Livslinien. Arsrapport for CVR-nr Arsrapporten er fremlagt o; godkendt pa institutionens bestyrelsesmode. den Jo/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livslinien. Arsrapport for 2012. CVR-nr. 20 59 49 93. Arsrapporten er fremlagt o; godkendt pa institutionens bestyrelsesmode. den Jo/2013."

Transkript

1 Livslinien Arsrapport for 212 CVR-nr Arsrapporten er fremlagt o; godkendt pa institutionens bestyrelsesmode den Jo/213 pwc

2 Indholdsfortegnelse Pategninger Ledelsespategning Den uafhaengige revisors erklaeringer Ledelsesberetning Institutionsopiysninger Ledelsesberetning Arsregnskab Resultatopgorelse 1. januar december Balance 31. december Noter Regnskabspraksis

3 Ledelsespategning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 1. januar december 212 for den selvejende institution Livslinien. Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for 212. Om modtagne offentlige tilskud skal vi erklaere: at tilskudsbetingelserne er opfyldt, at tilskuddene er anvendt til formalet, at tilskuddene er anvendt sparsommeligt, at der resterer ubrugte tilskud, som der er givet tilsagn om, kan anvendes i 213. Arsrapporten indstilles til godkendelse. Kobenhavn, den 3. maj 213 Direktion Henrik Morten Thomsen formand Mads Thyregod Sigrid Fleckner Frode Svendsen (udpeget af Socialministeriet) 1

4 Den uafhaengige revisors erklaeringer Til bestyrelsen i Livslinien Pategning pa arsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Livslinien for perioden 1. januar til 31. december 212, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet er udarbejdet efter arsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af arsrapporter for selvejende institutioner under Socialog Integrationsministeriet af 13. december 211. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af arsrapporter for selvejende institutioner under Social- og Integrationsministeriet af 13. december 211. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for ndvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmaessig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmaessige skon, som er rimelige efter omstasndighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtiykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt Social- og Integrationsministeriets revisionsinstruks for revisor ved Livslinien af 28. marts 26. Dette kraever at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for beteb og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Livsliniens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtiykke en konklusion om effektiviteten af Livsliniens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmaessige skon er rimelige samt den samlede praesentation af arsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understotter, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. pwc 2

5 Den uafhaengige revisors erklaeringer Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af Livsliniens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af Livsliniens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 212 i overensstemmelse med arsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af arsrapporter for selvejende institutioner under Social- og Integrationsministeriet af 13. december 211. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understtter, at de dispositioner der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen og malrapporteringen (bilag 1-2) Vi har i henhold til arsregnskabsloven og Koncept for udarbejdelse af arsrapporter for selvejende institutioner under Social- og Integrationsministeriet af 13. december 211 gennemlaest ledelsesberetningen og malrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillaeg til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Nasstved, den 3. maj 213 PricewaterhouseCoopers Statsauteriseret Revisionspartnerselskab Tina rum Hansen statsautoriseret revisor

6 Institutionsopiysninger Institutionen Livslinien Havnegade 53 B, Kbenhavn K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Regnskabsar: 1. januar december Hjemstedskommune: Ejabenhavn Bestyrelsen Henrik Morten Thomsen, formand Merete Nordentoft Mads Thyregod Elsebeth Hytten Sigrid Fleckner Sofie Frost Frode Svendsen (udpeget af Socialministeriet) Direktion Jeppe Kristen Toft Advokat Thyregod advokater Hammerensgade Kobenhavn K Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Toldbuen 1 47 Nsestved

7 Ledelsesberetning Organisationens formal Livslinien bidrager til at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsog i Danmark ved at arbejde pa at gore bade Livsliniens egne og andres kvalitetstilbud om hjaelp synlige, ved at drive kvalitetssikrede radgivningstilbud, ved at arbejde pa at fjerne tabuet omkring selvmord og ved at radgive og kompetenceudvikle fagpersonale til at kunne handtere en selvmordsproblematik. Hovedaktivitet Livsliniens radgivning er Livsliniens kerneydelse og hovedaktivitet. Radgivningen bemandes af 23 saerligt udvalgte, saerligt uddannede frivillige medarbejdere. Livsliniens radgivning arbejder aktivt pa at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsg i Danmark gennem kvalificerede og varierende radgivningstilbud til alle borgere, som har en selvmordsproblematik inde pa livet, hvilket vil sige selvmordstruede, deres pararende samt efterladte til selvmord. Radgivningen besvarer ogsa henvendelser som omhandler darlig trivsel; for eksempel selvskadende adfaerd, stress, mobning i skolen eller pa arbejdspladsen, kronisk sygdom og problematikker vedrorende smertepatienter. Radgivningen arbejder malrettet med kvalitetssikring af radgivningstilbuddene gennem omfattende rekrutte-ringsprocedurer, uddannelsesprogrammer, daglig vejledning samt supervision af de frivillige medarbejdere. Derudover arbejder radgivningens lonnede medarbejdere med at udvikle og formidle kurser, foredrag og konsulentydelser til fagpersonale som professionelt beskaeftiger sig med selvmordsproblematikken, for eksempel sundhedsfagligt personale, laerere og pasdagoger samt politibetjente og redningsarbejdere. Endelig vejleder radgivningen skoleelever og studerende, som vaelger at behandle selvmordsproblematikken teoretisk eller praktisk i deres studieforlob. Livsliniens radgivning har bade et telefonradgivningstilbud, som har aben hver dag, aret rundt mellem klok-ken 11 og 23 og et tilbud om netradgivning besvarede Livsliniens frivillige medarbejdere henvendelser, hvilket er en lille stigning i forhold til aret for. Udvikling i regnskabsaret I lyset af det utilfredsstillende regnskabsresultat i 211, har der i regnskabsaret 212 vaeret saerlig fokus pa okonomien. Prioriteringen af fundraisingindsatsen har resulteret i et rigtig godt ar, rent regnskabsmaessigt, hvilket har genskabt bade den okonomiske stabilitet og mulighederne for at sikre udviklingen af det radgivningsfaglige arbejde. Der har i 212 endvidere vaeret saerlig fokus pa det indledende arbejde med udvidelsen af Livsliniens telefonradgivnings abningstid. Livslinien har i 212 anvendt storstedelen de modtagne tilskud til organisationen pa udgifter og opgaver relateret til drift og kvalitetssikring af Livsliniens radgivningstilbud, herunder ogsa rekruttering, uddannelse og videreuddannelse af Livsliniens frivillige medarbejdere, som bemander Livsliniens radgivningstilbud. vsliniens resultatkontrakt med Socialministeriet blev opfyldt til ministeriets tilfredshed. Efterfolgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vaesentlig indflydelse pa bedommelsen af arsrapporten. pwc 5

8 Resultatopgorelse Note Nettoomsaetning Omkostninger Resultat for finansielle poster Finansielle indtasgter Finansielle omkostninger Arets resultat Resultatdisponering Overfort resultat primo Hensat til udlodning Tilbagefrt tidligere udlodning Overfrt resultat

9 Balance Aktiver Note Deposits Finansielle aniaegsaktiver Aniaegsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrasnsningsposter Tilgodehavender Vaerdipapirer (bundne aktiver) Likvide beholdninger Omsaetningsaktiver Aktiver pwc 7

10 Balance Passiver Note Grundkapital Overfrt resultat Egenkapital Kreditinstitutter Leverandorer af varer og tjenesteydelser Anden gasld Udlodninger Periodeafgraensningsposter Kortfristede gaeldsforpligtelser Gaeldsforpligtelser Passiver pwc 8

11 Noter til arsrapporten Note Nettoomsaetning Ikke erhvervsmaessig virksomhed Tilskud fra Socialministeriet, satsreguleringspuljen Tilskud fra Socialministeriet, tips- og lottopuljen (LOTFRI) Stttebidrag fra kommuner, fonde m.v Indteegterfra undervisning og foredrag Hensat til projekt 24 (dgnaben) Omkostninger Sekretariat Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Bestyrelse Radgivning IT-anskaffelser m.m Fundrasing Kommunikation Projekt 24 (dgnaben) Bidrag fra kommuner, fonde mv. 212 Bidrag fra kommuner 113. Stottebidrag fra fonde m.v. Fonde Virksomheder Organisationer 439 Diverse stttebidrag Bidrag fra kommuner, fonde m.v. i alt pwc 9

12 Noter til arsrapporten Sekretariat Ln B-indkomst Mediebeskatning Pensioner ATP FIB.AER m.v Barselsfond Bidrag fleksjobordningen Regulering feriepengeforpligtelse l_nrefusion Fordeling af ln Lokaleomkostninger Husleje El, varme, vand og gas Rengring og rengringsartikler Faellesudgifter 3.35 Flytning og indretning af lokaler Parkeringsordning Andet Vedligeholdelse Administrationsudgifter Porto Leasing portomaskine Telefon/Fax/lnternet Dataten Abonnementer Kontorartikler Drift kopimaskine Forsikringer Papir og kuverter Husholdning 696 Smaanskaffelser Vedligeholdelse inventar Rejseudgifter sekretariat Kursus sekretariat Fragt/Bude Repreesentation Personaieomkostning inkl. trivsel Transport: pwc 1

13 Noter til arsrapporten Administrationsudgifter (fortsat) Transport: Organisationsstyrkelse Mode interne/eksterne Gebyrer Advokat 6.25 Revision og regnskabsmeessig assistance Revision rest sidste ar Ekstem konsulent 335 Stillingsannoncer Diverse Bestyrelse Rejseudgifter Kursus/delt. konferencer Mdeudgifter Repraesentation Bestyrelsesmiddag Andre udgifter Radgivning Ln timeansatte 844 Ln frivillige rekruttering Lon praktisk kursushjselp Supervision Ln radgivning Lokaleleje Infomder Forplejning Intro af nye Diverse Basisuddannelsen pwc 11

14 Noter til arsrapporten Radgivning (fortsat) Lokaleleje Forplejning Praktisk hjaelp VU Honorar eksteme undervisere Videreuddannelse Lokaleleje Forplejning Honorar eksteme undervisere Diverse Temaaftener Honorar eksteme undervisere Forplejning Net-Tjenesten Lokaleleje Forplejning Diverse Honorar konsulenter Diverse mder interne og eksteme Daglig frivillig forplejning Kurser mv. faste medarbejdere Rejseudgifter interne medarbejdere Rejseudgifter eksterne medarbejdere Faglitteratur, film, undervisningsmateriale Julefest frivillige Julegaver og gavertil frivillige Stillingsannoncer vrige omkostninger Radgivningen i alt pwc 12

15 Noter til arsrapporten IT-anskaffelser m.m. Hardware, PC'er (5 stk.) Hardware i vrigt Software Abonnementer Eksterne konsulenter io Fundrasing Redskaber Kommunikation Rejseudgifter 56 Kursus 11. Avisklip Faglitteratur 319 rj Events PRannonce Hjemmeside Andet Finansielle indta^gter Danske Bank, Aftalekonto Danske Bank, Erhvervskonto Danske Bank, Netopsparing Afkast, investeringsforeningsbeviser Forvaltningsgebyrer Kursgevinster, vaerdipapir Finansielle omkostninger Andre renteudgifter 247 Kurstab, veerdipapir Andre finansielle omkostninger

16 Noter til arsrapporten Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender 113 Tilskud Socialministeriet, tips- og lottepuljen (LOTFRI) Socialministeriet, Uddannelsespuljen forfrivilligt social arbejde UDD 77. Kommunener 18. Fonde Virksomheder 1. Linkfactory A/S Personaledebitorer Periodeafgrasnsningsposter Forudbetalte omkostninger Vffirdipapirer Obligationer, Danske Invest Fonde Likvide beholdninger Kasse Danske Bank, online Danske Bank, Erhvervskonto Danske Bank, ErhvervsGiro 893 Danske Bank, Netopsparing Danske Bank, Fondsmidler/kapital Deposita Havnegade53B Havnegade 53 A Havnegade Valkendorfsgade Parkering Ngler - porte Garage pwc 14

17 Noter til arsrapporten 19 Egenkapital Grundkapital Overfrt resultat I alt Egenkapital Overtoil til udlodning Tilbagefrt udlodning Arets resultat Egenkapital Kreditinstitutter MasterCard, konto Leverandorer af varer og tjenesteydelser Skyldige omkostninger Anden ga^ld ATP Skyldig ln Feriepenge Feriepengeforpligtigelse Udlodninger Udlodninger overfrtfra egenkapital Periodeafgrajnsningsposter Projekt 24 (dgn aben) - endnu ikke anvendte tilskud Uddannelsesmidler (lederuddannelse pa diplomniveau] ) Projekt psykisk 1. hjaalpsskole Tilskud Socialministeriet, tips- og lottepuljen (LOTFRI) At vasre i det svaere (Undervisningsministeriet) pwc 15

18 Noter til arsrapporten Note Lonafstemning Ln sekretariat B-indkomst Skydlig Ion ultimo Indberettet A-indkomst Indberettet B-indkomst Difference pwc 16

19 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Arsrapporten for den selvejende institution Livslinien for 212 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i arsregnskabsloven for regnskabsklasse A. Fra regnskabsklasse B er tilvalgt anvendelse af reglerne om ledelsesberetning. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere ar. Generelt om indregning og maling I resultatopgorelsen indregnes indtasgter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets vaerdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga institutionen, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt. Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgorelsen Nettoomsaitning Indtasgter fra tilskud indregnes i resultatopgorelsen, nar tilskuddet er modtaget eller der er modtaget tilsagn om tilskuddet vedrorende det pagaeldende regnskabsar inden arets udgang og nar tilskuddet er anvendt i aret. Nettoomsaetningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgorelsen, safremt levering og risikoovergang til kober har fundet sted inden arets udgang. Omkostninger Omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution, uddannelse af frivillige, gager og tenninger, lonafhaengige omkostninger samt kontorhold m.v. Finansielle poster Finansielle indtaegter og omkostninger indeholder renter. 17

20 Regnskabspraksis Balancen Finansielle aniaegsaktiver Finansielle aniaegsaktiver bestar af deposita, primaert vedrorende lejemal. Materielle anlajgsaktiver Edb-hardware omkostningsfores i anskaffelsesaret. Indretning af lejede lokaler omkostningsfres i anskaffelsesaret. Nyanskaffelser med en kostpris under 3. omkostningsfores fuldt ud i anskaffelsesaret. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til palydende vaerdi med fradrag af nedskrivning til imodegaelse af tab. Nedskrivninger til tab opgores pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gaeldsforpligtelser Gaeldsforpligtelser indregnes til kostpris pa tidspunktet for stiftelse af gasldsforholdet. Efterfolgende opgores de til kursvaerdi pa balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gaeldsforpligtelser samt for variabelt forrentede gaeldsforpligtelser normalt svarer til den nominelle vaerdi. 18

21 Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsaret Arsvaerk i regnskabsaret 212 Regnskabsar Budget Antal arsvaerk _ 7,92 8,34 9,37 1,5 Indeks 212 = 1 _ 84,5 89, 1, 112, 2 Personalesammensaetning - fordeling pa alder og kon Kvinder Maand Alder Antal Pet. Antal Pet. <3ar 31-4ar ar ar >6ar 1 17 I alt / gennemsnitlig alder Personalesammensaetning Antal Procenf*) 1) Nyansatte ) Fratradte ) Gnst. antal ansatte i aret *) 1) hhv, 2) i pet af3) 8 4 Ansatte pa socialt kapitel Antal Ansatte i job pa saarlige vilkar Ansatte i fleksjob Ansatte pa revalidering Ansatte i jobtraening (aile ordninger) Ansatte i skanejob med lontilskud Ansatte pa sasrlige vilkar i alt 19

22 Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsaret Sygefravser Antal Gennemsnitligt antal sygedage pr. arsvaerk 8 Antal sygefravaersperioder: - af kort varighed (< 2 uger) 2 - af lang varighed (> 2 uger) 1 Barns frste og anden sygedag, gnsntl. fravaar pr. arsvaerk 3 Antal medarbejdere uden sygefravaer 1 Antal medarbejdere i alt 8 6 Gennemsnitlig arslon Regnskab Regnskab Regnskab Arslon pr. arsvaerk Note 1: Gennemsnitlig nettoarshn ekskl. eget og arbejdsgivers overenskomstmaessige pensionsbidrag. 7 Over- og merarbejde *) Antal Overarbejde Merarbejde Over- og merarbejdstimer i alt *) Timerne opgores uden tillseg af godtgrelsestimer. 8 Bevillingsafregning over for statsregnskabet 212 Bevilling pa arets finanslov (B + TB) 5.7. Viderefrt fra 211 Til disposition i Anvisti Viderefres til 213 2

23 Bilag l - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsaret Eksempel pa afregning for den anviste bevilling 212 Anvist 5.6. Forbrugt 5.6. Arets overskud Viderefrt fra 211 Viderefres til 213 io Institutionens indtaegter som kommer fra bevillinger under Social- og Integrationsministeriet Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget Finanslovsbevillingen *1) Puljebevillinger *2) Markedsfinansierede opgaver *3) I alt *1) Lig tallene i tabel 1, pkt. 1. *2) Eventuel andel af indtaegterne i tabel 1, pkt. 4. *3) Eventuel andel af indtaegterne i tabel 1, pkt. 7. li Regnskab for grundbevillingen Opgjort ekskl. overheadbidrag til Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget deekning af faellesudgifter Indsamling og bearbejdning af viden Formidling af viden Opgaver for departementet/viso I alt

24 Bilag 1 - Tabeller til personaleoplysninger og regnskaber til noterne for regnskabsaret Regnskab for faellesudgifter Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget Dvs. regnskab for overheadbidragene Lokaleudgifter: husleje, varme, el, rengring, renovation Vedligeholdelse og ejendomsskatter Kontorudgifter: telefon, telefax, porto, annoncer Kontorartikler, bger, tidsskrifter, reproduktion Kursus- og efteruddannelsesafgifter Edb-udgifter, databehandling mv. Reprsesentation Radgivning + Ion h h -14. h I alt

25 Bilag 2 - Malkonklusion for kontraktaret 212 Evaluering af malkonklusion i resultatkontrakten for kontraktaret 212 Effektmal Effekter / visioner Indikatorer Mai for 212 Konklusion Udvikle og drive radgivningstilbud, der matcher brugernes behov. Det faktiske antal nyansatte og nyuddannede frivillige medarbejdere i 212. Det faktiske antal uddannede netradgivere. Rekrattere og uddanne mindst 7 nye frivillige radgivere til at sikre bade kvantitet og kvalitet i Livsliniens radgivningstilbud. Fokus pa netradgivningen indebaerer fortsat rekruttering direkte til netradgivningen og rekruttering blandt allerede uddannede, erfarne telefonradgivere, samt gennemfrelse af forsog med blandingshold. I 212 rekrutterede Livslinien 37 nye frivillige i foraret og er 52 nye frivillige i efteraret, hvilket betyder at malet blev opfyldt er vi gaet i dialog med en af de store danske fonde som sttter humanitaert arbejde for at soge stotte til en kapacitetsudvidelse af netradgivningen fra de nuvaerende 27 netradgivere til 8 netradgivere i lobet af de kommende to Sr. Vi har i 212 rekrutteret et antal radgivere som svarer til den lobende afgang der har vaeret, hvilket betegnes som tilfredsstillende, men ikke nok til at oge kapaciteten gennem egne, nuvaerende ressourcer. Have en War viden om brugerbehov og brugertilfredshed med Livsliniens tilbud. Have et Mart formal med vidensindsamlingen og omsaetningen af denne i praksis. Et overblik over mulighederne og formalet med vidensindsamling vedrorende brugerbehov og brugertilfredshed. Udvikling af planforvidensindsamling og vidensomsaetning i praksis og til konkrete tiltag. Arbejde med indsamling af viden om brugernes behov og tilfredshed med Livsliniens tilbud. Malet om at fa udviklet en model blev ikke naet. Vi matte efter en sygemelding i foraret afskedige Livsliniens kommunikationsehef kort for sommerferien. Vedkommende havde blandt andet dette omrade som en af sine arbejdsopgaver. Afskedigelsen skete som led i en besparelsesplan, hvorfor der ikke er ansat en erstatning for vedkommende. At Livsliniens radgivningstilbud og holdninger til forebyggelsesomradet er synlige. Antal annoncer om Livsliniens radgivningstilbud i relevante medier. Antal artikler og interviews i relevante medier. Videreudvikling af hjemmeside. Synlighed i og for medier og fagkredse gennem mindst 25 artikler eller interviews for at sikre kendskab til Livsliniens radgivningstilbud i den brede del af befolkningen. Malgruppen er de selvmordstruede, pararende og efterladte til selvmord. Livslinien var flot repraesenteret i medierne i 212 og malet for aret blev i den grad naet. En stor del af omtalen kom i forbindelse med gennemforelsen af kampagnen Reklame for Alvor, hvor Livslinienfiksat fokus pa maend og kriser. Det blev til et utal af landsdsekkende TV optraedener pa DR og TV2 samt pa blandt andet DR Update og TV2 News. En masse radioindslag i debatprogrammer og nyhedsindslag, samt et rekordhojt antal avis- og magasinartikler blev det til, i tillaeg til de sponsorerede trykte avis- og magasinreklamer og reklameindslag pa TV og i biograferne. Ved arets afslutning havde

26 Livslinien endvidere over 2. venner pa Facebook. Hjemmesiden er et andet af de omrader der matte lide under kommunikationschefens afskedigelse. Her blev der kun udfcrt begrssnset udviklingsarbejde. Malkonklusion pa resultatmal Resultater Indikatorer Mai for 212 Konklusion Rekruttere og uddanne tilstraekkelig mange frivillige til at sikre bade kvantitet og kvalitet i Livsliniens radgivningstilbud. At fastholde antal henvendelser fra brugere. ge antal henvendelser til Livsliniens tilbud fra drenge og maend. Antallet af indkomne ansgninger. Antallet af frivillige. Det faktiske antal besvarede henvendelser pa hhv. telefonradgivningen og netradgivningen. Udviklingen i antal henvendelser fra drenge og maend pa hhv. telefonradgivningen og netradgivningen. Annoncere i relevante fagblade og dagspresse for at modtage tilstraekkelig mange kvalificerede ansogninger til at kunne uddanne tilstraekkelig mange nye frivillige medarbejdere At fastholde antal besvarede henvendelser til Livsliniens radgivningstilbud pa det nuvaerende niveau med fortsat vaegt pa den nuvaerende kvalitet i samtaler pa telefonradgivningen og besvarelser pa netradgivningen. 115 mennesker ansogte i foraret om at blive frivillige hos Livslinien og 135 mennesker ansogte i efteraret. 25 ansogninger er en lille smule over hvad vi normalt modtager pa et ar og ma derfor betegnes som meget tilfredsstillende. Livsliniens frivillige radgivere besvarede i henvendelser, hvilket er en stigning pa omkring 13 % i forhold til aretfor.dette betegnes som yderst tilfredsstillende. Arbejde med at sikre konsmainstreaming i Livsliniens tilbud. Som resultat af Reklame for Alvor kampagnen som lob i foraret har vi i fra marts til juli 212 kunnet registrere en stigning i antallet af opkald fra maend pa hele 1 %. Samlet set for aret hidtil er andelen af opkald fra maend steget fra 24,6 til 27,2. Denne lille stigning er vi meget tilfredse med. At drive trovaerdige og tilgaengelige radgivningstilbud, der matcher brugernes behov. Under 1 % lukkede vagter pa telefonradgivningen. Malopfyldelsevurdering pa baggrund af kontakt med brugere gennem s, telefoniske tilbagemeldinger, sociale medier og brugertilfredshedsundersogelse. At Livslinien telefonradgivning holder aben i den lovede abningstid og at den bemandes med tilstraekkelig antal frivillige til at brugere oplever at kunne komme igennem til en samtale. At brugere oplever Livsliniens som et taleror for den problematik de er berort af. Livslinien havde i 212 en enkelt lukket vagt ud af godt 1.95 vagter. Dette betegnes som meget tilfredsstillende. Der er travle perioder pa radgivningen og selvom vi forsoger at handtere dette i vagtbemandingen, er der perioder, hvor det er svaerere at komme igennem til en samtale. Brugerorienteringen blev testet under Reklame for Alvor kampagnen i foraret, hvor vi pa en meget direkte made gjorde os til taleror for saerligt maendene. Vi oplevede en stigning i antallet af henvendelser fra maend og tager det som et udtrykforat kampag-

27 nen har 'talt rigtigt'. Betragtes brugerorienteringen i det lys, kan vi konkludere at Livslinien har god kontakt til de mennesker vi er til for. Pa de tilbagemeldinger vi i ovrigt far fra brugere pa blandt andet Facebook og pr. og telefon, er det fortsat vores opfattelse, at Livslinien formar at repraesentere vores mange brugergruppers synspunkter pa en ordentlig og respektfuld made. Malet er opfyldt. Fortsat udvikling af hjemmeside og intranet. Hjemmesiden er tilgaengelig og driftsikker pa Intern brugertilfredshed med intranet. Udvidelse af eksisterende hjemmeside med nye funktionaliteter. Udbygning af intranet pa baggrund af tilbagemeldinger fra Livsliniens frivillige. Hjemmesiden har vaeret fuldt tilgaengelig og har kort driftsikkert hele aret. Der har grundet reducering at medarbejderstaben kun vaeret foretaget begraenset udviklingsarbejde pa siden. Livsliniens intranet har kort upaklageligt og har fungeret efter hensigten og uden nedbrud i 212. Fastholde position som respekteret forebyggelsestilbud. Omtalekarakter i medier, i fagkredse og i det politiske system. Fastholde position som respekteret forebyggelsestilbud. Livslinien inviteres til og bidrager med oplaeg, eller som almindelige deltagere tilhorere, stadig i mange relevante faglige sammenhaenge og vores faglige tilgang til radgivningsarbejdet er bredt respekteret. Dette ses bade af maengden og kvaliteten af ansogningerne om at blive radgiver pa Livslinien, men ogsa pa onsket om at fa Livslinien ud som foredragsholder og underviser. Malet er naet. Viden om tilfredsheden blandt Livsliniens frivillige radgivere. Gennemfort brugertilfredshedsundersogelse. Udarbejdelse af model til brugeitilfredshedsundersgelse blandt Livsliniens radgivere. I forbindelse med arbejdet med en udvidelse af Livsliniens abningstid pa telefonradgivningen blev aile Livsliniens frivillige i efteraret inviteret til at deltage i en undersogelse af blandt andet deres syn pa udvidelsen og pa deres frivillige arbejde pa Livslinien. Materialet er endnu ikke gennemarbejdet, men vi har en forventning om at kunne uddrage vaesentlige konklusioner om tilfredsheden pa baggrund af dette.

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Livslinien Årsrapport for. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på institutionens bestyrelsesmøde

Livslinien Årsrapport for. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på institutionens bestyrelsesmøde Livslinien Årsrapport for 2 59 49 93 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på institutionens bestyrelsesmøde Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND CVR-nr. 28 89 38 25 Arsrapport 33 B DK - 1256 K0BENHAVN K TLF.: +45 77 40 16 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk Indholdsfortegnelse Side Fondsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980 Folkekirkens Regnskab for CVR-nr. 2124698 i Aalborg Stift 1. januar - 31. december 213 Balance pr. 31. december 213 INFOTJENESTEN Aalborg den 4. marts 214 / Regnskabet viser et efter hensaettelse til af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Retur tilrevisorl x underskrevat stand. Woodmancott Fonden Arsrapport for CVR-nr Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013.

Retur tilrevisorl x underskrevat stand. Woodmancott Fonden Arsrapport for CVR-nr Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013. Retur tilrevisorl x underskrevat stand Woodmancott Fonden Arsrapport for 2012 CVR-nr. 11 69 34 74 Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013 pwc Indholdsfortegnelse Pategninger Ledelsespategning Den uafhaengige

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby Diplomvej 381 2800 Kgs. Lyngby (CVR nr. 34 53 82 47) Årsregnskab for året 2014 (3. regnskabsår) Fremlagt

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Nyborg Provstiudvalg. i Nyborg Provsti. i Nyborg Kommune. Myndighedskode 4450. CVR-nr. 21297305

ÅRSREGNSKAB 2014. for Nyborg Provstiudvalg. i Nyborg Provsti. i Nyborg Kommune. Myndighedskode 4450. CVR-nr. 21297305 ÅRSREGNSKAB for Nyborg Provstiudvalg i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode 4450 CVR-nr. 21297305 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring Revisors

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 3141 Arsrapport for 2012 Arsrapportens godkendelse Ledelsens pategning Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

FarnaBS Vandvaerk A.m.b.a. Farnaesvej 2 A Skovby 4840 Norre Alslev

FarnaBS Vandvaerk A.m.b.a. Farnaesvej 2 A Skovby 4840 Norre Alslev FarnaBS Vandvaerk A.m.b.a. Farnaesvej 2 A Skovby 4840 Norre Alslev ARSRAPPORT FOR 2015 CVR NR. 34 35 73 07 INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedsoplysninger Bestyrelsens pategning Revisionspategninger Anvendt

Læs mere

Vejie Sv0mmeklub Triton. CVR-nr

Vejie Sv0mmeklub Triton. CVR-nr Vejie Sv0mmeklub Triton CVR-nr. 25 75 02 17 Indhold Ledelsespategning 2 Den uafhaangige revisors erklaeringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om foreningen 4 Arsregnskab 1. januar - 31. december 5 Resultatopg0relse

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Det Falsterske Digelag CVR-nr. 60 91 05 10

Det Falsterske Digelag CVR-nr. 60 91 05 10 CVR-nr. 60 91 05 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

InfoCenter Aalborg CVR-nr. 88 07 31 50

InfoCenter Aalborg CVR-nr. 88 07 31 50 CVR-nr. 88 07 31 50 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup CVR-nr. 14 13 17 01 Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr. 78 64 64 11 *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge Telf. +45 5657 9400 Fax +45 5657 9404 Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.14 30.09.15 S TATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer CVR-nummer 32684955 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Foreningsberetning 5 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2015 til 31. marts 2016

Årsrapport. 1. april 2015 til 31. marts 2016 CVR-nr. 10305217 1. juni 2016 Årsrapport 1. april 2015 til 31. marts 2016 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Janderup Vandværk 6851 Janderup. CVR-nr. 85 11 70 17. ÅRSREGNSKAB 1. januar 2014 til 31. december 2014

Janderup Vandværk 6851 Janderup. CVR-nr. 85 11 70 17. ÅRSREGNSKAB 1. januar 2014 til 31. december 2014 Tlf: 75 18 16 66 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bavnehøjvej 6 DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 70 Janderup Vandværk 6851 Janderup CVR-nr. 85 11 70 17 ÅRSREGNSKAB 1.

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vinterbad Bryggen UDKAST AF Isafjordsgade 12, 2300 København S CVR-nr Årsrapport for 2015/2016

Vinterbad Bryggen UDKAST AF Isafjordsgade 12, 2300 København S CVR-nr Årsrapport for 2015/2016 AF 12-04-2016 Vinterbad Bryggen Isafjordsgade 12, 2300 København S CVR-nr. 33 92 79 08 Årsrapport for 2015/2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2008/2009 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 30/9 2009 dirigent Banegårdspladsen 6 1 DK-6000 Kolding Vendersgade 26 1 DK-7000

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Regnskab for 2012

Grundejerforeningen Regnskab for 2012 Grundejerforeningen Asen Regnskab for 212 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Toldbuen 1, 47 Nxstved T: 5575 8686, F: 5575 8787, pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere