale rentenedsættelser Bekymring for recession fik den amerikanske centralbank til at nedsætte den ledende rente flere gange i løbet af 1. halvår Styringsrenten faldt således fra 4¼% til 2% ultimo juni. Den fortsatte forværring af den økonomiske udvikling samt nedbruddet i dele af det finansielle system i 2. halvår bevirkede, at den amerikanske centralbank fortsatte rentenedsættelserne og reducerede den toneangivende rente til intervallet 0-¼% i december - det laveste niveau i den amerikanske centralbanks historie. I 1. halvår i 2008 holdt ECB styringsrenten konstant, idet ECB prioriterede hensynet til lav inflation før hensynet til væksten i eurozonen. ECB foretog endda i juli en renteforhøjelse på 0,25 procentpoint til 4¼%. Afmatningen i den europæiske økonomi samt især prisfaldet på råvarerne medførte efterfølgende et par markante rentenedsættelser i 4. kvartal, således at ECB s styringsrentesats var 2½% ultimo året. Ovennævnte udvikling var ikke isoleret til USA og Euroland. Mange andre centralbanker fulgte trop og nedsatte deres styringsrenter i løbet af 2008, således at der i 2008 var tale om en global rentenedsættelse. Markedsforhold i 2008 Positivt marked for statsobligationer i 2. halvår De globale obligationsmarkeder blev i 1. halvår præget af en nervøs og negativ stemning. Renten faldt i 1. kvartal som følge af frygt for recession i USA, men denne frygt blev i 2. kvartal afløst af frygten for inflation, hvilket bevirkede rentestigning og kursfald på obligationsmarkederne. 6 Specialforeningen TRP-Invest

9 Ledelsesberetning Over 1. halvår forblev den 10-årige rente på statsobligationer i USA på niveauet 4,0%, hvorimod renten på de 10-årige euro statsobligationer steg fra 4,3% til 4,6% i samme periode. I 2. halvår skete der en markant ændring i obligationsmarkederne. Recession og sammenbrud i dele af den finansielle sektor bevirkede en flugt fra alle risikobetonede aktiver over i sikre statsobligationer. I perioder i 4. kvartal handledes korte amerikanske statsgældsbeviser til en rente på 0%. Den 10-årige rente på statsobligationer i USA faldt fra 4,0% til 2,2% gennem 2. halvår 2008, ligesom renten på de 10-årige euro statsobligationer faldt fra 4,6% til 3,0% i samme periode. Den 10-årige amerikanske statsobligation gav et afkast på 20,2% i USD i 2008 som følge af det kraftige rentefald i 2. halvår. Store kursfald på High Yield markedet High yield markedet i USA havde meget svære vilkår i 2008, hvor markedet gav det laveste årlige afkast nogensinde. Markedet målt ved JP Morgan Global High Yield Index faldt med 26,8% i USD. I årets første seks måneder blev markedet for højt forrentede obligationer præget af nervøsitet og volatilitet primært som følge af hedgeforeningernes ageren. Den negative økonomiske udvikling samt sammenbruddet i dele af den finansielle sektor bevirkede, at markedet faldt kraftigt i 2. halvår. Markedet blev i oktober præget af paniksalg, og markedet faldt lige så meget som aktiemarkedet. Forventning om et stigende antal konkurser samt stigende illikviditetspræmie bevirkede, at kreditspændet udvidedes markant i 2. halvår. Panikken i markedet blev fremmet af, at de store bilfabrikker GM og Ford var i store vanskeligheder. En betalingsstandsning i disse to selskaber ville alene medføre en konkursrate (default rate) på 5-10% i high yield markedet. En statslig kapitaltilførsel til GM og Chrysler og til GMs bilfinansieringsselskab GMAC i december beroligede investorerne med kursstigninger i markedet til følge. Som resultat af ovennævnte udvikling steg rentespændet mellem højt forrentede erhvervsobligationer og statsobligationer med samme varighed på det amerikanske marked fra 589bp primo året til 1.731bp ultimo året målt ved JP Morgan Global High Yield index. Den gennemsnitlige effektive rente for højt forrentede obligationer i USA steg fra 9,5% ultimo 2007 til 19,0% ultimo 2008 målt ved JP Morgan Global High Yield Index. Konkursraten i high yield markedet i 2008 steg fra 0,37% til 2,25%. En indikator for den fremtidige udvikling i antallet af konkurser er den såkaldte Merrill Lynch Distressed Ratio (andel af markedet med rentespænd på over 1.000bp), som steg fra et par procent til over 80% ultimo Indikationen tyder på en kraftig forøgelse i antallet af konkurser og betalingsstandsninger i Afkastudviklingen fordelt på kreditvurdering viste som ventet, at de mest risikobetonede udstedelser gav de laveste afkast i Således faldt CCC-ratede udstedelser med 47,0%, mens de bedre ratede BB-udstedelser faldt 15,6% i Afkastudviklingen i 2008 på sektorniveau viste, at defensive sektorer som fødevare-, sundhedsog forsyningssektorerne gav negative afkast på 11-13%, hvorimod sektorer som TV/radio, øvrig medier og kasino gav negative afkast på 41-59% i Afdeling Global High Yield Bonds Afdelingen investerer primært i amerikanske højt forrentede obligationer, hvor kreditratingen normalt vil ligge mellem BB+ og CCC+. Endvidere kan afdelingen investere i præferenceaktier og strukturerede værdipapirudstedelser samt i europæiske højt forrentede obligationer. Afdelingen valutakurssikrer positioner, der ikke er i euro eller danske kroner. Afdelingen rådgives af T. Rowe Price. Specialforeningen TRP-Invest 7

10 Ledelsesberetning Benchmark for afdelingen blev pr. 1. december 2008 ændret til JP Morgan Institutional High Yield Index 98% kurssikret over i kr. Indtil 1. december var benchmarket JP Morgan Global High Yield 98% kurssikret i kr. Det nye benchmark investerer alene i obligationer med en rating på B eller højere og med en pris på $70 eller højere. Årsagen til ændringen var, at det nye benchmark skønnes bedre at afspejle investeringsstilen i afdelingen. Det nye benchmark forventes at klare sig bedre i et negativt marked end det hidtidige benchmark og omvendt i et positivt marked. Ændringen i benchmark forventes ikke at få indflydelse på den fremtidige investeringspolitik i afdelingen. Afdelingen gav et afkast på 23,87%, hvilket var bedre end afdelingens benchmark, der gav et afkast på -27,54% i året. Årets nettoresultat for afdelingen blev -389,5 mio. kr. Heri indgik kursreguleringer på obligationer og kapitalandele med et tab på 520,6 mio. kr., og valutakurssikringen bidrog med et tab på 68,4 mio. kr. som følge af dollarkursstigningen overfor kroner i Afdelingens politik om valutakurssikring har således i 2008 bidraget negativt til årets resultat. Formuen i afdelingen blev som følge af såvel kursfald som indløsning i året reduceret fra mio. kr. primo 2008 til mio. kr. ultimo Afdelingens portefølje blev i foråret gjort mere defensiv end i tidligere perioder. Således blev de mere spekulative udstedelser solgt, og udstedelser i primært BB-segmentet blev købt. I 4. kvartal blev der endvidere tilkøbt defensive positioner i BBB-segmentet til porteføljen. Mod slutningen af året påbegyndtes en udskiftning af de højere ratede obligationer med billigere og lavere ratede BB- og B-obligationer, der var faldet for meget i kurs. I overensstemmelse med den konservative investeringsstrategi har afdelingen opretholdt en undervægt i obligationer med en kreditvurdering på CCC eller derunder i forhold til det tidligere benchmark, JP Morgan Global High Yield. Dette har medvirket til afdelingens merafkast i forhold til benchmark i En anden væsentlig bidragsyder til merafkastet i afdelingen har været, at afdelingen har været undervægtet i sektorer med problemselskaber som fx finans, byggeri og transport inklusive bilindustrien. Omkostninger Foreningens samlede omkostninger til administration, rådgivning og depotgebyrer m.v. beløb sig i 2008 til 10,0 mio. kr. Administrationsomkostningerne opgjort efter vedtægternes 23, stk. 5 udgjorde for afd. Global High Yield Bonds 0,48% af afdelingens højeste formue i regnskabsårets løb. Opgjort efter bekendtgørelsen om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. udgjorde administrationsomkostningerne for afd. Global High Yield Bonds 0,62% af afdelingens gennemsnitlige månedlige formue i Øvrige forhold Ledelsens øvrige hverv For oplysninger omkring ledelsens øvrige hverv henvises der til afsnittet Forhold vedrørende ledelsen. Dette afsnit indgår som en del af den samlede ledelsesberetning. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er i januar 2009 emitteret for 500 mio. kr. i afdeling Global High Yield Bonds, hvilket har øget foreningens formue væsentligt siden balancedagen. Der er fra balancedagen og til dato i øvrigt ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 8 Specialforeningen TRP-Invest

11 Ledelsesberetning Usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter Udviklingen i værdipapirmarkederne i 2. halvår 2008 medførte en stigende nervøsitet og svigtende funktionsduelighed af markederne. Den til tider manglende likviditet bevirkede, at kursfastsættelsen af mange værdipapirer kortvarigt blev præget af tilfældigheder eller var ikke eksisterende. Især high yield obligationer vurderes at have været behæftet med større usikkerhed end normalt. Dette forhold vurderes at have medført, at fastlæggelsen af indre værdi i foreningens afdeling i kortere perioder kan have været behæftet med usikkerhed. Det er ledelsens vurdering, at der derudover ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter. Herudover er der ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning eller måling heraf. Forventninger til 2009 Den økonomiske udvikling ventes at blive udfordrende i 2009, idet den nuværende recession skønnes endnu at være i sin vorden. Trods centralbankernes aggressive indgreb og diverse regeringers stimulanspakker vurderes de betydende økonomier i verden at vise negative vækstrater i Den forværrede situation i USA forventes at medføre en markant stigning i konkursniveauet, og en andel på over 10% i det amerikanske high yield marked kan ikke udelukkes for Det er ledelsens vurdering, at værdiansættelsen i high yield markedet har taget højde for et så højt konkursniveau efter de markante kursfald i anden halvdel af På baggrund af disse forventninger, der er behæftet med stor usikkerhed, skønner foreningens ledelse store kursudsving for foreningens afdeling i løbet af 2009, men med mulighed for et positivt kurspotentiale i anden halvdel af året. Specialforeningen TRP-Invest 9

12 Fund Governance Generelt Der er detaljerede myndighedsregler for ledelsen af investeringsforeninger og specialforeninger. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. fastsætter de grundlæggende rammer. Hertil kommer konkrete anvisninger i bindende vejledninger fra Finanstilsynet. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der blandt sine opgaver har at vælge en bestyrelse og en revision. Bestyrelsen udpeger en eller flere investeringsrådgivere - her T. Rowe Price - et investeringsforvaltningsselskab her Nykredit Portefølje Administration A/S (NPA) til som direktion at lede foreningens daglige virksomhed, ligesom bestyrelsen vælger et depotselskab her Nordea Bank Danmark A/S til at stå for opbevaring af foreningens aktiver og afvikling af betalingsstrømme. De forskellige organers funktion er beskrevet i foreningens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion samt aftaler mellem foreningen og dets samarbejdspartnere. Fund Governance drejer sig om bestyrelsens og investeringsforvaltningsselskabets forvaltning af deres ansvar. InvesteringsForeningsRådet (IFR), som er investeringsforeningernes brancheorganisation, udsendte i 2005 et sæt anbefalinger til sine medlemmer om Fund Governance eller god foreningsledelse. Samtidig har NASDAQ OMX Copenhagen A/S besluttet, at de offentligt handlede selskaber fremover på følg-eller-forklar basis - skal forholde sig til et sæt regler for god selskabsledelse. Det er bestyrelsens holdning, at IFR s anbefalinger som udgangspunkt bør følges, og at foreningen herudover bør være opmærksom på de til enhver tid gældende Corporate Governance-regler for offentligt handlede selskaber. Generalforsamling og medlemsforhold Foreningens vedtægtsmæssige bindeled til medlemmerne er generalforsamlingen, som ordinært afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamling søges udformet og udsendt, så medlemmerne har mulighed for i god tid at få indblik i de spørgsmål, der er til behandling. Den vigtigste kommunikationskanal til medlemmerne mellem generalforsamlingerne er en månedlig rapportering om afdelingens afkast og udvikling. Hertil kommer afholdelse af medlemsmøder med deltagelse af investeringsrådgiver. Bestyrelse og øvrig ledelse af foreningen Foreningens bestyrelse består af fire medlemmer, der er omtalt på side 19. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i vedtægter og forretningsorden. Blandt disse lægger bestyrelsen særlig vægt på - at kontrollere, at myndighedskrav, aftaler og bestyrelsens beslutninger overholdes af NPA og af andre samarbejdspartnere - at sikre, at aftaler med investeringsforvaltningsselskab, depotselskab, investeringsrådgiver og andre udformes således, at der opnås det bedst mulige forhold mellem ydelse og pris for foreningen i forhold til alternative samarbejdspartnere - at udforme en investeringsstrategi i overensstemmelse med vedtægterne og prospekt samt løbende justere heri. Bestyrelsen og dens medlemmer er uafhængige af T. Rowe Price, Nordea Bank og Nykredit koncernen. Bestyrelsen er opmærksom på, at der kan være interessekonflikter mellem foreningen og de selskaber, som foreningen samarbejder med, herunder T. Rowe Price. Bestyrelsen gennemgår årligt sin forretningsorden. Bestyrelsen har på baggrund af sin beherskede størrelse ikke hidtil fundet det nødvendigt at vælge en næstformand. Alle bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Bl.a. under hensyn til erfaringens betydning ved udførelse af kontrolopgaverne i bestyrelsen finder bestyrelsen ikke, at der bør fastsættes en overgrænse for antallet af valgperioder for et bestyrelsesmedlem. Der er dog i foreningens vedtægter sat en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsens medlemmer. 10 Specialforeningen TRP-Invest

13 Fund Governance Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering på grundlag af et forud udsendt spørgeskema. Da foreningen ikke har en egentlig direktion, men har ansat NPA som investeringsforvaltningsselskab, har foreningens bestyrelse ingen direkte indflydelse på vederlagspolitik og direktionsaflønning i NPA. Disse fastsættes af NPA s bestyrelse, som er uafhængig af foreningen og uden personsammenfald. Aflønningen af NPA finder sted i henhold til særlig aftale, jf. foreningens prospekt. Bestyrelsen gennemfører årligt en evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og investeringsforvaltningsselskabet (NPA) og dettes direktion. Forretningsgange Der er på alle vigtige områder for foreningen udarbejdet skriftlige forretningsgange. Endvidere er der i NPA en funktionsadskillelse i den daglige drift, ligesom der er etableret en uafhængig kontrolfunktion, der skal sikre en løbende kontrol af overholdelse af lovgivning, placeringsregler samt indre værdi-beregning m.v. Denne enhed rapporterer til såvel bestyrelsen som direktionen. Uddelegering og eksterne leverandører af serviceydelser Foreningen har for tiden uddelegeret følgende opgaver: Investeringsrådgivning. Aftaler angående uddelegering indgås i henhold til i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. De uddelegerede opgaver bliver løbende kontrolleret af direktionen i NPA og evalueres årligt med hensyn til pris og kvalitet af bestyrelsen. Handel med investeringsbeviser samt forhold til rådgiver Vilkårene for værdifastsættelse samt for emission, indløsning og handel med foreningens investeringsbeviser er beskrevet i vedtægter og i tegningsprospekter, der kan rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Bestyrelsen er bekendt med, at T. Rowe Price i visse tilfælde har indgået separate aftaler med foreningens medlemmer med henblik på refusion af dele af rådgivningshonoraret. Bestyrelsen sikrer gennem aftaler og rapportering fra NPA, at markedsføring af foreningen sker korrekt og fair, og at distributørerne overholder god skik-reglerne samt har det fornødne kendskab til foreningens produkter. Risikostyring Foreningens finansielle risici styres inden for rammerne af vedtægter, tegningsprospekter og investeringsretningslinier, fastsat i aftaler med NPA, investeringsrådgiver og depotbank. NPA rapporterer løbende til bestyrelsen om overholdelsen af rammerne i såkaldte compliance-oversigter. Bestyrelsen fører tilsyn med, at NPA har den fornødne it-sikkerhed. Dette sker ved stillingtagen til rapportering samt ved indhentelse af erklæringer fra revisionen. Foreningens risikostyring evalueres mindst en gang årligt i forbindelse med forberedelsen af årsrapporten. Revisionen På generalforsamlingen vælges årligt en revision. Bestyrelsen mødes med revisionen i forbindelse med behandlingen af årsrapport og ledsagende revisionserklæring. Efter behov tager bestyrelsens formand herudover kontakt til revisionen. Der har ikke hidtil været behov for et omfang af ikkerevisionsydelser fra revisor, som kunne begrunde fastlæggelse af en overordnet ramme herfor. Specialforeningen TRP-Invest 11

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta uden decimaler. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Tal, der i regnskabet er anført med -, betyder, at det reelle tal for denne regnskabspost er 0,00 i afdelingens funktionelle valuta, mens anførelse af 0 betyder, at der for denne regnskabspost er et tal mellem 0,01 og 499,99 i afdelingens funktionelle valuta, der således er blevet afrundet til 0. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi for visse instrumenter, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende. Instrumenterne værdiansættes i disse tilfælde til en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Resultatopgørelsen Renteindtægter omfatter renter på obligationer og kontantindestående i depotselskab. Udbytter omfatter de i regnskabsåret indtjente udbytter. Tilbageholdt udbytteskat, som ikke kan refunderes, fratrækkes i posten Skat. Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og -tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem kursværdien ultimo året og primo året ller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. De samlede direkte handelsomkostninger består af kurtage og udenlandske omkostninger, som fremgår af handelsnotaerne samt af et spread. Opgørelsen sker ved at summere kurtager og omkostninger, der sammentælles ifølge de enkelte handelsnotaer. Alene aftalte kursspreads indregnes som handelsomkostninger. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, overføres til medlemmernes formue. Administrationsomkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Disse består af afdelingsdirekte omkostninger og andel af foreningens fællesomkostninger. Fællesomkostninger er i henhold til vedtægterne fordelt mellem afdelingerne. Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Udlodning I udloddende afdelinger udloddes de for regnskabsåret udlodningspligtige beløb efter fradrag af omkostninger i henhold til skattelovgivningen. I hovedtræk består det udlodningspligtige beløb dels af rente- og udbytteindtægter, dels af realiserede kursgevinster på værdipapirer med fradrag af administrationsomkostninger. Udlodningsregulering hidrørende fra regnskabsårets emissioner og indløsninger indgår i de respektive afdelingers resultat til udlodning, således at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner/indløsninger. Balancen Finansielle instrumenter omfatter finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver består af likvide midler, kapitalandele, obligationer, afledte finansielle instrumenter med positiv markedsværdi, tilgodehavender vedrørende handelsafvikling og tilgodehavende renter, udbytter m.v. Finansielle forpligtelser omfatter afledte finansielle instrumenter med negativ markedsværdi, gæld vedrørende handelsafvikling samt anden gæld. 12 Specialforeningen TRP-Invest

15 Anvendt regnskabspraksis Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi og herefter løbende til dagsværdi. Dagsværdien for noterede kapitalandele og obligationer opgøres som lukkekursen på balancedagen eller til anden markedsbaseret kurs, såfremt denne må antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Dagsværdien af udtrukne obligationer er dog nutidsværdien af obligationerne. Dagsværdien for unoterede kapitalandele og afledte finansielle instrumenter opgøres efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter og en analyse af tilbagediskonterede pengestrømme samt optionsog andre modeller baseret på observerbare markedsdata. Det er ledelsens opfattelse, at de anvendte metoder og skøn, der indgår i værdiansættelsesteknikkerne, resulterer i et pålideligt billede af instrumenternes dagsværdi. Likvide midler opgøres til den nominelle værdi. Posten Tilgodehavende renter, udbytter m.m. indeholder tilgodehavende obligationsrenter, udbytter m.v. Aktuelle skatteaktiver indeholder tilgodehavende rente- og udbytteskatter. Posterne måles til dagsværdi. Den foreslåede udlodning for regnskabsåret medregnes i medlemmernes formue. Nettoemissionsindtægter består af tillæg til emissionskursen med fradrag af udgifter i forbindelse med emissionen. Nettoindløsningsindtægter består af fradrag i indløsningskursen efter modregning af udgifter i forbindelse med indløsningen. Nettoemissions- og indløsningsindtægter er overført til medlemmernes formue ultimo regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag, indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, afledte finansielle instrumenter, likvide midler og tilgodehavender i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs opgjort som GMT valutakursen. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for værdipapirbeholdningens anskaffelse eller tilgodehavendets opståen indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Nøgletal Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet. I årsrapporten indgår følgende nøgletal: Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i året. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo året med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i året. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo året. Udlodning pr. andel Foreslået udlodning i forhold til cirkulerende andele ultimo året. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for året divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i året. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60 måneders periode. Specialforeningen TRP-Invest 13

16 Anvendt regnskabspraksis Værdipapiromsætning I værdipapiromsætningen indgår handel i forbindelse med emissioner og indløsninger samt almindelig porteføljepleje. Omsætningshastighed Omsætningshastigheden opgøres som gennemsnittet af de i regnskabsåret foretagne køb og salg af værdipapirer justeret for emissioner, indløsninger og udbetalte udlodninger, sat i forhold til den gennemsnitlige formue. Den gennemsnitlige formue opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. ÅOP Årlige omkostninger i procent er et udtryk for summen af administrationsomkostninger i procent, direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent, samt (maksimalt emissionstillæg i procent plus maksimalt indløsningsfradrag i procent)/7, idet 7 år anses som investors gennemsnitlige investeringshorisont. 14 Specialforeningen TRP-Invest

17 Global High Yield Bonds Resultatopgørelse i kr Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 2 Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Specialforeningen TRP-Invest 15

18 Global High Yield Bonds Balance pr. 31. december i kr. Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Obligationer Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede udenlanske obligationer I alt obligationer Kapitalandele Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER 6, 7 Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedrørende handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter 16 Specialforeningen TRP-Invest

19 Global High Yield Bonds Noter til regnskabet i kr Renteindtægter Indestående i depotselskab Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede udenlandske obligationer Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Kursgevinster og -tab, obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede udenlandske obligationer I alt kursgevinster og -tab, obligationer Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Direkte handelsomkostninger dækket af emissions- og indløsningsindtægter Direkte handelsomkostninger ved løbende drift Afd. direkte Andel af Adm. omk. 4 Administrationsomkostninger 2008 omk. fællesomk. i alt Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Administrationsomkostninger 2007 Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Markedsføringsomkostninger 3-3 Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Specialforeningen TRP-Invest 17

20 Global High Yield Bonds Noter til regnskabet i kr. 5 Obligationer 2008 % Regionsfordeling Nordamerika ,72 Europa ,95 Asien ,25 Sydamerika , ,00 Specifikation af værdipapirbeholdningen pr og pr kan rekvireres ved henvendelse til foreningen Medlemmernes formue Medlemmernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Cirkulerende andele primo Emissioner i året 3 10 Indløsninger i året I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 87,45 90,77 Øvrige finansielle instrumenter 12,55 9,23 I alt finansielle instrumenter 100,00 100,00 18 Specialforeningen TRP-Invest

21 Forhold vedrørende ledelsen Bestyrelse Direktør Hans Ejvind Hansen, formand Hegelsvej 12, 2920 Charlottenlund Født: 1942 Indvalgt i bestyrelsen siden Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Freja Ejendomme A/S, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Specialforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, ATP Invest, ATP Invest I, ATP Invest II og ATP Invest III F.M.B.A. Næstformand for Styrelsen af Danmarks Statistik. Medlem af bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S, FMS Holding af 2004 A/S, Den Professionelle forening LD, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Novo Nordisk Fonden. Investeringschef Niels Elmo Jensen Lægernes Pensionskasse Esplanaden 8A, 1263 København K Bestyrelsens aflønning Som honorar til bestyrelsen for 2008 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 230 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 80 t.kr. og menigt bestyrelsesmedlem med 50 t.kr. Der har i 2008 ikke været afholdt yderligere udgifter til honorering af bestyrelsesmedlemmer for udførelse af særskilte opgaver for foreningen. Direktion Adm. direktør Tage Fabrin-Brasted Nykredit Portefølje Administration A/S Øvrige hverv: Bestyrelsesmedlem i Investerings- ForeningsRådet. Direktør Peter Jørn Jensen Nykredit Portefølje Administration A/S Født: 1959 Indvalgt i bestyrelsen siden Direktør Hasse Nilsson Alcifor Advisory Associates Vingårds Allé 19, 2900 Hellerup Født: 1950 Indvalgt i bestyrelsen siden Øvrige hverv: Bestyrelsesformand i Peter Mohr Invest A/S. Medlem af bestyrelsen i Artekta Formstof A/S, Copenhagen Invest A/S og Copenhagen Investor A/S. Portefølje Manager Per Pedersen PKA A/S Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Født: 1950 Indvalgt i bestyrelsen siden Øvrige hverv: Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros. Bestyrelsens møder Bestyrelsen har i 2008 afholdt 5 ordinære møder. Specialforeningen TRP-Invest 19

22

23 Spec. F. TRP Invest Global high yield bonds Beholdningsoversigt pr Aktier Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK ) Markedsværdi (1000 DKK ) USD 535,465 10,750% Spanish Broad Perpetu 252, bank of amer crp 651, Citigroup inc 27, General Motors Lucent Technologies Inc NRG Energy Aktier i alt Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK ) Markedsværdi (1000 DKK ) EUR 744, ,625% Nxp bv/nxp 15/10/15 16, ,750% Wind Acquisit , Float% Clondalkin 15/12/13 60, USD 510,005 1,000% General Cable 15/10/ ,875% united rentals15/10/23 71, ,750% Crc Health 01/02/16 60, ,250% Spansion Llc 15/01/16 7, ,250% Vanguard Hel 01/10/15 79, ,625% Wesco Int. 15/10/25 78, ,000% Sinclair Bro. 15/05/27 54, ,250% Allied Waste , ,550% Centex corp 1/11/10 83, ,700% Aff. Computer 01/06/10 93, ,750% Peabody NRG 15/12/66 60, ,875% DR Horton 15/01/10 91, ,000% Aramark Corp. 01/06/12 78, ,000% DR Horton 15/01/09 100, ,000% Nuveen Inv. 15/09/10 54, ,375% Arcelormittal 01/06/13 75, ,375% Domtar Corp. 01/12/13 62, ,375% Harrahs Oper. 15/12/13 20, ,450% Boston Scient 15/06/14 85, ,450% Slm corp 25/4/11 78, ,500% Harrahs Opera 01/07/ ,500% Nuveen Invest 15/09/15 15, ,500% Time Warner 15/11/11 94, ,500% Verizon 15/02/18 96, ,750% Viacom Inc 30/04/11 90, ,800% Centex corp 15/9/09 95, ,000% Boston scienti 15/6/11 95, ,000% Mgm Mirage ,000% Sprint Nextel 01/12/16 70, ,125% Califo. Steel ,125% Health Man. 15/04/16 62, ,125% Offshore Log , ,125% Quebecor wo 15/11/ ,250% Citizens Comm 15/01/ ,250% Clear Channel 15/03/ ,250% Encore Acquis 15/04/14 68, ,250% Flextronics , ,300% Bombardier , Side 1 af 9

24 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK ) Markedsværdi (1000 DKK ) USD 510,005 6,375% Echostar Corp , ,375% Host Mariott ,375% Medianews ,375% Range Resourc , ,375% Russel Metals , ,375% Seagate Tech 01/10/11 69, ,450% Lucent Tech ,500% Alltel Corp. 01/11/13 98, ,500% Chesapeake 15/08/ ,500% Daimler Fin. 15/11/13 78, ,500% Flextronics 15/05/13 79, ,500% INTERN. STEEL 15/04/14 71, ,500% Lucent Tech 15/01/28 39, ,500% TRINITY IND. 15/03/14 84, ,500% United Rental , ,500% Ventas Realt 01/06/16 73, ,625% Ball Corp 15/03/18 89, ,625% Citizens Util 15/03/ ,625% Davita Inc , ,625% Echostar Dbs ,625% Lamar Media 15/08/15 71, ,625% Lamar Media 15/08/15 72, ,625% LAMAR MEDIA 15/08/15 72, ,625% Wynn Las V , ,750% Arch Western , ,750% Bombardier ,750% Ferrellgas , ,750% Hercules Inc 15/10/ ,750% Host Marriot 01/06/16 73, ,750% Omnicare Inc , ,750% Owens.Brockw ,750% Penn National , ,750% Reliant Engy ,750% Sears Roebuck 15/08/11 61, ,750% Silgan Hldgs , ,750% Speedway M , ,750% Stats Chippc , ,750% Steel Dyn. 01/04/15 69, ,750% Steel Dynammi 01/04/ ,750% Ventas Realty ,750% Ventas Realty 01/04/ ,875% Allied Waste 01/06/17 93, ,875% Chesapeake 15/11/ ,875% Genl. Motors ,875% Gmac llc ,875% Medianews Grp ,875% Mobile Mini 01/05/15 68, ,875% Omnicare Inc , ,875% RH Donnelley 15/01/13 14, ,875% UNISYS CORP 15/03/ ,875% Videotron , ,000% Alltel Corp. 01/07/12 100, ,000% Autonation 15/04/ ,000% Belden Inc 15/03/17 75, ,000% Echostar Dbs 01/10/ ,000% GP Corp 15/01/ ,000% Isle Of Capri , ,000% NEXSTAR FIN. 15/01/14 43, ,000% Terra Capital 01/02/17 74, Side 2 af 9

25 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK ) Markedsværdi (1000 DKK ) USD 510,005 7,000% Windstream 15/03/ ,125% Amerigas P 20/05/ , ,125% Amr Real Est. 15/02/13 69, ,125% Boise Cascade , ,125% Cimarex Energ 17/05/15 78, ,125% Citizens Util 15/03/19 67, ,125% Cooper Cos 15/2/15 84, ,125% Domtar Corp. 15/08/15 63, ,125% General Cabel 01/04/ ,125% GP Corp 15/01/ ,125% The Manitowoc , ,200% Genl. Motors 15/01/11 20, ,250% Allied Waste , ,250% Amrigas Partn 20/05/15 82, ,250% Centene Corp 01/04/14 79, ,250% Csc Holdings ,250% Davita Inc , ,250% Encore Acquis , ,250% Forest Oil 15/06/ ,250% Forest Oil 15/06/19 73, ,250% Foundatn. Pa , ,250% Gci Inc , ,250% Gmac Llc 02/03/ ,250% Novelis Inc 15/02/15 58, ,250% Nrg Energy 01/02/14 93, ,250% Texas Ind. 15/07/13 77, ,250% TRW Autom. 15/03/17 51, ,375% Chc Helicop ,375% Deluxe Corp 01/06/15 60, ,375% Dresser R 01/11/14 77, ,375% Ford Motor ,375% Mirant North 31/12/13 96, ,375% NRG Energy 01/02/16 93, ,375% Peabody 01/11/16 94, ,375% Steel Dynam. 01/11/12 73, ,375% Steel Dynamic 01/11/ ,375% Terex Corp , ,450% Bombardier 01/05/34 64, ,450% Ford Motor Comp , ,500% American Rail 01/03/14 66, ,500% American Tow ,500% Bf Saul Reit , ,500% Bristow Group 15/09/ ,500% Bristow grp. 15/9/17 67, ,500% Couche.Tard , ,500% Denbury Res ,500% Denbury Resr ,500% Dynegy Hold. 01/06/15 70, ,500% Geophysique , ,500% Pinnacle Ent. 15/06/15 58, ,500% Qwest Commun. 15/02/14 72, ,500% Range Res 15/05/16 87, ,500% Range Resourc 01/10/ ,500% Sabine Pass 30/11/ ,500% Stats Chippac , ,500% Williams Cos ,625% Acco Brands ,625% Compton Pet 01/12/13 30, ,625% Crown America 15/11/13 99, Side 3 af 9

26 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK ) Markedsværdi (1000 DKK ) USD 510,005 7,625% Csc Holding , ,625% Fti Consult 15/06/13 87, ,625% Jostens , ,625% Lennar corp 1/3/09 99, ,625% Mac.Gray Corp , ,625% Reliant Energ 15/06/14 83, ,625% SPX Corp. 15/12/14 87, ,625% Sun Media , ,625% Williams Cos , ,650% Clear channel 15/9/10 63, ,700% Genl.Motors 15/04/ ,700% Georgia.Pacif , ,750% Aes Corp , ,750% Albritton ,750% Crown Ameri 15/11/15 100, ,750% Dynegy Hold. 01/06/19 69, ,750% Echostar dbs 31/5/15 85, ,750% Ftd Inc ,750% FTI Consult 01/10/16 82, ,750% Geophysique 15/05/17 58, ,750% Hilcorp Energ , ,750% Jsg Funding , ,750% Leslie'S Pool , ,750% Nalco Company , ,750% Pantry Inc , ,750% Plains All ,803% Sierra Pacifi 15/06/12 94, ,875% Aep Industrie ,875% Allied Waste ,875% Celestica , ,875% Opti Canada 15/12/14 51, ,875% Opti Canada 15/12/ ,875% Petrohawk 01/06/15 74, ,875% Qwest Corp , ,875% Reliant Energ 15/06/17 81, ,875% Simmons Co ,000% Bombardier In 15/11/14 88, ,000% Canwest Media , ,000% Charter Comm ,000% Com. Vehicle 01/07/13 47, ,000% Complete Prod 15/12/16 63, ,000% E*Trade Fin , ,000% Forest Oil , ,000% Gibraltar Ind 01/12/15 56, ,000% GSC Hldg 01/10/12 93, ,000% Idearc Inc 15/11/ ,000% Sandridge E. 01/06/18 56, ,000% Sinclair Br , ,000% Stone Contain 15/06/ ,000% Unisys Corp ,125% Copano Energy 01/03/16 73, ,125% Dycom Ind 15/10/15 71, ,125% Georgia.Pac , ,125% Windstram cor 01/08/13 92, ,200% Rock-tenn 15/08/11 95, ,250% Freeport 01/04/ ,250% Opti Canada 15/12/14 54, ,250% Owens.Brockw , ,250% Payless Shoe Side 4 af 9

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2010 edgeforeningen P Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Fund Governance 8... Væsentlige aftaler

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2008 Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 31 22. februar 2008 Årsrapport 2007 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2007 for

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere